A. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA... 3"

Transkriptio

1 1 KAARINAN KAUPUNKI KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TAKSA 2015 Kaupunginhallitus hyväksynyt Voimaantulo Sisällys A. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA... 3 A.1. TONTIN LOHKOMINEN / HALKOMINEN... 3 A.2. TONTIN LOHKOMISEN YHTEYDESSÄ SUORITETTAVAT TEHTÄVÄT... 3 A.3. RASITETOIMITUS... 4 A.4. TILUSVAIHTO... 4 A.5. RAJANKÄYNTI... 4 A.6. MUU KIINTEISTÖNMÄÄRITYSTOIMITUS... 4 A.7. TYÖKORVAUKSEN KÄYTTÄMINEN TOIMITUSKORVAUKSENASEMAS- TA KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUA MÄÄRÄTTÄESSÄ... 4 A.8. MUUT KIINTEISTÖTOIMITUKSET ASEMAKAAVA-ALUEELLA... 5 A.9. KAAVATONTIN MERKITSEMINEN TONTTINA KIINTEISTÖREKISTE- RIIN... 5 A.10. KIINTEISTÖJEN YHDISTÄMINEN... 5 A.11. ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN... 5 A.12. TYÖKORVAUS... 5 A.13. TONTTIJAON MUUTOKSEN LAATIMINEN... 5 A.14. TONTTIJAON ENNAKKOTULKINTA... 6 A.15. TONTTIJAON MUKAISTEN TONTTIEN MAASTOONMERKINTÄ ENNEN KUIN LOHKOMISTA ON HAETTU... 6 A.16. POHJAKARTAN TARKASTAMINEN JA LAUSUNTO... 6 B. KARTTA- JA PALVELUTAKSA... 6 B.1. PAPERIKARTTAKOPIOT... 6 B.2. NUMEERINEN KARTTA... 6 B.3. POSTITUS- JA TOIMITUSMAKSUT... 7 B.4. KOPIONTIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT... 7 B.5. ERINÄISISTÄ MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT... 7 C. RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT... 8 C.1. YLEISTÄ... 8 C.2. RAKENNUSLUPA (MRL 125 )... 8 C.4. ILMOITUKSENVARAISET TOIMENPITEET (MRL 129, MRA 62, 63 )... 9 C.5. VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET JA KATSEL MUKSET.. 9

2 2 C.8. MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 )...10 C.9. POIKKEAMISEN KÄSITTELY (MRL 171, MRL 175 )...10 C.10. KOKOONTUMISTILAPÄÄTÖKSET (MRA 54 )...10 C.11. PELASTUSLAIN MUKAISET PÄÄTÖKSET (PEL 71, 75 )...11 C.12. POSTILAIN MUKAISET PÄÄTÖKSET (PostiL 43, 44 )...11 C.13. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN LAUSUNTO TAI ARVIO...11 C.14. SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN ARVIOINTIPÄÄTÖS...11 C.15. NAAPUREIDEN KUULEMINEN...11 C.16. ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 )...11 C.17. RAKENNUTTAJAVALVONTA (MRL 150, MRL 151 )...11 C.18. RAKENNUSRASITTEET (MRL 158, 159, 160 )...12 C.19. RAKENNUSTYÖN SUORITUS (MRL 149 a )...12 C.20. AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 )...12 C.21. RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN (MRA 83 )...12 C.22. YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL )...12 C.23. KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 )...12 C.24. KORTTELIALUEEN JÄRJESTELY (MRL )...12 C.25. LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN (MRL 165 )...12 C.26. PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET (MRL 180, 182, Uhkasakkolaki 10, 15 )...12 C.27. VALTION TUKEMAAN ASUNTO- JA ELINKEINOTOIMINTAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT...13 C.28. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUS (MRL 149 b )...13 C.29. PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUDEN TARKISTAMINEN...14 C.30. MUITA MAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEITA...14 D. KAAVOITUKSEN MAKSUT D.1. RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEELLA (MRL 137 )...15 D.2. POIKKEAMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA TOIMENPIDETTÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ, KIELLOISTA JA MUISTA RAJOITUKSISTA (MRL 171 ) 15 D.3. ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA...15 D.4. ASEMAKAAVAN LAATIMISEN KORVAAMINEN (MRL 59 )...15 E. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT E.1. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL 150, MRA 75 ). KOHDAT 1-4 LASKUTETAAN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ...16 E.2. RAJAN, AIDAN, RAJAMERKKIEN YM. SIJAINNIN OSOITUS ASEMA KAAVA- ALUEELLA...16

3 3 n mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu tai kun viranomaistehtävä on suoritettu. Maksu voidaan määrätä perittäväksi myös ennalta. Viranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta ja erityisestä syystä myöntää lykkäyksen maksun suorittamiseen. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään. Maksua koskeva muistutus on tehtävä laskussa ilmenevänä huomautusaikana. Muistutuksen johdosta rakennustarkastaja, johtava rakennustarkastaja tai paikkatietopäällikkö tekee asiassa erillisen päätöksen. Tästä päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle. A. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA Maksut ovat vapaat arvonlisäverosta. Kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä seuraavasti: A.1. TONTIN LOHKOMINEN / HALKOMINEN Kiinteistönmuodostamislain (KML) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta ja 7 luvun mukaisesta halkomisesta suoritetaan: 1. kun muodostettavan tontin pinta-ala on enintään m² 1190 /tontti (990 /tontti) 2. kun muodostettavan tontin pinta-ala on m² m² 1310 /tontti (1140 /tontti) 3. kun muodostettavan tontin pinta-ala on yli m² 1480 /tontti (1280 /tontti) Mikäli samanaikaisesti lohkotaan samalle omistajalle useita asuintontteja, jotka ovat samassa korttelissa, maksu on toiselta ja sitä seuraavilta tontilta suluissa oleva maksu. Lohkomisen tai halkomisen hintaan sisältyvät tarvittavat asiakirjat sekä tontin maastoon merkintä. KML : Lohkomisessa toimituskustannukset maksaa kunkin lohkokiinteistön ja saajakiinteistön osalta kiinteistön omistaja. Jos lohkomista on hakenut erityisen oikeuden haltija, vastaa tämä tontin osalta toimituskustannuksista. Yleisen alueen (esim. kadut, puistot) muodostamista koskevan kiinteistötoimituksen toimituskustannukset maksaa kunta (KML ). A.2. TONTIN LOHKOMISEN YHTEYDESSÄ SUORITETTAVAT TEHTÄVÄT 1. Tontin lohkomisen yhteydessä tehtävä päätös (KML 28 ) tontin vapauttamisesta kiinnityksistä ilman pantinhaltijan suostumusta 200

4 4 2. Tontin lohkomisen yhteydessä kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KML 24.2 ) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä Rasitteen tai oikeuden perustamista, siirtämistä tai muuttamista koskeva asia käsitellään tontin lohkomisen yhteydessä (KML 165 ) Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettava tilusvaihto (KML 8 luku) Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettava kiinteistönmääritystoimitus (esim. rajankäynti) (KML 11 luku) Tontinosan lunastamisesta (KML 62 ) suoritetaan todelliset kustannukset tämän taksan 12 :n mukaisin velotushinnoin laskettuna A.3. RASITETOIMITUS Enintään kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KML 14 luku) 500 Jokaisesta seuraavasta rasitteesta suoritetaan 90 A.4. TILUSVAIHTO Erillisestä tilusvaihdosta (KML 8 luku) suoritetaan 500 A.5. RAJANKÄYNTI Erillisestä kiinteistömääritystoimituksena tehtävästä rajankäynnistä (KML 11 luku) suoritetaan 500 A.6. MUU KIINTEISTÖNMÄÄRITYSTOIMITUS Muusta kuin 5 :ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 12 :n mukaisin velotushinnoin. Kohdissa 2-6 sekä kohdan 1 mukaisessa tontin halkomisessa toimituskustannukset jaetaan asianosaisten maksettaviksi heidän toimituksesta saamansa hyödyn mukaan, jolleivät asianosaiset jakamisesta toisin sovi (KML ). A.7. TYÖKORVAUKSEN KÄYTTÄMINEN TOIMITUSKORVAUKSENASEMAS- TA KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUA MÄÄRÄTTÄESSÄ Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena 12 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

5 5 A.8. MUUT KIINTEISTÖTOIMITUKSET ASEMAKAAVA-ALUEELLA Muista kunnan asemakaava-alueella suoritettavista KML 5 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti. A.9. KAAVATONTIN MERKITSEMINEN TONTTINA KIINTEISTÖREKISTE- RIIN Toimenpide, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KRL 3 ja 4 ) 320 Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla, suoritetaan 520 A.10. KIINTEISTÖJEN YHDISTÄMINEN KML 214 mukaisessa tapauksessa 300 A.11. ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN Toimitusmiehen muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus- yms. maksujen lisäksi 10 / asiakirja A.12. TYÖKORVAUS Maankäyttöinsinööri, paikkatietopäällikkö tai toimitusinsinööri Paikkatietokäsittelijä, kiinteistörekisterinhoitaja tai toimistovirkailija 70 /tunti 50 /tunti Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen, joka on 100 prosenttia työaikakorvauksesta. A.13. TONTTIJAON MUUTOKSEN LAATIMINEN Alueen ensimmäinen tonttijako on maksuton. Jos erillisen tonttijaon muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, peritään seuraavat maksut: 1. Tonttijaon muutos, jossa muodostuu korkeintaan - kaksi tonttia saman korttelin alueella, perusmaksu jokaiselta lisätontilta Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaon muutoksesta peritään maksu työkorvauksena 12 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. Tonttijaon laatimiskustannuksia ei velota ensimmäisen tonttijaon osalta. Mikäli tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta riippumattomasta syystä, maksua ei peritä. Mikäli tonttijaon muutos ei tu-

6 6 le voimaan asiakkaasta riippuvasta syystä, peritään siihen asti kertyneet kustannukset, kuitenkin korkeintaan kohdan yksi mukainen maksu. A.14. TONTTIJAON ENNAKKOTULKINTA Kiinteistökaupan tai rakennushankkeen nopeuttamiseksi tehtävä ennakkotulkinta tulevan tontin rajoista ja muodostajakiinteistöjen osapinta-aloista. Ennakkotulkintamaksu peritään työhän käytetyn ajan perusteella 12 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. Veloitus on kuitenkin vähintään 200 A.15. TONTTIJAON MUKAISTEN TONTTIEN MAASTOONMERKINTÄ ENNEN KUIN LOHKOMISTA ON HAETTU 200 /tontti A.16. POHJAKARTAN TARKASTAMINEN JA LAUSUNTO 300 /kartta + 5 / ha B. KARTTA- JA PALVELUTAKSA Rakennuslupaan tarvittava karttapaketti on vapaa arvonlisäverosta. Muissa tapauksissa hintoihin lisätään alv 24%. Tämän taksan mukaisesti peritään maksua jäljempänä mainituista toimenpiteistä ja niistä tehtävistä, jotka eivät liity lainsäädännön tarkoittamaan palveluun. Taksan soveltaminen edellyttää, että toimenpiteet ja tehtävät suoritetaan asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyyn sopimukseen tai vastaavaan toimeksiantoon. B.1. PAPERIKARTTAKOPIOT ALV 0 % ALV 24 % Opaskartta, värituloste 1: ,40 Karttakopio, A4 7 8,68 Karttakopio, A ,40 Karttakopio, A ,36 Karttakopio, A ,56 Karttakopio, A ,72 Muiden asiakirjojen kopioinnista veloitetaan kaupungin kanslian hinnaston mukaan. B.2. NUMEERINEN KARTTA Pohjakartta ja kaavakartta 1:1000, luovutusmuotona AutoCAD DWG Yli 50 ha alueiden hinnat sovitaan erikseen. 9 /ha, vähintään 25 (sis alv.)

7 7 B.3. POSTITUS- JA TOIMITUSMAKSUT Asiakirjojen ja lupapäätösten postitus- ja toimitusmaksut ovat sisällytetty taksan mukaisiin maksuihin. Poliisilla ja ulosottomiehellä on oikeus saada viranomaiselta virkatehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitovelvollisuuden estämättä (Poliisilaki 35, (UK 3:66.3 / UK 3:64 ). B.4. KOPIONTIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Valokopioiden ottaminen asiakirjoista. Henkilökunnan palveluna ottamat kopiot (A4 / A3) Hintaan sisältyy asiakirjojen haku ja kopiointityö. 2 ja 3 /kpl Ulkopuolinen kopiointi, aineiston keräysmaksu 10 /kohde lisäksi 30 /tunti Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai tilauksesta asiakirjat kerätään ulkopuolisen kopiointiyrityksen noudettavaksi. Keräysmaksuun lisätään tämän taksan mukainen arkistopalvelumaksu. Ulkopuolinen kopiointiyritys laskuttaa palvelustaan erikseen asiakasta. B.5. ERINÄISISTÄ MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä/tilauksesta tehtävät selvitykset ja tietojen tarkistukset. Rakennuspaikkaan ja rakennuksiin liittyvät selvitykset tietokantarekisterien pohjalta 5.1 Rakennusten käyttöön liittyvät selvitykset Käytettyyn rakennusoikeuteen liittyvät tarkastelut Rakennuksen pinta-alaan liittyvät tarkastelut 20 Mikäli selvitystyö edellyttää arkistonoudon, sen palvelumaksu lisätään maksuun. Arkistopalvelut 5.4 Työmäärästä riippuen Suunnitelmien muuttaminen sähköiseen muotoon, piirustusten skannaus viranomaisen toimesta, piirustusta kohti 5.5 Koot A4 / A Koot A2 / A1 / A0 10 Rakennusrekisteriin tehtävä muutos ilman erillistä lupakäsittelyä 5.7 Kiinteistöä kohti, työmäärästä riippuen Muutostyö sisältää kohtien mukaiset maksut. Lainhuutotodistus Kiinteistörekisteriote Rasitustodistus Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan

8 8 C. RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Maksut ovat vapaat arvonlisäverosta. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut C.1. YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n ja muiden säädösten nojalla (aravalaki, maaseutuelinkeinolaki, naapuruussuhdelaki, pelastuslaki, postipalvelulaki, uhkasakkolaki, väestötietolaki ja näihin liittyvät asetukset). Rakennusvalvontamaksut ovat arvonlisäverovapaita ja niihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu. Rakennusvalvontamaksun yhteydessä laskutetaan rakennuksen tai rakennelman paikan merkitsemiseen ja sijaintiin liittyviä maastomittausmaksuja (kohta 28 ). Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. C.2. RAKENNUSLUPA (MRL 125 ) 2.1 Rakennuksen rakentaminen/laajentaminen rakennusta kohti 400 lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 4,5 lisäksi muun rakennusalan mukaan (esim. kattamaton terassi) 2 samanaikaisesti haettava talousrakennus (<60 m 2 ) ei sauna 250 Maatalouselinkeinoon liittyvä tuotantorakentaminen kohdan 2.1 mukaisesti Pienialaiset laajennukset (< 20 m 2 ) sekä maatalouselinkeinoon liittyvä muu rakentaminen kohdan 2.2 mukaisesti 2.2 Talousrakennuksen rakentaminen/laajentaminen rakennusta kohti 250 lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 2 lisäksi muun rakennusalan mukaan (esim. kattamaton terassi) 2 pienialaiset laajennukset (< 20 m 2 ) ja maatalouselinkeinoon liittyvä rakentaminen 2.3 Korjaus- ja muutostyö (MRL ) rakennusta kohti (1-2 as talot, kesämökit, talousrakennukset) 250 rakennusta kohti (rivi- ja kerrostalot, liike/toimisto/teollisuusrakennukset) 400 lisäksi korjattavan/muutettavan kokonaisalan mukaan 2,5 2.4 Muu rakentaminen, joka edellyttää rakennuslupaa 250 lisäksi muun rakennusalan mukaan Tuulivoimalat, matkaviestintukiasemat, mainospylonit tms. H kok >30 m perusmaksu 800 lisämaksu kokonaiskorkeuden mukaan 20 /m 2.6 Rakennusluvan yhteydessä haettava 100 / hanke jätevesijärjestelmä, aita (H kok >1,2 m), laituri (>20 m 2 tai 15m) maalämpöjärjestelmä, talousvesiporakaivo, aurinkokeräin tms.

9 9 Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan. Samaa periaatetta soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala. Maksu peritään 2 :n mukaisesti, vaikka kyseessä olisi tilapäinen tai määräaikainen rakennus. C.3. TOIMENPIDELUPA (MRL 126, MRL 126 a ) 3.1 Valaisinpylväs, masto, mainospyloni, piippu, antenni tms. H kok m Tuulivoimalan rakentaminen, Pientuulivoimalat H kok m perusmaksu 250 lisämaksu kokonaiskorkeuden mukaan 20 / m 3.3 Julkisivutoimenpide rakennusta kohti Vesi-, viemäri-, hulevesi-, ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmän rakentaminen/muuttaminen laaja-alaiset kohteet (linjasaneeraukset) 250 enintään kaksiasuntoiset pientalot Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen Maalämpöjärjestelmän rakentaminen, talousvesiporakaivot 150 (asemakaava-alue) 3.7 Muut toimenpiteet rakennusta tai toimenpidettä kohti 250 tulisijan ja savuhormin asentaminen jälkikäteen/uusiminen 150 lisäksi muun rakennusalan mukaan (esim. laiturit) 2 C.4. ILMOITUKSENVARAISET TOIMENPITEET (MRL 129, MRA 62, 63 ) 4.1 Rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely 100 C.5. VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET JA KATSEL MUKSET 5.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen (MRL 143.1, MRL ) työn aloittaminen / rakennusta kohti 200 työn loppuunsaattaminen / rakennusta kohti 200 työn aloittaminen ja loppuunsaattaminen / rakennusta kohti 300 samanaikaisesti haettava talousrakennus Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen Muutoslupaa edellyttävä rakennustyön aikainen muutos / rakennus Rakennustyön aikaisten muutospiirustusten kirjaaminen (MRA 79 ) Vastaavan työnjohtajan / pääsuunnittelijan muutospäätös 150

10 10 C.6. KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET (MRL 133, 150 ) 6.1 Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi 300 enintään kaksiasuntoiset pientalot Luvassa määrätyt viranomaiskatselmukset sisältyvät lupamaksuun (MRL 150 ) Lupaehtoihin sisällytetty katselmus käsittää vain yhden katselmuskäynnin. Seuraavat katselmukset ovat ylimääräisiä ja siten maksullisia. 6.3 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus (MRL 150 a ) 300 työvaihetodistus Postilaatikon sijainnin määräämiseen liittyvä katselmuskäynti 300 C.7. PURKAMISLUPA JA -ILMOITUS (MRL 127 ) 7.1 Rakennuksen tai sen osan purkamislupa rakennusta kohti (enintään kaksiasuntoiset pientalot) 200 rakennusta kohti (rivi- ja kerrostalot, liike/toimisto/teollisuusrakennukset) 500 samanaikaisesti käsiteltävä talousrakennuksen purkaminen Rakennusten purkamisilmoituksien käsittely Rakennusten purkamisedellytysten tutkiminen rakennusluvan yhteydessä 75 C.8. MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 ) 8.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö Maa-, metsä- ja kalatalouden harjoittamista varten tapahtuva maisemaa muuttava maanrakennustyö/rakennustyö Puiden kaataminen (1-10 kpl) 150 pientalotontit/kiinteistöt (AO) 75 maa-, metsä- ja kalatalouden harjoittamiseen liittyvä laaja-alainen 100 puunkaato 8.4 Muu näihin verrattava toimenpide 200 C.9. POIKKEAMISEN KÄSITTELY (MRL 171, MRL 175 ) 9.1 Johtavan rakennustarkastajan poikkeamispäätös (MRL 171 ) 500 kielteinen päätös Vähäinen poikkeus rakennusoikeuden ylittämiseksi (MRL 175 ) rakennusta kohti (AO-tontit) 300 rakennusta kohti (muut) Vähäinen poikkeus rakennusluvan yhteydessä / poikkeus 150 C.10. KOKOONTUMISTILAPÄÄTÖKSET (MRA 54 ) 10.1 Kokoontumistilan hyväksyminen ja enimmäishenkilömäärän vahvistaminen perusmaksu 200 lisämaksu kokoontumistilan pinta-alan mukaan 1,0 /m 2

11 11 C.11. PELASTUSLAIN MUKAISET PÄÄTÖKSET (PEL 71, 75 ) 11.1 Lykkäyksen myöntäminen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudelle (Pelastuslaki 71 ) Poikkeus väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (Pelastuslaki 75 ) 500 C.12. POSTILAIN MUKAISET PÄÄTÖKSET (PostiL 43, 44 ) 12.1 Määräys, postilaatikon sijoittaminen (PostiL 44 ) maksuton Postilaatikon sijainnin määräämiseen liittyvä katselmuskäynti kohdan 6 mukaisesti 12.2 Päätös, henkilökohtaiset erityistarpeet maksuton (PostiL 43, Viestintäviraston määräykset 8 ) C.13. C.14. C.15. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN LAUSUNTO TAI ARVIO 13.1 Pyynnöstä annettu kirjallinen lausunto tai arvio toimenpiteeseen liittyvästä ja laajuudeltaan rajatusta asiasta sähköpostitse annettu lausunto 50 erillinen lausuntokirje 300 (esim. soveltuminen ympäristöön, poikkeamismahdollisuus, ennakkotiedustelu rakentamismahdollisuudesta) SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN ARVIOINTIPÄÄTÖS 14.1 Käsittelymaksu 100 NAAPUREIDEN KUULEMINEN 15.1 Hakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen tai hakemuksesta tiedottaminen kuultavaa kiinteistöä kohti Hakemuksesta kuuluttaminen käsittely- ja laatimismaksu 200 lisäksi lehti-ilmoituskulut todellisten kustannusten mukaan C.16. ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 ) 16.1 Hakemuksesta annettu lupa rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman/rakennuspaikka 500 enintään kaksiasuntoiset pientalot 200 C.17. RAKENNUTTAJAVALVONTA (MRL 150, MRL 151 ) 17.1 Päätös asiantuntijatarkastuksesta (MRL 150 b ) 250 Mikäli olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, voidaan rakennusvalvontamaksua alentaa enintään 20 %. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä Päätös valvontasuunnitelmasta (MRL 151, MRL 151 a ) Ulkopuolinen tarkastus (MRL 150 c ) Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

12 12 C.18. RAKENNUSRASITTEET (MRL 158, 159, 160 ) 18.1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen ja poistaminen 500 enintään kaksiasuntoiset pientalot Rasitejärjestely (MRL 160 ) 600 C.19. RAKENNUSTYÖN SUORITUS (MRL 149 a ) 19.1 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen 500 enintään kaksiasuntoiset pientalot 200 C.20. AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 ) 20.1 Hakemuksesta annettu määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken 200 C.21. RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN (MRA 83 ) 21.1 Rakennustyön aikana annettu määräys haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä 200 Työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille. C.22. YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL ) 22.1 Päätös yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman, laitoksen sijoittamisesta rasitettua kiinteistöä kohti (MRL 161, 161a, 162, 163 ) 500 C.23. KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 ) 23.1 Kiinteistön omistajan aloitteesta annettu määräys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä 600 C.24. KORTTELIALUEEN JÄRJESTELY (MRL ) 24.1 Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys 600 C.25. LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN (MRL 165 ) 25.1 Päätös luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta, aiheutuneen haitan korjaamisesta tai poistamisesta 600 enintään kaksiasuntoiset pientalot 300 Maksu peritään hakijalta, mikäli hakemus ei johda määräyksen antamiseen. Muussa tapauksessa maksu peritään toimenpiteen suorittajalta. C.26. PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET (MRL 180, 182, Uhkasakkolaki 10, 15 ) 26.1 Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioimiseksi suoritettava katselmus 300

13 Lautakunnan päätös pysyttää viranhaltijan antama keskeyttämismääräys Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa (MRL ) Uhkasakon tai teettämisuhan asettamispäätös (MRL ) Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 ) Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (UhkasakkoL 15 ) 500 C.27. C.28. VALTION TUKEMAAN ASUNTO- JA ELINKEINOTOIMINTAAN LIITTY- VÄT TEHTÄVÄT 27.1 Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin Ennakkoaloittamispäätökset 50 RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN SE- KÄ SIJAINTIKATSELMUS (MRL 149 b ) Seuraavat maksut laskutetaan rakennusvalvontamaksujen yhteydessä. Uudisrakentaminen 28.1 Rakennuksen uudisrakentaminen Talousrakennuksen uudisrakentaminen 250 samanaikaisesti samalle rakennuspaikalle rakennettava pienehkö talousrakennus Edellä mainitut maksut käsittävät seuraavat merkitsemis- ja mittaustoimenpiteet rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmus enintään kuusi merkintäpistettä ja yksi korkeusasema Laajemmasta merkitsemis- ja mittaustyöstä laskutetaan mittauspalveluista annetun taksan mukaisesti erikseen. Laajennusrakentaminen 28.3 Rakennuksen laajentaminen 200 Edellä mainitut maksut käsittävät seuraavat mittaustoimenpiteet laajennusosan sijaintikatselmus enintään kuusi sijaintipistettä ja yksi korkeusasema Laajemmasta mittaustyöstä laskutetaan mittauspalveluista annetun taksan mukaisesti erikseen. Muu rakentaminen Erillistyönä suoritettavat mittaustoimenpiteet, esim. maalämpökaivot 28.4 Rakennuskohde, enintään 2 pistettä Rakennuskohde, samanaikainen lupa, enintään 2 pistettä maksuton Edellä mainittuja maksuja ei peritä, mikäli merkitsemis- ja/tai mittaustoimenpide tapahtuu samanaikaisesti uudis- tai laajennusrakentamisen kanssa (esim. maalämpökaivot, kiinteistön jätevedenkäsittelyjärjestelmä tvs.). Enemmän pisteitä sisältävästä merkitsemis- ja mittaustyöstä laskutetaan mittauspalveluista annetun taksan mukaisesti erikseen.

14 14 C.29. C.30. PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUDEN TARKISTAMINEN 29.1 Päätöksen lainvoimaisuuden tarkistaminen hallinto-oikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta 20 MUITA MAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEITA 30.1 Maksun määrääminen viranomaistehtävän vaativuuden mukaan Maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen. maksun korotus on 10 % -30 % taksan mukaisesta maksusta maksun vähennys on 10 % -50 % taksan mukaisesta maksusta Maksun alentaminen laajoissa rakennushankkeissa kokonaisalaltaan yli m2 hankkeet alennus 20 % kokonaisalaltaan yli m2 hankkeet alennus 40 % 30.2 Maksun määrääminen luvattomasta rakentamisesta Mikäli lupahakemus koskee luvatta aloitettua toimenpidettä, peritään luvan hakijalta taksan mukainen maksu kaksinkertaisena, jos korottamattoman maksun määrä on euroa tai vähemmän. Korotuksen euroa ylittävältä osalta maksun määrää voidaan alentaa % ottaen huomioon asian viranomaiskäsittelystä aiheutuneet kulut. Mahdollisista hallinnollisista pakkotoimenpiteistä peritään maksu 26 :n mukaan Maksun määrääminen peruutetusta tai hylätystä lupahakemuksesta Mikäli lupahakemus hylätään, jätetään tutkimatta tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta asia on jo valmisteltu, peritään 50 % taksan mukaisesta maksusta. C.31. MAKSUN PALAUTTAMINEN Palautuksen tai hyvityksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen rakennusvalvontataksan mukaan Luvan raukeaminen Mikäli luvan haltija luvan voimassa ollessa luopuu rakentamisesta eikä rakennustöitä ole aloitettu; luvan haltijan kirjallisen hakemuksen perusteella palautetaan 50 % suoritetusta lupamaksusta käsittelykuluina pidätetään kuitenkin vähintään Luvan osittainen raukeaminen Mikäli luvan haltija luvan voimassa ollessa joltain osin kirjallisesti rauettaa luvan, palautetaan rauetetun osan osalta 50 % suoritetusta lupamaksusta käsittelykuluina pidätetään kuitenkin vähintään Maksun muuttaminen muutoksenhaun johdosta Mikäli lupapäätöstä muutoksenhaun vuoksi muutetaan, peritään hakijalta muutettua lupaa vastaava taksan mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon samasta luvasta jo mahdollisesti peritty maksu.

15 15 D. KAAVOITUKSEN MAKSUT Maksut ovat vapaat arvonlisäverosta. D.1. RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEELLA (MRL 137 ) myönteinen ratkaisu 600 kielteinen ratkaisu 230 D.2. POIKKEAMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA TOIMENPIDETTÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ, KIELLOISTA JA MUISTA RAJOITUKSISTA (MRL 171 ) myönteinen päätös 600 kielteinen päätös 230 D.3. ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA Mikäli poikkeamishakemuksen tai suunnittelutarveratkaisun valmistelu edellyttää liikennemelu-, maaperä- tai vastaavaa selvitystä, vastaa sen kustannuksista hakija. D.4. ASEMAKAAVAN LAATIMISEN KORVAAMINEN (MRL 59 ) Asemakaavan muutoksen laatimisesta peritään seuraavat korvaukset, jos ei solmita erillistä asemakaavoituksen käynnistämissopimusta. Nämä korvaukset sisältävät neuvottelu-, kuulutus-, kopiointi- yms. kustannukset. Jos asemakaavan laatiminen edellyttää liikennemelu-, maaperä- tai vastaavaa selvitystä, vastaa sen kustannuksista hakija. Yhtä tonttia koskevat järjestelyt Yhtä korttelia koskevat järjestelyt 4.000

16 16 E. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Kohdan E.1. toiminta on viranomaistoimintaa eikä kuulu arvonlisäverotuksen piiriin. Kohdan E.2. hinnat sisältävät alv:n (24 %). E.1. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSE- MINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL 150, MRA 75 ). KOHDAT 1-4 LASKUTETAAN RAKENNUSLUVAN YHTEY- DESSÄ 1. Rakennuksen merkintä ja sijaintikatselmus, kun maastoon merkittäviä pisteitä on enintään 6. Hintaan sisältyy kahden muun pisteen kartoitus esim. maalämpökaivo. 400 Lisäpisteet /kpl Päärakennuksen kanssa samaan aikaan merkittävä talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus, enintään 4 pistettä 250 Lisäpisteet /piste Rakennuksen laajennuksen sijaintikatselmus Erillisenä työnä tehtävä sijaintikatselmus tai korkeusaseman maalle merkitseminen esim. maalämpökaivo, vedenpuhdistuslaite yms. Rakennus tai rakennelma 200 Maalämpökaivo tai vastaava enintään 2 pistettä 200 Lisäpisteet /kpl 35 Korkeusaseman osoitus Merkitsemisen yhteydessä tilatut merkit linjapukkeihin tai lisäkorkeusmerkinnät: /piste Rakennuksen paikan ja korkeusaseman uudelleen merkitseminen maastoon saman rakennusluvan perusteella: 200 E.2. RAJAN, AIDAN, RAJAMERKKIEN YM. SIJAINNIN OSOITUS ASEMA KAAVA-ALUEELLA Vähimmäismaksu sis. 4 pistettä 200 Lisäpisteet /piste 40

Hyväksytty kv 24.11.2014 74 SISÄLLYS

Hyväksytty kv 24.11.2014 74 SISÄLLYS 1 SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Rakennuslupa 3 Toimenpidelupa 4 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset ja katselmukset 5 Purkamislupa ja -ilmoitus 6 Maisematyölupa 7 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamisen

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Rakentamisen valvonta ja neuvonta 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT. Liedon kunta SISÄLLYS

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT. Liedon kunta SISÄLLYS 1 SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Rakennuslupa 3 Toimenpidelupa 4 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset ja katselmukset 5 Purkamislupa ja -ilmoitus 6 Maisematyölupa 7 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamisen

Lisätiedot

suoritettavat maksut alkaen

suoritettavat maksut alkaen Sisällys 1 Sivu 1 Yleistä 2 2 Rakennuslupa 2 3 Toimenpidelupa 3 4 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset ja katselmukset 3 5 Purkamislupa ja ilmoitus 3 6 Maisematyölupa 4 7 Suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Voimaantulopäivä 1.1.2007 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2017 Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten

Lisätiedot

KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TAKSA 2013

KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TAKSA 2013 Ympäristöpalvelut Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan taksa 1 KAARINAN KAUPUNKI KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TAKSA 2013 Kaupunginhallitus hyväksynyt 14.10.2013. Voimaantulo 6.11.2013 Sisällys A. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA...

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen

Lisätiedot

suoritettavat maksut alkaen

suoritettavat maksut alkaen 1 Sisällys Sivu 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupa (MRL 125 )... 2 3 Toimenpidelupa (MRL 126, MRA 62 )... 3 4 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset ja katselmukset... 4 5 Purkamislupa ja -ilmoitus (MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Voimaan 1.1.2019 alkaen 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT OULAISTEN KAUPUNGISSA Sisällysluettelo: Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 Yleistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA Sisällysluettelo: 1 yleistä 2 rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät Muonion kunta Taksa 1 (7) Kunnanvaltuusto 1.1.2015 Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät Hyväksytty 13.10.2014 x) Voimaantulo 1.1.2015 x) Valtuusto hyväksynyt 29.1.2001 (13 ) ja 13.10.2014 tarkistanut euromäärät

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTAVISTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTAVISTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTAVISTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTAVISTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTAVISTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTAVISTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

SIUNTION KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

SIUNTION KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 TAKSA SIUNTION KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms.

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms. 1 Rantasalmen kunta Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Rantasalmen kunnanvaltuuston 27.1.2014 / 2 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KEMINMAAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LIITE 5 Ympäristölautakunta 13.4.2016 ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty: Voimaantulo: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

LEPPÄVIRRAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT LEPPÄVIRRAN KUNTA Rakennusvalvonta LEPPÄVIRRAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Rakennusvalvontajaosto Taksa voimassa 1.1.2013

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Vahvistettu 14.12.2010, Ymp.ltk 111 Voimaantulopäivä 1.1.2011 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 1.5.2016 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

VETELIN KUNTA RAKENNUSVALVONTATAKSA

VETELIN KUNTA RAKENNUSVALVONTATAKSA VETELIN KUNTA RAKENNUSVALVONTATAKSA 2 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MUHOKSEN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MUHOKSEN KUNNASSA MUHOKSEN KUNTA Asematie 14 PL 39 91501 Muhos Puh. (08) 55870302 www.muhos.fi RAKENNUSVALVONTATAKSA 1.4.2010 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MUHOKSEN

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Joroisten ympäristölautakunnan 15.12.2016 38 hyväksymä Voimaan 1.2.2017 alkaen 1 YLEISTÄ Luvan hakija

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. OULAISTEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

SIMON KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SIMON KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Simon kunnanvaltuuston 28.01.2013 hyväksymät Voimaan 01.03.2013 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 1.4.2019 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PERTUNMAAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN ALUEELLA Hyväksytty Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnassa 20.5. 2014 74 Maksuperusteet

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 Rantasalmen kunta Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut XXXXX kunnanvaltuuston pvm / pykälä hyväksymä Voimassa xx.xx.2013 alkaen 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

TEKN.LTK 29.10.2014 77 LIITE 1. RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT KINNULAN KUNNASSA

TEKN.LTK 29.10.2014 77 LIITE 1. RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT KINNULAN KUNNASSA TEKN.LTK 29.10.2014 77 LIITE 1. RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT KINNULAN KUNNASSA SISÄLLYSLUETTELO Pykälä 1 YLEISTÄ...3 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT

RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2011 1 JALASJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 4.11.2014 140 VOIMAAN 1.1.2015 ALKAEN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2015 ORIVEDEN KAUPUNKI 1 ORIVEDEN KAUPUNKI 2015 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 )

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 ) RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1/6 Puumalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Päivitetty 26.10.2015 Hyväksytty Kunnanhallitus 18.1.2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen

Lisätiedot

Kangasalan Liite Vir 21 1 (6) kaupunki

Kangasalan Liite Vir 21 1 (6) kaupunki Kangasalan Liite Vir 21 1 (6) kaupunki Viranomaislautakunta KANGASALAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( )

MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( ) MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( ) Porvoon kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 JJR-KUNNAT/Juva Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus-

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET PELLON KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET PELLON KUNNASSA Tekninen lautakunta 15.1.2003 21 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET PELLON KUNNASSA Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä Maksujen korottaminen 1.3.2003 alkaen: Tekninen lautakunta 15.1.2003

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 Loviisan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT KAUS- TISEN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT KAUS- TISEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT KAUS- TISEN KUNNASSA Sisällysluettelo Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 Yleistä 2 Rakentamisen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KRISTIINANKAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KRISTIINANKAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KRISTIINANKAUPUNGISSA KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 KRISTIINANKAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. 1.4.2015 26 Pälkäneen kunta Rakennuslautakunta

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. 1.4.2015 26 Pälkäneen kunta Rakennuslautakunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.4.2015 26 Pälkäneen kunta Rakennuslautakunta Voimaan 1.5.2015 20120 1 Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Seinäjoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Seinäjoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Valtuuston 10.11.2008 hyväksymä. 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty: 17.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ......

Lisätiedot

LIITE 8/2012 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA

LIITE 8/2012 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA LIITE 8/2012 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA Sisällysluettelo: Rakennusvalvonnan tarkastus- ja

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT 1(10) TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 28.01.2016 8 Voimaantulo 01.03.2016 2(10) RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ

Lisätiedot

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT Liite 79 Vaalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 18.9.2013 107 Voimaantulo: 1.1.2014 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Paimio Maankäyttö- ja rakennuslautakunta

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Paimio Maankäyttö- ja rakennuslautakunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Paimio Maankäyttö- ja rakennuslautakunta Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Ympäristöyksikkö TAKSAT

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Ympäristöyksikkö TAKSAT Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Ympäristöyksikkö TAKSAT 1.6.2019 2 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä

Lisätiedot

Tekia 3.2.2015 10 Liite 1. Å ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

Tekia 3.2.2015 10 Liite 1. Å ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN Tekia 3.2.2015 10 Liite 1. Å. ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN 1. YLEISTÄ 2. RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA 3. RAKENNUSLUVAN

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Hyväksytty kunnanvaltuustossa

LAPINLAHDEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 LAPINLAHDEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2013 2 LAPINLAHDEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ

Lisätiedot

KITEE RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TAKSA

KITEE RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TAKSA KITEE RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TAKSA Voimaan 1.1.2015 Ympäristölautakunta 4.12.2014 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET, KITEE Sisällysluettelo: sivu 1 Yleistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella LUVIAN KUNTA Voimaantulo 1. 6. 2001 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET K A U H A J O E N K A U P U N K I RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET VOIMAANTULO 1.1.2015 Kauhajoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTATAKSA

RAKENNUSVALVONTATAKSA RAKENNUSVALVONTATAKSA Pyhännän kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta , liite 1 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET LUKIEN. Sisällysluettelo:

Tekninen lautakunta , liite 1 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET LUKIEN. Sisällysluettelo: Tekninen lautakunta 8.9.2011 33, liite 1 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2012 LUKIEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TOHMAJÄRVI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaan 1.1.2017 voimassa 2017-2018 Ymp.lk. 20.09.2016 / 119 Khall Kvalt RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET, TOHMAJÄRVI

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1. TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaantulo 1.1.2008 Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.2014 39 TEUVAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

PYHTÄÄN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN

PYHTÄÄN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN PYHTÄÄN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET v. 2019 SUOMENKUNTALIITTO RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN SUOSITUS 1999 Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUTJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONTATAKSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Rautjärven kunnanvaltuuston 6.11.2006 hyväksymä, 28 Voimaantulo

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus 6.3.2017 54 Liite 7 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Hyväksytty Pöytyän kunnanhallituksessa 6.3.2017 ja tulevat voimaan 1.6.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO MAKSUPERUSTEET...3

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TOHMAJÄRVI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaan 1.1.2015 voimassa 2015-2016 Ymp.lk. 09.09.2014 / 96 Khall 20.10.2014 / 287 Kvalt 10.11.2014 / 54 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 Yleistä 2 Rakentamisen luvat

Lisätiedot

2.3 Asumistarkoituksiin liittyvän talousrakennuksen tai katoksen rakentaminen

2.3 Asumistarkoituksiin liittyvän talousrakennuksen tai katoksen rakentaminen Äänekosken kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Vahvistettu 20.2.2019, Ymp.ltk 3 Voimaantulopäivä 1.4.2019 1 YLEISTÄ Luvan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta SIIKALATVAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET 1.1.

Rakennus- ja ympäristölautakunta SIIKALATVAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET 1.1. Rakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 22 SIIKALATVAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET 1.1.2018 ALKAEN Hyväksytty rakennus-ja ympäristölautakunnassa 30.11.2017

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Puolangan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

5$.(11869$/9211$1 9,5$120$,67(+7b9,(1 0$.683(5867((7 6,3221.811$66$

5$.(11869$/9211$1 9,5$120$,67(+7b9,(1 0$.683(5867((7 6,3221.811$66$ 5$.(11869$/9211$1 9,5$120$,67(+7b9,(1 0$.683(5867((7 6,3221.811$66$ 9,5$120$,67(+7b9,(10$.683(5867((76,3221.811$66$ 6LVlOO\VOXHWWHOR 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA Valtuusto hyväksynyt 18.10.2006 Voimassa 1.1.2007 lukien RAKENNUSVALVONTATAKSA SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 2 Rakentaminen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyvinkään kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

KUUSAMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA KUUSAMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA 1 Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Luvanvaraisten toimenpiteiden valvonta 4 Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 18.11.2015 81 Liite 1 Kaupunginhallitus 08.12.2015 353 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRAN- OMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRAN- OMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET RAKENNUSVALVONNAN VIRAN- OMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET Siikalatvan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta SISÄLLYSLUETTELO: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 26.10.2015 100 Voimaantulo: 1.1.2016 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT TOHOLAMMIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT TOHOLAMMIN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT TOHOLAMMIN KUNNASSA Sisällysluettelo Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Toholammin kunnassa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. Julkaissut Tornion kaupunginkanslia Nro 3

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. Julkaissut Tornion kaupunginkanslia Nro 3 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Julkaissut 2006 Tornion kaupunginkanslia Nro 3 Kaupunginhallituksen 4.12.2006 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2007 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RUOVEDEN KUNNASSA alkaen

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RUOVEDEN KUNNASSA alkaen 1 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RUOVEDEN KUNNASSA 1.3.2018 alkaen 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä

Lisätiedot