Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja ja työsuojelupäällikkö Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoitus 8 69 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Luostarisen sivutoimilupahakemus 9 70 Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoitus Anomus opintomatkasta Anomus virkamatkasta Jukon uudet edustajat Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon Yleisjaoston talousarvio vuodelle

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Aika kello 17:30-18:19 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Savolainen Arja puheenjohtaja Linja Anne varapuheenjohtaja Aho Kimmo jäsen Erholtz Elisabeth jäsen Forsblom Toni jäsen Santalahti Samuli jäsen Tavio Tero jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini KH:n 2. varapuheenjohtaja Mäntylä Katja henkilöstöedustaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Saurama Laura henkilöstöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuli Santalahti ja Tero Tavio. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Arja Savolainen puheenjohtaja Laura Saurama pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Samuli Santalahti Tero Tavio

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Turun seudun hankintayhteistyösopimus KH - Yleisjaosto 66 Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi Yleistä Turun Kaupunginhallitus päätti , että Turun kaupunki tarjoaa seudun kunnille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa hankintojen tekemisessä. Yhteistyösopimuksen ovat hyväksyneet Turun lisäksi 18 Varsinais-Suomen kuntaa. Määräaikaiseksi laadittu sopimus päättyy Turun seudun hankintojen johtoryhmä on neuvotellut sopimuskuntien kanssa uuden yhteistyösopimuksen, joka astuisi voimaan heti kun nykyinen sopimus päättyy. Uusi sopimus ei sisällä merkittäviä muutoksia nykyiseen. Turun kaupunki on tehnyt seudullista hankintayhteistyötä 18 seudun kunnan kanssa jo yli viiden vuoden ajan. Jokaiselle kunnalle samansisältöisessä yhteistyösopimuksessa ovat mukana Aura, Kaarina, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Tarvasjoki ja Turku. Seutuhankintoina kilpailutetaan tiettyjä Turun yhteishankintoja. Kukin kunta päättää ennen tarjouspyynnön julkaisemista, onko se mukana kyseisessä hankintasopimuksessa. Turku vastaa kilpailuttamisesta ja tekee hankintapäätöksen. Kilpailutuksen tuloksena syntyneen hankintasopimuksen allekirjoittaa jokainen kunta itse ja sitoutuu noudattamaan sitä oman kuntansa osalta. Kilpailutukset tehdään Turun sopimusaikataulujen mukaisesti. Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa kunkin siihen osallistuvan kunnan edustajalla on mahdollisuus osallistua hankinnan määrittelyyn. Käytännössä määrittelytyö on ollut Turun vastuulla. Kaikki 19 kuntaa ovat mukana vain oppikirjojen sekä koulu- ja toimistotarvikkeiden sopimuksissa. Muissa kilpailutuksissa on mukana vaihteleva määrä kuntia. Kirjastoaineistoon ja kuljetuksiin liittyvät hankinnat on kilpailutettu Vaski-kirjastojen yhteistyössä oleville kunnille. Kymmenen kuntaa on mukana useissa elintarvikkeiden hankintoihin liittyvissä sopimuksissa. Lisäksi on kilpailutettu yhteishankintoja muutamien kuntien kanssa mm. AV - laitteet, pehmopaperit, jätesäkit, tekstiilit, leikki- ja toimintavälineet, liikuntavälineet ja - varusteet, kopiopaperit, kuvataide- ja askarteluvälineet, ensiaputarvikkeet, suurkeittiölaitteet ja puhdistusvälineet. Uusimpana hankintakokonaisuutena on tietoliikennepalveluiden kilpailuttaminen kuuden kunnan alueelle. Sopimusyhteistyö on sujunut hyvin. Kilpailuttaminen isommalle kuntaryh-

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto mälle edellyttää Turulta pidempää valmisteluaikaa ja joskus tarjouspyyntöä varten tarvittavien tietojen saaminen kaikista kunnista on hidasta. Uudet hankintakokonaisuudet, kuten tietoliikenne, kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä, mikäli on huomattavasti työläämpää kuin tavanomainen avoin kilpailuttaminen. Lisäksi palveluhankintojen määrittely eri kuntien käyttötarpeisiin on työläämpää kuin yhdelle kunnalle. Elintarvikkeiden sopimukset ovat aiheuttaneet merkittävästi arvioitua enemmän sopimushallinnan työtä. Sopimuskunnat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Kunnat ovat saaneet hintahyötyjä Turun volyymeistä, tuoteryhmistä riippuen % alhaisempina hankintahintoina. Keskusteluissa on noussut vahvasti esiin myös paikallisten yritysten huomioiminen kuntien hankinnoissa. Hankinnat, joissa löytyy paikallista tarjontaa, eivät saisi kasvaa niin suuriksi, että seudun yritykset eivät voisi osallistua tarjouskilpailuun. Turun kaupunki on jo valtakunnallisestikin suuri hankintayksikkö ja useat hankinnat edellyttävät sopimuskumppanilta riittäviä resursseja ja toimituskykyä. Usein pienempien kuntien hankinnat ovatkin sen verran pieniä, että ne alittavat hankintalain kynnysarvon eli hankintaa ei tarvitse edes kilpailuttaa julkisen hankintalain edellyttämällä tavalla. Kukin kunta päättää itse siitä, osallistuuko se seudulliseen hankintasopimukseen vai ei. Seudullisesti on kilpailutettu sellaisia tuoteryhmiä, joissa on pääosin vain valtakunnallisesti toimivia tai yleensäkin Turun hankintavolyymit kattavia tarjoajia. Uusi sopimus Koko seutuhankintojen johtoryhmän tahtotila on jatkaa seudullista hankintayhteistyötä. Seudullisen hankintayhteistyön sopimuksen uusimista on käsitelty seutuhankintojen johtoryhmässä Johtoryhmä päätti yksimielisesti, että esitetään yhteistyön jatkamista nykyisessä muodossa ja laajuudessa. Sopimus esitetään hyväksyttäväksi ensin Turun kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen kussakin kunnassa. Nykyinen, vuonna 2009 voimaan astunut sopimus on osoittautunut käytännössä erittäin toimivaksi. Uusi sopimus esitetään alkavaksi jolloin nykyinen sopimus päättyy. Sopimus päättyisi määräaikaisena Yhteistyössä kilpailutettavat tuoteryhmät säilyisivät pääosin samoina kuin tälläkin hetkellä. Sopimus mahdollistaa yhteistyön laajentamisen myös muihin hankintoihin, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Kuntien osallistumisesta yhteishankintoihin esitetään veloitettavaksi 0,38 (alv 0 %) euroa/asukas/kunta/kalenterivuosi. Veloitus on 0,10 euroa korkeampi kuin nykyisellä sopimuskaudella. Hinnankorotus perustuu työmäärän lisääntymiseen sopimushallinnassa sekä monimutkaisemmissa kilpailutuskokonaisuuksissa.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Tarkistettu sopimus Turun seudun hankintayhteistyöstä oheistetaan. LIITE B1, KH-YJ Naantalin kaupungin hallintosäännön 3. luvun 5 kohdan mukaan yleisjaoston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hankintatointa sekä huolehtia hankintatoimen kehittämisestä, yhtenäistämisestä ja hankintatoimen yleisestä ohjeistuksesta. "Esitän, että kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää hyväksyä ja edelleen ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Naantalin kaupunki hyväksyy Turun seudun hankintayhteistyösopimuksen ja samalla oikeuttaa hankintapäälli kön allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen siten, että se astuisi voimaan Turku veloittaa sopijapuolina olevia kuntia 0,38 euroa (alv 0 %) / kunta / asukas / kalenterivuosi." Hallintojohtaja Riitta Luotio "Koska yleisjaostolla tai hankintapäälliköllä ei hallintosäännön perusteella ole toimivaltaa päättää tai hyväksyä hankintayh teistyösopimusta, on asia kä siteltävä kaupunginhallituksessa. Hallintosäännön 5 :n 3.1-kohdan mukaisesti kaupunginhallitus on toimi valtainen päättämään kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta tai vuok raamisesta kaupungille, urakka-, konsultti-, suunnittelu-, tai muiden sopi musten tekemisestä sekä palvelujen hankkimisesta kaupunginvaltuus ton määrärahaa myöntäessään mahdollisesti antamia ohjeita noudattaen. Hankintapäällikön toimivalta hallintosäännön 5 5 H 4 -kohdan mukaisesti sisältää toisen kunnan viranomaisen oikeuttamisen kilpailuttamiseen, han kintapäätösten tekemisen ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisen seu dullisissa hankinnoissa Naantalin kaupungin puolesta kaupungin hyväksy män seudullista hankintaa koskevan sopimuksen puitteissa sekä kaupungin hallituksen yleisjaoston tarvittaessa antamia ohjeita noudattaen². (Ylävii te tarkoittaa, että asiaan pitää saada kaupunginhallituksen päätös/valtuutus). Yhteistyösopimuksesta perittävä maksu 0, 38 euroa (alv 0 %) / kunta / asu kas / kalenterivuosi on maksettu kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista."

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi toimii asiantuntijana kaupunginhallituksen yleisjaoston kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy Turun seudun hankintayhteis työsopimuksen tarkistuksen liitteen B1 mukaisessa muodossa ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväk syttäväksi. Samalla hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi oikeu tetaan allekirjoittamaan yhteistyösopimus siten, että se astuu voimaan Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 67 Lähihoitaja Tea Metsäranta toimii Kummelin ryhmäkodissa lähihoitajana. Hän on toimittanut sivutoimi-ilmoituksen ja ilmoittaa tekevänsä lä hi hoi tajan tehtäviä Turun ja Raision alueella ole vissa eri palve luta loissa. Lähihoitajan tehtävät palvelutaloissa sijoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Sivutoimi-ilmoituksessaan Tea Metsäranta ilmoittaa sivutoimeen käytettävän ajan olevan keskimäärin 10 h/viikko. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Tea Metsäranta Esimies Leena Purmonen-Merivirta puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voimassa kolme vuotta ja kyseinen sivutoimi ei saa haitata omien tehtävien asianmukaista hoitamista eikä olla kilpailevaa toimintaa. Si vu toi mea voi har joittaa enintään 10 tuntia viikossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Osastonhoitaja ja työsuojelupäällikkö Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 68 Ville Kuusinen toimii Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajana (60 %) ja Naantalin kaupungin työsuojelupäällikkönä (40 %). Hän on toi mit tanut sivu toi mi-il moi tuk sensa , jossa hän ilmoittaa sivu toi mek seen elinkeinon harjoittamisen VEK palvelu Tmi:llä. Elinkeinon harjoittaminen (vastaanotot) sijoittuu iltoihin ja viikon loppuihin. Si vu toi meen käy tettävät työaika on 1-4 h/viikko. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Esimies Leena Purmonen-Merivirta puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voi massa kolme vuotta ja sivutoimi ei saa haitata oman toimen asianmu kaista hoitamista eikä olla kilpaile vaa toimintaa. Si vu toimea voi har joittaa enintään 10 tuntia viik os sa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Luostarisen sivutoimilupahakemus KH - Yleisjaosto 69 Erityisopettaja Eeva Luostarinen on toimittanut sivutoimilupahakemuksensa Hän ilmoittaa pitävänsä kolmen tunnin luennon RASEKO:ssa. Mahdollisesti hän tulee myös jatkossa pitämään vastaavanlaisia luentoja RASEKO:ssa tai muussa oppilaitoksessa. Ee va Luos ta ri nen te kee si vu toimea sa tun nai sesti. Eeva Luostarinen on ha kenut sivutoimilupaa, mutta ilmoittaa, että ei käytä sivutoimeen työaikaa, jolloin sivutoimi-ilmoitus on riittävä. Asiasta informoitu asianosaista ja hä nen esimiestään. Oheismateriaali Sivutoimilupahakemus Eeva Luostarinen Päivähoidon esimies Ritva Parviainen puoltaa sivutoimea ja toteaa, että sivutoimi ei haittaa tehtävien hoitoa Naantalin kaupungissa eikä se tee Ee va Luostarista esteelliseksi omien teh tävien hoidossa. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Eeva Luostarisen sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voimassa kolme vuotta. Sivutoimi ei saa haitata omien tehtävien hoitoa eikä olla kilpailevaa toimintaa. Sivutoimea voi harjoittaa enintään 10 tun tia viikossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 70 Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlund on toimittanut sivutoimi-ilmoituksen esimiehelleen ja se toimitettiin yleisjaoston sihteerille Ulrika Österlund il moit taa toi mi van sa so si aa li työn te ki jä nä van hem muu den ar vioin nissa, huos taan otto pu ruissa ym. vas taavis sa teh tä vissä, jos sa tarvitaan ruot sinkie listä sosi aali työnteki jää. Si vu toimi on keik kaluontoista työtä, jo hon käytet tä vä aika on Ulrikan arvion mukaan keski määrin alle 10 tun tia vii kos sa ja si joit tuu il toi hin ja vii konlop puihin. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Esimies sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi on voi mas sa kol me vuot ta ja ei saa hai ta ta oman toi men asian mu kais ta hoita mista eikä ai heut taa es teelli syyttä. Si vutoi mea voi har joit taa enin tään 10 tuntia vii kossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Anomus opintomatkasta KH - Yleisjaosto 71 Hallintosäännön 5 :n kohdan 3.57 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto käyttää ratkaisuvaltaa ulkomaille tehtävissä virka- ja työmatkoissa, kun matkan kesto on kolme päivää tai pidempi (KV ). Naantalin lukion saksan ja englannin kielen lehtori Laila Havia: " Anon lupaa osallistua Deutsche Auslansgesellschaftin järjestämälle saksanopettajille tarkoitetulle jatkokurssille (aktuelle Lanskunde intesiv) Lyypekissä Kurssi sijoittuu ajallisesti koeviikolle perjantaita lukuunottamatta. Sijaiskuluja ei tule, koska koeviikolla on aina varavalvoja ennalta tiedettyjä poissaoloja varten. Perjantain lukujärjestyksessä olevat kaksi tuntiani, on Timo Havia luvannut hoitaa oman toimensa ohella. Kaupungin maksettavaksi tulisi ainoastaan kurssimaksu, joka on 250 euroa. Se kattaa opetuksen, majoituksen ja ruokailut. Lennot ja muut matkakulut maksan itse, päivärahaa en ano. Tätä edullisempaa koulutusta on vaikea kuvitella kielenopettajalle kohdemaassa. Kurssista on maininta lukion tämän lukuvuoden työsuunnitelmassa. Olen ollut viimeisten kolmen vuoden aikana kolme kertaa ulkomaan virkamatkalla koulumme Comenius-projektiin liittyen (Puolan Torunissa ja Italian Cosma e Damianossa 2012, Espanjan Salamancassa 2013). Kurssin alustava ohjelma ja osallistujat ovat liitteessä. Kurssiin kuuluu esitelmiä saksan nykykielestä ja kirjallisuudesta, pienryhmätyöskentelyä ja katsaus viimeaikaisiin tapahtumiin ja kehityssuuntiin Saksan Liittotasavallassa. Ohjelmassa myös kouluvierailu ja ekskursio lähiseudulle, tutustuminen saksalaisiin joulumarkkinoihin ja teatterikäynti. Naantalissa 18. elokuuta 2014 Laila Havia, Naantalin lukion saksan ja englannin lehtori". Liitteenä Lyypekin matkaohjelma. LIITE B2, KH-YJ

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Naantalin lukion vs. rehtori Seppo Pukonen: "Lukion opetussuunnitelman perusteissa vieraiden kielten opetuksen yhtenä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja, antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjota heille mahdollisuus kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteistön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostusraan ottaen huomioon erityisesti eurooppailainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. Pidän suotavana ja kiitettävänä, että saksanopettaja oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi tutustuu saksan nykykieleen, saksalaiseen koulujärjestelmään ja saksalaiseen kulttuuriin. Laila Havian kurssimatka Lyypekkiin on ohjelmaltaan täysipainoinen, monipuolinen ja sisällöltään korkeatasoinen. Lehtori Laila Havia pystyy hyödyntämään matkalla oppimaansa ja kokemaansa monipuolisesti lukion saksan kielen opetuksessa. Lisäksi matka on kaupungille erittäin edullinen sekä osallistumiskustannusten, että sijaiskulujen osalta. Matkan osuessa lukion koeviikon kanssa päällekkäin sijaista ei tarvita. Täten puollan lehtori Laila Havian osallistumista koulutusmatkalle Lyypekkiin " Sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki: KAUPUNGINJOHTAJA: "Esitän kaupunginhallituksen yleisjaostolle, että Laila Havialle myönnetään lupa osallistua opintomatkalle Lyypekkiin anomuksessa esi tetyin ehdoin, niin, että kaupungin vastattavaksi jäävät kustannukset eivät ylitä 250 euron osallistumismaksua. Kielten opettajien ulkomaiset kontaktit edistävät suoraan opiskelijoiden mahdollisuuksia kansainvälisenen verkos toitumiseen. Opintomatkan muita hyötyjä on esitetty vs. rehtorin lausunnossa." Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää Naantalin lukion saksan ja englannin kielen lehtori Laila Havialle luvan osallistua anomuksen mukaisesti opintomatkalle Lyypekkiin

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Anomus virkamatkasta KH - Yleisjaosto 72 Hallintosäännön 5 :n kohdan 3.57 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto käyttää ratkaisuvaltaa ulkomaille tehtävissä virka- ja työmatkoissa, kun matkan kesto on kolme päivää tai pidempi (KV ). Kuparivuoren koulun opettajat Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa ja Kaarina Heinonen: "Kuparivuoren koulu on hyväksytty CIMO:n Comenius ohjelmaan. Hankkeemme on kaksivuotinen alkaen syyskuussa 2013 ja päättyen elokuussa Olimme yksi onnekkaista hankkeen saajista, sillä hakemuksista vain 40% hyväksyttiin. Nyt alkava hankekausi on viimeinen EU:n Comenius-projektille myöntämä ja jatkossa kouluille myönnetyt hankerahat tulevat selkeästi vähenemään. Hankkeemme nimi on Different climates, Different lifes ja sen teemana on ilmastonmuutos ja erilaisten ilmastojen vaikutus koulujen ja lasten arkeen. Hankkeemme kotisivut löytyvät Hankkeessa on mukana koulumme lisäksi koulut Romaniasta, Ruotsista ja Turkista. Hankkeen koordinaattori on Turkki. Hankkeelle myönnettiin tukea EU:lta euroa. Hankkeellamme ei ollut niin sanottua valmistavaa kokousta, vaan mukana olevat koulut ovat tehneet omat hakemuksensa ja hankekoordinaattori Turkki on tehnyt varsinaisen hakemuksen. Kuparivuoren koululle on määritelty vastuulauseeksi kotisivujen ja keskustelufoorumin laatiminen ja ylläpito. Kaikki koulumme oppilaat osallistuvat hankkeeseen mm. videoimalla kuukausittaisen säätiedotuksen, tekemällä sääaiheista kalenteria ja pitämällä päiväkirjaa hankkeen maskotin Umutin vaiheista. Lisäksi on syksyllä tarkoitus alkaa viljellä Comenius-kasvitarhaa. Tapaamisia on tähän mennessä ollut kolme: ensimmäinen Turkissa lokakuussa 2013, toinen Naantalissa tammikuussa 2014 ja kolmas ruotsin Gävlessä toukokuussa Neljänteen kokoukseen, joka järjestetään Romanian Breilassa lähtee koulultamme neljä opettajaa ja neljä oppilasta. Viides ja viimeinen kokous pidetään Turkissa toukokuussa Hankkeeseen kuuluu kaikkiaan 12 aikuisten ja

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto lasten matkaa. Matkalle osallistuvat koulusta luokanopettajat Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa sekä vararehtori Kaarina Heinonen. Opettajista Meri Jaakkola ja Olli Saksa eivät ole viimeisen kolmen vuoden aikana osallistuneet ulkomaanvirkamatkalle, Taru Rautanen-Karlsson ja Kaarina Heinonen ovat osallistuneet yhdelle virkamatkalle. Matkasta Naantalin kaupungille kustannukset ovat: Sijaisen palkkaaminen noin 1000 euroa (yksi sijainen, muu sijaistus toteutetaan koulun sisäisin järjestelyin) Päivärahat 1540 euroa." Sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki: KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: "Esitän, että kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy ulkomaan virkamatkaksi opettajien Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa ja Kaarina Heinonen osallistumisen Comenius-hanketapaamiseen Romaniaan Matka on osa koulun lukuvuoden työsuunnitelmaa." Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää Kuparivuo ren koulun opettajille Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Ol li Sak sa sekä Kaarina Heinonen luvan ulkomaan virkamat kaan anomuksen mukaan Ro ma nian Breilaan Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Jukon uudet edustajat 105/ /2013 Yhteistyötoimikunta OAJ Naantalin seudun paikallisyhdistyksen hallitus on kokouksessaan va lin nut Ju kon uudet edustajat kaupungin toimielimiin. Pöytäkirjaote liit teenä. LIITE B1, YHTTMK läh tien Jukon edus tajat ovat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Kaupunginhallituksen yleisjaosto: henkilöstön edustajana Katja Mäntylä Yhteistyötoimikunta: Katja Män ty lä (Eli na Ketola) ja Maip pi Huuskonen (Saila Leppänen) Koulutuslautakunta: työntekijöiden edustajana Maippi Huuskonen (Minna Kössi) Sivistystoimen johtoryhmä: henkilökunnan edustajana Marjut Lehti-Laakso (Anne Kuukasjärvi) Vapaa-aikalautakunta: Jouko Tikkanen (Mika Salko). Muut Jukon edustajat pysyvät ennallaan KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta niemää Jukon edustajat esityksen mukaan ja vä littää kau punginhallituksen yleis jaos tolle hy väk syttä väksi yh teis työtoi mikunnan edustajat. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. KH - Yleisjaosto 73 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama LIITE A1, KH-YJ

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy yhteistyötoimikunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon 709/ /2013 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden yhteenlasketut toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintakate on euroa. Kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden vastuuhenkilö on henkilöstöpäällikkö Laura Saurama. Liitteenä on kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden määrärahojen tarkennettu käyttösuunnitelma. LIITE A1, KH-YJ Talousarvioon on tehty muutoksia talousarviokäsittelyssä. Muutokset kohdistuivat henkilöstökuluihin kaikilla tehtäväalueilla. Henkilöstöhallinnon osalta henkilöstökuluja supistettiin euroa, palkkahallinnon osalta euroa ja uudelleen sijoittamisen osalta euroa. Henkilöstöhallinnon osalta muutos oli oleellisin ja kohdistui palkkalaskennan ohjelmistouudistuksen projektipäälliköstä syntyviin kustannuksiin. Muiden kulu jen osalta supistaminen liittyi hieman liian korkeaan henkilöstön palkkakustannusten arviointiin talousarvioesityksessä. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat talousarviota käsitelleessään tehneet seuraavat pöytäkirjamerkinnät: Yleisjaosto/ Henkilöstöhallinto: Henkilökunnan ruokailun järjestämisessä siirrytään mahdollisimman nopeasti kustannusneutraaliin tuotantotapaan. Muutosesitys vuoden 2014 talousarvioon Kaupunginhallituksen yleisjaostoa koskevassa talousarvion inves toin tiosassa on kolme investointihanketta: palkkalaskennan ohjelmisto ( ), sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin, TVA ( ) ja sovellushankinta sairauspoissaolojen seurantaan ( ). Kaikis sa henki lös tö-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto hallin non investointikohteissa on KH-merkintä. Sairauspoissaolojen seurantaan on talousarvion valmistumisen jälkeen selvitetty mahdollisia sovelluksia. Talousarvion valmistelussa on käytetty pohjana Hoffmancon tarjoamaa Sirius ohjelmistoa ja sen kustannusta. Tämän jälkeen on selvinnyt, että käytössämme oleva KuntaRekry ohjelmistosovellus tarjoaa lisäohjelmiston nimeltään KuntaHR. Kyseessä on ohjelmistolaajennus, jonka vain kyseinen palveluntuottaja voi toteuttaa. KuntaRekry ja KuntaHR ohjelmisto toimivat yhteen mahdollistaen sähköisen tiedonsiirron rekrytoinnista palvelusuhteen perustamiseen ja työsopimuksen tekoon. Tämän jälkeen ohjelmisto toimii esimiehen henkilöstöjohtamisen välineenä eli se mahdollistaa mm. sairauspoissaolojen seurannan, varhaisen tuen toimintamallin mukaisten puheeksiot tojen kir jaamiset ja hyväksymiset, kehityskeskustelujen dokumentoinnin ja koulu tus ten kirjaamisen. Lisäksi ohjelmisto tuottaa raportteja eri organisaa tiota soille, jolloin ajantasainen asioiden seuranta mahdollistuu eri organi saation tasoilla. KuntaHR ohjelmistosovellus perustuu kuukausittaiseen maksuun, 583 /kk. Tämän lisäksi käyttöönotosta veloitetaan Vuo den 2014 kustannukset oh jel mistosovelluksen käyttöönotosta olisivat noin 7 845, jos käyttöönot to olisi maalikuussa Selvitystyössä koskien sovellushankintaa TVA:n on myös todettu, että järjes tel mät, jotka parhaiten palvelevat käyttäjiä, ovat kuukausikustannuksiin poh jautu via ohjelmistoratkaisuja. Kuukausittaisiin käyttömaksuihin perustuvat sovellushankinnat tulisi olla talousarviossa käyttötalouden puolella ja siten kyseiset määrärahat tulisi siirtää investointiosasta käyttötalouden puolelle. Kaupunginhallituksen yleisjaoston osalta investointiosasta siir tyi si siten yhteensä euroa (TVA so vel lus han kin taan va rattu määrä ra ha sekä sairauspoissaolojen seu ran nan so vel lus han kintaan varat tu mää räraha ) henkilöstöhallin non tehtäväalueelle. Henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle siirtyvä määräraha allokoitaisiin ohjelmistosovelluksiin seuraavasti: sairauspoissaolojen seurannan oh jel mistosovellus , TVA , palkkalaskennan ohjelmistohan kinta (projektipäällikkö) VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen yleisjaosto 1. hyväksyy yleisjaoston alaisten teh tä väaluei den käyttösuun nitel man vuodelle 2014 oheisen liit teen mukaisena. 1. esittää kaupunginhalli tukselle ja edel leen kau punginvaltuus tolle vuoden 2014 talousarvion muuttamista siten, että investointiosasta Henki löstöhallinnon kohteille 2 ja 3 varatut määrära hat yhteensä euroa siirretään käyttöta lousosan tehtäväalueelle Henkilöstöhallinto. 1. esittää kaupun ginhal li tukselle, että kaupungin hallitus antaa luvan sai ra us pois saolojen so vel lus han kin taan varatun määrärahan käyttämise n ennen kuin kaupunginvaltuusto on käsitellyt ta lous arvion muu tosesi tyksen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto muuttaa vuoden 2014 talousarviota si ten, että in ves tointi osasta Henki lös tö hal lin non koh teille 2 ja 3 va ratut mää rära hat yh teen sä euroa siirre tään käyttö talousosan teh tävä alu eelle Henki löstö hallinto. Kaupunginhallitus antaa yleisjaostolle luvan sai raus pois saolojen so vel lus han kin taan va ratun määrära han käyttämiseen ennen kuin kau pun gin val tuusto on kä si tellyt talousarvion muutosesityksen. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. KAUPUNGINHALLITUS:

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 74 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2014 talousarviota siten, että in ves tointiosasta Henkilöstöhallinnon kohteille 2 ja 3 varatut mää rärahat yhteensä euroa siirretään käyttötalousosan teh täväalueelle Henkilöstöhallinto. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöpäällikkö on esittänyt yleisjaostolle kokouksessa, että palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen aikataulu muuttuu. Uuden ohjelmiston käyttöönotoksi on toimittajan Taitoa Oy:n, kanssa sovittu Taitoa on osoittanut käyttöönottoprojektille projektipäällikön kesäkuussa ja elokuusta lähtien on valmisteltu käyttöönottoprojektin suunnitelmaa. Myös viimeiset sopimusneuvottelut on käyty ja sopimus sekä projektisuunnitelma on tarkoitus allekirjoittaa Aiemmin kaupunginvaltuusto ( ) on hyväksynyt määrärahamuutoksen, jossa päätettiin, että henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistuksien kokonaismäärärahasta euroa jää investointiosaan. Käyttötalouden puolelle siirrettiin euroa. Käyttötalouden puolella ohjelmistouudistuksiin on kaikkiaan siten ollut vuonna 2014 käytettävissä euroa. Naantalissa ohjelmistouudistukseen on nimetty yhteyshenkilöksi hallintojohtaja Riitta Luotio. Projektin aikataulun muuttuessa myös talousarvioon tulee tehdä muutoksia, koska kulut eivät toteudu suunnitellusti. Taiton projektitoimiston johtaja Maria Vuontisvaara on arvioinut, että investointiosaan kohdistetuista menoista toteutunee vuo den 2014 aikana noin euroa ja si ten vuodelle 2015 siirtyisi investointiosasta euroa. Käyttötalouden puolelle siirretyistä määrärahoista ( ) jää tämän hetken arvion mukaan käyttämättä yhteensä euroa. Vuoden 2014 talousarviosta säästyvät kustannukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa, koska palkkahallinnon investointihanke jatkuu vuodelle LIITE B3, KH-YJ

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

Turun seudun hankintayhteistyösopimus

Turun seudun hankintayhteistyösopimus Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 7 9020-2014 (060, 001) Turun seudun hankintayhteistyösopimus Tiivistelmä: Kaupunginhallitus päätti 23.6.2009 397, että Turun kaupunki tarjoaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla vuosina 2015 ja

Sisällysluettelo. 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla vuosina 2015 ja Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 KH - Yleisjaosto 25.10.2016 Sisällysluettelo Sivu 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 33 Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla 1.1.-30.9. vuosina

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 KH - Yleisjaosto 14.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus 3 11 Henkilöstökertomus 2015 4 12 Työterveyshuollon toimintakertomus 2015

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12.

Sisällysluettelo. 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12. Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 KH - Yleisjaosto 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 76 Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 86 Suomalais-Venäläiselle koululle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2016-2017 HEL 2016-005485

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Kiteen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten periaatteet 01.10.2016 alkaen - esiopetuksen osalta 231/12.01.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Helsingin ja Turun kaupunkien yhteistyö Finnishcourses.fi palvelun ylläpidossa HEL 2014-009324 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Helsingin kaupunki

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

1 Tutkimuslupahakemus Tutkimussuunnitelma 3 Muut liitteet

1 Tutkimuslupahakemus Tutkimussuunnitelma 3 Muut liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 68 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-010304 HEL 2016-010304 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tietokeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tietokeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17 Osallistuminen "Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset" - hankkeen projektihakuun HEL 2016-012694 T 02 05 02 Päätös Päätöksen perustelut Tietokeskuksen johtaja

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot