Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla, sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla, sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen"

Transkriptio

1 Pyhärannan kunta Kunnantoimisto avoinna: Pajamäentie 4 ma klo PYHÄRANTA ti, ke, to klo 9 15 Puh. (02) pe klo **KUNTA TIEDOTTAA** viikolla. Hakemukset osoitteeseen Pyhärannan kunta, Sosiaaliosasto, Pajamäentie 4, Pyhäranta. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystäjään saa yhteyden hätänumeron kautta soittamalla numeroon 112. Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa. Kotihoidon päivystys: Joka päivä 8-19 puh Kunnanvirasto on kunnanhallituksen päätöksen mukaan suljettuna Teknisen toimen päivystys: Vesihuoltolaitos sekä kunnan alueet ja kiinteistöt Viikolla 27 Jyrki Nurmi Kai Rinne Viikolla 28 Jyrki Nurmi Kai Rinne Viikolla 29 Kai Rinne Viikolla 30 Jyrki Nurmi Päivystys työajan ulkopuolella klo sekä viikonloppuisin klo Sosiaaliosaston päivystys: Sosiaaliosaston puhelinpäivystys ma-pe klo Kiireellisissä asioissa järjestetään aika sosiaalityöntekijälle, arvion kiireellisyydestä tekee sosiaalityöntekijä. Heinäkuun toimeentulotukihakemukset on toimitettava kesäkuun viimeisellä viikolla ja elokuun hakemukset heinäkuun viimeisellä Päivähoitoasiat: Päivähoitopaikan hakeminen kunnanviraston ollessa suljettuna. Kiireelliset päivähoitohakemukset käsitellään myös viraston ollessa suljettuna. Hakemukset tulee toimittaa ryhmäperhepäiväkoti Tuiskurantaan ( Rantatie 3, Pyhäranta ). Jos hoidon tarve aiheutuu huoltajan ennakoimattomasta työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, vähimmäisaika hoidon järjestämiseksi on kaksi viikkoa. Muussa tapauksessa hakuaika on neljä kuukautta. Kunnanviraston ollessa suljettuna päivähoitopaikkatiedustelut: ryhmäperhepäiväkoti Tuiskuranta Tuulivoimakatsaus Koska Pyhärannan kunnan alueella olevista tuulivoimahankkeista on ristiriitaista ja osin väärää tietoa, tässä tiivistetysti kunnan alueen kaavoitustilanne ja kunnan tiedossa olevat hankkeet. Vakka-Suomen vahvistetussa maakuntakaavassa Rihtniemen edustalle on merkitty tuulivoiman selvitysalue. Kaavamääräyksen mukaan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon tulee selvittää yhdessä puolustusvoimien ja Satakuntaliiton kanssa. Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa, mutta ympäristöministeriö ei ole vielä vahvistanut kaavaa. Maakuntakaavassa Pyhärannan kunnan alueelle on merkitty kaksi tuulivoima-aluetta. Toinen alue sijaitsee Taka-Lammillan vt 8 länsipuolella rajoittuen Rauman rajaan ja toinen alue ulottuu Ropalta Reilaan. Maakuntakaavan Pyhärannan kunnan alueen kaavamerkinnöistä ei ole

2 haettu muutosta. Maakuntakaavojen asiakirjat löytyvät Varsinais-Suomen liiton kotisivuilta Hyväksytty Vakka- Suomen maakuntakaava löytyy myös kunnanvirastosta. Kunnalla on Propel Voima Oy:n kanssa allekirjoitettu maanvuokrasopimus enintään viiden tuulivoimalan rakentamiseksi Rihtniemeen. Rakentamisaika on 10 vuotta allekirjoituspäivämäärästä. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja edellisen kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan aikana. Asian käsittely ei ole edennyt sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. PyhärantaTuuli Oy on jättänyt kuntaan kaksi suunnittelutarveratkaisuhakemusta, jotka koskevat molemmat neljää myllyä tuulivoimavaihemaakuntakaavaan merkitylle alueelle. Hakemukset ovat olleet julkisesti nähtävillä ja naapureiden kuuleminen kirjeitse on suoritettu. Kunnanhallitus on käsitellyt hakemuksia ja päättänyt pyytää hankkeesta lausunnot maakuntamuseolta, Varsinais-Suomen liitolta ja Ely-keskukselta. Lausunnot eivät sido kuntaa ja kunnalla on päätösvalta asiassa. Suunnittelutarvehakemukset käsittelee kunnanhallitus ja mahdolliset rakennuslupahakemukset tekninen lautakunta. Hakemusasiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta kohdasta kuulutukset ja niihin voi tutustua myös kunnanvirastossa. PyhärantaTuuli on tehnyt maanvuokrasopimukset yksityisten kanssa, eikä kunnalle ole muutakaan sopimusta hankkeesta. Pyhärannan kunnalla on Hyötytuuli Oy:n kanssa kaavoitussopimus, jota on käsitelty kunnanhallituksessa Sopimuksessa on sitouduttu laatimaan kaava Kakonjärven alueelle, ts. kaavoituksella tutkitaan, onko tuulivoimarakentaminen alueelle mahdollista. Hyötytuuli maksaa kaavoituksen kustannukset. Kunnalla on oikeus päättää kaavatyön yksityiskohdista näkemyksensä mukaisesti. Sopimuksella ei ole sitouduttu esim. tiettyyn myllyjen määrään. Kaavoitussopimusta koskevassa kunnanhallituksen pykälässä lukee mm. seuraavaa: Hyötytuuli Oy suunnittelee 11 tuulivoimalayksikön rakentamista Ylikylään. Maa-alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho on 2 3 MW. Kukin tuulivoimalaitosyksikkö koostuu noin 120m korkeasta tornista ja kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija on noin m. Voimaloiden keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 500m. Hankkeen yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on noin 25,3 33 MW ja vuotuinen sähköntuotanto noin 82,5 GWh. Kunnanhallitus on päättänyt Kakonjärven osayleiskaavan vireille tulosta kokouksessaan Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Hanke etenee normaalina kaavahankkeena, ja kaavaluonnos ja kaavaehdotus tulevat aikanaan nähtäville. Kaavoituksen ohella hankkeesta on tehty YVA -prosessi. Hankkeen asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta kohdasta Kaavoitus. Hyötytuuli on järjestänyt kaksi yleisötilaisuutta kunnan ja Elykeskuksen kanssa. Kaavaprosessin yhteydessä tullaan järjestämään vielä yleisötilaisuus. Maanomistajat vastaavat oman kiinteistönsä vuokraamisen ehdoista mm. purku- ja siivoustöiden osalta. Propel Voima Oy:n ja kunnan välisessä sopimuksessa on sovittu, että vuokralainen purkaa rakennukset, rakennelmat ja laitteet omalla kustannuksellaan 12 kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä lukien, ellei toisin sovita. Energiaviraston tehtävänä on tarkistaa yhtiön vakavaraisuus ja tulos- yms. laskelmat syöttötariffiin liittyvän käsittelyn yhteydessä. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla, sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämät asiat lisäksi Länsi-Suomilehdessä. Kunnanhallituksen esityslistat julkaistaan ennen kokousta ja pöytäkirjat allekirjoittamisen ja tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivuilla alkaen myös kokouksen liitteet löytyvät kotisivuilta. Pöytäkirjat säilytetään Kuntaliiton ohjeen mukaisesti kunnan kotisivuilla kaksi vuotta. Sitä vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kunnanvirastosta. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt kunnan strategian. Vision mukaan: Vuonna 2025 Pyhäranta on vetovoimainen asuinkunta. Olemme taloudellisesti vahva ja teemme rohkeasti omat valintamme. Osaamistamme, vastuullisuuttamme ja yhteistyökykyämme arvostetaan. Yritykset ja yhdistykset kuuluvat yhteisöömme ja edistävät kanssamme kuntalaisten hyvinvointia. Meidät tunnetaan tuulipuistosta, perinteisistä tuulimyllyistä sekä kannattavasta matkailu- ja teollisuusalan yritystoiminnasta. Strategiaa on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut kaikkien valtuustoryhmien edustus ja kunnan johtoryhmä. Strategian valmistelun yhteydessä työryhmä on kysynyt kuntalaisten mielipiteitä. Kysely oli Uutis-Ankkurissa 8/2013 ( ) Tuulivoima-asiaa käsiteltiin kysymyksessä numero viisi seuraavasti: Pyhärannan kunnan alueelle suunnitellaan tuulivoimaa. Kunta saa tuulimyllyistä kiinteistöveroa. Mikäli lakimuutos toteutuu, yhdestä myllystä saa 20 vuodessa kiinteistöveroa n euroa. Mikäli kunnassa on 15 myllyä, on kiinteistövero vuodessa n euroa. Vertailun vuoksi Pyhärannan saama kiinteistövero kaikista alueella olevista kiinteistöistä on tällä hetkellä n euroa. Pitäisikö Pyhärannan alueelle kaavoittaa tuulivoimaa ja kuinka monta myllyä olisi mielestäsi realistista sijoittaa kunnan alueelle? Vastauksia tuli yhteensä 89, joista 74:ssä vastattiin em. kysymykseen. Vastanneista 58 oli tuulivoiman kannalla, 5 ei osannut sanoa ja 11 vastus-

3 ti tuulivoimaa. Kyllä vastauksista 18 oli tosin ehdollisia, mm. tuulivoimaa ei toivottu meren rannalle. Vastauksista ei kuitenkaan voinut päätellä, että kuntalaisten keskuudessa esiintyisi voimakasta tuulivoiman vastustamista. Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tietoisia kiinteistöverotulojen tasosta. Hallituksen ja valtuuston jäsenille on mm valtuustoseminaarissa esitetty Uutis-Ankkurissa mainitun kustannustason mukaisia esimerkkilaskelmia. On hyvä, että tuulivoimasta keskustellaan aktiivisesti. Asioiden valmistelua tullaan jatkamaan ja valmistelun edetessä kuntalaisia tullaan edelleen kuulemaan ja kunta tulee järjestämään yleisötilaisuuksia. Päätöksiä ei ole tehty ja kaikki vaihtoehdot ovat vielä mahdollisia. Terveisin Pauliina Sarilo kunnanjohtaja Pyhärannan terveysaseman kesä Terveysasemalla lääkärin-, sairaanhoitajan-, laboratorion vastaanotot on suljettuna Hammaslääkärin vastaanotto on suljettuna Virka- aikaan klo 8-15 voitte hakeutua lääkärintai sairaanhoitajan vastaanotolle Uudenkaupungin terveyskeskukseen Terveystie 4. Ajanvaraus numerosta Ilta- ja viikonloppupäivystyksen ajanvaraus numerosta Arkisin, alkaen klo 15 ja viikonloppusin klo 9:00. Öisin päivystää TYKS Vakka- Suomen sairaalan ensiapupoliklinikka. Ajanvaraus numerosta **TEKNINEN TOIMI** Pyhärannan kunnassa käynnissä olevien hankkeiden yhteystietoja Kevyeen liikenteen väylän rakentaminen välille Reila-Kukola Urakoitsija: Destia Oy Työpäällikkö Mikko Kuusisto, Työmaapäällikkö Juha Poskiparta, Rakennuttajana Pyhärannan kunta, rakennustarkastaja Olli Lahtonen Valvontakonsultti Petri Virtanen, Ramboll Oy ELY-keskus, Aluevastaava Janne Saari Siirtoviemärin rakentaminen välille Rohdainen- Santtio. Urakoitsija Maisemarakennus Viitanen Oy. Janne Viitanen Matti Arvonen Rakennuttajana Pyhärannan kunta, rakennustarkastaja Olli Lahtonen Valvojana Jarmo Valpio Kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu Pyhärannan kunnassa Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee maatalousalueiden yleissuunnittelua Pyhärannan kunnan alueella. Yleissuunnittelun tarkoituksena on löytää alueelta maatalouden vesiensuojelu- ja luonnon monimuotoisuuskohteita sekä ohjata ja tehostaa vesiensuojelua ja luonnonhoitoa viljelyympäristössä. Suunnittelussa huomioidaan myös ranta-alueet ja niiden monikäyttö. Tavoitteena on, että suunnitelmaa voidaan hyödyntää haettaessa uuden ympäristökorvausjärjestelmän rahoitusmahdollisuuksia. Suunnittelua tehdään yhteistyössä maanomistajien, kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvää kesää kaikille ja 4.8. palvelemme jälleen normaalien aukioloaikojen puitteissa toivottaa Terveysaseman henkilökunta **SIVISTYSTOIMI** Lämmin kiitos kaikille minua muistaneille jäädessäni vapaalle Ihoden koulutyöstä Pirjo Haavela Hankkeen alussa järjestetään kaikille avoin aloitustilaisuus, jossa kerrotaan hankkeesta ja esitellään suunnittelija. Aloitustilaisuus järjestetään keskiviikkona 2.7 klo Reilan koululla (Eemelintie 6, Reila). Tilaisuuden yhteydessä on sään salliessa mahdollisuus osallistua maastokäynnille lähelle valmistuneelle pienelle kosteikolle. Lämpimästi tervetuloa!

4 (Osallistujien tulee olla vähintään 15-vuotiaita.) Joukkueiden ilmoittautumiset viimeistään pe klo mennessä tai tai tai (ilmoittautumiseen mukaan ilmoittajan/kapteenin sähköpostiosoite) Matka Särkänniemeen la Tervetuloa mukaan päivämatkalle Särkänniemeen. Bussilipun hinta on 10 /henkilö Elämysavaimen hinta on 35 (yli 120cm) Ipana-avain 29 (alle 120cm). Vuoden 2000 jälkeen syntyneille huoltaja mukaan. Lähtöajat ja paikat Rohdainen, Sale klo Reila, koulu klo Ihode, Osuuspankki klo Takaisin lähdetään klo **VAPAA-AIKATOIMI** Kotiseuturetki Radansuun vesimyllylle tiistaina Tutustutaan myllyn historiaan, paluumatkalla poiketaan Yliskalliolle kahville ja sieltä Kaukan kyläkodille. Matkalle lähdetään klo 13 ja paluu n. klo 16 Ilmoittautumiset Juha Teräsvasaralle puh mennessä. Matka on Ravakan Kulttuuripolku -hankkeen tapahtuma. Ilmoittautumiseen osallistujien nimet, yhteystiedot ja lipputilaukset. Ryhmäalennus on huomioitu matkakustannuksissa. Kaikki maksut kerätään autossa. Ilmoittautumiset sähköpostilla, tai puhelimitse viimeistään ke 9.7. klo mennessä. tai , tai Rantalentopalloa Rantalentiksen arvontaturnaus järjestetään su Rohdaisten beach volley- kentällä klo alkaen. Paikalle saapuneista pelaajista arvotaan joukkueet ja turnausohjelma tehdään paikanpäällä. Lisätiedot tai Harraste jalkapalloturnaus Joukkueessa tulee olla vähintään kuusi kenttäpelaajaa ja maalivahti, kuitenkin enintään 12 pelaajaa + maalivahti. Kentällä tulee olla koko ajan vähintään yksi vastakkaisen sukupuolen edustaja. Rohdaisissa urheilukentän vieressä vuoroja maanantaisin ja torstaisin klo Lisätietoja: Mika Aaltonen Reilassa vuorot tiistaisin ja perjantaisin ja lisäksi kevytlentis sunnuntaisin klo Lisätietoja: Jouni Varjonen

5 Harrastepesistä aikuisille Maanantaina klo alkaen. Rohdaisten urheilukentällä. Tervetuloa kaikki täysiikäiset pelailemaan rennolla mielellä pesäpalloa! Lisätietoa: tai Suojalan sekä Lahdenvainion uimakouluissa on vielä tilaa! Ilmoittautumiset uimakouluihin kunnan nettisivuilta kohdasta lomakkeet/vapaa-aikatoimi löytyvän linkin kautta. Lahdenvainio, Salinranta, ja (yhteensä 10 pvä) klo alkeisryhmä, klo suoritusryhmä. Ryh- Ryhmät voidaan tarvittaessa jakaa kolmeen osaan, esim. alkeis-, harrastus-, taitoryhmä, kellonajat viitteellisiä. Suojalan ranta, ajalla ja (yhteensä 10 pvä) alkeisryhmä, suoritusryhmä. Reilan ranta, ajalla ja (yhteensä 10 pvä) alkeisryhmä klo Reilan uimakoulu on täynnä! Uimakoulujen hinta 30 e/lapsi. Ulkopaikkakuntalaiset 40 e/lapsi. Haastepyöräilyn palkinnot ja tulokset seuraavassa Ankkurissa. Suurkiitos kaikille osallistujille. tarkkaavaisuutta. Musiikkiharrastus auttaa myös oppimisvaikeuksissa lapsia ja nuoria. Musiikki muovaa aivoja ja vaikutukset säilyvät aikuisuuteen asti." Minna Huotilainen Musiikkileikkikoululla on muutamia todella tärkeitä tehtäviä. Muskari virkistää ja rentouttaa. Se herättää musiikille myönteisen asenteen. Muskari saa lapset nauttimaan laulamisesta, soittamisesta ja musiikkileikeistä. Muskari edesauttaa lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä ja se kehittää lapsen rytmi-, melodia-, kuulo- ja kuuntelukykyä. Vakka-Suomen musiikkiopisto aloittaa muskariopetuksen Pyhärannassa Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa maanantaina klo Ilmoittautumisia otetaan vastaan Vakka-Suomen musiikkiopiston toimistossa puhelimitse p. (02) Lomakkeen voi käydä täyttämässä myös musiikkiopiston toimistossa Laitilassa Kustaa Hiekan lukutuvalla alkaen. Oppilaaksi ottaminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Muskariopetus järjestetään Palvelukeskus Ankkurissa, Retkentie 6, Pyhäranta seuraavasti : ma Pienet ( syntyneet) ma Kaikenikäisten lasten muskari ma Isovanhempi-lapsi -muskari Muskariopettajana toimii varhaisiän musiikinopettajaksi Lahden ammattikorkeakoulusta valmistunut Elli-Maria Joensuu. Lukukausimaksut ovat 30 minuu tin ryhmässä 70 / lukukausi ja 45 min ryhmässä 80 / lukukausi. Palveluliikenne on mahdollinen aikataulujen puitteissa. Lisätiedot: Vakka-Suomen musiikkiopisto p. (02) tai (02) Maastojuoksujen palkintojenjako Pyhärantapäivässä noin kello Muskari Muskarissa leikki avaa oven musiikin maailmaan Tervetuloa mukaan Vakka- Suomen musiikkiopiston musiikkileikkiopetukseen! "Musiikki on aivojen kuntosali. Musiikkiharrastus edistää äidinkielen oppimista, nopeuttaa motorista kehitystä ja parantaa

6 Vuoden pyhärantalainen Pyhärantapäivänä nimetään vuoden pyhärantalainen yleisöäänestyksen perusteella. Vuoden pyhärantalaisen tulee olla henkilö, joka on toiminut Pyhärannan hyväksi ja tuonut Pyhärantaa myönteisellä tavalla tunnetuksi. Ehdokaslistaa ei aseteta. Oheisella lomakkeella voit äänestää omaa suosikkiasi ja palauttaa sen kunnanvirastoon tai kirjastoon perjantaihin mennessä. Lisää lomakkeita saa kunnanvirastosta. Ehdotus vuoden pyhärantalaiseksi Perustelut **YHDISTYKSET TOIMIVAT** EL Pyhärannan yhdistys Olemme mukana Pyhärantapäivillä la kirpputoripöydän kanssa. Ole hyvä ja tule tekemään löytöjä ja keskustelemaan toiminnastamme jos vaikka saisit inspiraation liittyä yhdistyksemme jäseneksi ja osallistumaan monipuoliseen toimintaamme. Kukolan rantapäivää vietetään entiseen tapaan tiistaina alkaen klo Mukavaa yhdessäoloa ulkopelien, ruokailun ja arvonnan merkeissä. Kyläyhdistys Pleissi SYDÄNKARIN SOUDUT JA PYHÄRANTAPÄIVÄT LA Suojalan ranta-alueella, Pyhärannan Kievari, Suojalantie 9, Rohdainen Markkinat Arpajaiset Valokuvauskilpailu OHJELMA/ Lavalla Klo 12:00 Avauspuhe/Pyhärannan kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heimo Mäki-Tanila Viihdeohjelmien tuottaja ja juontaja Aki Linnanahteen tervehdys ja julkkisvieraiden esittely: Näyttelijä Risto Autio sekä Toisenlaiset frenditdokumenttisarjasta tutut Sanna ja Kata. Rohdaisten Kyläyhdistys Pleissin tervehdys/ puh.joht. Juha Hyvärinen Klo Lähtö: Kajakit, kanootit, soutuveneet, tuunatut hupiveneet 13:00 Rap-artisti Souce esiintyy Kumivenesoudun SM-kilpailun lähtö 14:00 Taikuri esiintyy päälavalla 14:30 Tuula Amberla Trio 15:15 Lasten karaoke-laulukilpailun finaali 16:30 Taikuri ja ilmapallot Annikin puistossa 16:30 Vuoden pyhärantalaisen julistaminen, Elli Rihtniemen stipendien jako 16:45 Kyläyhdistysten välinen Pleissaus- kisa 17:15 Rauman iltanäyttelijöiden puheenvuoro: 17:30 Rap-artisti Souce esiintyy 18:00 Palkintojen jako + arvonnan pääpalkinnot 19:00 Kehä-yhtyeen trubaduuri esiintyy 20:00 Souce yhtye ja paikallinen Irwin esiintyvät Kievarissa 21:30 Kehä- yhtye esiintyy Kievarissa Timo Turunen jonglööraa alueella Pyynikin kesäteatterissa PIRUNPELTO on vuorossa Matkan hinta ruokailuineen on n. 60. Aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin. Saaristolaisjumalanpalvelus Santtion rannassa 3.8. klo Yhdistys tarjoaa kirkkokahvit. Pyhärannan seurakunta. EL Pyhärannan yhdistys. ILOINEN ILTAPÄIVÄ Kirikalliolla sunnuntaina klo Takuuvarmasti nauruhermoja kutkuttava tilaisuus jossa maan parhaimmistoon kuuluva naurujoogakouluttaja Essi Tolonen tulee pitämään hauskan naurujoogasession. Tilaisuus alkaa ruokailulla jonka jälkeen naureskellaan, kahvitellaan ja lopuksi tanssitaan unohtamatta tietenkin arvontaa. Varaa päivä kalenteriin ja seuraa ilmoittelua myöhemmin. OHJELMAA LAPSILLE ANNIKIN PUISTOSSA Klo Pyhärannan seurakunnan lapsi ja perhetyöntekijät järjestävät perheille yhteistä tekemistä tehtäväradan merkeissä Banderollin maalaus lapsille Taikuri ja ilmapallot

7 Kasvomaalausta ja tatuointia /Partiolaiset (pieni maksu) Myllyn tarina Klo 12:30-13:30 Laukolan tiellä (Rohdainen) Ellin ( Rihtniemi) tuulimyllyn historiaa /Kotiseutuyhdistys Suojalan rannassa Klo Pleissin vesileikit: vetorengas, ja polvilauta Rompetori Rantasauna /Kievarin Terassi Leirintäalueen sauna on lämpimänä sekä Kievarin terassi on auki koko tapahtuman ajan. Soutajille sauna on ilmainen. Tiekirkko ( Pyhärannan kirkko, Kirkkopolku 9 ) on avoinna kesällä klo Urheilukentän alueella ja lähimaastossa Klo Jumissa autoilua (ilmainen) Voimankoitosta kentällä Pyhärannan Myrskyn koripallon heittelyä Pleissin tutkaan veto (palkintona jääkiekkomailat) Sydänkarin Motorshow Klo Näyttely on ilmainen! Uusi autotapahtuma kokoaa monipuolisen kattauksen niin motorsport kuin tuning-autoja, unohtamatta muita harrasteajoneuvoja, moottoripyöriä ja traktoreita. Alan myyntiedustajia on paikalla! Tule kokemaan koko perheen ilmainen auto, moottoripyörä, mopo ja traktori - näyttely. Autonäyttely: tuotepalkintoja. Jos sinulla on tallissa jokin menopeli, jonka kuuluisi olla ehdottomasti osa tätä näyttelyä ota yhteyttä pikimmiten Juha Hyväriseen puh Yleisöäänestys, näyttelyssä olevista menopeleistä. Hienoimman menopelin palkitseminen.. Reidu KYLÄSAUNAN VUOKRAAMINEN Reidun kyläsaunaa vuokrataan kaikille halukkaille. Saunan varaukset Outi Eeva puh Saunamaksu on Reidun jäseniltä 4 /tunti ja muilta 5 /tunti. Saat maksamista varten avainten haun yhteydessä tilisiirtolomakkeen. Saunan vieressä on kaikkien käytössä oleva lapsiystävällinen uimaranta, josta löytyy pukukopit.

8 TORSTAISAUNA Kaikille avoinna olevat torstaisaunat Reidun kyläsaunalla klo Saunamaksu on aikuisilta 1, lapset veloituksetta. JÄSENMAKSU Jäsenmaksu vuodelle 2014 on 5 /jäsen. Sen voi maksaa Reilan kyläyhdistys REIDU ry:n tilille FI Laita viestikenttään nimi ja osoite sekä sähköpostiosoite jäsentiedotteiden vastaanottamista varten. RANTAPÄIVÄ Reidun sauna on kaikille avoinna lauantaina klo alkaen. Sauna lämpimänä koko päivän, ota omat eväät esim. grillattavaa mukaan. Vietetään mukava päivä yhdessä saunomisen ja lentopallon merkeissä. Nälkloukkan kyläyhdistys MAALAUSTALKOOT KYLÄKODISSA la klo Ikkunakarmien maalin skrapausta ja maalausta sekä sisä- että ulkotiloissa (ei säävarausta). Talkoissa tarjolla hyvää talkoomuonaa ja iloista seuraa. PIHAKAHVILA su 6.7. klo Lohisoppaa, kahvia ja leivonnaisia sekä elävää musiikkia ja hyvää seuraa. Kirpputoreja Tule nauttimaan Suomen suvesta ystävien ja tuttavien kanssa. REIDUN KOTISIVU Reidun kotisivulta osoitteessa löydät ajankohtaista tietoa yhdistyksestä ja toiminnastamme, vanhoja valokuvia sekä hyvän palveluhakemiston. Hyvää kesän jatkoa toivottaen Hallitus Pyhärannan vpk:n naisjaosto Järjestätkö juhlia? Vuokraamme kokonaan valkoisia kahvi-, ruokailuja tarjoiluastioita sekä termoksia. Astiasto on 100 hengelle. Lisäksi vuokraamme valkoisia juhlapöytäliinoja, juhlatelttaa, pöytiä ja tuoleja. Hinnat löydät nettisivuiltamme kohdasta: Järjestätkö juhlia? Yhteyshenkilö: Mari Lehtinen puh: , Pyhärannan vpk:n naisosasto KESKIKESÄN KOHAHDUS KYLÄKODISSA la KLO Juontajina: Susanna Pihlaja ja Kalle Klotz Ohjelmassa mm. laulajina, soittajina ja juontajina: Susanna Pihlaja ja Kalle Klotz klo Köydenvetokilpailu Santtioseuran ja Nälkloukkan Kyläyhdistyksen välillä klo Lasten taidemaalaustapahtuma Susanna Pihlajan johdolla (suojaessu/-haalari mukaan). klo Letkajenkan SE-yritys Kalle Klotzin johdolla Kettingin heittokilpailu Arpajaiset Koiravaljakkoajelua lapsille Runsas ruokailutarjonta: Hernekeittoa, lettuja, makkaraa, kahvia, leivonnaista jne. Erilaisia toreja: Kyläkotitori (mm. puusorvit, vanhoja ovia, pari pulpettia, helmitaulu, jne.) Vihannes-, juures- ja leivonnaistori Taidenäyttelyitä ja -myyntiä Kirpputoreja Tule mukaan nauttimaan ja tapaamaan tuttuja.

9 KESÄTEATTERIMATKA SU VUOJOEN KARTANOVIERAILU JA KUIVA- LAHDEN KESÄTEATTERI Klo lähtö Ylikylästä Klo kartanokierros roolioppaan johdolla. klo maalaisbuttelounas klo Juuselan Maija -näytelmä Kuivalahden kesäteatterissa. Kokonaishinta 35,00 /osallistuja. Ilmoittautumiset Tuula Ruoholalle p kesäkuun loppuun mennessä. YLISKALLION LAVATANS- SIT la Miltons & Sanna Arell la 5.7. Pekka Rinne ja Kuunsilta la Pepe Enroth la 2.8. Pyrstötähti la Sävelyhtye Katulyhty KOTISIVUSTO: googlaamalla nälkloukka Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin Johtokunta Lahdenvainion tuulimylly-yhdistys Juhannuspäivänä klo juhla Myllymäellä. Tapio Torpo juontaa ja laulattaa. Arvontaa ja buffetti. Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset Ke 2.7. klo emalointikurssi Koruja, nappeja, mosaiikkia Soile Kujalan kotona, Tarvomäenkuja 6. Ilmoittautumiset Soile Kujalalle puh Pyhärannan Martat ry Tulossa kesän aikana kesäteatteria sekä matka Ruskoon Loviisan Aittaan. Lisätietoja tapahtumista ilmoitetaan sähköpostilla sekä Raumalainen lehdessä! Puutarharetki ke klo Vakka-Taimeen, Polttilantie 102, Pyhäranta. Vesa Muurinen toimii oppaana. Mennään omin kyydein, jos olet kyytiä vailla, soita Riitta puh Perinteiset Martan- päivän kahvit ja saunailta ma klo Rihtniemen leirikeskuksessa. Rauman Lännen Martat kutsuttu vieraaksi. Toivotaan arvontavoittoja mukaan arpajaisia varten. Tervetuloa viettämään marttojen yhteistä suviehtoota. Tulossa syyskuussa klo teatteri-ilta Uudenkaupungin teatteriin. Varaa päivä kalenteriisi! Tarkempi ilmoitus lähempänä ajankohtaa. Pyhärannan Myrsky Rompetori 5.7. klo Myllymäen ympärillä. Puffetista kahvia, makkaraa ja lettuja. Paikkavaraukset Jouni Nurmelalta iltaisin p Paikka räätälöidään tulojärjestyksessä, hinta 15 euroa. Alakouluikäisten lasten jalkapallokoulu Ensimmäinen kerta oli Osallistumismaksu 15 / lapsi. Hintaan sisältyy opetus, pelipallo sekä pelipaita. Opetuskertoja 8 kpl sekä loppuhuipennuksena peli vanhemmat vastaan lapset, jolloin tarjolla limua ja makkaraa. Opetus tapahtuu Rohdaisten jalkapallokentällä sunnuntaisin klo alkaen. Ilmoittautua voit paikan päällä tai Jarkko Laivolle Rantasauna lämpiää keskiviikkoisin klo Aikuiset 2 euroa, sis. kahvin. Lapset ilmaiseksi. Kaljasmaja vuokrattavissa saunailtoihin, perhejuhliin ja kokouksiin. Varaukset Maarit Valpolalta puh

10 Hantla ry Pyhärannan kotiseutuyhdistys Helinin Torppamuseo Vanha Turuntie 182 Ihode Museo on avoinna kesäsunnuntaisin klo lukuun ottamatta , jolloin vietämme juhannusta. Kesäkonsertissa soi ruotsalainen romanssi HANTLA:n tämän kesän konsertissa kuullaan ruotsalaista musiikkia. Konsertin alkupuolella Hannulan vakiosolistit Essi ja Samu Luttinen sekä Laura Nykänen esittävät ja 1900-luvun ruotsalaista klassista laulumusiikkia. Heitä säestämään on Hannulaan saatu maamme eturivin liedpianisteihin lukeutuva pianotaiteilija Ilmo Ranta. Konsertin jälkipuoliskolla laulajat tunnelmoivat yhdessä Sauli Luttisen kanssa ruotsalaisten laulelmien parissa. Lauluja säestää kitaristi, läänintaiteilija Jarmo Julkunen. Konsertin todellinen vetonaula on näyttelijälegenda Birgitta Ulfsson, joka on lupautunut lausumaan ruotsalaisia runoja ja tekstejä laulujen lomassa. Rakkaani, olet kuin ruusu - Ruotsalaisia romansseja Hannulassa su13.7. klo 16. Museolla tapahtuu mm. seuraavaa: Jukka Alhoranta kertoo museon ja torpan historiasta ja Helge Sainio opastaa saunavihdan teossa. Jukka Alhorannan rakentaman maitolaiturin vihkiäiset museon vieressä olevassa Laihosen pajassa avoimet ovet Torstaina (huom. päivä) yhteislauluilta klo 18 alkaen laulattajina Marja Savolainen ja Juhani Tanner Jukka Alhoranta valmistaa perinteistä riukuaitaa. Edellä olevissa tapahtumissa on myös kahvitarjoilu. Pyhärannan Kotiseutuyhdistys ry järjestää retken. Säkylässä tutustumme talvi- ja jatkosotamuseoon, Harjavallassa Emil Cedercreuzin museoon ja Irjanteella museokeskukseen. Lounas Säkylässä Tupalan Hovissa ja kahvit Irjanteella. Aikataulusta ja muusta ilmoitetaan myöhemmin lehdissä. Ilmoittautua voi Iivolle puh tai Jormalle Kuvataidenäyttelyjä Hannulan suuli- ja navettagallerioissa on heinäkuun viikonloppujen ajan esillä Rauno Luttisen Maisema- ja naamatauluja sekä Erkki Railion valokuvateoksia pyhämaalaismaisemista. Toivotamme kaikille UutisAnkkurin lukijoille hyvää kesää ja ennen kaikkea hyvää juhannusta

11 Santtioseura Santtion kesäjuhla Ilmin rannassa la klo 18 alkaen. Lasten juhla klo Leikkikentän ja uuden katsomon vihkiäiset, Rokki-kokki esiintyy, vanhoja autoja, perinneveneitä, näytöspurjehdus, arvontaa, puffetti. Juhla jatkuu saaristolaistanssien merkeissä klo Musiikista vastaa tanssiorkesteri Menokkaat Vapaa pääsy. Tervetuloa. To Kuntosuunnistus (järj. LaJy), lähdöt klo , Pyhäranta, Ropa, hiekkakuopat (Kakonkallio), opastus Varhokyläntieltä, karttamaksu. Ti Kuntorastit (järj. VaRa), Erkin 100-juhlamaili (lyhyt rata 1609 m), lähdöt klo , Pyhäranta, Ylikylä (Pakokallio), opastus Meritieltä, karttamaksu. Ti Kuntorastit (järj. VaRa), lähdöt klo , Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää (Markanen), opastus Uudenkaupungintieltä, karttamaksu. Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh , sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.inet.fi Koe löytämisen riemu ja lähde rohkeasti mukaan etsimään rasteja! Juhannusaattona salon nosto klo 18 Mainingin pihalla. **ILMOITUKSIA** 2. juhannuspäivänä perinteinen juhannusjumalanpalvelus Santtion rannassa klo 13 Kesäteatteri Santtion rannassa Jarmo Kosken ohjaama Autotyttö. Entistä mahtavampi valikoima kesäkukkia ja upeita amppeleita! Avoinna joka päivä klo Tervetuloa! Ropantie 2, p , **UutisAnkkurin oma nurkkaus** Suunnistustapahtumia Pyhärannassa kesällä 2014 Kuntosuunnistuksen tapahtumia Pyhärannan kunnan alueella järjestävät Vakka-Rasti ja Laitilan Jyske. Tapahtumissa on sähköinen ajanotto, mutta ilman ajanottoakin voi suunnistaa. Tapahtumiin ilmoittaudutaan paikan päällä, ja toimitsijoilta saa kysyä neuvoja tai pyytää ohjausta. Ti Kuntorastit (järj. VaRa), lähdöt klo , Pyhäranta, Radansuu (Radansuu, Yliskallio et.), opastus Raumantieltä/Radansuuntieltä, karttamaksu. Aineiston tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella kunta(at)pyharanta.fi. Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL kirjasintyypillä kokoa 10. UUTISANKKURIN SEURAAVA NUMERO ilmestyy la Aineistotoimitukset viim. pe 8.8. klo 14. kokoajat: Iira Lahti ja Tiina Peltoniemi

12

**KUNTA TIEDOTTAA** **TEKNINEN TOIMI** Pyhärannan kunta. Tilinpäätös 2012. Kuulutus yleisötilaisuudesta

**KUNTA TIEDOTTAA** **TEKNINEN TOIMI** Pyhärannan kunta. Tilinpäätös 2012. Kuulutus yleisötilaisuudesta Pyhärannan kunta Kunnantoimisto avoinna: Pajamäentie 4 ma klo 9 17 23950 PYHÄRANTA ti, ke, to klo 9 15 Puh. (02) 8383 400 pe klo 9 14 kunta@pyharanta.fi http://pyharanta.fi **KUNTA TIEDOTTAA** Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) SALON UUSI TAPA TOIMIA Kuntaliitos vuoden 2009 alussa antoi hyvän pohjan Salon kaupungin kehittämiselle.

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 11/2011 31.10.2011 Julkinen tiedote. Jaetaan joka talouteen. Kaupungintalo Avoimet ovet uudella kaupungintalolla Tervetuloa tutustumaan uuteen kaupungintaloon (Tehdaskatu

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 12/2010 13.12.2010 Kirjastopalvelut MUUTOKSET AUKIOLOAJOISSA Salon kaupunginkirjaston kaikki toimipisteet ovat suljettuina jouluna 24. 26.12., uudenvuodenpäivänä 1.1.2011

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14

Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2013 MARKKINOITA JA MESSUJA...S. 4 KAIDANOJAN KARTANO...s. 5 TÄRKEÄT PUHELIN- NUMEROT...s.6 7 Harrastelukkari keskiaukeamalla s. 11 14 PÄÄKIRJOITUS Silmäilin vuoden takaisen

Lisätiedot

RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA

RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2005 s Vaihda joukkoliikenteeseen kesällä TERVEYSPALVELUALUE ESITTÄYTYY s RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA s EKOVIESTI: LIIKKEELLE: s s pääkirjoitus

Lisätiedot

Kansalaisopisto. Peppi Pitkätossu: ensi-ilta 28.3. ja 30.3. Salon Teatterissa. Musiikkiryhmien Soittajaiset 1.4. klo 18 Halikon lukion Forumissa.

Kansalaisopisto. Peppi Pitkätossu: ensi-ilta 28.3. ja 30.3. Salon Teatterissa. Musiikkiryhmien Soittajaiset 1.4. klo 18 Halikon lukion Forumissa. Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2014 kaupunkitiedote www.salo.fi 3/2014 3.-7.3.2014 Avustukset SALON KAUPUNKI JULISTAA HAETTAVAKSI YLEIS- JA KOHDEAVUSTUKSIA 4.4. KLO 12 MENNESSÄ Osassa kohdeavustuksia

Lisätiedot

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen.

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. 42 2011 2 Saaristomeren kaupunki Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. Katso sivu 4 " Vesihuoltolaitos tiedottaa: Hinnasto 2011 Lue lisää sivulta 9 Huom! Terapia-altaan

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011

K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011 EDUSKUNTAVAALIT 2011 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan

Lisätiedot

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON-

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON- KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä 2 P a l t a m o n k u n t a t i e d o t e H E L M I K U U / 2 0 1 4 w w w. p a l t a m o. f i Vaarankyläntie 7 88300

Lisätiedot

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän 2011 3 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? ILMOITUSLIITE Katso sivu 9 LänsiTurunmaalla siivotaan 6.5.2011 Lue lisää sivulta 11 " Norrbyn

Lisätiedot

Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat kurssit s. 10-12

Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat kurssit s. 10-12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2015 HAKU KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄ- TOIMINTAAN...s. 4 EDUSKUNTAVAALIT 2015...s. 4 OIVALLUKSIA OMAISHOITOON...s. 14 Auranlaakson kansalaisopiston keväällä alkavat

Lisätiedot

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 6-8 / 2014 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 6-8 /2014 3.-9.6.2014 Salon kesäasukas LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SALOON Salossa riittää jälleen tänä kesänä näkemistä ja kokemista

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 Kehitystä ja kehittynyttä Savitaipaleella Savitaipaleen kunta palkkaa elinkeinoasiamiehen kokopäiväiseen

Lisätiedot

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA Kotikylä 1/2012 HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri-hankkeen julkaisu 1/2012 KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA 2 Kevät on aina uuden

Lisätiedot

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti helmikuu 2011 39. vuosikerta Korjausavustukset Vasara ja nauloja Korjaus- ja energia-avustukset 2011 Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkistanut

Lisätiedot

LAUANTAI 31.8.2013 VIIKKO 35 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Uusi luokanopettaja Pyhäjoella

LAUANTAI 31.8.2013 VIIKKO 35 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Uusi luokanopettaja Pyhäjoella P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 31.8.2013 VIIKKO 35 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Uusi luokanopettaja Pyhäjoella ANNA KRONQVIST Olette ehkä jo kuulleet syksyn uudesta tuttavuudesta Saaren koululla.

Lisätiedot

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 28.5.2011 Tartu hetkeen - Carpe diem totesi roomalainen runoilija Horatius oodissaan jo ennen ajanlaskumme alkua. Lausahdus olisi hyvä tänäänkin pitää mielessä, oli

Lisätiedot

Vesantolainen. Muista Kesäkohtaaminen s. 32. Jäitä hattuun s.4. Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16

Vesantolainen. Muista Kesäkohtaaminen s. 32. Jäitä hattuun s.4. Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16 Ventolainen Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16 Jäitä hattuun s.4 Muista Kesäkohtaaminen s. 32 Ventolainen kevät 2014 Kunnanjohtajan terveiset Kevät tulee kohinalla lauhan, mutta vähälumisen talven

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot