SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529"

Transkriptio

1 15/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Ympäristöosaston talousarviomuutos, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, vesihuolto ja rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan perimien taksojen korottaminen Kirjaston maksut Turunmaan seutu ry:n purkaminen Sollidenin leirintäaluetoiminnan kilpailuttaminen Paraisten kunta-alueen palvelulinjan liikennöinnin muuttaminen Koko elämä kotona - hankerahoitushakemus Bron - Silta, hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat Vuoden 2014 tuloveroprosentti Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentti Kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä 559 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 15/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Fraboni Paola Henriksson Carita Hilke Kaija Järvinen Hanna Karlgren Fabian Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (poistui klo 17:45 265) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Söderlund Nina kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Eklund Tomas elinkeinojohtaja (poistui klo 15:50 261) Nygrén Patrik talousjohtaja (poistui klo 17:30 259) Öhman Folke kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Monica Avellan Ordförande/Puheenjohtaja Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Carita Henriksson Kaija Hilke on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

3 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus 254 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 15/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus 255 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carita Henriksson ja Kaija Hilke.

5 15/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus 256 Puheenjohtaja ehdotti, että lisälistan otetaan käsiteltäviksi. Kaupunginhallitus päätti käsitellä ensimmäisenä asiana :n 261. Kaupunginhallitus päätti sen jälkeen käsitellä asiat 268 ja 269. Esityslista hyväksyttiin.

6 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristöosaston talousarviomuutos, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, vesihuolto ja rakennusvalvonta 4046/ /2012 Ympäristölautakunta Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Seurattaessa talouden toteumaa ja laadittaessa kolmannesvuosiraporttia todetaan, että säästötoimista ja ympäristöosaston vastuualueiden määrärahojen siirroista huolimatta osaston talousarviomäärärahat ovat vaarassa ylittyä vuositasolla. Siitä huolimatta, etteivät menot eivätkä tulot kerry tasaisesti vuoden mittaan, talouden seuranta ja ennusteet osoittavat budjetoitujen tulojen alittuvan voimakkaasti vuonna Tulojen poisjäänti on seurausta taloudellisesta taantumasta, jossa rakennuslupien ja toimenpidelupien kysyntä laskee, mikä heijastuu tulojen poisjääntiin myös muun muassa kaupungin vesihuoltolaitoksen ennakoitujen liittymismaksujen osalta. Yksiköt ovat huomioineet tulojen pienenemisen ja ryhtyneet toimenpiteisiin menojen pienentämiseksi vähentämällä ostoja ja säästämällä henkilöstökuluissa mahdollisuuksiensa mukaan. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 osalta ennuste osoittaa, että talousarviomäärä on mahdollista alittaa noin eurolla. Liikenneväylien vastuualueen 7100 osalta voidaan saada euron säästö. Vesihuollon vastuualueen 7700 osalta talousarvion ennustetaan ylittyvän eurolla menojen voimakkaasta karsimisesta huolimatta. Rakennusvalvonnan vastuualueen 7800 osalta rakennuslautakunta vahvisti pitämässään kokouksessa talousarvion olevan vaarassa ylittyä eurolla vuositasolla. Muiden vastuualueiden osalta ennusteet osoittavat, että talousarviossa pysyttäneen pienistä poikkeamista huolimatta. Yksikköpäällikkö on kehottanut vesihuoltolaitoksen henkilöstöä tiukkaan kustannusten tarkkailuun muun muassa varaosien ja huoltotöiden ostamisen suhteen. Samaan aikaan vuoden mittaan on ollut useita vaikeita ja vakavia tilanteita, joista on aiheutunut vahinkoa laitoksille ja infralle, mikä osoittaa selvästi sen, että laitosten uudistamiseen samoin kuin huoltoon ja ylläpitoon tarvitaan enemmän määrärahoja. Tällä hetkellä vakavin tilanne on Korppoon kunnanosan Rosklaxin pohjavedenottamon ehtyminen, minkä vuoksi vesihuolto joudutaan hoitamaan ajamalla vesilaitokselle vettä tankkiautoilla korkein kustannuksin. Vesihuoltolaitoksen osalta tavoitteeksi on asetettu menojen vähentäminen noin eurolla budjetoidusta sisäisin siirroin ja säästöin. Tulojen voimakas pieneneminen merkitsee sitä, että ympäristölautakunta joutuu

7 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ensimmäisen kerran hyvin pitkään aikaan anomaan kaupunginvaltuustolta talousarviomuutosta. Ennusteista käy ilmi, että yhdyskuntapalvelujen ja liikenneväylien vastuualueiden määrärahasiirrot eivät mitä todennäköisimmin tule riittämään rakennusvalvonnan ja vesihuollon tulojen poisjäännistä aiheutuvien ylitysten kattamiseen. Ehdotus Ympäristölautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 määrärahan pienentämistä eurolla ja liikenneväylien vastuualueen 7100 määrärahan vähentämistä eurolla viitaten talouden seurantaan ja vuoden 2013 ennusteeseen. Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle vesihuollon vastuualueen 7700 määrärahaan euron lisäystä ja rakennusvalvonnan vastuualueen 7800 määrärahaan euron lisäystä. Ehdotettujen määrärahasiirtojen jälkeen ympäristölautakunta toteaa, että ympäristöosaston käyttömäärärahojen yhteensä euron lisäys vaikuttaa kaupungin vuoden 2013 tulokseen ja talouden toteumaan. Ylityksen kattamiseksi ja kaupungille aiheutuvien rahoituksellisten vaikutusten tasaamiseksi nollaan ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle seuraavien investointihankkeiden supistamista alla mainituin summin: 7450 Katualueiden suunnittelu Kirkkosillan suunnittelu Edellisvuoden hankkeiden saattaminen valmiiksi Pippurikuja / katujen saneeraus Kalkholmenin puistoväylä Paraisten pumppaamojen saneeraus Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Kaupunginhallitus, talousyksikkö Kaupunginhallitus 257 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Käyttötalousarvio on sitova vastuualuetasolla ja investointitalousarvio hanketasolla. Tämän vuoksi ympäristölautakunnan vuoden 2013 talousarvioon tekemistä muutosehdotuksista on päätettävä kaupunginvaltuustossa. Muutosehdotukset on laadittu yhdessä talousjohtaja Patrik Nygrénin kanssa. Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:

8 15/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Vastuualueen 7000/yhdyskuntasuunnittelu määrärahaa vähennetään eurolla ja vastuualueen 7100/liikenneväylät määrärahaa eurolla. Vastuualueen 7700/vesihuolto määrärahaa lisätään eurolla ja vastuualueen 7800/rakennusvalvonta eurolla. Ehdotettujen määrärahasiirtojen jälkeen ehdotettu ympäristöosaston käyttömäärärahojen yhteensä euron lisäys vaikuttaa kaupungin vuoden 2013 tulokseen ja talouden toteumaan. Tämän käyttömäärärahojen ylityksen kattamiseksi ja kaupungille aiheutuvien rahoituksellisten vaikutusten tasaamiseksi nollaan seuraavien investointihankkeiden määrärahoja supistetaan alla mainituin summin: 7450 Katualueiden suunnittelu Kirkkosillan suunnittelu Edellisvuoden hankkeiden saattaminen valmiiksi Pippurikuja / katujen saneeraus Kalkholmenin puistoväylä Paraisten pumppaamojen saneeraus Ehdotus hyväksyttiin.

9 15/ Kaupunginhallitus Rakennusvalvonnan perimien taksojen korottaminen 758/ /2013 Rakennuslautakunta Valmistelija Vt johtava rakennustarkastaja Kenneth Koskinen, puh Esittelijä Vt johtava rakennustarkastaja Kenneth Koskinen, puh Rakennusvalvonnan perimien taksoja on tarpeen korottaa vuoden 2014 alusta. Korotustarve johtuu yleisestä kustannusten noususta sekä tavoitteesta, että lupien hakijat maksavat niistä syntyneet kustannukset. Taksan korotus on budjetin 2014 tavoitteiden mukainen. Kuntien tulee päivittää rakennusvalvonnan taksoja vuosittain vastaamaan kustannusnousua. Kuntaliiton selvityksen rakennusvalvontataksoista 2010 mukaan kuntien tulisi periä maksua kaikista rakentamisen viranomaispalveluista. Koska osa rakennusvalvonnan tehtävistä on myös muuta palvelua esim. energiatukiin liittyvät katselmukset, ei taksa voi olla 100% kattava. Saman kuntaliiton selvityksen mukaan alhainen lupamaksu ei tuo kunnalle kilpailuetua. Taksoja ehdotetaan korotettavaksi /perusmaksu ja 20-30centtiä/m². Näin ollen lupamaksu nousee esimerkiksi 180m²:n omakotitalossa noin 5-6%. Tämä on kuitenkin kokonaiskustannuksista 0,5% luokkaa. Samanaikaisesti rakennusvalvonnan toimintaa on tehostettu, ohjeistusta lisätty, sekä toimintatapoja yhtenäistetty. Taulukosta voi nähdä, että lupakehitys on ollut nousussa viimeisten vuosien ajan mutta nyt ennustetaan pientä lasku. Henkilökunnan määrä on ollut sama ja jopa vähentynyt vuoden 2013 aikana. Tällä hetkellä rakennusvalvonnan toimistotyöntekijöiden osalta ollaan kriittisellä rajalla selvitäänkö työmäärästä tällä henkilökunnalla. Toimistopuolella työmäärää lisää selvästi esimerkiksi se, että rakennusluvat pyritään skannamaan sähköisiksi tiedostoiksi loppukatselmuksen jälkeen. Tällä toimenpiteellä parannetaan ja nopeutetaan tulevaisuudessa aikaisempien lupien etsimistä, mutta tässä vaiheessa se lisää työmäärää. Teknisellä puolella työmäärää lisää jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö, jota tulee pystyä tulkitsemaan.

10 15/ Kaupunginhallitus Liite Ehdotus rakennusvalvonnan taksoiksi Oheismateriaali Esimerkki rakennuslupamaksut 2013 Esimerkki rakennuslupamaksut 2014 Rakennuslupamaksut vertaus Ehdotus Lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen rakennusvalvonnan taksoiksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 258 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 1 Ehdotus rakennustöiden valvonnasta perittäviksi maksuiksi Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen rakennustöiden valvonnasta perittäviksi maksuiksi. Ehdotus hyväksyttiin.

11 15/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kirjaston maksut 783/ /2013 Kulttuurilautakunta Valmistelija Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Esittelijä Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Kirjaston perimiä maksuja ei yhtenäistetty vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä, vaan kukin kirjasto säilytti omat maksunsa. Maksut olivat lähes identtisiä Blanka-kirjastojen aikaisemmin tekemän päätöksen johdosta. Ainoa maksu, joka Länsi-Turunmaan kaupungin sisällä oli eri, oli 1 euron varausmaksu, joka maksetaan varattaessa kirja tai muuta aineistoa lainaustiskiltä tai verkosta. Kirjastojen käyttäjät ovat huomanneet tämän, eikä sitä voida pitää asukkaiden yhdenvertaisena kohteluna. Kirjastojen aineistokanta on yhä enemmän alkanut kiertää kirjastojen välillä, ja vuoden 2014 talousarvion tavoitteisiin on kirjattu yhteinen varausjono, mikä merkitsee aineiston vielä tiheämpää kiertoa. Ajatuksena on myös, että kirjastot alkavat pitää yhteisiä hankintakokouksia, jotka mahdollistavat tietyn erikoistumisen ja materiaalin osittaisen jakamisen ja tuovat pidemmän päälle säästöä. Maksu voidaan sen vuoksi poistaa sillä perusteella, että tiiviimpi yhteistyö kirjastojen välillä tuo säästöä hankintoihin. Varausmaksuista saadaan nyt tuloa noin euroa vuodessa. Myöhästymismaksut ovat 50 senttiä/laina/viikko kaikesta muusta aineistosta paitsi DVD- ja VHS-elokuvista, joiden myöhästymismaksu on 2 euroa/laina/viikko. Syynä eroon on se, että kun kirjastoihin alettiin ostaa elokuvia (ensin VHS ja myöhemmin DVD), ne olivat kalliita ja niiden määrä oli pieni. Ajatuksena oli, että korkeampi myöhästymismaksu varmistaisi sen, että elokuvat palautetaan ajoissa niin, että seuraava lainaaja saisi mahdollisuuden lainata niitä. Nykyisellään hinnat ovat laskeneet ja elokuvien tarjonta on suurempi sekä kirjastoissa että muiden kanavien kautta, minkä vuoksi elokuvien korkeampi myöhästymismaksu ei ole perusteltu. Oheismateriaali Ehdotus Kirjaston kaikki maksut Varausmaksu (1 euroa) poistetaan. Elokuvien (DVD ja VHS) myöhästymismaksuksi muutetaan 50 senttiä/laina/viikko. Lasten elokuvien myöhästymismaksu on 0 euroa, kuten myös lasten ja nuorten osaston muun aineiston myöhästymismaksu. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

12 15/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 259 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Taloudellisesti tiukkojen aikojen takia kaikkien kuntien on pakko tarkastella talouttaan. Toimintaa on tehostettava ja tuottavuutta parannettava toimivien kunnallisten palvelujen varmistamiseksi jatkossakin. Myös kunnan tuloja on tarkasteltava ja kuntalaisten on maksettava osasta kunnan tuottamia palveluja kuten tähänkin asti. Paraisten kaupunki laatii parhaillaan toimenpideohjelmaa kunnallisen toiminnan turvaamiseksi. Kirjaston maksujen alentaminen kulttuurilautakunnan ehdottamalla tavalla ei tämän vuoksi ole mahdollista. Kirjastolle ja kulttuurilautakunnalle annetaan siitä syystä tehtäväksi tarkastella maksujaan, ottaa huomioon, että kaikkien kuntalaisten on maksettava maksuja yhdenvertaisesti, ja antaa maksuista uusi ehdotus, jonka mukaan kirjaston toiminnasta saatavat kokonaistulot eivät laske. Jos jotakin maksua lasketaan tai se poistetaan kokonaan, tämä on siinä tapauksessa kompensoitava korottamalla jotakin olemassa olevaa maksua tai ottamalla käyttöön uusi maksu. Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen on kuntalaisille ilmainen palvelumuoto, mutta varausmaksuja, myöhästymismaksuja ja muita vastaavia maksuja on tarkistettava osana toimenpideohjelmaa. Oheismateriaali Ehdotus Tiedoksianto Kirjaston kaikki maksut Kaupunginhallitus palauttaa asian kulttuurilautakunnalle käsiteltäväksi uudelleen edellä olevassa tekstissä kuvattujen linjausten mukaisesti. Kirjaston maksujen on uudessa ehdotuksessa yhteensä oltava samalla tasolla kuin vuonna Ehdotus hyväksyttiin. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, kulttuurilautakunta

13 15/ Kaupunginhallitus Turunmaan seutu ry:n purkaminen 850/ /2013 Kaupunginhallitus 260 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Turunmaan kuntakokous merkitsi kokouksessaan tiedoksi oheisen selonteon Turunmaan seutu ry:n toiminnasta. Kokouksessa todettiin myös, että yhdistyksen alkuperäinen rooli Turunmaan kahdeksan kunnan yhteisenä kehittämisorganisaationa lakkasi käytännössä toteutettujen kuntaliitosten myötä. Koska toiminta voitiin siirtää uusille kunnille, jäljelle jäivät vain jo aloitetun hanketoiminnan loppuun saattaminen sekä yhdistyksen purkaminen. Kuntakokouksessa yhdistyksen hallitus valtuutettiin panemaan purkaminen täytäntöön. Kuntakokous päätti samalla, että yhdistyksen hallituksen on informoitava kuntia toimenpiteistä sen välisenä aikana, kun kuntakokouksen päätös yhdistyksen purkamisesta on tehty ja kun yhdistys poistetaan yhdistysrekisteristä. Lyhyesti voidaan todeta, että yhdistyksellä ei ollut vuonna 2013 omaa henkilökuntaa eikä hanketoimintaa. Kaikkien hallinnollisten asioiden hoidosta ovat vastanneet jäsenkuntien kehittämis- ja elinkeinoyksiköt. Vuonna 2013 ei myöskään maksettu jäsenmaksuja. Ainoat ajanjakson aikana syntyneet kustannukset olivat erinäisiä pieniä hallinnollisia eriä, kuten kirjanpito- ja pankkikuluja. Ratkaiseva tapahtuma sen kannalta, että yhdistyksen purkaminen voidaan saattaa loppuun, oli hankerahoituksen viimeinen maksuerä (syyskuussa 2013). Edellisen, pidetyn kuntakokouksen jälkeen hallitus on pitänyt kaksi kokousta, joiden yhteydessä on hyväksytty vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökset ja toimintakertomukset hyväksyttiin yhdistyksen viimeinen tilinpäätös ja toimintakertomus. Kuntakokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen mahdolliset varat tulevat jäsenille jakautuen siten, että Paraisten kaupungin osuus on 2/3 ja Kemiönsaaren kunnan 1/3. Hallitus hyväksyi, että kunkin kunnan pankkiin maksetaan ,00 euron kokonaissumma seuraavasti: ,00 euroa Kemiönsaaren kunnalle ja ,00 euroa Paraisten kaupungille. Maksatusten jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat varat maksetaan kunnille saman periaatteen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Folke Öhman on allekirjoittanut purkamisilmoituksen, ja ilmoitus on postitettu yhdistysrekisteriin. Oheismateriaali Selonteko Turunmaan seutu ry:n toiminnasta, joulukuu 2012

14 15/ Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee informaation tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

15 15/ Kaupunginhallitus Sollidenin leirintäaluetoiminnan kilpailuttaminen 851/ /2013 Kaupunginhallitus 261 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Sollidenin leirintäalue rakennuksineen on ollut vuokrattuna Bon-Bon Pargas/Yifat Gestraniukselle lähtien. Paraisten kaupunki irtisanoi päivätyllä kirjeellä vuokrasopimuksen päättyväksi vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Vuokrasopimuksessa on sovittu vuokralaisen velvollisuudesta huolehtia vuokra-alueen, rakennusten, laitosten ja kunnallistekniikan kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta sekä, että vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä kunnossapidosta, perusparannuksista tai muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista. Edelleen on sovittu, ettei vuokralaisella ole oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta alueen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä. Vuokrasopimuksessa on sovittu myös vuokrasuhteen päättyessä pidettävästä yhteisestä katselmuksesta, josta laaditaan pöytäkirja, ja viimeistään silloin sopijapuolten on ilmoitettava mahdollisista vaatimuksista toiselle sopijapuolelle rakennusten ja laitosten kunnosta sekä suoritetuista töistä. Tämän jälkeen uusia vaatimuksia ei voi enää esittää, mikäli ei ole kysymys piilevistä rakennusvirheistä ja vaurioista, joita katselmuksessa ei ole voitu todeta. Kiinteistökatselmusmuistiossa todetaan kohteen korjaamisen kokonaisuutena taloudellisesti kannattamattomaksi. Norrdahl-retkeilymaja on kaupungin toimesta purettu syksyllä Kohteessa suoritettiin kiinteistökatselmus myös , jossa todetaan rakennusten kunnon huomattava aleneminen. Nykyinen päärakennus vaatii niin kattavia korjauksia, että huomioiden käytön tehokkuus on kannattavaa rakentaa korvaava rakennus. Alueella sijaitseva varastorakennus on purkukuntoinen ja kyseiseen paikkaan on suunniteltu alueen uusi tehokkaasti toimiva päärakennus. Sollidenin leirintäalueen kohderyhmiksi on määritetty matkailuautoilla tai -vaunuilla liikkuvat matkailijat, polkupyöräilijät, melojat, patikoijat ja moottoripyöräilijät. Tunnusomaista kohderyhmille on itse liikkuminen pienryhminä. Alueelle pyritään luomaan tapahtumia, jotka erillisinä ruuhkahuippuina ylittävät suunnitellun kuormituksen alkuvaiheessa. Kohderyhmille on varattava asianmukaiset edellytykset, jotta alue voi menestyä

16 15/ Kaupunginhallitus ja kasvattaa käyttöastettaan. Nykyiset edellytykset rakennusten muodossa ovat matalaa tasoa, koska nykyisen vuokrasopimuksen puitteissa ei ole kyetty saavuttamaan sopimuksen mukaista ylläpidon ja korjaamisen tasoa. Edellytysten nostamiseksi tasolle, joka on tarkoituksenmukainen pitkälle tulevaisuuteen, tarvitaan kaupungin alkuinvestointi, ja vuokraamalla alue toimijalle voidaan saavuttaa investointeja vuokralaisen rakentamina rakennuksina, jolloin ne vastaavat vuokraajan omaa strategiaa. Kaupungin omistajana tulee kuitenkin jo tarjouspyynnössä esittää viitekehys tulevalle strategialle. On laadittu esisuunnitelma alueen kehittämiseksi, joka laajuudeltaan ja laatutasoltaan ylittää selkeästi reaaliset mahdollisuudet, mutta suunnitelmaa voidaan seurata vaiheittain ja segmentoidusti. Uudelta vuokraajalta edellytetään mökkien elinkaarien turvaamista 3-5 vuoden aikataululla. Rakennusten kunto on huono ja voidaan arvioida kuntokatselmusten avulla, että nykyisen päärakennuksen elinkaari on loppuvaiheessa. Osa mökeistä on vielä käyttökelpoisia, mutta korjausvelka on suuri. Esitetään, että päärakennusta ei enää korjata, vaan elinkaari ajetaan loppuun ja uusi tila muodostetaan vaiheittain uuteen päärakennukseen huoltotilojen yhteyteen. Kaupungin investointi on wc-, suihku- ja pesulatilakokonaisuus, jota yrittäjä voi täydentää omalla panoksellaan vastaanotto- ja kahvilatiloilla. Nämä tilat suunnitellaan tässä vaiheessa laajennusvarauksina. Kokonaisuuteen voidaan myös liittää keittotiloja, jotka kuitenkin tässä vaiheessa ovat kesäkäyttöön kohdistettuja. Investointi ei kata kokonaistarvetta alueella huoltotilojen osalta, mutta näin toimien talouden viitekehyksessä saadaan toiminta jatkumaan. Huoltotilat pitää suunnitella ja toteuttaa alueen keskeisellä paikalla palvelemaan rantasaunan ja karavaanialueen tarvetta. Kokonaissuunnitelman kustannuskertymä on epärealistisen suuri, mutta vaiheistamalla ja segmentoimalla voidaan saavuttaa realistinen tavoite, johon yrittäjä voi sitoutua. Kaupungin investoinnin arvoksi toiminnan aloittamisen edellytysten turvaamiseksi huoltotiloina arvioidaan suuruusluokkana Sollidenin leirintäalue on Paraisilla suosittu matkailukohde ja se on vähäisestä markkinoinnista huolimatta houkutellut runsaat yöpyjää kesässä. Kaupungin tavoitteena on saada aikaan elinvoimaisempi keskusta ja suunnitteilla on uusia tapahtumia ja turistipyydyksiä muuttajien houkuttelemiseksi ja paikallisen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Tässä yhteydessä ei pidä unohtaa sitä, mitä meillä jo on, Sollidenin leirintäalue vetää joka kesä väkeä, vaikka alueen rakennukset ovat huonossa kunnossa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaupungin tai yhden yksittäisen yrittäjän on mahdotonta yksin kantaa raskasta taakkaa alueen ja rakennusten saamiseksi nykyaikaiselta leirintäalueelta vaadittavat laatukriteerit täyttävälle tasolle. Sen vuoksi kaupungin ja yrittäjän on luontevaa toimia yhdessä niin, että kaupunki vastaa kaikkein välttämättömimmistä investoinneista, mutta kuitenkin niin, että myös yrittäjä vastaa alueen kehittämisestä. Koska uudelta vuokralaiselta edellytetään pitkäjännitteistä kehittämistoimintaa ja vuokramökkien kunnostamista ( elinkaarien turvaamista ), vuokra-ajan on

17 15/ Kaupunginhallitus tärkeää olla riittävän pitkä. Kaupungin investointi huoltorakennukseen olisi hyvä toteuttaa syksyn 2014 ja toukokuun 2015 välisenä aikana. Näin yhtäältä siksi, että aikataulu on liian tiukka siihen, että mitään ehdittäisiin rakentaa ennen kesää 2014, ja toisaalta siksi, että uudella vuokralaisella olisi yhden sesongin verran kokemusta leirintäalueesta ja että tämä siten voisi esittää asiasta omia ehdotuksia ja toiveita. Ehdotus Paraisten kaupunki kilpailuttaa Sollidenin leirintäaluetoiminnan. Kilpailutuksen kriteerit ovat hinnoittelu (50 %) ja soveltuvuus (50 %). Soveltuvuutta arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti: alan kokemus (40 %), haastattelu (40 %) ja toimintasuunnitelma (20 %). Vuokrasopimuksen kestoaika on 10 vuotta. Kaupunki vastaa uuden huoltorakennuksen rakentamisesta, vuokralainen sitoutuu kunnostamaan vuokramökit neljän vuoden kuluessa. Vuokralaisen valitsee ja vuokrasopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että painotus haastattelun ja toimintasuunnitelman välillä olisi sama, eli 30 % ja 30 %. Keskustelun kuluessa Kurt Lundqvist ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään, että kaupunki vastaa uuden huoltorakennuksen rakentamisesta euron kustannusarviolla. Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä Kurt Lundqvistin ehdotukseen. Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Markku Orellin ehdotuksesta. Esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Markku Orellin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 6 Ei-ääniä 5 Liite 2 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksianto Kiinteistöpäällikkö, elinkeinopäällikkö

18 15/ Kaupunginhallitus Paraisten kunta-alueen palvelulinjan liikennöinnin muuttaminen 830/ /2013 Kaupunginhallitus 262 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunki toteutti syksyllä 2012 Paraisten kunta-alueen palvelulinjaliikenteen hankinnan ajaksi Palvelulinja on kaikille avoin bussilinja, joka ottaa huomioon varsinkin vanhusväestön ja toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Liikennöinti perustuu alustavasti suunniteltuun palvelulinjareittiin, mutta kutsutaksimallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustaja tilaa kyydin edellisenä päivänä viimeistään klo Liikennöitsijä vastaa tilausten vastaanottamisesta ja suunnittelee seuraavan päivän reitit tämän perusteella. Tämä vuosi sitten käyttöön otettu kutsujärjestelmä ei ole vähentänyt liikennettä mainittavasti. Kuluvalla sopimuskaudella liikennöintiä hoitaa R & F Rindell Ay. Palvelulinjan pikkubussi liikennöi arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 7:n ja 13:n välillä pitäen yhden tunnin tauon, ts. viisi tuntia päivässä. Finbyhyn kulkee päivittäin kaksi vuoroa, Tennbyhyn kolme ja Skräbböleen kolme, vahvistetun aikataulun mukaisesti. Reitistä voidaan tehdä pieniä poikkeamia. Koulujen lomien aikana reittiä ajetaan hieman karsittuna. Liikennöinnin kustannukset ovat 49,20 euroa/tunti eli 246 euroa/päivä. Viikkohinta on näin ollen euroa. Palvelulinjaa käyttävien matkustajien määrä on vuosien mittaan ollut pieni. Liikennöitsijän pitämän tilaston mukaan keskimääräinen matkustajamäärä on päivässä 20 henkilön paikkeilla. Useita reitin osia saatetaan ajaa kokonaan ilman matkustajia. Alhaisen matkustajamäärän vuoksi palvelulinjan aikataulua on perusteltua tarkistaa sopimuskauden lähestyessä loppuaan. Palvelulinja voisi jatkossa esimerkiksi liikennöidä nykyisen reittijärjestelmän mukaisesti vain kolmena päivänä viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Säästöjä syntyisi 492 euroa viikossa, vuositasolla arviolta runsaat euroa, ottaen huomioon, että liikenne tiettyinä viikkoina koulujen lomien aikaan on jo nyt vähäisempää. Vanhusneuvosto on antanut lausuntonsa ehdotetusta palvelulinjan liikennöinnin muuttamisesta. Neuvosto katsoo, että ehdotettu liikennöinti kolmena päivänä viikossa voitaisiin ottaa käyttöön kokeiluluonteisesti esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi, minkä jälkeen linjan käyttöä arvioitaisiin. Liite 3 Vanhusneuvoston lausunto Oheismateriaali Aikatauluehdotus Ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että palvelulinjan bussi liikennöi tammikuusta 2014

19 15/ Kaupunginhallitus lukien ainoastaan kolmena päivänä viikossa: maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Järjestelmää arvioidaan syksyllä Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Paraisten kaupungin vanhusneuvosto Sivistysosasto, liikenneassistentti Eivor Suominen ja suunnittelija Annukka Koskinen

20 15/ Kaupunginhallitus Koko elämä kotona - hankerahoitushakemus 847/ /2013 Kaupunginhallitus 263 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungista on viime vuosien aikana osallistuttu sosiaali- ja terveysministeriön Kaste I -ohjelmaan (kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan), jonka tavoitteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittäminen kansallisten linjausten ja suositusten mukaisesti. Paraisten kaupunki on vuodesta 2010 lähtien osallistunut Kaste-hankkeeseen Toimintakykyisenä ikääntyminen, jonka hallinnoijana on toiminut Satakunnan sairaanhoitopiiri ja jonka tarkoituksena on ollut hoitoketjujen ja vanhusten neuvontapalvelujen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste II -ohjelma antaa mahdollisuuden juurruttaa, kehittää edelleen ja vahvistaa Kaste I -ohjelman aikana jo toimiviksi havaittuja osa-alueita sekä jatkaa vielä puutteellisiksi todettujen osa-alueiden kehittämistä. Hallinnoijana toimiva Satakunnan sairaanhoitopiiri on kehitellyt uuteen Kaste-ohjelmaan uuden hankkeen, Koko elämä kotona. Hankkeen puitteissa toteutetaan paikallisia hankepilotteja, joista yksi olisi Paraisten kaupungissa. Paraisten kaupungin pilotin toimenpiteet olisivat seuraavat: 1. Alkukartoitus nykyisistä palvelutarpeen arviointikäytännöistä ja välineistä. 2. Tavoitetilan kuvaaminen: työntekijänäkökulman ja asiakkaan näkökulman erityispiirteiden yhdistäminen. Yhteys palvelusuunnitelmaan. Lainsäädännön näkökulman huomioon ottaminen. 3. Palvelutarpeen arviointimenetelmän, -välineiden ja (sähköisen) alustan kehittäminen tavoitetilan pohjalta. 4. Resurssien suunnittelun apuvälineen kehittäminen palvelutarpeen pohjalta. 5. Alueellisen tavoitetilan selvittäminen; alueellinen arvioinnin työkalupakki. 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Hanke toteutetaan Kokonaisbudjetti on runsaat 2 miljoonaa euroa, josta Paraisten osuus olisi euroa, joka koostuu lähinnä palkkakuluista ja ostopalveluista. Kunnan oma osuus olisi 25 % eli euroa. Myös kaikki hankkeen osallistujatahot osallistuvat hankebudjettiin yhteisiä toimenpiteitä (yhteiset täydennyskoulutukset jne.) varten varattavalla kuntaosuudella, Paraisten osuus näistä toimenpiteistä koko hankeaikana on euroa (5,51 %). Oheismateriaali Paraisten kaupungin pilottihankkeen hankesuunnitelma

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 16.12.2014 klo 16.00 20.00 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) 16.20 20.00

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/15 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Saaristokeskus Korpoström, klo

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/15 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Saaristokeskus Korpoström, klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Saaristokeskus Korpoström, 9.10.2015 klo 13.30 15.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 29.1.2015 klo 16.30 20.55 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/15 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Lyhty klo

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/15 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Lyhty klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Lyhty 9.12.2015 klo 18.00 21.52 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/16 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 13.9.2016 klo 17.15 20.10 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot