2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, :10 PM 8/2006. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, :10 PM 8/2006 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 10 MIETINNÖT YM. 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2006_8lmu.fm Page 2 Monday, November 27, :10 PM Momentti 8/2006 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki rikoslain 50 luvun (928/2006) HE 53/2006 vp LaVM 11/2006 Laki tulee voimaan Huumausainerikoksen yrityksen rangaistavuutta laajennetaan. Lakiin otetaan uusi törkeää huumausainerikoksen edistämistä koskeva säännös. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan koskemaan huumausainerikosta, törkeää huumausainerikosta, huumausainerikoksen valmistelua, huumausainerikoksen edistämistä ja törkeää huumausainerikoksen edistämistä. Myös huumausainerikoksen valmistelun yritys on rangaistava. Säännöksillä pannaan täytäntöön Euroopan unionin neuvoston tekemä puitepäätös laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta. Puitepäätös tulee olla kansallisesti pantu täytäntöön mennessä. Eurooppaosuuskuntalaki, laki osuuskuntalain 5 luvun 5 :n, laki kaupparekisterilain, laki yritys- ja yhteisötietolain, laki toiminimilain 7 :n, laki yrityskiinnityslain 10 :n, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain ja laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain ( /2006) HE 54/2006 vp TaVM 9/2006 Lait tulivat voimaan Eurooppaosuuskuntalaki sisältää eurooppaosuuskuntaa koskevaa neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset eurooppaosuuskunnan perustamisesta, kotipaikan siirrosta, selvitystilasta ja purkamisesta sekä johdon, jäsenten ja tilintarkastajien vastuusta. Muihin lakeihin tehdään täydentäviä säännöksiä. Eurooppaosuuskunnalla on neuvoston asetuksen mukaan yleensä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen kotipaikan lainsäädännön mukaisella osuuskunnalla ja julkisella osakeyhtiöllä. Tarkoitus on, että myös eurooppaosuuskuntaa koskeva täydentävä sääntely vastaa mahdollisimman pitkälle osuuskuntia koskevaa kansallista sääntelyä. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöksen (932/2006) HE 92/2006 vp TyVM 8/2006 Laki tulee voimaan Starttirahakokeilussa työvoimatoimisto voi myöntää työllistämistukea starttirahana muullekin yrittäjäksi ryhtyvälle kuin työttömälle työnhakijalle. Kokeiluaikaa jatketaan vuodella. Laki elatusturvalain 7 :n (949/2006) HE 135/2006 vp StVM 20/2006 Laki tulee voimaan Elatusturvalakia muutetaan siten, että elatustuen määrä kalenterikuukaudessa nousee nykyisestä 118,15 eurosta 124 euroon. Laki rekisterihallintolain, laki kotikuntalain 7e ja 9 :n, laki nimilain, laki isyyslain 20 ja 22 :n ja laki perintökaaren ( /2006) HE 229/2005 vp HaVM 16/2006 Laki rekisterihallintolain tulee voimaan Muut lait tulevat voimaan Rekisterihallintolakia muutetaan siten, että sääntely vastaa uuden perustuslain vaatimuksia. Säännökset maistraatin toimialuetta, nimeä, maistraatin sijaintipaikkaa ja palveluyksiköitä koskevasta päätösvallasta sekä Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin johtamistoimivallasta ja asioiden ratkaisemiseen liittyvästä toimivallasta näissä virastoissa lisätään lakiin. Lakiin sisältyvää asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä tarkennetaan. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien toimialueista. Sisäasiainministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien sijaintipaikoista ja maistraatin yksiköistä. Maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä nimilaissa, isyyslaissa, perintökaaressa ja kotikuntalaissa muutetaan siten, että maistraattien erikoistuminen ja tehtävän siirtäminen hoidettavaksi toisessa maistraatissa on eräissä maistraatin tehtävissä mahdollista. Erikoistumisen ja tehtävien siirtämisen yleisistä perusteista säädetään erikseen kussakin edellä mainitussa laissa. Tarkemmat säännökset tehtävien siirtämisestä sekä tehtäviä siirtävistä ja vastaanottavista maistraateista annetaan sisäasiainministeriön asetuksella. Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain (975/ 2006) HE 103/2006 vp VaVM 16/2006 Laki tulee voimaan Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain sovelta- 2

3 Momentti 2006_8lmu.fm Page 3 Monday, November 27, :10 PM mista jatketaan tai sitä ennen alkaneeseen työskentelyyn. Verovelvollista pidetään ulkomailta tulevana palkansaajana enintään 48 kuukauden ajan työskentelyn alkamisesta ja niin kauan kuin tämä työskentely on yhtäjaksoista. Lain soveltamista koskeva hakemus voidaan tehdä etukäteen tai 90 päivän kuluessa työskentelyn alkamisesta. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (966/2006) ja laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 :n (967/2006) HE 117/2006 vp VaVM 17/2006 Lait tulevat voimaan Varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin lisätään säännökset, joilla asunto-osakeyhtiön osakkeille ja määrätyn huoneiston hallintaan oikeuttaville osakkeille määritellään muiden arvopapereiden tapaan vertailuarvo. Vertailuarvoa käytetään poistamatta olevan hankintamenon sijasta mainittuja osakkeita omistavan yrityksen nettovarallisuutta laskettaessa silloin, kun yrityksen muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopaperien yhteenlaskettu vertailuarvo on niiden yhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa suurempi. Ennen hankittujen huoneisto-osakkeiden vertailuarvona pidetään vuodelle 2005 varallisuusverolain nojalla vahvistettua verotusarvoa ja myöhemmin hankitun osakkeen arvona poistamatta olevaa hankintamenoa. Vertailuarvoa noudatetaan lisäksi perintö- ja lahjaverolakiin sisältyvää yrityksen sukupolvenvaihdosta koskevaa huojennussäännöstä sovellettaessa. Lisäksi lakiin lisätään metsämaan, maatalousmaan ja muun maatilatalouden maan määritelmät, jotka nykyisin sisältyvät metsäveroasetukseen. Metsänhoitoyhdistyksistä annettua lakia muutetaan siten, että lakiin sisältyvä viittaussäännös metsäveroasetuksessa tarkoitettuun metsämaahan muutetaan viittaukseksi varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin, jonne metsämaan määritelmä siirtyy. Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) HE 59/2006 vp HaVM 20/2006 Laki tulee voimaan Lailla ortodoksisesta kirkosta korvataan nykyinen ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö. Ortodoksisella kirkolla säilyy perusteiltaan nykyisenkaltainen julkisoikeudellinen erityisasema. Kirkon itsehallintoa vahvistetaan siirtämällä kirkon toimintaa ja hallintoa koskevat tarkemmat säännökset kirkolliskokouksen antamaan kirkkojärjestykseen. Kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon ylläpito siirretään valtiolta kirkolle itselleen, ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset korvataan kirkolle vastaavan suuruisella valtionavulla. Kirkollishallinnon perusrakenne säilyy pääosin nykyisellään. Muutoksenhakumenettely uudistetaan niin, että valituksen pakollisena esivaiheena on oikaisuvaatimus kirkollishallitukselle. Laki vesikulkuneuvorekisteristä (976/2006) HE 39/2006 vp LiVM 15/2006 Laki tuli voimaan Lailla vesikulkuneuvorekisteristä kumotaan veneliikennelain 2 ja veneliikenneasetus, joissa säädetään moottoriveneiden rekisteröinnistä. Vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö saatetaan vastaamaan Suomen perustuslain, viranomaisten toiminnan julkisuudessa annetun lain ja henkilötietolain vaatimuksia. Laissa on huomioitu rekisterin ylläpitoon ja tietopalveluun liittyvät kehittämistarpeet samoin kuin rekisterin tietosisällön ajantasaisuuden ja oikeellisuuden parantamiseen tarvittavat toimenpiteet. Rekisterin käyttötarkoituksena on muun muassa vesiliikenteen turvallisuuden parantaminen, valvonta- ja pelastustoiminnan tukeminen sekä vesikulkuneuvojen käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Rekisteröinnin perusteita muutetaan siten, että perusteena on vesikulkuneuvon moottoriteho tai pituus nykyisen pelkän moottoritehon sijasta. Myös purjeveneet ja moottoripurjeveneet tulevat rekisteröintivelvollisuuden piiriin. Rekisterinpitäjinä ovat edelleen maistraatit. Vesikulkuneuvon rekisteritunnus säilyy samana koko vesikulkuneuvon elinkaaren, mikä on muutos nykyiseen läänikohtaiseen tunnuskäytäntöön. Laki tartuntatautilain (989/2006) HE 64/2006 vp StVM 18/2006 Laki tuli voimaan Tartuntatautilakiin lisätään mahdollisuus määrätä henkilöitä ja tavaroita karanteeniin. Tartuntatautiepidemian torjumiseksi voidaan myös poiketa sekä lääkkeen myyntilupavaatimuksesta että lääkkeiden jakelua koskevista lääkelain säännöksistä. Lisäksi kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää karanteenista sekä työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 :n, laki vammaistukilain 2 :n, laki kansaneläkelain 30 a :n ja laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007 ( /2006) HE 164/2006 vp StVM 25/2006 Lait tulevat voimaan Lapsen erityishoitotuen, erityisvammaistuen ja eläkkeensaajien erityishoitotuen määrää korotetaan vuonna 2007 tehtävän indeksitarkistuksen lisäksi 15 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääriä korotetaan vuosittaisen tarkistuksen lisäksi I ja II kuntaryhmän kunnissa 2,8 % ja III kuntaryhmän kunnissa 1,4 %. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 201/2006 vp) laeiksi korkeimmasta hallintooikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä Lakiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta otetaan keskeiset säännökset korkeimman hallinto-oikeuden teh- 3 Momentti 8/2006

4 2006_8lmu.fm Page 4 Monday, November 27, :10 PM tävistä, asioiden ratkaisemisesta, korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstöstä sekä palvelussuhteen väliaikaisesta järjestelystä. Korkeinta hallinto-oikeutta koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle ja tarpeellisilta osin lain tasolle. Muutokset ovat pääasiassa lainsäädäntöteknisiä. Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät ja toiminta säilyvät ennallaan. Pääosa nykyisin korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun asetukseen sisältyvistä säännöksistä otetaan työjärjestykseen, osa uuteen lakiin. Korkeimman hallinto-oikeuden sivutoimisten asiantuntijajäsenten, ympäristöasiantuntijaneuvosten ja yli-insinöörineuvosten, kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä säädetään lisäksi erillisessä laissa korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä. Laki vastaa sisällöltään voimassa olevia säännöksiä. Esitys (HE 202/2006 vp) laeiksi valitusasioiden siirtämisestä toisessa hovioikeudessa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi sekä oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 :n Valitusasioiden joutuisan käsittelyn turvaamiseksi niitä voidaan siirtää ruuhkautuneesta hovioikeudesta käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi toisessa hovioikeudessa. Siirtomenettely koskee kerrallaan määrättyä määrää uusia vireille tulevia valitusasioita, ja sen aloittaminen hovioikeudessa edellyttää korkeimman oikeuden siihen antamaa lupaa. Asianosaisten ajanhukan ja vaivan vähentämiseksi muutetaan lisäksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 :ää niin, että hovioikeus voi toimittaa pääkäsittelyn muullakin kuin sen tuomiopiiriin kuuluvalla paikkakunnalla. Esitys (HE 203/2006 vp) laiksi rikoslain 2 a luvun 6 :n Rangaistusmääräysmenettelyssä annettua, enintään 20 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta ei muunneta vankeudeksi. Sakkoa ei muunneta vankeudeksi silloinkaan, kun se on määrätty tuomioistuimessa rangaistusvaatimuksen vastustamisen seurauksena. Esitys (HE 204/2006 vp) laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuun lakiin lisätään säännökset, jotka mahdollistavat rajavartiomiehen erottamisen määräaikaisesti virantoimituksesta. Rajavartiolaitoksen yksikköjen ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista koskevaa päätöksentekoa yhdenmukaistetaan erityislainsäädännön mukaiseksi. Rajatarkastukseen liittyvää kulkuneuvon tarkastamisoikeutta laajennetaan vastaamaan aiemmin voimassa ollutta sääntelyä. Esitys (HE 205/2006 vp) laiksi ulkomaalaislain Lain muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella. Direktiivin tavoitteena on parantaa unionin kansalaisten asemaa ja helpottaa kansallisten viranomaisten toimia edellä mainittujen oikeuksien soveltamiseksi. Lisäksi direktiivillä pyritään yksinkertaistamaan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oleskeluoikeuteen liittyviä muodollisuuksia. Ulkomaalaislain 10 luku sisältää säännökset unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan oleskelusta. Esitys (HE 206/2006 vp) laiksi kotikuntalain 4 :n Kotikuntalain maahanmuuttoa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että maahanmuuttajan kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräytymisen perusteet säännellään laissa nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Muutos koskee kaikkia maahanmuuttajaryhmiä kansalaisuudesta riippumatta. Muutoksen tarkoituksena on sääntelyä täsmentämällä yhtenäistää säännöstä soveltavien maistraattien ja muiden viranomaisten tulkintalinjaa näiden tehdessä kotikuntaa koskevia ratkaisuja sekä parantaa maahanmuuttajien tasapuolista kohtelua. Ulkomaan kansalaisen kotikunnan saamisen edellytykset sidotaan nykyistä kiinteämmin maahanmuuttajalle myönnetyn oleskeluluvan sisältöön. Kotikunnan saamisen edellytykset on myös pyritty yhdenmukaistamaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain asianomaisten säännösten kanssa, koska näiden säädösten soveltamisala on osittain yhteneväinen. Muun muassa opiskelutarkoituksessa maahan muuttavilla henkilöillä on tietyissä tapauksissa mahdollisuus saada kotikunta Suomessa. Esitys (HE 207/2006 vp) laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta korvaa nykyisin voimassa olevan lain julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä. Lakiin otetaan säännökset, joiden mukaan viranomainen voi sopia toisen viranomaisen kanssa avustavien asiakaspalvelutehtäviensä hoitamisesta. Yhteispalvelussa hoidettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät määritellään laissa ja ne rajataan siten, että yhteispalvelussa ei voi hoitaa tehtäviä, joihin sisältyy viranomaiselle kuuluvan päätöksentekovallan käyttöä tai jotka lain mukaan edellyttävät henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisessa viranomaisessa. Yhteispalveluun voivat lain nojalla osallistua valtion viranomaiset, kunnalliset viranomaiset ja Kansaneläkelaitos. Ministeriö voi laissa säädetyin edellytyksin velvoittaa sen hallinnonalaan kuuluvan viranomaisen tai vastaavasti valtioneuvosto voi velvoittaa valtionhallinnon viranomaiset tekemään yhteispalvelusopimuksen. Esitys (HE 209/2006 vp) laiksi verontilityslain 13 :n Verontilityslakia muutetaan siten, että yhteisöveron metsävero-osuuden yksittäisten kuntien ja seurakuntien metsäerän laskentaperusteena käytetään metsäkeskuksittain laskettuja bruttokantorahatuloja. Kantorahatulot jaetaan yksittäisille kunnille näiden kuntien alueella olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esitys (HE 210/2006 vp) laiksi autoverolain Autoverolakia muutetaan siten, että pakettiautojen alentamattoman veron veroprosenttia tarkistetaan ja alennetun veron ehtoihin tehdään eräitä vähäisiä muutoksia. Myös käytettyjen autojen verotusarvon 4

5 Momentti 2006_8lmu.fm Page 5 Monday, November 27, :10 PM määrittelyä koskevia säännöksiä täydennetään ja lakiin otetaan säännökset rajan ylittävässä työskentelyssä käytettävien työsuhdeautojen verottomuudesta. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä muutoksia. Esitys (HE 211/2006 vp) laiksi arvonlisäverolain 173a :n Arvonlisäverolain veroedustajaa koskevaa säännöstä muutetaan Euroopan yhteisön oikeuden mukaiseksi. Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan hakeutuessa Suomessa verovelvolliseksi veroedustajaa ei enää vaadita, jos ulkomaalainen on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai valtioon, jonka kanssa noudatetaan viranomaisten keskinäisessä avunannossa vastaavia menettelyjä kuin jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Muiden ulkomaalaisten osalta veroedustaja säilyy hakeutumisen edellytyksenä. Verovirasto voi veroedustajan lisäksi nykyiseen tapaan vaatia vakuuden veron suorittamisesta. Esitys (HE 214/2006 vp) laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n Opintotukilain opintotuen rahoitusta koskevia säännöksiä muutetaan yksinkertaistamalla menettelytapoja, joilla Kansaneläkelaitokselle maksetaan korvausta opintotukilain nojalla maksettavista etuuksista aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi selkeytetään säännöksiä, jotka koskevat vapautuksen myöntämistä valtion varoista takausvastuun perusteella maksettujen opintolainojen takaisinmaksusta. Laki on tarkoitettu voimaan Maaseutuviraston perustaminen edellyttää. Laeissa säädetään maaseutuvirastolakia täydentäen tehtävistä, jotka hoidetaan Maaseutuvirastossa sekä asioista, joiden osalta määräys- ja päätösvalta delegoidaan Maaseutuvirastolle. Esitys (HE 225/2006 vp) laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n Lakeihin tehdään ne muutokset, jotka ajo- ja lepoaikoja, niiden valvontaa ja valvontalaitteiden käyttämistä koskevat Euroopan Parlamentin ja neuvoston uudet säädökset edellyttävät. Muutokset koskevat säädösviittauksia ja valtuuksia kansallisista poikkeuksista säätämiseen. Esitys (HE 232/2006 vp) laiksi alkoholilain Alkoholijuomien ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien mainonta televisiossa kielletään kello 7-21 ja elokuvateattereissa 18 vuotta nuoremmille esitettävien kuvaohjelmien yhteydessä. Niin sanotut paljousalennukset eli useiden alkoholijuomapakkausten tai -annosten tarjoaminen alennettuun yhteiseen hintaan vähittäismyynnissä tai anniskelussa kielletään. Samoin kielletään alkoholijuomien tarjoushintojen ja niin sanottujen happy hour -hintojen ilmoittaminen vähittäismyynti- tai anniskelupaikan ulkopuolella. Alkoholijuomien pakkauksissa tulee sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta. lisestä yhteistyöstä. Myös kuntien velvollisuutta järjestää suun terveydenhuolto osana kouluterveydenhuoltoa täsmennetään. Kansanterveyslain käsitteitä muutetaan siten, että opiskelijaterveydenhuolto-termi muutetaan opiskeluterveydenhuolloksi, joka puolestaan muutetaan tarkoittamaan toisen asteen oppilaitosten, lukioiden ja korkeakoulujen opiskeluterveydenhuoltoa kokonaisuutena. Lukioiden terveydenhuolto on aiemmin ollut kouluterveydenhuollon piirissä. Kansanterveyslakiin lisätään myös yksityiskohtaisemmat säännökset opiskeluterveydenhuollon tavoitteista, sisällöstä, seurannasta ja arvioinnista. Lisäksi kansanterveyslakia täsmennetään siten, että kunnilla on velvollisuus huolehtia siitä, että kunnan asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun todistuksen tai lausunnon tarve perustuu lakiin taikka asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opintojen tai muun vastaavan syyn kannalta välttämättömään perusteeseen. Kansanterveyslakiin lisätään säännös lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä varten perustettavasta lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnasta. Näiden lisäksi muutetaan säännöstä, joka koskee puolustusvoimien velvollisuutta suorittaa terveyskeskukselle korvaus kutsunnanalaisille suoritettavista ennakkoterveystarkastuksista ja terveyskeskuslääkärin osallistumisesta kutsuntatilaisuuteen. Puolustusvoimat korvaa 50 prosenttia näistä aiheutuvista kustannuksista. Kustannusten määrittely voi perustua terveyskeskuksen ja puolustusvoimien tekemään sopimukseen. Laki on tarkoitettu voimaan Lain 25 :n 1 momentin on kuitenkin tarkoitus tulla voimaan vasta Esitys (HE 218/2006 vp) Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle on perustettu uusi keskusvirasto, joka aloittaa toimintansa Maaseutuvirasto toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisena keskushallintoviranomaisena ja vastaa maataloushallinnon tukijärjestelmien toimeenpanosta. Useita eri lakeja, joissa säädetään maa- ja metsätalousministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tehtävistä, muutetaan. Lakeihin tehdään muutokset, joita Esitys (HE 234/2006 vp) laiksi kansanterveyslain Kansanterveyslakia muutetaan täsmentämällä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon sekä opiskeluterveydenhuollon ja opiskelijahuollon välistä suhdetta. Lisäksi täsmennetään kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen velvollisuutta osallistua koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmien laatimiseen niiltä osin, kun kysymys on oppilas- tai opiskelijahuollosta sekä koulun tai oppilaitoksen ja kodin vä- Esitys (HE 237/2006 vp) laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain Urheilun lajiliittojen mahdollisuuksia valvoa urheilijoiden pakollisen tapaturma- ja eläketurvan järjestämistä lisätään. Vakuutuslaitosten on ilmoitettava lajiliitoille niiden alaisten urheiluseurojen ja muiden urheilutoimintaa harjoittavien yhteisöjen urheilijoille ottaman vakuutuksen alkamisesta sekä vakuutuksen päättymisestä kesken pelikauden. Urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta kos- 5 Momentti 8/2006

6 2006_8lmu.fm Page 6 Monday, November 27, :10 PM keva urheilijatulon alaraja nostetaan euroon. Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin lisätään korvausasioiden käsittelyä koskevat menettelysäännökset. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 238/2006 vp) laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain Lakisääteisten vahinkovakuutusjärjestelmien jakojärjestelmärahoitusta koskevat säännökset yhdenmukaistetaan. Vakuutusyhtiöt osallistuvat tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain perusteella maksettavien indeksikorotusten, kymmenen vuotta vahingon sattumisen jälkeen maksettavien sairaanhoito- ja kuntoutuskorvausten ja eräiden maksujen rahoitukseen vuosittain vakuutusmaksutulonsa mukaan määräytyvällä jakojärjestelmämaksulla. Jakojärjestelmärahoituksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä huolehtivat kunkin vakuutusjärjestelmän yhteisiä tehtäviä hoitavina eliminä Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus ja Ympäristövakuutuskeskus. Muutoksia tehdään myös eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 241/2006 vp) luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Hallitus esittää, että kuluttajia, yrityksiä ja yritysten vastuuhenkilöitä koskevien luottotietojen sääntely koottaisiin yhteen lakiin. Uutta luottotietolakia sovellettaisiin sekä yrityksiä että kuluttajia koskevien luottotietojen käsittelyyn. Laissa olisi säännökset luottotietorekistereihin talletettavista tiedoista ja niiden säilytysajoista. Siinä määriteltäisiin myös nykyistä täsmällisemmin, mihin tarkoituksiin henkilön luottotietoja saa luovuttaa ja käyttää. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa luotettavien ja asianmukaisten luottotietojen saatavuus sekä turvata luottotietojen kohteiden oikeudet. Nykyisin laissa on tarkempia säännöksiä vain kuluttajaa koskevista luottotiedoista ja niiden käsittelystä. Yrityksiä koskevista luottotiedoista säännöksiä ei ole lainkaan. Ongelmana on pidetty sitä, että yrityksen yhdenkin vastuuhenkilön maksuhäiriötiedot voivat heikentää yrityksen luottokelpoisuutta ja vaikeuttaa uuden yritystoiminnan käynnistymistä. Esityksen mukaan luottotietotoimintaa valvoisi tietosuojavaltuutettu. Toiminnan harjoittajilta edellytettäisiin luotettavuutta sekä hyvän luottotietotavan noudattamista. Luottotietojen tietosisältö monipuolisemmaksi Uuden lain mukaan luottotietorekisteriin saisi kuten nykyisinkin tallentaa viranomaisten toteamia ja velkojien ilmoittamia maksuhäiriötietoja. Myös henkilön tai yrityksen luottokelpoisuutta osoittavan luokituksen tai tunnusluvun saisi rekisteröidä. Laissa määriteltäisiin, mitä tietoja luottoluokituksen muodostamiseen voidaan käyttää. Uutta olisi rekisteriin merkittävä tieto siitä, että maksuhäiriö on syntynyt takausvastuun johdosta. Tieto merkittäisiin rekisteröidyn pyynnöstä ja tämän antaman luotettavan selvityksen perusteella. Merkintää takausvastuusta pidetään perusteltuna siksi, että takausvastuusta johtuva maksuhäiriö ei välttämättä ole luonteeltaan täysin rinnastettavissa omaan maksun laiminlyöntiin. Samoin olisi rekisteriin otettava rekisteröidyn pyynnöstä tieto siitä, mitkä merkinnät aiheutuvat saman saatavan laiminlyönnistä. Lakiin tulisivat myös säännökset alaikäisiä koskevien tietojen merkitsemisestä luottotietorekisteriin. Luottotietorekisteriin saisi merkitä alaikäisestä vain ne maksuhäiriötiedot, jotka rekisterinpitäjä on saanut ulosottoviranomaiselta. Eduskunnan käsiteltävänä parhaillaan olevan ulosottolainsäädäntöä koskevan esityksen mukaan ulosottoviranomainen ei luovuttaisi lainkaan tietoja alle 15-vuotiaista. Pelisäännöt yrityksen vastuuhenkilön luottotietojen käytölle Yrityksestä saisi tallettaa luottotietorekisteriin muun muassa maksuhäiriötiedot ja yrityksen maksutapaa koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä saisi merkitä yrityksen vastuuhenkilöistä myös sellaisia tietoja, jotka poikkeavat viranomaisten julkisista rekistereistä, jos viranomaisrekisterin tieto ei anna oikeaa kuvaa yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä. Tällä voitaisiin ehkäistä bulvaanien käyttöä yritystoiminnassa. Rekisterinpitäjä saisi yhdistää yrityksen vastuuhenkilöä koskevat henkilöluottotiedot yritysluottotietorekisteriin. Yrityksen vastuuhenkilöä koskevien luottotietojen käyttöä rajoitettaisiin nykytilanteeseen verrattuna. Vastuuhenkilön luottotietoja saisi käyttää luottokelpoisuuden arvioinnissa silloin, kun on kyse toimintaansa aloittavasta yrityksestä tai yrityksestä, jossa määräämisvalta on siirtynyt tai enemmistö vastuuhenkilöistä vaihtunut. Vastuuhenkilön luottotietoja saisi käyttää myös avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai pienen osakeyhtiön luottokelpoisuuden arvioinnissa. Myös yrityksille oikeus tarkastaa luottotietonsa Luottotietorekisterin pitäjälle tulisi nykyistä laajempi tiedottamisvelvollisuus. Luonnolliselle henkilölle, josta on ensimmäistä kertaa tehty merkintä luottotietorekisteriin, olisi nykyiseen tapaan lähetettävä tieto rekisteröinnistä. Hänelle olisi myös kerrottava muun muassa oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus. Myös yritykset saisivat oikeuden tarkastaa luottotietonsa rekistereistä ja saada virheellinen tieto korjatuksi. Tällainen oikeus on nykyisin vain luonnollisella henkilöllä. Omat luottotietonsa saisi tarkastaa maksutta kerran vuodessa. Luottotietorekisterissä oleva virheellinen, puutteellinen, vanhentunut tai muuten harhaanjohtava tieto olisi oikaistava ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisusta olisi rekisteröidyn pyynnöstä ilmoitettava sille, jolle on annettu virheellinen tieto. Henkilöluottotietoja saisi luovuttaa sähköisesti edellyttäen että rekisteriin talletetaan tieto muun muassa siitä, kenen tietoja ja mitä tarkoitusta varten rekisteristä on haettu sekä kuka tietoja on hankkinut. Luottotietotoiminnan harjoittajien tulisi antaa luottotietoja myös kuluttajille kohtuullista korvausta vastaan. Näin he voisivat nykyistä paremmin varmistua esimerkiksi sopimuskumppaninsa luotettavuudesta. 6

7 Momentti 2006_8lmu.fm Page 7 Monday, November 27, :10 PM Tietojen säilyttämisaikoihin täsmennyksiä Tietoja maksujen laiminlyönneistä säilytetään luottotietorekistereissä tietyn ajan. Säilyttämisaikoja täsmennettäisiin ja joiltakin osin lyhennettäisiin. Velan maksaminen voisi lyhentää maksuhäiriömerkinnän säilyttämisaikaa, mutta toisaalta säilyttämisaikaa voitaisiin jatkaa, jos rekisteröidylle tulee uusia maksuhäiriöitä. Luottotietorekisterissä oleva merkintä olisi poistettava, jos rekisteröidyllä on ollut oikeus pidättäytyä maksusta esimerkiksi tuotteen tai palvelun puutteellisuuden vuoksi tai jos merkintä on muusta syystä harhaanjohtava. Esitys (HE 242/2006 vp) rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain Uudella rakennerahastolailla kumotaan rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annettu laki. Laissa otetaan huomioon elokuun alussa 2006 voimaan tullut Euroopan yhteisön rakennerahastoja koskeva uusi lainsäädäntö. Lakiin otetaan säännökset ohjelmatyöstä, rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista, seurannasta, valvonnasta ja tarkastuksesta. Säännökset koskevat Suomessa toteutettavia alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta varten laadittavia toimenpideohjelmia. Lakiin otetaan rakennerahastojen hallinnoinnin kannalta keskeiset säännökset toimenpideohjelmien hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisista, niiden tehtävistä ja toimivallasta. Lisäksi otetaan säännökset hallinto- ja seurantakomiteoista ja niiden tehtävistä. Tarkastustoiminta keskitetään yhteen ministeriöön. Esityksessä alueilla keskeinen toimielin on maakunnan yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on suunnata rakennerahastovaroja alueella ohjelmia toteuttaville viranomaisille ja sovittaa yhteen rakennerahastoista, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Euroopan kalatalousrahastosta rahoitettavia toimenpiteitä. Lisäksi tehdään välttämättömät muutokset alueiden kehittämislakiin ja Kainuun hallintokokeilusta annettuun lakiin. Esitys (HE 243/2006 vp) rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi Prümin sopimuksen tarkoituksena on tehostaa sopimuspuolten viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi. Sopimus sisältää DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtamista, rajat ylittävää operatiivista yhteistyötä sekä terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjumista koskevia määräyksiä. Lisäksi sopimuksessa on tietosuojaa koskevia määräyksiä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta. Lisäksi muutetaan ampuma-aselakia, poliisilakia, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia, ajoneuvorekisteristä annettua lakia, rikoslakia sekä ulkomaalaislakia. Ehdotetut lait on tarkoitettu voimaan tasavallan presidentin asetuksella samanaikaisesti kuin Prümin sopimus tulee Suomen osalta voimaan. Esitys (HE 245/2006 vp) laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 :n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 :n 4 momentin Laki valtion johtavista virkamiehistä sisältää säännökset ylimmän virkamiesjohdon nimittämis- ja tehtävään määräämismenettelystä. Uudistus toteutetaan ottamalla käyttöön valtionhallinnon yhteiset ylimmän johdon virat. Virkoihin nimitetään toistaiseksi. Lisäksi otetaan käyttöön tehtävään määräämismenettely, jossa johdon virkaan nimitetty määrätään johdon tehtävään määräajaksi. Johtavien virkamiesten valintaperusteita täsmennetään ja valintamenettelyä kehitetään. Toimivaltasäännöksiin ei tehdä muutoksia. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 247/2006 vp) eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin lisätään yhteisöjen osittaisjakautumista koskevat säännökset sekä tarkennetaan sulautumista ja osakevaihtoa koskevia säännöksiä. Lakimuutoksen myötä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston yritysjärjestelydirektiiviä koskevan muutosdirektiivin säännökset. Tuloverolakiin lisätään säännökset tappioiden vähentämisestä jakautumisen ja osittaisjakautumisen yhteydessä ensisijaisesti siinä yhtiössä, joka jatkaa samaa toimintaa, jossa tappiot ovat syntyneet. Lisäksi tuloverolakiin otetaan säännökset suomalaisen yhtiön verotuksessa vähennettyjen ulkomaisen kiinteän toimipaikan tappioiden lisäämisestä yhtiön tuloon siinä tilanteessa, että kiinteä toimipaikka yhtiöitetään ulkomaiseksi tytäryhtiöksi. Esitys (HE 249/2006 vp) laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä Lailla säännellään yritysasiakkaiden tietojen käsittelyä kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämässä tietojärjestelmässä. Tarkoituksena on uuden tietojärjestelmän avulla parantaa valtionhallinnon ja esityksessä mainittujen muiden organisaatioiden yhteistoimintaa yrityksille suunnatuissa avustus-, rahoitus-, kehittämis- ja neuvontapalveluissa ja siten parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Tarkoituksena on myös yrityksille tarjottavien palvelujen yhteensovittaminen ja yritystukien valvonnan tehostaminen. Esitys sisältää lisäksi tarpeelliset säännökset yritysten liike- ja ammattisalaisuuksien suojaamisesta sekä henkilötietojen käsittelystä. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 250/2006 vp) laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n Laki sähköisestä lääkemääräyksestä säädetään sekä lääkelakia muutetaan. Lainsäädännöllä määritellään 7 Momentti 8/2006

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot