Opettajan Opas Luokat 3 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan Opas Luokat 3 6"

Transkriptio

1 Opettajan Opas Luokat 3 6

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON?... 3 Miksi kestävää kehitystä tarvitaan?... 4 Ekologinen jalanjälki... 4 KALVOSARJA... 5 Kalvosarjan lähteet PIIRUSTUSTEHTÄVIÄ KUVAAMATAIDONTUNNILLE: KESKUSTELUAIHEITA TUNNEILLE Jätehuolto Muut HYVIÄ LINKKEJÄ Opetushallituksen kestävän kehityksen verkkopalvelu Ilmastotietoa kouluille Opetuksen keinoin vähemmän jätettä YTV:n sivuilla Pohjois Pohjanmaan ympäristökeskus Eko Elmerin löytöretki Roska Repen jäljillä Nuukuusviikko

3 Johdanto Kestävä kehitys ja jätteen synnyn ehkäisy ovat tärkeitä aiheita jo alaluokilla. Kulutamme luonnonvaroja enemmän kuin koskaan ennen. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa niitä toimia, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan. Uuden opetussuunnitelman mukaan nämä teemat kuuluvat eri oppiaineisiin läpi koko kouluajan. Kestävä kehitys -paketti sisältää opetusmateriaalia kaiken ikäisille koululaisille ja opiskelijoille. Tehtävistä ja kalvoista voi valita ryhmälleen sopivimmat. Mitä kestävä kehitys on? Kestävän kehityksen ydinajatuksena on turvata hyvät elinmahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välille pyritään löytämään tasapaino. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti ja alueellisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä on luonnonvarojen riittävyys. Erään määritelmän mukaan kestävällä kehityksellä pyritään taloudelliseen kasvuun säilyttäen ympäristön laatu hyvänä tuleville sukupolville. Vaikka tässä määritelmässä talouskasvu saa suurimman painoarvon, siinä kuitenkin ilmenevät kestävän kehityksen ideologialle ominaiset ylisukupolvinen tarkastelu ja ihmiselämän ekologisten reunaehtojen huomiointi. Meistä jokainen voi vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen päivittäisten valintojemme kautta. Jätteiden lajittelu, kierrätys ja energian säästö ovat perinteisiä toimintatapoja. Kestävän kehityksen valintojen ja tekojen tulisi muodostua rutiineiksi ja osaksi normaalia toimintaamme. Kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen. Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisten taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn. Sosiaalisesti kestävä kehitys turvaa kaikkien ihmisten tasa-arvon ja hyvinvoinnin sekä mahdollisuuden osallistua. Maailmanlaajuisesti sosiaalinen kestävyys edellyttää, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet riittävään ravintoon, turvalliseen asumiseen, työhön ja koulutukseen. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa tasapainoista kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai luonnonvarojen hävittämiseen. Taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää, että tavarat ja palvelut 3

4 voidaan maailmanlaajuisesti tarjota nykyistä vähemmän ympäristöä rasittaen sekä käyttämällä säästäen luonnonvaroja ja energiaa. Kestävä kehitys ei kuitenkaan ole kokoelma erillisiä ympäristöongelmia, sosiaalikysymyksiä ja kunnallistalouden ongelmia. Joku asia on olennaisesti kestävän kehityksen kysymys vasta kun tarkastelussa ovat mukana samanaikaisesti kaikki nämä ulottuvuudet. Perustana on kestävän kehityksen ekologinen ulottuvuus. Taloudellinen ulottuvuus nojautuu luonnonvaraperustaan muokatessaan sitä tuotteiksi ja palveluiksi. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa (sosiaalinen ulottuvuus) asetetaan hyvinvointitavoitteita ja säädellään kahden muun ulottuvuuden välistä vuorovaikutusta. Miksi kestävää kehitystä tarvitaan? Suurimpia yleisesti esitettyjä yksittäisiä syitä kestävän kehityksen edistämiselle ovat ihmisten lukumäärän lisääntyminen, alkuperäisen luonnon ja eliölajien moninaisuuden väheneminen, saastuminen, elinympäristöjen muuttuminen ja katoaminen sekä ilmaston lämpiäminen. Nämä ovat seurauksia siitä, että ekologiset jalanjäljet ovat liian suuria ja resurssit jakautuvat epätasaisesti. Vuonna 1961 ihmiskunnan ekologinen jalanjälki oli 70 % maapallon tuottokyvystä, vuonna 1980 se oli suunnilleen tuottokyvyn suuruinen, vuonna 1999 se oli jo 20 % suurempi kuin tuottokyky. Silti ihmisten perustarpeet kuten koulut, terveydenhuolto, liikenne, puhdas vesi, valo ja lämpö, jätehuolto jne. eivät ole vieläkään kaikkien saatavilla. Ekologinen jalanjälki Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Käsitteen kehittivät Mathis Wackernagel ja William Rees 1990-luvun alussa. WWF:n mukaan ihmiskunnan ekologinen jalanjälki ylittää maapallon kestokyvyn jo 25 prosentilla. Ekologista jalanjälkeä käytetään nykyään laajalti kestävän kehityksen mittarina sen havainnollisuuden vuoksi. Sitä mitataan yleensä hehtaareina, tarkemmin ottaen globaalihehtaareina (gha). Yksi globaalihehtaari tarkoittaa hehtaarin kokoista aluetta, jonka tuottavuus vastaa maapallon keskiarvoa. Ekologisen jalanjäljen avulla voidaan tutkia yksittäisten henkilöiden, hyödykkeiden, palvelujen, yritysten, teollisuudenalojen, alueiden ja kansojen kulutuksen kestävyyttä. Ekologinen jalanjälki ilmaistaan havainnollisuuden vuoksi usein myös "maapalloissa", jolloin yksi maapallo vastaa maailman biokapasiteettia kyseisenä vuonna. Voidaan esimerkiksi laskea, miten monta maapalloa tarvittaisiin, jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuten suomalaiset. Maapallon biokapasiteetiksi arvioitiin vuonna ,2 miljardia hehtaaria. Helmikuussa 2006 maailman väkiluku oli 6,5 miljardia. Tällä väestömäärällä tarvittaisiin noin neljä ja puoli maapalloa tyydyttämään ihmiskunnan tarpeet, jos kaikkien ekologinen jalanjälki olisi yhtä suuri kuin suomalaisten. Yhdysvaltalaisten jalanjäljellä (9,6 ha) maapalloja tarvittaisiin 5,6. Jos taas kaikki eläisivät kuten intialaiset keskimäärin (jalanjälki 0,8 ha), ihmiskunnalle riittäisi puolikas maapallo. 4

5 Kalvosarja Tämä kalvosarja on laadittu niin, että sitä voi käyttää soveltaen esiopetuksessa ja peruskoulun alaasteen 3-6-luokkalaisten opetuksessa. Kalvosarjasta on pyritty tekemään erityisen yksinkertaistettu ja havainnollistava. Opettaja voi oman harkinnan mukaan jättää osan kalvoista näyttämättä. Kalvosarjan tarkoituksena on tarjota tietoa kulutuksesta ja sen vaikutuksista niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Konkreettisten esimerkkien kautta rohkaistaan oppilaita ja muita osallistujia keskustelemaan ja pohtimaan omaa kuluttamista: Tuottaako yhä lisääntyvä tavaramäärä onnea? Miksi me pohjoisella pallonpuoliskolla kulutamme niin paljon enemmän kuin ihmiset etelässä? Miten kulutuksesta voitaisiin tehdä kestävämpää? Tässä Opettajan oppaassa on selvennetty kalvosarjan sisältöä ja siinä on lisätieto. Esikoulun oppilaiden opetuksessa kalvosarjaa voidaan käyttää soveltaen. Oppituntia voidaan myös täydentää muulla kulutusaiheisella materiaalilla, jota on kerätty linkkien muodossa tämän Opettajan oppaan viimeisille sivuille. 5

6 Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? kierrätysliike 2007 Kalvo 1 Mikä ihmeen kulutus? Kalvo herättää pohtimaan lasten omaa suhdetta tavaroihin ja kulutukseen. HARJOITUS: Haluanko vai tarvitsenko? Tee lista tavaroista, jotka haluaisit Kirjoita paperille mitä sinulle on lähiaikoina ostettu Käy lista läpi ja mieti tarvitsetko todella sen asian, joka paperilla lukee vai haluatko vain jotain uutta ja lisää? 6

7 Luonnonvaroista jätteeksi Kalvo 2 Vaikka asia tuntuu itsestään selvältä, monelle nykyihmiselle voi olla yllättävä ajatus, että kaikki kuluttamamme tavara on lopultakin peräisin luonnosta. Otamme käyttöömme luonnonvaroja, muokkaamme niitä raaka-aineiksi ja edelleen tuotteiksi, kulutamme ja heitämme pois. Taloutemme perustuu materiaalin läpivirtaukseen - yksinkertaistaen ekosysteemeistä kaatopaikalle. Toistaiseksi virran nopeus on jatkuvasti kiihtynyt. Vaikka suuri osa tuotannon ja yhdyskuntien jätteistä ei ole sinänsä vaarallista ympäristölle tai ihmisten terveydelle, on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana alettu nähdä, että luonnonvarojen kiihtyvä käyttö on itsessään kestämätön rasitus maapallon ekosysteemeille. Kuluttaja näkee vain pienen osan tuotteen elinkaaresta. Siksi meidän on vaikea mieltää kulutusvalintojemme yhteyttä luonnonvarojen kulutukseen ja tuotannon synnyttämiin ympäristöhaittoihin ja jätteisiin. Elinkaaren joka vaiheessa kuluu energiaa ja materiaalia ja syntyy jätteitä ja erilaisia päästöjä. Tuotteen käytönaikaiset ympäristövaikutukset ja siitä syntyvät jätteet ovat yleensä vain murto-osa koko elinkaaren aikaisista vaikutuksista. Teollisuusmaissa jätteiden ja päästöjen käsittely on kehittynyt huomattavasti entistä turvallisemmaksi viime vuosikymmeninä. Toisaalta kulutuksen kasvu on osittain kumonnut saavutuksia. Esimerkiksi Saksassa televisiolaite kuluttaa alle kolmanneksen siitä sähköstä minkä tyypillinen laite vaati Kuitenkin televisioiden määrä on moninkertaistunut, niin että yhteensä ne kuluttavat sähköä kaksi kertaa enemmän nyt kuin vuonna

8 Kehitysmaissa ja nopeasti teollistuvissa maissa tuotannon ja nopean talouskasvun vaikutukset ovat usein täysin kontrolloimattomia. Kun yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan paljolti köyhissä maissa toimiville alihankkijoille, suuri osa kulutuksemme ympäristövaikutuksista näkyy nykyisin näissä maissa ei meillä. Kuluttajan on mahdotonta selvittää, saati hallita yksittäisten valintojensa ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi kännykän osat tulevat kymmeniltä eri alihankkijoilta, jotka käyttävät mahdollisesti edelleen alihankkijoita eri puolilla maailmaa. Puolueettomat ympäristömerkit voivat auttaa joidenkin tuotteiden valinnassa. Yksittäisiä tuotevalintoja enemmän on merkitystä elämäntavoilla ja arvoilla. Luonnossa aineet kiertävät olomuodosta toiseen. Puhutaan veden kierrosta, typpi-, fosforikierrosta ja niin edelleen. Voidaan ajatella, että kierrätys on ihmisen pyrkimys jäljitellä luonnon mekanismia: materiaalit palautetaan kiertoon sen sijaan, että ne joutuisivat jätteeksi. (Kierrätyksellä tarkoitetaan tässä materiaalien hyödyntämistä uusien tuotteiden raaka-aineena, vaikka sanaa usein käytetäänkin laajemmassa merkityksessä tarkoittamaan myös tavaroiden uudelleenkäyttöä.) Materiaalien kierrätys uusien tuotteiden raaka-aineeksi ei kuitenkaan ole yhtä ongelmatonta kuin luonnossa. Kierrätettävien jätteiden kuljetus ja käsittely kuluttavat energiaa ja luonnonvaroja ja aiheuttavat päästöjä ja jätteitä. Samoin uusien tuotteiden valmistus kierrätysraaka-aineista ja niiden kuljetus kauppaan ja kuluttajalle. Perusongelma on sama kuin kaikessa tuotannossa ja kulutuksessa. Kierrätys ei vähennäkään materiaalivirtaa riittävän tehokkaasti. Kierrätyksen osuus materiaalivirroista on vain noin 6 %. Kulutuksen kasvu ylittää kierrätyksestä saatavan hyödyn. Esimerkiksi paperin kierrätysaste on noussut EU-maissa ja Norjassa 36%:sta 49%:iin vuosina Samaan aikaan kuitenkin kaatopaikoille ja jätteenpolttoon joutuvan paperin määrä on kasvanut johtuen kulutuksen paperin ja kartongin kulutuksen kasvusta. Silti kierrätyksen merkitystä ei kannata väheksyä. Se on jätteenkäsittelymuodoista suositeltavin jätehierarkiankin mukaan. Lisäksi se tarjoaa ihmisille konkreettisen ja selkeän, valmiiksi tunnetun ja hyväksytyn toimintatavan. 8

9 Kunnossapito kannattaa Polkupyörän valmistukseen kuluu kg luonnonvaroja (happea, vettä, mineraaleja jne.) Käyttäjästä riippuu, kestääkö pyörä 2 vai 30 vuotta! Kalvo 3 Omien tavaroiden ja välineiden kunnossapito on ekotehokasta. Jos puolta halvempi polkupyörä kestää kaksi vuotta ja kalliimpi kymmenen vuotta, halvempi polkupyörä tulee 2,5 kertaa kalliimmaksi. Jos ostaa kahden vuoden välein halvan polkupyörän, luonnonvaroja saattaa kulua viisinkertainen määrä verrattuna hyvään polkupyörään. Sekä ympäristön että oman talouden kannalta on siis pitemmän päälle edullisempaa hankkia laatua, ja pitää huolta hankkimastaan tuotteesta. Ekotehokkuuden perusidea on, että mahdollisimman vähistä luonnonvaroista tuotetaan mahdollisimman paljon hyötyä. On siis kehitettävä tuotteita ja palveluita, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja elinkaarensa aikana, ja jotka kestävät mahdollisimman pitkään ja palvelevat mahdollisimman hyvin. Nykyisellään sekä tuottajien että kuluttajien kiinnostus kohdistuu enemmän määrään kuin laatuun. Yritykset haluavat myydä asiakkailleen mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti. Me kuluttajat olemme tottuneet kiivastahtiseen kulutusrytmiin. Ostamisesta saatu nautinto vain muuttuu nopeasti harmiksi, jos tuote nuhjaantuu tai rikkoutuu lyhyen käytön jälkeen. Laatua ja pitkäikäisyyttäkin osataan arvostaa, erityisesti suurempien hankintojen kohdalla. Näyttää siltä, että laadun ja hyvän palvelun arvostus on taas lähdössä nousuun. Kuluttajalehden mukaan (2/2003) kestävyys on yksi tärkeimmistä kriteereistä kodinkoneita valittaessa. Tuotteen ympäristöystävällisyys ja edullisuus nähdään usein toistensa vastakohtina. Kuitenkin usein se, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä, säästää lopulta myös kukkaroa. Jo kauan ennen ekotehokkuuden aikaa tunnettiin lentävä lause köyhän ei kannata ostaa halpaa. 9

10 Hyötyä yhteiskäytöstä Kirjastot lainaavat n. 80 milj. kirjaa/vuosi! Jos jokainen ostaisi kirjat omakseen, kuluisi mm. noin: puunrunkoa 16 GWh energiaa 1890 miljoonaa litraa vettä tonnia CO²-päästöjä Kalvo 4 Palveluilla voidaan parantaa ekotehokkuutta, jos ne tehostavat tuotteen käyttöä: lisäävät käyttäjämäärää tai pidentävät käyttöikää (esim. lainaus- ja korjauspalvelut). Mitä enemmän ja pitempään tuotetta käytetään, sitä tehokkaammin sen valmistukseen käytetyt luonnonvarat tulevat käytetyksi hyväksi, ja tarve tuottaa enemmän tuotteita vähenee ainakin ihannetapauksessa. Jos esimerkiksi sata ihmistä hankkii kotiinsa kirjan ja lukee sen kerran, tarvitaan sata kirjaa. Jos taas samat ihmiset kävisivät lainaamassa kirjan kirjastosta, tarvittaisiin yksi kirja, joka olisi jatkuvasti tehokkaassa käytössä. Ekotehokkuus jää tietysti toteutumatta, jos kirjaston asiakkaat lisäksi ostavat kirjan kotiinsa todettuaan että se oli hyvä. Ajatus omistamisen onnesta asuu vielä sitkeästi meissä suomalaisissa, vaikka monet harvoin käytettävät laitteet ja harrastusvälineet voisi esimerkiksi vuokrata tai lainata. On kuitenkin merkkejä siitä, että yltäkylläisyydessä kasvaneet nuoret aikuiset eivät välttämättä enää arvosta omistamista samaan tapaan kuin vanhemmat ikäluokat, mutta kuluttavat palveluista entistä enemmän. Ja kukapa meistä ei mieluummin käyttäisi siivouspalvelua kuin omaa imuria? Myös yritykset ovat entistä kiinnostuneempia palvelukonsepteista: myymällä tuotteen lisäksi tai sijaan palvelua ne saavuttavat monia etuja. Palveluidenkaan ympäristöystävällisyys ei toki ole itsestäänselvyys. Sähkölaitteiden, kenkien ja monien muiden käyttöesineiden ikää jatkavat eri alojen huolto- ja korjauspalvelut. Palveluiden kannattavuutta ja saatavuutta nakertaa korkea verotus. 10

11 Kulutus jakautuu epäreilusti kierrätysliike 2007 Kalvo 5 Kulutus jakaantuu epäreilusti. Kuva havainnollistaa luonnonvarojen kulutuksen epäsuhtaa: me rikkaammat länsimaat kulutamme maapallon luonnonvaroja ja saastutamme ilmastoa paljon enemmän kuin köyhempi eteläinen pallonpuolisko. Viidennes ihmisistä käyttää neljä viidesosaa maailman resursseista. Kulutusyhteiskuntaan kuuluu 1,7 miljardia ihmistä, joista osa asuu kehitysmaissa, Länsi-Euroopassa asuu 350 miljoonaa, USA:ssa ja Kanadassa 270 miljoonaa, Kiinassa 240 miljoonaa ja Intiassa 120 miljoonaa. Samalla 2,8 mrd kamppailee alle 2 eurolla päivässä. Kulutusyhteiskunnan muodostavaa kuluttajaluokkaa koskevat luvut ovat peräisin YK:n ympäristöohjelman (UNEP, UN Environment Programme) entiseltä konsultilta Matthew Bentleylta. Bentleyn mukaan on olemassa maailmanlaajuinen kuluttajaluokka. Tähän luokkaan kuuluvilla on yli 7000 dollarin vuositulot mitattuna ostovoimapariteetilla (tulotason mittari suhteutettuna ostokykyyn paikallisessa valuutassa). Globaalin kuluttajaluokan sisällä varallisuus vaihtelee paljon, mutta siihen kuuluvat käyttävät tavallisesti esimerkiksi televisioita, puhelimia ja internetiä. Kuva: Copyright Seppo Leinonen, 11

12 Suomalaiset ja kulutus Jos kaikki kuluttaisivat niin paljon kuin suomalaiset, tarvittaisiin neljä maapalloa kierrätysliike 2007 Kalvo 6 Suomalaiset ja kulutus. Nuukuusorava havainnollistaa sitä, kuinka tarvittaisiin neljä maapalloa, jos kaikki kuluttaisivat niin paljon kuin suomalaiset. Suomalaiset kuluttavat 2000-luvullan kahdeksan kertaa enemmän kuin 1900-luvun alussa Ekologisella jalanjäljellä mitataan kulutusta suhteessa ympäristörasitukseen. Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman kolmanneksi suurin: 7,5 ha/hlö Rikkaiden maiden keskiarvo on 5,4 ha/hlö ja köyhien maiden ka. 0,9 ha/hlö. Suomalaisissa kotitalouksissa on nykyään 50 kertaa enemmän kodinkoneita kuin 50 vuotta sitten. Tutkimusprofessori Mika Pantzar Ihmiset tahtovat kaikenlaista, vieraita tavaroita vieraista maista. Pian ovat kaapit täynnä kamaa, elämä on kuitenkin yhtä ja samaa. Iloon ei tarpeen tavaraa hankkia. Onneen ei tarvita edes pankkia. Uppo-Nalle (Elina Karjalainen) Kuva: Copyright Seppo Leinonen, 12

13 Kalvosarjan lähteet Nuukuusviikon kalvosarja 2007: Onnea ostamatta! Supistettu versio 2008 (Kiertokapula Oy). Kierrätysliike Piirustustehtäviä kuvaamataidontunnille: Teema: Onnellisuus ilman uusia tavaroita Mikä on sinulle tärkeintä maailmassa: ystävät, perhe tai harrastukset? Mikä asia on tehnyt sinut onnelliseksi tänään, viime viikolla tai vaikka kevään aikana hyvin mennyt soittotunti, aurinkoinen kevätpäivä, majan rakentaminen vai lemmikin rapsuttaminen? Mitä sinä teet kaikista mieluiten, ja tarvitseeko siihen uusia tavaroita? Piirustuksessa kerrot, mitkä sellaiset asiat ovat sinulle tärkeitä, jotka eivät ole uusia tavaroita. Maailmassa on paljon hienoja asioita, joita ei tarvitse ostaa. Teema: "rajaton rajat on" Rajallisuus on meille vaikea asia. Emme välttämättä tarvitse mitään uutta, mutta haluamme silti uudempaa, hienompaa, nopeampaa, erilaista, enemmän. Mutta... Maapallo on rajallinen. Enemmän tavaraa merkitsee vähemmän luontoa. Enemmän minulle merkitsee, että muille jää vähemmän. Koti on rajallinen. Täyttyykö koti tarpeettomista hankinnoista? Kuluuko arki paikkojen järjestelemiseen? Lompakko on rajallinen. Kuka määrää, miten rahani käytän minä vai trendinluojat? Osaanko olla tyytyväinen siihen, mitä minulla on, vai tarvitsemmeko jatkuvasti lisää? Elämä on rajallinen. Kuinka suuri osa siitä kannattaa käyttää työntekoon kulutuksen maksamiseksi? Antaisiko vähäisempi kulutus aikaa tärkeämmille asioille? Kaikkea mitä haluamme, emme voi saada. Piirustuksessasi voit kertoa siitä, miten kuluttamisen rajat näkyvät maapallolla, kodeissa, lompakossa tai elämässä 13

14 Keskusteluaiheita tunneille Jätehuolto YLEISTÄ Missä syntyy paljon jätettä? Miten jätteistä saadaan haitattomampia? Mitä tapahtuisi jos roska-auto ei hakisi jätteitä kotipihastasi? Mikä on ekoihminen? Miten sinä voisit olla ekoihminen? Oletko koskaan käynyt aluekeräyspisteessä? Mikä se on? Miksi nykyään tulee enemmän jätettä kuin ennen? Miksi esim. muovijätettä ei saa polttaa kotona? LAJITTELU Millaisten jätteiden lajittelu on helpointa? Vaikeinta? Millaiset jätteet ovat ihmiselle vaarallisia? Mitä eri jätejakeita on olemassa? Oletko lajitellut jätteitä? Miten opit lajittelemaan? Mitä hyötyä on siitä että jätteitä lajitellaan? Millaisia jätteitä syntyy esim. kotona, koulussa, kaupassa, rakennustyömaalla, sairaalassa, toimistossa, ravintolassa? Miksi muovijätteen lajittelu on vaikeampaa kuin esim. paperin tai lasin? KIERRÄTYS / UUSIOKÄYTTÖ Kerro omin sanoin uudelleenkäytön ja kierrätyksen ero. Miksi paperia kerätään? Mitä jätepaperista tehdään? Mitä vanhoille tavaroille pitäisi tehdä? Entä pieneksi jääneille vaatteille? Voiko käytöstä poistetuista kodin käyttötavaroista olla vielä jotain hyötyä? Mitä uudelleenkäyttöä keksit esim. käytöstä poistetuille koulupöydille, koulukirjoille, jätepaperille, paperirullille? Oletko koskaan käynyt kirpputorilla tai kierrätyskeskuksella? Miten ne eroavat tavallisista kaupoista? Mitä hyötyä kirpputoreista on? KOMPOSTOINTI / BIOJÄTE Mitä biojäte on? Mitä kompostointi tarkoittaa? Mitä kompostiin saa laittaa? Miten kauan kestää ennen kuin biojätteestä tulee multaa? Mitkä asiat vaikuttavat maatumiseen? Mitkä biojätteet maatuvat hitaasti? JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY Miten jätteiden syntymistä voitaisiin vähentää? Onko omassa elämässäsi turhaa kuluttamista? Mitä? 14

15 Miksi esim. paperin käyttöä kannattaa rajoittaa tai vähentää? Miten sinä voisit vähentää biojätteen määrää? KAATOPAIKKA Mitä haittoja arvelet kaatopaikasta olevan ympäristölle ja ihmiselle? Millainen olisi hyvä kaatopaikka? Miksi kaatopaikka on tarpeellinen? Miten kaatopaikan haittoja voidaan vähentää? Mitä roskille tapahtuu kaatopaikalla? PAKKAUSJÄTE Miten voi välttää pakkausjätteen ostamista? Miksi kauppaan kannattaa ottaa oma ostoskassi mukaan? Miksi on parempi ostaa irtokarkkeja kuin kääreisiin käärittyjä papereita? Miksi ison pakkauksen ostaminen on parempi kuin pienen? Minkälainen on huono pakkaus? Entä hyvä? Minkälainen on turha pakkaus? Mitä hyötyä/haittaa pakkauksista on? Onko tavaran ostaminen irtotavarana hankalampaa kuin pakkausten ostaminen? Mitä tuotteita olet ostanut pakkaamattomana? pakattuna? Muut ILMASTONMUUTOS Mikä on ilmasto? Miten ilmasto on muuttunut viime vuosikymmeninä? Miten ilmastonmuutos tuntuu meidän elämässämme? Miten sen huomaa talvella/keväällä/kesällä/syksyllä? Mistä ilmaston lämpeneminen johtuu? Miten me voimme hidastaa tai estää ilmastonmuuttumista? KULUTTAMINEN Mitä tarkoittaa kuluttaminen? Miksi kuluttamista tulisi säädellä? Mitä seurauksia kuluttamisella on? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? ENERGIA Minkälaisia energiamuotoja tulisi suosia? Miten energiaa voi säästää lämmityksessä? Liikenteessä? Mikä on ympäristöystävällisin matkustuskeino? Mihin kaikkeen energiaa käytetään? 15

16 Hyviä linkkejä Opetushallituksen kestävän kehityksen verkkopalvelu Tästä linkistä löytyy mm. esimerkkejä Suomen ala-asteiden kestävän kehityksen toiminnasta sekä kansalliset kestävää kehitystä edistävät kasvatuksen ja koulutuksen strategiat Ilmastotietoa kouluille Kouluille tarkoitettu Ilmari-materiaali tarjoaa helpon ja mielenkiintoisen tavan oppia ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan perusteet. Ilmari-materiaali sisältää kalvosarjan ja taustamateriaalin oppitunteja varten, projekti-ideoita, nuorille suunnatun ilmasto-oppaan, ilmastopelin, ilmastovisan sekä Operaatio Tuvalu-kuunnelman. Myös ruotsin- ja englanninkielinen kalvosarja on käytettävissä. Syksyllä 2007 uusittuun kalvosarjaan kuuluu 24 kalvoa, jotka käsittelevät ilmastonmuutoksen syitä, seurauksia ja torjuntaa. Kalvosarjan läpikäymiseen sellaisenaan tarvitaan kaksoistunti, mutta siitä voi itse soveltaa lyhemmänkin version. Testaa tietosi ilmastovisassa! Valittavana on kolme eri vaikeustasoa aloittelijalle, harrastajalle ja ammattilaiselle. Ilmastopelissä taistelet ilmastonmuutosta vastaan valitsemallasi hahmolla. Ilmastokatastrofin estämiseksi sinun on pelastettava jäätiköt sulamiselta, estettävä paratiisisaarien hukkuminen mereen ja lopetettava saastuttavien tehtaiden toiminta. Parhaista pelaajista pidetään listaa. Kenttäeditorilla voit myös suunnitella omat kenttäsi. Operaatio Tuvalu on erityisesti alakoulujen käyttöön suunniteltu lyhyt kuunnelma lapsista, sankariteoista ja ilmastonmuutoksesta. Kuuntele ja lataa kuunnelma vaikka alakoulun aamunavaukseksi tai oppitunnin avuksi avaamaan keskustelua ilmastonmuutoksesta. Opetuksen keinoin vähemmän jätettä HSY:n sivuilla Monipuolinen paketti, jossa on joka oppiaineeseen jotain! Näille sivuille on koottu tehtäviä jätteen synnyn ehkäisystä oppilaalle, tietoa eri-ikäisten opettajille ja muulle henkilökunnalle. Tehtävien tueksi on koottu artikkeleja, tarinoita, kuvia ja kalvoja. Nyt aiheeseen on helppo tarttua! 16

17 Kulutamme luonnonvaroja enemmän kuin koskaan ennen. Siksi jätteen synnyn ehkäisy on tärkeä aihe. Uudessa opetussuunnitelmassa kestävän kehityksen teema kuuluu eri oppiaineisiin alaluokilta valkolakkiin asti. Fiksu vähentää jätettä (linkki sivun oikeassa reunassa) oppimassa tai - Fiksu vähentää jätettä varhaiskasvatuksessa Pohjois Pohjanmaan ympäristökeskus Eko Elmerin löytöretki Roska Repen jäljillä Eko-Elmeri on ala-asteikäisille tarkoitettu oppimateriaalikokonaisuus. Materiaalissa tutustutaan jätteen käsitteeseen, sen ilmenemismuotoihin omassa elinympäristössä, jätehuoltoon, kierrätykseen, uudelleenkäyttöön, harjoitellaan ympäristön kannalta kestävää kulutusta ja opetellaan jätemateriaalien monipuolista hyödyntämistä. Materiaali on sisällöllisesti laaja. Materiaalin opetustuokiot ja niihin liittyvät toimintavinkit on suunniteltu siten, että jäteasiasta on mahdollista muodostaa laajempi teemallinen kokonaisuus, johon käytetään aikaa esim. viikko. Opetustuokiot on mahdollista pitää myös toisistaan irrallaan. Ympäristökeskuksen sivustolla löytyy sähköisenä koko Eko-Elmeri teos kalvoineen. - Alueellista ympäristötietoa - Pohjois-Pohjanmaa minä ja ympäristö ympäristötietoisuus- ja kasvatus Eko-Elmeri Nuukuusviikko Vuoden 2007 Onnea ostamatta -kalvoesityksestä on tehty sekä alakouluikäisille että yläkoulun oppilaille sopiva versio. Opetusmateriaalia voidaan käyttää soveltaen eri ikäryhmien opetuksessa. Myös kalvoihin liittyvät lisätiedot mukana oppitunnin suunnittelun helpottamiseksi. Nuukuusviikon yleisistä toimintaideoista löytyy vinkkejä myös kouluille. 17

Taustamateriaali Nuukuusviikon kalvosarjan käyttäjälle

Taustamateriaali Nuukuusviikon kalvosarjan käyttäjälle 1 Nuukuusviikon kalvosarja 2007: Onnea ostamatta! Kierrätysliike www.nuukuusviikko.net Materiaalia saa vapaasti käyttää opetustoiminnassa ja tilaisuuksissa, kun mainitsee lähteen. Seppo Leinosen kuvia

Lisätiedot

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri Opettajan lisämateriaali Tämä opettajan lisämateriaali täydentää vuonna 2006 ilmestynyttä opasta Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. Se on laadittu helpottamaan Lennu-materiaalien

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

Maapallopeli. jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN

Maapallopeli. jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Maapallopeli jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Sisältö 1. Taustaa ympäristöasioihin.................................3 1.1 Kestävä kehitys kestävä kulutus

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Miten ihmeessä saatte kulumaan 300 kg luonnonvaroja joka päivä?

Miten ihmeessä saatte kulumaan 300 kg luonnonvaroja joka päivä? Miten ihmeessä saatte kulumaan 300 kg luonnonvaroja joka päivä? Kulutus jakautuu epäreilusti Viidennes ihmisistä käyttää neljä viidesosaa maailman resursseista Kulutusyhteiskuntaan kuuluu 1,7 mrd ihmistä,

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas Sisällys Lukijalle Ympäristöuhat Merkittävimpiä ympäristöongelmia Muita ympäristöongelmia Ekologisesti yliopistolla Yliopiston ympäristötyö Mitä opiskelija voi tehdä

Lisätiedot

VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET

VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET YMPÄRISTÖKASVATUSTA DRAAMA- HARJOITUSTEN AVULLA VIHREÄ DRAAMA on ympäristökasvatusmenetelmä, jota toteutetaan draaman keinoin. Se on yhdessä tekemistä ja osallistumista. Kyse

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

O Zoni miten maailma toimii? Ville Stambej 2007

O Zoni miten maailma toimii? Ville Stambej 2007 O Zoni miten maailma toimii? Ville Stambej 2007 Ihminen muuttaa ympäristöä 1: Raaka-aine ja jäte ( Daniel Forsman) Aine ei synny tyhjästä eikä aine voi hävitä. Palaessaankaan aine ei katoa, vaan se muuttuu

Lisätiedot

5VINKKIÄ EKOLOGISEEN ELÄMÄÄN

5VINKKIÄ EKOLOGISEEN ELÄMÄÄN Energiatehokas koti Yhdistele lämmitysmuotoja tehokkaasti TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Elinkaaren merkitys Tiedosta tuotteen taustat Energian alkuperä Mitä on ekologinen energia? TIEDOSTAVA

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille

RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille Äidinkieli ja kirjallisuus - Minut tekee onnelliseksi - Kulutus tuo onnea? - Käytänkö aikani niin kuin haluan? - Elämä on rajallinen - Maapallo

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

Kierrätys on sydämen asia. Ekotukihenkilölle. Lämpökamera löytää lämpövuodot. Energiapeili lopetti lotrauksen. Vertaistukea tietokoneen käyttöön

Kierrätys on sydämen asia. Ekotukihenkilölle. Lämpökamera löytää lämpövuodot. Energiapeili lopetti lotrauksen. Vertaistukea tietokoneen käyttöön Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n yhteinen asiakaslehti 1 2015 Lämpökamera löytää lämpövuodot Energiapeili lopetti lotrauksen Vertaistukea tietokoneen käyttöön 6 14 18 Ekotukihenkilölle

Lisätiedot

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille 1 Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Toimittaja: Mari Kettunen Kirjoittajat: Mimma Jäntti, Tytti Matsinen,

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot