VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE"

Transkriptio

1 VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavaan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. VANONEN Mäntyharjun kunta Tekninen osasto PL 76, Mäntyharju

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE 1.1 Alue ja suunnittelun kohde 1.2 Kaavan laatija 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ 2.1 Suunnittelun lähtökohdat 2.2 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 2.3 Maakuntakaava 2.4 Yleiskaavat 2.5 Asemakaavat 2.6 Suunnittelun tarkoitus 3. OSALLISET 4. TIEDOTTAMINEN 5. KAAVOITUSPROSESSI JA OSALLISTUMINEN 5.1 Kaavoituksen käynnistäminen 5.2 Tavoitteet ja mitoitus 5.3 Kaavaluonnos 5.4 Kaavaehdotus 5.5 Kaavan hyväksyminen 6. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 7. TEHTÄVÄT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 7.1 Selvitykset 7.2 Arvioitavat vaikutukset 8. YHTEYSTIEDOT

3 1 VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVA 1.1 Alue ja suunnittelun kohde Suunnittelualue käsittää Mäntyharjun kunnan etelä-kaakkoisosia. Alueen kokonaispintaala on n. 33 km 2 ja siihen sisältyy n. 20 järveä ja lampea. Suurimmat vesistökokonaisuudet ovat osa Korpijärveä, osa Partsimaanjärveä, Salmentojärvi, Vaajamaanlampi, Kotajärvi, Myllylampi sekä osa Lovasjärveä. Varsinainen yleiskaavatarkastelu kohdistuu pääsääntöisesti vesistöalueelle ja noin 200 metriä leveälle rantavyöhykkeelle. Yleiskaava-alueen rantaviivan kokonaispituus on n. 30 kilometriä. Alkuperäisen Vanosen rantaosayleiskaava-alueen kaava-alue on rajattu mustalla viivalla kansilehden kartalle ja lisäselvitysaluetta korostettu punaisella. 1.2 Kaavan laatija Vanosen rantaosayleiskaava laadittiin alunperin kunnan toimesta ja kaavan laatijana toimi silloinen kaavoitusinsinööri Jani Viisanen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lisäselvitysalueen osalta kaavaa on täydentänyt ja laatinut kaavoitusinsinööri Hanna Nirkko kunnasta sekä DI Jarmo Mäkelä Karttaako Oy:stä. 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2.1 Suunnittelun lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 :n mukaan rantavyöhyke on suunnittelutarvealuetta, jolla rakentaminen edellyttää kaavaa. Rantaosayleiskaavoitus on osa kunnan hyväksymää kuntakaavoituksen ja hajarakentamisen suunnittelu- ja ohjaamisjärjestelmää (kaavoitusohjelma ). Kaavoitusohjelman mukaiset aikaisemmat yleiskaavoitustyöt: Varpasen yleiskaava, Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava, Länsiosan rantaosayleiskaava, Keskustaajaman ja Pyhäveden alueen taajamaosayleiskaava sekä viimeisenä Kallaveden alueen rantaosayleiskaava (vireillä). 2.2 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtioneuvoston päätöksessä tavoitteet on ryhmitelty seuraavasti: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yleiskaavoitusta. 2.3 Maakuntakaava

4 Vanosen rantaosayleiskaava-alue kuuluu Etelä-Savon maakuntakaavaan. Maakuntakaavan merkinnöistä alueeseen rajautuu Pahkajärven ampuma-alue (EAH 10) ja varsinaisesti sisältyy ampuma-alueen suojavyöhykkeet (sv 9 ja sv 12), melualuerajaus, Vaajamaanlammen geologisesti arvokas alue (Kinalamminkangas/ ge 491), Lehlammen kaivosalue (EK 11) ja Lovaskosken maisemallisesti arvokas myllyalue (ma 608). 2.4 Yleiskaavat Vanosen alkuperäisestä yleiskaavasta (hyväksytty ) muutetaan kolme pienialaista kohdetta (osittain Korpijärvi, Kolsoppi, Partsimaanjärvi). Suunnittelualueella ei ole muita yleiskaavoja vielä. 2.5 Asemakaavat Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueella on seuraava ranta-asemakaava: 1. Äijäniemen rantakaava, Salmentojärvi 2.6 Suunnittelun tarkoitus Suunnittelun tarkoituksena on saattaa loppuun alkuperäisen kaavatyön tavoitteet, lomaasutuksen ja rantarakentamisen tukeminen ja kehittäminen. Suunnittelualueen rantavyöhykkeelle (n. 200 m) laaditaan oikeusvaikutteinen ja pääsääntöisesti rakennuspaikkakohtainen rantaosayleiskaava, jota voidaan käyttää rakennuslupamenettelyn perusteena. 3 OSALLISET 1. Maanomistajat ja asukkaat - Pysyvä asutus - Loma-asukkaat 2. Kunnan hallintokunnat - Kunnanvaltuusto - Kunnanhallitus - Tekninen lautakunta, rakennuslautakunta, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta - Kulttuurisihteeri ja maaseututoimi 3. Kylätoimikunnat - Mäntyharjun itäinen kylätoimikunta - Valtola-Käävänkylä 4. Viranomaiset jne. - Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus - Pohjois-Savon Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus (liikenne) - Etelä-Savon Maakuntaliitto - Metsähallitus - Itäisen maanpuolustusalueen esikunta ja Karjalan Prikaati - Savonlinnan maakuntamuseo - Museovirasto

5 5. Naapurikunnat - Kouvola 6. Yhdyskuntatekniikka - Suur-Savon Sähkö - Sonera - Mikkelin Puhelinyhdistys 7. Elinkeino- ja yritystoiminta - Käävänkylän kesäkauppa ja baari - Mäntyharjun metsänhoitoyhdistys - Maataloustuottajain Mäntyharjun yhdistys ry - Muu yritystoiminta 8. Järjestötoiminta - Mäntyharjun yrittäjät - Mäntyharjun luonnonystävät ry - Mäntyharjun kalastusalue ja suunnittelualueen osakaskunnat - Mäntyharjun veneilyseura - Mäntyharjun reissupolku ry - Mäntyharjuseura - Mäntyharjun riistanhoitoyhdistys - Moottorikelkkailijat ry 4. TIEDOTTAMINEN Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu kunnan kaavoituskatsauksessa, yleisötilaisuuden ja maanomistajien kuulemisen yhteydessä > sekä vireille tulosta ilmoitetaan vielä asettamalla tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma yhdessä kaavaehdotuksen kanssa virallisesti nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä paikallisessa lehdessä (Pitäjänuutiset) ja Mäntyharjun kunnan kotisivuilla (www.mantyharju.fi). Maanomistajille kaavaehdotuksesta tiedotetaan kirjeitse lain mukaisesti. Rantaosayleiskaavasta tullaan mahdollisesti vielä järjestämään vastaanottotilaisuus, jossa kerrotaan kaavoituksen ratkaisuista, vaiheista ja vaikutuksista. 5. KAAVOITUSPROSESSI JA OSALLISTUMINEN 5.1 Kaavoituksen käynnistäminen Vanosen alkuperäisen rantaosayleiskaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin asettamalla tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma virallisesti nähtäville kunnan ilmoitustaululle. Kaavoituksen käynnistyessä pidettiin viranomaisneuvottelu (MRL 26 ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin koko kaavatyön ajan nähtävillä Mäntyharjun kunnanviraston teknisellä osastolla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta ja sitä tarkennettiin kaavatyön aikana. 5.2 Tavoitteet ja mitoitus

6 Tavoitteisiin vaikuttavat yleiset tavoitteet sekä maanomistajien esittämät tavoitteet. 1. Suunnittelutarve rannoilla Kunnan tavoitteena on ohjata maankäyttöä ja rakentamista rannoilla pääsääntöisesti kaavalla ja rakennusjärjestyksellä. Mäntyharjun kunnan rantayleiskaavoitusohjelma (2000- ) käsittää koko kunnan ranta-alueet. 2. Rantaviivan muuntaminen Mitoittavan rantaviivan määrittämisessä käytetään ns. Etelä-Savon seutukaavaliiton rantaviivan muuntomallia kuitenkin siten muutettuna, että tilan /maanomistajan, vesistön rakenteeseen perustuvan muunnetun rantaviivan kokonaispituus on aina vähintään puolet todellisesta rantaviivasta. 3. Kantatilaselvitys Kantatilaperiaatteen tavoitteena on maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Mäntyharjussa käytetään kantatilaperiaatteen poikkileikkausvuotena vuotta 1959, mikä perustuu silloisen rakennuslain voimaantuloon. 4. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen määräykset huomioidaan myös rantayleiskaavoituksessa. Rantaosayleiskaavalla osoitetaan rakennuspaikan käyttötarkoitus, sijainti ja rajat. Rakennuspaikan kokoa, rakennusoikeutta ja rakentamista ohjataan asemakaava-alueen ulkopuolella pääsääntöisesti rakennusjärjestyksellä. 5.3 Kaavaluonnos Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tiedotettiin paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Maanomistajille tiedotettiin kirjeitse. Kaavaluonnosta pidettiin nähtävillä 30 päivänajan Mäntyharjun kunnanviraston teknisellä osastolla. Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta kirjallisia huomautuksia, jotka käsiteltiin kaavaehdotusta laadittaessa. 5.4 Kaavaehdotus Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta tiedotettiin paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Maanomistajille tiedotettiin kirjeitse. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 30 päivän ajan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Muutokset koskivat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuultiin erikseen, uudelleen nähtäville asettaminen ei ollut tarpeen. 5.5 Kaavan hyväksyminen Kaavan hyväksyi Mäntyharjun kunnanvaltuusto Hyväksymispäätöksestä tiedotettiin kunnan ilmoitustaululla, paikallisessa lehdessä (Pitäjänuutiset) ja netissä kunnan kotisivuilla Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä oli mahdollista valittaa ensin Kuopion hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. Oikeuskäsittelyssä kaavaan ei tullut muutoksia. Lisäselvitysalueen kaavoituksen vaiheista on laaja selvitys selostusosan johdannossa!!!!

7 6 VIRANOMAISYHTEISTYÖ Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä neuvotellaan vielä kunnan ja Etelä- Savon ELY-keskuksen kesken. Alkuvaiheen viranomaisneuvotteluihin ja kutsuttiin ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. Muistiot ovat selostusosan liitteinä. Kaavaehdotuksesta neuvotellaan vielä tarvittaessa eri viranomaistahojen kanssa ja pyydetään lausunnot. Kaavaehdotuksen nähtävillä oloajan jälkeen laaditaan muistutuksiin ja lausuntoihin vastineet ja järjestetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu tarpeen mukaan. Kaava pyritään hyväksymään kunnassa syksyllä TEHTÄVÄT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 7.1 Selvitykset Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Alueesta on laadittu normaalit perusselvitykset kaavoittamisen perustiedoiksi. Selvitykset tehdään olemassa olevien asiakirjojen, kartta- ja paikkatietoaineistojen sekä maastokäyntien pohjalta (ks. erilliset raportit). - Luonto- ja maisemaselvitys - Kulttuurihistoriallinen selvitys - Kantatilaselvitys ja rantaviivan muutoslaskenta Etelä-Savon seutukaavaliiton mallin mukaan - Nykyinen rakennustilanne - Kaavoitustilanne (maakuntakaava, yleiskaava, rantakaava) - Erityisalueet varsinkin melun osalta Mäntyharjun ja Pertunmaan loma-asumisen kehittämisohjelma (1996) ja Mäntyharjun kulttuuriympäristöohjelma (1998) ovat osa yleiskaavoitustyön perusselvitysaineistoa. 7.2 Arvioitavat vaikutukset Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset liikenteeseen ja yhdyskuntahuoltoon Vaikutukset luontoon - Vaikutukset maa- ja kallioperään

8 - Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen - Vaikutuksen ilmaan ja ilmastoon - Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön Vaikutukset maisemaan kyläkuvaan ja kulttuuriperintöön Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön - Vaikutukset viihtyvyyteen - Taloudelliset vaikutukset - Vaikutukset suunnitteluun ja päätöksentekoon 8 YHTEYSTIEDOT Mäntyharjun kunta Kaavoitusinsinöörin sijainen Heikki Mäkelä Puh. (040) Sähköposti: Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelä Heikinkatu Kotka Puh. (0400) Sähköposti: Myllylammen länsirantaa

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1(5) LAPINLAHDEN KUNTA VARPAISJÄRVEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot