Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja ja työsuojelupäällikkö Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoitus 8 69 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Luostarisen sivutoimilupahakemus 9 70 Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoitus Anomus opintomatkasta Anomus virkamatkasta Jukon uudet edustajat Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon Yleisjaoston talousarvio vuodelle

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Aika kello 17:30-18:19 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Savolainen Arja puheenjohtaja Linja Anne varapuheenjohtaja Aho Kimmo jäsen Erholtz Elisabeth jäsen Forsblom Toni jäsen Santalahti Samuli jäsen Tavio Tero jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini KH:n 2. varapuheenjohtaja Mäntylä Katja henkilöstöedustaja Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Saurama Laura henkilöstöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuli Santalahti ja Tero Tavio. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Arja Savolainen puheenjohtaja Laura Saurama pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Samuli Santalahti Tero Tavio

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Turun seudun hankintayhteistyösopimus KH - Yleisjaosto 66 Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi Yleistä Turun Kaupunginhallitus päätti , että Turun kaupunki tarjoaa seudun kunnille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa hankintojen tekemisessä. Yhteistyösopimuksen ovat hyväksyneet Turun lisäksi 18 Varsinais-Suomen kuntaa. Määräaikaiseksi laadittu sopimus päättyy Turun seudun hankintojen johtoryhmä on neuvotellut sopimuskuntien kanssa uuden yhteistyösopimuksen, joka astuisi voimaan heti kun nykyinen sopimus päättyy. Uusi sopimus ei sisällä merkittäviä muutoksia nykyiseen. Turun kaupunki on tehnyt seudullista hankintayhteistyötä 18 seudun kunnan kanssa jo yli viiden vuoden ajan. Jokaiselle kunnalle samansisältöisessä yhteistyösopimuksessa ovat mukana Aura, Kaarina, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Tarvasjoki ja Turku. Seutuhankintoina kilpailutetaan tiettyjä Turun yhteishankintoja. Kukin kunta päättää ennen tarjouspyynnön julkaisemista, onko se mukana kyseisessä hankintasopimuksessa. Turku vastaa kilpailuttamisesta ja tekee hankintapäätöksen. Kilpailutuksen tuloksena syntyneen hankintasopimuksen allekirjoittaa jokainen kunta itse ja sitoutuu noudattamaan sitä oman kuntansa osalta. Kilpailutukset tehdään Turun sopimusaikataulujen mukaisesti. Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa kunkin siihen osallistuvan kunnan edustajalla on mahdollisuus osallistua hankinnan määrittelyyn. Käytännössä määrittelytyö on ollut Turun vastuulla. Kaikki 19 kuntaa ovat mukana vain oppikirjojen sekä koulu- ja toimistotarvikkeiden sopimuksissa. Muissa kilpailutuksissa on mukana vaihteleva määrä kuntia. Kirjastoaineistoon ja kuljetuksiin liittyvät hankinnat on kilpailutettu Vaski-kirjastojen yhteistyössä oleville kunnille. Kymmenen kuntaa on mukana useissa elintarvikkeiden hankintoihin liittyvissä sopimuksissa. Lisäksi on kilpailutettu yhteishankintoja muutamien kuntien kanssa mm. AV - laitteet, pehmopaperit, jätesäkit, tekstiilit, leikki- ja toimintavälineet, liikuntavälineet ja - varusteet, kopiopaperit, kuvataide- ja askarteluvälineet, ensiaputarvikkeet, suurkeittiölaitteet ja puhdistusvälineet. Uusimpana hankintakokonaisuutena on tietoliikennepalveluiden kilpailuttaminen kuuden kunnan alueelle. Sopimusyhteistyö on sujunut hyvin. Kilpailuttaminen isommalle kuntaryh-

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto mälle edellyttää Turulta pidempää valmisteluaikaa ja joskus tarjouspyyntöä varten tarvittavien tietojen saaminen kaikista kunnista on hidasta. Uudet hankintakokonaisuudet, kuten tietoliikenne, kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä, mikäli on huomattavasti työläämpää kuin tavanomainen avoin kilpailuttaminen. Lisäksi palveluhankintojen määrittely eri kuntien käyttötarpeisiin on työläämpää kuin yhdelle kunnalle. Elintarvikkeiden sopimukset ovat aiheuttaneet merkittävästi arvioitua enemmän sopimushallinnan työtä. Sopimuskunnat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Kunnat ovat saaneet hintahyötyjä Turun volyymeistä, tuoteryhmistä riippuen % alhaisempina hankintahintoina. Keskusteluissa on noussut vahvasti esiin myös paikallisten yritysten huomioiminen kuntien hankinnoissa. Hankinnat, joissa löytyy paikallista tarjontaa, eivät saisi kasvaa niin suuriksi, että seudun yritykset eivät voisi osallistua tarjouskilpailuun. Turun kaupunki on jo valtakunnallisestikin suuri hankintayksikkö ja useat hankinnat edellyttävät sopimuskumppanilta riittäviä resursseja ja toimituskykyä. Usein pienempien kuntien hankinnat ovatkin sen verran pieniä, että ne alittavat hankintalain kynnysarvon eli hankintaa ei tarvitse edes kilpailuttaa julkisen hankintalain edellyttämällä tavalla. Kukin kunta päättää itse siitä, osallistuuko se seudulliseen hankintasopimukseen vai ei. Seudullisesti on kilpailutettu sellaisia tuoteryhmiä, joissa on pääosin vain valtakunnallisesti toimivia tai yleensäkin Turun hankintavolyymit kattavia tarjoajia. Uusi sopimus Koko seutuhankintojen johtoryhmän tahtotila on jatkaa seudullista hankintayhteistyötä. Seudullisen hankintayhteistyön sopimuksen uusimista on käsitelty seutuhankintojen johtoryhmässä Johtoryhmä päätti yksimielisesti, että esitetään yhteistyön jatkamista nykyisessä muodossa ja laajuudessa. Sopimus esitetään hyväksyttäväksi ensin Turun kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen kussakin kunnassa. Nykyinen, vuonna 2009 voimaan astunut sopimus on osoittautunut käytännössä erittäin toimivaksi. Uusi sopimus esitetään alkavaksi jolloin nykyinen sopimus päättyy. Sopimus päättyisi määräaikaisena Yhteistyössä kilpailutettavat tuoteryhmät säilyisivät pääosin samoina kuin tälläkin hetkellä. Sopimus mahdollistaa yhteistyön laajentamisen myös muihin hankintoihin, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Kuntien osallistumisesta yhteishankintoihin esitetään veloitettavaksi 0,38 (alv 0 %) euroa/asukas/kunta/kalenterivuosi. Veloitus on 0,10 euroa korkeampi kuin nykyisellä sopimuskaudella. Hinnankorotus perustuu työmäärän lisääntymiseen sopimushallinnassa sekä monimutkaisemmissa kilpailutuskokonaisuuksissa.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Tarkistettu sopimus Turun seudun hankintayhteistyöstä oheistetaan. LIITE B1, KH-YJ Naantalin kaupungin hallintosäännön 3. luvun 5 kohdan mukaan yleisjaoston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hankintatointa sekä huolehtia hankintatoimen kehittämisestä, yhtenäistämisestä ja hankintatoimen yleisestä ohjeistuksesta. "Esitän, että kaupunginhallituksen yleisjaosto päättää hyväksyä ja edelleen ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Naantalin kaupunki hyväksyy Turun seudun hankintayhteistyösopimuksen ja samalla oikeuttaa hankintapäälli kön allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen siten, että se astuisi voimaan Turku veloittaa sopijapuolina olevia kuntia 0,38 euroa (alv 0 %) / kunta / asukas / kalenterivuosi." Hallintojohtaja Riitta Luotio "Koska yleisjaostolla tai hankintapäälliköllä ei hallintosäännön perusteella ole toimivaltaa päättää tai hyväksyä hankintayh teistyösopimusta, on asia kä siteltävä kaupunginhallituksessa. Hallintosäännön 5 :n 3.1-kohdan mukaisesti kaupunginhallitus on toimi valtainen päättämään kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta tai vuok raamisesta kaupungille, urakka-, konsultti-, suunnittelu-, tai muiden sopi musten tekemisestä sekä palvelujen hankkimisesta kaupunginvaltuus ton määrärahaa myöntäessään mahdollisesti antamia ohjeita noudattaen. Hankintapäällikön toimivalta hallintosäännön 5 5 H 4 -kohdan mukaisesti sisältää toisen kunnan viranomaisen oikeuttamisen kilpailuttamiseen, han kintapäätösten tekemisen ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisen seu dullisissa hankinnoissa Naantalin kaupungin puolesta kaupungin hyväksy män seudullista hankintaa koskevan sopimuksen puitteissa sekä kaupungin hallituksen yleisjaoston tarvittaessa antamia ohjeita noudattaen². (Ylävii te tarkoittaa, että asiaan pitää saada kaupunginhallituksen päätös/valtuutus). Yhteistyösopimuksesta perittävä maksu 0, 38 euroa (alv 0 %) / kunta / asu kas / kalenterivuosi on maksettu kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista."

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi toimii asiantuntijana kaupunginhallituksen yleisjaoston kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy Turun seudun hankintayhteis työsopimuksen tarkistuksen liitteen B1 mukaisessa muodossa ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväk syttäväksi. Samalla hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi oikeu tetaan allekirjoittamaan yhteistyösopimus siten, että se astuu voimaan Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 67 Lähihoitaja Tea Metsäranta toimii Kummelin ryhmäkodissa lähihoitajana. Hän on toimittanut sivutoimi-ilmoituksen ja ilmoittaa tekevänsä lä hi hoi tajan tehtäviä Turun ja Raision alueella ole vissa eri palve luta loissa. Lähihoitajan tehtävät palvelutaloissa sijoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Sivutoimi-ilmoituksessaan Tea Metsäranta ilmoittaa sivutoimeen käytettävän ajan olevan keskimäärin 10 h/viikko. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Tea Metsäranta Esimies Leena Purmonen-Merivirta puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voimassa kolme vuotta ja kyseinen sivutoimi ei saa haitata omien tehtävien asianmukaista hoitamista eikä olla kilpailevaa toimintaa. Si vu toi mea voi har joittaa enintään 10 tuntia viikossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Osastonhoitaja ja työsuojelupäällikkö Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 68 Ville Kuusinen toimii Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajana (60 %) ja Naantalin kaupungin työsuojelupäällikkönä (40 %). Hän on toi mit tanut sivu toi mi-il moi tuk sensa , jossa hän ilmoittaa sivu toi mek seen elinkeinon harjoittamisen VEK palvelu Tmi:llä. Elinkeinon harjoittaminen (vastaanotot) sijoittuu iltoihin ja viikon loppuihin. Si vu toi meen käy tettävät työaika on 1-4 h/viikko. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Esimies Leena Purmonen-Merivirta puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Ville Kuusisen sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voi massa kolme vuotta ja sivutoimi ei saa haitata oman toimen asianmu kaista hoitamista eikä olla kilpaile vaa toimintaa. Si vu toimea voi har joittaa enintään 10 tuntia viik os sa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Luostarisen sivutoimilupahakemus KH - Yleisjaosto 69 Erityisopettaja Eeva Luostarinen on toimittanut sivutoimilupahakemuksensa Hän ilmoittaa pitävänsä kolmen tunnin luennon RASEKO:ssa. Mahdollisesti hän tulee myös jatkossa pitämään vastaavanlaisia luentoja RASEKO:ssa tai muussa oppilaitoksessa. Ee va Luos ta ri nen te kee si vu toimea sa tun nai sesti. Eeva Luostarinen on ha kenut sivutoimilupaa, mutta ilmoittaa, että ei käytä sivutoimeen työaikaa, jolloin sivutoimi-ilmoitus on riittävä. Asiasta informoitu asianosaista ja hä nen esimiestään. Oheismateriaali Sivutoimilupahakemus Eeva Luostarinen Päivähoidon esimies Ritva Parviainen puoltaa sivutoimea ja toteaa, että sivutoimi ei haittaa tehtävien hoitoa Naantalin kaupungissa eikä se tee Ee va Luostarista esteelliseksi omien teh tävien hoidossa. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Eeva Luostarisen sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi-ilmoitus on voimassa kolme vuotta. Sivutoimi ei saa haitata omien tehtävien hoitoa eikä olla kilpailevaa toimintaa. Sivutoimea voi harjoittaa enintään 10 tun tia viikossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoitus KH - Yleisjaosto 70 Sosiaalityöntekijä Ulrika Österlund on toimittanut sivutoimi-ilmoituksen esimiehelleen ja se toimitettiin yleisjaoston sihteerille Ulrika Österlund il moit taa toi mi van sa so si aa li työn te ki jä nä van hem muu den ar vioin nissa, huos taan otto pu ruissa ym. vas taavis sa teh tä vissä, jos sa tarvitaan ruot sinkie listä sosi aali työnteki jää. Si vu toimi on keik kaluontoista työtä, jo hon käytet tä vä aika on Ulrikan arvion mukaan keski määrin alle 10 tun tia vii kos sa ja si joit tuu il toi hin ja vii konlop puihin. Oheismateriaali Sivutoimi-ilmoitus Esimies sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti puoltaa sivutoimea. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee Ulrika Österlundin sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Sivutoimi on voi mas sa kol me vuot ta ja ei saa hai ta ta oman toi men asian mu kais ta hoita mista eikä ai heut taa es teelli syyttä. Si vutoi mea voi har joit taa enin tään 10 tuntia vii kossa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Anomus opintomatkasta KH - Yleisjaosto 71 Hallintosäännön 5 :n kohdan 3.57 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto käyttää ratkaisuvaltaa ulkomaille tehtävissä virka- ja työmatkoissa, kun matkan kesto on kolme päivää tai pidempi (KV ). Naantalin lukion saksan ja englannin kielen lehtori Laila Havia: " Anon lupaa osallistua Deutsche Auslansgesellschaftin järjestämälle saksanopettajille tarkoitetulle jatkokurssille (aktuelle Lanskunde intesiv) Lyypekissä Kurssi sijoittuu ajallisesti koeviikolle perjantaita lukuunottamatta. Sijaiskuluja ei tule, koska koeviikolla on aina varavalvoja ennalta tiedettyjä poissaoloja varten. Perjantain lukujärjestyksessä olevat kaksi tuntiani, on Timo Havia luvannut hoitaa oman toimensa ohella. Kaupungin maksettavaksi tulisi ainoastaan kurssimaksu, joka on 250 euroa. Se kattaa opetuksen, majoituksen ja ruokailut. Lennot ja muut matkakulut maksan itse, päivärahaa en ano. Tätä edullisempaa koulutusta on vaikea kuvitella kielenopettajalle kohdemaassa. Kurssista on maininta lukion tämän lukuvuoden työsuunnitelmassa. Olen ollut viimeisten kolmen vuoden aikana kolme kertaa ulkomaan virkamatkalla koulumme Comenius-projektiin liittyen (Puolan Torunissa ja Italian Cosma e Damianossa 2012, Espanjan Salamancassa 2013). Kurssin alustava ohjelma ja osallistujat ovat liitteessä. Kurssiin kuuluu esitelmiä saksan nykykielestä ja kirjallisuudesta, pienryhmätyöskentelyä ja katsaus viimeaikaisiin tapahtumiin ja kehityssuuntiin Saksan Liittotasavallassa. Ohjelmassa myös kouluvierailu ja ekskursio lähiseudulle, tutustuminen saksalaisiin joulumarkkinoihin ja teatterikäynti. Naantalissa 18. elokuuta 2014 Laila Havia, Naantalin lukion saksan ja englannin lehtori". Liitteenä Lyypekin matkaohjelma. LIITE B2, KH-YJ

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Naantalin lukion vs. rehtori Seppo Pukonen: "Lukion opetussuunnitelman perusteissa vieraiden kielten opetuksen yhtenä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja, antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjota heille mahdollisuus kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteistön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostusraan ottaen huomioon erityisesti eurooppailainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. Pidän suotavana ja kiitettävänä, että saksanopettaja oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi tutustuu saksan nykykieleen, saksalaiseen koulujärjestelmään ja saksalaiseen kulttuuriin. Laila Havian kurssimatka Lyypekkiin on ohjelmaltaan täysipainoinen, monipuolinen ja sisällöltään korkeatasoinen. Lehtori Laila Havia pystyy hyödyntämään matkalla oppimaansa ja kokemaansa monipuolisesti lukion saksan kielen opetuksessa. Lisäksi matka on kaupungille erittäin edullinen sekä osallistumiskustannusten, että sijaiskulujen osalta. Matkan osuessa lukion koeviikon kanssa päällekkäin sijaista ei tarvita. Täten puollan lehtori Laila Havian osallistumista koulutusmatkalle Lyypekkiin " Sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki: KAUPUNGINJOHTAJA: "Esitän kaupunginhallituksen yleisjaostolle, että Laila Havialle myönnetään lupa osallistua opintomatkalle Lyypekkiin anomuksessa esi tetyin ehdoin, niin, että kaupungin vastattavaksi jäävät kustannukset eivät ylitä 250 euron osallistumismaksua. Kielten opettajien ulkomaiset kontaktit edistävät suoraan opiskelijoiden mahdollisuuksia kansainvälisenen verkos toitumiseen. Opintomatkan muita hyötyjä on esitetty vs. rehtorin lausunnossa." Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää Naantalin lukion saksan ja englannin kielen lehtori Laila Havialle luvan osallistua anomuksen mukaisesti opintomatkalle Lyypekkiin

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Anomus virkamatkasta KH - Yleisjaosto 72 Hallintosäännön 5 :n kohdan 3.57 mukaan kaupunginhallituksen yleisjaosto käyttää ratkaisuvaltaa ulkomaille tehtävissä virka- ja työmatkoissa, kun matkan kesto on kolme päivää tai pidempi (KV ). Kuparivuoren koulun opettajat Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa ja Kaarina Heinonen: "Kuparivuoren koulu on hyväksytty CIMO:n Comenius ohjelmaan. Hankkeemme on kaksivuotinen alkaen syyskuussa 2013 ja päättyen elokuussa Olimme yksi onnekkaista hankkeen saajista, sillä hakemuksista vain 40% hyväksyttiin. Nyt alkava hankekausi on viimeinen EU:n Comenius-projektille myöntämä ja jatkossa kouluille myönnetyt hankerahat tulevat selkeästi vähenemään. Hankkeemme nimi on Different climates, Different lifes ja sen teemana on ilmastonmuutos ja erilaisten ilmastojen vaikutus koulujen ja lasten arkeen. Hankkeemme kotisivut löytyvät Hankkeessa on mukana koulumme lisäksi koulut Romaniasta, Ruotsista ja Turkista. Hankkeen koordinaattori on Turkki. Hankkeelle myönnettiin tukea EU:lta euroa. Hankkeellamme ei ollut niin sanottua valmistavaa kokousta, vaan mukana olevat koulut ovat tehneet omat hakemuksensa ja hankekoordinaattori Turkki on tehnyt varsinaisen hakemuksen. Kuparivuoren koululle on määritelty vastuulauseeksi kotisivujen ja keskustelufoorumin laatiminen ja ylläpito. Kaikki koulumme oppilaat osallistuvat hankkeeseen mm. videoimalla kuukausittaisen säätiedotuksen, tekemällä sääaiheista kalenteria ja pitämällä päiväkirjaa hankkeen maskotin Umutin vaiheista. Lisäksi on syksyllä tarkoitus alkaa viljellä Comenius-kasvitarhaa. Tapaamisia on tähän mennessä ollut kolme: ensimmäinen Turkissa lokakuussa 2013, toinen Naantalissa tammikuussa 2014 ja kolmas ruotsin Gävlessä toukokuussa Neljänteen kokoukseen, joka järjestetään Romanian Breilassa lähtee koulultamme neljä opettajaa ja neljä oppilasta. Viides ja viimeinen kokous pidetään Turkissa toukokuussa Hankkeeseen kuuluu kaikkiaan 12 aikuisten ja

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto lasten matkaa. Matkalle osallistuvat koulusta luokanopettajat Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa sekä vararehtori Kaarina Heinonen. Opettajista Meri Jaakkola ja Olli Saksa eivät ole viimeisen kolmen vuoden aikana osallistuneet ulkomaanvirkamatkalle, Taru Rautanen-Karlsson ja Kaarina Heinonen ovat osallistuneet yhdelle virkamatkalle. Matkasta Naantalin kaupungille kustannukset ovat: Sijaisen palkkaaminen noin 1000 euroa (yksi sijainen, muu sijaistus toteutetaan koulun sisäisin järjestelyin) Päivärahat 1540 euroa." Sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki: KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: "Esitän, että kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy ulkomaan virkamatkaksi opettajien Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Olli Saksa ja Kaarina Heinonen osallistumisen Comenius-hanketapaamiseen Romaniaan Matka on osa koulun lukuvuoden työsuunnitelmaa." Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää Kuparivuo ren koulun opettajille Taru Rautanen-Karlsson, Meri Jaakkola, Ol li Sak sa sekä Kaarina Heinonen luvan ulkomaan virkamat kaan anomuksen mukaan Ro ma nian Breilaan Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto Jukon uudet edustajat 105/ /2013 Yhteistyötoimikunta OAJ Naantalin seudun paikallisyhdistyksen hallitus on kokouksessaan va lin nut Ju kon uudet edustajat kaupungin toimielimiin. Pöytäkirjaote liit teenä. LIITE B1, YHTTMK läh tien Jukon edus tajat ovat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Kaupunginhallituksen yleisjaosto: henkilöstön edustajana Katja Mäntylä Yhteistyötoimikunta: Katja Män ty lä (Eli na Ketola) ja Maip pi Huuskonen (Saila Leppänen) Koulutuslautakunta: työntekijöiden edustajana Maippi Huuskonen (Minna Kössi) Sivistystoimen johtoryhmä: henkilökunnan edustajana Marjut Lehti-Laakso (Anne Kuukasjärvi) Vapaa-aikalautakunta: Jouko Tikkanen (Mika Salko). Muut Jukon edustajat pysyvät ennallaan KAUPUNGINJOHTAJA: Yhteistyötoimikunta niemää Jukon edustajat esityksen mukaan ja vä littää kau punginhallituksen yleis jaos tolle hy väk syttä väksi yh teis työtoi mikunnan edustajat. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. KH - Yleisjaosto 73 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama LIITE A1, KH-YJ

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Yhteistyötoimikunta KH - Yleisjaosto KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy yhteistyötoimikunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon 709/ /2013 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden yhteenlasketut toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintakate on euroa. Kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden vastuuhenkilö on henkilöstöpäällikkö Laura Saurama. Liitteenä on kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisten tehtäväalueiden määrärahojen tarkennettu käyttösuunnitelma. LIITE A1, KH-YJ Talousarvioon on tehty muutoksia talousarviokäsittelyssä. Muutokset kohdistuivat henkilöstökuluihin kaikilla tehtäväalueilla. Henkilöstöhallinnon osalta henkilöstökuluja supistettiin euroa, palkkahallinnon osalta euroa ja uudelleen sijoittamisen osalta euroa. Henkilöstöhallinnon osalta muutos oli oleellisin ja kohdistui palkkalaskennan ohjelmistouudistuksen projektipäälliköstä syntyviin kustannuksiin. Muiden kulu jen osalta supistaminen liittyi hieman liian korkeaan henkilöstön palkkakustannusten arviointiin talousarvioesityksessä. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat talousarviota käsitelleessään tehneet seuraavat pöytäkirjamerkinnät: Yleisjaosto/ Henkilöstöhallinto: Henkilökunnan ruokailun järjestämisessä siirrytään mahdollisimman nopeasti kustannusneutraaliin tuotantotapaan. Muutosesitys vuoden 2014 talousarvioon Kaupunginhallituksen yleisjaostoa koskevassa talousarvion inves toin tiosassa on kolme investointihanketta: palkkalaskennan ohjelmisto ( ), sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin, TVA ( ) ja sovellushankinta sairauspoissaolojen seurantaan ( ). Kaikis sa henki lös tö-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto hallin non investointikohteissa on KH-merkintä. Sairauspoissaolojen seurantaan on talousarvion valmistumisen jälkeen selvitetty mahdollisia sovelluksia. Talousarvion valmistelussa on käytetty pohjana Hoffmancon tarjoamaa Sirius ohjelmistoa ja sen kustannusta. Tämän jälkeen on selvinnyt, että käytössämme oleva KuntaRekry ohjelmistosovellus tarjoaa lisäohjelmiston nimeltään KuntaHR. Kyseessä on ohjelmistolaajennus, jonka vain kyseinen palveluntuottaja voi toteuttaa. KuntaRekry ja KuntaHR ohjelmisto toimivat yhteen mahdollistaen sähköisen tiedonsiirron rekrytoinnista palvelusuhteen perustamiseen ja työsopimuksen tekoon. Tämän jälkeen ohjelmisto toimii esimiehen henkilöstöjohtamisen välineenä eli se mahdollistaa mm. sairauspoissaolojen seurannan, varhaisen tuen toimintamallin mukaisten puheeksiot tojen kir jaamiset ja hyväksymiset, kehityskeskustelujen dokumentoinnin ja koulu tus ten kirjaamisen. Lisäksi ohjelmisto tuottaa raportteja eri organisaa tiota soille, jolloin ajantasainen asioiden seuranta mahdollistuu eri organi saation tasoilla. KuntaHR ohjelmistosovellus perustuu kuukausittaiseen maksuun, 583 /kk. Tämän lisäksi käyttöönotosta veloitetaan Vuo den 2014 kustannukset oh jel mistosovelluksen käyttöönotosta olisivat noin 7 845, jos käyttöönot to olisi maalikuussa Selvitystyössä koskien sovellushankintaa TVA:n on myös todettu, että järjes tel mät, jotka parhaiten palvelevat käyttäjiä, ovat kuukausikustannuksiin poh jautu via ohjelmistoratkaisuja. Kuukausittaisiin käyttömaksuihin perustuvat sovellushankinnat tulisi olla talousarviossa käyttötalouden puolella ja siten kyseiset määrärahat tulisi siirtää investointiosasta käyttötalouden puolelle. Kaupunginhallituksen yleisjaoston osalta investointiosasta siir tyi si siten yhteensä euroa (TVA so vel lus han kin taan va rattu määrä ra ha sekä sairauspoissaolojen seu ran nan so vel lus han kintaan varat tu mää räraha ) henkilöstöhallin non tehtäväalueelle. Henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle siirtyvä määräraha allokoitaisiin ohjelmistosovelluksiin seuraavasti: sairauspoissaolojen seurannan oh jel mistosovellus , TVA , palkkalaskennan ohjelmistohan kinta (projektipäällikkö) VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto YLEISJAOSTO: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen yleisjaosto 1. hyväksyy yleisjaoston alaisten teh tä väaluei den käyttösuun nitel man vuodelle 2014 oheisen liit teen mukaisena. 1. esittää kaupunginhalli tukselle ja edel leen kau punginvaltuus tolle vuoden 2014 talousarvion muuttamista siten, että investointiosasta Henki löstöhallinnon kohteille 2 ja 3 varatut määrära hat yhteensä euroa siirretään käyttöta lousosan tehtäväalueelle Henkilöstöhallinto. 1. esittää kaupun ginhal li tukselle, että kaupungin hallitus antaa luvan sai ra us pois saolojen so vel lus han kin taan varatun määrärahan käyttämise n ennen kuin kaupunginvaltuusto on käsitellyt ta lous arvion muu tosesi tyksen. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto muuttaa vuoden 2014 talousarviota si ten, että in ves tointi osasta Henki lös tö hal lin non koh teille 2 ja 3 va ratut mää rära hat yh teen sä euroa siirre tään käyttö talousosan teh tävä alu eelle Henki löstö hallinto. Kaupunginhallitus antaa yleisjaostolle luvan sai raus pois saolojen so vel lus han kin taan va ratun määrära han käyttämiseen ennen kuin kau pun gin val tuusto on kä si tellyt talousarvion muutosesityksen. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. KAUPUNGINHALLITUS:

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto 74 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2014 talousarviota siten, että in ves tointiosasta Henkilöstöhallinnon kohteille 2 ja 3 varatut mää rärahat yhteensä euroa siirretään käyttötalousosan teh täväalueelle Henkilöstöhallinto. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöpäällikkö on esittänyt yleisjaostolle kokouksessa, että palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen aikataulu muuttuu. Uuden ohjelmiston käyttöönotoksi on toimittajan Taitoa Oy:n, kanssa sovittu Taitoa on osoittanut käyttöönottoprojektille projektipäällikön kesäkuussa ja elokuusta lähtien on valmisteltu käyttöönottoprojektin suunnitelmaa. Myös viimeiset sopimusneuvottelut on käyty ja sopimus sekä projektisuunnitelma on tarkoitus allekirjoittaa Aiemmin kaupunginvaltuusto ( ) on hyväksynyt määrärahamuutoksen, jossa päätettiin, että henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistuksien kokonaismäärärahasta euroa jää investointiosaan. Käyttötalouden puolelle siirrettiin euroa. Käyttötalouden puolella ohjelmistouudistuksiin on kaikkiaan siten ollut vuonna 2014 käytettävissä euroa. Naantalissa ohjelmistouudistukseen on nimetty yhteyshenkilöksi hallintojohtaja Riitta Luotio. Projektin aikataulun muuttuessa myös talousarvioon tulee tehdä muutoksia, koska kulut eivät toteudu suunnitellusti. Taiton projektitoimiston johtaja Maria Vuontisvaara on arvioinut, että investointiosaan kohdistetuista menoista toteutunee vuo den 2014 aikana noin euroa ja si ten vuodelle 2015 siirtyisi investointiosasta euroa. Käyttötalouden puolelle siirretyistä määrärahoista ( ) jää tämän hetken arvion mukaan käyttämättä yhteensä euroa. Vuoden 2014 talousarviosta säästyvät kustannukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa, koska palkkahallinnon investointihanke jatkuu vuodelle LIITE B3, KH-YJ

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot