HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuusto AIKA klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY:N PURKAMINEN JA LIIKE- 201 TOIMINNAN VASTAANOTTAMINEN KUNNALLE EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN / 203 TARKENNUS 84 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 85 MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLI- SINÄ ESITTÄMÄT ASIAT 210 Pöytä kir jan näh tä vänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitus osoitus, pi de tään nähtävänä klo 9:00-15:00 kunnanvi rastossa. Pu heen joh taja AARNO HAPPO NEN Julki panotodis tus Tä mä ko kous kutsu on julki pantu jul kisten kuulutusten il moi tustau lulle Il moitus on jul kaistu Heinäve den Lehdessä Ilmoi tustau lunhoi taja Asta Salo

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KOKOUSAIKA klo 16:00-20:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Asikainen Osmo 16:00-20:00 valtuutettu Eteläinen Olavi 16:00-20:00 valtuutettu Gustafsson Auvo 16:00-20:00 valtuutettu Happonen Aarno 16:00-20:00 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 16:00-20:00 valtuutettu Hokka Mervi 16:00-20:00 valtuutettu Ihalainen Raija 16:00-20:00 valtuutettu Jaakkila Esko 16:00-20:00 valtuutettu Kauhanen Elli 16:00-20:00 valtuutettu Keinonen Mikko 17:15-20:00 valtuutettu Kettunen Armi 16:00-20:00 valtuutettu Kukkonen Timo 16:00-20:00 valtuutettu Luostarinen Tiina 16:00-20:00 valtuutettu Mikkonen Osmo 16:00-20:00 valtuutettu Mikkonen Sirpa 16:00-20:00 valtuutettu Mujunen Anna-Liisa 16:00-20:00 valtuutettu Mäkelä Marianne 16:00-20:00 varavaltuutettu Piironen Eeva 16:30-20:00 valtuutettu Puustinen Osmo 16:00-20:00 valtuutettu Leskinen Tapani 16:00-20:00 varavaltuutettu Räsänen Mauno 16:00-20:00 valtuutettu Suhonen Maija 16:00-20:00 valtuutettu Tirkkonen Olli 16:00-20:00 valtuuston I varapj Vänttinen Annikki 16:00-20:00 valtuutettu POISSA Pakarinen Jari valtuutettu Piironen Outi valtuuston II varapj Puustinen Jani valtuutettu Räisänen Jonna valtuutettu MUU Tilus Riitta A. 16:00-20:00 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 16:00-20:00 kunnansihteeri Ekberg Enni 16:00-20:00 vs. perusturvajohtaja Jauhiainen Osmo 16:00-20:00 tekninen johtaja Kasonen Maarika 16:00-20:00 sivistysjohtaja Räsänen Kristiina 16:00-20:00 pääkirjanpitäjä ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Aarno Happonen Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Allekirjoitukset Sirpa Mikkonen Osmo Asikainen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 79 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pidemmäksikin. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaan valtuuston koollekutsumisaika on vähintään neljä päivää. Valtuusto on päättänyt, että valtuusto kutsu taan koolle vuonna 2011 vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden Lehdessä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutolista on pöytäkirjan liitteenä 79 /1.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 80 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Mikkonen ja Osmo Asikainen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuusto HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt 2010 esiopetuksen ja perusope tuk sen opetussuunnitelman perusteita. Muutokset perustuvat lakiin perusope tuksen muuttamisesta (642/2010). Muutokset aiheuttavat muutoksia Hei näveden kunnan hallintosääntöön. Valtuusto on päätöksellään päättänyt siirtää lasten päivähoidon kokonaisuudessaan sivistystoimen alaisuuteen lukien. Em. johdosta hallintosääntöön tulee tehdä tarvittavat muutokset. Palvelukeskuksen palvelu-, ryhmä- ja tukiasuntojen palvelujen myöntäminen on hallintosäännön mukaan vastaavan sairaanhoitajan ratkaisuvallassa. Kunnan tilintarkastaja on esittänyt ratkaisuvallan siirtämistä kotihoidon ratkaisuvaltaan. Esityslistan liitteenä - nro 1 on sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan esitykset hallintosäännön muuttamisesta - nro 2 on Heinäveden kunnan hallintosäännön muutok set 2012 lukien. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevat Heinäveden kunnan hallintosäännön muu tokset lukien. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 81 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 1 on sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan esitykset hallintosäännön muuttamisesta - nro 2 on Heinäveden kunnan hallintosäännön muutokset 2012 lukien. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: sivistyslautakunta, perusturvalautakunta

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuusto HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY:N PURKAMINEN JA LIIKETOIMINNAN VASTAANOTTAMINEN KUNNALLE KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden valtuusto päätti , että Heinäveden Vesihuolto Oy kunnallistetaan siten, että yhtiö selvitystilan kautta puretaan. Tarkoituksena on siirtää yhtiön vesihuoltotoiminta kunnan vastuulle. Yhtiön yhtiökokous on nimennyt selvitysmieheksi Oy Audiapro Ab:stä varatuomari Jaa na Lehtosen. Lehtonen kirjoittaa yhtiön purkamistoimenpiteistä seuraavaa: "Heinäveden Vesihuolto Oy:n purkaminen Heinäveden kunnanvaltuusto päätti , että Heinäveden Vesihuolto Oy kunnallistetaan siten, että yhtiö selvitystilan kautta pu retaan. Tarkoituksena on siirtää yhtiön vesihuoltotoiminta kunnan vastuulle. Yhtiön yhtiökokous on nimennyt allekirjoittaneen yhtiön selvitysmieheksi. Yhtiön purkaminen sekä varojen jakaminen ja liiketoiminnan siirto Heinäveden kunnalle voidaan toteuttaa vasta, kun yhtiön velat on selvitetty. Velkojen ja vastuiden selvittäminen on tarkoituksenmukai sinta toteuttaa siten, että Heinäveden kunta ottaa ne kantaakseen, millä parhaiten turvataan vesi huollon toiminnan keskeytyksetön jat kuminen ilman, että olemassa olevia sopimuksia irtisanotaan. Heinä veden kunnan ei silloin myöskään tarvitse järjestää toiminnan rahoi tusta kokonaan uudelleen. Esitän, että Heinäveden kunta päättäisi ottaa vastaan Heinäveden Vesihuol to Oy:n liiketoiminnan varoineen, velkoineen ja vastuineen osittain pääoman palautuksena ja osittain liiketoiminnan siirtona. Asiasta tehdään erillinen lii ketoiminnan siirtodokumentaatio, joka on tämän asiakirjan liitteenä. Velko jen siirto edellyttää lisäksi yhtiön vel kojien suostumuksen. Kunnalle siirty vän nettovarallisuuden arvo oli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin euroa. Toi minnan varat siis ylittävät sen velat sanotulla mää rällä. Heinäveden Vesihuolto Oy:n varat koostuvat sen omistamista kiin teistöistä, vesihuoltoverkostosta ja laitteista sekä talletusvaroista. Yhtiö maksaa pienempiä velkojaan pois ennen siirtoa, jolloin velat ja vastuut koostuvat pääasiassa kunnan takaamasta pääomaltaan euron lainasta sekä tavan omaisista osto- ja tiliveloista. Vesihuollon toiminta siirtyisi kunnan vastuulle vuoden 2012 alusta al kaen. Turussa Heinäveden Vesihuolto Oy:n selvitysmiehenä Jaana Lehtonen, varatuomari, Oy Audiapro Ab" Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kunta ottaa vastaan Heinäveden Ve sihuolto Oy:n vesi huollon liike toi minnan varoineen ja velkoi neen liit teenä nro 7 ole van vesihuol lon liiketoiminnan luo vutusso pi muk sen mukai sesti ja hy väksyy kiinteistö jen ja ra kennusten luovutuksen kun nanhal li tuk sen al le kirjoitettavaksi liit teenä nro 8 olevan luovutuskirja luonnoksen mu kai sesti. 2. valtuusto päättää, että päätös saadaan panna täytän töön heti en nen kuin päätös on saavuttanut lainvoiman Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 82 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 3 on vesihuollon liiketoiminnan luovutussopimusluonnos - nro 4 on kiinteistöjen ja rakennusten luovutuskirjaluonnos Lisäselvityksen siirtoon: 1. Luovutussopimuksen kohdan 7.3. velka Pohjola Pankki Oy:ltä siirtyy kun nan vastattavaksi lukien. Saldo on euroa. Korko on kiinteä 3,6616 %, joka on voimassa 10 vuotta nosto päiväs tä. Vel ka kir ja al lekir joitettu Verohallinto on varannut oikeuden periä tuloveroa tältä tilikaudelta arvion sa mukaan euroa, joka voidaan maksaa jo vuonna Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: hallintopalvelut/sopimusten allekirjoitus, tekninen toimi kpito, palkat

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN / TARKENNUS KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on pyytänyt tarjouksia euron suuruisesta talousarviolainasta Heinäveden kunnan investointien rahoittamiseen. Tarjousta pyydettiin seuraavilta rahalaitoksilta: - Nordea Pankki Suomi Oyj - Pohjola Pankki Oyj - Sampo Pankki Oyj - Handelsbanken - Kuntarahoitus Oyj Kaikki em. rahalaitokset jättivät tarjouksen. Tarjouksia on verrattu ja tarkoituksenmukaisin lainamuoto on tämän hetken arvion mukaan kiinteäkorkoinen 5 vuoden laina. Vertailussa on huomioitu lainan korkokustannukset (korko ja marginaali) ja muut lainan nostoon ja hoitoon kuuluvat kustannukset. Vertailun mukaan edullisin tarjous on Kuntarahoitus Oyj:n tarjous ottaen huomioon varmuus korkotasosta koko 5 vuoden ajaksi ja muut lainakustannukset. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää 1. ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen, 2. ottaa euron suuruisen talousar violainan Kun ta ra hoitus Oyj:ltä. Laina-ai ka on 5 vuotta ja kor ko koko 5 vuo den ajan 2,29 %. Mitään muita kustannuk sia ei noston eikä laina-ajan osalta tu le. Myöskään marginaa lia ei koroteta eikä siihen ole riskiä 5 vuoden aikana. Kaikki nämä huomi oon ot taen Kunta rahoitus Oyj:n tarjous on edul lisin. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys VSTO Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: kpito tarjouksen tehneet KHALL Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkennettavaksi em. kun-

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ nanhallituksen esitystä lainan ko ron määräytymisen osalta. Korko määräy tyy nostohet ken mu kaan seu raa vas ti: Korkoindikaatio on tarjouksessa ilmoitettuna aikana 2,290 % p.a. Korko määräytyy kuitenkin kaksi päivää ennen nostoa olevan ajan kohdan mu kaan ja sen jälkeen luoton kor ko on kiinteä koko luottoajan. Muilta osin kunnanhallituksen esitys on em. mu kainen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 83 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: hallintopalvelut kpito

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, gsm , fax (017) , kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanran nantie 7, Heinävesi, gsm , pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Ker manrannantie 7, Heinävesi, gsm , Kuntalain 65 :n mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraa vaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitel ma kolmeksi tai useammak si vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarvio vuosi on suunnittelukauden en simmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämän on katsottu tarkoittavan sitä, että kunnan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, et tä ainakin taloussuunnitelmakaudella osoitetaan, että kunnan talous saa daan tasapainoon tulorahoituksen (vuosikate) ja poistojen (tai investoin tien) suhteen. Lisäksi kuntalain 70 :ssä on haluttu varmistaa talouden ta sa painoisen suunnittelun toteutuminen toteamalla seuraavaa: "Kunnanhal li tuksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista kos keviksi toimenpiteiksi". Kunnanjohtajan esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosia koskevaksi taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä nro 11. Kj: Kunnanhallitus 1. aloittaa vuoden 2012 talousarvioesityksen ja vuo sia koskevan taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn ja kuulee hallintokun tien edustajina seuraavia vi ranhaltijoita:

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ perusturvajohtaja - sivistysjohtaja - tekninen johtaja 2. päättää mahdollisista muutoslinjauksista kunnanjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen Kunnanhallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan Merkitään pöytäkirjaan, että ko kouksessa olivat läsnä tä män pykälän osalta pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen sekä oman hal lin non alansa kä sit te lyn ai ka na vs. perus turvajohtaja Enni Ek berg, vs. osas ton hoi taja Marja Lyy tikäinen, vs. kotihoidon johtaja Anu Vää nä nen, toi misto sih teeri Mariitta Rönkkö, kunnanmet sätalous insi nööri Jyrki Tiip pana, si vis tys joh ta ja Maa rika Kaso nen ja päivähoidon oh jaaja Paula Ukkonen KHALL Kunnanjohtajan esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosia koskevaksi taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä nro 13. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hyväksyy vuoden 2012 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman esi tyslistan liitteen mukaisesti: euroa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuosikate 507 Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus teki seuraavat muutokset kunnanjohtajan vuoden 2012 talousarvioesitykseen: Käyttötalous Työllisyyden edistäminen 330 Tuet ja avustukset (palkkatuet) e, jää e 5800 Maa- ja metsätilat 3499 Muut toimintatuotot (maaomaisuuden myynti) e, jää e 8110 Rahoitus Korkokulut e, jää e

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Investoinnit Maanosto e, jää e Helmikoti e vuodelle 2012, suunnitelmavuodelta e Monitoimitalon palloiluhallin lattian uusiminen e, jää e Kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että kunnanmetsätalousinsinöörin virka lakkautetaan lukien. Ao. henkilöl le tarjotaan työtehtäviä tar peen mukaan. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 talousar vion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto Merkitään pöytäkirjaan, että - Anna-Liisa Mujunen poistui es teellisenä kokouksesta kä siteltäessä Kiinteis tö Oy Heinäveden Asuntojen ja Työelä mään -työpaja projektin asioita. - kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, sivistysjohtaja Maarika Kasonen ja vs perusturvajohtaja Enni Ekberg olivat kokouksen alussa läsnä tämän pykälän osalta. VSTO 84 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 5 on kunnanhallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosia koskevaksi taloussuunni telmaksi. Valtuusto kävi talousarviosta ensin yleiskeskustelun, jonka yhtey dessä eri val tuustoryhmät käyttivät ryhmäpuheenvuo rot. Sen jäl keen ta lousar vio käsiteltiin yksityiskoh taisesti hal lintokunnittain. Kokouksessa käydyn keskustelun kuluessa 1. valtuutettu Sirpa Mikkonen esitti Mervi Hokan kan nattamana, et tä vuoden 2012 talous arvioon lisä tään euron määrä raha Varhais kas vatuk sen osasto 03 Las tenhoidon tuki

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kus tan nuspaikalle 4091 koti hoidon tuen kuntalisän mak samista var ten, 2. valtuutettu Veli-Pekka Hartikainen esitti Tapani Les kisen kan nattamana, et tä Varhaiskasvatuksen osasto 03 haetaan raken teelli silla muutok silla euron säästöt, joka osoitetaan Las tenhoidon tuen kus tannuspaikalle 4091 ja näin kotihoidon tuen kuntalisän kokeilua voi daan jatkaa alkaen. Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kaksi kunnanhallituksen esi tyksestä poik keavaa esitystä, on suoritettava äänestykset asian ratkaise mi seksi ja esitti, et tä äänestyk set suorite taan siten, että en simmäisessä äänes tyksessä ne, jot ka kannattavat Sirpa Mikko sen esitystä, ää nes tävät "JAA" ja Veli-Pekka Harti kaisen esitystä kan nattavat, ää nestävät "EI". Toinen äänes tys suoite taan sit ten voittaneen esityk sen ja kun nanhallituk sen esityksen kesken. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessa annettiin ääniä seuraavasti: - Sirpa Mikkosen esitys "JAA" 9 ääntä ja - Veli-Pekka Hartikaisen esitys "EI" 15 ääntä - Poissa 2. Puheenjohtaja totesi, että ensimmäisen äänestyksen oli voittanut valtuutettu Veli-Pekka Hartikaisen esitys, joten toisessa ää nestyk sessä asete taan vastak kain voit tanut esitys ja kunnan hallituksen esitys. Keskustelun aikana valtuutettu Veli-Pekka Hartikainen pyysi työ järjestyspu heenvuoron ja esitti, että pidetään 10 minuutin neuvot telu tauko. Puheenjohtaja tiedusteli, onko valtuusto yksimielinen, että pide tään neuvotte lutauko. Poikkeavia esityksiä ei tullut. Puheen johtaja julisti, että valtuusto pi tää neuvottelu tauon klo , jonka jälkeen kokousta jat ketaan. Valtuusto jatkoi kokousta klo Neuvottelun jälkeen valtuutet tu Veli-Pek ka Hartikainen tarkensi aiempaa esitystään pe rustelui na euron mää rä rahaesi tykseensä seu raavasti: Lasten kotihoidon kuntalisää maksetaan vuonna 2012 kuuden kuukauden ajan lukien siten, että käytännön mak sutoi menpi teet Ke lan toimesta aloitetaan lukien mennessä tulee vastuuhal lintokunnan selvittää, löy tyykö ta lous arviosta rakenteel listen muutosten kautta määrära haa, jotta kunta lisän mak samista voi daan jatkaa em. 6 kk:n mak su ajan jäl keen. Koska muita esityksiä ei enää tehty, puheenjohtaja julisti tämän keskustelun päättyneeksi ja esitti, että suoritetaan toinen ää nestys asian rat kaisemiseksi siten, että kunnanhallituksen esitystä kan nattavat ää nestävät "JAA " ja jos "EI"

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ voittaa, on valtuutet tu Ve li-pekka Harti kai sen esitys euron mää rära hasta lasten koti hoidon kunta lisän maksamisesta kuu den (6) kuu kauden ajan lukien ja Kelan toimesta maksaen lukien em. li säperuste luin tullut val tuuston päätök seksi. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa toisessa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - kunnanhallituksen esitys "JAA" 3 ääntä - Veli-Pekka Hartikaisen esitys "EI" 21 ääntä - poissa 2 Puheenjohtaja julisti, että valtuusto oli äänin 21/3, 2 poissa hyväk synyt Ve li-pekka Hartikaisen neuvottelutauon jälkeen teke män tar kennetyn esityksen lisä perus teluineen. Ta lousarvion teksti osa kor jataan vastaamaan päätöstä ja määrärahali säyksen vaikutus mui hin ta lousar violaskelmiin korja taan päätök sen mukaiseksi. Lisäksi kunnanjohtaja Riitta A. Tilus esitti teknisen johtajan ilmoituksen mukaan lisättäväksi in ves tointiosaan vuodelle 2012 Hoi va ko ti-hank kee seen me no ja euroa, koska vuon na 2011 ei tule to teutu maan ar vioitua määrää Hoivakoti-hank keen kustan nuk sista. Eli muu toksen jälkeen Hoivakoti-hank keen - menot euroa - tulot euroa - netto euroa Puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö valtuusto yksimielisesti esitetyn muutoksen vuoden 2012 talousarvion investointiosaan. Koska poikkeavia esityksiä ei tullut, puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto päätti muilta osin yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituk sen esityk sen vuoden 2012 talous arvioksi ja vuosia kos kevaksi talous suunnitel maksi. Pöytäkirjan liitteinä nro 84 /1 ja 84 /2 on äänestysluettelot. Toimeenpano: hallintokunnat, kpito Tiedoksi:

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuusto MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLISINÄ ESITTÄMÄT ASIAT VSTO 85 Kunnanhallituksella ei ollut esittää valtuustolle kiireellisiä asioita.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet VALITUSOSOITUS HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla. Valitusviran omai nen ja vali tusaika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaatimusta eikä kunnal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 79, 80, 85 Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisel la valituk sella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio fax puh Kunnallisvalitus, pykälät Vali tusaika 81, 82, 83, päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite päivää Pykälät päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskir ja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laati jan omakäti sesti allekirjoitettava. Jos ai noas taan laati ja on allekirjoittanut valitus kirjan, sii nä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikeudenkäyntimak su Vali tusasia kirjojen toi mittami nen Lisätie toja Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päi västä, josta vali tusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen vali tusajan päättymistä. Omalla vas tuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin välityk sellä. Postiin vali tus asiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an ne tun lain (701/93) nojalla muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa eu roa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot