YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus AIKA :00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntopyyntö Mutkalammin tuulipuistohankkeen 176 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 96 Vuokrasopimuksen Kiinteistöyhtymä Raimo ja Yrjö Aakula ja 177 Ylivieskan kaupunki hyväksyminen 97 Vuokrasopimuksen XX-palvelut Ky ja Ylivieskan kaupunki 178 hyväksyminen 98 Valtiokonttorin ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän 179 omaisuutta 99 Avoimeksi tulevan osastonjohtajan toimen muuttaminen 180 kirjastonhoitajan toimeksi ja kirjastonhoitajan toimen täyttölupa 100 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat Kehityskeskustelu kaupunginjohtaja/kaupunginhallitus 184

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 16:00-19:30 Puheenjohtaja Nevalainen Karoliina 16:00-18:05 1. varapj. Poistui :n 95 käsittelyn jälkeen Hirvelä Tarmo 16:00-19:30 2. varapj. Autio Juha 16:00-19:30 Jäsen Haapakoski Kaisa 16:00-19:30 Jäsen Hannula Jouko 16:00-18:50 Jäsen Poistui :n 102 käsittelyn aikana Junttila Tiina 16:00-19:30 Jäsen Jussila Markku 16:00-17:55 Jäsen Poistui :n 94 käsittelyn aikana Kärkinen Samuli 16:20-19:30 Jäsen Saapui :n 93 käsittelyn aikana MUU Pylväs Juha 16:00-19:30 KV:n pj. Kippola Eero 16:00-19:30 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 16:00-19:30 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 16:00-19:30 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 16:00-19:30 Esittelijä Piili Maritta 16:00-18:15 Pöytäkirjanpitäjä Kentala Kari 16:00-16:20 Asiantuntija 93 Saarela Jukka 16:00-16:30 Asiantuntija 93 ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Maritta Piili Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä :t KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Juha Autio Tarmo Hirvelä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 91 Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kokous kutsu on toimitettava mi käli mahdollista kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokous ta. Jos erityiset syyt eivät ole esteenä, esityslista on lähetettä vä vähintään kolme päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina Esityslista liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 92 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa keskiviikkona kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Juha Autio Tarmo Hirvelä Varalle Tiina Junttila Kaisa Haapakoski Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 93 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava 139/54/00/2013 TEKLA TM Voima Tuomiperä Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen: TM Voima Tuomiperä Oy suunnittelee tuulipuistoa Ylivieskaan Kankaan kyläl le, hankenimi Tuomiperä. Alueella on solmittu osa vuokrasopi muksista ja olemme esitelleet hanketta alustavasti Ylivieskan kau pungille, maanomistajille sekä Ely-keskukselle. Ely-keskus on tehnyt päätöksen, että hankkeen osalta ei tarvita ympäristön vaikutusten arviointimenettelyä. Lisäksi puolustusvoimat ovat ilmoittaneet, että tuulipuisto ei häiritse merkittävästi tutka- ja ilmavalvontajärjestelmiä. TM Voima Tuomiperä Oy esittää Ylivieskan kaupungille tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadintaa Tuomiperän tuulipuiston suunnittelualueelle. Osayleiskaava laadittaisiin MRL 77 :n mukaisena osayleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Kaavoitusaloitteen liitteessä on esitetty alustava hankealueen rajaus. Laadittavan osayleiskaavan aluerajaus tarkentuu kaavoituk sen käynnistyessä ja se määritellään yhdessä Ylivieskan kunnan kanssa. TM Voima Tuomiperä Oy esittää kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.tä, jossa kaavan laadinnasta vastaavat suun nit te lupäällikkö arkkitehti SAFA Kai Tolonen ja projektipäällikkö YTM Jouni Mäkäräinen sekä Emmi Sihvonen. Esitetyllä konsultilla ja vas tuuhenkilöillä on monipuolinen kokemus tuulivoimarakentamista koskevista selvitys- ja kaavoitustehtävistä ja heitä avustaa Emmi Sihvonen. TM Voima Tuomiperä Oy esittää, että yritys vastaa osayleiskaa van laadinnan ja selvitysten konsulttikustannuksista sekä muista osayleiskaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus- ja muista vastaavista kuluista MRL 77 c :n mukaisesti. Ylivieskan kaupunki vastaa osaltaan kaupungille kaavoituksesta aiheutuvista henkilöstö- ja hallintokustannuksista. TM Voima Tuomiperä Oy: hankevastaavan yhteystiedot: Kim Tah konie mi,

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TM Voima Oy perustettu elokuussa TM Voima Oy:llä on kehitystyön alla hankkeita Alavieskassa, Ylivieskassa, Nivalassa, Karviassa sekä Eurajoella. Yhtiön tavoitteena on erottua sillä, että tunnemme tuulivoimakehityksen, rakentamisen sekä kunnossapidon. Lisäksi tunnemme eri valmistajien voimalaitokset hyvin. TM Voima Konsernin tavoitteena on, että kehitysyhtiö vastaisi tuulipuiston rakentamisesta yhdessä voimalan valmistajan kanssa, ei pelkästään luvituksesta ja kehittämisestä. TM Voima Oy on perustanut hankeyhtiön TM Voima Tuomiperä Oy:n. Yhtiö toimii hankekehitysyhtiönä sekä mahdollisesti tulevaisuudessa energian tuotantoyhtiönä hankkeen osalta. TM Voima Tuomiperä Oy on TM Voima Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Yh tiön ko tipaikka on Ylivieska. TM Voima Oy on perustanut TM Voima Service Oy:n, joka on Ylivies kassa toimiva palveluyhtiö. Yhtiön tavoitteena on kehittää alueelle projektijohto-, huolto- ja asennusorganisaatio uusiutuvien energian hankkeisiin sekä sähköverkon rakentamiseen liittyviin hankkeisiin. Tiedot voimalaitoksista : Voimalaitoksen tornin korkeus 140 m Siipien pyyhkäisypinta-alan halkaisija m Voimalaitoksen kokonaiskorkeus arvioitu olevan m Voimalaitoksen teho 2,4-5 MV Tuulipuistoalue Ylivieska Tuomiperä Voimalaitosten mää rä max 9 Maanpinnan korkeus n 90 m Koordinaattipiste alueelta N E Tuulivoimapuiston sijainti ja laajuus Tuomiperän tuu livoimapuiston suunnittelu alue sijaitsee noin kilomet riä Ylivieskan kes kustan itä puolella. Suunnittelu alue sijaitsee Ylivies kan ja Haa pave den väli sen maantien (seu tutie 800) ja Kantokylän pohjoispuoli sella alueel la. Suunnittelu alu een poh jois osista on etäi syyttä Ylivies kan ja Oulaisten ra jaan noin ki lo metri. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,5 km 2. Maa-alu eet ovat pääosin yksityisten maanomistajien ja Ylivieskan kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueella on myös valtion maanomistusta.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Suunnittelun lähtökohtana on valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet sekä maakuntakaava. Tuulivoimapuiston alueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on teh nyt pää tök sen, ett ei Tuomiperän tuulipuisto hankkeeseen sovelle ta ym päris tö vaiku tus ten arviointimenettelyä. Näin ollen hankkeen kes kei set ym päristö vai ku tukset arvioidaan osa yleiskaavan laatimi sen yh tey dessä. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskien on laadittu alustava osallistumis- ja arviointi suunnitelma sekä kaavoitussopimusluonnos. Kaavoitussopimuksella määritellään sopijapuolten yh teis työ osayleiskaavan valmistelussa, sopijapuolten tehtävä- ja kus tan nus jako sekä alustava aikataulu. Kaavan sisältöä koskevat ky sy mykset ratkaistaan lopullisesti maankäyttö- ja rakennuslain mu kaan osa yleiskaavamenettelyssä. Suunnittelualueen rajaus tarken tuu osa yleiskaavamenettelyssä. TM Voima Tuomiperä Oy vastaa osayleiskaavan laatimisen ja osayleiskaavatyössä tarvittavien selvitysten konsulttikustannuksista. Ylivieskan kaupunki perii TM Voima Tuomiperä Oy:ltä kaavoitus maksua 4000 euroa henkilöstö- ja hallintokustannusten kattamiseksi ja TM Voima Tuomiperä Oy vastaa myös osayleiskaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus- ja muista vastaavista kuluista. Oheismateriaalia Kaavoittaja esittää, että lautakunta 1. päättää ryhtyä laatimaan Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen ilmoittaman kaavoituksen vireilletulosta 3. hyväksyy osayleiskaavaa koskevan alustavan osallistumisja ar vioin ti suunnitelman (OAS) ja oikeuttaa teknisen palvelukes kuk sen asettamaan OAS:n nähtäville sekä varaamaan osal lisille ti lai suuden esittää mielipiteitä aineistosta MRL 62 :n perus teel la ja MRA: 30 :n mukaisesti

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoitussopimusluonnoksen ja oikeuttaa tek ni sen pal ve lukeskuksen allekirjoittamaan sen TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan esityksen TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin Olli Malkamäkeä TM Voima Oy:stä Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva osallistumisja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Nähtävilläoloaikana siitä saatiin 9 palautetta. Palautteen keskeinen si säl tö on kuvattu kaavoittajan kommentein kaavaselostuksen liit teenä. Kaavoittajan vastineissa on todettu pääsääntöisesti, että pa lautteen antajilla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi suunnitelmasta. Tuomiperän tuulivoimapuistosta on laadittu valmisteluaineistona osa yleis kaa va luon nos ja kaavaselostus sekä täydennetty osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma. Kaava-aineisto esitellään kokouksessa. Oheismateriaalia TEKNINEN JOHTAJA: esittää, että lau ta kun ta: 1. Oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan Tuo mi perän tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineiston näh tä vil le. 2. Varaa osallisille ja viranomaisille tilaisuuden esittää mie li pitei tä ja lausuntoja valmisteluaineistosta MRL:n 62 :n perus teel la ja MRA 30 :n mukaan. TEKLA TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kaisa Haapakoski poistui tämän :n ajaksi. Asiantuntijana kuultiin Leila Väyrystä FCG:ltä Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto on ol lut nähtävillä välisen ajan MRL:n 62 :n pe rusteel la ja MRA 30 :n mukaan. Kaavoituksen valmisteluaineisto esi-

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tel tiin yleisölle järjestetyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa Kaavaluonnoksesta saatiin 13 lausuntoa ja 3 mielipidettä, joista yhdes sä allekirjoittajia oli useita. Lyhennelmät lausunnoista sekä kaavoit ta jan vastineet niihin on esitetty kaavaselostuksen liitteenä erillisi nä asiakirjoina. Lausunnoista valtaosassa todettiin, ettei kyseisellä taholla ole lausut ta vaa kaavasta. Muilta osin lausunnot ottivat kantaa yksit täisiin huo mioi hin, jotka tulee käsitellä kaavan selostuksessa ja vai ku tus ten arvioinneissa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio otti kantaa hank keen terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn. Mielipiteissä nousi esiin meluun liittyvät kysymykset ja melun mallintamisen laatutaso ja oikeellisuus. Tämän lisäksi palautteissa nousi esiin yksittäisiä kohteita liittyen muinaismuistoihin, luonto alueisiin ja asuin paik koi hin. Nämä palautteet käytiin läpi ja kaava kartalle lisättiin kol me muinaismuistokohdetta tiedoksiantojen perusteella sekä tarken nettiin vaikutusten arviointeja niiltä osin, kuin tarve vaatii liittyen il moi tet tui hin asuinpaikkoihin, jotka eivät Ylivieskan kaupungin tie tojen mukaan ole virallisia, käytössä olevia rakennuspaikkoja. Luon toko htei den osalta palautteet käytiin läpi biologien kanssa ja tultiin siihen tulokseen, että kyseiset tiedonannot eivät olleet luonteel taan sel lai sia, että kaavakarttaan, määräyksiin tai selvityksiin olisi tarpeen teh dä täydennyksiä. Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen, mielipiteiden sekä selvitysten tuloksien perusteella osayleiskaavaehdotukseen on tehty seu raa vat muutokset: 1. Kaavoitettavaa aluetta on laajennettu yhden voimalan koh dalla, jotta voimala myös mahdollisessa kaatumis tilanteessa sijoit tuu kaava-alueelle. 2. Kaava-alueen rajausta pienennetään (kaava-alueen poh joisosal la kohdassa "Kiipeli"), koska alueelle ei kohdistu maankäyt tö pai net ta ja sen mukana pitämiselle ei ole perus teita. Alueelle lisättiin tiedoksiannon perusteella kaksi mui naismuis to koh det ta. 3. Kaava-alueen rajausta pienennetään (kaava-alueen itä osalla) koska alueelle ei kohdistu maankäyttöpainetta ja näin ol len sen mukana pitämiselle ei ole perusteita. 4. Yhden voimalan sijaintia kaavalueen itäosalla siirrettiin hieman etelään. Samalla ohjeellinen tieyhteys ja kaapelireitti linjat tii in uudellen. Kaava-alueen rajausta laajennetaan kiin teis-

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tö ra jo jen mukaisesti. Kaavoitettavaa aluetta laajen netaan, jotta voi ma la myös mahdollisesti kaatumistilanteessa sijoittuu kaa va-alueelle. Kaavaselostuksessa on esitetty perusteet em.muutoksiille. Kaava-ai neis to esitellään kokouksessa. Ehdotusvaiheen oheismateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä Yli vies kan kaupungin maankäyttöyksikössä ( Kyöstintie 4) sekä kau pun gin kotisivulla ja talous>esityslistat ja pöytäkirjat/ Teknisten palveluiden lautakunta. TEKNINEN JOHTAJA: esittää, että lautakunta 1. Hyväksyy kaavoituksen valmisteluaineistosta esitettyihin lausun toi hin ja mielipiteisiin laaditut kaavoittajan vastineet sekä eh do tus vai hee seen tehdyt muutokset. 2. Oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan Tuo mi perän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL:n 65 :n perusteella ja MRA:n 27 n mukaisesti. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kaisa Haapakoski poistui päätöksenteon ajaksi. Asiantuntijana kuultiin Leila Väyrystä FCG:ltä. KHALL Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut MRL:n 65 :n perusteella ja ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävillä Nähtävillä ollessa siitä annettiin 15 lausuntoa. Kaava-aineistosta esitet tiin 15 osallisten muistutusta, joissakin useita allekirjoittajia. Lausun toi hin ja muistutuksiin on laadittu palaute tiivistetysti ja vastineet on esitetty erillisessä liiteasiakirjassa. Lausuntojen ja muistutusten perusteella on kaavakarttaan tehty seuraa vat muu tok set. Muutosten osalta on myös kaavaselostusta tarkis tet tu. 1. Osayleiskaavan luoteisin tuulivoimala poistetaan. Vastaavasti me lu- ja varjostusvaikutukset pienenevät tämän voi ma lai toksen siirtämisen osalta Tuomiperän alueella. Tämän lisäksi

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mai se ma vai ku tuk set vähenevät oleellisesti länsi-pohjoinen suun taan aukeaville seuduille. 2. Voimalan sijoittumista kuvaavaa ympyrää siirrettiin yhden tuuli voi ma-alu een (tv-1) sisällä hieman keskemmälle. Tällä siirrol la saadaan kaavan melu- ja varjostusvaikutuksia hie man pie nem mik si sekä voimala pois Digitan signaalin tieltä. Merkin tä muu tos ei ole luonteeltaan sellainen,että se muuttaisi suun nit te lu alu een ratkaisua sisällöllisesti, jo ten tältä osin muu tos on vähäinen tekninen tarkistus. 3. Ehdotusvaiheessa palautteen perusteella merkityt sm-kohteet muu tet tiin Museoviraston kannanoton seurauksena /s-kohteik si; kohde jolla on paikallishistoriallista arvoa / mahdollinen muinaisjäännös. Merkintämuutos ei ole luonteeltaan sel lainen, että se muuttaisi suunnittelualueen ratkaisua si säl löl lises ti, joten tältä osin muutos on vähäinen tekninen tarkistus. Kaava-aineistoon tehdyt täydennykset ja tarkistukset ovat sen luontei sia, ettei osa yleis kaa va eh do tus ta tarvitse asettaa uudelleen nähtä vil le. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy kaavaehdotuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistu tuk siin laaditut kaavoittajan vastineet sekä kaava-aineistoon teh dyt muutokset ja tarkistukset, 2. hyväksyy Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja esit tää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Oheismateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä Ylivieskan kaupun gin ta lon kansliassa (kyöstintie 4) sekä kaupungin kotisivuilla > Hallinto ja talous > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöy tä kir jat / Kaupunginhallitus. KAUPUNGINHALLITUS: Siirrettiin. Asiantuntijoina kuultiin laatupäällikkö Lauri Solinia FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä sekä kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria. KHALL 94 KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy kaavaehdotuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistu tuk siin laaditut kaavoittajan vastineet sekä kaava-aineistoon teh dyt muutokset ja tarkistukset, 2. hyväksyy Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Oheismateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä Ylivieskan kau-

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pun gin ta lon kansliassa (Kyöstintie 4) sekä kaupungin kotisivuilla > Hallinto ja talous > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöy tä kir jat / Kaupunginhallitus. KAUPUNGINHALLITUS: Keskustelun kuluessa Tarmo Hirvelä esitti, et tä päätöksenteko siirretään uuden asumisterveysasetuksen voimaan tu loon asti. Tiina Junttila kannatti Hirvelän tekemää esitystä. Markku Jussila esitti, että kaupunginjohtajan päätösehdotusta ei hyväk sy tä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu siirtoesitys, asian käsittely keskeytetään ja äänestetään asian siirtämisestä. Suo ri te tus sa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti kuusi (SK, JA, JH, K-MP, KN, MJ) ja siirtoesityksen kannalla oli kaksi (TH, TJ), poissa yksi. Asian käsittelyä jatkettiin. Puheenjohtaja totesi, että koska Markku Jussilan esitystä ei ole kanna tet tu, se sulkeutuu pois. Kaupunginjohtajan päätösesitys tuli hyväksytyksi. Kaisa Haapakoski poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajak si.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö Mutkalammin tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 71/0/10/2014 KHALL 95 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Ylivieskan kaupungin lau sun toa Mutkalammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioin ti se los tuk ses ta mennessä. Tuulivoimapuistoon on suunniteltu tuulivoimalaa, joiden yhteen las ket tu teho on hankevaihtoehdoista riippuen MV. Tuu li puis to on tarkoitus liittää valtakunnan sähköverkkoon Ko ro nevan sähköasemalta Uusnivalan sähköasemalle rakennettavalla 42 km pituisella 110 kv ilmajohdolla. Ilmajohto kulkisi Ylivieskan osalla linjausvaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE3 mukaisesti noin 22 km matkan luode-kaakko -suuntaisesti kaupun gin eteläosassa lähellä Sievin rajaa. Ilmajohdon eteläpuolelle jää Yli vies kan Pajukosken 9 tuulivoimalan tuulipuisto, jonka osa yleiskaa va on saanut lainvoiman Ylivieskan Pajukosken tuulivoimapuisto liitetään Uusnivalan säh köase mal le maakaapelilla, jotta haitat maisemaan sekä maa- ja metsä ta lou teen minimoidaan. Tämän tavoitteen kanssa olisi ris ti rii tais ta, et tä Pajukosken alueen vieritse, sen pohjoispuolella kulkisi koko kau pun gin maa-alueen poikki metsä- ja peltomaiseman halkaiseva Mut ka lam min tuulivoimapuiston ilmajohto ja sen vaatima 65 m hakkuu-ura. Lisäksi Nivalan rajalla ilmajohdot kulkisivat haitallisesti Kala jo ki laak son valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus kat soo, että Mut ka lammin tuulivoimapuiston sähkönsiirron to teut ta mi nen ilmajohtona aiheut taa maisemahaittoja merkittävän pitkällä mat kal la, muodostaa mer kit tä vän maisemahaitan Kalajokilaakson val ta kun nal lises ti ar vokkaal le maisemalle sekä haittaa maa- ja met sä ta lou den harjoittamista kul kies saan 65 m leveänä urana lukuisten ti lus ten poikki. Tästä syys tä sähkönsiirto tulisi toteuttaa maa kaa pe loin ti na, jos siirtojohto kul kee vaihtoehtojen VE1, VE2 tai VE3 mu kai ses ti Ylivieskan puo lella. Oheismateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä internetissä osoittees sa sekä Ylivies kan kau pun gin ta lon kansliassa (Kyöstintie 4). KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Vuokrasopimuksen Kiinteistöyhtymä Raimo ja Yrjö Aakula ja Ylivieskan kaupunki hyväksyminen 72/52/10/2014 KHALL 96 Tilapalveluyksikkö on neuvotellut kaupungin nuorisotoimen toi mek sian nos ta vuokrasopimuksen osoitteessa Ratakatu 14, Yli vieska olevien toimistotilojen (38,4 m 2 ja 11,5 m 2 ) vuokraamisesta. Vuok ra so pi mus sisältää myös käyttöoikeuden rakennuksen käyt täjien yhteiskäytössä olevien sosiaali-, keittiö- ja neuvottelutiloihin. Vuokrasopimuksen ehdot ovat seuraavat: Vuokra-aika: Vuokra-ala: Vuokra: , kolmen kuukauden mo lem min puo lisel la irtisanomisajalla. 50 m 2 + yhteiskäyttötilat 500 /kk (alv 0 %); 620 /kk (Alv 24 %), jo ka sisältää lämmön, käyttösähkön, vedet ja jä tehuol lon. Vuokratilan siivouksesta vuokralainen vastaa kustannuksellaan. Oheismateriaalia. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy laaditun vuokra so pi muk sen. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Vuokrasopimuksen XX-palvelut Ky ja Ylivieskan kaupunki hyväksyminen 73/52/10/2014 KHALL 97 Tilapalveluyksikkö on neuvotellut vuokrasopimuksen sanomalehtien ja ke lu yri tyk sen XX-palvelut Ky:n kanssa. Vuokrasopimuksessa so vitaan Vieskan Teollisuustalo Oy:ssä osoitteessa Joutsentie 11, Yli vies ka olevan teollisuustilan vuokraamisesta. Vuokrasopimuksen ehdot ovat seuraavat: Vuokra-aika: Vuokra-ala: Vuokra: , kolmen kuukauden mo lem min puo lisel la irtisanomisajalla. 98 m 2 +matala varastotila II krs. 400 /kk (Alv 0 %); 496 /kk (Alv 24 %), vuok ra si säl tää lämmön. Vuokratilan siivouksesta vuokralainen huolehtii kustannuksellaan. Vuokrasopimus oheismateriaalina. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy laaditun vuokra so pi muk sen. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Valtiokonttorin ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta 74/1/65/2014 KHALL 98 Valtiokonttori on ilmoittanut Ylivieskan kaupungille mah dol li suu des ta ha kea Pentti Juhani Savelan kuolinpesän omaisuutta. Pentti Ju ha ni Sa ve la on kuollut Ylivieskassa. Häneltä ei jäänyt pe ri mään oi keu tet tu ja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on tullut pe rin tökaa ren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuollei den kuolinpesään valvoo Valtiokonttori. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuo lin pesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiin teis tön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä. Hakemus pyydetään toi mit ta maan Valtiokonttoriin mennessä. Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut pe rin nön jät täjän kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta omaisuus jää valtiol le (ellei sitä luovuteta läheiselle). Omaisuutta haetaan vapaamuotoisella, kunnan puolesta al le kir joi tetul la hakemuksella. Mikäli allekirjoittaja ei ole kunnan- tai kau pun ginjoh ta ja, oheen liitetään kopio allekirjoittajan valtuutuksesta. Kunnan tu lee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omai suu del le. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella. Pöytäkirjanotetta päätöksestä, jolla kunta on päättänyt hakea omaisuut ta, Valtiokonttori ei voi pitää hakemuksena eikä päätöstä tarvitse lä het tää Valtiokonttoriin. Hakemukseen ei myöskään tarvitse liittää pe ru kir jaa tai muita liitteitä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää hakea Val tiokont to ril ta Pentti Juhani Savelan kuolinpesän perukirjan mukaista omai suut ta luovutettavaksi Ylivieskan kaupungille. Käyttötarkoituksena omaisuuden varoille esitetään kasvavan kaupun gin koulurakentaminen (taloussuunnitelma yhteensä 7,3 milj. euroa) ja vammaisten työkeskuksen rakentaminen (n. 2,1 milj. eu roa). Lisäksi varoja käytettäisiin van hus ten kotona asumista tu ke vien palvelujen kehittämiseen. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Avoimeksi tulevan osastonjohtajan toimen muuttaminen kirjastonhoitajan toimeksi ja kirjastonhoitajan toimen täyttölupa 75/2/10/2014 KHALL 99 Vt. kirjastotoimenjohtaja: "Kirjastotoimi anoo, että avoimeksi tuleva osastonjohtajan toimi muu te taan kirjastonhoitajan toimeksi ja että kirjastotoimi saa luvan täyt tää sen julkisella haulla alkaen. Osastonjohtajan toimi tu lee avoimeksi nykyisen toimenhaltijan eläkkeelle jäämisen vuoksi. Kirjastonhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa suo ri tet tu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suo ri tet tu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kir jas to- ja informaatioalan opinnot. Kirjastonhoitajan palkkaus on KVTES:n mukainen. Täytettäväksi esitettävään kirjastonhoitajan toimeen kuuluu asiakas- ja tietopalvelun lisäksi omana vastuualueenaan lasten ja nuorten kir jas to työn kehittäminen ja toteuttaminen. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan kirjastossa tulee olla 1 hen ki lö työ vuo si/1000 asukasta. Kaupunginkirjastosta on kaupungin sääs tö toi mia toteutettaessa vähennetty 3 virkaa tai tointa vuodesta 2005: Vuonna 2005 kirjastossa oli täytettynä 12 virkaa tai tointa. Nykyi sin kirjastotoimessa on täytettynä 9 virkaa tai tointa. Henkilöstökulut Ylivieskan kirjastossa olivat vuonna ,87 /asu kas, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 30,20 /asu kas ja koko maassa 32,24 /asukas. Kokonaislainaus henkilötyövuotta kohti oli Ylivieskan kirjastossa lainaa, Pohjois-Pohjanmaan alueella lainaa ja koko maas sa lainaa. Kirjastopalvelujen säilyttäminen nykyisellä tasolla vaatii ainakin nykyi sen suuruiset henkilöstöresurssit. Lasten ja nuorten parissa tehtävä kirjastotyö on kirjastotoimen ydinteh tä vää kirjastonkäytön opetuksineen, kirjavinkkauksineen ja muine lap sil le ja nuorille suunnattuine oheistoimintoineen ja vaatii eri tyisosaa mis ta ja harrastuneisuutta. Kirjastonhoitajan toimen täyttäminen takaa kuntalaisille tasokkaat kir jas to pal ve lut ja niiden riittävän saatavuuden sekä samalla edesaut taa kirjaston henkilökunnan jaksamista."

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää muuttaa osaston joh ta jan toimen kirjastonhoitajan toimeksi ja antaa luvan kir jaston hoi ta jan toimen täyttämiseen lukien. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Kutsu Kalajokilaakson Kotiseutuliiton 50-vuotisjuhliin Nivalaan sun nun tai na Kopio: Tapio Helander. 2. Nivalan kaupunki: Pöytäkirja pidetystä alueellisesta maa seu tu lau ta kun nan kokouksesta. Sähköpostilla: Pekka Niku la, Leena Gronoff. 3. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio: Pöytäkirja pi de tystä yhtymäkokouksesta. 4. Keski-Pohjanmaan Komposti Oy: Kokouskutsu pidet tä vään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousedustaja: Kari Ken ta la. 5. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Lausuntopyyntö mennessä koskien E.T. Listat Oy:n teollisuusalueella sijaitsevan energiantuotantolaitoksen ym pä ris tö lu pa ha ke mus ta. Lausuntopyyntö mennessä SITA Suomi Oy:n ympä ris tö lu pa ha ke muk ses ta koskien jät teen kä sit te ly lai tok sen toi min nan olennaista muuttamista ja toiminnan aloit tamista muu tok sen haus ta huolimatta. Lausuntopyyntö mennessä koskien Vesikolmio Oy:n lupahakemusta paineviemäreiden rakentamisesta Kalajoen alitse. 6. Pohjois-Pohjanmaan liitto: Projektijohtaja Riitta Pitkäsen kun tavie rai lu Ylivieskassa klo koskien sosiaalija terveydenhuollon palveluiden uudistamista. Sähköpostilla: Terho Ojanperä, Kaija-Maija Perkkiö, Juha Pylväs, Jarmo Kivimäki. 7. Vestia Oy:n osakaskuntien sitoumukset Haapaveden ja Yli vieskan kaatopaikkojen osalta ovat päättyneet. Kopio: Tapio Koistinaho. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

TM Voima Tuomiperä Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen:

TM Voima Tuomiperä Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen: Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta 67 11.06.2013 113 22.10.2013 3 21.01.2014 Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava 139/54/00/2013 TEKLA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TM Voima Tuomiperä Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen:

TM Voima Tuomiperä Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen: Teknisten palveluiden 67 11.06.2013 lautakunta Teknisten palveluiden 113 22.10.2013 lautakunta Teknisten palveluiden 3 21.01.2014 lautakunta Kaupunginhallitus 81 28.04.2014 Kaupunginhallitus 94 12.05.2014

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2017 169 Teknisten palveluiden lautakunta 09.10.2017 AIKA 09.10.2017 15:10-15:45 PAIKKA Akustiikka, kokoushuone Tapio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 32 Liikuntalautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 16:30-17:30 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 156 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 17:00-19:26 PAIKKA Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot