Perusturvalautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi sekä sosiaaliohjaajan viran perustaminen sosiaalipalveluihin Vanhuspalveluiden esimiesten nimikkeiden muuttaminen sekä toimen muuttaminen viraksi Osallistuminen vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukevaan kehittämishankkeeseen PTLTK 36 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PTLTK 37 Lisämääräraha kunnanhallitukselle (perusturvaosasto) vuodelle 2012 PTLTK 38 PTLTK 39 Perusturvalautakunnan myöntämät avustukset Eketvätt Ab:n osakeanti PTLTK 40 Perusturvalautakunnan talouden toteutuma 1-3/2013 PTLTK 41 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 4/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Lindström Bo, puheenjohtaja Alopaeus Jari, varajäsen Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Pekkinen Vesa-Matti, jäsen Pettersson-Perklén Nina, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Svanfeldt Stefan, kh:n edustaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Mäkeläinen Pia, sosiaalipalvelupäällikkö, sihteeri Asiat Allekirjoitukset Bo Lindström puheenjohtaja Pia Mäkeläinen pöytäkirjanpitäjä Jari Alopaeus pöytäkirjantarkastaja Eva Nordenswan-Lindén pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 PTLTK 31 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Päätös: päätti todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Alopaeuksen ja Eva Nordenswan- Lindénin.

4 Sivu 4 PTLTK 32 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen jaoston ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo , 34-38/2013 Sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen ei päätöksiä 2/2013 jälkeen Päätös: Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 PERUSTLTK:314 /2013 PTLTK 33 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS ERITYISSOSIAALIOHJAAJAKSI SEKÄ SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALIPALVELUIHIN LOST-yhteistyön päätyttyä on sosiaalipalvelut järjestetty kunnan omana toimintana nyt neljän kuukauden ajan. Syksyllä 2012 sosiaalipalveluihin rekrytoitiin viisi henkilöä: sosiaalipalvelupäällikkö (joka toimii sekä esimiehenä että lastenvalvojana), kaksi sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijä sekä etuuskäsittelijä. n sosiaalipalveluissa tehdään ns. yhdennettyä sosiaalityötä; yksi työntekijä huolehtii asiakkaista sekä vammaispalvelujen, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen että toimeentulotuen saralla. Keskeisimpiä haasteita on ollut aikarajojen noudattaminen palveluiden järjestämisessä, osaamisen vahvistaminen, asiakkaisiin tutustuminen sekä rakenteiden luominen työn tueksi. Lähipalveluiden oltua melko vähäisiä viimeisen neljän vuoden ajan voidaan nähdä asukkaiden perheym. tilanteiden kriisiytyneen ja asiakkaiden tukemiseen ei enää riitä varhaisen puuttumisen keinot. Toimeentulotuessa on keskimäärin ollut asiakkaina 52 kotitaloutta/kk. Toimeentulotukea on ajalla myönnetty (keskimäärin /kk). Lastensuojeluilmoituksia on tullut mennessä 39 kpl, joista 19 kpl on johtanut selvitykseen. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakkaita on 32. Perhetyöntekijä toimii sosiaalityöntekijöiden työparina avohuollon lastensuojelussa työstettävien perheiden kohdalla. Perhetyöntekijällä on myös asiakkuuksia itse perhetyössä. Vammaispalveluissa on kaikkiaan ollut yli 50 asiakasta (mm. kehitysvammaisia aikuisia ja lapsia, erityislapsia, henkilöitä jotka hakevat asunnon muutostöitä, henkilökohtaista avustajaa, vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, kommunikaatio-opetusta). Päihde- ja mielenterveys- sekä kasvatus- ja perheneuvolapalveluihin on myös ohjattu asiakkaita. Lastenvalvojalla on ollut kaikkiaan 31 asiakasta kevään aikana. Asiakkuudet ovat koskeneet isyyden selvittämisiä, huoltajuus- ja tapaamisasioita, sopimuksia koskien elatusmaksuja sekä virka-apupyyntöihin vastaamista ja niiden laatimista. Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa asetettiin sosiaalipalveluiden tavoitteiksi varhaisen tukemisen vahvistaminen sekä henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen. Sosiaalipalveluiden työntekijät ovat työskennelleet kovien paineiden alaisina koko alkuvuoden. Palveluiden tarpeen selkiytyessä voidaan todeta, että nykyisellä henkilöstöresursoinnilla ei nykyisestä asiakasmäärästä kyetä huolehtimaan. Akuutit kriisit hoidetaan ja aikarajoissa pysytään miltei kaikilta osin, mutta työtahti on tiivis.

6 Sivu 6 Ennaltaehkäisevän työotteen varmistamiseksi sekä suunnitelmallisen sosiaalityön toteuttamiseksi on sosiaalipalveluihin tehtävä henkilöstömuutoksia ja sen myötä sovittava uudenlaisesta työnjaosta. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoiminen on koko Suomessa haastavaa. Näin ollen on pohdittava ratkaisuja, joiden avulla saadaan kaikki lakisääteiset palvelut järjestettyä ja samalla huolehdittua työntekijöiden työssä jaksamisesta. Vakanssimuutostarpeet ovat seuraavat: Muutetaan perhetyöntekijän vakanssi erityissosiaaliohjaajaksi. Erityissosiaaliohjaaja voi toimia työparina sosiaalityöntekijöille ja voi päättää avohuollon tukitoimista, lukuun ottamatta sijoituspäätöksiä. Erityissosiaaliohjaaja vastaa myös suunnitelmien tarkistamisesta sekä lausuntojen ja valitusten valmistelusta sekä lausuntojen laatimisesta. Lisäksi erityissosiaaliohjaaja voi mm. vastata täysi-ikäisten jälkihuoltosuunnitelman toteutumisesta ja päättää jälkihuollon tukitoimista. Erityissosiaaliohjaaja voi toimia kunnan lastenvalvojana. Erityissosiaaliohjaajalla on edelleen perhetyön tehtäviä. Perustetaan sosiaaliohjaajan vakanssi. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluisi mm. asiakasohjaus, perhetyö sekä työparina toimiminen esim. lastensuojeluasioissa. Sosiaaliohjaajan vastuualueeseen voi myös mm. kuulua terveydenhuollon sosiaalityö (mm. vuodeosaston asiakkaiden palveluohjaus ja neuvonta) sekä kehitysvammaisten ja erityislasten asioista huolehtiminen siltä osin, kuin se kuuluu sosiaalipalveluihin. Lisäksi sosiaaliohjaajaan vastuualueeseen kuuluu muut sosiaalipalveluiden työnjaossa sovittavat asiat. Sosiaaliohjaajan vakanssin perustamiseksi alkaen lisämäärärahan tarve on vuodelle 2013 ja perhetyöntekijän vakanssin muuttamiseksi erityissosiaaliohjaajaksi alkaen lisämäärärahan tarve on 3000 vuodelle Valmistelu: sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta ehdottaa Kunnanhallitukselle että se ehdottaa Kunnanvaltuustolle että se päättää - perustaa sosiaaliohjaajan vakanssin perusturvaosastolle alkaen - muuttaa perhetyöntekijän vakanssin erityissosiaaliohjaajaksi - myöntää lisämäärärahaa sosiaaliohjaajan vakanssin perustamiseksi vuodelle myöntää lisämäärärahaa perhetyöntekijän vakanssin muuttamiseksi erityissosiaaliohjaajaksi vuodelle Ehdotuksen mukaan.

7 Sivu 7 PERUSTLTK:315 /2013 PTLTK 34 VANHUSPALVELUIDEN ESIMIESTEN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN SEKÄ TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI n kunnan vanhuspalvelupäällikön alaisuudessa toimii palvelualuepäällikkö, vastaava sairaanhoitaja ja osastonhoitaja. Palvelualuepäällikkö vastaa kotihoidosta ja tukipalveluista, vastaava sairaanhoitaja vanhusten asumispalveluista ja osastonhoitaja toimii vuodeosaston esimiehenä. Palvelualuepäällikön ja osastonhoitajan tehtävät ovat virkoja ja vastaavan sairaanhoitajan tehtävä on toimi. Tehtävistä ei ole vielä laadittu tehtävänkuvauksia, mutta sisällöltään ne vastaavat toisiaan. Kuhunkin tehtävään kuuluu seuraavia kokonaisuuksia; - toimii yksikön esimiehenä - vastaa yksikön kehittämisestä - vastaa työyksikön työsuojelusta ja turvallisuudesta - vastaa henkilöstöhallinnosta, rekrytoinnista ja työnjohtotehtävistä - vastaa tiedottamisesta - vastaa budjetin seurannasta - vastaa oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä - vastaa täydennyskoulutuksen toteutumisesta - vastaa työilmapiiristä ja työhyvinvoinnista omalta osalta - vastaa yksikön opiskelijaohjauksesta Muutos selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi organisaation rakennetta. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle; - että palvelualuepäällikön nimike muutetaan hoivapalveluesimieheksi - että vastaavan sairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi ja nimikkeeksi muutetaan hoivapalveluesimies Muutettu päätösehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle; - että vastaavan sairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi ja nimikkeeksi muutetaan hoivapalveluesimies ja

8 Sivu 8 - että se hyväksyy euron lisäkustannukset tästä johtuen. Päätös: Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

9 Sivu 9 PERUSTLTK:277 /2013 PTLTK 35 Liitteet 1-3 OSALLISTUMINEN VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA TUKEVAAN KEHITTÄMISHANKKEESEEN Valtion vuoden 2013 talousarvioon on varattu määräraha vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin. Määrärahasta 5,0 milj. euroa on varattu kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeisiin osoitettuihin valtionavustuksiin. Painopiste on erityisesti isoissa hankkeissa, joilla kehitetään ikääntyvän väestön kotiin annettavia palveluja ja niiden menetelmiä. Avustus voidaan myöntää kunnan tai kuntayhtymän joko yksinään tai yhteistyössä toteuttamiin hankkeisiin, joilla edistetään vanhuspalvelulain mukaisia tarkoituksia. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tuettavissa hankkeissa kehitetään uusia mennessä. toimintamalleja, työtapoja ja hyviä käytäntöjä iäkkään väestön palvelujen parantamiseksi. Kehittämishanke voidaan toteuttaa ajalla Valtionavustuspäätökset toimitetaan hakijoille viimeistään Valtionavustus on 75% hankkeen kokonaiskustannuksista. Länsi- ja Keski-Uudenmaan yhdeksän kuntaa (Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Lohja,, Sipoo ja peruskuntayhtymä Karviaisesta Karkkila ja Vihti) hakee valtionavustusta voimaan tulevan vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ikälaki ) toimeenpanoa tukevaan kehittämishankkeeseen. Hanke on osa laajempaa Etelä-Suomessa toteutettavaa kehittämisohjelmaa RISTO -Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn, jota johtaa ja hallinnoin Etelä-Karjalan sosiaali-terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote. Suunniteltavassa hankkeessa kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa gerontologisen valmennuksen toimintamalli, joka pohjaa uusimpaan gerontologiseen tietoon ja ratkaisu- ja voimavaralähtöiseen lähestymistapaan. Toimintamallin avulla kunta pystyy kehittämään kotihoidon käytäntöjään vastaamaan ikälain tavoitteisiin. Hankkeen keskeiset osallistujat ovat kuntien kotihoidon lähi- ja hallinnolliset esimiehet (40). Hanketyöskentelyn avulla osallistuvat kotihoidon lähi- ja hallinnolliset esimiehet: Saavat gerontologisessa ja muistityössä tarvittavan uusimman tiedon ja osaamisen, joka luo perustan iäkkään ihmisen hyvinvointia edistävälle hoidolle ja palvelujen kehittämiselle

10 Sivu 10 Saavat taitoja gerontologisen valmennusotteen tuella vahvistaa omaa ja kotihoidon työntekijöiden työotetta, työn uudistamista ja työhyvinvointia Saavat valmiuksia sellaisiin ajattelu- ja työtapoihin sekä käytännön menetelmiin, joiden avulla iäkkään ihmisen omien voimavarojen ja vahvuuksien käyttöä vahvistetaan Lisäävät taitojaan toimia rakentavana välittäjänä ja tukijana iäkkään ihmisen verkostoissa ja gerontologisen työn moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa Vahvistavat Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueen kuntien välistä yhteistyötä ja kehittelyä Alueellisen vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyvän hankehakemuksen keskeiset kehitettävät toiminnalliset alueet ovat: 1. Yhteistyö 4 2. Palvelujen saatavuus ja tavoitettavuus 7 3. Monipuolisen asiantuntijuuden lisääminen ja käyttöönotto Palvelutarpeeseen vastaaminen Palvelutarpeen arviointi Palvelun laatu 19 Vastaavasti alueellisen hankehakemukseen sisältyvien osahankkeiden tavoitteet ovat seuraavat: 1. Gerontologisen osaamisen ja esimiestyön vahvistaminen 2. Ikääntyneiden ravitsemus 3. Suun terveydenhoito 4. Gerontologisen sosiaalityön vahvistaminen Jatkosuunnittelussa ja tulevassa päätöksessä valtionavusta selviää hankkeen laajuus ja rahoitus. Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien kehittämistyön talousarvio , josta valtionavustus Kuntien omarahoitusosuus Kustannukset kohdentuvat kahdelle ta-vuodelle. Väestö Rahoitus- Rahoitus- Kunta 1/2013 osuus osuus / v. Hanko Hyvinkää Inkoo Lohja

11 Sivu 11 Karviainen Järvenpää Sipoo Yhteensä Liitteet: - liitteenä Hakemus RISTO -Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn - liitteenä RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn, Hankesuunnitelma liitteenä STM:n kirje 59/2013 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: päättää, että osallistuu "RISTO -Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn"-hankkeeseen sillä edellytyksellä, että hanke saa valtionavustusta. Ehdotuksen mukaan.

12 Sivu 12 PTLTK 36 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2012 Sosiaaliasiamiesjärjestelmän luomista on perusteltu hallituksen esityksessä sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeusturvan edistämistavoitteella (HE 137/199 vp). Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito on vuodesta 2009 lukien tuottanut sosiaaliasiamiehen palvelut Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (, Lohja, Karjalohja, Inkoota lukuunottamatta,) Perusturvakuntayhtymä Karviainen (Nummi-Pusula, Vihti, Karkkila) Hyvinkään kaupungille, Mustijoen perusturvalle (Mäntsälä ja Pornainen). Sosiaalitaidossa työskentelee kokoaikainen sosiaaliasiamies, jonka toimipaikka on Järvenpäässä. Kunnat järjestävät tilat henkilökohtaisille tapaamisille tarvittaessa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä, vaan neuvoo ja opastaa asiakkaita sekä avustaa tarvittaessa päätökseen liittyvässä muutoksenhaussa. Vuoden 2012 aikana sta otettiin yhteyttä sosiaaliasiamieheen kaikkiaan 19 kertaa (23 v.2011 ja viisi v.2010). Asiakkaiden yhteydenottojen syynä olivat koko alueella enimmäkseen päätöksiin tai sopimuksiin liittyneet asiat ja palvelun tuottaminen tai epäasialliseksi koettu kohtelu. Suurin osa koski selvästi toimeentulotukiasioita. Epäasialliseksi koettu kohtelu ei koskaan ollut ainoa yhteydenoton syy, vaan esiintyi aina rinnakkain jonkin muun yhteydenoton syyn kanssa. sta otettiin yhteyttä sosiaaliasiamieheen toimeentulotukiasioissa 10 kertaa vuonna LOST- alueelta otettiin yhteyttä lastensuojeluasioissa seitsemän kertaa ja vammaispalveluista 24 kertaa. Hallinto-oikeuteen ei tullut yhtään valituksia viime vuonna sta. Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon tuli yksi kantelu viime vuonna sta. Oikeusasiamiehelle ei tullut yhtään kantelua viime vuonna sta. Yhteydenotoista koko alueella koski viime vuonna noin 50 % toimeentulotukea ja toiseksi suurimman ryhmän muodostivat lastensuojeluasiat yli 26 %:lla. Vammaispalveluista otettiin yhteyttä seuraavaksi eniten, 15,5 % ja ikääntyneiden palveluista 5,5 %. Sosiaaliasiamiehen yhteenvetoa ja suosituksia: 1) asiakkaat tarvitsevat henkilökohtaisia asiointiaikoja ja keskustelumahdollisuutta sosiaalityön ammattilaisten kanssa, 2) kuntien sisäiset toimeentulotuen myöntämisohjeet on syytä päivittää, 3) vammaispalveluissa subjektiivisia oikeuksia koskevien yksilöhuollon päätösten sitominen talousarviovuoteen ei saa merkitä sitä, että vaikeavammaisen henkilön palvelua tosiasiallisesti rajoitetaan, 4) erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle on laadittava erityishuoltoohjelma, 5) lastensuojelua koskevissa asioissa on syytä kiinnittää huomiota avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä riittävään informoimiseen prosessin kulusta. On

13 Sivu 13 myös tärkeää huomioida, että asiakasperheen kanssa laadittu lastensuojelun suunnitelma on palvelujen perusta vaikka työntekijä vaihtuisi. Valmistelu: sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: päättää merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen. Ehdotuksen mukaan.

14 Sivu 14 PERUSTLTK:316 /2013 PTLTK 37 LISÄMÄÄRÄRAHA KUNNANHALLITUKSELLE (PERUSTURVAOSASTO) VUODELLE 2012 Lohjan kaupunginvaltuusto päätti irtisanoa sopimus sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämiseksi n kunnan kanssa alkaen. n kunnanvaltuusto päätti , että n kunta järjestää sosiaali- ja terveyshuollon omana toimintana alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi alkaen tarvittiin uudelleenjärjestelyjä mm. taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Vuoden 2012 talousarviossa ei ollut huomioitu toiminnan käynnistämiseen tarvittavia määrärahoja. Lohjan kaupunki on vastannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä välisenä aikana ja näin ollen myös vastannut toiminnan valvonnasta ja seurannasta. n taloushallinto on hoitanut talouden seurannan n kunnan osalta. Erikoissairaanhoidon kustannukset ja käyttö olivat puolivuotisraportin mukaan talousarvioraamien puitteissa mutta ylittivät raamin viimeisen neljänneksen aikana (2012 TA , 2012 TP ). LOSTin käyttö oli vähäisempää kuin talousarviossa (2012 TA , 2012 TP ). Kaiken kaikkiaan perusturvaosaston vuoden 2012 talousarvion ylitys oli Vuoden 2012 tilinpäätös perustuu seuraaviin tuloksiin: Erikoissairaanhoito ylittyi Perusturvapalvelut ylittyivät yhteensä Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta - päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan hyväksymistä kunnanhallitukselle toimintavuodelle Muutettu päätösehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta - päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan hyväksymistä kunnanhallitukselle toimintavuodelle 2012 ja

15 Sivu 15 - kehottaa kunnanhallitusta tarkistamaan tämän menettelytavan laillisuuden. Päätös: Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

16 Sivu 16 PERUSTLTK:186 /2013 PTLTK 38 PTLTK PERUSTURVALAUTAKUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 5 :n mukaan perusturvalautakunnan tehtävänä on päättää tehtäväalueensa avustuksista. Vuoden 2013 talousarviossa ei suoranaisesti ole tehty varausta avustusten maksamista varten, mutta n kunnan perusturvatoimi on vuosittain myöntänyt avustuksia kunnan alueella tai Länsi-Uudellamaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Vuonna 2012 talousarvioon on varattu avustuksia varten 500 e. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset julkistetaan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. on hyväksynyt seuraavat yleiset myöntämisehdot: 1. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua n kunnan asukkaisiin. 2. Ensisijaisesti tuetaan ssa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. 3. Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että toiminta tukee ja täydentää kunnallisia palveluita. 4. Avustukset on tarkoituksenmukaista kohdentaa niin, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä, toisin sanoen että avustussumma on merkittävä yhdistyksen toiminnan kannalta. 5. Avustuksen tarkoitus on yksilöitävä hakemuksessa. 6. Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen jaettavaksi. 7. Avustusta ei myönnetä ammattialapohjaisille eikä poliittisille järjestöille. 8. Avustajien saajien tulee antaa kunnan viranomaiselle sen tarpeeksi katsomat tiedot järjestön tai yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta ja järjestettävä kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata. sekä seuraavia myöntämisperusteita: 1. Ensisijaisesti myönnetään avustusta sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimintaan, joka kohdistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellisiin, vaikkakin pieniin väestöryhmiin. 2. Anotun avustuksen määrä ja esitetty käyttötarkoitus Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Ehdotus: Lautakunta päättää

17 Sivu 17 - käyttää avustusten myöntämisperiaatteena perusturvalautakunnan hyväksymät perusteet ja ehdot - että jaettavat avustukset ovat enintään että avustusten hakuaika alkaa ja päättyy klo ja että haku julkistetaan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla - että ennen hakuaikaa tänä vuonna saapuneet hakemukset huomioidaan. Päätös: PTLTK 38 Liitteet 4-6 Ehdotuksen mukaan. ====== päätti kokouksessaan avustusten jakamisesta kunnassa ja läntisellä Uudellamaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Hakuaika oli klo mennessä. Mainitun ajan kuluessa ei saapunut yhtään anomusta lukuun ottamatta kahta aikaisemmin vuoden aikana tullutta anomusta. Lautakunta on päättänyt, että myös aikaisemmin tänä vuonna saapuneet anomukset huomioidaan. Finlands Svenska Socialförbund jätti toiminta-avustushakemuksen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto jätti anomuksensa ja lisäksi Aleksis Kiven koulun Vanhempainyhdistys ry. FSSF tarjoaa ruotsinkielisiä koulutustilaisuuksia ja kursseja. Rahaautomaattiyhdistys (RAY) tukee liiton toimintaa. Kunnan myöntämä avustus on tärkeä osa. FSSF anoo kunnalta avustusta esimerkiksi 3 senttiä ruotsinkielistä asukasta kohden. FSSF:n ehdotuksen mukainen avustus 3 s/ruotsinkielinen asukas merkitsisi kunnalle n. 60. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) hakee avustusta puhelin- ja internetpaleluja varten lapsille ja nuorille. Toiminnan on tarkoitus toimia tukena alla 21-vuotiaille lapsille ja nuorille. Toiminta on käyttäjälleen ilmainen ja nuoret voivat käyttää palvelua nimettöminä. MLL:n hakema avustus kunnalta on 500. Summa perustuu 7-20-vuotiaiden määrään siuntiolaisia. Aleksis Kiven koulun Vanhempainyhdistys ry tulee syyslukukauden aikana järjestämään luennon ruokavalion terveydellisestä merkityksestä. Ensisijaisesti luento on suunnattu vanhemmille, mutta myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita. Luentotaksa on 800 ja yhdistys anoo avustusta 400. Liitteet: - Finlands Svenska Socialförbund rf:n toiminta-avustusanomus vuodelle MLL:n avustusanomus lasten ja nuorten puhelin- ja internetpalvelusta vuodelle 2013

18 Sivu 18 - Aleksis Kiven koulun Vanhempainyhdistys ry:n avustusanomus Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Ehdotus: Lautakunta päättää - myöntää yhteensä 500 euro avustuksina seuraavasti: o 60 Finlands Svenska Socialförbund rf:lle ja o 440 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:lle. - että Aleksis Kiven koulun Vanhempainyhdistys ry:lle ei myönnetä varoja, mutta kunta voi omana toimintana tukea ruokavalioon liittyvää valistustoimintaa esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kautta. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

19 Sivu 19 PERUSTLTK:317 /2013 PTLTK 39 EKETVÄTT AB:N OSAKEANTI Liite 7 Eketvätt Ab on vuonna 1962 perustettu pesulayritys Tammisaaressa. Toiminta käsittää tekstiilien pesua ja vuokrausta. Yritys on kesästä 2008 lähtien osa Oy SEB Partners Ab-konsernia. Yritys palvelee paitsi julkista sektoria myös yksityisasiakkaita. Asiakkaina ovat lähinnä sairaalat, terveyskeskukset ja vanhainkodit. Vuonna 2012 uudelleen punnitun pesun määrä väheni 15,1 % jääden kg:aan ja liikevaihto aleni 14,5 % ja oli Vuonna 2012 yritys teki euron tappion. Vuonna 2011 tappio oli n kunnalla on vanhastaan 3 yrityksen osaketta. n kunta on ainoa kunta, jolla on osakkeita yhtiössä. Muut osakkeenomistajat ovat Oy SEB Partners Ab, Samfundet Folkhälsan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja yksityisomistajia. Tilintarkastajien suosituksesta päätettiin yhtiökokouksessa osakeannista yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi. Osakeanti käsittää vähintään 1 ja enintään uutta osaketta. Osakemerkintä tarjotaan nykyisille osakkeenomistajille nykyisen osakeomistuksen suhteessa. n kunnalle tarjotaan 5 uutta osaketta. Jokaisen uuden osakkeen hinta on 80 euroa. n kunnalla on yrityksen kanssa yksivuotinen sopimus palvelujen hankkimiseksi perusturvaosaston yksiköille. Tarkoituksena on kilpailuttaa nämä palvelut vuoden 2013 aikana. Liitteet: - liitteenä Eketvätt Ab:n osakeanti, Eketvätt Ab:n tasekirja 2012 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta - päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta ei merkitse uusia osakkeita yrityksessä. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

20 Sivu 20 PTLTK 40 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 1-3/2013 Oheismateriaali Liite 8 Perusturvalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on tilanteen mukaan 25,5 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla maaliskuun lopun tasolla 25 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä (18,3 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua alhaisempina (24,9 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 3/ Liitteenä tilanneraportti Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

21 Sivu 21 PTLTK 41 Ehdotus: MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista.

22 Sivu 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 31 34, 36, 37, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 35, 38 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta Puistopolku Pykälät: 35, 38 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 Sivu 23 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2013 1.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2013 1.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 78 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 79 Kunnantalon laajennus - investointimäärärahojen siirtäminen TEKNLTK 80 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 8/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 3/2015 1.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 3/2015 1.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 19 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 20 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 21 n kunnan vuodeosaston paikkojen vähentäminen ajalle 8.6.2015-30.8.2015 PTLTK 22

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 24.4.2013 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 29.8.2013 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 6/2010 11.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 6/2010 11.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 43 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 44 Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2014, lausuntopyyntö TEKNLTK

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 5/2010 21.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 5/2010 21.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTKSUOJ 43 Kokouksen järjestäytyminen OPLTKSUOJ 44 Viranhaltijapäätökset tiedoksi OPLTKSUOJ 45 Muutoksia opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanossa OPLTKSUOJ 46

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2013 9.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2013 9.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 22 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 23 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 24 Tyyskyläntien tiesuunnitelman muutoksen hyväksyminen TEKNLTK 25 Tiesuunnitelmien

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot