PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta Nro 3/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 31 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 32 KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUKSET SOPIMUKSIIN JA MAKSUOSUUKSIIN 6 33 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 8 34 SEURAAVAT KOKOUKSET 8 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 8 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 9 Kieltojen perusteet 9 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 9 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 9 Oikaisuvaatimuksen sisältö 9 Valitusaika 10 Valituskirjelmä 10 Valitusasiakirjojen toimittaminen 10

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika pe klo 13:00 14:06 Paikka Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3. krs, kokoustila Ilola OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Jenna Koskelo Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Pekka Peltonen Marja Rainio Jari Ronkainen Mikko Saukko Erkki Syrjänen Varajäsenet Pekka Moilanen Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Hallintosihteeri Emmi Löytömäki Henkilökunnan edustaja Jouni Kokki Poissa Varsinainen jäsen Minna Parkkonen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Emmi Löytömäki KÄSITELLYT ASIAT 29 - PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2015 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Emmi Löytömäki

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja vara-jäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi xxx. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenna Koskelo ja Erkki Syrjänen.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 31 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 32 KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUKSET SOPIMUKSIIN JA MAKSUOSUUKSIIN Lahti ja Nastola ovat hyväksyneet kuntajakoselvittäjän esittämän yhteistoimintasopimuksen Lahden ja Nastolan kunnat lakkaavat ja tilalle perustetaan uusi Lahden kaupunki vuoden 2016 alusta. Hollola ja Nastola hyväksyivät kuntajakoselvittäjän esittämän yhdistymissopimuksen Hämeenkosken kunta liittyy Hollolan kuntaan vuoden 2016 alusta. Kuntien yhdistyessä kuntien välinen Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimus sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosääntö tulee uudistaa vastaamaan muutoksia. Samassa yhteydessä tulee uudistaa yhteistoimintasopimukseen sisältyvä kuntien välinen maksuosuusjako. Edellä mainittujen muutostarpeiden lisäksi maakuntavaltuuston kokouksessa on tehty ponsi, jonka mukaisesti valtuusto edellyttää maakuntahallitusta selvittämään miten kiinteistöjen ylläpito saadaan taloudellisesti järkeväksi. Maakuntahallitus on asettanut asiaa selvittämään kiinteistötyöryhmän, joka on tehnyt esityksen kiinteistökustannusten kasvun hillitsemiseksi. Asiaa on käsitelty kuntien johdon sekä kiinteistötyöryhmän neuvottelussa. Käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin kunnille esittämään seuraavaa: - perussopimusta tulee muuttaa - selvitettävä kuntaliitosten vaikutukset maksuosuuksiin - esitetään valmisteltavaksi vaihtoehto, jossa pääomavuokra poistetaan kokonaan yli 30 v kiinteistöiltä Edellä mainittujen reunaehtojen mukaisesti pelastusjohtaja on laatinut liitteenä olevat esitykset uusiksi yhteistoimintasopimukseksi (liite 1), johtosäännöksi (liite 2) sekä maksuosuusjaoksi (liite 3). Esitettävät muutokset kohdistuvat kuntaedustajien määrään, pääomavuokran poistoon yli 30 v kiinteistöiltä sekä maksuosuusjaon muutokseen. Kuntajohtajien sekä kuntien poliittisen johdon kanssa on sovittu pidettäväksi muutosluonnosten esittelytilaisuus asiasta.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Esittelijä: Johtokunta esittää maakuntahallitukselle, että kuntien maksuosuusjakoa muutetaan yhteistoimintasopimuksessa (vaihtoehto 2/liite 3) esitetyksi asukaslukuun perustuvaksi, samalla esitetään yhteistoimintasopimusta (liite 1) sekä johtosääntöä (liite 2) muutettavaksi esitettyyn muotoon. Päätös: Veli-Pekka Koskinen teki Erkki Syrjäsen kannattamana esityksen, jonka mukaisesti maksuosuusjako perustuisi nykyiseen malliin. Koska esittelijän esitykselle oli tehty vastaehdotus, jota kannatettiin, suoritettiin asiassa äänestys. Äänestyksen lopputulos oli 8 ääntä esittelijän esityksen puolesta ja 2 ääntä vastaehdotuksen puolesta. Esittelijän esitys hyväksyttiin. Veli-Pekka Koskinen ja Erkki Syrjänen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 33 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Esittelijä: Orimattilan Yhteiskoulu voitti Nou Hätä loppukilpailun Hämeenlinnan hallinto-oikeus on laittanut Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle kutsun saapua suulliseen käsittelyyn liittyen johtokunnan päätökseen ( 84). Kuulemistilaisuuteen menevät pelastusjohtaja Jari Hyvärinen sekä palomestari Jyri Sivén. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 34 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: ke klo 13:00 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:06. toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2016 ta suunnitelma

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Mannerheiminkatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

11 JOHTOKUNTA Johtokunnan kokous Liitteet Liite 32 Yhteistoimintasopimus (esitys) Liite 1 Johtosääntö (esitys) Liite 2 Maksuosuusjako (esitys) Liite 3

12 Johtokunta Liite 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET LUONNOS perusteluineen /JHy/muutokset punaisella/korostus keltaisella 1. Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnat (jäljempänä kunnat). (Artjärven, Hämeenkosken ja Nastolan kunnat pois) 2. Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä (jäljempänä Päijät-Hämeen liitto). SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella kunnat ja Päijät-Hämeen liitto sopivat pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain (1214/ 2001) 2 ja 4 :ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla alueella. Pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitos-kuntayhtymäliikelaitoksen (jäljempänä pelastuslaitos) johtosäännön (liite 1) ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti. 1 HALLINTO Pelastuslaitos on liikelaitos, joka kuuluu hallinnollisesti Päijät-Hämeen liiton organisaatioon. Pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 4 :n mukaisten tehtävien hoitamisesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäasiainministeriön päätösten ja ohjeiden, kuntien erityisolosuhteiden sekä maakuntavaltuuston hyväksymän palvelutason mukaisesti pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymässä toimintasuunnitelmassa vuosittain tarkemmin hyväksytyllä tavalla. Pelastuslaitos vastaa erikseen säädetyllä ja johto- tai toimintasäännössä määrätyllä tavalla sopijakuntien väestönsuojeluun kuuluvien tehtävien koordinoinnista, öljyvahinkojen torjunnasta ja vaarallisten aineiden valvonnasta, osallistumisesta järvipelastus- tai muuhun pelastuspalveluun, yhteistoiminnasta kuntien kanssa kalusto- ja

13 2 PALVELUTASO 2 muun avun saamiseksi pelastustoimeen sekä toimialaan soveltuvan virka-avun antamisesta muille viranomaisille. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii ensihoidosta ja ensivastetoiminnasta terveysviranomaisten tilaamassa laajuudessa. Kuntien pelastustoimen palvelutaso toteutetaan maakuntavaltuuston hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti. Maakuntavaltuusto hyväksyy Päijät-Hämeen pelastustoimialueen pelastustoimen vähimmäistason pelastuslaitoksen tarkistaman riskienarvioinnin ja palvelutasomäärityksen perusteella. Palvelutasomääritys ja riskienarviointi tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa. 3 KALUSTO JA VARUSTEET Jäsenkuntien luovuttamien pelastus-, ja sairaankuljetuskaluston sekä varusteiden arvo määrätään yhtenäisin perustein tehtäväalueittain. Kuntien osuudet luovutettuun kalusto-omaisuuteen määräytyvät tehtäväalueittain kaluston arvon määräämin prosenttiosuuksin kulloisestakin kirjanpitoarvosta. Pelastuslaitoksen on pidettävä luetteloa kuntien luovuttamasta kalustosta ja niissä tapahtuneista muutoksista. Uuden kaluston hankinnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken 7 :ssä mainituin perustein. Pelastuslaitoksen hankkima kalusto on Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen omaisuutta. 4 KIINTEISTÖT Jäsenkuntien pelastustoimen toimitilat ja käytössä olevat muut rakennukset ja kiinteistöt säilyvät kuntien omistuksessa. Pelastuslaitoksen käyttöön myöhemmin rakennettavat tilat rakentaa alueellaan kukin sijaintikunta tai, jos asianomaiset kunnat erikseen niin sopivat, useampi kunta yhdessä, ja ne jäävät asianomaisen kunnan tai kuntien omistukseen.

14 3 Pelastuslaitos vuokraa toimintansa järjestämisen kannalta tarpeelliset tilat. Vuokranantajat huolehtivat siitä, että vuokrattavat tilat täyttävät jatkuvasti käytettävyyden kohtuulliset vaatimukset ja työympäristöä koskevat määräykset. Kunnilta vuokrattujen tilojen vuokrien perusteena ovat erikseen laadittujen yhtenäisten perusteiden mukaiset pääoma-, ylläpito- ja käyttökustannukset vuokranantajan ja vuokralaisen sopiman tehtäväjaon mukaisesti. Pääomavuokraa ei peritä yli 30 v vanhoista kiinteistöistä. Joustavan käytännön turvaamiseksi pelastuslaitos voi teettää vuokranantajan suostumuksella toimitiloissa ja muissa rakennuksissa kustannuksellaan pienimuotoisia muutos-, ja täydennystöitä kuitenkin siten, että jäsenkuntien tasapuolista kohtelua ei vaaranneta. Pelastuslaitos laatii vuosittain talousarviosuunnitelmaan esityksen seuraavan kolmen vuoden investointitarpeista kuntien talousarviovalmistelua varten. 5 SOPIMUKSET Pelastuslaitos tekee sopimukset palokuntatoimintaa ylläpitävien yhdistysten, nuohoustoimintaa suorittavien yritysten ja järvipelastus- tai muiden yhteisöjen kanssa. 6 TALOUDENHOITO Pelastuslaitoksen taloutta hoidetaan tämän sopimuksen, Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen, pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton sääntöjen mukaisesti. Pelastuslaitoksen johtokunnan valmistelemasta talousarvioesityksestä kunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen ja lausuntojen antamiseen pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseksi. Sopijakunnat jakavat kustannukset vaihtoehto 1: nykyinen maksuosuus. (Lahti ja Nastola lasketaan yhteen samoin Hollola ja Hämeenkoski). Maksuosuuksia tarkistetaan vuosittain talousarvion mukaisella prosenttimuutoksella sekä asukasluvuissa tapahtuvilla muutoksilla. Maksuosuusjako otetaan käyttöön alkaen.

15 Sopijakunnat jakavat kustannukset vaihtoehto 2: asukaslukuun perustuen. 4 Maksuosuuksia tarkistetaan vuosittain talousarvion mukaisella prosenttimuutoksella sekä asukasluvuissa tapahtuvilla muutoksilla. Maksuosuusjako otetaan käyttöön alkaen. Sopijakunnat jakavat kustannukset vaihtoehto 3: palvelutasoon perustuvan kuntajaon mukaisesti. Huomioidaan kompensaatio Lahdelle (tiivis yhdyskuntarakenne) Palvelutason mukaan ensimmäisen ryhmän muodostavat Asikkala, Hartola, Padasjoki ja Sysmä, toisen Heinola, Hollola, Lahti ja Orimattila. Asukaskohtainen maksuosuus kunkin ryhmän sisällä on sama. Maksuosuuksia tarkistetaan vuosittain talousarvion mukaisella prosenttimuutoksella sekä asukasluvuissa tapahtuvilla muutoksilla. Maksuosuusjako otetaan käyttöön alkaen. (poistettu Artjärvi, Nastola ja Hämeenkoski, ryhmiä vain kaksi aiemman kolmen sijaan, poistettu helpotukset) Kunnilta perittäviin maksuosuuksiin sisältyvät uuden kaluston hankinnasta aiheutuneet poistot, jotka on laskettu avustuksilla vähennetyistä hankintamenoista. Kuntien maksuosuudet talousarvion mukaisiin kustannuksiin maksetaan kuukausittain kunkin kuun 10. päivään mennessä. Lopulliset maksuosuudet peritään tilikausittain maakuntavaltuuston hyväksyttyä pelastuslaitoksen tilinpäätöksen osana Päijät- Hämeen liiton tilinpäätöstä. Maksun viivästyessä, maksamatta olevalle maksuosuudelle lasketaan korkolain 4 3 momentin mukainen viivästyskorko. Tarkemmat määräykset talousarvion sitovuudesta ja käyttösuunnitelmien hyväksymisestä, hankintavaltuuksista ja muista talouden hoitoon liittyvistä asioista annetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännössä.

16 5 7 ENSIHOITO Pelastuslaitos hoitaa ensihoitotoimintaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. (sopimiensa palvelusopimusten mukaisessa laajuudessa. Pelastuslaitos voi solmia alihankintasopimuksen yksityisen sairaankuljetusyrittäjän tai muun sopimuskumppanin kanssa. = pois) Ensihoidon hallinto ja talous järjestetään tehtyjen sopimusten mukaisesti siten, että siihen kohdistuneet menot ja tulot on eriytetty muusta toiminnasta. Ensihoidon menoihin luetaan kyseistä toimintaa hoitavan henkilöstön palkkakustannukset ja muut toimintakustannukset. Tukipalvelusta aiheutuvat menot ja tulot kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 8 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Yhteistoimintasopimuksen korvaamisesta tai tämän yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään siten, kuin kuntalain 79 :ssä perussopimuksen muuttamisesta sanotaan. Sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta sopijakunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien sopijakuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 9 UUDEN SOPIJAKUNNAN LIITTYMINEN JA SOPIJAKUNNAN EROAMINEN Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Päijät-Hämeen pelastustoimialueeseen, tulee tämän yhteistoimintasopimuksen kuntasopija-osapuoleksi mainitusta ajankohdasta lukien. Tästä johtuvasta sopimusmuutoksesta päätetään 9 :n mukaisesti. Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä siirretään toiseen pelastustoimialueeseen, lakkaa olemasta tämän yhteistoimintasopimuksen kuntasopija-osapuoli päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Kunnalle, joka eroaa sopimuksesta, suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä sen maksuosuutta (7 ) vastaava korvaus käyttöomaisuudesta tai osa siitä. Mahdollinen

17 6 rahallinen korvaus suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaan tulosta alkaen. 10 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN Sopimuksen purkautuessa noudatetaan tarvittaessa 10 :ssä määrättyjä sopijakunnan eroamisesta koskevia periaatteita. 11 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen kustannuksista sopijapuolet ovat vastuussa sopimuksen 7 :ssä määrättyjen perusteiden mukaisesti. 12 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat sopijaosapuolten erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain 967/1992 mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiehenä toimii Suomen Kuntaliiton nimeämä välimies. 13 VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaksi kolmannesta sopijakuntien valtuustoista, joiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien sopijakuntien yhteenlasketusta asukasluvusta, ovat sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet. Tämä sopimus kumoaa aikaisemman xx.xx.2006 kuntien edustajien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen.

18 Johtokunta Liite 2 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS KUNTAYHTYMÄLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Maakuntavaltuusto xx.xx.2015 J h t o k u n t a J Tehtävä ja nimi 32 Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitos Liite (jäljempänä pelastuslaitos) on Päijät-Hämeen 1 liiton alaisuudessa oleva kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos, jonka tehtävä on alueellisen pelastustoimen hoitaminen Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Liikelaitoksen toiminta järjestetään siten, että se kuntien Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen maksuosuuksilla ja tuotoillaan kattaa kaikki kulunsa. 2 Pelastuslaitoksen johto Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa maakuntahallituksen valitsema johtokunta, jossa on 10 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, sekä liikelaitoksen henkilöstön keskuudestaan esittämä edustaja, jolla on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Johtokunnan jäsenet valitaan kuntien esittämistä henkilöistä seuraavasti: Lahti jäsentä ja varajäsentä, Heinola, Hollola, Orimattila kukin yhden jäsenen ja varajäsenen ja kuntaryhmä Asikkala Padasjoki- Sysmä Hartola - Kärkölä yhteensä kaksi (2) jäsentä ja varajäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja valitaan

19 Lahden kaupungin esityksestä. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Johtokunnan toimintakausi on valtuustokausi. Johtokunnan käsitellessä talousarvioesitystä, talouden käyttösuunnitelmaa tai olennaisia palvelutaso- ja toimintamuutoksia, kutsutaan johtokunnan kokoukseen myös niiden kuntien edustajat, joilla ei ole jäsentä johtokunnassa. Edellä mainituilla edustajilla on johtokunnan kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liikelaitosta johtaa pelastusjohtaja, jonka johtokunta valitsee. Pelastusjohtaja esittelee asiat johtokunnassa. Pelastusjohtajaa henkilökohtaisesti koskevat asiat esittelee puheenjohtaja. Johtokunnan kokousmenettelystä määrätään Päijät-Hämeen liiton hallintosäännössä. Pöytäkirjan pitäjänä toimii johtokunnan määräämä henkilö. 3 Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävä on erityisesti valvoa ja vastata siitä, että maakuntavaltuuston asettamat palvelutasot sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Johtokunta ohjaa ja valvoo pelastuslaitoksen toimintaa ja talouden suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä sekä seuraa toiminnan tuloksia. Sen lisäksi mitä johtokunnan päätettäväksi on muuten määrätty johtokunta 1. Vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti sekä hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen. 2. Hyväksyy pelastuslaitoksen toimintasäännön. 3. Päättää ylijäämän käytöstä ja kattamisesta. 4. Päättää pelastuslaitoksen saatavien tileistä poistamisesta. 5. Päättää pelastuslaitoksen lainanotosta 2

20 6. Vahvistaa ne pelastuslaitokselle tulevat maksut ja korvaukset, joiden osalta ei toisin ole säädetty tai määrätty. 7. Päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä sekä urakka ja hankintasopimuksesta. 8. Määrää pelastustoimilain mukaiset pelastuslaitoksen pelastusviranomaiset. 9. Valvoo hätäkeskuksen toimintaa siihen asti, kunnes hätäkeskustoiminta siirtyy valtiollisen hätäkeskuslaitoksen alaisuuteen. 10. Huolehtii toimialaansa ja alueeseensa kuuluvissa asioissa yhteistoiminnan järjestämisestä toimialueensa muiden viranomaisten kanssa. 11. Hyväksyy toimialaansa kuuluvat ja toimialuettaan koskevat sopimukset, niiltä osin kuin hyväksymistä ei ole siirretty pelastusjohtajalle. 12. Myöntää avustuksia toimialueellaan toimiville vapaaehtoisille palokunnille ja muille pelastusalalla toimiville yhteisöille ja järjestöille. 13. Päättää toimialaansa kuuluvien vahingonkorvausten myöntämisestä. 14. Tekee ehdotuksen palvelutason muutoksesta ja valmistelee siihen liittyen sopijakuntien maksuosuudet. 15. Antaa yleisiä ohjeita pelastuslaitoksen henkilöstön rakenteesta ja palvelusuhteista. 16. Valitsee pelastuslaitoksen osastoja johtavat viranhaltijat. 17. Määrää pelastusjohtajan sijaisen. Johtokunta voi siirtää päätösvaltaansa pelastusjohtajalle. Pelastusjohtaja voi siirtää johto- tai toimintasäännössä hänelle annettua päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijoille. 4 3

21 Toimintasääntö Liikelaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä liikelaitoksen toiminnasta. 5 Pelastusjohtaja Päijät-Hämeen pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Pelastusjohtajan sijaisena toimii johtokunnan erikseen nimeämä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen viranhaltija. Pelastusjohtaja kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa sopimuspalokuntien edustajat (yksi/palokunta) käsittelemään yhteistoimintaan liittyviä asioita. Pelastusjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimintasäännössä. 6 Henkilökunta Muun henkilöstön, kuin osastojen johtavat viranhaltijat, valitsee pelastusjohtaja. Valinnan suorittava viranomainen päättää valitsemansa henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista ja nimikkeistä, ellei niitä ole säädetty laissa, sekä irtisanoo ja myöntää sille eron. 7 Pelastuslaitoksen nimen kirjoittaminen Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan pitäjä. Muutoin pelastuslaitoksen nimen kirjoittaa pelastusjohtaja. 4

22 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta Vaihtoehtoja maksuosuusjaoksi Liite (ja 2016) kustannuksilla, asukasluvuilla (vrk) Asukasluku Nykyinen malli Asukaslukupohjainen Nykyinen "ei helpotuksia" Asikkala Hartola Kärkölä Padasjoki Sysmä Heinola Hollola Lahti Orimattila Nykyinen Asukasluku Nykyinen II = nyt käytössä oleva malli siten, että Hollola-Hämeenkoski ja Lahti-Nastola maksuosuudet on laskettu yhteen =vain asukasluvun perusteella jaettu osuus =nyt käytössä oleva palvelutason mukainen jako, josta poistettu "helpotukset" Hollola-Sysmä, yhdistetty Hollola-Hämeenkoski ja Lahti-Nastola luokkaan II Asukaslukupohjaisessa mallissa "pienten kuntien" maksuosuudet muuttuvat melko vähän pl. Sysmä, jonka maksuosuus muuttuisi noin euroa. Heinolan ja Orimattilan maksuosuus laskisi, Hollolan maksuosuus kohtuullisesti noin euroa ja Lahden noin euroa.

23

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot