SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529"

Transkriptio

1 15/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Ympäristöosaston talousarviomuutos, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, vesihuolto ja rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan perimien taksojen korottaminen Kirjaston maksut Turunmaan seutu ry:n purkaminen Sollidenin leirintäaluetoiminnan kilpailuttaminen Paraisten kunta-alueen palvelulinjan liikennöinnin muuttaminen Koko elämä kotona - hankerahoitushakemus Bron - Silta, hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat Vuoden 2014 tuloveroprosentti Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentti Kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä 559 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 15/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Fraboni Paola Henriksson Carita Hilke Kaija Järvinen Hanna Karlgren Fabian Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (poistui klo 17:45 265) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Söderlund Nina kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Eklund Tomas elinkeinojohtaja (poistui klo 15:50 261) Nygrén Patrik talousjohtaja (poistui klo 17:30 259) Öhman Folke kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Monica Avellan Ordförande/Puheenjohtaja Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Carita Henriksson Kaija Hilke on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

3 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus 254 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 15/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus 255 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carita Henriksson ja Kaija Hilke.

5 15/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus 256 Puheenjohtaja ehdotti, että lisälistan otetaan käsiteltäviksi. Kaupunginhallitus päätti käsitellä ensimmäisenä asiana :n 261. Kaupunginhallitus päätti sen jälkeen käsitellä asiat 268 ja 269. Esityslista hyväksyttiin.

6 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristöosaston talousarviomuutos, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, vesihuolto ja rakennusvalvonta 4046/ /2012 Ympäristölautakunta Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Seurattaessa talouden toteumaa ja laadittaessa kolmannesvuosiraporttia todetaan, että säästötoimista ja ympäristöosaston vastuualueiden määrärahojen siirroista huolimatta osaston talousarviomäärärahat ovat vaarassa ylittyä vuositasolla. Siitä huolimatta, etteivät menot eivätkä tulot kerry tasaisesti vuoden mittaan, talouden seuranta ja ennusteet osoittavat budjetoitujen tulojen alittuvan voimakkaasti vuonna Tulojen poisjäänti on seurausta taloudellisesta taantumasta, jossa rakennuslupien ja toimenpidelupien kysyntä laskee, mikä heijastuu tulojen poisjääntiin myös muun muassa kaupungin vesihuoltolaitoksen ennakoitujen liittymismaksujen osalta. Yksiköt ovat huomioineet tulojen pienenemisen ja ryhtyneet toimenpiteisiin menojen pienentämiseksi vähentämällä ostoja ja säästämällä henkilöstökuluissa mahdollisuuksiensa mukaan. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 osalta ennuste osoittaa, että talousarviomäärä on mahdollista alittaa noin eurolla. Liikenneväylien vastuualueen 7100 osalta voidaan saada euron säästö. Vesihuollon vastuualueen 7700 osalta talousarvion ennustetaan ylittyvän eurolla menojen voimakkaasta karsimisesta huolimatta. Rakennusvalvonnan vastuualueen 7800 osalta rakennuslautakunta vahvisti pitämässään kokouksessa talousarvion olevan vaarassa ylittyä eurolla vuositasolla. Muiden vastuualueiden osalta ennusteet osoittavat, että talousarviossa pysyttäneen pienistä poikkeamista huolimatta. Yksikköpäällikkö on kehottanut vesihuoltolaitoksen henkilöstöä tiukkaan kustannusten tarkkailuun muun muassa varaosien ja huoltotöiden ostamisen suhteen. Samaan aikaan vuoden mittaan on ollut useita vaikeita ja vakavia tilanteita, joista on aiheutunut vahinkoa laitoksille ja infralle, mikä osoittaa selvästi sen, että laitosten uudistamiseen samoin kuin huoltoon ja ylläpitoon tarvitaan enemmän määrärahoja. Tällä hetkellä vakavin tilanne on Korppoon kunnanosan Rosklaxin pohjavedenottamon ehtyminen, minkä vuoksi vesihuolto joudutaan hoitamaan ajamalla vesilaitokselle vettä tankkiautoilla korkein kustannuksin. Vesihuoltolaitoksen osalta tavoitteeksi on asetettu menojen vähentäminen noin eurolla budjetoidusta sisäisin siirroin ja säästöin. Tulojen voimakas pieneneminen merkitsee sitä, että ympäristölautakunta joutuu

7 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ensimmäisen kerran hyvin pitkään aikaan anomaan kaupunginvaltuustolta talousarviomuutosta. Ennusteista käy ilmi, että yhdyskuntapalvelujen ja liikenneväylien vastuualueiden määrärahasiirrot eivät mitä todennäköisimmin tule riittämään rakennusvalvonnan ja vesihuollon tulojen poisjäännistä aiheutuvien ylitysten kattamiseen. Ehdotus Ympäristölautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 määrärahan pienentämistä eurolla ja liikenneväylien vastuualueen 7100 määrärahan vähentämistä eurolla viitaten talouden seurantaan ja vuoden 2013 ennusteeseen. Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle vesihuollon vastuualueen 7700 määrärahaan euron lisäystä ja rakennusvalvonnan vastuualueen 7800 määrärahaan euron lisäystä. Ehdotettujen määrärahasiirtojen jälkeen ympäristölautakunta toteaa, että ympäristöosaston käyttömäärärahojen yhteensä euron lisäys vaikuttaa kaupungin vuoden 2013 tulokseen ja talouden toteumaan. Ylityksen kattamiseksi ja kaupungille aiheutuvien rahoituksellisten vaikutusten tasaamiseksi nollaan ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle seuraavien investointihankkeiden supistamista alla mainituin summin: 7450 Katualueiden suunnittelu Kirkkosillan suunnittelu Edellisvuoden hankkeiden saattaminen valmiiksi Pippurikuja / katujen saneeraus Kalkholmenin puistoväylä Paraisten pumppaamojen saneeraus Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Kaupunginhallitus, talousyksikkö Kaupunginhallitus 257 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Käyttötalousarvio on sitova vastuualuetasolla ja investointitalousarvio hanketasolla. Tämän vuoksi ympäristölautakunnan vuoden 2013 talousarvioon tekemistä muutosehdotuksista on päätettävä kaupunginvaltuustossa. Muutosehdotukset on laadittu yhdessä talousjohtaja Patrik Nygrénin kanssa. Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:

8 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Vastuualueen 7000/yhdyskuntasuunnittelu määrärahaa vähennetään eurolla ja vastuualueen 7100/liikenneväylät määrärahaa eurolla. Vastuualueen 7700/vesihuolto määrärahaa lisätään eurolla ja vastuualueen 7800/rakennusvalvonta eurolla. Ehdotettujen määrärahasiirtojen jälkeen ehdotettu ympäristöosaston käyttömäärärahojen yhteensä euron lisäys vaikuttaa kaupungin vuoden 2013 tulokseen ja talouden toteumaan. Tämän käyttömäärärahojen ylityksen kattamiseksi ja kaupungille aiheutuvien rahoituksellisten vaikutusten tasaamiseksi nollaan seuraavien investointihankkeiden määrärahoja supistetaan alla mainituin summin: 7450 Katualueiden suunnittelu Kirkkosillan suunnittelu Edellisvuoden hankkeiden saattaminen valmiiksi Pippurikuja / katujen saneeraus Kalkholmenin puistoväylä Paraisten pumppaamojen saneeraus Ehdotus hyväksyttiin.

9 15/ Kaupunginhallitus Rakennusvalvonnan perimien taksojen korottaminen 758/ /2013 Rakennuslautakunta Valmistelija Vt johtava rakennustarkastaja Kenneth Koskinen, puh Esittelijä Vt johtava rakennustarkastaja Kenneth Koskinen, puh Rakennusvalvonnan perimien taksoja on tarpeen korottaa vuoden 2014 alusta. Korotustarve johtuu yleisestä kustannusten noususta sekä tavoitteesta, että lupien hakijat maksavat niistä syntyneet kustannukset. Taksan korotus on budjetin 2014 tavoitteiden mukainen. Kuntien tulee päivittää rakennusvalvonnan taksoja vuosittain vastaamaan kustannusnousua. Kuntaliiton selvityksen rakennusvalvontataksoista 2010 mukaan kuntien tulisi periä maksua kaikista rakentamisen viranomaispalveluista. Koska osa rakennusvalvonnan tehtävistä on myös muuta palvelua esim. energiatukiin liittyvät katselmukset, ei taksa voi olla 100% kattava. Saman kuntaliiton selvityksen mukaan alhainen lupamaksu ei tuo kunnalle kilpailuetua. Taksoja ehdotetaan korotettavaksi /perusmaksu ja 20-30centtiä/m². Näin ollen lupamaksu nousee esimerkiksi 180m²:n omakotitalossa noin 5-6%. Tämä on kuitenkin kokonaiskustannuksista 0,5% luokkaa. Samanaikaisesti rakennusvalvonnan toimintaa on tehostettu, ohjeistusta lisätty, sekä toimintatapoja yhtenäistetty. Taulukosta voi nähdä, että lupakehitys on ollut nousussa viimeisten vuosien ajan mutta nyt ennustetaan pientä lasku. Henkilökunnan määrä on ollut sama ja jopa vähentynyt vuoden 2013 aikana. Tällä hetkellä rakennusvalvonnan toimistotyöntekijöiden osalta ollaan kriittisellä rajalla selvitäänkö työmäärästä tällä henkilökunnalla. Toimistopuolella työmäärää lisää selvästi esimerkiksi se, että rakennusluvat pyritään skannamaan sähköisiksi tiedostoiksi loppukatselmuksen jälkeen. Tällä toimenpiteellä parannetaan ja nopeutetaan tulevaisuudessa aikaisempien lupien etsimistä, mutta tässä vaiheessa se lisää työmäärää. Teknisellä puolella työmäärää lisää jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö, jota tulee pystyä tulkitsemaan.

10 15/ Kaupunginhallitus Liite Ehdotus rakennusvalvonnan taksoiksi Oheismateriaali Esimerkki rakennuslupamaksut 2013 Esimerkki rakennuslupamaksut 2014 Rakennuslupamaksut vertaus Ehdotus Lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen rakennusvalvonnan taksoiksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 258 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 1 Ehdotus rakennustöiden valvonnasta perittäviksi maksuiksi Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rakennustöiden valvonnasta perittäviksi maksuiksi. Ehdotus hyväksyttiin.

11 15/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kirjaston maksut 783/ /2013 Kulttuurilautakunta Valmistelija Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Esittelijä Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Kirjaston perimiä maksuja ei yhtenäistetty vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä, vaan kukin kirjasto säilytti omat maksunsa. Maksut olivat lähes identtisiä Blanka-kirjastojen aikaisemmin tekemän päätöksen johdosta. Ainoa maksu, joka Länsi-Turunmaan kaupungin sisällä oli eri, oli 1 euron varausmaksu, joka maksetaan varattaessa kirja tai muuta aineistoa lainaustiskiltä tai verkosta. Kirjastojen käyttäjät ovat huomanneet tämän, eikä sitä voida pitää asukkaiden yhdenvertaisena kohteluna. Kirjastojen aineistokanta on yhä enemmän alkanut kiertää kirjastojen välillä, ja vuoden 2014 talousarvion tavoitteisiin on kirjattu yhteinen varausjono, mikä merkitsee aineiston vielä tiheämpää kiertoa. Ajatuksena on myös, että kirjastot alkavat pitää yhteisiä hankintakokouksia, jotka mahdollistavat tietyn erikoistumisen ja materiaalin osittaisen jakamisen ja tuovat pidemmän päälle säästöä. Maksu voidaan sen vuoksi poistaa sillä perusteella, että tiiviimpi yhteistyö kirjastojen välillä tuo säästöä hankintoihin. Varausmaksuista saadaan nyt tuloa noin euroa vuodessa. Myöhästymismaksut ovat 50 senttiä/laina/viikko kaikesta muusta aineistosta paitsi DVD- ja VHS-elokuvista, joiden myöhästymismaksu on 2 euroa/laina/viikko. Syynä eroon on se, että kun kirjastoihin alettiin ostaa elokuvia (ensin VHS ja myöhemmin DVD), ne olivat kalliita ja niiden määrä oli pieni. Ajatuksena oli, että korkeampi myöhästymismaksu varmistaisi sen, että elokuvat palautetaan ajoissa niin, että seuraava lainaaja saisi mahdollisuuden lainata niitä. Nykyisellään hinnat ovat laskeneet ja elokuvien tarjonta on suurempi sekä kirjastoissa että muiden kanavien kautta, minkä vuoksi elokuvien korkeampi myöhästymismaksu ei ole perusteltu. Oheismateriaali Ehdotus Kirjaston kaikki maksut Varausmaksu (1 euroa) poistetaan. Elokuvien (DVD ja VHS) myöhästymismaksuksi muutetaan 50 senttiä/laina/viikko. Lasten elokuvien myöhästymismaksu on 0 euroa, kuten myös lasten ja nuorten osaston muun aineiston myöhästymismaksu. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

12 15/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 259 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Taloudellisesti tiukkojen aikojen takia kaikkien kuntien on pakko tarkastella talouttaan. Toimintaa on tehostettava ja tuottavuutta parannettava toimivien kunnallisten palvelujen varmistamiseksi jatkossakin. Myös kunnan tuloja on tarkasteltava ja kuntalaisten on maksettava osasta kunnan tuottamia palveluja kuten tähänkin asti. Paraisten kaupunki laatii parhaillaan toimenpideohjelmaa kunnallisen toiminnan turvaamiseksi. Kirjaston maksujen alentaminen kulttuurilautakunnan ehdottamalla tavalla ei tämän vuoksi ole mahdollista. Kirjastolle ja kulttuurilautakunnalle annetaan siitä syystä tehtäväksi tarkastella maksujaan, ottaa huomioon, että kaikkien kuntalaisten on maksettava maksuja yhdenvertaisesti, ja antaa maksuista uusi ehdotus, jonka mukaan kirjaston toiminnasta saatavat kokonaistulot eivät laske. Jos jotakin maksua lasketaan tai se poistetaan kokonaan, tämä on siinä tapauksessa kompensoitava korottamalla jotakin olemassa olevaa maksua tai ottamalla käyttöön uusi maksu. Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen on kuntalaisille ilmainen palvelumuoto, mutta varausmaksuja, myöhästymismaksuja ja muita vastaavia maksuja on tarkistettava osana toimenpideohjelmaa. Oheismateriaali Ehdotus Tiedoksianto Kirjaston kaikki maksut Kaupunginhallitus palauttaa asian kulttuurilautakunnalle käsiteltäväksi uudelleen edellä olevassa tekstissä kuvattujen linjausten mukaisesti. Kirjaston maksujen on uudessa ehdotuksessa yhteensä oltava samalla tasolla kuin vuonna Ehdotus hyväksyttiin. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, kulttuurilautakunta

13 15/ Kaupunginhallitus Turunmaan seutu ry:n purkaminen 850/ /2013 Kaupunginhallitus 260 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Turunmaan kuntakokous merkitsi kokouksessaan tiedoksi oheisen selonteon Turunmaan seutu ry:n toiminnasta. Kokouksessa todettiin myös, että yhdistyksen alkuperäinen rooli Turunmaan kahdeksan kunnan yhteisenä kehittämisorganisaationa lakkasi käytännössä toteutettujen kuntaliitosten myötä. Koska toiminta voitiin siirtää uusille kunnille, jäljelle jäivät vain jo aloitetun hanketoiminnan loppuun saattaminen sekä yhdistyksen purkaminen. Kuntakokouksessa yhdistyksen hallitus valtuutettiin panemaan purkaminen täytäntöön. Kuntakokous päätti samalla, että yhdistyksen hallituksen on informoitava kuntia toimenpiteistä sen välisenä aikana, kun kuntakokouksen päätös yhdistyksen purkamisesta on tehty ja kun yhdistys poistetaan yhdistysrekisteristä. Lyhyesti voidaan todeta, että yhdistyksellä ei ollut vuonna 2013 omaa henkilökuntaa eikä hanketoimintaa. Kaikkien hallinnollisten asioiden hoidosta ovat vastanneet jäsenkuntien kehittämis- ja elinkeinoyksiköt. Vuonna 2013 ei myöskään maksettu jäsenmaksuja. Ainoat ajanjakson aikana syntyneet kustannukset olivat erinäisiä pieniä hallinnollisia eriä, kuten kirjanpito- ja pankkikuluja. Ratkaiseva tapahtuma sen kannalta, että yhdistyksen purkaminen voidaan saattaa loppuun, oli hankerahoituksen viimeinen maksuerä (syyskuussa 2013). Edellisen, pidetyn kuntakokouksen jälkeen hallitus on pitänyt kaksi kokousta, joiden yhteydessä on hyväksytty vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökset ja toimintakertomukset hyväksyttiin yhdistyksen viimeinen tilinpäätös ja toimintakertomus. Kuntakokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen mahdolliset varat tulevat jäsenille jakautuen siten, että Paraisten kaupungin osuus on 2/3 ja Kemiönsaaren kunnan 1/3. Hallitus hyväksyi, että kunkin kunnan pankkiin maksetaan ,00 euron kokonaissumma seuraavasti: ,00 euroa Kemiönsaaren kunnalle ja ,00 euroa Paraisten kaupungille. Maksatusten jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat varat maksetaan kunnille saman periaatteen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Folke Öhman on allekirjoittanut purkamisilmoituksen, ja ilmoitus on postitettu yhdistysrekisteriin. Oheismateriaali Selonteko Turunmaan seutu ry:n toiminnasta, joulukuu 2012

14 15/ Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee informaation tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

15 15/ Kaupunginhallitus Sollidenin leirintäaluetoiminnan kilpailuttaminen 851/ /2013 Kaupunginhallitus 261 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Sollidenin leirintäalue rakennuksineen on ollut vuokrattuna Bon-Bon Pargas/Yifat Gestraniukselle lähtien. Paraisten kaupunki irtisanoi päivätyllä kirjeellä vuokrasopimuksen päättyväksi vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Vuokrasopimuksessa on sovittu vuokralaisen velvollisuudesta huolehtia vuokra-alueen, rakennusten, laitosten ja kunnallistekniikan kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta sekä, että vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä kunnossapidosta, perusparannuksista tai muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista. Edelleen on sovittu, ettei vuokralaisella ole oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta alueen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä. Vuokrasopimuksessa on sovittu myös vuokrasuhteen päättyessä pidettävästä yhteisestä katselmuksesta, josta laaditaan pöytäkirja, ja viimeistään silloin sopijapuolten on ilmoitettava mahdollisista vaatimuksista toiselle sopijapuolelle rakennusten ja laitosten kunnosta sekä suoritetuista töistä. Tämän jälkeen uusia vaatimuksia ei voi enää esittää, mikäli ei ole kysymys piilevistä rakennusvirheistä ja vaurioista, joita katselmuksessa ei ole voitu todeta. Kiinteistökatselmusmuistiossa todetaan kohteen korjaamisen kokonaisuutena taloudellisesti kannattamattomaksi. Norrdahl-retkeilymaja on kaupungin toimesta purettu syksyllä Kohteessa suoritettiin kiinteistökatselmus myös , jossa todetaan rakennusten kunnon huomattava aleneminen. Nykyinen päärakennus vaatii niin kattavia korjauksia, että huomioiden käytön tehokkuus on kannattavaa rakentaa korvaava rakennus. Alueella sijaitseva varastorakennus on purkukuntoinen ja kyseiseen paikkaan on suunniteltu alueen uusi tehokkaasti toimiva päärakennus. Sollidenin leirintäalueen kohderyhmiksi on määritetty matkailuautoilla tai -vaunuilla liikkuvat matkailijat, polkupyöräilijät, melojat, patikoijat ja moottoripyöräilijät. Tunnusomaista kohderyhmille on itse liikkuminen pienryhminä. Alueelle pyritään luomaan tapahtumia, jotka erillisinä ruuhkahuippuina ylittävät suunnitellun kuormituksen alkuvaiheessa. Kohderyhmille on varattava asianmukaiset edellytykset, jotta alue voi menestyä

16 15/ Kaupunginhallitus ja kasvattaa käyttöastettaan. Nykyiset edellytykset rakennusten muodossa ovat matalaa tasoa, koska nykyisen vuokrasopimuksen puitteissa ei ole kyetty saavuttamaan sopimuksen mukaista ylläpidon ja korjaamisen tasoa. Edellytysten nostamiseksi tasolle, joka on tarkoituksenmukainen pitkälle tulevaisuuteen, tarvitaan kaupungin alkuinvestointi, ja vuokraamalla alue toimijalle voidaan saavuttaa investointeja vuokralaisen rakentamina rakennuksina, jolloin ne vastaavat vuokraajan omaa strategiaa. Kaupungin omistajana tulee kuitenkin jo tarjouspyynnössä esittää viitekehys tulevalle strategialle. On laadittu esisuunnitelma alueen kehittämiseksi, joka laajuudeltaan ja laatutasoltaan ylittää selkeästi reaaliset mahdollisuudet, mutta suunnitelmaa voidaan seurata vaiheittain ja segmentoidusti. Uudelta vuokraajalta edellytetään mökkien elinkaarien turvaamista 3-5 vuoden aikataululla. Rakennusten kunto on huono ja voidaan arvioida kuntokatselmusten avulla, että nykyisen päärakennuksen elinkaari on loppuvaiheessa. Osa mökeistä on vielä käyttökelpoisia, mutta korjausvelka on suuri. Esitetään, että päärakennusta ei enää korjata, vaan elinkaari ajetaan loppuun ja uusi tila muodostetaan vaiheittain uuteen päärakennukseen huoltotilojen yhteyteen. Kaupungin investointi on wc-, suihku- ja pesulatilakokonaisuus, jota yrittäjä voi täydentää omalla panoksellaan vastaanotto- ja kahvilatiloilla. Nämä tilat suunnitellaan tässä vaiheessa laajennusvarauksina. Kokonaisuuteen voidaan myös liittää keittotiloja, jotka kuitenkin tässä vaiheessa ovat kesäkäyttöön kohdistettuja. Investointi ei kata kokonaistarvetta alueella huoltotilojen osalta, mutta näin toimien talouden viitekehyksessä saadaan toiminta jatkumaan. Huoltotilat pitää suunnitella ja toteuttaa alueen keskeisellä paikalla palvelemaan rantasaunan ja karavaanialueen tarvetta. Kokonaissuunnitelman kustannuskertymä on epärealistisen suuri, mutta vaiheistamalla ja segmentoimalla voidaan saavuttaa realistinen tavoite, johon yrittäjä voi sitoutua. Kaupungin investoinnin arvoksi toiminnan aloittamisen edellytysten turvaamiseksi huoltotiloina arvioidaan suuruusluokkana Sollidenin leirintäalue on Paraisilla suosittu matkailukohde ja se on vähäisestä markkinoinnista huolimatta houkutellut runsaat yöpyjää kesässä. Kaupungin tavoitteena on saada aikaan elinvoimaisempi keskusta ja suunnitteilla on uusia tapahtumia ja turistipyydyksiä muuttajien houkuttelemiseksi ja paikallisen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Tässä yhteydessä ei pidä unohtaa sitä, mitä meillä jo on, Sollidenin leirintäalue vetää joka kesä väkeä, vaikka alueen rakennukset ovat huonossa kunnossa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin tai yhden yksittäisen yrittäjän on mahdotonta yksin kantaa raskasta taakkaa alueen ja rakennusten saamiseksi nykyaikaiselta leirintäalueelta vaadittavat laatukriteerit täyttävälle tasolle. Sen vuoksi kaupungin ja yrittäjän on luontevaa toimia yhdessä niin, että kaupunki vastaa kaikkein välttämättömimmistä investoinneista, mutta kuitenkin niin, että myös yrittäjä vastaa alueen kehittämisestä. Koska uudelta vuokralaiselta edellytetään pitkäjännitteistä kehittämistoimintaa ja vuokramökkien kunnostamista ( elinkaarien turvaamista ), vuokra-ajan on

17 15/ Kaupunginhallitus tärkeää olla riittävän pitkä. Kaupungin investointi huoltorakennukseen olisi hyvä toteuttaa syksyn 2014 ja toukokuun 2015 välisenä aikana. Näin yhtäältä siksi, että aikataulu on liian tiukka siihen, että mitään ehdittäisiin rakentaa ennen kesää 2014, ja toisaalta siksi, että uudella vuokralaisella olisi yhden sesongin verran kokemusta leirintäalueesta ja että tämä siten voisi esittää asiasta omia ehdotuksia ja toiveita. Ehdotus Paraisten kaupunki kilpailuttaa Sollidenin leirintäaluetoiminnan. Kilpailutuksen kriteerit ovat hinnoittelu (50 %) ja soveltuvuus (50 %). Soveltuvuutta arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti: alan kokemus (40 %), haastattelu (40 %) ja toimintasuunnitelma (20 %). Vuokrasopimuksen kestoaika on 10 vuotta. Kaupunki vastaa uuden huoltorakennuksen rakentamisesta, vuokralainen sitoutuu kunnostamaan vuokramökit neljän vuoden kuluessa. Vuokralaisen valitsee ja vuokrasopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että painotus haastattelun ja toimintasuunnitelman välillä olisi sama, eli 30 % ja 30 %. Keskustelun kuluessa Kurt Lundqvist ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään, että kaupunki vastaa uuden huoltorakennuksen rakentamisesta euron kustannusarviolla. Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä Kurt Lundqvistin ehdotukseen. Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Markku Orellin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Markku Orellin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 6 Ei-ääniä 5 Liite 2 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksianto Kiinteistöpäällikkö, elinkeinopäällikkö

18 15/ Kaupunginhallitus Paraisten kunta-alueen palvelulinjan liikennöinnin muuttaminen 830/ /2013 Kaupunginhallitus 262 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunki toteutti syksyllä 2012 Paraisten kunta-alueen palvelulinjaliikenteen hankinnan ajaksi Palvelulinja on kaikille avoin bussilinja, joka ottaa huomioon varsinkin vanhusväestön ja toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Liikennöinti perustuu alustavasti suunniteltuun palvelulinjareittiin, mutta kutsutaksimallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustaja tilaa kyydin edellisenä päivänä viimeistään klo Liikennöitsijä vastaa tilausten vastaanottamisesta ja suunnittelee seuraavan päivän reitit tämän perusteella. Tämä vuosi sitten käyttöön otettu kutsujärjestelmä ei ole vähentänyt liikennettä mainittavasti. Kuluvalla sopimuskaudella liikennöintiä hoitaa R & F Rindell Ay. Palvelulinjan pikkubussi liikennöi arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 7:n ja 13:n välillä pitäen yhden tunnin tauon, ts. viisi tuntia päivässä. Finbyhyn kulkee päivittäin kaksi vuoroa, Tennbyhyn kolme ja Skräbböleen kolme, vahvistetun aikataulun mukaisesti. Reitistä voidaan tehdä pieniä poikkeamia. Koulujen lomien aikana reittiä ajetaan hieman karsittuna. Liikennöinnin kustannukset ovat 49,20 euroa/tunti eli 246 euroa/päivä. Viikkohinta on näin ollen euroa. Palvelulinjaa käyttävien matkustajien määrä on vuosien mittaan ollut pieni. Liikennöitsijän pitämän tilaston mukaan keskimääräinen matkustajamäärä on päivässä 20 henkilön paikkeilla. Useita reitin osia saatetaan ajaa kokonaan ilman matkustajia. Alhaisen matkustajamäärän vuoksi palvelulinjan aikataulua on perusteltua tarkistaa sopimuskauden lähestyessä loppuaan. Palvelulinja voisi jatkossa esimerkiksi liikennöidä nykyisen reittijärjestelmän mukaisesti vain kolmena päivänä viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Säästöjä syntyisi 492 euroa viikossa, vuositasolla arviolta runsaat euroa, ottaen huomioon, että liikenne tiettyinä viikkoina koulujen lomien aikaan on jo nyt vähäisempää. Vanhusneuvosto on antanut lausuntonsa ehdotetusta palvelulinjan liikennöinnin muuttamisesta. Neuvosto katsoo, että ehdotettu liikennöinti kolmena päivänä viikossa voitaisiin ottaa käyttöön kokeiluluonteisesti esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi, minkä jälkeen linjan käyttöä arvioitaisiin. Liite 3 Vanhusneuvoston lausunto Oheismateriaali Aikatauluehdotus Ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että palvelulinjan bussi liikennöi tammikuusta 2014

19 15/ Kaupunginhallitus lukien ainoastaan kolmena päivänä viikossa: maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Järjestelmää arvioidaan syksyllä Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Paraisten kaupungin vanhusneuvosto Sivistysosasto, liikenneassistentti Eivor Suominen ja suunnittelija Annukka Koskinen

20 15/ Kaupunginhallitus Koko elämä kotona - hankerahoitushakemus 847/ /2013 Kaupunginhallitus 263 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungista on viime vuosien aikana osallistuttu sosiaali- ja terveysministeriön Kaste I -ohjelmaan (kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan), jonka tavoitteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittäminen kansallisten linjausten ja suositusten mukaisesti. Paraisten kaupunki on vuodesta 2010 lähtien osallistunut Kaste-hankkeeseen Toimintakykyisenä ikääntyminen, jonka hallinnoijana on toiminut Satakunnan sairaanhoitopiiri ja jonka tarkoituksena on ollut hoitoketjujen ja vanhusten neuvontapalvelujen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste II -ohjelma antaa mahdollisuuden juurruttaa, kehittää edelleen ja vahvistaa Kaste I -ohjelman aikana jo toimiviksi havaittuja osa-alueita sekä jatkaa vielä puutteellisiksi todettujen osa-alueiden kehittämistä. Hallinnoijana toimiva Satakunnan sairaanhoitopiiri on kehitellyt uuteen Kaste-ohjelmaan uuden hankkeen, Koko elämä kotona. Hankkeen puitteissa toteutetaan paikallisia hankepilotteja, joista yksi olisi Paraisten kaupungissa. Paraisten kaupungin pilotin toimenpiteet olisivat seuraavat: 1. Alkukartoitus nykyisistä palvelutarpeen arviointikäytännöistä ja välineistä. 2. Tavoitetilan kuvaaminen: työntekijänäkökulman ja asiakkaan näkökulman erityispiirteiden yhdistäminen. Yhteys palvelusuunnitelmaan. Lainsäädännön näkökulman huomioon ottaminen. 3. Palvelutarpeen arviointimenetelmän, -välineiden ja (sähköisen) alustan kehittäminen tavoitetilan pohjalta. 4. Resurssien suunnittelun apuvälineen kehittäminen palvelutarpeen pohjalta. 5. Alueellisen tavoitetilan selvittäminen; alueellinen arvioinnin työkalupakki. 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Hanke toteutetaan Kokonaisbudjetti on runsaat 2 miljoonaa euroa, josta Paraisten osuus olisi euroa, joka koostuu lähinnä palkkakuluista ja ostopalveluista. Kunnan oma osuus olisi 25 % eli euroa. Myös kaikki hankkeen osallistujatahot osallistuvat hankebudjettiin yhteisiä toimenpiteitä (yhteiset täydennyskoulutukset jne.) varten varattavalla kuntaosuudella, Paraisten osuus näistä toimenpiteistä koko hankeaikana on euroa (5,51 %). Oheismateriaali Paraisten kaupungin pilottihankkeen hankesuunnitelma

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 53 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.03.2008 klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 57 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot