Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja ja työsuojelupäällikkö Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoitus 8 69 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Luostarisen sivutoimilupahakemus 9 70 Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoitus Anomus opintomatkasta Anomus virkamatkasta Jukon uudet edustajat Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon Yleisjaoston talousarvio vuodelle

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Aika kello 17:30-18:19 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Savolainen Arja puheenjohtaja Linja Anne varapuheenjohtaja Aho Kimmo jäsen Erholtz Elisabeth jäsen Forsblom Toni jäsen Santalahti Samuli jäsen Tavio Tero jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini KH:n 2. varapuheenjohtaja Mäntylä Katja henkilöstöedustaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Saurama Laura henkilöstöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuli Santalahti ja Tero Tavio. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Arja Savolainen puheenjohtaja Laura Saurama pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Samuli Santalahti Tero Tavio

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Turun seudun hankintayhteistyösopimus KH - Yleisjaosto 66 Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi Yleistä Turun Kaupunginhallitus päätti , että Turun kaupunki tarjoaa seudun kunnille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa hankintojen tekemisessä. Yhteistyösopimuksen ovat hyväksyneet Turun lisäksi 18 Varsinais-Suomen kuntaa. Määräaikaiseksi laadittu sopimus päättyy Turun seudun hankintojen johtoryhmä on neuvotellut sopimuskuntien kanssa uuden yhteistyösopimuksen, joka astuisi voimaan heti kun nykyinen sopimus päättyy. Uusi sopimus ei sisällä merkittäviä muutoksia nykyiseen. Turun kaupunki on tehnyt seudullista hankintayhteistyötä 18 seudun kunnan kanssa jo yli viiden vuoden ajan. Jokaiselle kunnalle samansisältöisessä yhteistyösopimuksessa ovat mukana Aura, Kaarina, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Tarvasjoki ja Turku. Seutuhankintoina kilpailutetaan tiettyjä Turun yhteishankintoja. Kukin kunta päättää ennen tarjouspyynnön julkaisemista, onko se mukana kyseisessä hankintasopimuksessa. Turku vastaa kilpailuttamisesta ja tekee hankintapäätöksen. Kilpailutuksen tuloksena syntyneen hankintasopimuksen allekirjoittaa jokainen kunta itse ja sitoutuu noudattamaan sitä oman kuntansa osalta. Kilpailutukset tehdään Turun sopimusaikataulujen mukaisesti. Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa kunkin siihen osallistuvan kunnan edustajalla on mahdollisuus osallistua hankinnan määrittelyyn. Käytännössä määrittelytyö on ollut Turun vastuulla. Kaikki 19 kuntaa ovat mukana vain oppikirjojen sekä koulu- ja toimistotarvikkeiden sopimuksissa. Muissa kilpailutuksissa on mukana vaihteleva määrä kuntia. Kirjastoaineistoon ja kuljetuksiin liittyvät hankinnat on kilpailutettu Vaski-kirjastojen yhteistyössä oleville kunnille. Kymmenen kuntaa on mukana useissa elintarvikkeiden hankintoihin liittyvissä sopimuksissa. Lisäksi on kilpailutettu yhteishankintoja muutamien kuntien kanssa mm. AV - laitteet, pehmopaperit, jätesäkit, tekstiilit, leikki- ja toimintavälineet, liikuntavälineet ja - varusteet, kopiopaperit, kuvataide- ja askarteluvälineet, ensiaputarvikkeet, suurkeittiölaitteet ja puhdistusvälineet. Uusimpana hankintakokonaisuutena on tietoliikennepalveluiden kilpailuttaminen kuuden kunnan alueelle. Sopimusyhteistyö on sujunut hyvin. Kilpailuttaminen isommalle kuntaryh-

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto mälle edellyttää Turulta pidempää valmisteluaikaa ja joskus tarjouspyyntöä varten tarvittavien tietojen saaminen kaikista kunnista on hidasta. Uudet hankintakokonaisuudet, kuten tietoliikenne, kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä, mikäli on huomattavasti työläämpää kuin tavanomainen avoin kilpailuttaminen. Lisäksi palveluhankintojen määrittely eri kuntien käyttötarpeisiin on työläämpää kuin yhdelle kunnalle. Elintarvikkeiden sopimukset ovat aiheuttaneet merkittävästi arvioitua enemmän sopimushallinnan työtä. Sopimuskunnat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Kunnat ovat saaneet hintahyötyjä Turun volyymeistä, tuoteryhmistä riippuen % alhaisempina hankintahintoina. Keskusteluissa on noussut vahvasti esiin myös paikallisten yritysten huomioiminen kuntien hankinnoissa. Hankinnat, joissa löytyy paikallista tarjontaa, eivät saisi kasvaa niin suuriksi, että seudun yritykset eivät voisi osallistua tarjouskilpailuun. Turun kaupunki on jo valtakunnallisestikin suuri hankintayksikkö ja useat hankinnat edellyttävät sopimuskumppanilta riittäviä resursseja ja toimituskykyä. Usein pienempien kuntien hankinnat ovatkin sen verran pieniä, että ne alittavat hankintalain kynnysarvon eli hankintaa ei tarvitse edes kilpailuttaa julkisen hankintalain edellyttämällä tavalla. Kukin kunta päättää itse siitä, osallistuuko se seudulliseen hankintasopimukseen vai ei. Seudullisesti on kilpailutettu sellaisia tuoteryhmiä, joissa on pääosin vain valtakunnallisesti toimivia tai yleensäkin Turun hankintavolyymit kattavia tarjoajia. Uusi sopimus Koko seutuhankintojen johtoryhmän tahtotila on jatkaa seudullista hankintayhteistyötä. Seudullisen hankintayhteistyön sopimuksen uusimista on käsitelty seutuhankintojen johtoryhmässä Johtoryhmä päätti yksimielisesti, että esitetään yhteistyön jatkamista nykyisessä muodossa ja laajuudessa. Sopimus esitetään hyväksyttäväksi ensin Turun kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen kussakin kunnassa. Nykyinen, vuonna 2009 voimaan astunut sopimus on osoittautunut käytännössä erittäin toimivaksi. Uusi sopimus esitetään alkavaksi jolloin nykyinen sopimus päättyy. Sopimus päättyisi määräaikaisena Yhteistyössä kilpailutettavat tuoteryhmät säilyisivät pääosin samoina kuin tälläkin hetkellä. Sopimus mahdollistaa yhteistyön laajentamisen myös muihin hankintoihin, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Kuntien osallistumisesta yhteishankintoihin esitetään veloitettavaksi 0,38 (alv 0 %) euroa/asukas/kunta/kalenterivuosi. Veloitus on 0,10 euroa korkeampi kuin nykyisellä sopimuskaudella. Hinnankorotus perustuu työmäärän lisääntymiseen sopimushallinnassa sekä monimutkaisemmissa kilpailutuskokonaisuuksissa.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Tarkistettu sopimus Turun seudun hankintayhteistyöstä oheistetaan. LIITE B1, KH-YJ Naantalin kaupungin hallintosäännön 3. luvun 5 kohdan mukaan yleisjaoston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hankintatointa sekä huolehtia hankintatoimen kehittämisestä, yhtenäistämisestä ja hankintatoimen yleisestä ohjeistuksesta. "Esitän, että kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää hyväksyä ja edelleen ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Naantalin kaupunki hyväksyy Turun seudun hankintayhteistyösopimuksen ja samalla oikeuttaa hankintapäälli kön allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen siten, että se astuisi voimaan Turku veloittaa sopijapuolina olevia kuntia 0,38 euroa (alv 0 %) / kunta / asukas / kalenterivuosi." Hallintojohtaja Riitta Luotio "Koska yleisjaostolla tai hankintapäälliköllä ei hallintosäännön perusteella ole toimivaltaa päättää tai hyväksyä hankintayh teistyösopimusta, on asia kä siteltävä kaupunginhallituksessa. Hallintosäännön 5 :n 3.1-kohdan mukaisesti kaupunginhallitus on toimi valtainen päättämään kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta tai vuok raamisesta kaupungille, urakka-, konsultti-, suunnittelu-, tai muiden sopi musten tekemisestä sekä palvelujen hankkimisesta kaupunginvaltuus ton määrärahaa myöntäessään mahdollisesti antamia ohjeita noudattaen. Hankintapäällikön toimivalta hallintosäännön 5 5 H 4 -kohdan mukaisesti sisältää toisen kunnan viranomaisen oikeuttamisen kilpailuttamiseen, han kintapäätösten tekemisen ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisen seu dullisissa hankinnoissa Naantalin kaupungin puolesta kaupungin hyväksy män seudullista hankintaa koskevan sopimuksen puitteissa sekä kaupungin hallituksen yleisjaoston tarvittaessa antamia ohjeita noudattaen². (Ylävii te tarkoittaa, että asiaan pitää saada kaupunginhallituksen päätös/valtuutus). Yhteistyösopimuksesta perittävä maksu 0, 38 euroa (alv 0 %) / kunta / asu kas / kalenterivuosi on maksettu kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista."

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi toimii asiantuntijana kaupunginhallituksen yleisjaoston kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy Turun seudun hankintayhteis työsopimuksen tarkistuksen liitteen B1 mukaisessa muodossa ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväk syttäväksi. Samalla hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi oikeu tetaan allekirjoittamaan yhteistyösopimus siten, että se astuu voimaan Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 67 Lähihoitaja Tea Metsäranta toimii Kummelin ryhmäkodissa lähihoitajana. Hän on toimittanut sivutoimi-ilmoituksen ja ilmoittaa tekevänsä lä hi hoi tajan tehtäviä Turun ja Raision alueella ole vissa eri palve luta loissa. Lähihoitajan tehtävät palvelutaloissa sijoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Sivutoimi-ilmoituksessaan Tea Metsäranta ilmoittaa sivutoimeen käytettävän ajan olevan keskimäärin 10 h/viikko. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Tea Metsäranta Esimies Leena Purmonen-Merivirta puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voimassa kolme vuotta ja kyseinen sivutoimi ei saa haitata omien tehtävien asianmukaista hoitamista eikä olla kilpailevaa toimintaa. Si vu toi mea voi har joittaa enintään 10 tuntia viikossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Osastonhoitaja ja työsuojelupäällikkö Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 68 Ville Kuusinen toimii Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajana (60 %) ja Naantalin kaupungin työsuojelupäällikkönä (40 %). Hän on toi mit tanut sivu toi mi-il moi tuk sensa , jossa hän ilmoittaa sivu toi mek seen elinkeinon harjoittamisen VEK palvelu Tmi:llä. Elinkeinon harjoittaminen (vastaanotot) sijoittuu iltoihin ja viikon loppuihin. Si vu toi meen käy tettävät työaika on 1-4 h/viikko. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Esimies Leena Purmonen-Merivirta puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voi massa kolme vuotta ja sivutoimi ei saa haitata oman toimen asianmu kaista hoitamista eikä olla kilpaile vaa toimintaa. Si vu toimea voi har joittaa enintään 10 tuntia viik os sa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Luostarisen sivutoimilupahakemus KH - Yleisjaosto 69 Erityisopettaja Eeva Luostarinen on toimittanut sivutoimilupahakemuksensa Hän ilmoittaa pitävänsä kolmen tunnin luennon RASEKO:ssa. Mahdollisesti hän tulee myös jatkossa pitämään vastaavanlaisia luentoja RASEKO:ssa tai muussa oppilaitoksessa. Ee va Luos ta ri nen te kee si vu toimea sa tun nai sesti. Eeva Luostarinen on ha kenut sivutoimilupaa, mutta ilmoittaa, että ei käytä sivutoimeen työaikaa, jolloin sivutoimi-ilmoitus on riittävä. Asiasta informoitu asianosaista ja hä nen esimiestään. Oheismateriaali Sivutoimilupahakemus Eeva Luostarinen Päivähoidon esimies Ritva Parviainen puoltaa sivutoimea ja toteaa, että sivutoimi ei haittaa tehtävien hoitoa Naantalin kaupungissa eikä se tee Ee va Luostarista esteelliseksi omien teh tävien hoidossa. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Eeva Luostarisen sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voimassa kolme vuotta. Sivutoimi ei saa haitata omien tehtävien hoitoa eikä olla kilpailevaa toimintaa. Sivutoimea voi harjoittaa enintään 10 tun tia viikossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 70 Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlund on toimittanut sivutoimi-ilmoituksen esimiehelleen ja se toimitettiin yleisjaoston sihteerille Ulrika Österlund il moit taa toi mi van sa so si aa li työn te ki jä nä van hem muu den ar vioin nissa, huos taan otto pu ruissa ym. vas taavis sa teh tä vissä, jos sa tarvitaan ruot sinkie listä sosi aali työnteki jää. Si vu toimi on keik kaluontoista työtä, jo hon käytet tä vä aika on Ulrikan arvion mukaan keski määrin alle 10 tun tia vii kos sa ja si joit tuu il toi hin ja vii konlop puihin. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Esimies sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi on voi mas sa kol me vuot ta ja ei saa hai ta ta oman toi men asian mu kais ta hoita mista eikä ai heut taa es teelli syyttä. Si vutoi mea voi har joit taa enin tään 10 tuntia vii kossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Anomus opintomatkasta KH - Yleisjaosto 71 Hallintosäännön 5 :n kohdan 3.57 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto käyttää ratkaisuvaltaa ulkomaille tehtävissä virka- ja työmatkoissa, kun matkan kesto on kolme päivää tai pidempi (KV ). Naantalin lukion saksan ja englannin kielen lehtori Laila Havia: " Anon lupaa osallistua Deutsche Auslansgesellschaftin järjestämälle saksanopettajille tarkoitetulle jatkokurssille (aktuelle Lanskunde intesiv) Lyypekissä Kurssi sijoittuu ajallisesti koeviikolle perjantaita lukuunottamatta. Sijaiskuluja ei tule, koska koeviikolla on aina varavalvoja ennalta tiedettyjä poissaoloja varten. Perjantain lukujärjestyksessä olevat kaksi tuntiani, on Timo Havia luvannut hoitaa oman toimensa ohella. Kaupungin maksettavaksi tulisi ainoastaan kurssimaksu, joka on 250 euroa. Se kattaa opetuksen, majoituksen ja ruokailut. Lennot ja muut matkakulut maksan itse, päivärahaa en ano. Tätä edullisempaa koulutusta on vaikea kuvitella kielenopettajalle kohdemaassa. Kurssista on maininta lukion tämän lukuvuoden työsuunnitelmassa. Olen ollut viimeisten kolmen vuoden aikana kolme kertaa ulkomaan virkamatkalla koulumme Comenius-projektiin liittyen (Puolan Torunissa ja Italian Cosma e Damianossa 2012, Espanjan Salamancassa 2013). Kurssin alustava ohjelma ja osallistujat ovat liitteessä. Kurssiin kuuluu esitelmiä saksan nykykielestä ja kirjallisuudesta, pienryhmätyöskentelyä ja katsaus viimeaikaisiin tapahtumiin ja kehityssuuntiin Saksan Liittotasavallassa. Ohjelmassa myös kouluvierailu ja ekskursio lähiseudulle, tutustuminen saksalaisiin joulumarkkinoihin ja teatterikäynti. Naantalissa 18. elokuuta 2014 Laila Havia, Naantalin lukion saksan ja englannin lehtori". Liitteenä Lyypekin matkaohjelma. LIITE B2, KH-YJ

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Naantalin lukion vs. rehtori Seppo Pukonen: "Lukion opetussuunnitelman perusteissa vieraiden kielten opetuksen yhtenä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja, antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjota heille mahdollisuus kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteistön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostusraan ottaen huomioon erityisesti eurooppailainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. Pidän suotavana ja kiitettävänä, että saksanopettaja oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi tutustuu saksan nykykieleen, saksalaiseen koulujärjestelmään ja saksalaiseen kulttuuriin. Laila Havian kurssimatka Lyypekkiin on ohjelmaltaan täysipainoinen, monipuolinen ja sisällöltään korkeatasoinen. Lehtori Laila Havia pystyy hyödyntämään matkalla oppimaansa ja kokemaansa monipuolisesti lukion saksan kielen opetuksessa. Lisäksi matka on kaupungille erittäin edullinen sekä osallistumiskustannusten, että sijaiskulujen osalta. Matkan osuessa lukion koeviikon kanssa päällekkäin sijaista ei tarvita. Täten puollan lehtori Laila Havian osallistumista koulutusmatkalle Lyypekkiin " Sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki: KAUPUNGINJOHTAJA: "Esitän kaupunginhallituksen yleisjaostolle, että Laila Havialle myönnetään lupa osallistua opintomatkalle Lyypekkiin anomuksessa esi tetyin ehdoin, niin, että kaupungin vastattavaksi jäävät kustannukset eivät ylitä 250 euron osallistumismaksua. Kielten opettajien ulkomaiset kontaktit edistävät suoraan opiskelijoiden mahdollisuuksia kansainvälisenen verkos toitumiseen. Opintomatkan muita hyötyjä on esitetty vs. rehtorin lausunnossa." Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää Naantalin lukion saksan ja englannin kielen lehtori Laila Havialle luvan osallistua anomuksen mukaisesti opintomatkalle Lyypekkiin

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Anomus virkamatkasta KH - Yleisjaosto 72 Hallintosäännön 5 :n kohdan 3.57 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto käyttää ratkaisuvaltaa ulkomaille tehtävissä virka- ja työmatkoissa, kun matkan kesto on kolme päivää tai pidempi (KV ). Kuparivuoren koulun opettajat Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa ja Kaarina Heinonen: "Kuparivuoren koulu on hyväksytty CIMO:n Comenius ohjelmaan. Hankkeemme on kaksivuotinen alkaen syyskuussa 2013 ja päättyen elokuussa Olimme yksi onnekkaista hankkeen saajista, sillä hakemuksista vain 40% hyväksyttiin. Nyt alkava hankekausi on viimeinen EU:n Comenius-projektille myöntämä ja jatkossa kouluille myönnetyt hankerahat tulevat selkeästi vähenemään. Hankkeemme nimi on Different climates, Different lifes ja sen teemana on ilmastonmuutos ja erilaisten ilmastojen vaikutus koulujen ja lasten arkeen. Hankkeemme kotisivut löytyvät Hankkeessa on mukana koulumme lisäksi koulut Romaniasta, Ruotsista ja Turkista. Hankkeen koordinaattori on Turkki. Hankkeelle myönnettiin tukea EU:lta euroa. Hankkeellamme ei ollut niin sanottua valmistavaa kokousta, vaan mukana olevat koulut ovat tehneet omat hakemuksensa ja hankekoordinaattori Turkki on tehnyt varsinaisen hakemuksen. Kuparivuoren koululle on määritelty vastuulauseeksi kotisivujen ja keskustelufoorumin laatiminen ja ylläpito. Kaikki koulumme oppilaat osallistuvat hankkeeseen mm. videoimalla kuukausittaisen säätiedotuksen, tekemällä sääaiheista kalenteria ja pitämällä päiväkirjaa hankkeen maskotin Umutin vaiheista. Lisäksi on syksyllä tarkoitus alkaa viljellä Comenius-kasvitarhaa. Tapaamisia on tähän mennessä ollut kolme: ensimmäinen Turkissa lokakuussa 2013, toinen Naantalissa tammikuussa 2014 ja kolmas ruotsin Gävlessä toukokuussa Neljänteen kokoukseen, joka järjestetään Romanian Breilassa lähtee koulultamme neljä opettajaa ja neljä oppilasta. Viides ja viimeinen kokous pidetään Turkissa toukokuussa Hankkeeseen kuuluu kaikkiaan 12 aikuisten ja

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto lasten matkaa. Matkalle osallistuvat koulusta luokanopettajat Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa sekä vararehtori Kaarina Heinonen. Opettajista Meri Jaakkola ja Olli Saksa eivät ole viimeisen kolmen vuoden aikana osallistuneet ulkomaanvirkamatkalle, Taru Rautanen-Karlsson ja Kaarina Heinonen ovat osallistuneet yhdelle virkamatkalle. Matkasta Naantalin kaupungille kustannukset ovat: Sijaisen palkkaaminen noin 1000 euroa (yksi sijainen, muu sijaistus toteutetaan koulun sisäisin järjestelyin) Päivärahat 1540 euroa." Sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki: KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: "Esitän, että kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy ulkomaan virkamatkaksi opettajien Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa ja Kaarina Heinonen osallistumisen Comenius-hanketapaamiseen Romaniaan Matka on osa koulun lukuvuoden työsuunnitelmaa." Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää Kuparivuo ren koulun opettajille Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Ol li Sak sa sekä Kaarina Heinonen luvan ulkomaan virkamat kaan anomuksen mukaan Ro ma nian Breilaan Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Jukon uudet edustajat 105/ /2013 Yhteistyötoimikunta OAJ Naantalin seudun paikallisyhdistyksen hallitus on kokouksessaan va lin nut Ju kon uudet edustajat kaupungin toimielimiin. Pöytäkirjaote liit teenä. LIITE B1, YHTTMK läh tien Jukon edus tajat ovat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Kaupunginhallituksen yleisjaosto: henkilöstön edustajana Katja Mäntylä Yhteistyötoimikunta: Katja Män ty lä (Eli na Ketola) ja Maip pi Huuskonen (Saila Leppänen) Koulutuslautakunta: työntekijöiden edustajana Maippi Huuskonen (Minna Kössi) Sivistystoimen johtoryhmä: henkilökunnan edustajana Marjut Lehti-Laakso (Anne Kuukasjärvi) Vapaa-aikalautakunta: Jouko Tikkanen (Mika Salko). Muut Jukon edustajat pysyvät ennallaan KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta niemää Jukon edustajat esityksen mukaan ja vä littää kau punginhallituksen yleis jaos tolle hy väk syttä väksi yh teis työtoi mikunnan edustajat. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. KH - Yleisjaosto 73 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama LIITE A1, KH-YJ

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy yhteistyötoimikunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon 709/ /2013 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden yhteenlasketut toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintakate on euroa. Kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden vastuuhenkilö on henkilöstöpäällikkö Laura Saurama. Liitteenä on kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden määrärahojen tarkennettu käyttösuunnitelma. LIITE A1, KH-YJ Talousarvioon on tehty muutoksia talousarviokäsittelyssä. Muutokset kohdistuivat henkilöstökuluihin kaikilla tehtäväalueilla. Henkilöstöhallinnon osalta henkilöstökuluja supistettiin euroa, palkkahallinnon osalta euroa ja uudelleen sijoittamisen osalta euroa. Henkilöstöhallinnon osalta muutos oli oleellisin ja kohdistui palkkalaskennan ohjelmistouudistuksen projektipäälliköstä syntyviin kustannuksiin. Muiden kulu jen osalta supistaminen liittyi hieman liian korkeaan henkilöstön palkkakustannusten arviointiin talousarvioesityksessä. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat talousarviota käsitelleessään tehneet seuraavat pöytäkirjamerkinnät: Yleisjaosto/ Henkilöstöhallinto: Henkilökunnan ruokailun järjestämisessä siirrytään mahdollisimman nopeasti kustannusneutraaliin tuotantotapaan. Muutosesitys vuoden 2014 talousarvioon Kaupunginhallituksen yleisjaostoa koskevassa talousarvion inves toin tiosassa on kolme investointihanketta: palkkalaskennan ohjelmisto ( ), sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin, TVA ( ) ja sovellushankinta sairauspoissaolojen seurantaan ( ). Kaikis sa henki lös tö-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto hallin non investointikohteissa on KH-merkintä. Sairauspoissaolojen seurantaan on talousarvion valmistumisen jälkeen selvitetty mahdollisia sovelluksia. Talousarvion valmistelussa on käytetty pohjana Hoffmancon tarjoamaa Sirius ohjelmistoa ja sen kustannusta. Tämän jälkeen on selvinnyt, että käytössämme oleva KuntaRekry ohjelmistosovellus tarjoaa lisäohjelmiston nimeltään KuntaHR. Kyseessä on ohjelmistolaajennus, jonka vain kyseinen palveluntuottaja voi toteuttaa. KuntaRekry ja KuntaHR ohjelmisto toimivat yhteen mahdollistaen sähköisen tiedonsiirron rekrytoinnista palvelusuhteen perustamiseen ja työsopimuksen tekoon. Tämän jälkeen ohjelmisto toimii esimiehen henkilöstöjohtamisen välineenä eli se mahdollistaa mm. sairauspoissaolojen seurannan, varhaisen tuen toimintamallin mukaisten puheeksiot tojen kir jaamiset ja hyväksymiset, kehityskeskustelujen dokumentoinnin ja koulu tus ten kirjaamisen. Lisäksi ohjelmisto tuottaa raportteja eri organisaa tiota soille, jolloin ajantasainen asioiden seuranta mahdollistuu eri organi saation tasoilla. KuntaHR ohjelmistosovellus perustuu kuukausittaiseen maksuun, 583 /kk. Tämän lisäksi käyttöönotosta veloitetaan Vuo den 2014 kustannukset oh jel mistosovelluksen käyttöönotosta olisivat noin 7 845, jos käyttöönot to olisi maalikuussa Selvitystyössä koskien sovellushankintaa TVA:n on myös todettu, että järjes tel mät, jotka parhaiten palvelevat käyttäjiä, ovat kuukausikustannuksiin poh jautu via ohjelmistoratkaisuja. Kuukausittaisiin käyttömaksuihin perustuvat sovellushankinnat tulisi olla talousarviossa käyttötalouden puolella ja siten kyseiset määrärahat tulisi siirtää investointiosasta käyttötalouden puolelle. Kaupunginhallituksen yleisjaoston osalta investointiosasta siir tyi si siten yhteensä euroa (TVA so vel lus han kin taan va rattu määrä ra ha sekä sairauspoissaolojen seu ran nan so vel lus han kintaan varat tu mää räraha ) henkilöstöhallin non tehtäväalueelle. Henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle siirtyvä määräraha allokoitaisiin ohjelmistosovelluksiin seuraavasti: sairauspoissaolojen seurannan oh jel mistosovellus , TVA , palkkalaskennan ohjelmistohan kinta (projektipäällikkö) VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen yleisjaosto 1. hyväksyy yleisjaoston alaisten teh tä väaluei den käyttösuun nitel man vuodelle 2014 oheisen liit teen mukaisena. 1. esittää kaupunginhalli tukselle ja edel leen kau punginvaltuus tolle vuoden 2014 talousarvion muuttamista siten, että investointiosasta Henki löstöhallinnon kohteille 2 ja 3 varatut määrära hat yhteensä euroa siirretään käyttöta lousosan tehtäväalueelle Henkilöstöhallinto. 1. esittää kaupun ginhal li tukselle, että kaupungin hallitus antaa luvan sai ra us pois saolojen so vel lus han kin taan varatun määrärahan käyttämise n ennen kuin kaupunginvaltuusto on käsitellyt ta lous arvion muu tosesi tyksen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto muuttaa vuoden 2014 talousarviota si ten, että in ves tointi osasta Henki lös tö hal lin non koh teille 2 ja 3 va ratut mää rära hat yh teen sä euroa siirre tään käyttö talousosan teh tävä alu eelle Henki löstö hallinto. Kaupunginhallitus antaa yleisjaostolle luvan sai raus pois saolojen so vel lus han kin taan va ratun määrära han käyttämiseen ennen kuin kau pun gin val tuusto on kä si tellyt talousarvion muutosesityksen. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. KAUPUNGINHALLITUS:

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 74 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2014 talousarviota siten, että in ves tointiosasta Henkilöstöhallinnon kohteille 2 ja 3 varatut mää rärahat yhteensä euroa siirretään käyttötalousosan teh täväalueelle Henkilöstöhallinto. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöpäällikkö on esittänyt yleisjaostolle kokouksessa, että palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen aikataulu muuttuu. Uuden ohjelmiston käyttöönotoksi on toimittajan Taitoa Oy:n, kanssa sovittu Taitoa on osoittanut käyttöönottoprojektille projektipäällikön kesäkuussa ja elokuusta lähtien on valmisteltu käyttöönottoprojektin suunnitelmaa. Myös viimeiset sopimusneuvottelut on käyty ja sopimus sekä projektisuunnitelma on tarkoitus allekirjoittaa Aiemmin kaupunginvaltuusto ( ) on hyväksynyt määrärahamuutoksen, jossa päätettiin, että henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistuksien kokonaismäärärahasta euroa jää investointiosaan. Käyttötalouden puolelle siirrettiin euroa. Käyttötalouden puolella ohjelmistouudistuksiin on kaikkiaan siten ollut vuonna 2014 käytettävissä euroa. Naantalissa ohjelmistouudistukseen on nimetty yhteyshenkilöksi hallintojohtaja Riitta Luotio. Projektin aikataulun muuttuessa myös talousarvioon tulee tehdä muutoksia, koska kulut eivät toteudu suunnitellusti. Taiton projektitoimiston johtaja Maria Vuontisvaara on arvioinut, että investointiosaan kohdistetuista menoista toteutunee vuo den 2014 aikana noin euroa ja si ten vuodelle 2015 siirtyisi investointiosasta euroa. Käyttötalouden puolelle siirretyistä määrärahoista ( ) jää tämän hetken arvion mukaan käyttämättä yhteensä euroa. Vuoden 2014 talousarviosta säästyvät kustannukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa, koska palkkahallinnon investointihanke jatkuu vuodelle LIITE B3, KH-YJ

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla vuosina 2015 ja

Sisällysluettelo. 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla vuosina 2015 ja Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 KH - Yleisjaosto 25.10.2016 Sisällysluettelo Sivu 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 33 Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla 1.1.-30.9. vuosina

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Kulttuurilautakunta 08.03.2017 Sisällysluettelo Sivu 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016 3 3 Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 4 Sopimus Vapaa-aikatullin

Lisätiedot

Turun seudun hankintayhteistyösopimus

Turun seudun hankintayhteistyösopimus Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 7 9020-2014 (060, 001) Turun seudun hankintayhteistyösopimus Tiivistelmä: Kaupunginhallitus päätti 23.6.2009 397, että Turun kaupunki tarjoaa

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 KH - Yleisjaosto 14.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus 3 11 Henkilöstökertomus 2015 4 12 Työterveyshuollon toimintakertomus 2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12.

Sisällysluettelo. 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12. Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 KH - Yleisjaosto 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 AIKA 30.05.2017 klo 17:25-18:12 PAIKKA Hotelli Koli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 25 Pöytäkirjantarkastajat 4 26 Lieksan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 15.05.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen osavuosikatsaus l:n käsittely ja hyväksyntä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot