PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Aika: klo Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä Riikka Kiesilä Markku Kivisaari Pia Komppa Ahti Lindgren Pirkko Luntta Riikka Lång Juhani Manninen Jukka Manninen Anu Marttinen Maritta Oinonen Kalevi Puukko Pentti Pylkkänen Hannu Ripatti Jarkko Sanisalo Tuija Tanttu Tenho Ukkonen Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä Riitta Manninen, vs. perusturvajohtaja Heikki Isokääntä, elinkeinoasiamies 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 34 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Honkanen ja Juhani Manninen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Maarit Honkanen Juhani Manninen

2 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS-kokouskutsun asia 33 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsun valtuus- 33 ton toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Tästä kokouksesta on ilmoitettu päivätyllä kutsulla, joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu kunnan ilmoitustaululla, Hirvensalmen Sanomissa on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN-kokouskutsun asia 34 Pöytäkirja voidaan tarkastaa Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua esitys tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Honkanen ja Juhani Manninen.

4 Kunnanvaltuusto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN-kokouskutsun asia 35 Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan 35 esitys asioiden käsittelyjärjestykseksi.

5 Kunnanvaltuusto VUODEN 2011 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN kokouskutsun asia 36 Khall Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista ja muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kunnan verotuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Kunnallisveroon kuuluu kunnan tuloveron lisäksi yhteisövero. Kunnanvaltuuston hyväksymän talousstrategian mukaan kunnan verotuksen taso pyritään pitämään kilpailukykyisenä. Tavoitteena on pitää tuloveroprosentti maakunnan kuntien keskiarvotasossa. Vuonna 2010 Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,82 %. Kunnan verotulot kirjataan kunnan tileihin maksuperusteisesti. Vuoden 2011 talousarviovalmistelussa on arvioitu ansiotuloverojen määräksi 4,6 M. Yhteisöverojen määräksi on arvioitu 0,6 M. Kj. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentiksi määrätään vuodelle ,50 %. 36 Khall esitys Kunnanvaltuusto määrää kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 %.

6 Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011 kokouskutsun asia 37 Khall Vuoden 1994 alusta lukien tuli voimaan kiinteistöverolaki (654/92). 153 Lakia on muutettu ja laki kiinteistöverolain muuttamisesta on vahvistettu (476/1998). Kj Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöjen sijaintikunnalle kiinteistöjen verotusarvon perusteella. Lain mukaan kiinteistöveroprosentti on vahvistettava mennessä. Kiinteistöverolaissa määrätään rajat, joiden rajoissa kunnanvaltuusto määrää vuosittain etukäteen veroprosentit. - Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,60 ja enintään 1,35. - Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,32 ja enintään 0,75. - Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi voidaan määrätä vähintään 1,00 ja enintään 3,00 - Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on määrättävä enintään 0.60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosenttia - Voimalaitoksiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin yläraja on 2,85 prosenttia. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. Lain 13 a :ää on muutettu siten, että yleishyödyllisille yhteisöille määrätään erillinen veroprosentti koskien kaikkia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Prosentti koskee aikaisemmasta poiketen sekä yhteisön omistamaa rakennusta että sen maapohjaa. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Etelä-Savon kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit olivat vuonna 2010 (suluissa Hirvensalmen veroprosentti vuonna 2010) - Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,92 (0,85) - Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,42 (0,40) - Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,97 (0,95) Kiinteistöverolla arvioidaan katettavan kunnan menoja noin euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää vuodelle 2011:

7 Kunnanvaltuusto Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,85 - Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,40 - Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 0,95 - Voimalaitosten veroprosentiksi 2,50 - Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 - Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2, Khall esitys Kunnanvaltuusto määrää vuodelle 2011: - Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,85 - Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,40 - Muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 0,95 - Voimalaitosten veroprosentiksi 2,50 - Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0,00 - Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,50.

8 Kunnanvaltuusto VANHUSTENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN ETENEMI- NEN/MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN kokouskutsun asia 38 PT LTK 53 _ PT LTK Hirvensalmen kunnan vanhustenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut laitospainotteisen palvelun muuttaminen kotihoitoa ensisijaisena painottavaksi. Tavoitteeseen pääsemiseksi on rakenteellisen muutostyön ohella kehitetty hoidon sisältöä. Sisällön kehittämisellä on pystytty vastaamaan laaja-alaisesti hoidon tarpeeseen ja pidättäytymään ostopalvelujen käytöstä. Aininkodin laitoshoidon yksikön tavoitteeksi vuoden 2009 aikana on asetettu kuntoutumisen ja kotiutumisen kehittäminen. Kuntouttavan hoitotyön avulla on erikoissairaanhoidosta tulleita jatkohoitoasiakkaita pystytty kotiuttamaan takaisin omiin koteihinsa. Kotiutusten ansiosta erikoissairaanhoidosta Aininkotiin siirtymiset ovat tapahtuneet viivytyksettä. Hoidetuille vanhuksille toimintakyvyn palautuminen on merkinnyt laadukkaan, monimuotoisen elämän jatkumista. Ptj Omaishoitajien työn tukemiseksi vanhainkoti-palvelukeskuksessa on toteutettu systemaattista omaishoidon vapaapäivien järjestämistä vaativassa omaishoitotilanteessa oleville perheille. Omaishoidon vapaapäivien aikana toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen on keskeisin tehtäväalue. Toimintakyvyn säilymisen myötä omaishoitotilanne on sekä hoidettavan että hoitajan kannalta hallittu. Samalla ennenaikaisilta laitoshoitoon siirtymisiltä on vältytty. Kotiutuvia asiakkaita ja omaishoitoperheitä on tuettu lisäksi kotikäynnein kartoittaen kodin olosuhteet ja kotona toimimisen. Kotikäynneillä on tarkasteltu mm. omatoimiseen kuntoutumiseen, avustettuun liikkumiseen, apuvälineisiin, kodin muutostöihin ja sosiaalipalveluihin liittyvät asiat. Kuntoutumisen ja kotiutumisen kehittäminen on suurelta osin tullut mahdolliseksi vuoden 2009 alusta tehdyllä henkilöstötäydennyksellä, jolloin Aininkotiin saatiin määräaikaisella, 50 % työajalla toimiva fysioterapeutti. Fysioterapeutin ja hoitavan henkilöstön yhteistoiminnalla on ollut mahdollista kehittää tuloksellista kuntouttavan hoitotyötä. Haasteena on ollut kuntoutusvälineistön ja - toimitilan puuttuminen sekä osa-aikaisuudesta johtuva työn keskittyminen Aininkotiin ja valikoituihin kotikäynteihin. Vanhustyönjohtaja Merja Kämppi esittelee vuoden 2009 toimintaa sekä vuodelle 2010 asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Perustur-

9 Kunnanvaltuusto valautakunta päättää, että fysioterapeutin työaika muutetaan kokoaikaiseksi ja laitetaan julkiseen hakuun sekä hankitaan välttämätön kuntoutusvälineistö ja -toimitilat. Hyväksytään. PT LTK Fysioterapeutti on aloittanut työnsä tammikuussa Hänellä ei ole ollut käytössään fysioterapiaan ja kuntoutukseen sopivia tiloja, koska tarvittavat tilat ovat olleet vielä yksityisen yrittäjän käytössä. Tilat vapautuvat alkusyksystä Kuntoutuksessa ja hoidossa tarvittavista välineistöstä on pyydetty tarjoukset keväällä Kuntouttavan työn täysipainoinen toteuttaminen edellyttää vanhusten käyttöön soveltuvia laitteita. Laitteiden hinta vaihtelee jonkin verran ja niiden toimivuudessa ja soveltuvuudessa on jonkin verran eroja. Vanhuksille soveltuvan laitteiston pystyy hankkimaan noin eurolla. Vuoden 2010 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa fysioterapian laitehankintoihin. Ptj Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä kuntoutuksessa välttämättömiin laitehankintoihin talousarvion investointiosaan. Hyväksyttiin euron lisämäärähakemus. Khall Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kuntoutuksessa välttämättömiin laitehankintoihin talousarvion investointiosaan menokohtaan 8410 Perusturvalautakunnan irtain omaisuus. 38 Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää euron lisämäärärahan kuntoutuksessa välttämättömiin laitehankintoihin talousarvion investointiosaan menokohtaan 8410 Perusturvalautakunnan irtain omaisuus.

10 Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2010 TALOUSARVIOON - kokouskutsun asia 39 Khall Talousarvion 2010 syyskuun toteumaennusteen mukaan talousarvio ylittynee seuraavien tehtävien osalta: TA 2010 Ylitys Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Ruokapalvelut Perusopetus Kiinteistötoimi Sosiaalipalveluiden ylitys johtuu useista tekijöistä. Kehitysvammahuollon menot ovat suuremmat kuin talousarviota laadittaessa ennakoitiin, vammaispalveluissa asiakkaiden määrä on huomattavasti suurempi kuin vuoden vaihteessa ennakoitiin ja päihdehuollon laitospalveluiden kustannukset ovat ennakoitua suuremmat. Lisäksi vanhusten huollon hallintoa kuormittaa atk-laitehankinta ja siihen liittyvät koulutukset yms. kustannukset, joihin ei osattu varautua talousarviota laadittaessa. Toimeentuloturvan ylitys johtuu työllistämishankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2010 ovat euroa. Lisäksi toimeentuloturvan piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Toimeentuloturvaan tuloja arvioidaan kertyvän euroa budjetoitua enemmän työllistämishankkeen ansiosta. Ruokapalveluiden lisämäärärahatarve johtuu ennakoitua suuremmista elintarvike-, henkilöstö- ja kuljetuskustannuksista. Perusopetuksen lisämäärärahatarve johtuu erityisopetuksen ja kuljetusten arvioitua suuremmista kustannuksista sekä kotikuntakorvauksen kirjaustavan muutoksesta. Kiinteistötoimen budjetoitua suuremmat kustannukset johtuvat pääasiassa Elomaan koulun ja vanhainkoti-palvelukeskuksen kiinteistöjen sekä koneiden ja laitteiden kunnossapidon arvioitua suuremmista kustannuksista. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää seuraavat lisämäärärahat käyttötalouteen:

11 Kunnanvaltuusto Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Ruokapalvelut Perusopetus Kiinteistötoimi Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää seuraavat lisämäärärahat käyttötalouteen: Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Ruokapalvelut Perusopetus Kiinteistötoimi

12 Kunnanvaltuusto ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN kokouskutsun asia 40 Khall Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnista osa täyttää puitelaissa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämiseen edellytetyn väestöpohjavaatimuksen. Osa kunnista ei väestöpohjavaatimusta täytä, joten niiden on muodostettava yhteistoimintaalue. ISER-hankkeen yhteydessä on todettu, että hankkeessa mukana olevien sairaanhoitopiirien alueille on syntymässä useammanlaisia puitelain toteuttamisratkaisuja. Eri sairaanhoitopiirien alueilla olevista kunnista osa muodostanee yhteistoiminta-alueen siten, että se toteutetaan sairaanhoitopiirin organisaatiossa joko liikelaitoksena tai terveyspiirityyppisenä ratkaisuna. Osa yhteistoimintaalueista toteutetaan joko kuntayhtymämuotoisena tai vastuukuntamallilla. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ei ole syntynyt vielä kaikkien kuntien osalta puitelain väestöpohjan edellyttämiä yhteistoiminta-alueita. Sairaanhoitopiirissä asiasta tehdyssä esiselvityksessä nähdään mahdolliseksi, että Etelä-Savon sairaanhoitopiiri voi myös toimia perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen järjestäjänä, mikäli ne kunnat, jotka eivät täytä puitelain mukaista väestöpohjavaatimusta eivätkä löydä muuta yhteistoiminnallista ratkaisua, haluavat puitelain edellyttämän väestöpohjan muodostamalla toteuttaa edellä mainitut palvelut sairaanhoitopiirissä. Lähisairaanhoitopiireissä tämä on mahdollistettu. Etelä-Savon sairaanhoitopiirikin tuottaa jo nyt osan peruskuntien perusterveydenhuollon palveluja (mm. päivystys, radiologia jne.) Uudessa terveydenhuoltolaissa säädetään, että sairaanhoitopiiriin on perustettava perusterveydenhuollon yksikkö, jonka tehtävänä on tukea terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista sairaanhoitopiirin alueen kuntien kesken. Yksikössä tulisi olla moniammatillinen terveysalan asiantuntemus. Perusterveydenhuollon yksikön keskeinen tehtävä tulee olemaan perusterveydenhuollon kehittämiskysymysten koordinointi ja siihen liittyvän tiedon kokoaminen ja välittäminen. Yksikön tehtäviä olisivat myös perusterveydenhuollon toiminnan sisällön, toimintakäytäntöjen ja osaamisen kehittämistyö sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi. Yksikkö koordinoisi perusterveydenhuollossa tehtävää tieteellistä tutkimusta sekä hoito- ja kuntoutusketjujen

13 Kunnanvaltuusto laatimista ja alueellista täydennyskoulutusta yhteistyössä eri tahojen kanssa. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa olisi mahdollisuus sopia muun muassa työnjaosta, tehtävistä ja konsultaatioista sairaanhoitopiirin ja kuntien ja yhteistoiminta-alueiden välillä ja sosiaalihuollon kanssa. Vaikka sairaanhoitopiiri ei toimisikaan jatkossa peruskuntien puitelain mukaisten tehtävien järjestämisvastuutahona perusterveydenhuollon yksikön perustaminen ja mm. potilaan valinnanvapauden toteuttaminen terveydenhuoltolain mukaan edellyttää perussopimuksen muuttamista. Liitteenä 1 on voimassa oleva perussopimus ja liitteenä 2 on muutettu perussopimus. Voimassaolevan perussopimuksen 2 : 2 1 mom. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito. 2 mom. Kuntayhtymä voi valtuuston määräämällä tavalla järjestää muitakin toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja, silloin kun se voidaan toteuttaa kuntayhtymän varsinaista, edellä 1 momentissa määrättyä tehtävää varten perustetuissa toimintayksiköissä. Jäsenkuntaa ei myöskään voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. 3 mom. Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita sekä muita toiminnan vuoksi tarpeellisia kiinteistöjä ja huoneistoja. Ehdotus perussopimuksen 2 muutokseksi: 2 1 mom. Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikois-sairaanhoidon

14 Kunnanvaltuusto palveluja sekä huolehtia sairaanhoitopiireille säädetyistä muista tehtävistä. 2 mom. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi kuntayhtymä hoitaa laissa säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita sekä olla osakkaana tai jäsenenä yhteisöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja myös muille kuin jäsenkunnille silloin, kun ne eivät lisää jäsenkuntien kustannuksia. 3 mom. Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita sekä muita toiminnan vuoksi tarpeellisia kiinteistöjä ja huoneistoja. Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt sopimusmuutokset kokouksessaan samoin kuin muutamia teknisluonteisia muutoksia, ja esittää ne edelleen jäsenkuntien hyväksyttäviksi. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 40 Liitteenä 2 on voimassa oleva perussopimus ja liitteenä 3 on muutettu perussopimus. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 3 olevan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutoksen

15 Kunnanvaltuusto RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTUS kokouskutsun asia 41 _ Rak.ltk Kunnanhallitus on ohjeistanut hallintokuntia tarkistamaan vuosittain kaikkia maksuja ja taksoja. Nykyinen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan Kokouksessa esitellään rakennusvalvontataksaehdotus muutoksineen. Pääperiaatteena on ollut nostaa taksoja keskimäärin 3 %. Rakennusvalvontataksaehdotus liitteenä nro 4. Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan alkaen. _ Khall Voimassa oleva rakennusvalvontataksa on esillä kokouksessa. Rakennusvalvontataksaehdotus liitteenä 4. Kj Kunnanhallitus hyväksyy uuden rakennusvalvontataksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan alkaen. 41 Rakennusvalvontataksaehdotus liitteenä 4. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 4 olvevan rakennusvalvontataksan. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan alkaen.

16 Kunnanvaltuusto MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOI- MINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVIEN MAKSUJEN TARKISTUS- kokouskutsun asia 42 Rak.ltk Rakennusvalvontatoimistossa on tehty maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamisoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen tarkistus. Maa-ainestaksoissa keskimääräinen korotus on. n. 3 5 %. Nykyinen taksa on tullut voimaan Maa-ainestaksaehdotus liite nro 5. Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy laaditun taksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi taksa tulee voimaan alkaen. Khall Voimassa oleva maa-ainestaksa on esillä kokouksessa. Maa-ainestaksaehdotus liite 5. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy laaditun taksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Uusi taksa tulee voimaan alkaen. 42 Maa-ainestaksaehdotus liitteenä 5. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan maa-ainestaksan. Uusi taksa tulee voimaan alkaen.

17 Kunnanvaltuusto PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN kokouskutsun asia 43 PTLTK Perusturvatoimen johtosääntö on muutettu vuoden 2010 alussa. Vuoden 2010 aikana on perusturvalautakunta tehnyt esitykset sosiaaliohjaajan ja ruokahuollon esimiehen virasta kunnanhallitukselle. Uusien virkojen perustaminen ei lisää työntekijämäärää, vaan ne toteutetaan muuttamalla olemassa olevat toimet viroiksi. Johtosääntö määrittelee viranhaltijoiden tehtävät. Viranhaltija käyttää julkista valtaa. Sosiaaliohjaaja tekee toimeentulotukeen liittyviä päätöksiä ja ruokahuollon esimies päättää viranhaltijoiden työsuhteeseen kuuluvista viranhaltijapäätöksistä. Tähän asti ruokapalveluiden päätökset on tehnyt perusturvajohtaja. Ruokahuollon esimiehen valtuudet ovat samanlaiset kuin päivähoidon ohjaajan toimivaltuudet. Samalla johtosääntöön on tehty tarkennuksia sosiaalityöntekijän toimenkuvaan, sisällöllisiä muutoksia ei ole tehty. Lisäksi on korjattu kirjoitusvirhetyyppinen lakipykälä. Johtosääntö on liitteenä nro 6. Ptj Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle johtosääntömuutosten hyväksymistä ja johtosääntöön lisätään ruokahuollon esimiehen kelpoisuus. Khall Perusturvatoimen johtosääntöehdotus liitteenä 7. Kj Kunnanhallitus hyväksyy perusturvatoimen johtosääntömuutoksen siten muutettuna, että ruokahuollon esimies virkanimike muutetaan ruokapalvelun esimieheksi ja esittää muutetun johtosääntöluonnoksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 43 Perusturvatoimen johtosääntöehdotus liitteenä 6.

18 Kunnanvaltuusto Khall ehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy perusturvatoimen johtosäännön liitteen 6 mukaisesti kuitenkin siten muutettuna, että ruokahuollon esimies virkanimike muutetaan ruokapalvelun esimiehen viraksi.

19 Kunnanvaltuusto PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN/ VAHVAMÄEN KYLÄN TILA SALMENRANTA 4:25 kokouskutsun asia 44 Tekn.ltk Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puulan rantaosayleiskaavan Vahvamäen kylän tilan Salmenranta 4:25 omistaja on pyytänyt rantaosayleiskaavan muuttamista. Rantaosayleiskaavassa tilan alueelle on osoitettu yksi rakennuspaikka. Todellisuudessa tilan rannassa sijaitsee vuokramaalla vuodesta 1979 ollut loma-asunto ja tien varressa oleva asuinrakennus. Kaavalla on tarkoitus osoittaa tilan alueelle kaksi rakennuspaikkaa Puulan rantaosayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Liitteenä nro 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Vahvamäen kylän tilaa Salmenranta 4:25 nähtäville 14 vuorokauden ajaksi MRA 27 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Tekn.ltk Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Viranomaislausuntoja saapui neljä, joissa ei huomautettavaa. Ympäristöpalvelut toteaa lausunnossaan, että kaavamuutosehdotusta ei ole enää tarpeen erikseen lähettää lausunnolle ympäristöpalveluille. Muistutuksia ei tullut. Kaavamuutosasiakirjat liite nro 1. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa Puulan rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien Vahvamäen kylän tilaa Salmenranta 4:25 nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. _ Khall Kaavamuutosasiakirjat liite nro 1.

20 Kunnanvaltuusto Kj Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa Puulan rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien Vahvamäen kylän tilaa Salmenranta 4:25 nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. _ Khall Kaava-asiakirjat ovat olleet nähtävinä Viranomaislausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavasta. Muistutuksia ei jätetty ollenkaan. Kaava-asiakirjat liitteenä 2. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien Vahvamäen kylän tilaa Salmenranta 4:25 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 44 Kaava-asiakirjat liitteenä 7. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien Vahvamäen kylän tilaa Salmenranta 4:25.

21 Kunnanvaltuusto LUNASTUSLAIN MUKAINEN TOIMITUS YLEISEN PUISTOALUEEN OSAN JA YLEISEN PYSÄKÖINTIALUEEN LUNASTAMISEKSI HIRVENSALMEN KUNNALLE kokouskutsun asia 45 Khall Hirvensalmen kunta on hakenut päivätyllä hakemuksella puisto-, liikenne ja venevalkama-alueiden lunastamista Kirkonkylän osakaskunnalta. Loppukokous on pidetty , jossa on myös päätetty lunastettavan alueen hinnan määrittelyperusteet. Lunastettavan alueen pinta-alaksi on tarkentunut toimituksissa m2 ja yksikköhinnaksi 2,50 euroa. Lunastustoimikunta on määrännyt korvaukset hakijan eli Hirvensalmen kunnan maksettavaksi. Kaiken kaikkiaan lunastettavasta alueesta on määrätty euroa maksettavaksi Kirkonkylän osakaskunnalle. Korvaus on maksettava mennessä. Kj. Hirvensalmen kunnanhallitus merkitsee lunastustoimituksen tiedokseen ja esittää sen valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että valtuutettu Seppo Ukkosen valtuustoaloite on samalla loppuun käsitelty. 45 Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen lunastustoimituksen ja toteaa että valtuutettu Seppo Ukkosen valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

22 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT kokouskutsun asia 46 46

23 Kunnanvaltuusto KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut.

24 Kunnanvaltuusto VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT -kokouskutsun asia 48 48

25 Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTO Kokouspäivämäärä VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Kuopion hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. Kunnallisvalitus Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteellisesti saantitodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 33-35, Hallintolainkäyttölain 15 : valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: Perusteet:

26 Kunnanvaltuusto Valituskirje, liitteet ja toimittaminen Valituskirjeessä on ilmoitettava, - valittajan nimi, ammatti ja postiosoite, - päätös, johon haetaan muutosta, - muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä - muutosvaatimuksen perusteet - että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 90 ). Valituskirjeeseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen (KuntaL oikeaksi todistettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskirjeen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallintooikeudessa oikeudenkäyntimaksua. Osoite Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 KRS Kuopio Aukioloaika klo Hirvensalmi MERK. SEPPO RUHANEN, kunnanjohtaja Mervi Simoska, hallintojohtaja

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot