Perusturvalautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi sekä sosiaaliohjaajan viran perustaminen sosiaalipalveluihin Vanhuspalveluiden esimiesten nimikkeiden muuttaminen sekä toimen muuttaminen viraksi Osallistuminen vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukevaan kehittämishankkeeseen PTLTK 36 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PTLTK 37 Lisämääräraha kunnanhallitukselle (perusturvaosasto) vuodelle 2012 PTLTK 38 PTLTK 39 Perusturvalautakunnan myöntämät avustukset Eketvätt Ab:n osakeanti PTLTK 40 Perusturvalautakunnan talouden toteutuma 1-3/2013 PTLTK 41 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 4/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Lindström Bo, puheenjohtaja Alopaeus Jari, varajäsen Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Pekkinen Vesa-Matti, jäsen Pettersson-Perklén Nina, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Svanfeldt Stefan, kh:n edustaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Mäkeläinen Pia, sosiaalipalvelupäällikkö, sihteeri Asiat Allekirjoitukset Bo Lindström puheenjohtaja Pia Mäkeläinen pöytäkirjanpitäjä Jari Alopaeus pöytäkirjantarkastaja Eva Nordenswan-Lindén pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 PTLTK 31 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Päätös: päätti todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Alopaeuksen ja Eva Nordenswan- Lindénin.

4 Sivu 4 PTLTK 32 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen jaoston ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo , 34-38/2013 Sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen ei päätöksiä 2/2013 jälkeen Päätös: Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 PERUSTLTK:314 /2013 PTLTK 33 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS ERITYISSOSIAALIOHJAAJAKSI SEKÄ SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALIPALVELUIHIN LOST-yhteistyön päätyttyä on sosiaalipalvelut järjestetty kunnan omana toimintana nyt neljän kuukauden ajan. Syksyllä 2012 sosiaalipalveluihin rekrytoitiin viisi henkilöä: sosiaalipalvelupäällikkö (joka toimii sekä esimiehenä että lastenvalvojana), kaksi sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijä sekä etuuskäsittelijä. n sosiaalipalveluissa tehdään ns. yhdennettyä sosiaalityötä; yksi työntekijä huolehtii asiakkaista sekä vammaispalvelujen, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen että toimeentulotuen saralla. Keskeisimpiä haasteita on ollut aikarajojen noudattaminen palveluiden järjestämisessä, osaamisen vahvistaminen, asiakkaisiin tutustuminen sekä rakenteiden luominen työn tueksi. Lähipalveluiden oltua melko vähäisiä viimeisen neljän vuoden ajan voidaan nähdä asukkaiden perheym. tilanteiden kriisiytyneen ja asiakkaiden tukemiseen ei enää riitä varhaisen puuttumisen keinot. Toimeentulotuessa on keskimäärin ollut asiakkaina 52 kotitaloutta/kk. Toimeentulotukea on ajalla myönnetty (keskimäärin /kk). Lastensuojeluilmoituksia on tullut mennessä 39 kpl, joista 19 kpl on johtanut selvitykseen. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakkaita on 32. Perhetyöntekijä toimii sosiaalityöntekijöiden työparina avohuollon lastensuojelussa työstettävien perheiden kohdalla. Perhetyöntekijällä on myös asiakkuuksia itse perhetyössä. Vammaispalveluissa on kaikkiaan ollut yli 50 asiakasta (mm. kehitysvammaisia aikuisia ja lapsia, erityislapsia, henkilöitä jotka hakevat asunnon muutostöitä, henkilökohtaista avustajaa, vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, kommunikaatio-opetusta). Päihde- ja mielenterveys- sekä kasvatus- ja perheneuvolapalveluihin on myös ohjattu asiakkaita. Lastenvalvojalla on ollut kaikkiaan 31 asiakasta kevään aikana. Asiakkuudet ovat koskeneet isyyden selvittämisiä, huoltajuus- ja tapaamisasioita, sopimuksia koskien elatusmaksuja sekä virka-apupyyntöihin vastaamista ja niiden laatimista. Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa asetettiin sosiaalipalveluiden tavoitteiksi varhaisen tukemisen vahvistaminen sekä henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen. Sosiaalipalveluiden työntekijät ovat työskennelleet kovien paineiden alaisina koko alkuvuoden. Palveluiden tarpeen selkiytyessä voidaan todeta, että nykyisellä henkilöstöresursoinnilla ei nykyisestä asiakasmäärästä kyetä huolehtimaan. Akuutit kriisit hoidetaan ja aikarajoissa pysytään miltei kaikilta osin, mutta työtahti on tiivis.

