SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia"

Transkriptio

1 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013 Kyselyyn tulee vastata viimeistään Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja sivuliikkeistä sekä osakkuusyhtiöistä, joissa suomalaisen konserniemon äänivalta on vähintään 10 prosenttia. Kysely osoitetaan konserniemolle Suomessa, joka täyttää pyydetyt tiedot jokaisesta ulkomailla sijaitsevasta suoraan tai välillisesti omistamastaan tytär- ja osakkuusyhtiöstään ja sivuliikkeestään. Kyselyllä kerätään tietoja, joiden avulla arvioidaan Suomen talouden globaalistumisen astetta, Euroopan Unionin sisämarkkinoiden vaikutusta suomalaiseen liiketoimintaan ja suomalaisomisteisten yritysten kilpailukykyä maailmalla. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin Talouselämää koskevan tietotarpeen kohtaamiseksi tietojen saanti yrityksistä valtakunnallisia virallisia tilastoja varten on useimmissa maissa turvattu lakisääteisesti. Suomessa säädökset yritysten tiedonantovelvollisuudesta ja tilastojen laadinnasta on tilastolaissa (280/ ). Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto kuuluu Suomen virallisiin tilastoihin. Tilaston tuottamisesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (716/2007). Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia Kyselyllä kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24 :n 1 momentin 16 kohdan mukaan. Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen ja tutkimukseen. Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja ainoastaan tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten tunnistetiedot poistettuna. Tilastolaki (280/2004) kieltää tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa päätöksenteossa tai yritystä koskevassa asian käsittelyssä. Tilastotiedot ovat päätöksenteon perusta Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman korkealaatuiset tietoaineistot. Tämä edellyttää, että yrityksistä on säännöllisesti saatavissa systemaattiseen tiedonkeruuseen perustuvaa käyttökelpoista, luotettavaa ja oikeaaikaista tilastotietoa. Tietojen saannin turvaamisessa yritykset ovat edelleen avainasemassa, sillä tiedonkeruu muista lähteistä ei täytä läheskään kaikkia taloustilastoille asetettuja vaatimuksia. STU Voit avata kyselyn selaimilla MSExplorer tai MozillaFirefox. Huomaa, että selaimen tulee sallia ponnahdusikkunat (popup). Kysely koostuu neljästä osasta, jotka näkyvät linkkeinä vasemmassa laidassa otsikon Kyselyn osat alla: 1 Vastaajan tiedot 2 Yhtiöt ulkomailla 3 T&k ja sijoitukset 4 Yhtiöiden toiminta Aloita kysely osasta 1 Vastaajan tiedot. Siirry sitten osaan 2 Yhtiöt ulkomailla. Kun osat 1 ja 2 ovat valmiit, pääset vastaamaan osiin 3 ja 4. Siirry kyselyn osasta toiseen vasemmassa laidassa näkyvien linkkien tai alareunan painikkeen Siirry seuraavaan osaan avulla. Älä käytä selaimen painikkeita edellinen (back) tai seuraava (forward)! Voit vastata kyselyyn useamman istunnon aikana. Kuittaa täyttämäsi tiedot jokaisen kyselyn osan alareunasta löytyvästä painikkeesta Välitallenna sivu, jos osa on keskeneräinen, ja painikkeesta Tallenna valmis sivu, jos kyselyn osa on valmis. Pääset muuttamaan myös valmiiksi kuittaamaasi osaa, kun teet haluamasi muutoksen ja kuittaat osan uudestaan painikkeesta Tallenna valmis sivu. Kun kyselyn osa on valmis, ilmestyy vasempaan laitaan kyselyn osan nimen eteen vihreä kuittausmerkki. Kun kaikki osat ovat valmiit, lähetä vastauksesi vasemman laidan linkistä Lähetä valmis kysely Tilastokeskukseen. Voit tulostaa vastauksesi tarkistusta tai arkistointia varten pdfmuodossa vasemman laidan linkistä Tulosta täyttämäsi tiedot. Voit tutustua jo ennen vastaamiseen ryhtymistä kyselyn osiin ja keskimääräisiin vastausaikoihin Valmistaudu kyselyyn -otsikon alta Tutustu kyselyn osiin ja vastausaikoihin -linkistä. Kyselyn osiin on upotettu punaisia info-palloja. Niistä voit avata kutakin kyselyn kohtaa koskevat täsmä -täyttöohjeet. Infopallojen ohjeet ovat lyhyet ja ytimekkäät, suppeammat kuin tässä täyttöohjeessa. SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE Kyselyyn vastataan sähköisesti. Kyselyn internet-osoite on Tietosuojan varmistamiseksi kyselyyn kirjaudutaan tunnuksilla, jotka löytyvät postitse lähetetyn saatekirjeen oikeasta yläkulmasta. Sähköisen kyselyn täyttäminen on tietosuojattu ja vastaukset lähetetään Tilastokeskukseen suojattujen yhteyksien kautta. Vuosi 2013 Kysely koskee tilikautta, joka päättyi välisenä aikana. Jos edustamasi konsernin tilikausi ei ole päättynyt vuoden 2013 aikana, kysely on osaltasi valmis, kun olet vastannut osaan 1 Vastaajan tiedot. Lähetä tämän jälkeen valmis kysely Tilastokeskukseen vasemman laidan linkistä.

2 STU Rahamääräiset tiedot Rahayksikkö on euro. Muunna muut valuutat euroiksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin kyseinen liiketoimi on tapahtunut. Ilmoita tiedot tuhansissa euroissa ja arvonlisäverottomina. Henkilömääräiset tiedot Ilmoita henkilömäärät vuotuisina keskimäärinä käyttäen vähintään kunkin vuosineljänneksen tietoja. 1 Vastaajan tiedot 1.1 Vastaajan yhteystiedot Ilmoita sen henkilön yhteystiedot, jonka vastuulla on Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -kyselyyn vastaaminen. Vastaajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat tärkeät, koska tiedustelemme mahdollisia tarkennuksia annettuihin tietoihin puhelimitse ja sähköpostitse. Vastaajan osoitetietoja (Yrityksen nimi,, Yrityksen postitoimipaikka) käytämme seuraavan Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -kyselyn postituksessa. Jos vastaaja vaihtuu seuraavaan kyselyyn, ilmoita uusi vastaaja ja tämän yhteystiedot Lisätietoja-kentässä. 1.2 Konsernin perustiedot Jos Suomessa sijaitsevan konserniemon nimi tai y-tunnus on muuttunut tai on virheellinen, korjaa oikea tieto Lisätietojakohtaan. Jos edustamasi konserni on päättänyt tilikauden vuoden 2013 aikana, merkitse kyseisen tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärät. Jos edustamasi konserni ei ole päättänyt tilikautta vuoden 2013 aikana, merkitse viimeisen päättyneen tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärät. 2 Yhtiöt ulkomailla Sivulla on listattu ulkomailla sijaitsevat yhtiöt ja sivuliikkeet, joita edustamasi konsernin emoyhtiö suoraan tai välillisesti omistaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tarkista tiedot ja tee tarvittavat korjaukset ja lisäykset. Voit järjestää yhtiöt minkä tahansa kysytyn tiedon mukaan klikkaamalla kyseistä otsikkoa. Yhtiöt järjestyvät esimerkiksi yhtiöiden nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen, kun klikkaat otsikkoa Nimi. Lisää puuttuvat ulkomailla sijaitsevat yhtiöt ja sivuliikkeet alareunan painikkeella Lisää yhtiö tai sivuliike. Täytä kysytyt tiedot näytöllesi avautuvaan ponnahdusikkunaan (pop-up): nimi, tunnus, maa, yhtiötä suoraan omistava yhtiö, suoraan omistavan yhtiön äänivalta, syy yhtiön lisäämiseen ja konsernisuhteen alkamispäivämäärä. Paina lopuksi painiketta Tallenna, jonka jälkeen näkymä siirtyy takaisin yhtiölistalle. Kannattaa tarkistaa, että kohdat Määräysvallassa ja Toiminnassa ovat oikein. Poista yhtiö valitsemalla oikeanpuoleinen sarake Pois. Ilmoita näytöllesi avautuvaan ponnahdusikkunaan (pop-up) syy yhtiön poistamiseen ja konsernisuhteen päättymispäivämäärä. Paina lopuksi painiketta Tallenna, jonka jälkeen näkymä siirtyy takaisin yhtiölistalle. Pois-sarake näkyy valittuna, kun yhtiö on onnistuneesti poistettu. Virheellisen poiston voit kumota, kun klikkaat Pois-saraketta uudestaan, jolloin sarake muuttuu tyhjäksi. Huomioithan, että selaimen ponnahdusikkunat on sallittu, kun lisäät ja poistat yhtiöitä. Tunnus on konsernin sisäisesti käyttämä yhtiötä yksilöivä tunniste. Tunnuksen tarkoitus on helpottaa vastaamistasi kyselyn osassa 4 Yhtiöiden toiminta. Jos konsernin sisäistä tunnusta ei käytetä, jätä kenttä tyhjäksi. Tunnus on esitäytetty edellisessä kyselyssä annetulla tiedolla. Huomaa erityisesti, että kohta Määräysvallassa tulee valita, jos yhtiö on ollut konsernin määräysvallassa tilikauden aikana. Vastaavasti kohta Toiminnassa tulee valita, jos yhtiöllä on ollut joko liikevaihtoa tai henkilöstöä tilikauden aikana. Kenttien Nimi, Tunnus, Maa ja Suora emo tekstit eivät aina näy kokonaisuudessaan. Saat koko tekstin näkyviin pysäyttämällä hiiren hetkeksi kyseisen kentän päälle. Vastaavasti saat esiin kenttien Suora %, Määräysvallassa, Toiminnassa ja Pois otsikot pysäyttämällä hiiren hetkeksi kyseisen kentän päälle. Vastaa kyselyn osaan 2 Yhtiöt ulkomailla huolellisesti, sillä yhtiöt päivittyvät kyselyn osaan 4 Yhtiöiden toiminta vastaustesi perusteella. Vain tilikauden 2013 aikana toiminnassa ja määräysvallassa olleet yhtiöt siirtyvät kyselyn osaan 4 Yhtiöiden toiminta. 3 T&k ja sijoitukset 3.1 Tutkimus ja kehittäminen (t&k) ulkomailla sijaitsevissa yhtiöissä ja sivuliikkeissä tilikauden aikana Tutkimuksella ja kehittämisellä (t&k) tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusiin sovelluksiin. Tavoitteena on jotakin olennaisesti uutta. T&k kattaa seuraavia toimintoja: Perustutkimus, jolle on tunnusomaista uuden tiedon tavoittelu ilman välitöntä käytännön sovellusta. Perustutkimusta on esimerkiksi ominaisuuksien, rakenteiden, syy- ja seuraussuhteiden analyysit, joiden tavoitteena on uusien hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodostaminen, todentaminen ja selittäminen. Soveltava tutkimus, jossa tavoitteena on jokin uuden tiedon avulla toteutettava käytännön sovellus. Pyrkimyksenä voi olla esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Kehittämistyö, jolla tarkoitetaan tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämistä uusien tuotteiden, palvelujen, tuotantoprosessien tai menetelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen.

3 STU Seuraavat toiminnot eivät ole t&k-toimintaa elleivät ne ole osa t&k-projektia: yrityksen hallinnon ja organisaation kehittäminen koulutus tieteellisen informaation etsintä, välittäminen ja saaminen markkinatutkimukset, tilastointi, mielipidemittaukset soveltuvuus- ja kannattavuusselvitykset rutiininomainen kokeilu-, koestus-, testaus- ja laaduntarkkailutoiminta malmin- ja muiden luonnonvarojen etsintä standardien laatiminen ja ylläpito ennusteiden laadinta aineettoman oikeuden hankinta (esim. patentit, lisenssit) Internet-sovellukset (esim. kotisivut) ilman uuden tuotteen tai palvelun kehittämistä Näihin toimintoihin liittyvä metodikehitys sen sijaan lasketaan t&k-toimintaan. T&k-henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka yrityksessä ovat tilikautena tehneet vähintään 0,1 työvuotta (= 10 % työajasta) t&k-työtä tai t&k-hankkeisiin suoraan liittyviä hallinto-, toimistoym. tukitoimintoja. Henkilökuntaan ei lasketa koko yritystä palvelevia yleisiä hallinto- tai toimistotehtäviä tehneitä henkilöitä. T&k-henkilöstöön kuuluvat: tuotekehitysinsinöörit, tutkijat tai vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on uuden tiedon tuottaminen tai uusien sovellusten kehittäminen tuote-, prosessi- tai muussa kehitystyössä. t&k-projektien sisällöllisestä johtamisesta ja suunnittelusta vastaavat henkilöt. tekniset asiantuntijat ja muut t&k-hankkeiden toteuttamista hoitavat henkilöt (esim. laborantit, atk-ohjelmoijat) sekä muita t&k-hankkeiden tukitoimintoja suorittavat henkilöt. Ilmoita t&k-henkilöstön lukumäärä vuotuisena keskimääränä käyttäen vähintään kunkin vuosineljänneksen tietoja. T&k-menoihin sisällytetään t&k-toiminnasta tilikautena aiheutuneet kulut sekä taseeseen aktivoidut erät. Poistoja ei lasketa. T&k-menoihin kuuluvat: t&k-henkilöstön palkkausmenot t&k-hankkeissa tarvittavat aineet ja tarvikkeet, johon sisällytetään myös t&k-toiminnan osuus seuraavista menoeristä: kirjat, aikakauslehdet yms. sekä myös niiden koneiden, laitteiden tai kojeiden hankinnat, joiden arvioitu käyttöikä on enintään vuosi. rakennusten käyttömenot, joihin kuuluu t&k-toiminnan arvioitu osuus esim. seuraavista menoeristä: lämmitys, sähkö, vesi, vuokrat, huoneistojen kunnossapito, puhtaanapito, vakuutukset. muut käyttömenot: t&k-toiminnan osuus esim. posti- ja puhelinmaksuista, matkoista, yleisistä atk-kuluista sekä hallintomenoista (ml. ne hallinto- ja huoltohenkilökunnan palkkausmenot, joita ei ole sisällytetty tutkimushenkilökunnan palkkausmenoihin). ostetut palvelut: omiin t&k-hankkeisiin liittyvät palvelujen ostot. Ostetut palvelut voivat olla esim. konstruktioita, atktöitä sekä muita suunnittelupalveluja, jotka yleensä eivät ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa palvelujen antajan kannalta. Ulkopuolisilla teetettyjä kokonaisia t&k-hankkeita ei sisällytetä t&k-menoihin (tilaustutkimukset). koneiden, laitteiden, rakennusten tai muun käyttöomaisuuden hankintamenot lasketaan mukaan kokonaan, jos ne palvelevat ainoastaan t&k-toimintaa, muussa tapauksessa t&ktoiminnan osuus menoista arvioidaan käyttösuhteiden mukaan. Tähän sisällytetään myös t&k-toimintaa varten erikseen hankitut tietokoneohjelmistot mukaan lukien tarvittavien ohjelmistojen tilikauden lisenssimaksut. Tarkemman seurannan puuttuessa voit arvioida t&k-toiminnan osuuden eri menoeristä esim. t&k-henkilöstön palkkausmenojen ja yhtiön kaikkien palkkausmenojen suhteen avulla. Ilmoita t&k-henkilöstön lukumäärä ja t&k-menot maaryhmittäin. Maaryhmät ja maat löydät sivulta Sijoitukset ulkomailla sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin (yritysostot) tilikauden aikana Ilmoita tilikauden aikana tehdyt sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin (pois lukien fuusioiden kautta tulleet sijoitukset) erikseen ulkomailla sijaitseviin tytäryhtiöihin ulkomailla sijaitseviin yhteisyrityksiin ulkomailla sijaitseviin osakkuusyhtiöihin. Erittele lisäksi yhteenlasketut sijoitukset tytär-, yhteis- ja osakkuusyhtiöihin sijoituskohteiden sijaintimaan mukaan. 3.3 Sijoitukset noteerattuihin ja noteeraamattomiin ulkomaisiin osakkeisiin ja osuuksiin tilikauden aikana Ilmoita tilikauden aikana tehdyt yhteenlasketut sijoitukset noteerattuihin ja noteeraamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin ulkomailla sijaitsevissa kohteissa. Arvosta noteeratut osakkeet ja osuudet käypään arvoon, noteeraamattomat osakkeet ja osuudet hankintahintaan. 4 Yhtiöiden toiminta Sivulla on listattu yhtiöt, joista tulee täyttää yhtiön toimintaa koskevat tiedot: toimiala liikevaihto (ulkoinen ja sisäinen myynti) henkilöstön lukumäärä (vuoden keskiarvo) henkilöstömenot bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen tilikauden aikana hankituilta yhtiöiltä aineellinen käyttöomaisuus yritysoston hetkellä. Voit järjestää listan yhtiöt Nimen, Tunnuksen, Maan tai Tilan mukaiseen järjestykseen klikkaamalla kyseistä otsikkoa.

4 STU Voit vastata tiedot kahdella tavalla: a) kunkin yhtiön nimestä avautuvalle yhtiökohtaiselle lomakkeelle, joita on yhtä monta kuin yhtiöitä, tai b) kaikkien yhtiöiden tiedot kokoavalla yhdellä määrämuotoisella (csv) tiedostolla. Suosittelemme määrämuotoista vastausta erityisesti silloin, kun vastattavia yhtiöitä on kymmeniä tai satoja. Jos vastaat yhtiökohtaisilla lomakkeilla, avaa yhtiön lomake klikkaamalla yhtiön nimeä. Tallenna täyttämäsi tiedot painikkeesta Välitallenna sivu, jos lomake on keskeneräinen, ja painikkeesta Tallenna valmis sivu, jos lomake on valmis. Pääset muuttamaan myös valmiiksi kuittaamaasi lomaketta, kun teet haluamasi muutoksen ja kuittaat lomakkeen uudestaan painikkeesta Tallenna valmis sivu. Palaa listalle tai siirry seuraavaan yhtiöön alareunan painikkeista. Jos vastaat määrämuotoisella (csv) tiedostolla, valitse painike Siirry csv-vastaamiseen. Siirryt uudelle sivulle, jolta pääset lataamaan esitäytetyn määrämuotoisen (csv) tiedoston painikkeesta Lataa csv-tiedosto omalle koneellesi. Tiedosto avautuu oletusarvona exceliin, mutta voit avata tiedoston myös esimerkiksi muistioon tai johonkin muuhun määrämuotoista (csv) tiedostomuotoa tukevaan sovellukseen. Määrämuotoinen (csv) tiedostomuoto on valittu, jotta tiedostoon olisi helppo yhdistää kysytyt tiedot koneellisesti erilaisista järjestelmistä. Jos teet tiedostosta kopion excel (xls) -tiedostomuotoon, voit muokata tiedostoa vastaamisen helpottamiseksi. Voit esimerkiksi muuttaa sarakeleveyksiä tai järjestää yhtiöt eli rivit uudelleen. Excel (xls) -muodossa tallennettu tiedosto säilyttää sarakemuotoilut, kun taas määrämuotoinen (csv) tiedostomuoto ei muotoiluja säilytä. Kun olet vastannut jokaiselle yhtiölle tiedot 4 Liikevaihto 7 Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen ja tilikauden aikana hankituille yhtiöille vielä tiedon 8 Ostettu, aineellinen käyttöomaisuus ostohetkellä, voit ladata tiedot takaisin kyselyyn. Jos olet muokannut tietoja jossain muussa kuin määrämuotoisessa (csv) tiedostomuodossa, tallenna valmis tiedosto takaisin määrämuotoiseen (csv) muotoon ennen latausta. Lataa valmis määrämuotoinen (csv) tiedosto takaisin kyselyyn näin: valitse kyselyn osasta 4 Yhtiöiden toiminta painike Siirry csvvastaamiseen etsi valmis määrämuotoinen (csv) tiedosto omalta koneeltasi painikkeesta Selaa... lataa valmis määrämuotoinen (csv) tiedosto kyselyyn painikkeesta Lähetä. Huomaa, että kysely hyväksyy vain määrämuotoisen (csv) tiedoston, jossa sarakkeet ovat alkuperäisessä järjestyksessä 1 Nimi - 10 Tilastokeskuksen tunnistekenttä ensimmäinen rivi on otsikkorivi teksteissä/luvuissa ei ole muotoiluja. 4.1 Yhtiön perustiedot Toimiala Yhtiön toimiala on esitäytetty edellisessä kyselyssä annetulla tiedolla. Korjaa tieto tarvittaessa. Löydät luettelon toimialaluokista sivulta 9 ja toimialojen yksityiskohtaiset kuvaukset Tilastokeskuksen internet-sivuilta Alle on koottu muutamia usein kysyttyjä luokkia: Jos yhtiö on holdingyhtiö, joka valvoo tai johtaa saman konsernin muiden yhtiöiden toimintaa, on toimiala 701 Pääkonttorien toiminta. Jos yhtiö on holdingyhtiö, joka hallinnoi konsernin varoja mutta ei tarjoa muita palveluja yhtiöille, joiden omaisuutta se hallinnoi, on toimiala 642 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta. Jos yhtiö harjoittaa tukkukauppaa muille kuin yksityisille kuluttajille (business to business myynti), on toimiala 46 Tukkukauppa. Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukkukauppa kuuluu toimialaan 45. Jos yhtiö harjoittaa agentuuritoimintaa, on toimiala 46 Tukkukauppa. Agentuuritoimintaan kuuluvat raaka-ainepörssit ja Internetissä tapahtuva välityskauppa sekä sahatavaran, kalan, turkisten, kukkien yms. huutokauppiaat sekä realisointikeskukset. Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien agentuuritoiminta kuuluu toimialaan 45. Jos yhtiö harjoittaa vähittäiskauppaa pääasiassa yksityisille kuluttajille henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön, on toimiala 47 Vähittäiskauppa. Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien vähittäiskauppa kuuluu toimialaan Yhtiön toiminta tilikauden aikana Liikevaihto (ulkoinen ja sisäinen myynti) Liikevaihtoon sisältyy kaikki tavaroiden ja palvelujen markkinaehtoinen myynti riippumatta siitä, onko asiakas konsernin ulkopuolinen vai samaan konserniin kuuluva yhtiö. Liikevaihto tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan (100 prosenttia), vaikka konserniemo ei omistaisi kuin osan yhtiöstä. Liikevaihtoon luetaan yhtiön varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset ja hyvitykset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Liikevaihto sisältää muut asiakkaalta veloitettavat kulut kuten kuljetus- ja pakkauskustannukset. Liikevaihtoon ei sisälly tuotto, joka yhtiön tilinpäätöksessä luokitellaan muuksi varsinaisen toiminnan tuotoksi, rahoitustuotoksi tai muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoksi, eivätkä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS/IFRS) mukaisesti myöskään tuotot, jotka syntyvät muiden käyttäessä yhtiön varoja, jotka tuottavat korkoa, rojaltia, osinkoja tai muita tuloja. Siihen ei myöskään sisällytetä viranomaisilta tai EU:n toimielimiltä saatuja toimintatukipalkkioita.

5 STU Jos yhtiön toimiala on tukku- ja vähittäiskauppa ml. agentuuritoiminta, liikevaihtoon luetaan yhtiön omissa nimissään ja omaan lukuunsa ostamien ja sellaisinaan tai yhtiön kaupan yrityksille tyypillisellä tavalla pakkaamina ja merkitseminä jälleenmyymien tavaroiden myynti ja kaikki välityspalkkiot, jotka perustuvat yhtiön kolmansien puolesta ja lukuun harjoittamaan osto- ja myyntitoimintaan sekä muuhun vastaavaan toimintaan. Jos yhtiön toimiala on vakuutusala, liikevaihtoa vastaa bruttovakuutusmaksutulo. Jos yhtiön toimiala on eläkerahastotoiminta, liikevaihtoa vastaa yhteenlasketut eläkevakuutusmaksut. Tähän sisältyvät kaikki varainhoitovuoden aikana maksettavat eläkesopimuksiin perustuvat eläkevakuutusmaksut, kuten pakolliset eläkevakuutusmaksut, muut säännölliset eläkevakuutusmaksut, vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, saadut siirrot ja muut eläkevakuutusmaksut. Henkilöstön lukumäärä (vuoden keskiarvo) Henkilöstön lukumäärä sisältää ne yhtiön palveluksessa olevat työntekijät, joilla on työsopimus ja jotka saavat työstä palkkaa. Palkka voi olla kuukausi-, tunti-, urakka- tai muu palkka, muu korvaus tai palkkio tai luontoismuotoinen korvaus. Lukuun sisältyvät kaikki henkilöt, joille suoritettavat maksut kirjataan yhtiön tuloslaskelman kohtaan henkilöstömenot, vaikka kaikissa tapauksissa ei olisikaan työsopimusta. Henkilöstön lukumäärä sisältää osa-aikatyöntekijät, kausityöntekijät, lakossa olevat työntekijät sekä lyhyellä lomalla olevat työntekijät, mutta ei pitkällä lomalla olevia työntekijöitä. Henkilöstön lukumäärään ei lueta tilapäistyövoimaa välittävän toimiston kautta hankittuja työntekijöitä. Henkilöstön lukumäärä lasketaan vuotuisena keskimääränä käyttäen vähintään kunkin vuosineljänneksen tietoja. Henkilöstömenot Henkilöstömenoihin sisältyvät palkat ja sosiaaliturvamaksut. Vuokratyövoiman kustannukset eivät sisälly henkilöstömenoihin. Palkkoihin luetaan kaikki tilikauden aikana tehdystä työstä henkilöstölle maksetut korvaukset, mukaan lukien ylimääräiset palkkiot, työolosuhteiden ja tuloksen perusteella maksettavat palkanlisät, vapaaehtoiset maksut, kolmannentoista kuukauden palkat (ja muut vastaavat kiinteät lisät), erorahat, majoitus-, matkustusja elinkustannuksista maksettavat korvaukset, perheavustukset, komissiot, osallistumismaksujen korvaukset, ylityökorvaukset, yötyökorvaukset, jne. sekä työntekijöiltä kannettavat verot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksut, jotka työnantaja pidättää työntekijän palkasta. Sosiaaliturvamaksuihin luetaan yhtiön sellaisiin järjestelmiin suorittamat maksut, jotka on tarkoitettu muun muassa vanhuuseläkettä, sairautta, äitiyttä, työkyvyttömyyttä, työttömyyttä, työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia sekä perhe-etuuksia varten. Nämä kustannukset sisältyvät henkilöstömenoihin siitä riippumatta, ovatko ne lakisääteisiä, työehtosopimukseen perustuvia, sopimusperusteisia vai vapaaehtoisia. Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen Bruttoinvestoinneiksi luetaan kaikki aineellisen käyttöomaisuuden lisäykset, muutokset, parannukset ja uudistukset, jotka pidentävät pääomatavaran käyttöikää tai lisäävät sen tuottavuutta. Bruttoinvestoinnit eivät sisällä omaisuutta, joka saadaan liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä kuten yritysten sulautuessa tai yritysvaltausten yhteydessä. Ostetut tavarat arvostetaan hankintahintaan, joten hinta sisältää kuljetus- ja asennuskustannukset, maksut, verot ja muut omistajanvaihdoksen yhteydessä syntyvät kustannukset. Yhtiön itse tuottama aineellinen käyttöomaisuus arvotetaan tuotantokustannuksiin. Rahoitusleasingillä hankitun aineellisen käyttöomaisuuden arvo vastaa kyseisen tavaran markkina-arvoa, jos se on ostettu hankintavuonna. Investoinnit kirjataan, kun omistusoikeus siirtyy yhtiölle. Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen saadaan yhtälöstä: Bruttoinvestoinnit maa- ja vesialueisiin Bruttoinvestoinnit maa- ja vesirakennuksiin, sähkö- ja lämpöverkkoihin sekä tietoliikenneverkkoihin (runkoverkot) Bruttoinvestoinnit rakennuksiin ja rakennelmiin Bruttoinvestoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin Bruttoinvestoinnit muihin aineellisiin hyödykkeisiin Maa- ja vesialueilla tarkoitetaan maa- ja metsäalueita, rakennettuja ja rakentamattomia tontteja sekä vesialueita. Maa- ja vesirakennuksilla tarkoitetaan katuja, teitä, rauta- ja raitioteitä, siltoja, laitureita, patoja, altaita, vesi- ja viemäriverkostoja, polttoainesäiliöitä, kalliosuojia, sähkö- ja lämpöverkkoja, tietoliikenneverkkoja (runkoverkot), energialaitoksia yms. käyttöomaisuutta. Rakennuksilla tarkoitetaan asuinrakennuksia ja muita talorakennuksia. Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet sisältävät tietokoneet ja ICT - laitteet. Tähän sisältyvät tietoverkkolaitteet mukaan lukien reitittimet sekä tietokoneiden yhteydessä hankitut ohjelmistot. Muuhun aineelliseen käyttöomaisuuteen luetaan sora-, malmi-, turve- yms. luonnonvarat ja aineelliset oikeudet. Bruttoinvestointeihin aineelliseen käyttöomaisuuteen eivät sisälly juoksevat huoltokustannukset eivätkä sellaisten pääomatavaroiden arvo ja juoksevat kustannukset, joiden käyttö perustuu vuokra- tai käyttöleasingsopimukseen. Mukaan ei lueta rahoitusleasingsopimusten perusteella käytettävään omaisuuteen liittyviä vuosimaksuja. Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen eivät myöskään sisällä investointeja aineettomaan omaisuuteen eivätkä rahoitusomaisuuteen. Tilikauden aikana hankittu yhtiö: aineellinen käyttöomaisuus yritysoston hetkellä Jos yhtiö on hankittu tilikauden aikana, ilmoita aineellinen käyttöomaisuus yritysoston hetkellä käypään arvoon arvostettuna.

6 STU Aineelliseen käyttöomaisuuteen luetaan maa- ja vesialueet, maa- ja vesirakennukset, sähkö- ja lämpöverkot sekä tietoliikenneverkot (runkoverkot), rakennukset ja rakennelmat, koneet, kalusto ja laitteet sekä muut aineelliset hyödykkeet. Määritelmä on kuten edeltävässä kohdassa bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen.

7 STU Maaryhmät t&k-kysymyksissä Vanhat EU-maat (EU-15) pois lukien Suomi: Alankomaat Belgia Espanja Irlanti Iso-Britannia Italia Itävalta Kreikka Luxemburg Portugali Ranska Ruotsi Saksa Tanska Uudet EU-maat (EU-27 pois lukien EU-15): Bulgaria Kroatia Kypros Latvia Liettua Malta Puola Romania Slovakia Slovenia Tsekin tasavalta Unkari Viro Muu Eurooppa: Albania Andorra Armenia Azerbaidzan Bosnia ja Hertsegovina Georgia Islanti Liechtenstein Makedonia (Entinen Jugoslavian tasavalta) Moldova Monaco Montenegro Norja San Marino Turkki Serbia Sveitsi Ukraina Valko-Venäjä Vatikaani Venäjä Pohjois-Amerikka: Kanada Yhdysvallat (USA) Keski- ja Etelä-Amerikka: Anguilla Antigua ja Barbuda Argentiina Aruba Bahama Barbados Belize Bolivia Brasilia Brittiläiset Neitsytsaaret Caymansaaret Chile Costa Rica Dominica Dominikaaninen tasavalta Ecuador El Salvador Falklandinsaaret Grenada Guadeloupe Guatemala Guayana Haiti Honduras Jamaika Kolumbia Kuuba Martinique Meksiko Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Barthelemy Saint Kitts ja Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Vincent ja Grenadiinit Suriname Trinidad ja Tobago Turks- ja Caicossaaret Uruguay Venezuela Aasia ja Oseania: Afganistan Arabiemiirikunnat Australia Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Cookinsaaret Etelä-Korea Fidzi Filippiinit Guam Hongkong Indonesia Intia Irak

8 STU Iran Israel Itä-Timor Japani Jemen Jordania Joulusaari Kambodza Kazakstan Kiina Kirgisia Kiribati Kookossaaret Kuwait Laos Libanon Macao Malediivit Malesia Marshallinsaaret Mikronesia Mongolia Myanmar Nauru Nepal Niue Norfolkinsaari Oman Pakistan Palau Palestiina Papua-Uusi-Guinea Pitcairn Pohjois-Korea Pohjois-Mariaanit Qatar Salomonsaaret Samoa Saudi-Arabia Singapore Sri Lanka Syyria Tadzikistan Taiwan Thaimaa Tokelau Tonga Turkmenistan Tuvalu Uusi-Kaledonia Uusi-Seelanti Uzbekistan Wallis ja Futuna Vanuatu Vietnam Afrikka: Algeria Angola Benin Botswana Brittiläinen Intian valtameren alue Burkina Faso Burundi Djibouti Egypti Eritrea Etelä-Afrikka Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kamerun Kap Verde Kenia Keski-Afrikan tasavalta Komorit Kongo (Kongo-Brazzaville) Kongo (Kongo-Kinshasa) Lesotho Liberia Libya Länsi-Sahara Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauritania Mauritius Mayotte Mosambik Namibia Niger Nigeria Norsunluurannikko Päiväntasaajan Guinea Ruanda Saint Helena Sambia Sao Tome ja Principe Senegal Seychellit Sierra Leone Somalia Sudan Swazimaa Tansania Togo Tsad Tunisia Uganda Zimbabwe

9 STU Toimialaluokat Maatalous, metsätalous ja kalatalous 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 02 Metsätalous ja puunkorjuu 03 Kalastus ja vesiviljely Kaivostoiminta ja louhinta 05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu 06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 07 Metallimalmien louhinta 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta Teollisuus 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 12 Tupakkatuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 37 Viemäri- ja jätevesihuolto 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut Rakentaminen 41 Talonrakentaminen 42 Maa- ja vesirakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Kuljetus ja varastointi 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 50 Vesiliikenne 51 Ilmaliikenne 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 53 Posti- ja kuriiritoiminta Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 Majoitus 56 Ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä 58 Kustannustoiminta 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 60 Radio- ja televisiotoiminta 61 Televiestintä 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 63 Tietopalvelutoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta 641 Pankkitoiminta 642 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta 643 Rahastotoiminta 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta Kiinteistöalan toiminta 68 Kiinteistöalan toiminta

10 STU Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 691 Lakiasiainpalvelut 692 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta 701 Pääkonttorien toiminta 702 Liikkeenjohdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 731 Mainostoiminta 732 Markkina- ja mielipidetutkimukset 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 75 Eläinlääkintäpalvelut 98 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Toimiala tuntematon 00 Toimiala tuntematon Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 78 Työllistämistoiminta 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Koulutus 85 Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut 86 Terveyspalvelut 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut Taiteet, viihde ja virkistys 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Muu palvelutoiminta 94 Järjestöjen toiminta 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011

Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011 Ammattiliitto Pron työ ja ansiot -työmarkkinatutkimus (tmt 1) 2011 Tervetuloa vastaamaan ammattiliitto Pron (ent. Toimihenkilöunioni TU ja Suora) tämänvuotiseen perinteiseen työmarkkinatutkimukseen (TMT

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna kunkin 1.1. 44 snt/km

KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna kunkin 1.1. 44 snt/km KT Yleiskirjeen 17/2014 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

Käteispalvelujen hinnasto

Käteispalvelujen hinnasto Käteispalvelujen hinnasto 9.2.2015 SISÄLLYS Kirjepalvelut, kotimaa Kirje...4 Lisäpalvelut...4 Helposti-kuori 2. luokka...5 Pikakirje...5 Postivakuutettu lähetys...5 Valmiiksi maksettu pikakuori...6 Osoitteenmuutos-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen avattuihin uusiin Sonera-liittymiin tai päivityksiin, jotka tehty ko. päivämäärän jälkeen.

Sisällysluettelo. Hinnasto voimassa 1.1.2015 alkaen avattuihin uusiin Sonera-liittymiin tai päivityksiin, jotka tehty ko. päivämäärän jälkeen. Kuluttajahinnasto 1.1.2015 Sisällysluettelo Liittymät... 4 Sonera Sopiva -liittymä... 4 Sonera Perus -liittymä... 5 Muut viestipalvelut... 6 Sim-kortin vaihto... 6 Sim-kortin aktivointi... 6 Liittymänumeron

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

Sopimuspalvelujen hinnasto

Sopimuspalvelujen hinnasto Sopimuspalvelujen hinnasto 1.1.2015 SISÄLTÖ Kotimaan kuljetuspalvelut Lähetyksen hinnoittelu...5 Kuljetusyksikkövyöhykkeet...5 LÄHETÄ KULUTTAJILLE Mitat...6 Lisäpalvelut...6 Economy...7 SmartPOST...7 Express

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Palvelujen tuottajahinnat pthi.tilastokeskus@stat.fi SSÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 PALVELUJEN TUOTTAJAHNTANDEKS

Lisätiedot

GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA

GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA Sisällys Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu... 3 Tiedustelun palauttaminen... 3 Yleistä tiedustelun täyttämisestä... 3 Palveluerien kuvaus... 4 GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA... 4 VÄLITYSKAUPPA (vrt.

Lisätiedot

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio 2012 www.eira.fi/ainestaon

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2011 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 Avoimen lähdekoodin ohjelmia käytössä 79 prosentilla yrityksistä Avoimen lähdekoodin ohjelmia on käytössä hyvin yleisesti

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012

Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012 Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012 Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron senioritutkimukseen. Vastausaikaa on 31.12.2012 asti. Kysely on tarkoitettu kaikille Pron eläkeläisjäsenille. Kyselyn sisältö

Lisätiedot