KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Heikkinen Heikki Peltonen Kari Komulainen Helena Pöllänen Eero Pöllänen Eija Inget Maija Virtanen Kirsi Piipponen Jorma Huotari Kauko puheenjohtaja jäsen, vpj jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen MUUT Suihko Tarmo kaup.hall edustaja poistui 125 käsittelyn aikana klo Juntunen Jari kaupungininsinööri Kyllönen Päivi puhtaus- ja poistui 123 käsittelyn ateriapalv.pääll. jälkeen klo Kinnunen Pirjo pöytäkirjanpitäjä POISSA Pikkarainen Ensio jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 119 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t 120 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Pöllänen ja Eija Pöllänen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mu kaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. Heikki Heikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eero Pöllönen Pirjo Kinnunen Eija Pöllänen PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Toimistosihteerin työhuoneessa klo 8-11 Virka-asema Allekirjoitus Toimistosihteeri

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta KOKOUSAI KA klo 16:00-17:45 KOKOUS PAIK KA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIEDOTUS- JA KYSELYASIAT TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT ATERIAKULJETUKSET 217 Liite 124 SIVAKKA -HALLIN LAAJENNUKSEN URAKKATARJOUS 218 Liite 125 WOODPOLIKSEN PURUNPOISTON HANKKIMINEN SIVAKKA -HALLIIN 219 Liite PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Toimistosihteerin työhuoneessa klo 8-11 Merk. HEIKKI HEIKKINEN Heikki Heikkinen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS TEKNLTK 119 Kaupungininsinööri Kuhmon kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen ko kouksen pitämisestä. Hallintosäännön 8 :n mukaan toimielimen kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey dessä. Se lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ao. toimielimen kokouksessa. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösval tainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta tekee kokouksensa laillisuutta ja päätösvaltai suutta koskevan toteamuksensa. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TEKNLTK 120 Kaupungininsinööri Kuhmon kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaan kaupungin toi mielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta on päättänyt valita vuonna 2011 kus sakin kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joille pöytäkirjan tarkastusajankohta tarvittaessa ilmoitetaan tekniikka- ja ympäristöpal velujen toimialan toimesta erikseen. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää edellä selostetun perusteella valita tätä kokoustaan varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Pöllänen ja Eija Pöllänen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIEDOTUS- JA KYSELYASIAT TEKNLTK 121 Kaupungininsinööri Hallintokuntien päätösten teko kuten myös asioiden varsinainen tie doksi saattaminen hallintokunnille tapahtuu voimassa olevien säädös ten mukaan valmistelun pohjalta esittelystä. Toistuvasti on kuitenkin kullakin toimialalla esillä joitakin sellaisia ky symyksiä, jotka ajankohtaistuvat nopeasti ja joita koskeva hallinnolli nen päätöksenteko monijäsenisessä elimessä ei aina ole edes välttämä töntä mutta noita asioita koskevan välittömän, molemminsuuntaisen informaation saaminen saattaa auttaa niin lautakunnan kuin sen alai sen organisaationkin tehtävien hoitoa. Edelleen on samoista syistä jos kus tarpeellista saada virallisten raportointimenettelyjen lisäksi muu toinkin selvyyttä siitä, kuinka pitkähköjä suunnittelu- ja toteutusaikoja vaativat hankkeet kulloinkin etenevät. Mm. näistä em. syistä on todennäköisesti hyödyllistä jatkaa teknisen lautakunnan aloittamaa käytäntöä järjestää lautakunnan kokouksissa tilaisuus esityslistan erillisen kohdan puitteissa yllä tarkoi tettuun tietojenvaihtoon ja informointiin nimenomaan siten, että ky seisessä asiayhteydessä saadut selvitykset ja kannanotot eivät ennakolta valmistelemattomina ole po. asioita koskevia sitovia, oikeusvaikutteisia ratkaisuja. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Teknisen lautakunnan jäsenillä on esityslistan tämän pykälän puitteis sa tilaisuus tehdä kokouksessa lautakunnan toimialaan kuuluvia kysy myksiä ja tiedusteluja, joihin välittömästi annettavat selvitykset ja vas taukset ovat statukseltaan ja oikeusvaikutuksiltaan yllä tarkoitetun luonteisia. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Pykälässä tarkoitetun keskustelun aikana käsiteltiin seuraavia aiheita:

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Lentiiran ja Iivantiiran kyläyhdistysten mennessä jättä mien ostotarjousten valmistelu kaupunginhallituksen kokoukseen. Kaupungille tarjottu metsäpalstaa ostettavaksi, valmistellaan ostotar jous kaupunginhallitukselle. Yksityisteiden liukkaus ja sen torjunta.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT TEKNLTK 122 Toimistosihteeri Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaukolämpötariffi ja kaukolämmön energiamaksut alkaen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän päiväämä, Dnro: 968/09, vastine Kuhmon kaupungin antamaan lausuntoon/mielipitee seen Kai nuun 1. vaihemaakuntakaaluonnoksesta. WWF Suomen lähettämä kirje, jolla WWF haastaa kuntan ne perustamaan Perintömetsän. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee yllämainitut päätökset tietoonsa saate tuiksi. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätös ehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta ATERIAKULJETUKSET TEKNLTK 123 Puhtaus- ja ateriapalvelupäällikkö Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimiala on julkaistulla ilmoituksel laan julkisten hankintojen verkkosivuilla Hilmassa pyytänyt tarjouksia ateria- ja puhtauspalveluyksi kön ate rioi den kul je tuspalveluista. Jotta pyydetyt tarjoukset olisi otettu huo mi oon, oli ne pyynnön mukaan toimitettava sähköisesti tai kirjeel lä klo mennessä niiden pyytäjälle. Pyydetyn tarjouksensa jättivät määräaikaan mennessä Itella Oyj ja Kul jetusliike J & H Ohtonen Ky. Tarjouksia koskevat vertailut ja yhteenvetolaskelmat ovat liitteinä. Tarjouksen suuruus huomioon ottaen siitä päättäminen kuuluu tek niikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan johtosäännön 3 :n mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Lisätietoja antaa puhtaus- ja ateriapalvelupäällikkö Päivi Kyllönen, pu helin Puhtaus- ja ateriapalvelupäällikön esitys: Tekninen lautakunta toteaa, että saaduista edellä tarkoitetuista ateria kuljetustarjouksista on kaupungille edullisin Itella Oyj:n päivätty tarjous, jonka mukainen laskettu vertailuhinta on ,40. Yllä mainitun johdosta tekninen lautakunta hyväksyy Itella Oyj:n, PL 1515, Oulu, päivätyn, ateriakuljetuksia koskevan tarjouksen siinä esitetyin yksikköhinnoin ja tarjouspyynnön mukaisin ehdoin. Liite Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy puhtaus- ja ateriapalvelupäällikön esi tyksen. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin ylimääräisenä asiana.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouksessa.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta SIVAKKA -HALLIN LAAJENNUKSEN URAKKATARJOUS TEKNLTK 124 Kaupungininsinööri Sivakka -hallissa Woodpolis Inno -hankkeen lisäksi toimiva Kuhmon Puuelementti Oy tarvitsee toimintojensa mahdollistamiseksi Sivakka -halliin laajennuksen hallin korkeaan osaan vastaavilla rakenteilla kuin nykyinen korkea osa on tehty ja sisätiloissa mm. väliseinien ja katon purkua. Kuhmon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt kaupunginhallituksen esityksestä kaupungin vuoden 2011 investointiohjelman muuttamista siten, että em. Sivakka-hallin muu tostöihin siirretään jäähallin peruskorjauksen investoinnin määrärahasta. Lisäksi kaupunginhallituksen esityksestä vuoden 2012 talousarvion investointiohjelmaan esitetään :n määräraha muutostöiden loppuunsaattamiseksi. Rakennus- Sauma Komulainen Ky on toimittanut tilapalveluille urak katarjouksen kyseisistä muutostöistä Tarjouksen suuruus on (ALV 0%) ja se ei sisällä LVIS- töitä. Tarjous on tilapal velujen tekemien kustannuslaskelmien suuruinen ja se ei ylitä yleistä hintatasoa. Tarjous on suuruudeltaan julkisten hankintojen hankinta lain kansallista kynnysarvoa, , pienempi, joten hankintapää tös voidaan tehdä ilman laajempaa kilpailutusta. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puh Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Rakennus-Sauma Komulainen Oy:n tekemän tarjouksen (ALV 0%) Sivakka -hallin muu tostöihin. Liite. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouksessa.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta WOODPOLIKSEN PURUNPOISTON HANKKIMINEN SIVAKKA -HALLIIN TEKNLTK 125 Woodpoliksen hankepäällikkö Tuulikki Huusko , puh Kaupunki toteuttaa Woodpolis-Inno -investointihanketta, jonka va roin Woodpoliksen koulu tustehtaaseen hankitaan uusi automaattinen työstökeskus, koulutus tehtaassa jo olevan sormijatkoskoneen automa tisointilaitteet sekä teh dään muita pienempiä terätekniikkaan ja linjan logistiikkaan liittyviä hankintoja. Investoinnin seurauksena koulutus tehtaan toiminnot eivät mahdu nykyisiin tiloihin, vaan kaupunki on päättänyt osoittaa Wood poliksen tarpeisiin tilat Kantolan teollisuus alueella olevasta kaupungin omistamasta Sivakka-hallista. Sivakkaan si joitetaan uudet koneet sekä osa vanhoista koneista (sormijatkoskone, höylä). Sivakka-hallissa on tarpeen tehdä muutostöitä ja sinne tarvitaan lisäksi purupoistojärjestelmä. Koska purunpoistolaitteisto asennetaan kiin teäksi osaksi hallia, on hankintaa valmisteltu yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kanssa. Sivakka-hallin remonttiin on haettu ra hoitusta Kainuun ELY-keskukselta ja tähän hakemukseen on sisällytet ty myös purupois tokoneiston hankinta. Purunpoistolaitteiston kustan nuksiksi on hakemuksessa arvioitu alv eli yhteen sä Ra hoittajalle on tukineuvottelujen yhteydessä ilmoitettu, että hanke voi daan saattaa päätökseen mennessä. Woodpoliksen koulutustehtaan tuotantopäällikkö Timo Toivanen on hoitanut hankinnan kil pailuttamisen julkisten hankintojen ohjeiden mukaisesti yhteistyössä tilapalvelupäällikkö Matti Määtän kanssa. Hankinnasta on tehty Hil ma-ilmoitus Lisäksi pyydettiin tarjous seuraavilta viideltä liikkeeltä: Awutek Oy, Eurotec Oy, Penope Oy, Projecta Oy ja Olsa Ay. Tarjouspyynnössä määriteltiin valintape rusteeksi kokonaistalou dellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudelli suuden arviointiperus teiksi ja niiden painoarvoiksi tarjouspyynnössä määriteltiin seuraavat: hinta 50 % ja järjestelmän soveltuvuus 50 %. Tarjouspyynnössä pyydettiin optiona tarjous purulinjoista (purunpois toputket sekä mutkat) sekä purulinjan automaattisesta kipinäsammu tusjärjestelmästä. Tarjouksen jättivät Awutek Oy, Eurotec Oy, Penope Oy sekä

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Hil ma-ilmoituksen perusteella Suomen Imurikeskus Oy. Tarjoukset avat tiin ja tapahtu masta tehtiin avauspöytäkirja. Tarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tarjouksiin pyydet tiin sähköpostilla lisätietoja Penope Oy:ltä ja Suomen Imurikeskus Oy:ltä. Lisätietopyynnössä tar kennettiin missä laajuudessa purunpois toputkisto on tarjouksessa sekä putkiston hintaa. Lisätietojen pyytämi nen oli tarpeen tarjousten vertai lukelpoisuuden varmistamiseksi. Hankintaa on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet koulutus tehtaan tuotantopäällikkö Timo Toivanen sekä höyläri Timo Komu lainen. Työryhmä kokoontui ja pisteytti tarjoukset tar jouspyynnössä ilmoitettujen ar viointikriteerien mukaisesti. Vertailu on tehty ilman optioita. Liite. Työryhmä esittää tarjousten vertailun perusteella, että Sivakka-hallin purunpoistojärjestelmäksi hankitaan kokonaistaloudellisimpana Tepu MPS-C7-purupoistolaitos Eurotec Oy:ltä. Hankinta pitää sisällään seuraavat osat: 3 keskipakois puhallinta (PES 30 ja 18 sekä PAS 7,5), ruuvisuodatin MPS C7-R, käynnistyskeskus KAS-C7 ja pyörre-erotin CYC 1140 sekä rahdin ja asennuksen. Lisäksi tarjoushintaan on lisätty lisävarusteina tulokana vien palopellit sekä kesä-/talvipelti. Lisäksi työ ryhmä esittää Eurotec Oyl:ltä hankittavaksi optiona hintaan tarjotun purulinjan työstökeskuksille. Työryhmän esitysten mukaisten hankintojen koko naishinta on Mainitut hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Esitettyjen hankintojen arvonlisäverollinen (23 %) hin ta on yhteensä Purunpoistojärjestelmän hankintaa varten on vuoden 2011 talousarvi oon varattu rahoitus (kau punginvaltuusto ). Järjestelmän laajuuden vuoksi toimitus siirtyy kuitenkin vuoteen 2012 ja hankin nan rahoitus tulee siten järjes tää vuoden 2012 talousarviossa. Esitetty hankinta ylittää vuoden 2011 talousarvioon purunpoistojärjes telmän hankintaan esite tyn Ylitys johtuu siitä, että määrära havarausta laadittaessa arvioitiin purun määräksi m3. Tämän jälkeen on kuitenkin saa tu tarkemmat tiedot Sivakkaan sijoitettavien puuntyöstökoneiden pu runpoistokapasiteetin tarpeesta, mikä on m3. Lisäksi on kiin nitetty erityisesti huomiota paloturvallisuu teen. Saatujen ennakkotietojen mukaan Sivakan muutostöihin ja purunpois tojärjestelmän hankintaan on mahdollista saada tukirahoitus. Jotta toi mitus voidaan saattaa pää tökseen

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ ilmoitetussa määräajassa mennessä, on tilaus syytä tehdä mahdollisimman nopeasti. Lisätietoja antavat Timo Toivanen, puh ja Jari Juntu nen, puh Hankepäällikön esitys: Esitän, että tekninen lautakunta päättää hankkia työryhmän Timo Toivanen ja Timo Komulai nen esityksen (liite) mukaisesti Sivak ka-hallin purunpoistoa varten kokonaistaloudellisesti edullisimpana Eurotec Oy:ltä Tepu MPS-C7-pu rupoistolaitoksen edellä olevassa tekstissä ilmoitetun erittelyn mukai sesti edellyttäen, että kaupunginvaltuusto osoittaa hankintaa varten ra hoituksen vuoden 2012 talousar viossa. Lisäksi esitän, että tekninen lautakunta edelleen esittää kaupun ginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 talousarvi oon varataan Sivakka -hallin purunpoistojärjestelmään Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä hankepäällikön esityksen. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä ko kouksessa.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ KUHMON KAUPUNKI Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Päätöspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Muutoksenhakukieltojen perusteet Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätök set koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 121, 122, Koska seuraavista päätöksistä voi tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 119, 120, 123, 124, 125 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet (lainkohdat). OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälä Asia 119 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjantarkatajat 123 Ateriakuljetukset 124 Sivakka -hallin laajennuksen urakkatarjous 125 Woodpoliksen purunpoiston hankkiminen Sivakka -halliin Oikaisuvaatimusviranomainen, katuosoite, postiosoite: Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimuksen sisältö Kuhmon kaupungin tekninen lautakunta PL 15, Kainuuntie KUHMO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOSOITUS Valitusviran-omainen ja valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutos ta kun nallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus pykälä asia valitusaika 30 pv

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Hallintovalitus pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennök senä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille vali tusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot