ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 221 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN KOSKIEN ORIVEDEN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN (SAL) PÄÄTÖSTÄ SÄRKÄNTIE 20 PALVELUTALOHANKKEEN VÄLIAIKAISRAHOITUS MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE KANGASALAN KUNNAN LISÄLASKU KIRJANPITO-OIKAISUISTA TILINPÄÄTÖKSEEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 58 B TONTIN 1 VARAAMINEN / TÄYTETAKAUS/VARAUSAJAN JATKAMINEN/LAINAEHTOJEN JA TÄYTETAKAUSSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN / TÄYTETAKAUKSEN JATKAMINEN 226 TILAN PAJUKANNANTIE 18 KIINTEISTÖTUNNUS / PÄILAHDEN KOULUKIINTEISTÖN MYYMINEN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 611

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Jussi 15:00-16:03 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Järvinen Jussi 15:00-16:03 kaupunginhallituksen varapj. Jokinen Kaarina 15:00-16:03 jäsen Jääskelä Erkki 15:00-16:03 jäsen Koppanen Matti 15:00-16:03 jäsen Lahtinen Nina 15:00-16:03 jäsen Mäkinen-Aakula Marjo 15:00-16:03 jäsen Palomäki Marita 15:00-16:03 jäsen Honkaniemi Kaarlo 15:00-16:03 varajäsen Jakara Riitta 15:00-16:03 valtuuston puheenjohtaja Uotila Kalle 15:00-16:03 valtuuston I varapj. POISSA Ketola Jussi jäsen Nieminen Antti valtuuston II varapj. MUU Kuusisto Juha 15:00-16:03 esittelijä Lappi Helena 15:00-16:03 pöytäkirjanpitäjä Lilja Marjatta 15:00-16:03 talousjohtaja Naumanen Veli-Pekka 15:12-15:19 asumispalvelupäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Jussi Viljanen Puheenjohtaja Helena Lappi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä torstaina kello Erkki Jääskelä Matti Koppanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginhallitus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Erkki Jääskelä ja Matti Koppanen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Jääskelä ja Matti Koppanen

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Kaupunginjohtaja: - päätöspöytäkirja, yleiset päätökset :t 4-5/ Talousjohtaja: - päätöspöytäkirjat, yleinen päätös 12-14/2015, henkilöstöpäätös 18-20/2015 (kokouksessa tehty lisäys). 3. Lasten ja nuorten lautakunta: - pöytäkirja Rantayleiskaavatoimikunta: - pöytäkirja Maankäyttöinsinööri: - päätöspöytäkirja 9-10/2015. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mainituissa pöytäkirjoissa ja päätöspöytäkirjoissa päätettyjä asioita

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN KOSKIEN ORIVEDEN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN (SAL) PÄÄTÖSTÄ Kaupunginhallitus Hämeen hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta valituksen johdosta 1. hankkimaan lasten ja nuorten lautakunnan lausunnon, 2. liittämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perus tee na olevista asiakirjoista. Kaupunginhallitukselle on varattu tilaisuus antaa tarvittaessa oma lau sunton sa asiasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. saattaa Hämeen hallinto-oikeudelle: - lasten ja nuorten lautakunnan lausunnon - pyydetyt asiakirjat. 2. yhtyä lasten ja nuorten lautakunnan lausuntoon ja sen perusteisiin. 3. pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa Liitteet 1 Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus SÄRKÄNTIE 20 PALVELUTALOHANKKEEN VÄLIAIKAISRAHOITUS Kaupunginhallitus Tehostetun palveluasumisen yksikkö Särkäntielle (Särkänkoti) on saanut ARA:l ta lainavarauksen siirtopäätöksen ja sen jälkeen kustannusten ja suunnitelmien hyväksymispäätöksen (ns. osapää tös), jolla vahvistetaan rahoituspäätösten pohjana oleva alustava han kinta-ar vo (=hankkeen kokonaiskustannukset). Kohteen hankinta-arvo al ku hinta pää tök sen perusteella on euroa, johon urakoitsija on esit tä nyt n euron lisäkustannuksia alkuperäisen rakentamisaikataulun vii väs tymi ses tä tilaajasta johtuvista syistä (valtion päätösten viivästyminen ja lainvoi mai suu det). Rakennustöiden valmistumisen jälkeen tehdään vielä taloudellinen lop pusel vi tys, jonka jälkeen ARA:lta haetaan lopullisen hankinta-arvon hy väk symis tä (ns. loppuhinta) ja korjauksia rahoituspäätöksiin. Rakennusaikaiset lisä kus tan nuk set ja mahdolliset väliaikaiset rahoituskulut voidaan tietyin edel ly tyk sin hyväksyä lopulliseen hankinta-arvoon ja rahoitukseen. Vanhan talon purkaminen vastaanotettiin ja uuden rakennuksen urak ka so pi muk set allekirjoitettiin samana päivän. Rakennustyöt alkoivat ja ne valmistuvat urakkasopimuksen mukaan Ura koitsi jal la on kuitenkin oikeus luovuttaa kohde myös aikaisemmin. Handelsbankenin myöntämän laina euroa hyväksyttiin ARAssa kor ko tu ki lai nak si Investointiavustuksesta (n % (kokouksessa tehty korjaus), eli eu roa) saatiin kuitenkin vain ennakkoilmoitus, jonka mukaan vuo den 2015 mää rä ra ha on loppunut, joten varsinainen päätös avustuksesta voi daan saa da vasta vuoden 2016 alussa. Sinänsä avustuksen saaminen en nak ko il moi tuk sen perusteella on lähes varmaa, mutta avustuksen viipyminen ai heut taa hank keen alkuvaiheeseen rahoitusvajeen hankkeen maksuvalmiuteen. Korkotukilainaa ei voi nostaa etupainotteisesti rahoitusvajeen kattamiseksi, jo ten erityisesti syksyn 2015 ajaksi tarvitaan väliaikaista rahoitusta. Vä li aikai sen rahoituksen tarve on rakennuttajakonsultin arvion mukaan pienellä var muus mar gi naa lil la vuoden 2015 loppuun mennessä n euroa. Vä li ai kai ses ta rahoituksesta voidaan maksaa investointiavustuksen noston jäl keen takaisin euroa. Loppuosa euroa voi daan mak saa vasta ARA:n loppuhintapäätöksen jälkeen, koska in ves toin ti avustuk ses ta pidätetään 10 % kunnes ARA on hyväksynyt kohteen lo pul li set kus tan nuk set (n. puolen vuoden päästä kohteen valmistumisesta. Kaupunginhallitus on päätöksessään sitoutunut järjestämään tar vit ta van väliaikaisen rahoituksen. Talousjohtajan päätöksellä kohteelle on tähän mennessä myönnetty väliaikaisrahoitusta euroa eu roa, jotka oli tarkoitus maksaa takaisin, kun ensimmäinen lai na erä on nos tet tu. Koska investointiavustusta ei hankkeelle makseta vuoden 2015 ai-

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus ka na, näiden väliaikaisen rahoituksen erien käyt tö ai kaa tulee jatkaa ja tämän lisäksi tarvitaan lisää väliaikaisrahoitusta euroa. Edel lä se loste tun mukaisesti yhteismäärä siis nousisi euroon. Oriveden kaupungin maksuvalmiuden vuoksi kyseinen väliaikaisrahoitus tu lee myös kaupungille ottaa lyhytaikaisena lainana, joten tästä lainanotosta ai heu tu vat korkokustannukset tulee edelleen laskuttaa Särkäntien pal ve lu talo hank keel ta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. todeta edellä selostetun väliaikaisrahoituksen tarpeen muutoksen ja hankkeen investointiavustuksen maksatusaikataulun viivästymisen, 2. että talousjohtaja voi valtuuston periaatepäätöksen mu kaises ti vuoden 2015 aikana myöntää Särkäntie 20 palvelutalohankkeelle enintään euroa väliaikaisrahoitusta, 3. että väliaikaisrahoituksesta peritään Särkäntie 20 palvelutalohankkeelta kor koa 0,2 % p.a. kullekin maksuerälle sen nostopäivästä lainan mak su päivään. 4. saattaa tiedoksi valtuustolle asiaselostuksessa esitetyn ja edellä olevat ehdo tuk sen kohdat pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. "MLL:n Oriveden yhdistys ry on järjestänyt paikkakunnalla toimintaa lap siper heil le jo vuosikymmenien ajan. Yhtenä toimintamuotona on ollut per hekah vi la, joka on avointa vertaistukitoimintaa kaikille lapsiperheille. Per hekah vi la on kokoontunut 90-luvulta asti, pääsääntöisesti kaupungintalon kerho ti lois sa. Viime vuoden aikana perhekahvilan kävijät ovat antaneet pa lautet ta tilan sisäilmasta ja vaikeudesta kulkea tilaan pienten lasten kanssa. Tal vi sin tilan lattia on hyvin kylmä eikä sovellu aivan pienemmille lapsille. Per he kah vi la on näistä syistä johtuen ollut tauolla elokuusta 2014 asti. Oriveden kaupungin järjestämässä hyvinvointi-illassa avattiin kes kus te lu Oriveden Yhdistysten talosta. Tällöin yhtenä vaihtoehtona tuotiin esille kaupungintalon piharakennus (entinen päivähoidon Au rin gon kukkien tila). Käsityksemme mukaan Oriveden kaupunki on näyttänyt vihreää va loa tälle ajatukselle. Jos suunnitelma Yhdistysten talon perustamisesta kyseisissä tiloissa on toteu tu mas sa, onko mahdollista saada tiloja käyttöön perhekahvilan toi mintaan jo tässä vaiheessa mahdollisimman pian? Koska tilassa on toiminut päi vä hoi don yksikkö, olisi perhekahvilatoiminnan toteuttaminen tilojen puo les ta mahdollista melko pienillä järjestelyillä. Perhekahvila on ko koontu nut kahden viikon välein tiistaiaamupäivisin klo Perhekahvilaa pyö rit tää MLL:n vapaaehtoiset. Pyydämme kaupunginhallitusta ottamaan tila-asiaan kantaa, koska emme ole saaneet asiaan vastausta ja päätöstä Oriveden kaupungin virkamiehiltä." MLL:n on tärkeä yhteistyökumppani Oriveden kaupungille. Yhdistyksen pää teh tä vä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Per hekah vi las sa vanhemmilla on mahdollisuus tutustua muihin, samassa elä mänti lan tees sa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään leikkiseuraa. Täl lainen vertaistoiminta on hyvin vaikuttavaa ennaltaehkäisevää ja yh tei söl lisyyt tä lisäävää toimintaa. Oriveden kaupunginvaltuuston hyväksymässä hy vin voin ti suun nitel mas sa on asetettu sitoviksi tavoitteeksi mm. lisätä kaupungin tilojen tarjon taa kuntalaisten, kolmannen sektorin ja eri yhteisöjen toimintaan sekä tukea yhdistyksiä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisessä. "Järjestöjen talo" on suunnitteilla ja yhtenä mahdollisena vaihtoehtona on kau pun gin ta lon piharakennus (ent. päivähoitoyksikkö Auringonkukat). Erityis ryh mien sosiaalisen osallisuuden edistämiseen on haettu val tio kont to ris-

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ta Jorma Ronkon kuolinpesän omaisuutta (kh , 263) ja tar koitus on käyttää ko. varoja "järjestöjen talon" kustannuksiin. Asia on tältä osin vielä vireillä ja tavoitteena on, että "järjestöjen talo" voisi aloittaa toimin nan mahdollisesti syksyllä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yh dis tyk sel tä saapuneen kirjeen. 2. että MLL:n Oriveden yhdistys voi käyttää maksutta kaupungintalon pi hara ken nus ta (entinen päivähoitoyksikkö Auringonkukat) perhekahvilan järjes tä mi seen saakka. Edellytyksenä on, että perhekahvilalle on nimet ty vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnasta ja tiloista. Kiinteistön kus tannuk set katetaan tilapalvelun määrärahoista em. ajalta. 3. Kesäkuun 2015 loppuun mennessä selvitetään kaupungintalon pi ha ra kennuk sen käyttö pidemmällä tähtäimellä mm. ottaen huomioon järjestöjen tarpeet ja kiinteistön kulujen kattaminen Kaupunginhallitus Mannerheimin lastensuojeluliiton Oriveden yhdistykseltä on tullut kau pungin hal li tuk sel le seuraava kirje: "MLL:n Oriveden yhdistys ry on järjestänyt kevään aikana per he kah vi la toimin taa joka toinen tiistai klo Latokartanontie 2:n tiloissa (Kau pungin hal li tuk sen päätös ). Toiminta oli tauolla tilavaikeuksien vuoksi syksyllä 2014 ja on nyt uusien tilojen myötä päässyt hyvin käyntiin. Tällä het kel lä toiminta on kesätauolla. Tilat ovat tämän kevään käytön perusteella osoittautuneet hyviksi ja toi mivik si perhekahvilan käyttöön. Kävijöitä on kevään myötä ollut joka kerta enem män ja myös toiveita viikottaisesta perhekahvilasta on tullut esille. Pää tim me yhdistyksessämme kokeilla ensi syksynä joka viikko ko koon tuvaa perhekahvilaa, jos tilojen käytön kannalta se on mahdollista. Pyydämme kannanottoa Latokartanontie 2:n tilojen käytöstä MLL:n per hekah vi laa varten syksyllä 2015 ennen mahdollisen järjestöjen talo hankkeen käyn nis ty mis tä."

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Järjestöjen talo-hankkeen rahoitusjärjestelyt ovat kesken. Hankkeelle ollaan ha ke mas sa Leader-rahoitusta. Lisäksi hankkeeseen on tarkoitus käyttää kaupun gin Valtiokonttorilta hakemia perintövaroja. Valtiokonttorilta saa dun tiedon mukaan perillisittä kuolleiden henkilöiden kuolinpesissä tehtä vis sä päätöksissä on ruuhkaa ja toisesta perintöhakemuksesta saataneen pää tös syksyn aikana. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yh dis tyksel tä saapuneen kirjeen. 2. että MLL:n Oriveden yhdistys voi käyttää maksutta kaupungintalon pi hara ken nus ta (entinen päivähoitoyksikkö Auringonkukat) perhekahvilan järjes tä mi seen saakka. Edellytyksenä on, että perhekahvilalle on ni met ty vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnasta ja tiloista. Kiinteistön kustan nuk set katetaan tilapalvelun määrärahoista em. ajalta. 3. Jos hankerahoitus järjestyy syksyn aikana, aloitetaan eri tyis ryhmien sosiaalisen osallisuuden edistämisen hanke, jonka yhtenä tavoitteena on järjestöjen talon perustaminen

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KANGASALAN KUNNAN LISÄLASKU KIRJANPITO-OIKAISUISTA TILINPÄÄTÖKSEEN 2014 Kaupunginhallitus Kangasalan kunnanhallituksen liiketoimintajaosto on käsitellyt ti lin pää tök sen 2014 kirjanpito-oikaisuja ja kunnanhallitus on merkinnyt jaos ton päätöksen tiedokseen Liiketoimintajaoston päätöksen mu kaan Kangasalan kunnan kirjanpidossa on havaittu korjaustarpeen aiheut ta via virheitä vuodelta Virheet koskevat vuoden 2013 aikana kirjat tu ja lääkäreiden koulutuskorvauksia ja lomapalkkavarausta. Kangasalan kun nan hal li tuk sen päätös asiasta on liitteenä kokoukseen osallistuville. Koska Oriveden kaupunki oli vuonna 2013 mukana Kangasalan pe rus tervey den huol lon yhteistoiminta-alueessa, on Kangasalan kunta esittänyt, että se laskuttaa kirjanpito-oikaisuja koskevan osuuden Orivedeltä. Las ku tet tavak si tulee Kangasalan kunnan kaksi kertaa kirjanpitoonsa kirjaamasta lääkä rei den koulutuskorvaustulon oikaisusta Oriveden osuus euroa sekä virheellisesti liian pienenä vuodelta 2013 huomioitu henkilöstön lo mapalk ka va raus ,50 euroa. Lomapalkkavelan virheellisyys johtuu Kan gas alan selvityksen perusteella siitä, että palkkasihteeri oli merkinnyt työ suh tei ta päättyneeksi ennen lomapalkkajaksotusajoa, jolloin lo ma palk kavel ka ei muodostunut kaikkien henkilöiden osalta jaksotukseen oikein. Lisäksi Kangasalan kunnalla on vielä muutamia muita yt-alueen toimintaan (Ori ve teen) kohdistuvia laskuja ,50 eurolla. Kokonaisuudessaan Kan gas alan kunta esittää, että se perii Oriveden kaupungilta lisää yt-alueen kus tan nuk sis ta euroa. Orivedelle osoitettavista lisälaskuista ,50 euroa aiheutuu Kan gasalan liiketoimintajaoston päätöksen mukaisesti Kangasalan kunnassa tehdyis tä virheistä, joita Orivedellä ei olisi voitu Kangasalan raportoinnin laajuus huomioon ottaen havaita. Kaiken kaikkiaan näin merkittävä yt-alueen menojen korjaus yli vuoden jälki kä teen aiheuttaa epäilyn siitä, mikä on Kangasalan kunnan toi mit ta mien yt-alu een talousselvitysten luotettavuus ja sisäisen valvonnan tila ko ko naisuu te na. Epävarmuutta lisää se, että Kangasalan kunnan ennakkoilmoitukset vuo sien 2012 ja 2013 palvelujen loppulaskujen suuruudesta ovat olleet merkit tä väs ti alimitoitettuja ja Oriveden kaupungille on aiheutunut me no jäämien oikaisuista lisämenoja vuosien 2013 ja 2014 kirjanpitoon, vuodelle 2013 noin euroa ja vuodelle 2014 noin euroa. Lisäksi Kan gas alan yt-alueen talouden raportoinnissa oli toiminnan aikana mer kittä viä viiveitä. Koska Kangasalan kunnan kirjanpito-oikaisuja koskevan päätöksen liitteenä ei ole toimitettu mitään yksityiskohtaisia selvityksiä, tulee ne saada jotta voi daan todentaa maksuvelvollisuuden oikeellisuus. Lisäksi tulee varmistaa

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kan gas alan kunnalta Tampereen kaupungille siirtyneen henkilöstön lo mapalk ka ve lan määrän oikeellisuus. Kangasalan kunnan ilmoitus yt-alueen lisäveloituksista tuli Oriveden kaupun gin vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, joten sitä ei ole huo mioi tu tilinpäätöksessä, varsinkin kun selvitykset mak su vel vol li suu desta ovat vielä kesken. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Kangasalan kunnanhallituksen päätöksen kirjanpito-oikaisuista vuoden 2014 tilinpäätökseen. 2. pyytää Kangasalan kunnalta yksityiskohtaisen selvityksen lo ma palk kavel kaan kohdistuvista virheistä (henkilöittäin päivinä ja euroina sekä virheel li sis tä työsuhteiden päättymispäivistä) työn te ki jöi den työ suh tei den aiheut ta mis pe ri aat teen mukaisesti laskettuna. 3. varata mahdollisuuden Kangasalan kunnan kanssa käytävään neu vot teluun sen jälkeen, kun Kangasalan kunta on toimittanut yksityiskohtaiset selvi tyk sen sä Kangasalan kunta tilasi BDO Audiator Oy:ltä erityistarkastuksen lo ma palkka ve lois sa, lääkärien koulutuskorvauksissa ja muissa yhteistoiminta-alueen ku luis sa havaittujen kirjanpito-oikaisutarpeiden oikeellisuuden sel vit tä misek si. Eritystilintarkastusraportti on valmistunut ja se on esitelty Oriveden ja Juupajoen kuntien edustajille tilintarkastaja Ville Valkosen toi mes ta. BDO on määritellyt raportin tilintarkastukseen kohdistuvana salas sa pidettäväksi (JulkL kohta). Raportti on tutustuttavana ennen kokousta talousjohtajan työhuoneessa ja kokouksessa. BDO:n keskeiset tarkastushavainnot: Tarkastuksessa varmennettiin, että Kangasalan kirjanpidosta puuttuu Ori veden kaupungille kohdennettavia yhteistoiminta-alueen palveluksessa ol leiden henkilöiden lomapalkkavarauksia yhteensä ,48 euroa tilanteessa. Tämän lisäksi tilintarkastuksessa havaittiin, että Tam pe reen kaupunki on veloittanut Kangasalan kuntaa ,27 euroa vähem män, kuin mitä Tampereen kaupungille siirtyneiden henkilöiden osuus oli si tullut olla. Lääkäreiden koulutuskorvauksen osalta on todettu, että Kangasalan kir jan-

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pi to on asianmukaisesti oikaissut toiseen kertaan kirjatut tulot, euroa, jolloin vuodelle 2013 kohdistuneet kaksinkertaiset tuotot ovat kuit taantu neet. Tällöin vuodelle 2014 kohdistuu ylimääräinen rasite oikaisun vuoksi. Tarkastuksessa selvitettiin myös yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyviä mui ta kustannuksia, joita Kangasalan kunta on esittänyt Oriveden kau pungil ta ja Juupajoen kunnalta perittäväksi. Tarkastuksessa varmennettiin, että kus tan nuk set ovat mm. saatavien poistoja terveyskeskusmaksusaatavien ja hoi to päi vä mak su jen osalta. Kirjauksissa ja veloituksen perusteissa ei to dettu huomautettavaa. Oriveden kaupungille kustannuksia on esitetty ,50 euroa. Tilintarkastaja toteaa raportissaan, että osapuolten on hyvä yhdessä linjata se kä yhteistoimintasopimuksen että sen liiteasiakirjan mukaisten, sekä erikseen myös lomapalkkavelan kirjanpito-oikaisuun liittyvien kustannusten las ku tus kel poi suu des ta. Tilintarkastusraportin esittelytilaisuudessa sovittiin, että asiasta käydään seu raa va neuvottelu elokuussa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi raportin erityistarkastuksesta ja kokouksessa annettavan sel vi tyk sen, 2. antaa toimintaohjeet seuraavaan asiasta käytävään neuvotteluun

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 58 B TONTIN 1 VARAAMINEN / TÄYTETAKAUS/VARAUSAJAN JATKAMINEN/LAINAEHTOJEN JA TÄYTETAKAUSSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN / TÄYTETAKAUKSEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus Pirkanmaan AVO Asunnot Oy ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy ovat tehneet tontinvaraushakemuksen osoitteessa Puistolanraitti 2 sijaitsevasta asuinkerrostalotontista. Tontti sijaitsee Puistolankujan ja Niementien risteyksessä ja sillä on asuinrakennusoikeutta yhteensä 2000 krs-m². Hakijat esittävät tontin varaamista hankekehittelyä ja ennakkomarkkinointia varten saakka, johon mennessä hankkeen käynnistys toteutetaan. Hakijoiden tavoitteena on rakentaa joko vapaarahoitteinen tai valtion tukema osaomistuskohde Pirkanmaan AVO Asunnot Oy:n toimiessa rakennuttajana ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy:n vastatessa projektinjohtourakoinnista. Hakijoiden ensisijaisena tontin hankintamuotona on vuokraus. Liitteenä on ote asemakaavasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. varata Kirkonseudun asemakaavan korttelin 58 b tontin 1 Pirkanmaan AVO Asunnot Oy:lle ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy:lle asti. 2. todeta, että tontti voidaan joko myydä tai vuokrata. 3. veloittaa varausmaksuna yleisten varausehtojen mukaisesti 1100 euroa. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen Kaupunginhallitus Pirkanmaan AVO Asunnot Oy esittää Oriveden kaupungille seuraavaa: Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy on kiinnostunut tuottamaan Orivedelle

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus osaomistusasuntoja. Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy rakennuttajaliike, jolle valtion asuntorahasto on myöntänyt yleishyödyllisen statuksen elokuussa Toimintamme aikana olemme tuottaneet yhteensä n. 500 asuntoa pääosin Pirkanmaan alueelle. Tuotamme lähinnä osaomistusasuntoja, mutta myös vuokra-asuntoja. Osaomistusasuntoa ostaessaan ostaja maksaa osaomistusmaksuna asunnosta 15 % kokonaishinnasta. Loppuosa on yhtiölainaa, jota maksetaan takaisin rahoitusvastikkeella. Ostajalla on oikeus asunnon lunastamiseen alkuperäisellä ostohinnalla. Ostaja voi myös asua edullisella vuokralla ilman, että entisen asunnon myynti on välttämätöntä. Vuokra määräytyy vapaiden markkinoiden edullisen koron mukaan. Kohderyhmänä ovat senioriasukkaat. Olemme valmiit toteuttamaan hankkeemme Oriveden kaupungilta varaamallemme keskeiselle tontille osoitteeseen Puistolanraitti 2. Hanke käsittää 20 asuntoa (kokouksessa tehty korjaus). Hankkeen kokonaiskustannusarvio Yhtiön nimi on Asunto Oy Oriveden Puistolanhovi. Hankkeen toteuttamiseksi yhtiö ottaa 85%:n yhtiölainan Kuntarahoitukselta eli yhteensä Laina edellyttää Oriveden kaupungin ns. täytetakausta. Takauksen tulisi olla voimassa 20 v. Laki takauksesta ja vieraspanttauksesta 2 4 mom toteaa täytetakauksesta seuraavaa: tässä laissa tarkoitetaan täytetakauksella takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain silta osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnalla ei ole tosiasiallisesti mitään vastuuta. Hankkeen loppurahoitus muodostuu asukkaiden osaomistusmaksuista. Useat kunnat mm. Urjala ovat antaneet vastaaville yhtiöille täytetakauksen asuntomarkkinoidensa monipuolistamiseksi. Hankkeen toteuttamisesta vastaa yhteistyökumppanimme Pirkanmaan Projektitoimi Oy, joka kuuluu valtakunnalliseen SRV-Yhtiöt Oyj konserniin. Pyydämme, että Oriveden kaupunki suhtautuisi esitykseemme myönteisesti ja antaisi Asunto Oy Oriveden Puistolanhovin yhtiölainalle täytetakauksen. Esitämme edelleen, että Oriveden kaupunki vuokraisi meille varaamamme tontin ja hakisi aikataulusyistä pikaisesti hankkeelle rakennusluvan siten,

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus että rakennuslupa voisi olla lainvoimainen ennen Vastaamme luonnollisesti rakennuslupamaksuista. PIRKANMAAN AVO-ASUNNOT OY Jari Palo toimitusjohtaja Liitteenä kokoukseen osallistuville osaomistusmalli. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi Pirkanmaan AVO-Asunnot Oy:n esityksen. 2. todeta, että pyydetty täytetakaus, tontin vuokraaminen sekä muut hankkeeseen liittyvät asiat otetaan käsittelyyn kaupunginhallituksessa Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen Kaupunginhallitus Todetaan hankkeen osalta seuraava selvitys: Lähtökohdiltaan hanke on myönteinen, sillä kaupungin yksi keskeinen tavoite on kehittyminen asuinkuntana, mitä tavoitetta ko. hanke osaltaan edistää. Hanke on myös luonteeltaan sellainen, että se monipuolistaa Oriveden asuntotarjontaa. Hankkeeseen on pyydetty kaupungin täytetakaus. Täytetakauksen osalta todetaan seuraavaa: Täytetakauksella tarkoitetaan TakausL 2 :n 4) kohdan mukaan takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain siltä osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Täytetakaus täydentää reaalivakuutta siten, että velkojalle on annettu samasta velasta sekä esinevakuus että takaus. Täytetakaukselle on ominaista ta-

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaajan vastuun toissijaisuus. Esinevakuus realisoidaan ensin; takaaja joutuu maksamaan vain sen, mitä realisointihinta ei kata. TakausL 23 : Velkoja saa täytetakauksen perusteella vaatia takaajalta suoritusta, kun vakuus on myyty tai kun ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este. Takaajan suoritusvelvollisuus alkaa myös, jos hän on päävelan erääntymisen jälkeen ilmoittanut velkojalle, ettei hän vaadi vakuuden myyntiä. Jos velallinen säilyttää vakuutena olevan omaisuuden yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai yrityksen saneerauksessa, velkoja saa vaatia täytetakauksen antaneelta takaajalta suoritusta vain siitä osasta päävelkaa, jolle ei maksuohjelman mukaan kerry suoritusta. Kaupungilla ei ole täytetakausvastuita. Kaupungin riski ko. kohteessa ovat arviolta varsin pieni, sillä kiinteistö on taloyhtiön lainan ensisijainen vakuus, mutta on kuitenkin todettava, että takaukseen sisältyy aina riski taloudellisista seuraamuksista. Kaupungin täytetakauksen myöntämistä arvioitaessa lisäksi on otettava huomioon tasapuolisuus eri rakennushankkeiden osalta, joita tiedetään olevan valmistelussa tälläkin hetkellä. Kyseinen hanke poikkeaa normaalista vapaarahoitteisesta ns. kovan rahan hankkeista siten, että hanke on luonteeltaan yleishyödyllinen sitä kautta, että toimi jana on yleishyödyllinen rakennuttaja Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy, ja asukkaiksi valitaan valtion määräämiin tulo- ja omaisuusrajojen puitteisiin soveltuvat asukkaat. Täytetakauksen myöntämistä arvioitaessa on harkittava takausprovision perimistä. Tontin vuokraaminen: Tontin vuokraamisessa noudetaan kaupunginhallituksen kesäkuussa 2005 hyväksymiä yleisiä ehtoja, joiden mukaan vuokran peruste on 4-6 % tontin hinnasta joka puolestaan perustuu rakennusoikeuteen. Ko. kohteessa on perusteltua noudattaa 5 %:n mukaista vuokranmääräytymistä. Tontin vuokraamisesta päättäminen on delegoitu maankäyttöinsinöörille ja maanmittausteknikolle. Rakentamisvelvoite: Ko. tontin normaaliehtojen mukainen minimi rakentamisvelvoite 1700 kerrosm2 (lasketaan 85 % / 2000 m2 rak.oikeudesta). Kyseinen hanke on laajuudeltaan n kerrosm2 eikä näin ollen täysin täytä rakentamisvelvoitetta. Poikkeama voidaan hyväksyä, mutta käytäntö on kaupungilla ollut, että liittymismaksut peritään minimirakentamisvelvoitteen mukaan, eli 1700 m2 kerrosneliömetrimäärän mukaan tässä tapauksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättä esittää valtuustolle 1. kaupunki myöntää Asunto Oy Oriveden Puistolanhovin

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuntarahoitukselle otettavalle euron 20 vuoden laina-ajan yhtiölainalle täytetakauksen ilman vastavakuutta 2. täytetakauksesta peritään vuotuista takausprovisiota 0,2 %:n mukaan jäljellä olevaan lainapääomaan perustuen. 3. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään täytetakauksen kohteena olevan lainan muut kuin kohdassa 1 ) mainitut ehdot. Perusteena täytetakaukselle todetaan, että kyseinen hanke on luonteeltaan yleishyödyllinen ottaen huomioon edellä asiaselostuksessa esitetyn. Lisäksi perusteena todetaan, että hanke on kaupungin asuinkuntastrategiaa edistävä ja täytetakaukseen sisältyvää riskiä voidaan pitää vähäisenä ottaen huomioon, että kiinteistö on ensisijainen vakuus. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tontin vuokraamisessa ja rakentamisvelvoitteen / liittymämaksujen määräytymisessä noudatetaan edellä asiaselostuksessa todettuja periaatteita. Tontin vuokraamisesta tehdään viranhaltijapäätös. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalle valittiin Tarmo Viskari Kaupunginvaltuusto Liitteenä osaomistusmalli. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Kaupunginhallitus Todetaan, että tontin varausaika Kirkonseudun asemakaavan korttelin 58 b tontin 1 Pirkanmaan AVO Asunnot Oy:lle ja Pirkanmaan Projektitoimi

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oy:lle päättyi Rakennushankkeen valmistelu on kesken. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jatkaa tontin varausaikaa Kirkonseudun asemakaavan korttelin 58 b tontin 1 Pirkanmaan AVO Asunnot Oy:lle ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy:lle asti. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen Kaupunginhallitus Todetaan, että hanke on lähdössä liikkeelle. Maanvuokrasopimus kaupungin ja yhtiön kesken on allekirjoitettu edellä todettuja perusteita noudattaen. Todetaan, että kaupunginvaltuusto :ssä 90 päätti seuraavaa: 1. kaupunki myöntää Asunto Oy Oriveden Puistolanhovin Kuntarahoitukselle otettavalle euron 20 vuoden laina-ajan yhtiölainalle täytetakauksen ilman vastavakuutta. 2. täytetakauksesta peritään vuotuista takausprovisiota 0,2 %:n mukaan jäljellä olevaan lainapääomaan perustuen. 3. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään täytetakauksen kohteena olevan lainan muut kuin kohdassa 1 ) mainitut ehdot. Edellä olevan kohdan 3) mukaisesti kaupunginhallituksen tulee hyväksyä täytetakauksen muut ehdot. Pirkanmaan AVO-Asunnot on toimittanut lainan ehdot, lyhennysohjelman ja täytetakaussitoumusmallin. Lainan keskeiset ehdot tarjouksen mukaan ovat seuraavat: Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj Lainan määrä ; euroa

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot