EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kunnanhallitus Aika klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo Lehtonen Harri puheenjohtaja esteellinen 181 klo Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen Kyllöinen Päivi jäsen Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja puheenjohtaja 181 klo Sillanpää Marjatta varajäsen Junkkala Juho varajäsen Poissa Kuivamäki Maria jäsen Mäkitalo Esa jäsen Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Perttu Jouko valtuuston 2. vpj Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä Jantunen Antti apulaiskunnanjohtaja esteellinen 181 klo Aalto Johanna pöytäkirjanpitäjä esteellinen 181 klo Rupponen Kari talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä 181 klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Johanna Aalto pöytäkirjanpitäjä Juhani Vihervuori Kari Rupponen puheenjohtaja 181 pöytäkirjanpitäjä 181 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maaret Vainio ja Jukka Virta.

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Maaret Vainio Jukka Virta Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Käsitellyt asiat Sivu 179 Vuoden 2015 talousarvio/kuntajohtamisen tulosalueen tavoitteet Euran erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:n toiminta-avustuksen maksatussopimus Pitkäaikaisen lainan ottaminen Euran koulukeskuksen II-vaihe/suunnittelun käynnistäminen Vuoden 2014 yrittäjän valinta Vuoden 2014 nuoren yrittäjän valinta Ilmoitusasiat Toimistosihteerin toimen täyttäminen, tekniset palvelut/oikaisuvaatimus 16

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvio/kuntajohtamisen tulosalueen tavoitteet 1411/ /2014 Khall 179 Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet kokouksessaan Valtuusto merkitsi talousarviovalmistelun yleisohjeet ja valmistelutilanteen tiedoksi kokouksessaan Lautakuntien vuoden 2015 talousarvioehdotukset valmistuivat annettuun määräaikaan mennessä. Valmisteluohjeita laadittaessa arvioitiin, että talousarviovuoden 2015 tuloslaskelmassa tilikauden tulos olisi noin 1,8 milj.euroa alijäämäinen. Kunnanhallitukselle esiteltiin hallintokuntien esitysten pohjalta laadittu talousarvioluonnos, mikä osoitti 3,3 milj.euron alijäämää. Tehtyjen oikaisuluontoisten tarkistusten jälkeen alijäämä on noin 2,9 milj.euroa. Kunnanhallitus antoi em. kokouksessa omat ohjeensa talousarvion jatkovalmistelua varten. Ohjeiden mukaan talousarvioluonnosta on tasapainotettava merkittävällä tavalla mm. henkilöstömenojen osalta. Hallintosäännön 49 :n mukaan kunnanhallituksen keskeisiä tehtäväalueita ovat mm. kunnan yleisen toimintaympäristön seuranta- ja arviointi ja strateginen suunnittelu ja päätöksenteko sekä kunnallistalous ja budjetointi sekä kunnallistalouden seuranta ja raportointi. Kunnanhallitukselle kuuluu myös henkilöstöpolitiikan keskeisten perusteiden määritteleminen. Kuntajohtamisen tulosalue (talousarvioasetelma kohta 100) vastaa talousarviovalmistelun koordinoinnista ja budjetin tasapainotuksesta Tulosalueen talousarviossa esitetään myös koko kuntaa koskevat toiminnalliset, taloudelliset ja henkilöstöpoliittiset tavoitteet. Kuntajohtamisen tulosalueen vastuualueiden ja tulosyksikköjen tavoitteet päätetään talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa kuntajohtamisen tulosalueella valmistellut koko kuntaa koskevat vuoden 2015 talousarvion sitovat tavoitteet. Lähtökohtana on, että talousarvio valmistellaan kunnanhallituksen hyväksymien talousarviovalmistelun yleisohjeiden osoittamaan taloudelliseen kehykseen. Huomioon otetaan myös käynnissä oleva kuntarakennetta ja sote-uudistusta koskeva valmistelu. Euran kunnan vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa ja talousarvioehdotuksesta päätettäessä tulee ottaa huomioon mitä laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa on säädetty. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus hyväksyy kuntajohtamisen tulosalueen toiminnalliset, taloudelliset ja henkilöstöpoliittiset tavoitteet vuoden 2015 talousarvioon.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Kunnanhallitus Euran erityisliikunnan kehittämissuunnitelma / /2013 Kuvala Euran erityisliikunnan kehittämissuunnitelma on osa valtakunnallista Eri tyis liikun taa kuntiin hanketta. Kehittämissuunnitelmaan on koot tu erityisliikuntapalveluiden ajankohtaiset kehittämiskohteet ja ke hit tä mis toi menpi teet Eurassa. Suunnitelman on koonnut Euraan perustettu eri tyis lii kun nan kehittämistyöryhmä. Suunnitelma tehtiin peruskartoituksen poh jal ta, jossa selvitettiin erityisliikunnan nykytila, voimavarat ja tarpeet. Pe rus kar toi tuk sen tietoja kerättiin laajalla kyselyllä euralaisilta yh dis tyk sil tä, yhteisöiltä ja erityisryhmiin kuuluvilta asiakkailta. Peruskartoitus oli kult tuu ri- ja vapaa-ajan lautakunnan käsittelyssä Euran erityisliikunnan kehittämiskohteet ovat suunnitelmattomuus, koor di noimat to muus, yhteistyön puute, resurssipula, ohjaajapula, uusien ryhmien ja tapahtumien tarve, esteettömyysongelmat, vuorojen jakopolitiikka, eri tys liikun nan saavutettavuus ja tiedottamisen hajanaisuus. Ke hit tä mis suun ni telmas sa on huomioitu kyselyistä ja koko peruskartoituksesta sekä Eu ran kehittämistilaisuudesta esiinnousseet asiat. Toimenpiteet on ai katau lu tet tu tuleville vuosille. Tänä syksynä on suunnitteilla mm. koota eri tyis liikun ta ka len te ri ja järjestää ohjaajakoulutuksia. Suunnitelman alkuosassa sivuilla 3-4 on erityisliikunnan järjestämistä ja kehit tä mis tä tukeva ja velvoittava laaja lainsäädännöllinen tausta. Eurassa eritysryhmiin kuuluu noin henkilöä tällä hetkellä ja tu le vina vuosina ikäihmisten ja myös huonokuntoisten ikäihmisten määrä tu lee kasvamaan. Erityisliikunnan organisointi, kehittäminen ja osittainen jär jes tämi nen kuuluvat kunnan toimialueeseen eikä tehtäviä voida siirtää yh dis tyk sil le eikä urheiluseuroille. Nyt olisi kiire aloittaa suunnitelmallinen ja laa ja-alai nen työ erityisryhmien ja ikäihmisten liikunnan kehittämiseksi. Jos asia koetaan tärkeäksi, se tulisi näkyä myös päätöksenteossa. Helpointa on tietenkin Eurassa vaan jatkaa samaan malliin ja antaa eritysryhmiin kuu lu vien taistella omien oikeuksiensa puolesta liikunta-asioissa. Euran eri tyis lii kun nan kehittämistyöryhmä kuitenkin odottaa, että asiaan pa neu du taan ja viedään eteenpäin. Työ ei etene kunnolla ellei tehtävään valita eri tyis ryh mien liikuntaan perehtynyttä henkilöä. Työryhmä esittää Euran kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle, että lau ta kun ta esittää erityisryhmien ohjaajan päätoimista tai puolipäiväistä tointa tai määräaikaista työsuhdetta perustettavaksi Euran kuntaan vuonna Kahdessa kolmasosassa asukkaan kunnista on jo pää toi minen erityisliikunnanohjaaja. Eura on yksi niistä jäljellä olevista noin vii des tätois ta yli asukkaan kunnista, joissa ei ole omaa eri tyis lii kun nan oh jaajaa. Erityisliikunnanohjaajan työn kohteina olisivat erityisesti ne kun ta lai set, jotka tarvitsevat ohjattua soveltavaa liikuntaa ja hyötyisivät lii kun nas ta eniten terveytensä kannalta, mutta joille ei ole nykyisin riittävästi tar jol la ohjattuja liikuntapalveluja. Eritysliikunnan järjestäminen on en nal ta eh käi se vää terveyden hoitoa, joka parhaimmillaan tuo vähintään takaisin si joi te tut määrärahat terveyskustannusten säästöinä ja parantaa kun ta lais ten

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) elämäntasoa. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että peruskartoitus ja kehittämissuunnitelma hyväk sy tään kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa ja kun nan hal li tuk ses sa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan kä si tel lyt Euran erityisliikunnan peruskartoituksen Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Hallinto- ja talouspäällikkö: Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyy Euran erityisliikunnan ke hit tämis suun ni tel man 2014 ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hy väk syt täväk si. Erityisliikunnan ohjaajan toimeen palataan talousarvion 2016 val mis telun yhteydessä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta: hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 180 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Euran erityisliikunnan kehittämissuunnitelman 2014 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kunnanhallitus Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:n toiminta-avustuksen maksatussopimus 1347/ /2014 Khall 181 Kunnanhallitus päätti pitämässään kokouksessa, että Euran Uimaja urheiluhalli Oy:lle myönnetty euron toiminta-avustus maksetaan yhtiölle tehtävän maksatussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on tehty ja allekirjoitettu Sopimus on esityslistan liitteenä. Sopimuksen mukaan avustus maksetaan kolmessa erässä loka- ja joulukuun aikana. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus hyväksyy maksatussopimuksen ja päättää että ensimmäinen avustuserä voidaan maksaa välittömästi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen, kun nan hal li tuk sen jä sen Eija Helander-Nieminen, apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen sekä hallin to- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto ilmoittivat olevansa esteellisiä ja pois tui vat kokouk sesta asian käsit telyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juhani Vihervuori toimi puheenjohtajana sekä talousjohtaja Kari Rupponen valittiin pöytäkir janpitäjäksi kyseisen asiakohdan ajaksi.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kunnanhallitus Pitkäaikaisen lainan ottaminen / /2014 Khall 182 Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu 6,0 milj. euron pitkäaikaisen lainan ottamiseen. Tarjoukset pyydettiin kuitenkin 4,0 milj. euron lainasta. Tarjouksia pyydettiin yhteensä kuudelta rahalaitokselta mennessä. Tarjous saatiin viideltä rahalaitokselta. Edullisimman tarjouksen teki Euran Osuuspankki. Tarjous pyydettiin 15 vuoden lainasta sekä vaihtuvakorkoisena että kiinteäkorkoisena lainana. Vaihtuvakorkoinen laina on edullisempi kuin koko laina-ajan pituinen kiinteäkorkoinen laina. Tarjouksen mukaan laina-aika on 15 vuotta, korko 6 kk euriborkorko ja lainamarginaali 0,6 % ja lyhennykset tasalyhenteinä. Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanhallitus päättää ottaa Euran Osuuspankilta 4,0 milj. euron pitkäaikaisen lainan. Lainan laina-aika on 15 vuotta, korko 6 kk Euriborkorko. Lainan lyhennystapa on tasalyhennys.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Euran koulukeskuksen II-vaihe/suunnittelun käynnistäminen 1162/ /2014 Kasvope Euran kunnan talousarviossa vuodelle 2014 on kasvatus-ja opetuspalvelui den yhtenä sitovana tavoitteena kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon osalta Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen 2. vai heen suunnittelun aloitus. Euran valtuusto päätti talousarviokokoukses saan /79 varata euron suunnittelura han Euran koulu keskuksen 2. vaiheen suunnittelua varten. Euran koulu keskuksen perus korjauksen 2. vaihe on hyväksytty val tuustossa /7. Euran valtuuston /20 hyväksymän talouden vakauttamisohjel man mukaisesti Eurassa tulisi muodostaa toiminnallisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti järkevä kouluverkko. Lisäohjeeksi annettiin, että Eurassa siirrytään yhteen lukioon (toteutunut ), yhteen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien kouluun sekä perusopetuksen alempien vuosiluokkien opetuksen järjestäminen toiminnallisesti, taloudellisesti sekä pedagogisesti sopivan kokoisissa yksiköissä laaja kuntakoko huomioiden. Tämän päätöksen mu kaisesti tuli si koulu kes kuksen 2. vaiheen suunnittelun lähtökohdaksi ot taa se, että tule vaisuu des sa Euran koko vuosiluokkien 7-9 luokkien opetus ta pahtuu Eu ran kou lu keskuksessa. Euran kunnanhallitus on ajankohtaiskatsauksen yhteydessä keskustellut kasvatus- ja ope tuspalveluiden ajankohtaisista asioista, sivistystoimenjohtaja ja varhaiskas vatuspäällikkö olivat kutsuttuina kokoukses sa tämän asian osalta. Valmistelu- ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh Sivistystoimenjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Euran koulukeskuksen 2. vaiheen suunnittelua varten muodostetaan työryhmä. Kasvatus- ja opetuslautakunta ehdottaa lisäksi, että kunnanhallitus antaisi työryhmälle suuntaa antavat ohjeet hankkeen toiminnallisesta sisällöstä ja taloudellisesta mitoituksesta. Kasvatus- ja opetuslautakunta: Kokouksessa pidettiin tauko klo Päätetään ehdotuksen mukaisesti. Kasvatus- ja opetuslautakunta täydentää päätöstä ja esittää kunnanhallitukselle, että työryhmään nimetään riittävästi edustajia kasvatus- ja opetuslautakunnasta. Kasvatus- ja opetuslautakunta ehdottaa lisäksi, että kunnanhallitus antaa työryhmälle suuntaa antavat ohjeet peruskorjaushankkeen sekä koulu-

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Khall verkkosuunnitelman toiminnallisesta sisällöstä ja taloudellisesta mitoituksesta. Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen II-vaiheen toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2014 on, että hankkeen tarvekartoitus valmistellaan valtuuston käsiteltäväksi. Varsinaista investointimäärärahaa ei ole varattu kauden taloussuunnitelmaan. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää, että Euran koulukeskuksen II-vaiheen suunnittelu käynnistetään vuoden 2014 talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Sen lisäksi, mitä Euran kunnan investointien suunnittelusta ja toteutukses ta annetussa yleisessä ohjeessa on todettu, kunnanhallitus an taa suunnit telua varten seuraavat tarkentavat ohjeet: Asetettava työryhmä valmistelee ensi vaiheessa ja ennen lo pullisen tarve selvityksen laadintaa väliraportin, missä raportissa kuvataan ainakin: a) Euran kunnan 7-9 luokan oppilasmäärän ennustettu kehitys vuosille b) Euran koulukeskuksen ja Kiukaisten yhteiskoulun rakennusten tekninen kunto ja välttämätön peruskorjaustarve c) Kiukaisten yhteiskoulusta vapautuvien tilojen tarkoituksenmukainen ja konkreettinen tuleva käyttö (mm. varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja kansalaisopistopalvelut, järjestöjen toimitilat yms.) d) Euran ja Kiukaisten yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen ja resurssien yhteiskäytön kehittäminen ennen yhteen toimipisteeseen siirtymistä e) Yhteiskoulujen yhdistäminen on suunniteltava ja ajoitettava siten, että mahdollinen uudisrakentaminen voidaan minimoida. Koulukeskusta (yhteiskoulu, lukio ja Ahmasojan koulu) tulee tarkastella tilojen osalta yhtenä kokonaisuutena. Edellä kuvattuja tehtäviä valmistelemaan kunnanhallitus päättää asettaa koulusuunnittelutyöryhmän, mihin työryhmään nimetään seuraavat henki löt: Timo Kalli, työryhmän puheenjohtaja Ari Reunanen, työryhmän varapuheenjohtaja Simo Lähteenmäki Maria Kuivamäki Työryhmän esittelijäksi nimetään sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja sihteeriksi hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen. Työryhmän pysyvik si asiantuntijoiksi nimetään apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, tekninen johtaja Kimmo Haapanen ja rehtori Aimo Mattila. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on oikeus osallis tua työryhmän kokouksiin hallintosäännön 19 :n mukaisesti. Työryhmän tulee antaa väliraporttinsa kunnanhallitukselle mennessä. Tarveselvitys valmistellaan siten, että se voidaan käsitellä valtuus-

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) tossa joulukuun 2014 kokouksessa. Khall 183 Euran koulukeskuksen II vaiheen suunnittelua varten asetettu työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Työryhmä on tutustunut Euran koulukeskuksen ja Kiukaisten yhteiskoulun tiloihin. Kunnanhallituksen antaman tehtävän mukaisesti työryhmä on valmistellut väliraportin. Väliraportissa kuvataan Euran kunnan 7-9 luokan oppilasmäärän ennustettu kehitys vuosille , Euran koulukeskuksen ja Kiukaisten yhteiskoulun rakennusten tekninen kunto ja välttämätön peruskorjaustarve (Kiukaisten koulukeskuksesta laadittiin keväällä 2014 kuntoarvio/rakennus Vesa Heikkilä Oy), Kiukaisten yhteiskoulusta vapautuvien tilojen tuleva käyttö, Euran ja Kiukaisten yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen sekä esitetään Euran koulukeskuksen alustava suunnitelma ja kustannusarvio peruskorjaus- ja uudisrakentamisesta. Työryhmä päätti viimeisessä kokouksessaan lähettää esitellyn alustavan Euran koulukeskuksen suunnitelman kustannusarvioineen kasvatus- ja opetuslautakunnalle jatkovalmistelua varten. Työryhmä jatkaa työtään saatuaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen asiasta. Esityslistan liitteenä on Euran koulukeskuksen II vaiheen suunnittelun väliraportti. Valmistelu ja lisätiedot: Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Euran koulukeskuksen II vaiheen suunnittelun väliraportin.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kunnanhallitus Vuoden 2014 yrittäjän valinta 976/ /2013 Khall 184 Euran Yrittäjät ry ja Kiukaisten Yrittäjät ry tekevät syksyn 2014 kokouksessaan kunnanhallitukselle esityksen Vuoden yrittäjä -palkinnon saa jas ta. Yhdistysten ehdotus esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Vuoden yrittäjä palkitaan Eurassa tänä vuonna 37. kerran. Toimialoittain on palkittu jalostusalan, siis teollisuuden ja rakentamisen yrittäjiä 19 kertaa sekä kaupan ja muun palvelualan yrittäjiä 17 kertaa. Vuoden yrittäjä -palkinnon kriteereinä on käytetty mm. seuraavia: - yrityksen työllistämien henkilöiden määrä ja yrityksen työllisyyskehi tys - yrityksen harkittu kasvu ja laajentuminen - yrityksen toimialueen laajennus - yrityksen taloudelliset tunnusluvut sekä - yritystoiminnan tuoma lisäarvo paikkakunnan imagolle Vuoden 2014 yrittäjä julkistetaan yrittäjäjuhlassa, joka pidetään Lounasravintola Idyllissä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus päättää nimetä Vuoden 2014 yrittäjän.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kunnanhallitus Vuoden 2014 nuoren yrittäjän valinta 976/ /2013 Khall 185 Euran Yrittäjät ry ja Kiukaisten Yrittäjät ry tekevät syksyn 2014 kokouksessaan kunnanhallitukselle esityksen Vuoden nuori yrittäjä -palkin non saa jas ta. Yhdistysten ehdotus esitellään kunnanhallituksen kokouk sessa. Vuoden nuori yrittäjä palkitaan Eurassa tänä vuonna 10. kerran. Palkinnon avulla tuodaan esille nuoria, menestyneitä yrittäjiä sekä kannustetaan paikkakunnalla yrittäjinä toimivia sekä yritystoimintaa harkitsevia. Kunnanhallitus on vuonna 2003 hyväksynyt seuraavat vuoden nuoren yrit täjän ohjeelliset valintaperusteet: - yrittäjä on täyttänyt mielellään enintään 35 vuotta - yritys on toiminut vähintään kolme vuotta, mutta ehkä enintään 10 vuotta - yritys on palkittavan itsensä perustama - yrityksen tulee mielellään työllistää yrittäjän lisäksi vähintään yhden vieraan henkilön - yrityksen valmistamien/myymien tuotteiden ja/tai palvelujen markkina-alue on suhteellisen laaja - yritys on kannattava Vuoden 2014 nuori yrittäjä julkistetaan yrittäjäjuhlassa, joka pidetään Lounasravintola Idyllissä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus nimeää Vuoden 2014 nuoren yrittäjän.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - perusturvalautakunta Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: - Jätelautakunta Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta KHO:n päätös ympäristölupaa koskevaan valitukseen 3289/1/ Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 2014/ Aran ohjekirje kuntien määrärahatarpeesta v ylimääräisessä korjausavustushaussa. 6. Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, talousjohtajan ja ruo kapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset aj Ajankohtaiskatsaus. Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) Kunnanhallitus Toimistosihteerin toimen täyttäminen, tekniset palvelut/oikaisuvaatimus 1330/ /2014 Khall 187 Tekninen johtaja Kimmo Haapanen on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien apulaiskunnanjohtaja Antti Jantusen päätöstä teknisten palveluiden toimistosihteerin toimen täyttämistä. Päätöksen perusteluissa on todettu, että toimen täyttölupaa ei myönnetä, koska kunnan taloudellinen tilanne ja säästötavoitteet erityisesti henkilöstömenoissa niin vaativat. Päätöksessä on edellytetty töiden järjestelyn hoitamista muulla tavoin. Tekninen johtaja on perustellut oikaisuvaatimustaan ja toimen täyttämistä toimistosihteerien määrän vähenemisellä vuosina , resurssiongelmilla, palkkauskustannuksilla ja henkilöstön jaksamisella. Teknisen johtajan oikaisuvaatimus on liitteenä. Euran kunnan talousarviossa vuodelle 2014 on asetettu henkilöstöä koskeviksi tavoitteiksi henkilöstörakenteen uudistaminen ja toiminnan uudelleen järjestely. Apulaiskunnanjohtajan päätöksessä mainitut taloudelliset realiteetit puoltavat oikaisuvaatimuksen hylkäämistä. Asiassa on käyty neuvotteluja tulosalueiden välillä myös mahdollisista työnjaollisista tarkasteluista. Näissä neuvotteluissa arvioidaan saavutettavan osaratkaisu tehtävien hoitamiseen. Esityslistan liitteenä on oikaisuvaatimus ja täyttölupahakemus. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Kunnanhallitus päättää hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet Pykälät 179, 180, 183, 184, 185, 186 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittuihin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät 181, 182 Yhteystiedot: Euran kunta Sorkkistentie 10 PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. VALITUSOSOITUS, kunnallisvalitus Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka valitusaika on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Pykälä 187 Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, TURKU telefax sähköposti: Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Valituskirjelmän Valituskirjelmässä on ilmoitettava

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/ (17) sisältö ja toimittaminen valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Lisätietoja Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Liitetään pöytäkirjaan

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot