Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla, sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla, sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen"

Transkriptio

1 Pyhärannan kunta Kunnantoimisto avoinna: Pajamäentie 4 ma klo PYHÄRANTA ti, ke, to klo 9 15 Puh. (02) pe klo **KUNTA TIEDOTTAA** viikolla. Hakemukset osoitteeseen Pyhärannan kunta, Sosiaaliosasto, Pajamäentie 4, Pyhäranta. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystäjään saa yhteyden hätänumeron kautta soittamalla numeroon 112. Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa. Kotihoidon päivystys: Joka päivä 8-19 puh Kunnanvirasto on kunnanhallituksen päätöksen mukaan suljettuna Teknisen toimen päivystys: Vesihuoltolaitos sekä kunnan alueet ja kiinteistöt Viikolla 27 Jyrki Nurmi Kai Rinne Viikolla 28 Jyrki Nurmi Kai Rinne Viikolla 29 Kai Rinne Viikolla 30 Jyrki Nurmi Päivystys työajan ulkopuolella klo sekä viikonloppuisin klo Sosiaaliosaston päivystys: Sosiaaliosaston puhelinpäivystys ma-pe klo Kiireellisissä asioissa järjestetään aika sosiaalityöntekijälle, arvion kiireellisyydestä tekee sosiaalityöntekijä. Heinäkuun toimeentulotukihakemukset on toimitettava kesäkuun viimeisellä viikolla ja elokuun hakemukset heinäkuun viimeisellä Päivähoitoasiat: Päivähoitopaikan hakeminen kunnanviraston ollessa suljettuna. Kiireelliset päivähoitohakemukset käsitellään myös viraston ollessa suljettuna. Hakemukset tulee toimittaa ryhmäperhepäiväkoti Tuiskurantaan ( Rantatie 3, Pyhäranta ). Jos hoidon tarve aiheutuu huoltajan ennakoimattomasta työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, vähimmäisaika hoidon järjestämiseksi on kaksi viikkoa. Muussa tapauksessa hakuaika on neljä kuukautta. Kunnanviraston ollessa suljettuna päivähoitopaikkatiedustelut: ryhmäperhepäiväkoti Tuiskuranta Tuulivoimakatsaus Koska Pyhärannan kunnan alueella olevista tuulivoimahankkeista on ristiriitaista ja osin väärää tietoa, tässä tiivistetysti kunnan alueen kaavoitustilanne ja kunnan tiedossa olevat hankkeet. Vakka-Suomen vahvistetussa maakuntakaavassa Rihtniemen edustalle on merkitty tuulivoiman selvitysalue. Kaavamääräyksen mukaan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon tulee selvittää yhdessä puolustusvoimien ja Satakuntaliiton kanssa. Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa, mutta ympäristöministeriö ei ole vielä vahvistanut kaavaa. Maakuntakaavassa Pyhärannan kunnan alueelle on merkitty kaksi tuulivoima-aluetta. Toinen alue sijaitsee Taka-Lammillan vt 8 länsipuolella rajoittuen Rauman rajaan ja toinen alue ulottuu Ropalta Reilaan. Maakuntakaavan Pyhärannan kunnan alueen kaavamerkinnöistä ei ole

2 haettu muutosta. Maakuntakaavojen asiakirjat löytyvät Varsinais-Suomen liiton kotisivuilta Hyväksytty Vakka- Suomen maakuntakaava löytyy myös kunnanvirastosta. Kunnalla on Propel Voima Oy:n kanssa allekirjoitettu maanvuokrasopimus enintään viiden tuulivoimalan rakentamiseksi Rihtniemeen. Rakentamisaika on 10 vuotta allekirjoituspäivämäärästä. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja edellisen kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan aikana. Asian käsittely ei ole edennyt sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. PyhärantaTuuli Oy on jättänyt kuntaan kaksi suunnittelutarveratkaisuhakemusta, jotka koskevat molemmat neljää myllyä tuulivoimavaihemaakuntakaavaan merkitylle alueelle. Hakemukset ovat olleet julkisesti nähtävillä ja naapureiden kuuleminen kirjeitse on suoritettu. Kunnanhallitus on käsitellyt hakemuksia ja päättänyt pyytää hankkeesta lausunnot maakuntamuseolta, Varsinais-Suomen liitolta ja Ely-keskukselta. Lausunnot eivät sido kuntaa ja kunnalla on päätösvalta asiassa. Suunnittelutarvehakemukset käsittelee kunnanhallitus ja mahdolliset rakennuslupahakemukset tekninen lautakunta. Hakemusasiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta kohdasta kuulutukset ja niihin voi tutustua myös kunnanvirastossa. PyhärantaTuuli on tehnyt maanvuokrasopimukset yksityisten kanssa, eikä kunnalle ole muutakaan sopimusta hankkeesta. Pyhärannan kunnalla on Hyötytuuli Oy:n kanssa kaavoitussopimus, jota on käsitelty kunnanhallituksessa Sopimuksessa on sitouduttu laatimaan kaava Kakonjärven alueelle, ts. kaavoituksella tutkitaan, onko tuulivoimarakentaminen alueelle mahdollista. Hyötytuuli maksaa kaavoituksen kustannukset. Kunnalla on oikeus päättää kaavatyön yksityiskohdista näkemyksensä mukaisesti. Sopimuksella ei ole sitouduttu esim. tiettyyn myllyjen määrään. Kaavoitussopimusta koskevassa kunnanhallituksen pykälässä lukee mm. seuraavaa: Hyötytuuli Oy suunnittelee 11 tuulivoimalayksikön rakentamista Ylikylään. Maa-alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho on 2 3 MW. Kukin tuulivoimalaitosyksikkö koostuu noin 120m korkeasta tornista ja kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija on noin m. Voimaloiden keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 500m. Hankkeen yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on noin 25,3 33 MW ja vuotuinen sähköntuotanto noin 82,5 GWh. Kunnanhallitus on päättänyt Kakonjärven osayleiskaavan vireille tulosta kokouksessaan Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Hanke etenee normaalina kaavahankkeena, ja kaavaluonnos ja kaavaehdotus tulevat aikanaan nähtäville. Kaavoituksen ohella hankkeesta on tehty YVA -prosessi. Hankkeen asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta kohdasta Kaavoitus. Hyötytuuli on järjestänyt kaksi yleisötilaisuutta kunnan ja Elykeskuksen kanssa. Kaavaprosessin yhteydessä tullaan järjestämään vielä yleisötilaisuus. Maanomistajat vastaavat oman kiinteistönsä vuokraamisen ehdoista mm. purku- ja siivoustöiden osalta. Propel Voima Oy:n ja kunnan välisessä sopimuksessa on sovittu, että vuokralainen purkaa rakennukset, rakennelmat ja laitteet omalla kustannuksellaan 12 kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä lukien, ellei toisin sovita. Energiaviraston tehtävänä on tarkistaa yhtiön vakavaraisuus ja tulos- yms. laskelmat syöttötariffiin liittyvän käsittelyn yhteydessä. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuulutukset julkaistaan kunnan kotisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla, sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämät asiat lisäksi Länsi-Suomilehdessä. Kunnanhallituksen esityslistat julkaistaan ennen kokousta ja pöytäkirjat allekirjoittamisen ja tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivuilla alkaen myös kokouksen liitteet löytyvät kotisivuilta. Pöytäkirjat säilytetään Kuntaliiton ohjeen mukaisesti kunnan kotisivuilla kaksi vuotta. Sitä vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kunnanvirastosta. Valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt kunnan strategian. Vision mukaan: Vuonna 2025 Pyhäranta on vetovoimainen asuinkunta. Olemme taloudellisesti vahva ja teemme rohkeasti omat valintamme. Osaamistamme, vastuullisuuttamme ja yhteistyökykyämme arvostetaan. Yritykset ja yhdistykset kuuluvat yhteisöömme ja edistävät kanssamme kuntalaisten hyvinvointia. Meidät tunnetaan tuulipuistosta, perinteisistä tuulimyllyistä sekä kannattavasta matkailu- ja teollisuusalan yritystoiminnasta. Strategiaa on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut kaikkien valtuustoryhmien edustus ja kunnan johtoryhmä. Strategian valmistelun yhteydessä työryhmä on kysynyt kuntalaisten mielipiteitä. Kysely oli Uutis-Ankkurissa 8/2013 ( ) Tuulivoima-asiaa käsiteltiin kysymyksessä numero viisi seuraavasti: Pyhärannan kunnan alueelle suunnitellaan tuulivoimaa. Kunta saa tuulimyllyistä kiinteistöveroa. Mikäli lakimuutos toteutuu, yhdestä myllystä saa 20 vuodessa kiinteistöveroa n euroa. Mikäli kunnassa on 15 myllyä, on kiinteistövero vuodessa n euroa. Vertailun vuoksi Pyhärannan saama kiinteistövero kaikista alueella olevista kiinteistöistä on tällä hetkellä n euroa. Pitäisikö Pyhärannan alueelle kaavoittaa tuulivoimaa ja kuinka monta myllyä olisi mielestäsi realistista sijoittaa kunnan alueelle? Vastauksia tuli yhteensä 89, joista 74:ssä vastattiin em. kysymykseen. Vastanneista 58 oli tuulivoiman kannalla, 5 ei osannut sanoa ja 11 vastus-

3 ti tuulivoimaa. Kyllä vastauksista 18 oli tosin ehdollisia, mm. tuulivoimaa ei toivottu meren rannalle. Vastauksista ei kuitenkaan voinut päätellä, että kuntalaisten keskuudessa esiintyisi voimakasta tuulivoiman vastustamista. Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tietoisia kiinteistöverotulojen tasosta. Hallituksen ja valtuuston jäsenille on mm valtuustoseminaarissa esitetty Uutis-Ankkurissa mainitun kustannustason mukaisia esimerkkilaskelmia. On hyvä, että tuulivoimasta keskustellaan aktiivisesti. Asioiden valmistelua tullaan jatkamaan ja valmistelun edetessä kuntalaisia tullaan edelleen kuulemaan ja kunta tulee järjestämään yleisötilaisuuksia. Päätöksiä ei ole tehty ja kaikki vaihtoehdot ovat vielä mahdollisia. Terveisin Pauliina Sarilo kunnanjohtaja Pyhärannan terveysaseman kesä Terveysasemalla lääkärin-, sairaanhoitajan-, laboratorion vastaanotot on suljettuna Hammaslääkärin vastaanotto on suljettuna Virka- aikaan klo 8-15 voitte hakeutua lääkärintai sairaanhoitajan vastaanotolle Uudenkaupungin terveyskeskukseen Terveystie 4. Ajanvaraus numerosta Ilta- ja viikonloppupäivystyksen ajanvaraus numerosta Arkisin, alkaen klo 15 ja viikonloppusin klo 9:00. Öisin päivystää TYKS Vakka- Suomen sairaalan ensiapupoliklinikka. Ajanvaraus numerosta **TEKNINEN TOIMI** Pyhärannan kunnassa käynnissä olevien hankkeiden yhteystietoja Kevyeen liikenteen väylän rakentaminen välille Reila-Kukola Urakoitsija: Destia Oy Työpäällikkö Mikko Kuusisto, Työmaapäällikkö Juha Poskiparta, Rakennuttajana Pyhärannan kunta, rakennustarkastaja Olli Lahtonen Valvontakonsultti Petri Virtanen, Ramboll Oy ELY-keskus, Aluevastaava Janne Saari Siirtoviemärin rakentaminen välille Rohdainen- Santtio. Urakoitsija Maisemarakennus Viitanen Oy. Janne Viitanen Matti Arvonen Rakennuttajana Pyhärannan kunta, rakennustarkastaja Olli Lahtonen Valvojana Jarmo Valpio Kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu Pyhärannan kunnassa Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee maatalousalueiden yleissuunnittelua Pyhärannan kunnan alueella. Yleissuunnittelun tarkoituksena on löytää alueelta maatalouden vesiensuojelu- ja luonnon monimuotoisuuskohteita sekä ohjata ja tehostaa vesiensuojelua ja luonnonhoitoa viljelyympäristössä. Suunnittelussa huomioidaan myös ranta-alueet ja niiden monikäyttö. Tavoitteena on, että suunnitelmaa voidaan hyödyntää haettaessa uuden ympäristökorvausjärjestelmän rahoitusmahdollisuuksia. Suunnittelua tehdään yhteistyössä maanomistajien, kuntien, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvää kesää kaikille ja 4.8. palvelemme jälleen normaalien aukioloaikojen puitteissa toivottaa Terveysaseman henkilökunta **SIVISTYSTOIMI** Lämmin kiitos kaikille minua muistaneille jäädessäni vapaalle Ihoden koulutyöstä Pirjo Haavela Hankkeen alussa järjestetään kaikille avoin aloitustilaisuus, jossa kerrotaan hankkeesta ja esitellään suunnittelija. Aloitustilaisuus järjestetään keskiviikkona 2.7 klo Reilan koululla (Eemelintie 6, Reila). Tilaisuuden yhteydessä on sään salliessa mahdollisuus osallistua maastokäynnille lähelle valmistuneelle pienelle kosteikolle. Lämpimästi tervetuloa!

4 (Osallistujien tulee olla vähintään 15-vuotiaita.) Joukkueiden ilmoittautumiset viimeistään pe klo mennessä tai tai tai (ilmoittautumiseen mukaan ilmoittajan/kapteenin sähköpostiosoite) Matka Särkänniemeen la Tervetuloa mukaan päivämatkalle Särkänniemeen. Bussilipun hinta on 10 /henkilö Elämysavaimen hinta on 35 (yli 120cm) Ipana-avain 29 (alle 120cm). Vuoden 2000 jälkeen syntyneille huoltaja mukaan. Lähtöajat ja paikat Rohdainen, Sale klo Reila, koulu klo Ihode, Osuuspankki klo Takaisin lähdetään klo **VAPAA-AIKATOIMI** Kotiseuturetki Radansuun vesimyllylle tiistaina Tutustutaan myllyn historiaan, paluumatkalla poiketaan Yliskalliolle kahville ja sieltä Kaukan kyläkodille. Matkalle lähdetään klo 13 ja paluu n. klo 16 Ilmoittautumiset Juha Teräsvasaralle puh mennessä. Matka on Ravakan Kulttuuripolku -hankkeen tapahtuma. Ilmoittautumiseen osallistujien nimet, yhteystiedot ja lipputilaukset. Ryhmäalennus on huomioitu matkakustannuksissa. Kaikki maksut kerätään autossa. Ilmoittautumiset sähköpostilla, tai puhelimitse viimeistään ke 9.7. klo mennessä. tai , tai Rantalentopalloa Rantalentiksen arvontaturnaus järjestetään su Rohdaisten beach volley- kentällä klo alkaen. Paikalle saapuneista pelaajista arvotaan joukkueet ja turnausohjelma tehdään paikanpäällä. Lisätiedot tai Harraste jalkapalloturnaus Joukkueessa tulee olla vähintään kuusi kenttäpelaajaa ja maalivahti, kuitenkin enintään 12 pelaajaa + maalivahti. Kentällä tulee olla koko ajan vähintään yksi vastakkaisen sukupuolen edustaja. Rohdaisissa urheilukentän vieressä vuoroja maanantaisin ja torstaisin klo Lisätietoja: Mika Aaltonen Reilassa vuorot tiistaisin ja perjantaisin ja lisäksi kevytlentis sunnuntaisin klo Lisätietoja: Jouni Varjonen

5 Harrastepesistä aikuisille Maanantaina klo alkaen. Rohdaisten urheilukentällä. Tervetuloa kaikki täysiikäiset pelailemaan rennolla mielellä pesäpalloa! Lisätietoa: tai Suojalan sekä Lahdenvainion uimakouluissa on vielä tilaa! Ilmoittautumiset uimakouluihin kunnan nettisivuilta kohdasta lomakkeet/vapaa-aikatoimi löytyvän linkin kautta. Lahdenvainio, Salinranta, ja (yhteensä 10 pvä) klo alkeisryhmä, klo suoritusryhmä. Ryh- Ryhmät voidaan tarvittaessa jakaa kolmeen osaan, esim. alkeis-, harrastus-, taitoryhmä, kellonajat viitteellisiä. Suojalan ranta, ajalla ja (yhteensä 10 pvä) alkeisryhmä, suoritusryhmä. Reilan ranta, ajalla ja (yhteensä 10 pvä) alkeisryhmä klo Reilan uimakoulu on täynnä! Uimakoulujen hinta 30 e/lapsi. Ulkopaikkakuntalaiset 40 e/lapsi. Haastepyöräilyn palkinnot ja tulokset seuraavassa Ankkurissa. Suurkiitos kaikille osallistujille. tarkkaavaisuutta. Musiikkiharrastus auttaa myös oppimisvaikeuksissa lapsia ja nuoria. Musiikki muovaa aivoja ja vaikutukset säilyvät aikuisuuteen asti." Minna Huotilainen Musiikkileikkikoululla on muutamia todella tärkeitä tehtäviä. Muskari virkistää ja rentouttaa. Se herättää musiikille myönteisen asenteen. Muskari saa lapset nauttimaan laulamisesta, soittamisesta ja musiikkileikeistä. Muskari edesauttaa lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä ja se kehittää lapsen rytmi-, melodia-, kuulo- ja kuuntelukykyä. Vakka-Suomen musiikkiopisto aloittaa muskariopetuksen Pyhärannassa Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa maanantaina klo Ilmoittautumisia otetaan vastaan Vakka-Suomen musiikkiopiston toimistossa puhelimitse p. (02) Lomakkeen voi käydä täyttämässä myös musiikkiopiston toimistossa Laitilassa Kustaa Hiekan lukutuvalla alkaen. Oppilaaksi ottaminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Muskariopetus järjestetään Palvelukeskus Ankkurissa, Retkentie 6, Pyhäranta seuraavasti : ma Pienet ( syntyneet) ma Kaikenikäisten lasten muskari ma Isovanhempi-lapsi -muskari Muskariopettajana toimii varhaisiän musiikinopettajaksi Lahden ammattikorkeakoulusta valmistunut Elli-Maria Joensuu. Lukukausimaksut ovat 30 minuu tin ryhmässä 70 / lukukausi ja 45 min ryhmässä 80 / lukukausi. Palveluliikenne on mahdollinen aikataulujen puitteissa. Lisätiedot: Vakka-Suomen musiikkiopisto p. (02) tai (02) Maastojuoksujen palkintojenjako Pyhärantapäivässä noin kello Muskari Muskarissa leikki avaa oven musiikin maailmaan Tervetuloa mukaan Vakka- Suomen musiikkiopiston musiikkileikkiopetukseen! "Musiikki on aivojen kuntosali. Musiikkiharrastus edistää äidinkielen oppimista, nopeuttaa motorista kehitystä ja parantaa

6 Vuoden pyhärantalainen Pyhärantapäivänä nimetään vuoden pyhärantalainen yleisöäänestyksen perusteella. Vuoden pyhärantalaisen tulee olla henkilö, joka on toiminut Pyhärannan hyväksi ja tuonut Pyhärantaa myönteisellä tavalla tunnetuksi. Ehdokaslistaa ei aseteta. Oheisella lomakkeella voit äänestää omaa suosikkiasi ja palauttaa sen kunnanvirastoon tai kirjastoon perjantaihin mennessä. Lisää lomakkeita saa kunnanvirastosta. Ehdotus vuoden pyhärantalaiseksi Perustelut **YHDISTYKSET TOIMIVAT** EL Pyhärannan yhdistys Olemme mukana Pyhärantapäivillä la kirpputoripöydän kanssa. Ole hyvä ja tule tekemään löytöjä ja keskustelemaan toiminnastamme jos vaikka saisit inspiraation liittyä yhdistyksemme jäseneksi ja osallistumaan monipuoliseen toimintaamme. Kukolan rantapäivää vietetään entiseen tapaan tiistaina alkaen klo Mukavaa yhdessäoloa ulkopelien, ruokailun ja arvonnan merkeissä. Kyläyhdistys Pleissi SYDÄNKARIN SOUDUT JA PYHÄRANTAPÄIVÄT LA Suojalan ranta-alueella, Pyhärannan Kievari, Suojalantie 9, Rohdainen Markkinat Arpajaiset Valokuvauskilpailu OHJELMA/ Lavalla Klo 12:00 Avauspuhe/Pyhärannan kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heimo Mäki-Tanila Viihdeohjelmien tuottaja ja juontaja Aki Linnanahteen tervehdys ja julkkisvieraiden esittely: Näyttelijä Risto Autio sekä Toisenlaiset frenditdokumenttisarjasta tutut Sanna ja Kata. Rohdaisten Kyläyhdistys Pleissin tervehdys/ puh.joht. Juha Hyvärinen Klo Lähtö: Kajakit, kanootit, soutuveneet, tuunatut hupiveneet 13:00 Rap-artisti Souce esiintyy Kumivenesoudun SM-kilpailun lähtö 14:00 Taikuri esiintyy päälavalla 14:30 Tuula Amberla Trio 15:15 Lasten karaoke-laulukilpailun finaali 16:30 Taikuri ja ilmapallot Annikin puistossa 16:30 Vuoden pyhärantalaisen julistaminen, Elli Rihtniemen stipendien jako 16:45 Kyläyhdistysten välinen Pleissaus- kisa 17:15 Rauman iltanäyttelijöiden puheenvuoro: 17:30 Rap-artisti Souce esiintyy 18:00 Palkintojen jako + arvonnan pääpalkinnot 19:00 Kehä-yhtyeen trubaduuri esiintyy 20:00 Souce yhtye ja paikallinen Irwin esiintyvät Kievarissa 21:30 Kehä- yhtye esiintyy Kievarissa Timo Turunen jonglööraa alueella Pyynikin kesäteatterissa PIRUNPELTO on vuorossa Matkan hinta ruokailuineen on n. 60. Aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin. Saaristolaisjumalanpalvelus Santtion rannassa 3.8. klo Yhdistys tarjoaa kirkkokahvit. Pyhärannan seurakunta. EL Pyhärannan yhdistys. ILOINEN ILTAPÄIVÄ Kirikalliolla sunnuntaina klo Takuuvarmasti nauruhermoja kutkuttava tilaisuus jossa maan parhaimmistoon kuuluva naurujoogakouluttaja Essi Tolonen tulee pitämään hauskan naurujoogasession. Tilaisuus alkaa ruokailulla jonka jälkeen naureskellaan, kahvitellaan ja lopuksi tanssitaan unohtamatta tietenkin arvontaa. Varaa päivä kalenteriin ja seuraa ilmoittelua myöhemmin. OHJELMAA LAPSILLE ANNIKIN PUISTOSSA Klo Pyhärannan seurakunnan lapsi ja perhetyöntekijät järjestävät perheille yhteistä tekemistä tehtäväradan merkeissä Banderollin maalaus lapsille Taikuri ja ilmapallot

7 Kasvomaalausta ja tatuointia /Partiolaiset (pieni maksu) Myllyn tarina Klo 12:30-13:30 Laukolan tiellä (Rohdainen) Ellin ( Rihtniemi) tuulimyllyn historiaa /Kotiseutuyhdistys Suojalan rannassa Klo Pleissin vesileikit: vetorengas, ja polvilauta Rompetori Rantasauna /Kievarin Terassi Leirintäalueen sauna on lämpimänä sekä Kievarin terassi on auki koko tapahtuman ajan. Soutajille sauna on ilmainen. Tiekirkko ( Pyhärannan kirkko, Kirkkopolku 9 ) on avoinna kesällä klo Urheilukentän alueella ja lähimaastossa Klo Jumissa autoilua (ilmainen) Voimankoitosta kentällä Pyhärannan Myrskyn koripallon heittelyä Pleissin tutkaan veto (palkintona jääkiekkomailat) Sydänkarin Motorshow Klo Näyttely on ilmainen! Uusi autotapahtuma kokoaa monipuolisen kattauksen niin motorsport kuin tuning-autoja, unohtamatta muita harrasteajoneuvoja, moottoripyöriä ja traktoreita. Alan myyntiedustajia on paikalla! Tule kokemaan koko perheen ilmainen auto, moottoripyörä, mopo ja traktori - näyttely. Autonäyttely: tuotepalkintoja. Jos sinulla on tallissa jokin menopeli, jonka kuuluisi olla ehdottomasti osa tätä näyttelyä ota yhteyttä pikimmiten Juha Hyväriseen puh Yleisöäänestys, näyttelyssä olevista menopeleistä. Hienoimman menopelin palkitseminen.. Reidu KYLÄSAUNAN VUOKRAAMINEN Reidun kyläsaunaa vuokrataan kaikille halukkaille. Saunan varaukset Outi Eeva puh Saunamaksu on Reidun jäseniltä 4 /tunti ja muilta 5 /tunti. Saat maksamista varten avainten haun yhteydessä tilisiirtolomakkeen. Saunan vieressä on kaikkien käytössä oleva lapsiystävällinen uimaranta, josta löytyy pukukopit.

8 TORSTAISAUNA Kaikille avoinna olevat torstaisaunat Reidun kyläsaunalla klo Saunamaksu on aikuisilta 1, lapset veloituksetta. JÄSENMAKSU Jäsenmaksu vuodelle 2014 on 5 /jäsen. Sen voi maksaa Reilan kyläyhdistys REIDU ry:n tilille FI Laita viestikenttään nimi ja osoite sekä sähköpostiosoite jäsentiedotteiden vastaanottamista varten. RANTAPÄIVÄ Reidun sauna on kaikille avoinna lauantaina klo alkaen. Sauna lämpimänä koko päivän, ota omat eväät esim. grillattavaa mukaan. Vietetään mukava päivä yhdessä saunomisen ja lentopallon merkeissä. Nälkloukkan kyläyhdistys MAALAUSTALKOOT KYLÄKODISSA la klo Ikkunakarmien maalin skrapausta ja maalausta sekä sisä- että ulkotiloissa (ei säävarausta). Talkoissa tarjolla hyvää talkoomuonaa ja iloista seuraa. PIHAKAHVILA su 6.7. klo Lohisoppaa, kahvia ja leivonnaisia sekä elävää musiikkia ja hyvää seuraa. Kirpputoreja Tule nauttimaan Suomen suvesta ystävien ja tuttavien kanssa. REIDUN KOTISIVU Reidun kotisivulta osoitteessa löydät ajankohtaista tietoa yhdistyksestä ja toiminnastamme, vanhoja valokuvia sekä hyvän palveluhakemiston. Hyvää kesän jatkoa toivottaen Hallitus Pyhärannan vpk:n naisjaosto Järjestätkö juhlia? Vuokraamme kokonaan valkoisia kahvi-, ruokailuja tarjoiluastioita sekä termoksia. Astiasto on 100 hengelle. Lisäksi vuokraamme valkoisia juhlapöytäliinoja, juhlatelttaa, pöytiä ja tuoleja. Hinnat löydät nettisivuiltamme kohdasta: Järjestätkö juhlia? Yhteyshenkilö: Mari Lehtinen puh: , Pyhärannan vpk:n naisosasto KESKIKESÄN KOHAHDUS KYLÄKODISSA la KLO Juontajina: Susanna Pihlaja ja Kalle Klotz Ohjelmassa mm. laulajina, soittajina ja juontajina: Susanna Pihlaja ja Kalle Klotz klo Köydenvetokilpailu Santtioseuran ja Nälkloukkan Kyläyhdistyksen välillä klo Lasten taidemaalaustapahtuma Susanna Pihlajan johdolla (suojaessu/-haalari mukaan). klo Letkajenkan SE-yritys Kalle Klotzin johdolla Kettingin heittokilpailu Arpajaiset Koiravaljakkoajelua lapsille Runsas ruokailutarjonta: Hernekeittoa, lettuja, makkaraa, kahvia, leivonnaista jne. Erilaisia toreja: Kyläkotitori (mm. puusorvit, vanhoja ovia, pari pulpettia, helmitaulu, jne.) Vihannes-, juures- ja leivonnaistori Taidenäyttelyitä ja -myyntiä Kirpputoreja Tule mukaan nauttimaan ja tapaamaan tuttuja.

9 KESÄTEATTERIMATKA SU VUOJOEN KARTANOVIERAILU JA KUIVA- LAHDEN KESÄTEATTERI Klo lähtö Ylikylästä Klo kartanokierros roolioppaan johdolla. klo maalaisbuttelounas klo Juuselan Maija -näytelmä Kuivalahden kesäteatterissa. Kokonaishinta 35,00 /osallistuja. Ilmoittautumiset Tuula Ruoholalle p kesäkuun loppuun mennessä. YLISKALLION LAVATANS- SIT la Miltons & Sanna Arell la 5.7. Pekka Rinne ja Kuunsilta la Pepe Enroth la 2.8. Pyrstötähti la Sävelyhtye Katulyhty KOTISIVUSTO: googlaamalla nälkloukka Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin Johtokunta Lahdenvainion tuulimylly-yhdistys Juhannuspäivänä klo juhla Myllymäellä. Tapio Torpo juontaa ja laulattaa. Arvontaa ja buffetti. Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset Ke 2.7. klo emalointikurssi Koruja, nappeja, mosaiikkia Soile Kujalan kotona, Tarvomäenkuja 6. Ilmoittautumiset Soile Kujalalle puh Pyhärannan Martat ry Tulossa kesän aikana kesäteatteria sekä matka Ruskoon Loviisan Aittaan. Lisätietoja tapahtumista ilmoitetaan sähköpostilla sekä Raumalainen lehdessä! Puutarharetki ke klo Vakka-Taimeen, Polttilantie 102, Pyhäranta. Vesa Muurinen toimii oppaana. Mennään omin kyydein, jos olet kyytiä vailla, soita Riitta puh Perinteiset Martan- päivän kahvit ja saunailta ma klo Rihtniemen leirikeskuksessa. Rauman Lännen Martat kutsuttu vieraaksi. Toivotaan arvontavoittoja mukaan arpajaisia varten. Tervetuloa viettämään marttojen yhteistä suviehtoota. Tulossa syyskuussa klo teatteri-ilta Uudenkaupungin teatteriin. Varaa päivä kalenteriisi! Tarkempi ilmoitus lähempänä ajankohtaa. Pyhärannan Myrsky Rompetori 5.7. klo Myllymäen ympärillä. Puffetista kahvia, makkaraa ja lettuja. Paikkavaraukset Jouni Nurmelalta iltaisin p Paikka räätälöidään tulojärjestyksessä, hinta 15 euroa. Alakouluikäisten lasten jalkapallokoulu Ensimmäinen kerta oli Osallistumismaksu 15 / lapsi. Hintaan sisältyy opetus, pelipallo sekä pelipaita. Opetuskertoja 8 kpl sekä loppuhuipennuksena peli vanhemmat vastaan lapset, jolloin tarjolla limua ja makkaraa. Opetus tapahtuu Rohdaisten jalkapallokentällä sunnuntaisin klo alkaen. Ilmoittautua voit paikan päällä tai Jarkko Laivolle Rantasauna lämpiää keskiviikkoisin klo Aikuiset 2 euroa, sis. kahvin. Lapset ilmaiseksi. Kaljasmaja vuokrattavissa saunailtoihin, perhejuhliin ja kokouksiin. Varaukset Maarit Valpolalta puh

10 Hantla ry Pyhärannan kotiseutuyhdistys Helinin Torppamuseo Vanha Turuntie 182 Ihode Museo on avoinna kesäsunnuntaisin klo lukuun ottamatta , jolloin vietämme juhannusta. Kesäkonsertissa soi ruotsalainen romanssi HANTLA:n tämän kesän konsertissa kuullaan ruotsalaista musiikkia. Konsertin alkupuolella Hannulan vakiosolistit Essi ja Samu Luttinen sekä Laura Nykänen esittävät ja 1900-luvun ruotsalaista klassista laulumusiikkia. Heitä säestämään on Hannulaan saatu maamme eturivin liedpianisteihin lukeutuva pianotaiteilija Ilmo Ranta. Konsertin jälkipuoliskolla laulajat tunnelmoivat yhdessä Sauli Luttisen kanssa ruotsalaisten laulelmien parissa. Lauluja säestää kitaristi, läänintaiteilija Jarmo Julkunen. Konsertin todellinen vetonaula on näyttelijälegenda Birgitta Ulfsson, joka on lupautunut lausumaan ruotsalaisia runoja ja tekstejä laulujen lomassa. Rakkaani, olet kuin ruusu - Ruotsalaisia romansseja Hannulassa su13.7. klo 16. Museolla tapahtuu mm. seuraavaa: Jukka Alhoranta kertoo museon ja torpan historiasta ja Helge Sainio opastaa saunavihdan teossa. Jukka Alhorannan rakentaman maitolaiturin vihkiäiset museon vieressä olevassa Laihosen pajassa avoimet ovet Torstaina (huom. päivä) yhteislauluilta klo 18 alkaen laulattajina Marja Savolainen ja Juhani Tanner Jukka Alhoranta valmistaa perinteistä riukuaitaa. Edellä olevissa tapahtumissa on myös kahvitarjoilu. Pyhärannan Kotiseutuyhdistys ry järjestää retken. Säkylässä tutustumme talvi- ja jatkosotamuseoon, Harjavallassa Emil Cedercreuzin museoon ja Irjanteella museokeskukseen. Lounas Säkylässä Tupalan Hovissa ja kahvit Irjanteella. Aikataulusta ja muusta ilmoitetaan myöhemmin lehdissä. Ilmoittautua voi Iivolle puh tai Jormalle Kuvataidenäyttelyjä Hannulan suuli- ja navettagallerioissa on heinäkuun viikonloppujen ajan esillä Rauno Luttisen Maisema- ja naamatauluja sekä Erkki Railion valokuvateoksia pyhämaalaismaisemista. Toivotamme kaikille UutisAnkkurin lukijoille hyvää kesää ja ennen kaikkea hyvää juhannusta

11 Santtioseura Santtion kesäjuhla Ilmin rannassa la klo 18 alkaen. Lasten juhla klo Leikkikentän ja uuden katsomon vihkiäiset, Rokki-kokki esiintyy, vanhoja autoja, perinneveneitä, näytöspurjehdus, arvontaa, puffetti. Juhla jatkuu saaristolaistanssien merkeissä klo Musiikista vastaa tanssiorkesteri Menokkaat Vapaa pääsy. Tervetuloa. To Kuntosuunnistus (järj. LaJy), lähdöt klo , Pyhäranta, Ropa, hiekkakuopat (Kakonkallio), opastus Varhokyläntieltä, karttamaksu. Ti Kuntorastit (järj. VaRa), Erkin 100-juhlamaili (lyhyt rata 1609 m), lähdöt klo , Pyhäranta, Ylikylä (Pakokallio), opastus Meritieltä, karttamaksu. Ti Kuntorastit (järj. VaRa), lähdöt klo , Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää (Markanen), opastus Uudenkaupungintieltä, karttamaksu. Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh , sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.inet.fi Koe löytämisen riemu ja lähde rohkeasti mukaan etsimään rasteja! Juhannusaattona salon nosto klo 18 Mainingin pihalla. **ILMOITUKSIA** 2. juhannuspäivänä perinteinen juhannusjumalanpalvelus Santtion rannassa klo 13 Kesäteatteri Santtion rannassa Jarmo Kosken ohjaama Autotyttö. Entistä mahtavampi valikoima kesäkukkia ja upeita amppeleita! Avoinna joka päivä klo Tervetuloa! Ropantie 2, p , **UutisAnkkurin oma nurkkaus** Suunnistustapahtumia Pyhärannassa kesällä 2014 Kuntosuunnistuksen tapahtumia Pyhärannan kunnan alueella järjestävät Vakka-Rasti ja Laitilan Jyske. Tapahtumissa on sähköinen ajanotto, mutta ilman ajanottoakin voi suunnistaa. Tapahtumiin ilmoittaudutaan paikan päällä, ja toimitsijoilta saa kysyä neuvoja tai pyytää ohjausta. Ti Kuntorastit (järj. VaRa), lähdöt klo , Pyhäranta, Radansuu (Radansuu, Yliskallio et.), opastus Raumantieltä/Radansuuntieltä, karttamaksu. Aineiston tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella kunta(at)pyharanta.fi. Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL kirjasintyypillä kokoa 10. UUTISANKKURIN SEURAAVA NUMERO ilmestyy la Aineistotoimitukset viim. pe 8.8. klo 14. kokoajat: Iira Lahti ja Tiina Peltoniemi

12

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22.

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. TIEDOTE 2/2009 TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN! Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa. Ohjelmassa on musiikkia, tanssia, ongintaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO Tapahtumakalenteri 1.1. 31.3.2014 Eurajoki

IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO Tapahtumakalenteri 1.1. 31.3.2014 Eurajoki MIKÄ ON IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO? Kaikille avoin tapahtumakalenteri. Tiedot kalenteriin voi välittää hankekoordinaattorille. Kalenteriin voi jokainen suunnitella toimintaa! Kalenteri kuuluu osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA

TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA TOHMAJÄRVEN KUNNANVIRASTO on avoinna vuonna 2015 maanantaisin klo 9-17 ja tiistaista perjantaihin klo 9-15. Kunnan puhelinvaihde toimii Turussa, nro 040 105 4000, fax. 013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Jotta osaamme varata ruokaa kaikille, pyydämme ilmoittautumaan juhliin viimeistään

Jotta osaamme varata ruokaa kaikille, pyydämme ilmoittautumaan juhliin viimeistään Tammikuu 2016 ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA VELKUALLA SUNNUNTAINA 6.12.15 SANAJUMALANPALVELUS KIRKOSSA 11.00 Pirkko Tavio, Leena Flander ja Reini Koivusalo Kunniakäynnti sankarihaudoilla ja seppeleenlasku JUHLA

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

**KUNTA TIEDOTTAA** **VAPAA-AIKATOIMI** Pyhärannan kunta. Kunnanviraston joulun aika. Vakka-Suomen musiikkiopisto. Vaplan tiedotuksia

**KUNTA TIEDOTTAA** **VAPAA-AIKATOIMI** Pyhärannan kunta. Kunnanviraston joulun aika. Vakka-Suomen musiikkiopisto. Vaplan tiedotuksia Pyhärannan kunta Kunnantoimisto avoinna: Pajamäentie 4 ma klo 9 17 23950 PYHÄRANTA ti, ke, to klo 9 15 Puh. (02) 8383 400 pe klo 9 14 kunta@pyharanta.fi http://pyharanta.fi **KUNTA TIEDOTTAA** Kunnanviraston

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri Kinaporin palvelukeskus 10.6.2016 Tapahtumakalenteri Pe 10.6. Virkeänä kohti viikonloppua -tuokio klo 14 Ma 13.6. Tanssit klo 13, Rami s band Ti 14.6. Ulkoilupäivä Pihlajasaaressa. Lähtö Kinaporin aulasta

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 30.9.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin lentokentän konesäilytys ja majoitus asemakaava. 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 Kemiönsaaren kunta Kaavoituskatsaus sisältää muun muassa: sivu Mitä kaavoitus on? 2 Ajankohtaista kaavoituksessa Vuonna 2016 kaavoitusyksikkö tulee työskentelemään useamman ison asemakaavahankkeen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot