1 1S!3 urr«1 LÄHETE 7941/14. Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 1S!3 urr«1 LÄHETE 7941/14. Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:"

Transkriptio

1 1 1S!3 urr«1 ITÅ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. las, PL 1744, KUOPIO Puhelin Faksi Sähköposti LÄHETE 7941/ /14/2299 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus Keskussairaalantie 6 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPllRIN KY SAVONLINNA Saap DN:o JS(o/()0,6/. ô:!,. tzjd!j/,3 Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista sekä täytäntöönpanon kieltämisen että pääasian osalta. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat. 3. Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Täytäntöönpanokieltoa koskeva lausunto, edellä pyydetyt asiakirjat sekä tämä lähete liitteineen tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään Lausunto pääasian osalta tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään ~~ lainkäyttösihteeri Puhelujen hintatiedot: alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. LIITTEET asiakirjat

2 Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL 1744, Kuopio p ITÄ-SUOMEN HALU!",JTO-OH<EUS 3 O SAAPUNUT Pyydämme, että kirjaatte liitteenä olevan valituksen Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää lukien Valitusasia Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätös Asia Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelu rakenteessa ja Savonlinnan keskussairaalaan synnytysosaston lakkauttaminen sekä päivystyksen vähentäminen. Valitus näiden päätösten kumoamiseksi. Savonlinnassa Pekka Tiainen Aate Laukkanen Pasi Pekkonen ti~, ;._ io PU-u-.<~~ ~/?

3 Lähettäjä: Lähetetty: :37 Vastaanottaja: Aihe: Kunnallisvalitus Savonlinnan keskussairaalan synnytysosastonlakkauttarnisesta ITÄ-SUOMEN HALL/f\lTO-O!i<EU JD SAAPUNUT S Kuopion hallinto-oikeus Puíjonkatu 29 A, 2. krs PL 1744, Kuopio p Pyydämme, että kírjaatte liitteenä olevan valituksen Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää lukien Valitusasia Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätös Asia Päivystysasetuksen voimaantulon { ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelu rakenteessa ja Savonlinnan keskussairaalaan synnytysosaston lakkauttaminen sekä päivystyksen vähentäminen. Valitus näiden päätösten kumoamiseksi. Savonlinnassa Pekka Tiainen Aate Laukkanen Pasi Pekkanen

4 1 Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL 1744, KUOPIO Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää lukien ITÄ.-SUOt!.EN HA1_U>FO-Olt<EUS 3 O SAAPUNUT Päiitös josta valitetaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätös Asia Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelurakenteessa ja Savonlinnan keskussairaalaan synnytysosaston lakkauttaminen 3I sekä päivystyksen vähentäminen. Va1itus näiden päätösten kumoamiseksi. Yvalt 9 Liite nro 1; Kooste päivystysasetuksen selvityspyynnön sisällöstä Päätöksen sisältö, josta vaalítetaan: Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro selvitti päivystysasetuksen sisältöä muuttuneessa tilanteessa. Valtuuston puheenjohtaja Anja Kuuramaa esitti, että kuntayhtymävaltuusto päättää päivystysasetuksen voimaantulosta seuraavaa: O Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimii lukien ns. I-tason päivystys sairaalana O synnytysten päättymisajankohdaksi vahvistetaan [1 vs. johtajaylilääkäri, vs. hallintoylihoitaja ja vs. sairaan hoitopiirin johtaja käynnistävät yhteistyöneuvottelut muiden erva-sairaan hoito piirien kanssa päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvistä yhteistyökysymyksistä tavoitteena saada riittävät perusteet vuoden 2015 talousarvion toimintatavoitteiden ja tarvittavien määrärahavarauksien tekemiseksi talousarvioesitykseen valtuusto tekee tarpeelliset päätökset tarkennuksista nyt päätettävien linjausten lisäksi". Muutosesitys Esitämme, että -Savonlinnan keskussairaalan synnytysosaston lakkauttaminen kumotaan -päivystyksen heikentämispäätös kumotaan ja asia käsitellään uudelleen päivystys parenunin turvaavalla tavalla -päätetään, että AVI:lla ei ollut oikeutta tehdä päätöstä synnytysosaston lakkauttamisesta eikä sairaanhoitopiirin siihen nojaava päätös siksikään ole pätevä -on selvitettävä päätöksen lainmukaisuus, koska asia kuuluu kunnallisen itsehallinnon piiriin ja on katsottava että Valvira ylittää toimivaltansa asiassa, eikä päätöstä voida tehdä Valviran päätöksen perusteella, eikä myöskään asetuksen perusteella ilman eduskunnan käsittelyä, ja on katsottava, että myös asetusta on sovellettu virheellisesti -on tehtävä selvitys synnytysturvallisuuden kannalta, koska on ilmeistä että lakkautus huonontaa synnytysturvallisuutta

5 -on tehtävä selvitys kustannuksista ottaen huomioon kaikki kustannukset -on saatava selvitys, mitä lakkautuksen taustalla cm, koska valtakunnallisissa suunnitelmissa on ollut esillä Savonlinnan keskussairaalan lakkauttaminen, mitä vastan synnytysosaston lakkautus on osa vähittäistä Savonlinnan keskussairaalan alasajoa -on selvitettävä muut vaihtoehdot sairaelatolmintojen järjestämlseen kuin synnytysosaston lopettaminen ja päivystyksen näin voimakas heikentäminen. Siten pyydämme hallinto-oikeutta ratkaisemaan, että päätös on tehty niin puutteellisen tiedon ja selvitysten pohjalta, että niiden pohjalta ei asiaa voida ratkaista ja asettaa synnytysturvallisuus vaaranalaiseksi ja huonontamalla lapsiperheiden asemaa Savonlinnan seudulla ja Itä-Savossa. Pyydämme hallinto-oikeutta myöskin ratkaisemaan, että päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä viemättä asiaa kunnan valtuustoihin, vaikka kyseessä on kuntien itsehallintoon kuuluva asia, eikä asiaa ole ratkaistu myöskään eduskunnassa eikä edes hallituksen asetustasolla. Pyydämme ratkaisemaan, että synnytysosaston lakkauttaminen loukkaa vakavasti Itä-Savon ja Savonlinnan seudun asukkaiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia ja suuntautuu kotiseudun kehittämistä vastaan. Päätöstä ei ole lupa toimeenpanna valituksen käsittelyn aikana, jos toimeenpano mitätöin oikaisun. Tässä asiassa on toimeenpanon jälkeen vaikea palauttaa tilannetta ennalleen. Muutosvaatimuksen perusteet Valvira katsoo, että keskeisin potilasturvallisuutta vaarantava tekijä Savonlinnan keskussairaalassa on synnytys- ja anestesialääkärin sekä leikkaustiimin vapaamuotoinen päivystys. Valvira katsoo, että turvallinen synnytysten hoito edellyttää mahdollisuutta välittömään keisarinleikkaukseen. Valvira ei anna selvitystä, miten välittömän keisarinleikkauksen tarvetta edistää se, että äitien on mentävä 1-2,5 tunnin ajomatkan päähän Mikkeliin, Kuopioon, Joensuuhun tai Lappeenrantaan verrattuna siihen, että leik.kaava lääkäri soitetaan kotoaan muutamien minuuttien ajomatkan päästä. Tosiasiassa synnytysosaston lakkauttaminen vaarantaa potilasturvallisuutta näissä kriittisissä keisarinleikkaustilanteissa ja kasvattaa matkasynnytysten määrää ja aiheuttaa synnyttäj ille haittaa ja turvattomuutta. Synnytysturvallisuutta vähentää samoin matka.synnytysten lisääntyminen, mitä näissä turvallisuusvertailuissa ei ole otettu huomioon. Asia liittyy päätökseen, jossa sairaalasta tulisi vuoden 2015 alusta alkaen niin sanottu ykköstason päivystyssairaala,jossa leikkaussalit palvelevat arkisin iltakymmeneen ja viikonloppuisin kello 18.aan. Ympärîvuorokautista leikkaus valmiutta ylläpidettäisiin jatkossa vain neljänä päivänä kuukaudessa. Taustak.si on sanottu tuore päivystysasetus sekä Valviran selvityspyyntö liittyen. Valviran väitteeseen, jonka mukaan synnytyksiä ei voida hoitaa Savonlinnan sairaalassa potilasturvallisuutta vaarantamatta, vaikka näin on tapahtunut vuosikymmenet.

6 Tosiasiassa kyse ei ole synnytysturvallisuudesta, vaan henkilöstön karsimisesta, joka kohdístuessaan synnytysosestccn heikentää sen edellytyksiä. Kuuden kätilön suunniteltu vähentäminen ja se, että ei olisi synnytyslääkäriä, tarkastellaan myös taloudellisesti virheellisesti, kun ei oteta huomioon kaikkia tekijöitä. Tosiasiallinen säästö yhteiskunnalle on vain osa palkkausmenosta, koska palkoista maksetaan verot ja sosiaaliturvamaksut takaisin yhteiskunnalle ja yhteiskunnalle tulee sosiaaliturvamenoja, jos vähennetty henkilöstö ei saa muualta työtä. Synnytykset pitkiin matkan päässä merkitsevät huomattavia matkakustannuksia synnyttäjille ja heidän omaisilleen joita ei näissä säëstöleskelmlsaa ole otettu huomioon. Kustannukset ovat eräs asia, mutta olennainen asia on turvallisuus. Kaikki synnytykset eivät edes siirtyisi Mikkeliin, vaan Etelä-Savon itäisimmältä laidalta mennään Joensuuhun ja Lappeenranta ottaisi todennäköisesti vastaan synnyttäjiä, ja mahdollisesti myös Kuopio. Tällainen tilanne vaikeuttaisi synnytyskuijetustenjärjestämistäja toisi monenlaista epäselvyyttä kun synnyttäjiä ripoteltaisiin eri paikkoihin yhden selkeän paikan sijasta. Asiassa vedotaan myös päivystysasetukseen. Synnytysturvallisuus ei kuitenkaan heikennyt päivystysasetuksen vuoksi, vaan se edellyttää tarpeellisia toimia. Ei tällaisten toimien tarve heikennä synnytysturvallísuutta nykyisestään, mutta sitä voidaan parantaa. Perusteeksi on myös esitetty, että Savonlinnan keskussairaalassa ei tulevaisuudessa tehtäisi päivystysluonteisia leikkauksia yöaikaan ja tämä merkitsisi myös synnytysosaston loppumista. Tämä osoittaa, että kyse on laajemmasta supistamishankkeestaja heikennys kohdistuisi synnytyksiin sekä niitä laajemmin. On oikeampaa keskittää esim. tekonivelleikkauksia tai muuta ei-akuuttia hoitoa kuin synnytyksiä jossa synnytyspaikan tulee olla tarpeeksi lähellä. Savonlinnan kannalta olisi saatava mahdollisuus, että sairaala voisi jatkossakin tehdä päivystys I uonteisia leikkauksia päivisin ja iltaisin eli sellaisina vuorokaudenaikoina, kun kirurgit ja leikkaustiimit joka tapauksessa ovat paikalla suunniteltuja Ieikkauksia varten. Ei ole perusteltua estää päivystysluonteiset leikkaukset kaikkina vuorokaudenaikoina Savonlinnassa ja käyttää tätä synnytysosaston lopettamisen perusteena. Asia koskee olennaisesti kuntien itsehallintoa ja on käsiteltävä kunnallisen itsehallinnon perusteella kuntien valtuustoissa. Sairaanhoitopiiri voi käsitellä sille annettuja tehtäviä, muttei näin perustavantärkeässä asiassa sivuuttaa kuntia. Valviralla ei ole toimivaltaa ratkaista tämän suuruusluokan asiaa loukkaamatta kunnallista itsehallintoa. Päivystysasetus kuten myös Valviran puuttuminen asiaan puuttuu kuntien päätösvaltaan sellaisella tavalla, että asia tulee käsitellä eduskunnassa. Nykyisiä päätöksiä ei voida pitää lain mukaisina. Huoli on, että päätös on tosiasiassa osa suunnitelmaa ajaa alas ja lakkauttaa Savonlinnan keskussairaala. Huoleen antavat aiheen kartat, joita eri tilaisuuksissa on esitelty, joissa Savonlinna keskussairaala on merkitty lakk.autettavaksi perusteluna sairaalatoimen tehostaminen. Asia on laajemmin osa sitä että monissa asioissa on esitetty ja esitetään heikennyksiä Savonlinnan seudun asemaan.

7 4 Päinvastaisessa kehityksessä, kun seutua saadaan kehitettyä eteenpäin, synnytysten määrä päinvastoin lisääntyy. Liite: Päätös, josta valitetaan, viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä että kriittiset synnytystilanteet voidaan hoitaa muualla Valituksen allekirjoittajat Savon.linnassa Úz ç-; ~~ Pekka Tiainen Vanhaväylä 24 B Helsinki p t; ~ L \\_ Aate Laukkanen Kiviapajantie Piojärvi p ir~~! P~si ;e - onen Nuottaniementie Savonlinna p (le,-'t t~ :/Zu.{ / J? 4/J /<--'-.U~~~7,.. 7 (Jt ç r Yl / r-e: 2 pff'//_5't! ~?(k'er.6 «,:.,-/, '/

8 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuntayhtymävaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ Kokousai ka kello 10:00-11 :35 Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, C-sali (C-rak.) 3 O. 1íl 7íl1l OSALLISTUJAT Läsnä Kautonen Tuomo Kuuramaa Anja Haikonen Matti Kokkonen Auvo Kämäräinen Liisa Vihavainen Satu Helander Karoliina Loikkanen Tuomas Makkonen Aila Niskanen Juha Ronkanen Onni Röpelinen-Pitkänen Carita Vaarnamo Varpu Valjakka Markku Litmanen Virve Partanen Jari Ralli Kaisa jäsen (Enonkoski 1 ääntä) jäsen (Enonkoski 1 ääntä) jäsen (Rantasalmi 1 ääntä) jäsen (Rantasalmi 1 ääntä) Jäsen (Rantasalmi 1 ääntä) jäsen (Rantasalmi 1 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Savonlinna 2,875 ääntä) jäsen (Sulkava 1 ääni) jäsen (Sulkava 1 ääni) jäsen (Sulkava 1 ääni) Muu Poissa Martikainen Pekka Peitsaro Panu Nousiainen Pekka Silvennoinen Ari Myllys Ahti Laamanen Heli Lyytinen Eeva Niiranen Lauri Stenberg Eija Summanen Kari vs. sairaanhoitopiirin johtaja, pöytäkirjanpitäjä vs. johtajaylilääkäri yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen I-varapuheenjohtaja yhtymähallituksen I I-varapuheenjohtaja yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen jäsen (Sulkava) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastusta pa Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenkuntien aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa olevat Savonlinnan kaupungin edustajat Onni Ronkanen ja Carita Röpelinen-Pitkänen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Anja Kuuramaa puheenjohtaja Pekka Martikainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoiminta Tämän kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Onni Ronkanen Carita Röpelinen-Pitkänen

9 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuntayhtymävaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Itä-Savon sairaanhoitopiirin keskushallinnossa, Savonlinnan keskussairaalan F 1-rakennuksen 6. kerros, kello Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Pekka Martikainen

10 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Ku ntayhtym äva Itu u sto PÖYTÄKIRJA 2/ Sisällysluettelo Pykälä Arviointikertomuksen 2013 johdosta tehtävät toimenpiteet Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelurakenteessa Talousarvion 2014 muutokset Suunnitelma osastonsihteeri-, varahenkilöstö- ja rekrytointiyksikön perustamisesta 2015 Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtajan viran täyttäminen ( ), vakanssi nro 9310 Hallintoylihoitajan (vakanssinro 2000) virkavaali

11 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA K~ n. Yh!}'.mä va Itu u sto ~ ~ _- ---~~ Päivystysasetuksen voimaantulon ( ) johdosta suoritettavat muutokset erikoissairaanhoidon palvelurakenteessa 130/ /2014 Yhall Elokuussa 2013 allekirjoitettu päivystysasetus luo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetuksen keskeisin tavoite on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Tähän pyritään varmistamalla riittävät voimavarat ja asiantuntemus etenkin sairaanhoidon vaativilla erikoisaloilla. Asetus on annettu terveydenhuoltolain 50 :n nojalla ja sitä sovelletaan laissa tarkoitettuun kiireelliseen hoitoon. Terveydenhuoltolaissa kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Asetuksessa säädetään kiireellisen hoidon perusteista yleisesti. Lisäksi asetuksessa säädetään päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, erityisesti niillä erikoisaloilla, joissa potilaiden yhdenvertaisuus, potilasturvallisuus ja päivystyspalvelujen laatu vaativat erityisiä järjestelyjä. Päivystysasetus tulee voimaan vuoden 2015 ja synnytysten osalta vuoden 2017 alussa. Keskeiset Savonlinnan keskussairaalassa vaadittavat toiminnanmuutokset koskevat sekä kirurgiaa, että synnytyksiä. Kirurgiasta todetaan asetuksessa 13 3 mom. "Muussa kirurgista leikkaustoimintaa harjoittavassa terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa potilas otetaan seurattavaksi sairaalaan vuodeosastolle, on oltava oireiden tai hoidon haittavaikutusten edellyttämä toimintaan soveltuvan kirurgisen erikoisalan päivystys. Toimintayksikössä on oltava välittömästi saatavilla laillistettu lääkäri, jolla on mahdollisuus neuvotella potilaan hoidosta kirurgisten alojen erikoislääkärin kanssa. Kirurgisten alojen erikoislääkärin on tarvittaessa saavuttava nopeasti potilasta hoitavaan yksikköön ja arvioitava hoidon tarve sekä huolehdittava tarvittaessa potilaan siirrosta ympärivuorokautista kirurgista leikkaushoitoa antavaan yksikköön jälkeen Savonlinnan keskussairaalassa leikkaussaleissa ei ole yöpäivystystä, mikäli synnytyksetkin päättyvät Leikkaustoiminta tullaan rajoittamaan todennäköisesti välille klo " Synnytyksiin liittyvä 14 astuu voimaan Päivystysasetuksen edellytykset voimaan tulon yhteydessä ovat: kiireellisen hoidon antamiseen tarvittava määrä kätilöitä ja leikkausta avustavaa henkilökuntaa sekä tarvittavat tilat, välineet ja laitteet

12 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymävaltuusto ,, ~ ,.. välitön valmius sikiön voinnin seurantaan sekä lapsen ja äidin hoidon tarpeen arviointiin, tarvittavaan välittömään hoitoon, tehostettuun valvontaan sekä hoidon edellyttämiin laboratoriotutkimuksiin ja verensiirtoihin. välittömästi saatavilla naistentautien- ja synnytysten sekä anestesiologian. erikoislääkärit tai synnytysten hoitoon ja anestesiologiaan hyvin perehtyneet lääkärit. Tarvittaessa naistentautien- ja synnytysten sekä anestesiologian erikoislääkärin on saavuttava nopeasti synnytysyksikköön silloin, kun erikoislääkäri ei ole välittömästi vastaamassa hoidosta. saatavilla nopeasti lastentautien erikoislääkäri tai lastentautien hoitoon hyvin perehtynyt lääkäri, jolla on mahdollisuus neuvotella hoidosta lastentautien erikoislääkärin kanssa. Tarvittaessa lastentautien erikoislääkärin on saavuttava nopeasti päivystysyksikköön. Mikäli synnytyksiä Savonlinnan keskussairaalassa jatketaan jälkeen, joudutaan leikkaussali henkilökunta pitämään edelleen nykyisen muotoisessa varallaolossa päivystysaikaan. Päätösehdotus: päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Savonlinnan keskussairaala siirtyy I-tason päivystäväksi sairaalaksi ja toiminnot mukautetaan päivystysasetuksen vaatimusten mukaisiksi. Ellei sosiaali- ja terveysministeriön alaisen valvontaviranomaisen (VALVI RA) Savonlinnan keskussairaalan synnytystoimintaa koskevasta selvityksestä ja siitä annettavassa päätöksestä muuta johdu (velvoittava määräys sairaalapäivystyksen toteuttamisesta), kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää hallitukselle valtuudet lopettaa synnytystoiminta Savonlinnan keskussairaalassa viimeistään mennessä. Päätös: päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten edellyttäen yksityiskohtaista esitystä palvelurakenteesta ja toimintojen järjestämisestä kustannus- ja henkilöstövaikutuksineen. Lisätietoja antaa asian valmistelija, vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro, puh ja esittelijä, sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen, puh Yhall Lisäselvitykseen liittyen virkamiestyönä valmistellaan erikoissairaanhoidon rakenneuudistusta sekä samanaikaisesti portaattoman hoitomallin kuvaamista, jossa selvityksessä palvelurakenteen ja toimintojen järjestämisen kustannus- ja henkilöstövaiku-

13 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA.Kuntayhtymäva.ltu.usto _ inves tukset ovat keskeinen osa selvitystä prosessikuvauksen, tointitarpeiden kuin myös ostopalvelutarpeiden ohella. Voimassa olevan ja voimaan astuvan ns. päivystysasetuksen mukaiset, sairaalaa koskevat ratkaisut tulee suunnitella ja päättää viipymättä vaikkakin optimaalisin tilanne on käsitellä portaattoman hoitomallin ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistuksen linjaukset valmisteilla olevan kokonaisselvityksen perusteella. Vaikka päivystysasetuksen mukainen velvoite synnytystoiminnan järjestämisen osalta poikkeaa päivystysasetuksen voimaantuloajasta myöhempään ajankohtaan ( lukien), valtion valvontaviraston Valviran sairaanhoitopiireille lähettämä kuulemiskirje sisältää Valviran linjauksen synnytystoiminnan lopettamisesta Savonlinnan keskussairaalassa viimeistään Tämä velvoite edellyttää kuulemislausunnon ohella oman päätöksentekojärjestelmän mukaisesti velvoitteen päättää asiasta viipymättä. Sairaanhoitopiirin johtaja on väli päätöksellään pyytänyt selvitykset sekä päivystystoiminnan järjestämismallista ja vielä erityisesti synnytystoiminnan järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista ao. toiminnoista vastaavilta esimiehiltä kuin myös lääketieteen ja hoitotyön johtavilta viran haltijoilta sekä talouspäälliköitä ja toimistopäälliköltä mennessä. Liite nro 1; Kooste päivystysasetuksen selvityspyynnön sisällöstä Kaikille selvityspyynnön saajille lähetetyssä välipäätöksessä on samansisältöinen alkuosa ja lopuksi kuvaus asian etenemisestä päätöksenteossa. Liitteessä on lisäksi kullekin selvityksen antajalle asetettu valikoidut kysymykset painottuen viranhaltijoiden tehtävästä ja asemasta. Vastaukset on koottu kunkin selvityksen antaneen viranhaltijan kysymyserittelyn jälkeen. Keskushallinnon johtoryhmä on käsitellyt saadut selvitykset kokouksessaan ja yhteisenä esityksenään esittää päivystysasetuksen ja Valviran kuulemiskirjeen johdosta tehtävistä toimenpiteistä ja toteutusaikataulusta seuraavaa: "Toteamus kannanoton laajuuteen (vain voimassa oleva päivystysasetusn AL VIRA.D kuulemiskirjeen johdosta muodostettava kanta synnytystoiminnan toteutuksesta. Esittelyssä korostetaan esityksen perustuvan voimassa olevan päivystysasetuksen määräyksiin ja Valviran lähettämään kuulemiskirjeen perusteisiin. Sairaalatoiminnan määrittyminen ns. I-tason päivystyssairaalana Viranhaltijoilta saadut selvitykset tukevat esityksen tekemistä I-tason mukaisena.

14 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA KuntayhtYmävaltuusto ª9:9.~1_Q_1_ Määrittää ilta-aikainen toiminta leikkaussaleissa Leikkaussalitoimintaa on arkisin 7:30-22:00, viikonloppuisin 10:00-18:00. Neljänä päivänä kuukaudessa ympärivuorokautinen leikkausvalmius (vaativa kirurgia). Esittää synnytysten päättymisajankohta Yksimielisen esityksen mukaan synnytystoiminta päättyy Valtuuttaa viranhaltijat käynnistämään yhteistyöneuvottelut ervasairaanhoitopiirien kanssa (laajuus) ensi tilassa jo ennen valtuustokäsittelyä (kenelle valtuudet myönnetään, missä aikataulussa tehtävä suoritettava). Koska rakennemuutos koskee erityisesti erikoissairaanhoitoa, on tarpeen valtuuttaa johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja talouspäällikkö pikaisesti käynnistämään yhteistyöneuvottelut. Johtoryhmä totesi vielä yksimielisesti, että mikäli päivystysasetuksen muutokset toteutuvat julki tulleiden linjausten mukaisena, valtuuston tulee tehdä tarpeelliset päätökset viipymättä." Päätösehdotus: päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se toteaisi ja hyväksyisi liitteen nro 1 selvityspyyntöön liittyvien vastausten perusteella päivystysasetuksen toimeenpanosta sekä Valviran kuulemiskirjeen johdosta suoritettavaksi seuraavat toimenpiteet: toteaisi valmistelutyön perustuneen voimassa olevan päivystysasetuksen määräyksiin ja Valviran lähettämään kuulemiskirjeen perusteisiin Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimivan lukien ns. I-tason päivystyssairaalana määrittää ilta-aikainen toiminta leikkaussaleissa toteutettavaksi seuraavasti. leikkaussalitoimintaa on arkisin 7:30-22:00, viikonloppuisin 10:00-18:00 neljänä päivänä kuukaudessa ympärivuorokautinen leikkausvalmius (vaativa kirurgia) synnytysten päättymisajankohdaksi vahvistetaan valtuuttaa vs. johtajaylilääkärin, vs. hallintoylíhoitajan ja talouspäällikön pikaisesti käynnistämään yhteistyöneuvottelut muiden erva-sairaanhoitopiirien kanssa päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvistä yhteistyökysymyksistä tavoitteena saada riittävät perusteet vuoden 2015 talousarvion toimintatavoitteiden ja tarvittavien määrärahavarauksien tekemiseksi talousarvioesitykseen mikäli päivystysasetuksen muutokset toteutuvat julkitulleiden linjausten mukaisena, valtuuston tulee tehdä tarpeelliset

15 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunta~ht,,mävaltuusto _~ }ilq_ª:_~o 14 Päätös: päätökset tarkennuksista nyt päätettävien linjausten lisäksi viipymättä. Keskustelun jälkeen kuntayhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen siten täydennettynä, että käytävissä neuvotteluissa muiden sairaanhoitopiirien kanssa korostetaan kumppanuusnäkökulmaa ja että palvelujen tuottajien hintavertailu on suoritettu valmisteluvaiheessa. Lisätietoja antaa asian valmistelija, vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro, puh ja vs. hallintoylihoitaja Riitta Sipinen, puh sekä esittelijä, sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen, puh Yvalt 9 Liite nro 1; Kooste päivystysasetuksen selvityspyynnön sisällöstä Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro selvitti päivystysasetuksen sisältöä muuttuneessa tilanteessa. Valtuuston puheenjohtaja Anja Kuuramaa esitti, että kuntayhtymävaltuusto päättää päivystysasetuksen voimaantulosta seuraavaa: Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimii lukien ns. I-tason päivystyssairaalana synnytysten päättymisajankohdaksi vahvistetaan vs. johtajaylilääkäri, vs. hallintoylihoitaja ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja käynnistävat yhteistyöneuvottelut muiden erva-sairaanhoitopiirien kanssa päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvistä yhteistyökysymyksistä tavoitteena saada riittävät perusteet vuoden 2015 talousarvion toimintatavoitteiden ja tarvittavien määrärahavarauksien tekemiseksi talousarvioesitykseen valtuusto tekee tarpeelliset päätökset tarkennuksista nyt päätettävien linjausten lisäksi Kuntayhtymävaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan esityksen päätökseksi asiassa. Lisätietoja antaa asian valmistelijat, vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro, puh ja vs. hallintoylihoitaja Riitta Sipinen, puh sekä esittelijä, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pekka Martikainen, puh

16 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymävaltuusto KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus ja Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, valitusperusteet velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusviranomainen ja valitusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Itä-Suomen hallinto-oikeus 30 päivää Puijonkatu 29A, 2.krs PL 1744, KUOPIO Lisätietoja o Luovutettu asianosaiselle ~. -~,s~i~~ekka Tiainen Keskushallinto ([ r L f J_ Maria Sairanen -e.[) te.e, rg?: _._-_e,..., _ Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Î7]r';i p~-...j o Muulla tavoin, miten Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjan otteeseen.

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot