ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Sumiainen 2020 osayleiskaava Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Parantala-Honkola Vesiosuuskunnan lainan takaus Avustuksen myöntäminen Parantala-Honkola Vesiosuuskunnalle Keskuskeittön toteuttamisvaihtoehtojen arviointi ja jatkotoimenpiteistä 13 päättäminen 170 Talouden vakauttaminen Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 21 laadinta 172 Ilmoitusasiat Kaupunginjohtajan päätökset 24

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 12:00-14:38 puheenjohtaja Kiiskinen Kari 12:00-14:38 jäsen Leppänen Pekka 12:00-14:38 jäsen Lindell Leila 12:00-14:38 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 12:00-13:45 jäsen poissa Närhi Merja 12:00-14:38 jäsen Piilonen Pentti 12:00-14:38 jäsen Soininen Piia 12:00-14:38 jäsen Tani Jaana 12:00-14:38 jäsen Tiusanen Matti 12:00-14:38 jäsen Tuominen Marke 12:00-14:38 jäsen Uusitalo Pirjo 12:00-14:38 jäsen Saarenpää Ilkka 14:25-14:38 varajäsen poissa Toffer Kalervo 12:00-14:38 varajäsen POISSA Flinkman Heikki 2. varapuheenjohtaja MUU Kumpu Risto 12:00-14:38 valtuuston puheenjohtaja Salmelin Simo 12:00-14:38 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 12:00-14:38 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 12:00-14:38 valtuuston 3. varapj. Javanainen Hannu 12:00-13:35 kaupunginjohtaja poissa Kinnunen Olli 12:00-14:38 kaavoituspäällikkö Lemettinen Pertti 12:00-14:38 hallintojohtaja Salonen Jouko 12:00-14:38 rahoitusjohtaja Penttinen Hannu 12:00-12:47 työsuojeluvaltuutettu poissa Seppänen Mirja 12:00-13:30 pääluottamusmies poissa Kaalikoski Juhani 12:00-13:30 pääluottamusmies poissa Nejlik Tiina 12:00-13:30 pääluottamusmies poissa Kriivarinmäki Arja-Leena 12:00-13:30 henkilöstöpäällikkö poissa Kolehmainen Raija 12:00-13:30 perusturvajohtaja poissa Härtsiä Ville 12:00-13:30 sivistysjohtaja poissa ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pentti Piilonen Piia Soininen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ NÄHTÄVILLÄ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 163 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 164 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 28. päivänä toukokuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 31. päivänä touko kuu ta 2010 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Piilonen ja Piia Soininen. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Sumiainen 2020 osayleiskaava 182/101002/2007 KHALL Rakenneyleiskaavatyön Äänekoski 2016 osana on laadittu luonnos Sumiaisten taajaman osayleiskaavaksi. Suunnittelualue ulottuu Saarikkaantien risteyksestä noin kolme kilometriä keskustan pohjoispuolelle. Itä-länsisuunnassa kaava ulottuu Kukkoniemestä Taipaleentie tä pitkin vajaan kolmen kilometrin päähän keskustasta. Kaava on tarkoitettu oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi, jota käyte tään myös rakennuslupien perusteena maankäyttö- ja ra ken nus lain 72 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla ran ta-alueella. Osa yleis kaa val la ku motaan se osa rantayleiskaavasta, jossa kaavat me nevät pääl lek käin. Kon sult tina hankkeessa on toimi nut Airix Oy. Sumiaisten osayleiskaava osoittaa paitsi taajaman maankäytön kehittämisperiaatteet myös rantojen mitoi tuksen ja käyttötarkoituksen niillä ranta-alueilla, jotka tähän saakka ovat olleet Sumiaisten rantaosayleiskaavan ul ko puo lel la. Ase ma kaa van ulkopuolisten ran ta-alueiden osal ta osa yleis kaa vassa tul laan käyttä mään samoja kaa vamerkintö jä ja -mää räyksiä kuin vireillä olevassa Sumiaisten rantaosayleiskaavan tarkistuksessa (Sumiaisten rantayleiskaava). Sumiaisten kylän keskus on kaavoitettu kyläalueeksi (AT), joka varataan kyläasutukselle se kä sen tarvitsemille julkisille ja yksityisille palveluille. Lisäksi AT-alu ee seen kiinteästi liittyvät kylän asuntoalueet on kaavoitettu pientalo valtaiseksi asuntoalueeksi (AP). Voimassa olevan ja suunniteltujen asemakaavojen tonttireservistä johtuen uu sia AP-alueita on osoitettu verraten vähän. Karvakalliontien länsi puolisen uuden rakentamisalueen lisäksi asu mi sen re ser vi alu eeksi on kaavoitettu alueet Kukkoniemen kärjestä ja Pirttiniemestä. Aluei den käyttöön otto edel lyttää asema kaa van laati mista. Erilliset useamman talon muodostamat ryhmät asemakaava-alueen ulkopuolella on osoitettu M-1 - merkinnällä. Näillä alueilla sallitaan haja-asutusluontoista te hokkaampi rakentaminen, mikäli alue liite tään keskitettyyn viemäri verkostoon. Nykyisen leirintäalueen kohdalla on varauduttu sekä matkailupalveluihin että hautaus maa-alueen laajennustarpeeseen (vaihtoehtoinen merkintä). Kes kustan itäpuolella on laaja kallioainesten ottoalue (EO). Lisäksi kaavassa on osoitettu mm. nykyinen teollisuusalue (TY), kes-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginjohtajan ehdotus: keiset virkistysalueet (VU, VL), kevyen liikenteen yhteydet ja ul koi lureitit sekä valtakunnal lisesti merkittävä kultturimaisema ja kym menkunta rakennussuojelukohdetta (SR, /s). Kaavakartta toimitetaan oheismateriaalina. Lisätietoja: Olli Kinnunen, p Kaupunginhallitus hyväksyy, että Sumiainen 2020 osa yleiskaava asetetaan nähtäville valmis teluvaiheen kuulemista varten maankäyt töja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti. Pyydetään lau sunnot opetuslautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakun nalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ym pä ristö lauta kun nalta se kä Su miaisten yrittäjiltä, Sumiainen kk kyläyhdistykseltä, Kes ki-suo men ym pä ristökes kuk selta, Kes ki-suo men lii tol ta, Kes ki-suo men tiepiiril tä ja Keski-Suo men mu seolta. Käsittely: Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään esittäen, että eh dotukses sa mainittujen lisäksi lausunto pyydetään myös Keski-Suo men pelastuslautakunnalta ja Äänekosken seurakunnalta. Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun ehdotuksen. KHALL Kaava on ollut nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten Asukkaille luonnosta esiteltiin Sumiaisten Kuntalassa Luonnoksesta jä tet tiin 11 lau sun toa ja 8 mie li pi det tä, joista muutamassa oli useita al le kirjoit ta jia. Useassa lausunnossa ja asukkaiden mielipiteessä esitettiin Pirttiniemeen suunnitellun asumisen reservialueen poistamista: alue on suosittua ulkoilualuetta. Myös Kukkoniemen asumisen reservialuemerkintä esitetään poistettavaksi kaavasta maanomistajan ehdotuksen mukaisesti. Kylämäiset täydennysrakentamiseen soveltuvat alueet, joiden to teuttaminen voi tapahtua myös asemakaavalla, on eh do tuk sessa osoi tet tu mer kin näl lä AP-1. Sisämaahan johtavat moottorikelkkareitit on poistettu. Ehdotuksessa on täsmennetty aluetta, jolla kaavaa voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena ranta-alueella (alueen ete läja luoteiskulmat). Kannaslahden rannalle esitetään kahta uutta omakotitalon paikkaa ja kirkonkylän luoteispuolella kaava mahdollis taa omakotitalojen rakentamisen nykyisille loma-asuntotonteille.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Ehdotuksessa painotetaan useassa lausunnossa ja mielipiteessä esille tuotua Sumiaisten kirkonkylän maisemallista ja kulttuuriympäristöllistä erityisarvoa: - kaavaan on merkitty valtakunnallisesti arvokas mai se ma-alue ja kulttuuriympäristö - kyläraitti on osoitettu kyläkuvallisesti arvokkaana alueena, jolla mm. ennen rakentamista ja alueen ympäristöä merkittävästi muutta viin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen - erillisillä suojelumerkinnöillä on osoitettu kymenkunta rakennuskohdetta, kolme muinaismuistoa ja ns. kellopetäjä - Kuokanjoen eteläpuolinen alue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla mm. ei saa poistaa kokonaan rantoja suojaa vaa puustoa - alueella tulee soveltuvin osin noudattaa Äänekosken kaupungin muissa yhteyksissä laatimia rakennustapaohjeita (mm ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet) Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvien arvojen huomioon ottamista ja kehittämistä varten on kaupunki laati nut kesällä 2009 erillisen selvityksen, jonka suositukset ovat monelta osin kaavaratkaisun pohjana. Kaavakartta sekä kaavoittajan vastine, josta ilmenee luonnokses ta jätetyt lausunnot ja mielipiteet, jaetaan oheismateriaalina. Kaavaselostus ja muu kaava-aineisto esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vasti neen ja päättää, että ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt tö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Sumiainen kk kyläyhdistykseltä, Keski-Suomen ympäristökeskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen tiepiiriltä ja Keski-Suomen museolta. Hyväksyttiin. KHALL Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot ja kaksi yksityisten muistutus ta on pidetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu, jossa on käsitelty kaavoittajan vas ti ne lausuntoihin ja muistutuksiin.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Lausuntojen ja muistutusten perusteella nähtävilläolleeseen ehdotukseen esitetään teknisluonteisia tarkistuksia ja muutama ei-olennainen sisältötarkistus: - Kannaksen tilan rantarakennuspaikkojen tarkistus - Natura-alueen toteutukseen liittyen tilan MY-mer kin nän muutos SL-alueeksi (noin 2 ha) - valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön alu een (sk-1) pienentäminen museoviraston rajauksen mukaiseksi - kellopetäjän SL - merkinnän (luonnonsuojelukohde) poistaminen - kaavamääräyksen (suunnittelumääräys) lisääminen: Uudis- ja korjausrakentamisessa tulee huomioida alueen ominaispiirteet Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen näh tä ville tarkistusten johdosta ei ole tar peen: muutokset eivät ole olennaisia ja niitä yksityisiä osallisia, joi ta muutokset koskevat (tilat ja ) on kuul tu erik seen. Kaavamääräyksen mukaan alueella tulee noudattaa soveltuvin osin "1940- ja 1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet"-julkaisua (1992) sekä Äänekosken kyläkaavojen yhteydessä laadittua "Rakennustapaohjeet"-julkaisua (2006). Julkaisuihin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupungin kotisivuilta ne löytyvät osoitteista ntaloalueiden%20rakentamisohjeet_1.pdf ja ivistorakennustapaohjeet.pdf. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja esit tää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Sumiainen 2020 osayleiskaava hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Matti Tiusanen esitti Leila Lindellin kannattamana, että asia palaute taan valmisteluun ja osayleiskaavan M-rajausta supistetaan. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kanna tettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin kättennostoää nestys: ensiksi nostavat kätensä ne, jotka kannattavat pohjaehdo tusta ja sit ten ne, jotka kannattavat Matti Tiusasen ehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta ei kannattanut kukaan. Matti Tiusasen ehdotus ta kannattivat kaikki paikalla olleet 11 jäsen tä. Puheenjohtaja totesi Matti Tiusasen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 11-0.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 11-0, että asia palautetaan valmisteluun ja osa yleiskaavan M-rajausta supistetaan. KHALL M-rajaus on tarkistettu kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että tarkistetun ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Sumiainen kk kyläyhdistykseltä, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Sumiaisten metsänhoitoyhdistykseltä ja MTK-Äänekoski ry:ltä. Hyväksyttiin. KHALL 165 Nähtävilläolo on suoritettu Lausuntonsa ehdotuk sesta ovat antaneet ympäristölautakunta, Keski-Suomen ELY-kes kus, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen museo. Kaavaehdotuksen muuttaminen lausuntojen perusteella ei ole tarpeen. Rahoitusjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy osayleiskaavan liitteenä olevan päivätyn kaavoittajan vastineen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Sumiainen 2020 osayleiskaa va hyväksytään. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Sumiainen 2020 osayleiskaava, kaava-aineisto

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus, julkinen Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen KHALL Pertti Pasanen on myynyt Timo-Pekka ja Suvi-Maria Hietaselle noin 5000 m2:n määräalan Kalaniemen kylässä sijaitsevasta Palo niemen tilasta RN:o Rakentamattoman kohteen ai ottu käyt tötar koi tus on lomarakennuspaikka. Rahoitusjohtajan ehdotus: 2. Katja Tommila on myynyt Jukka Niskaselle noin 7,4 heh taa rin määräalan Pyyrinlahden kylässä sijaitsevasta Ahvenjärvi - nimisestä tilasta RN:o Rakentamattoman koh teen ai ottu käyt tötarkoitus on maa- ja metsätalous. 3. Outi Valkonen on myynyt Juha ja Katri Koskiselle Raikkouksen kylässä sijaitsevan Lampila - nimisen kiinteistön RN:o (pinta-ala 2,5 ha). Arvottomia rakennuksia käsittävän kohteen ai ottu käyt tö tar koi tus on lomarakennuspaikka. 4. Mika ja Anna-Kaisa Haarala ovat myyneet Timo Jaatiselle ja Mari ka Lumpolalle S.Äänekosken kylässä sijaitsevan Kotiharju - nimisen tilan RN:o (pinta-ala 1,1050 ha). Asuinrakennuksia kä sit tävän koh teen ai ot tu käyt tötar koitus on asuinrakennuspaikka. 5. Tauno Koskenaro on myynyt Jouni Ylivainiolle ja Anja Turuselle Kiimasjärven kylässä sijaitsevan Marjamäki - nimisen kiinteistön RN:o (pinta-ala 2,25 ha). Asuinrakennuksia kä sit tä vän kohteen ai ot tu käyt tötar koitus on asuinrakennuspaikka. Kohteiden likimääräinen sijainti ilmenee liitekartalta. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin. Liite nro 1 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, karttaliite

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus, julkinen Parantala-Honkola Vesiosuuskunnan lainan takaus 82/022005/2010 KHALL 167 Parantala-Honkola Vesiosuuskunta laajentaa toimin taansa ja on laatinut euron kus tannusarvioon päätyvän ve si- ja viemäriverkoston rakentamissuunni telman. Rahoitusjohtajan ehdotus: Vuosien aikana osuuskunta aikoo rakentaa euron kustannusarvion mukaisen rakennusvaiheen. Osuuskunta on hakenut vaiheelle avustusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja saanut euron, enintään 20 %:n myönteisen päätöksen. Osuuskunta on jättänyt kaupungille saman suuruisen avustushakemuksen. Osuuskunta on saanut Keski-Suomen osuuspankilta hankkeeseen euron lainapäätöksen ja pyytää Äänekosken kaupungilta lainalle kaupungin omavelkaista takausta. Myöhempi lainoitustarve on noin euroa. Kaupunki on myöntänyt vesiosuuskunnille vastaavissa tapauksissa lainoitukseen takaukset ilman vastavakuuksia. Kaupunki on edellyttänyt, että avustusta ja/tai takausta saaneet osuuskunnat valitsevat yhdeksi tilintarkastajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Parantala-Honkola Vesiosuuskunnan Keski-Suomen Osuuspankilta otettavalle euron suuruiselle lainalle kaupungin omavelkai sen takauksen. Takaus käsittää lainan pääoman, koron, viivästysko ron, perimiskulut ja ne lainasopimuksen mukaiset velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja lainsopimuksen mukaisesti. Kaupunki edellyttää, että osuuskunta valitsee edelleen yhdeksi tilintarkastajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Takaukselta ei vaadita vastavakuutta. Takauksesta peritään 2 promillen takausmaksu. Hyväksyttiin.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus, julkinen Avustuksen myöntäminen Parantala-Honkola Vesiosuuskunnalle 82/022005/2010 KHALL 168 Parantala-Honkola Vesiosuuskunta laajentaa toimin taansa ja on laatinut euron kus tannusarvioon päätyvän ve si- ja viemäriverkoston rakentamissuunni telman. Vuosien aikana osuuskunta aikoo rakentaa euron kustannusarvion mukaisen rakennusvaiheen. Osuuskunta on hakenut vaiheelle avustusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja saanut euron, enintään 20 %:n myönteisen päätöksen. Osuuskunta on jättänyt kaupungille saman suuruisen avustushakemuksen. Kaupunki on myöntänyt vesiosuuskunnille vastaavissa tapauksissa 20 %.n avustuksen. Kaupunki on edellyttänyt, että avustuksen ja/tai takauksen saaneet osuuskunnat valitsevat yhdeksi tilintarkastajak seen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.. Kaupunki on myöntänyt osuuskunnalle aiempiin vaiheisiin avustusta vuonna Rahoitusjohtajan ehdotus: Vuoden 2010 talousarviossa on vesihuolto-osuuskuntien avustami seen varattu euron määräraha (lisätalousarviossa lisäys euroa). Vuonna 2009 avustusta maksettiin yhteensä euroa määrärahavarauksen ollessa euroa. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Kaupunginhallitus päättää myöntää Parantala-Honkola Vesiosuuskunnalle avustusta euroa, kuitenkin enintään 20 % hyväk syt tävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Kaupunki edellyttää, että osuuskunta valitsee edelleen yhdeksi tilintarkastajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Hyväksyttiin.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Keskuskeittön toteuttamisvaihtoehtojen arviointi ja jatkotoimenpiteistä päättäminen KHALL Suolahden keskuskeittiön toteutusvaihtoehtoja on suunniteltu useita vuosia. Keskuskeittiö päätettiin toteuttaa Suolahden uuden terveysaseman yhteyteen kunnes kaupunginvaltuusto kesällä 2009 päätti, et tä uutta terveysasemaa ei rakenneta lainkaan Suolahteen. Sa malla keskeytettiin keskuskeittiön suunnittelutyöt. Tilanne jäi avoi meksi. Keskuskeittiön uu distaminen on kuitenkin välttämätöntä ja kaupunginhallitus asetti työryhmän selvittämään jälleen uusia vaihtoehtoja toteutukselle. Toi meksiantona oli tutkia voidaanko keskuskeit tiö toteuttaa entisen Si sä-suomen sairaalan yhteyteen vai löytyykö vielä muita vaihtoehtoja. Työryhmä on toimeksiannon mukaan selvittänyt useita vaihtoehtoja mm. Telakkakadun koulun yhteyteen sen saneerauksen kanssa to teutettuna, edelleen Sisä-Suomen sairaalan yhteyteen saneerattuna ja Asemankadun koulun yhteyteen saneerattuna. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu määräraha (n. 0,6 milj. eu roa) keskuskeittiön toteutukseen. Työryhmä on selvittänyt eri vaihtoehtojen toiminnallisia ja taloudelli sia vaikutuksia ja todennut mm. että Telakkakadun koulun yhtey teen saneerattuna tiloja ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa, Si sä-suo men sairaalan yhtey teen ongelmia aiheuttaa mm. suuret kul jetuskustannukset ja tilojen omistussuhteiden epävarmuus samalla kui tenkin todeten, että käyt tökustannukset kokonaisuudessaan ovat edullisemmat kuin uuden rakentaminen. Asemakadun koulun yh teyteen saneerattuna kustannukset myös ovat suu ret ja epä tar koituksenmukaiset. Parhaimpana vaihtoehtona toiminnallisesti työryhmä näkee uudis rakennuksen toteuttamisen Suojarinteen alueelle lähelle suur ta asiakaskuntaa, vaikka uudisrakentamisen kustannukset kertaluonteise na kustannuksina ovatkin suuret n. 2 milj. euroa. Työryhmä toteaa myös, että on aika rat kaista keskuskeittiötilanne myös henkilöstön työolosuhteiden vuoksi. Jatku vassa epä varmuudessa ja epätyydyttä vissä työtiloissa työ kuormit taa hen ki löstöä kohtuuttomasti. Myös työ suojeluviranomaiset ovat jo puuttu neet asiaan ja edellyttävät kaupun gilta pikaista ratkai sua työti lojen jär jestämi seksi. Työryhmä on todennut tämän toimeksiannon mukaisen työnsä päättyneen ja eh dottaa kaupunginhallitukselle, et tä se ratkaisee asian ja sopii jatkotoimenpiteistä.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ (valmistelu apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius, puh ) Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä työryhmän selvityksen tiedoksi ja toteaa, et tä Suo lah den keskuskeittiö toteutetaan työryhmän lau sun non pe rusteella uudis ra kennuk sena enti sen Suo jarinteen alu eelle olemassa olevien suunni telmien pohjalta. Hyväksyttiin. KHALL 169 Suolahden keskuskeittiön suunnittelu on edistynyt ja hanke olisi val mis urakkakilpailutukseen ja aloittamiseen syksyyn 2010 mennessä. Alustava kustannusarvio on 2,0-2,5 miljoonaa eu roa. Hankkeesta seuraa lisäksi joitakin muutostöitä vanhainkodin ti loihin. Uutena rakennuskohteena on kevään 2010 aikana realisoitunut Äänekosken pääterveysaseman peruskorjaus. Alustavien selvitysten perusteella peruskorjaus on kiireellisempi kuin on ennakoitu ja edellyttää huomattavasti laajempia muutostöitä kuin mihin on mm. ta loussuunnittelussa varauduttu. Korjaustaso nousee osin niin kor keaksi, että peruskorjauksen rinnalla tilojen laaja uudisrakentami nen tulee reaaliseksi vaihtoehdoksi. Hankkeen kustannusarvio on suuruusluokkaa miljoonaa euroa. Pääterveysaseman yhteydessä toimii Äänekosken taajaman toi nen kaupungin keskuskeittiö, josta huolletaan terveysaseman ja sen vuodeosaston ohella myös muita toimipisteitä. Alustavan tarkastelun perusteella myös pääterveysaseman keskuskeittiö joudu taan rakenta maan uudelleen ja keskuskeittiön luon te va paikka on ni menomaan vuodeosaston yhteydessä. Uuden kes kuskeittiön raken tamisen kustannukset muodostunevat osana kokonaishanketta noin 3 miljoonaan euroon. Ruokahuollon piirissä on em. keskuskeittiöratkaisujen ohella muita kin kehittämishankkeita. Joitakin valmistuskeittiöitä olisi mahdollista ja tarpeellista muuttaa jakelukeittiöiksi ja tällöin tulee huomioida myös vasta valmistuneen Mikonpuiston päiväkodin keittiön kapasi teetti. Suolah den Telakkakadun koulun yhteydessä peruskorja taan myös keittiöti lat. Kaupungin omiin tarpeisiin ja kaupungin toimiin liittyvien yhteistyöta hojen ruo ka pal ve luiden tuottaminen tulee tässä tilanteessa suunni tella mah dolli sim man kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Tarvitta vasta keittiötilojen rakentamisesta aiheutuu noin 6 miljoonan eu ron kus tannukset. Kaupungin ruokapalveluiden toimintakulut ilman tilakustannuksia ovat

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rahoitusjohtajan ehdotus: noin 4 miljoonaa euroa vuodessa. Palvelupisteiden tehokkaalla työnjaol la on saavutettavissa jopa usean sadan tuhannen kustan nuserot. Ruokapalvelujen käyttäjäpisteitä on useita kymmeniä ympäri kuntaa, myös Sumiaisissa ja Konginkankaalla. Laajasta palvelualueesta seuraa haasteellinen kuljetuslogistinen toimintaympäristö. Ruokapalvelu on em. johdosta poikkeuksellisen laajan investointitarpeen edessä, mikä luo toisaalta mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Hanke on niin laaja, että siinä on syytä hyödyntää myös kaupungin oman organisaation ulkopuolinen osaaminen. Suolahden-Sumiaisten alueen ruokapalvelut tuotetaan tällä hetkellä Suolahden Asemakadun koulun keittiöstä, jossa on paljon rakenteellisia ja toiminnallisia ongelmia. Puutteita voidaan kuitenkin ke sä kaudella 2010 poistaa tai lieventää siten, että ilman uusia on gel mia voidaan toimintaa toistaiseksi jatkaa. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh , ja ruokapalvelupäällikkö Pirjo Palonen, puh ) Hyväksytään, että Suolahden vanhainkodin yhteyteen suunnitellun keskuskeittiön rakennushanketta ei toistaiseksi saateta kilpailutukseen. Hyväksytään, että kaupungin tarvitsemien ruokapalve lui den tuottaminen otetaan kokonaisvaltaisen suunnittelun kohteeksi. Suun nit teluun asetetaan työryhmä toimeksiantona esittää vuoden 2010 lop puun mennessä suunnitelma palveluiden tuottamisesta ja sen edel lyttämistä investoinneista sekä toiminnan henkilöstömitoituksesta se kä kuljetuksista. Nimetään työryhmä ja määrätään sen sihteeriksi ruokapalvelupääl likkö Pirjo Palonen. Oikeutetaan työryhmä käyttämään työssään ul kopuolista alan asiantuntemusta. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm esitti Kari Kiiskisen, Matti Tiusasen, Pekka Leppäsen ja Marke Tuomisen kannattamana, että kaupunginhallitus päättää mer kitä nykyisen työryhmän selvityksen tiedoksi jo olemassa olevan suunnitelman mukaisesti ja todeta, että Suolahden keskuskeittiö to teutetaan uudisrakennuksena entisen Suojarinteen alueelle olemas sa olevien suunnitelmien pohjalta ja saatetaan kilpailutukseen. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kanna tettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin kättennostoäänestys: ensiksi nostavat kätensä ne, jotka kannattavat rahoitusjohtajan pohjaehdotusta ja sitten ne, jotka kan nattavat Rolf Nyholmin tekemää ehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta ei kannattanut kukaan. Rolf Nyholmin ehdotusta kannattivat kaikki 13 paikalla olevaa jäsen tä. Puheenjohtaja totesi Rolf Nyholmin ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi äänin Hyväksyttiin äänin 13-0 Rolf Nyholmin ehdotus, jonka mukaan kaupunginhallitus päättää merkitä nykyisen työryhmän sel vityksen tie doksi jo olemassa olevan suunnitelman mukaisesti ja to deta, että Suolahden keskuskeittiö toteutetaan uudisrakennuksena entisen Suojarinteen alueelle olemassa olevien suunnitelmien poh jalta ja saatetaan kilpailutukseen. Kaupunginjohtajan poissa ollessa asian esittelijänä toiminut rahoitusjohtaja Jou ko Sa lo nen il moitti eriä vän mie li pi teen sä teh tyyn päätökseen: Äänekosken terveysaseman ja sen keskuskeittiön pe ruskorjaustarpeen realisoitumisen vuoksi Suolahden-Sumiaisten aluetta palvele van keskuskeittiön uu disrakentaminen olisi tullut saat taa uuteen kokonaisvaltaiseen käsit telyyn tavoitteena tehokkaampi ja taloudellisempi ruokapalvelujen tuottaminen koko kunnan alueel la.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Talouden vakauttaminen KHALL Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunni telman vuosil le Suunnitelmalla ei voitu osoittaa, miten vuoden 2008 tilinpäätökseen sisältyvä 2,9 milj. euron alijäämä katetaan. Suun ni telman mu kaan alijäämä kasvaa vuoteen 2013 noin 12,5 milj. eu roon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kunnallislain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyis tä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päätti, että Toimenpideohjelma talouden vakauttamisohjelman 2009 jatkami seksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi laaditaan siten, että se voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen vuoden 2009 tilin päätöksen vahvistamista. Vuoden 2009 tilinpäätös on 0,8 milj. euroa alijäämäinen (ta 2009: -2,2 milj. euroa). Taloussuunnitelma on päivitetty tilinpäätöksen 2009 sekä valmisteil la olevan vuoden 2010 ensimmäiseen lisätalousarvioon huomioita vissa olevilla muutostekijöillä. Taloussuunnitelman mukaan vuosittainen alijäämä on 1-2 milj. eu roa, jolloin vuonna 2013 päädytään 12 milj. euron alijäämään. Taloussuunnitelman päivityksessä on huomioitu ne toimialojen menojen kustannusten leikkaukset, joista on valmistelun yhteydessä keskusteltu keskushallinnon ja toimialojen välillä. Kokonaisvaltaisen taloussuunnitelman ohella on tarkoitus päivittää vuoden 2009 vakauttamisohjelman henkilöstöä koskeva toimenpideohjelma sekä suunnitelmavuosia koskeva investointiohjelma. Lisäksi on tarkoitus päivittää suunnitelmat omaisuuden realisoinnin suhteen. Taloussuunnitelman päivitys esitellään kokouksen yhteydessä. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh )

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Hyväksytään, että talouden vakauttamisohjelma laaditaan päivittä mällä vuosien taloussuunnitelma. Osana ohjelmaa päivi tetään myös investointisuunnitelma sekä henkilöstöpolitiikkaa ja -ku luja koskeva toimenpideohjelma. Lautakuntien edellytetään esittävän toukokuun 2010 alkuun men nessä omien toimi alojensa osalta ne toimenpiteet, jotka edesautta vat talouden vakaut tamista. Perustur van aikuispalvelujen peruster veydenhuollon toi menpiteet tulee esit tää tuottavuusohjelman aika taulun mukaisesti kesäkuun 2010 al kuun mennessä. Hyväksyttiin. KHALL Vuoden 2010 I lisätalousarviolla tarkistettu arvio vuosi tuloksesta on 2,0 milj. euron alijäämä. Vuosina toiminnan tuotot vähenevät yhdistymisavustuksen päättymisen ja maankäyttösopimusmaksujen poisjäännin myötä 1,9 milj. eurolla vuoteen 2010 nähden. Näin ollen vuositulokset jäisivät alijäämäisiksi 2,2,-3,9 milj. euroa/vuosi ja yhteenlaskettu alijäämä kasvaisi vuoden 2009 lopun 3,7 milj. eurosta vuoden 2013 loppuun 16,7 milj. euroon. Toimialojen johtajat ovat yhdessä keskushallinnon edustajien kans sa tarkastelleet mahdollisuuksia vuosien toimintameno jen pienentämiseen / tulojen lisäämiseen. Esitykset on myös pää osin käsitelty ao. lautakunnissa. Yhteenveto tarkasteluun pohjautu vista esityksistä esiteltiin kaupunginhallitukselle kokouk sen yhteydessä. Tarkastelusta muodostuvan vakauttamisohjelman mukaan voidaan vuosittaisia kuluja pienentää 1,3-2,6 milj. euroa. Vuoden 2013 vuositulos olisi -1,1 milj. euroa ja kertyvä alijäämä vuoden 2013 lopussa olisi 9,8 milj. euroa. Vuosien tulosta heikentää oleellisesti verotuottojen heik ko kehitys laman ja työttömyyden seurauksena. Täten aiempien vuo sien alijäämien kattaminen ao. tilanteessa on muodostunut yli voi maiseksi tavoitteeksi. Vakauttamisohjelman vähimmäistavoitteeksi voidaan asettaa tasapainossa olevan vuosituloksen saaminen vuosiin mennes sä, jolloin aiempien alijäämien kattaminen olisi mahdollista vuoteen 2015 mennessä talouden elpymisen myötä parantuvien verotuotto jen myötä. Toimialakohtaiset esitykset toimenpiteistä vakauttamistoimiksi sekä niiden pohjalta laadittu yhteenveto esitetään kokouskutsun oheisma-

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ teriaalina. Kaupunginjohtajan ehdotus: Keskustellaan vakauttamisohjelman edellyttämistä lisävalmistelutoimista. Keskusteltiin lisävalmistelutoimista. KHALL 170 Vakauttamisohjelman valmistelua on jatkettu kaupunginhallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vakauttamisohjelma muodostuu joulukuussa 2009 hyväksyttyyn vuosien talous suunnitelmaan tehdyistä muutoksista ja nii den kokonaistaloudellisis ta vaikutusarvioista. Ohjelma esitetään Excel-taulukoston sekä muu tosten toimialoittaisten sanallisten perustelujen muodossa. Ohjelman mukaisilla toimilla kaupungin taloutta voidaan vähitellen vakauttaa siten, että vuon na 2013 vuosikatteella voidaan kattaa vuosipoistot täysimääräisesti. Aiempien vuosien tilikausien alijäämä on tuolloin noussut vuoden 2009 lopun 3,7 milj. eurosta 7,2 milj. eu roon. Alijäämien kattaminen vuosien aikana tulee ottaa tavoitteeksi. Vakauttamisohjelmaan on sisällytetty henkilöstömenojen vähentämiseen tähtäävä osio, jon ka määrällinen tavoite on henkilöstö- ja vastaavien menojen vähene minen reaalisesti vuoteen vuoteen vuoteen ja vuoteen eurolla vuoden 2009 tilinpäätöksen tasosta. Mikäli tavoite saavutetaan, kaupunki työnantajana pidättäytyy tuotannollis-taloudellisin syin harkittavista lomautuksista ja muista työntekijäryhmiin kohdistuvista yksipuolisista henkilöstömenojen leikkaustoimenpiteistä. Ohjelmaan sisältyy muita kuin henkilöstökuluja koskeva toimintaku lujen euron leik kaus koskien kaikkia vuosia. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää tiukkaa budjettikuria sekä jatkuvaa kriittistä suhtautumista hankintoi hin ja muihin kuluja tuottaviin toimiin. Ohjelman mukaisista vakauttamistoimista perusterveydenhuollon tuottavuusohjelmaan liitty vät toimet ovat edelleen tarkemmassa valmistelussa ja asiakokonai suus käsitellään myöhemmin omana asianaan perusturvalautakun nan käsittelyn jälkeen, kuitenkin pitäytyen

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rahoitusjohtajan ehdotus: vakauttamisohjelman muodostamissa talouden raameissa. Yläkoulujen yhdistäminen kolmesta kahteen oppilasmäärien alentuessa on käsitelty aiemmin ja perusteet muutokselle ovat yhä olemassa. Yhdistäminen sisältyy ohjelmaan. Muutoksella tavoitellaan vuoteen 2013 koulukuljetukses ta aiheutuvat lisäkulut huomioiden euron nettokulujen vä hennystä. Asiakokonaisuus käsitellään tarkemmin omana asianaan, kuitenkin pitäytyen vakauttamisohjel man muodostamissa talouden raameissa. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheinen talouden vakauttamisohjelma Vakauttamisohjelma muodostaa uuden tarkistetun ta loussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus ja lautakun nat tekevät tarvittavat ohjelman toteuttamisen edellyttämät tarkem mat päätökset. Hyväksytään, että vakauttamisohjelman toteutumista seurataan ja ohjelmaa tarvittaessa tarkistetaan lähivuosien toteutuman perusteel la siten, että toimintakuluja vähennetään ohjelman toimien lisäksi erityisesti palvelutoiminnan toimipisteverkoston kustannuksia vähentämällä. Tällöin tarkastellaan mm. terveysasema-, kirjastopalvelu- ja liikuntapalveluverkostoa. Näiden palveluiden toimitilojen kunnostus- ja ylläpitotehtävien valmistelussa tulee huomioida mahdolliset käyttömuutokset. Palveluiden palveluverkostoa mitoitettaessa huomioidaan mm. verkoston aiheuttamat kokonais- ja yksikkökustannukset, palveluiden saavutettavuus sekä tilojen ja henkilöstön työpanoksen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Asia jätettiin pöydälle. Liite nro 2 Liite nro 3 Talouden vakauttamisohjelma , vakauttamistoi met Talouden vakauttamisohjelma , taloussuunnitel ma

Talouden vakauttaminen

Talouden vakauttaminen Kaupunginhallitus, julkinen 102 29.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 159 17.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 170 24.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 195 15.06.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 203

Lisätiedot

Talouden vakauttaminen

Talouden vakauttaminen Kaupunginhallitus, julkinen 102 29.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 159 17.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 170 24.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 195 15.06.2010 Talouden vakauttaminen 2010-2013

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 02.09.2010 kello 17:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 03.05.2010 kello 9:00-12:07 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 135 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 05.07.2010 kello 18:35-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 220 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot