Hyvinvointilautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointilautakunta"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Aika klo 17:00-18:58 Paikka Teams-kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Käyttösuunnitelma 2021 hyvinvointilautakunta 4 2 Hyvinvointilautakunnan toiminnan alaiset erillisavustukset Pääkirjaston peruskorjaus / luonnossuunnitelmat 9 4 Nuorisoyhdistyksille myönnettävän avustusmäärärahan 11 kohdentaminen vuonna Nuorten kesätyöllistäminen vuonna Liikuntajärjestöille jaettavan avustusmäärärahan kohdentaminen 14 vuonna Hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten myöntämisen 15 periaatteet / muutos hakuaikaan 8 Voimaa vanhuuteen ohjelmaan hakeminen 17 9 Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin Ilmoitusasiat Kehitys- ja keskusteluasiat 22 Ptk tark.

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Granholm Sirpa, KESK puheenjohtaja Fager-Jokisalo Janine, SDP jäsen Husseini Mohammad Shah, VIHR jäsen Jaakkola Kari, KOK jäsen Kivistö Pirjo, KOK jäsen Kolmonen Petri, KESK jäsen Kopsala Maritta, VIHR jäsen Lappalainen Mira, PS jäsen Mattila Riina, KOK jäsen Pouttu Keijo, VAS jäsen Saapui klo 17:15, 1 :n käsittelyn aikana Suominen Osmo, SDP jäsen Tapiolinna Maiju, PS kunnanhallituksen edustaja Hiiro Artturi nuorisovaltuuston edustaja Hirvonen Tiina esittelijä Viljamaa Marja pöytäkirjanpitäjä Kemppainen Joose asiantuntija Sorvali Anu asiantuntija Winha-Järvinen Merja asiantuntija Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailllisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mohammad Shah Husseini ja Kari Jaakkola. Käsitellyt asiat 1-11 Allekirjoitukset Sirpa Granholm puheenjohtaja Marja Viljamaa pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Mohammad Shah Husseini Kari Jaakkola Ptk tark.

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Nurmijärven kunnan internetsivuilla Ptk tark.

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Käyttösuunnitelma 2021 hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta / /2021 Valtuusto on kokouksessaan vahvistanut vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Talousarviossa valtuusto päättää kunnan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista sekä strategiaa toteuttavista vuositavoitteista. Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvät mm. Nurmijärven kuntastrategia vuosille , toimialojen ja liikelaitosten kuntastrategiasta johdetut vuositavoitteet, keskeiset muutokset toiminnassa vuonna 2021 sekä osoitettu sitovat käyttötalouden ja investointien määrärahat, joilla toiminta rahoitetaan. Talousarvioon on koottu myös keskeisimmät tulosalueiden perustiedot kuten henkilöstöresurssia kuvaava HTV-tieto ja suoritetietoja. Kunnan hallintosäännön 59 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja sitä täydentäviä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (oheismateriaalina). Talousarvion toimeenpanossa tulee huomioida talousarvion täytäntöönpano-ohjeen lisäksi muut kunnassa vahvistetut ohjeet ja säännöt. Näitä ovat esimerkiksi kunnan hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje, hankintaohje, konserniohje sekä erinäiset lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien vahvistamat ohjeet ja periaatelinjaukset. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvio sitoo toimielimiä ja henkilöstöä ja on samalla valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Siihen tehtävistä muutoksista päättää sitovuusmääräykset huomioon ottaen valtuusto. Talousarvion määrärahojen ylityspaine tai tuloarvioiden alitusuhka tulee ensisijaisesti pyrkiä kattamaan tilikauden aikana toimialan sisällä toteutettavin määrärahasiirroin. Myös talousarviossa asetettuja vuositavoitteita tulee talousarviovuoden aikana muuttaa tai poistaa, mikäli tavoitteen toteuttaminen muuttuu jostakin syystä mahdottomaksi. Talousarvion sitovuus Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Talousarviovuoden kuntastrategiaa toteuttavat vuositavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Käyttösuunnitelmat ja liikelaitosten talousarviot Määrärahat ja tuloarviot on talousarviossa esitetty toimialoittain ja tulosalueittain. Lautakunnat voivat halutessaan laatia näihin perustuen käyttösuunnitelmansa, joiden tulee, käyttö- ja

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta investointitalouden sitovuustasot huomioiden, vastata eurolleen valtuuston hyväksymää toimintakatetta. Käyttösuunnitelmissa voidaan lisäksi asettaa valtuustotason tavoitteista johdettuja lauta- /johtokuntatasoisia alemman tason sitovia osatavoitteita. Lauta-/johtokuntatasoiset osatavoitteet voidaan hyväksyä joko käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisenä asiana. Osatavoitteet asetetaan toiminnalle ja taloudelle siten, että ne noudattavat kuntastrategiaa, niiden toteutumiseen voidaan toimialalla vaikuttaa, ja että niiden toteutumista voidaan seurata konkreettisesti mitaten lautakunnan/liikelaitoksen edellyttämässä aikataulussa. Tavoitteita voidaan asettaa toiminnan taloudellisuudelle, tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle. Käyttösuunnitelman esitysmuoto voi noudattaa talousarvion esitysmuotoa ja rakennetta. Toimialojen on pitäydyttävä vain välttämättömissä hankinnoissa ja rekrytoinneissa. Käyttökulujen hillitseminen on merkittävin talouden hallintakeino. Mikäli tuloarvioylittyy tai määräraha-arvio alittuu talousarviosta, parantunut toimintakate tulee viedä muutoksena valtuustoon. Tällöin esimerkiksi tuloarvion oleellisesti ylittyessä talousarviosta, ylitystä vastaavaa osuutta toimintakuluissa ei saa kasvattaa toimintakatteen säilyttämiseksi talousarvion tasossa. Toiminnan ja talouden raportointi Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsauksien yhteydessä. Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Lautakuntatasoiset tavoitteet Sivistys- ja hyvinvointitoimiala ei ole laatinut erillistä käyttösuunnitelmaa, koska valtuuston vahvistama talousarvio on laadittu tulosaluetasoisesti. Liitteenä on valtuustotason vuositavoitteista johdetut koko toimialaa koskevat lautakuntatasoiset sitovat osatavoitteet sekä muut lautakuntatasoiset osatavoitteet. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että lautakuntatasoisten osatavoitteiden toteutuminen raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsauksissa puolivuosittain. Hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluvat sivistys- ja hyvinvointitoimialan kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut sekä hyvinvointipalvelujen tulosalueen osalta kotoutumispalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen. Esittelijä Sivistysjohtaja

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Esitys Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteessä olevat vuoden 2021 lautakuntatasoiset tavoitteet hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan osalta. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsauksissa puolivuosittain. Valmistelija Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh Päätös Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite[1] SIHY_lautakuntatasoiset sitovat tavoitteet 2021

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunnan toiminnan alaiset erillisavustukset 2021 Hyvinvointilautakunta / /2020 Nurmijärven hyvinvointilautakunta jakaa erillisavustuksia kulttuuri- ja taidelaitoksille sekä kulttuuriavustuksia. Kunnan hallintosäännön (KV ) mukaan hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuriavustusten jakoperusteet ja jakaa avustukset. Kunnanhallitus on :ssä 25 hyväksynyt Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten periaatteet, joita sovelletaan erillisavustusten jakamisessa. Avustusta voidaan myöntää nurmijärveläiselle tai Nurmijärvellä toimintaa järjestävälle yhdistykselle, joka edistää kunnan strategian toteutumista, täydentää ja monipuolistaa kunnan tarjoamia palveluja, edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja harrastusmahdollisuuksia. Sivistyslautakunta on kokouksessaan :ssä 19 hyväksynyt erillisavustusten hakuajat, hakemukseen liitettävät asiakirjat sekä avustusten jakoperusteet. Hakuaika päättyy vuosittain Vuoden 2021 erillisavustusten hakemukset piti palauttaa mennessä. Erillisavustusta kulttuuri- ja taidelaitoksille osoitettuun toimintaan on määräaikaan mennessä hakenut Kivi-juhlat ry. Kivi-juhlat ry:n avustushakemus ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu luottamushenkilöiden extranettiin (ei julkisia). Vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä on Taito Etelä-Suomi ry:n hakemus ja siihen liittyvä vuoden 2020 avustussummaa vastaava määräraha siirretty koulutuspalveluihin ja sivistyslautakunnan käsiteltäväksi, koska kysymyksessä on opetus- ja kurssitoimintaa järjestävä yhdistys. Avustuksen myöntämisestä päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus, toiminnassa mukana olevien lukumäärä sekä hakijan taloudellinen kokonaistilanne. Lisäksi arvioidaan hakijan toiminnan suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä, laajuutta, hyvinvointivaikutuksia, omaa rahoitusosuutta ja toimintasuunnitelmaa sekä hakijalle aikaisemmin myönnetyn avustuksen käyttöä ja myöntämisperusteiden noudattamista. Avustettavan toiminnan on edistettävä kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista. Haettavat erillisavustukset ovat: Kivi-juhlat ry euroa Avustuksiin on varattu kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talousarviossa vuodelle 2021 yhteensä euroa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut esittää, että määrärahasta varataan erillisavustuksiin euroa ja euroa kulttuuriavustuksiin, jotka jaetaan myöhemmin hakemusten perusteella hakuaikojen mukaisesti. Esittelijä Sivistysjohtaja

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Esitys Hyvinvointilautakunta päättää myöntää seuraavan erillisavustuksen: Kivi-juhlat ry euroa. Erillisavustusta myönnettäessä on kiinnitetty huomiota hakuajan päättymistä edeltäneen toimintavuoden tilinpäätösasiakirjoihin, edeltäneen toimintavuoden tapahtumiin ja toimintaan osallistuneiden lukumäärään, kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan sekä selvitykseen siitä, miten toiminta tukee kunnan strategisia tavoitteita. Nämä tiedot selviävät hakijan toimittamista asiakirjoista. Valmistelija Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh Päätös Esitys hyväksyttiin.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Pääkirjaston peruskorjaus / luonnossuunnitelmat Hyvinvointilautakunta / /2020 Nurmijärven kunnan pääkirjaston peruskorjaus on osa hyväksyttyä investointiohjelmaa. Hankkeelle on varattu 4,68 miljoonan euron määräraha, josta 1,9 miljoonaa euroa on vuodelle Hankkeen suunnittelu on käynnistetty vuoden 2020 määrärahoilla ja suunnitelmat valmistuvat keväällä Peruskorjauksen toteutus voidaan aloittaa loppukesällä Korjaustyön aikaiset väistötilat ovat selvitysvaiheessa. Hankkeen tavoitteena on käyttäjäturvallisuuden ja -viihtyisyyden lisääminen mm. uusimalla osin huokoiset ja likaantuneet tai kuluneet sisäpinnat. Lisäksi tilankäytön tehostaminen ja osin uudelleen järjestely mm. alkuperäisessä suunnitelmassa jo huomioidun parvivarauksen toteuttaminen. Vanhojen lvi-järjestelmien uusiminen, uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentaminen vesikatolle sekä jäähdytyksen lisääminen. Kohteen vesikatto on uusittu vuonna Tämä huomioidaan korjaussuunnittelussa, eikä kattoa ole tarkoitus kauttaaltaan uusia. Talotekniikan uusiminen toteutetaan alakautta vesikattoa purkamatta. Lisäksi piha-alueet putkistot ja kaapeloinnit tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan sekä varaudutaan mm. sähköautojen latauksiin julkisia rakennuksia koskevien suositusten mukaisesti. Itse kirjaston julkisivut ja sisäpuolen näkymät säilytetään arkkitehti Saara Juolan alkuperäistä suunnitelmaa kunnioittaen. Kohteeseen lisätään pieni parvirakenne sisätiloihin. Tilankäytölliset muutokset nykytilanteeseen ovat vähäisiä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilökunta on osallistunut suunnitteluun. Luonnossuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Esittelijä Sivistysjohtaja Esitys Hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan pääkirjaston luonnossuunnitelmat. Valmistelija Kirjastonjohtaja Anu Sorvali, puh Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh Päätös Esitys hyväksyttiin.

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Liitteet Liite[2] Liite[3] Liite[4] Liite[5] 2036 Nurmijärven pääkirjasto Pohjapiirustus 1. krs luonnos 2036 Nurmijärven pääkirjasto Pohjapiirustus 2. krs luonnos 2036 Nurmijärven pääkirjasto Luonnosjulkisivut länteen ja itään 2036 Nurmijärven pääkirjasto Luonnosjulkisivut pohjoiseen ja etelään, Leikkaus C-C

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Nuorisoyhdistyksille myönnettävän avustusmäärärahan kohdentaminen vuonna 2021 Hyvinvointilautakunta / /2021 Hyvinvointilautakunta päättää nurmijärveläisille nuorisoyhdistyksille myönnettävistä avustuksista. Kunnanhallitus on hyväksynyt :ssä 25 Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämät toiminta-avustusten yleiset periaatteet. Yhdistyksille myönnettävien toiminta-avustusten yleisissä periaatteissa määritellään ne reunaehdot, joiden puitteissa toimielimet myöntävät avustuksia yhdistyksille. Voimassa oleva nuorisoyhdistysten avustusohje on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa Nuorisoyhdistysten avustusohjeessa määritellään tarkemmin avustuksen myöntämisen periaatteet ja avustusmuodot. Nuorisoyhdistysten avustusohjeessa avustusmuotona ovat toimintaja kohdeavustus. Toiminta-avustusta myönnetään nurmijärveläisen nuorisoyhdistyksen ja nuorten toimintaryhmien sääntömääräisen ja koko vuoden kestävän säännöllisen toiminnan tukemiseen. Avustus on haettavissa mennessä. Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten ja nuorten toimintaan kohdistuvan projektin, leirin, matkan ja tapahtuman järjestämiseen tai toimitilan vuokraan sekä yhdistysten toimihenkilöiden ja ohjaajien kouluttamiseen. Avustus on haettavissa ja mennessä. Nuorisopalveluiden talousarviossa vuodelle 2021 on varattu euron määräraha nuorisoyhdistysten avustamiseen. Esittelijä Sivistysjohtaja Esitys Hyvinvointilautakunta päättää jakaa nuorisoyhdistysten avustamiseen vuodelle 2021 varatun euron määrärahan seuraavasti: Toiminta-avustus euroa Kohdeavustus euroa Valmistelija Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen, puh Päätös Esitys hyväksyttiin.

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Nuorten kesätyöllistäminen vuonna 2021 Hyvinvointilautakunta / /2021 Sivistys- ja hyvinvointitoimialaan kuuluvan nuorisopalveluiden tulosalueen talousarviossa vuodelle 2021 on nuorten kesätyöllistämiseen varattu yhteensä euroa. Määräraha on euroa pienempi kuin vuonna Nuorten kesätyöllistämiseen varattua määrärahaa on aikaisempina vuosina käytetty kuntaan kesätöihin palkattavien nuorten palkkoihin sekä nuorille jaettaviin kesäseteleihin. Nuoria on palkattu esim. päiväkoteihin, kirjastoihin, liikunta-alueiden kunnossapitoon, ruokapalveluihin, siivoukseen ja kesäsomettajiksi. Kesäseteleillä nuoret ovat saaneet kesätyöpaikan niin Nurmijärveltä kuin muualtakin Suomesta. Työnantajina ovat olleet yhteisöt ja yritykset. Luonnospohja hakemuksesta sekä ehdot ja ohjeet kesätyösetelin myöntämisestä on liitteessä. Esittelijä Sivistysjohtaja Esitys Hyvinvointilautakunta päättää nuorten kesätyöllistämisestä seuraavaa: a) Kuntaan palkataan kesätöihin kahdeksi viikoksi 25 vuosina syntynyttä nuorta. Palkka 380 /2 viikkoa.työaika 30 h/viikko. Kesätyöpaikkoja haetaan sähköisellä haulla. Hakuaika on Nuoret valitaan kesätyöpaikkoihin arpomalla. b) Kesätyöseteleitä jaetaan 120 ensimmäiselle hakuehdot täyttävälle hakijalle. Seteli on tulostettavissa kunnan kotisivuilta alkaen. Seteli palautetaan sähköisesti klo alkaen. Hakijan tulee olla vuosina syntynyt nurmijärveläinen. Setelin arvo on 330 euroa, joka maksetaan työnantajalle. c) Hyväksyy ehdot ja ohjeet nuorten kesätyösetelin myöntämisestä. Valmistelija Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen, puh Päätös Esitys hyväksyttiin. Liitteet

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Liite[6] 2021 Kesätyöseteli hakemus_pohja ja myöntämisen ehdot

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Liikuntajärjestöille jaettavan avustusmäärärahan kohdentaminen vuonna 2021 Hyvinvointilautakunta / /2021 Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikunta-avustusten jakoperusteet ja jakaa avustukset. Liikuntapalveluiden vuoden 2021 talousarviossa on varattuna liikuntatoimintoja järjestävien yhdistysten avustamiseen euroa. Hyvinvointilautakunta määrittelee vuosittain ennen avustusten hakua valtuuston myöntämien avustusmäärärahojen jaosta toiminta- ja tila-avustuksiin. Esittelijä Sivistysjohtaja Esitys 1) Hyvinvointilautakunta päättää kohdentaa vuoden 2021 talousarviossa olevan avustusmäärärahan euroa seuraavasti: a) Toiminta-avustus b) Toimitila-avustus ) Myönnettävä tila-avustus on noin 10 % hyväksyttävistä tilakustannuksista. Koronasta johtuen voidaan perustellusta syystä nostaa avustusosuutta. 3) Toiminta- ja toimitila-avustuksia myönnetään kunnanhallituksen kokouksen päättämien periaatteiden sekä hyvinvointilautakunnan kokouksen päättämien tarkempien periaatteiden mukaisesti. 4) Hyvinvointilautakunta voi lopullista avustuspäätöstä tehdessään vielä muuttaa kohdassa 1) kuvattujen avustusten keskinäisiä osuuksia. Valmistelija Liikuntapäällikkö Joose Kemppainen, puh Päätös Esitys hyväksyttiin.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten myöntämisen periaatteet / muutos hakuaikaan Hyvinvointilautakunta / /2021 Nurmijärven kunnan hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain avustuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille. Avustettavan toiminnan tulee edistää eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä. Haettavia avustuksia ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus. Toiminta-avustus on tarkoitettu hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhdistyksen perustoiminnan kuluihin. Toiminta-avustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät. Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumiin, hankkeisiin, produktioihin, projekteihin, leireihin ja retkiin. Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan avustettavaan tapahtumaan tai hankkeeseen liittyviin kuluihin. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten myöntämisen periaatteet. Periaatteisiin on kirjattu, että avustuksia haetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Hyvinvointipalvelut esittää, että avustusten hakuaikaa aikaistetaan siten, että avustuksia tulee hakea vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Muutos yhdenmukaistaisi kunnan avustuskäytäntöä, sillä maaliskuu on myös mm. liikuntajärjestöjen toiminta- ja tila-avustusten hakuaika sekä yksi kulttuuriavustusten ja nuorisotoiminnan avustusten hakemiselle määritellyistä hakuajoista. Lisäksi hakuajan aikaistaminen tukisi paremmin järjestöjen ja yhdistyksien toiminnan suunnitelmallisuutta ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Liitteenä on hyvinvointilautakunnan hyväksymät hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten myöntämisen periaatteet, joihin on kirjattu muutos hakuaikaan esityksen mukaisesti. Esittelijä Sivistysjohtaja Esitys Hyvinvointilautakunta päättää 1. hyväksyä hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten periaatteisiin muutoksen avustusten hakuajan aikaistamiseksi ja 2. että muutos tulee voimaan alkaen. Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, puh Päätös Esitys hyväksyttiin.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Liitteet Liite[7] Hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten myöntämisen periaatteet 2021

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Voimaa vanhuuteen ohjelmaan hakeminen Hyvinvointilautakunta / /2021 Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Ohjelmaa on koordinoinut Ikäinstituutti vuodesta 2005 alkaen. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on tähän mennessä ollut mukana 86 kuntaa. Ohjelmaan valitaan uusia kuntia maaliskuussa Tällä hakukierroksella tavoitellaan ohjelmaan kuntia, joilla on jo osaamista ja valmiuksia syventää paikallista Voimaa vanhuuteen -toimintaa. Voimaa vanhuuteen - ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Kohderyhmänä on kotona ilman säännöllisiä koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja osallistumisvaikeuksia. Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmeksi vuodeksi maksuttoman mentoroinnin, joka sisältää tukea alkutilanteen kartoitukseen ja kehittämissuunnitelman laadintaan, hyvien toimintatapojen käyttöönottoon, seurantaan ja arviointiin. Lisäksi kunnat saavat kuntakohtaista ohjausta, kouluttajakoulutusta eri ammattiryhmien ja vertaisten paikalliseksi kouluttamiseksi, terveysliikunnan ja -neuvonnan materiaalia sekä Voimaa vanhuuteen - yhdessä oppimisen verkostot. Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen ja liikuntatilojen kustannuksiin. Valintakriteerit Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan Kunta/ yhteistoiminta-alue ei ole aiemmin kuulunut Voimaa vanhuuteen - mentorointiohjelmaan. Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta. Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi. Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa vanhuuteen - työn etenemisen. Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta, vanhusneuvostosta sekä järjestöistä. Julkisen sektorin hallintokunnat ja vanhusneuvosto nimeävät kukin yhden sekä järjestökenttä 1-2 henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä Ikäinstituuttiin.

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Kunta/sen edustajia on mukana maakunnallisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa tai Ikäinstituutin kouluttajaverkostossa tai oli mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkihankkeessa Nurmijärven kunnan hyvinvointikertomuksessa esitettiin seuraavat kehittämiskohteet ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta (Nurmijärven hyvinvointikertomus ) Nurmijärvellä on edelleen potilaita enemmän ympärivuorokautisessa pitkäaikaisessa laitoshoidossa kuin vertailukunnissa. Tavoite on pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ja kotona asumisen ja kodinomaisen asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten osallistuminen ohjattuun vapaa-ajanliikuntaan ja järjestötoimintaan on vähäistä. Kulttuuripalveluita kaivataan lisää. Voimaa vanhuuteen -ohjelma vastaa em. kehittämiskohteiden haasteisiin. Lisäksi tavoitteena on vähentää tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita lisäämällä ikääntyvien hyvinvointia. Esittelijä Sivistysjohtaja Esitys Hyvinvointilautakunta päättää, että Nurmijärven kunta hakee seuraavaksi kolmeksi (3) vuodeksi Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan. Valmistelija Liikuntapäällikkö Joose Kemppainen, puh Päätös Esitys hyväksyttiin.

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin Hyvinvointilautakunta Kuntalain 92 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Nurmijärven kunnan hallintosäännön 26 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin. Nurmijärven kunnan hallintosäännön 27 :n mukaan asia voidaan kuntalain 92 :n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan asia voidaan kuntalain 92 :n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia kunnanhallituksessa. Hallintosäännön 29 :n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakuntien ja johtokuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle tai johtokunnalle ovat valmistuneet liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset (liite sisältää henkilötietoja). Esittelijä Sivistysjohtaja Esitys Lautakunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei lautakunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan. Valmistelija Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh Asian käsittely

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Päätös Esittelijä toi tiedoksi mennessä valmistuneet viranhaltijoiden päätökset (liite) ja esitti, että lautakunta merkitsee ne tiedoksi ja toteaa, ettei lautakunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite[8] Viranhaltijapäätösluettelo

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Ilmoitusasiat Hyvinvointilautakunta Lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohje on päivitetty vuoden 2020 aikana kunnan monialaisen lähisuhdeväkivalta-työryhmän toimesta (toimintaohje tallennettu extranettiin) - Etelä-Suomen aluehallintoviraston valtionavustuspäätös (ESAVI/34703/2020) Nurmijärvi harrastaa! -toimintaan, myönnetty avustus euroa, avustuksen käyttöaika Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset o Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi o Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2020 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu Esittelijä Sivistysjohtaja Esitys Merkitään tiedoksi. Valmistelija Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh Päätös Merkittiin tiedoksi.

22 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Hyvinvointilautakunta Kehitys- ja keskusteluasiat Hyvinvointilautakunta Keskusteltiin koronarokotuksiin liittyvästä tiedottamisesta o Keusoten tiedottamiseen toivottiin parannusta o Keskusteltiin kunnan roolista tiedottamisessa o Keusoten hallituksen jäsen Maiju Tapiolinna ja sivistysjohtaja vievät asiasta viestiä Keusoten suuntaan

23 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Oikaisuvaatimus Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä Kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava Päätös, johon haetaan oikaisua Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi Millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

24 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan Hyvinvointilautakunta Kirjaamon yhteystiedot: Käyntiosoite: Keskustie 2, Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Puhelinnumero:

25 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 3, 9, 10, 11 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 2 mom.) etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ) vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 ).

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (5) Sivistyslautakunta, 63, 01.06.2017 Sivistyslautakunta, 113, 13.12.2017 Sivistyslautakunta, 15, 21.02.2018 15 Sivistystoimialan viranhaltijoiden hallintosäännössä

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 ( 10) Aika 12.11.2018, klo 16:05-17:36 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Mäntyharju Pöytäkirja 3/2018 1 (11) Aika 20.03.2018, klo 18:01-18:36 Paikka Kunnantalo, Kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Kirjaston

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Aika 23.03.2016, klo 16:30-16:46 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Laskujen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (12) Aika 04.06.2018, klo 17:47-20:51 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.12.2018 klo 16:00-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

38 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/2018 1 (11) Aika 05.03.2018, klo 17:40-17:48 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastus 37 Kettupolun päiväkodin

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-359 Asianhallintasuunnittelijan toimen täyttäminen, vakanssinro 2000991832 Asianhallintasuunnittelijan toimi vapautuu 1.8.2017 aiemman toimenhaltijan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa. Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (5) 37 Kappalaisenkujan, Ruoritien ja Kalliomäentien perusparannus PuuDno-2015-317 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Savo-Karjalan Vesi-

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 22.01.2019, klo 18:07-19:27 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta:

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta: Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-163 Nuijamiehen, Pursialan ja valtatie 15 melu- ja tärinäselvitys Mikkelin kaupunki on pyytänyt tarjousta Nuijamiehen, Pursialan ja Valtatie 15 melu-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 21.11.2018 klo 17:15-19:30 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (9) Aika 16.11.2017, klo 16:55-17:26 Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2 Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Rakennusvalvonnan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

20 Perusopetuksen opetustuntimäärät lukuvuonna

20 Perusopetuksen opetustuntimäärät lukuvuonna Mäntyharju Pöytäkirja 3/2017 1 (11) Aika 21.03.2017, klo 18:01-18:39 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Talousarvion

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Vakanssinumero 5000992257, mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroosin toimivalta henkilöstöasioissa 31.08.2017 alkaen Kunnanvaltuusto on

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 11) Työllisyysjaosto

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 11) Työllisyysjaosto Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 ( 11) Aika 26.09.2018, klo 15:02-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2017-244 : Kt 51 eteläinen aluehoitourakka lisätyö 7 (4/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 31.8.2017 15 valinnut kantatien

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/ ( 16) Ristiinan aluejohtokunta

Mikkeli Pöytäkirja 4/ ( 16) Ristiinan aluejohtokunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 ( 16) Aika 05.09.2018, klo 17:00-18:04 Paikka Metsä linna, Kitereentie 13, Ristiina Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Saalem-Lähetys ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 kevätlukukaudelle HEL 2016-005485 T 02

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 10/ ( 8) Sosiaali- ja terveyslautakunta

Järvenpää Pöytäkirja 10/ ( 8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Järvenpää Pöytäkirja 10/2018 1 ( 8) Aika 21.11.2018, klo 17:00-20:01 Paikka JUST, 2. kerros Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 35 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 Johtokunnan kokous Aika: Maanantaina 26.3.2018 klo 18.03 Paikka: n opettajainhuone, Tietokuja 1 Paikalla: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Joki, Salminen, Hirsto, Nieminen, Oppilasedustaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-713 Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 3 (3/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 92 päättänyt valita Veikkolan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 12) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 12) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 ( 12) Aika, klo 13:03-16:06 Paikka Käsitellyt asiat Kainuun ammattiopisto, rak Oppi 4, ravintola Vimpeli, kabinetti, Opintie 3, 87100 Kajaani 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 18:00-18:49 Paikka Liikuntahalli Kisala Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan tarkastus 69 Elokuvateatteri

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 9/ ( 10) Sosiaali- ja terveyslautakunta

Järvenpää Pöytäkirja 9/ ( 10) Sosiaali- ja terveyslautakunta Järvenpää Pöytäkirja 9/2018 1 ( 10) Aika 24.10.2018, klo 17:30-18:28 Paikka Jä rvenpä ä - talo, kh 3 Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 30 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 19 HKL- Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien uusiminen HEL 2016-000433 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Töölön varikon raiteiden 3 ja 4 ovien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 27.05.2019 Kokousaika 27.5.2019 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 5/ ( 10) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 5/ ( 10) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 5/2018 1 ( 10) Aika 17.12.2018, klo 15:32-16:21 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Kertapalkkiojärjestelmä/kehittämistekojen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992380 osastonhoitaja Stiina Bergendahlille ajalla 1.9.2017-31.12.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 04.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18:00 19:15 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

4 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 2017 / sivistyslautakunta. 5 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2017

4 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 2017 / sivistyslautakunta. 5 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 17:59-18:18 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri Pöytäkirja 3/2019 1/12 Tarkastuslautakunta 2019-2021 16.4.2019 KOKOUSTIEDOT Aika tiistai 16.4.2019 klo 13.00-16.00 Paikka Kouvolan Hovioikeudentalo, kokoustila Presidentti Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 37 Käynnistämistuen myöntäminen Oy Ankkalampi-Ankdammen Ab, Pakilan Ankkalampi-Duckiesille HEL 2017-001292 T 05 01 08 Päätös Päätöksen perustelut Lisätiedot päätti myöntää

Lisätiedot

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2018 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18.05 18.46 Kokouspaikka Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-1008 Gesterbyn Suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus Hankinnan kohde Gesterbyn Suomenkielisen koulun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika 8:00-9:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531 Läsnä Jäsenet Muut Karvinen, Marko strategiapäällikkö saapui 8:03 Enroos, Asta yksikön

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 172 Finlands svenska taltidningsförening rf avustushakemus HEL 2016-002538 T 02 05 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti olla myöntämättä avustusta Finlands

Lisätiedot

6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962. Päätös

6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962 HEL 2015-002962 T 13 02 01 Päätös Tutkimusluvan ehdot päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta Laihia Pöytäkirja 1/2019 1 ( 17) Aika 24.01.2019, klo 13:00-16:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 31.10.2018 klo 17:15-18:55 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 8) Aika 12.04.2018, klo 07:37-08:45 Paikka Käsitellyt asiat Jä rvenpä ä - talo, Terijoki kokoushuone, 2. kerros 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 378 Yleisen alueen käyttö terassialueena, korvaava päätös, Ravintola Dacca, Itämerenkatu 16, 20. kaupunginosa Länsisatama HEL 2016-008639 T 10 01 01 04 HEL 2015-002136

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 53 Rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen HEL 2016-007205 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana rakennusautomaatiojärjestelmän uusimisen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirjaan on päivitetty maksutaksatiedot.

Terveyspalveluiden toimintakäsikirjaan on päivitetty maksutaksatiedot. Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 6 Toimintakäsikirjat 2016 MjuDno-2016-84 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite5.Toimintakäsikirja 2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-asteen koulu Johtokunta PÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikkona klo Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

Munkkiniemen ala-asteen koulu Johtokunta PÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikkona klo Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 7 Munkkiniemen ala-asteen koulu 22.5.2019 Johtokunta PÖYTÄKIRJA Johtokunnan kokous Aika: Keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00 Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Aika: 12.05.2016 klo 18:00-22:20 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 22 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-004065 HEL 2017-004065 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

49 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti

49 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (14) Aika 13.12.2017, klo 13:30-13:57 Paikka Onnelantie 10 Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan tarkastus 48 Viranhaltijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) KIRKKOJÄRVEN KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 13.5.2019 klo 18.00 Paikka Kirkkojärven koulun opettajainhuone Kotikyläntie 6, 02770 Espoo Läsnä Korhonen Henri, puheenjohtaja Kajander

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2018 Liikuntahallin rakennustoimikunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2018 Liikuntahallin rakennustoimikunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2018 Liikuntahallin rakennustoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) perjantai 9.11.2018 kello

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 19:00-19:07. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 19:00-19:07. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/2018 1 (10) Aika 26.01.2018, klo 19:00-19:07 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töi-

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töi- Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 193 Yleisen alueen käyttö terassialueena, Delizioso, Soidintie 8, 38. kaupunginosa Malmi HEL 2017-005110 T 10 01 01 04 Päätös Päätöksen perustelut n alueidenkäytön toimistopäällikkö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

PÖYTÄKIRJA 3/ (6) PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (6) 24.9.2018 SAARNILAAKSON KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantai 24.9.2018 klo 17.30 Paikka Läsnä Saarnilaakson koulu, tekstiilityön luokka Antti Kainulainen Päivi Nyman Jennifer

Lisätiedot

Toimitilajohtaja Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019)

Toimitilajohtaja Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019) Asia Myllylän koulun peruskorjaus / arkkitehti - ja pääsuunnittelijan (181 / 2019) Vireillepanija Päätös ja perustelut Myllylän koulun peruskorjauksen toteuttaminen edellyttää arkkitehtija pääsuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Taksikuljetukset liikennöintiyksikössä 2016 HEL 2016-005280 T 01 02 01 07 Päätös Päätöksen perustelut Yksikönjohtaja päätti tilata liikennöintiyksikön käyttöön taksikortteja

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 9/ (11) Kunnanhallitus Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Laihia Pöytäkirja 9/ (11) Kunnanhallitus Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen Laihia Pöytäkirja 9/2018 1 (11) Aika 17.04.2018, klo 16:45-16:52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 141 Pöytäkirjan tarkistus 142 Maanvuokrasopimus/Isootupa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO PÖYTÄKIRJA 18.9.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 18.9.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, 02740 ESPOO Patrik Sohlberg vpj. Esa Sutinen Outi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Liikennöintiyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 MetroMonitor-palvelun jatko HEL 2016-009001 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana Mattersoft Oy:ltä ylläpitopalvelusopimuksen jatkon

Lisätiedot