6 Sivu 6 Ennaltaehkäisevän työotteen varmistamiseksi sekä suunnitelmallisen sosiaalityön toteuttamiseksi on sosiaalipalveluihin tehtävä henkilöstömuutoksia ja sen myötä sovittava uudenlaisesta työnjaosta. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoiminen on koko Suomessa haastavaa. Näin ollen on pohdittava ratkaisuja, joiden avulla saadaan kaikki lakisääteiset palvelut järjestettyä ja samalla huolehdittua työntekijöiden työssä jaksamisesta. Vakanssimuutostarpeet ovat seuraavat: Muutetaan perhetyöntekijän vakanssi erityissosiaaliohjaajaksi. Erityissosiaaliohjaaja voi toimia työparina sosiaalityöntekijöille ja voi päättää avohuollon tukitoimista, lukuun ottamatta sijoituspäätöksiä. Erityissosiaaliohjaaja vastaa myös suunnitelmien tarkistamisesta sekä lausuntojen ja valitusten valmistelusta sekä lausuntojen laatimisesta. Lisäksi erityissosiaaliohjaaja voi mm. vastata täysi-ikäisten jälkihuoltosuunnitelman toteutumisesta ja päättää jälkihuollon tukitoimista. Erityissosiaaliohjaaja voi toimia kunnan lastenvalvojana. Erityissosiaaliohjaajalla on edelleen perhetyön tehtäviä. Perustetaan sosiaaliohjaajan vakanssi. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluisi mm. asiakasohjaus, perhetyö sekä työparina toimiminen esim. lastensuojeluasioissa. Sosiaaliohjaajan vastuualueeseen voi myös mm. kuulua terveydenhuollon sosiaalityö (mm. vuodeosaston asiakkaiden palveluohjaus ja neuvonta) sekä kehitysvammaisten ja erityislasten asioista huolehtiminen siltä osin, kuin se kuuluu sosiaalipalveluihin. Lisäksi sosiaaliohjaajaan vastuualueeseen kuuluu muut sosiaalipalveluiden työnjaossa sovittavat asiat. Sosiaaliohjaajan vakanssin perustamiseksi alkaen lisämäärärahan tarve on vuodelle 2013 ja perhetyöntekijän vakanssin muuttamiseksi erityissosiaaliohjaajaksi alkaen lisämäärärahan tarve on 3000 vuodelle Valmistelu: sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta ehdottaa Kunnanhallitukselle että se ehdottaa Kunnanvaltuustolle että se päättää - perustaa sosiaaliohjaajan vakanssin perusturvaosastolle alkaen - muuttaa perhetyöntekijän vakanssin erityissosiaaliohjaajaksi - myöntää lisämäärärahaa sosiaaliohjaajan vakanssin perustamiseksi vuodelle myöntää lisämäärärahaa perhetyöntekijän vakanssin muuttamiseksi erityissosiaaliohjaajaksi vuodelle Ehdotuksen mukaan.

7 Sivu 7 PERUSTLTK:315 /2013 PTLTK 34 VANHUSPALVELUIDEN ESIMIESTEN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN SEKÄ TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI n kunnan vanhuspalvelupäällikön alaisuudessa toimii palvelualuepäällikkö, vastaava sairaanhoitaja ja osastonhoitaja. Palvelualuepäällikkö vastaa kotihoidosta ja tukipalveluista, vastaava sairaanhoitaja vanhusten asumispalveluista ja osastonhoitaja toimii vuodeosaston esimiehenä. Palvelualuepäällikön ja osastonhoitajan tehtävät ovat virkoja ja vastaavan sairaanhoitajan tehtävä on toimi. Tehtävistä ei ole vielä laadittu tehtävänkuvauksia, mutta sisällöltään ne vastaavat toisiaan. Kuhunkin tehtävään kuuluu seuraavia kokonaisuuksia; - toimii yksikön esimiehenä - vastaa yksikön kehittämisestä - vastaa työyksikön työsuojelusta ja turvallisuudesta - vastaa henkilöstöhallinnosta, rekrytoinnista ja työnjohtotehtävistä - vastaa tiedottamisesta - vastaa budjetin seurannasta - vastaa oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä - vastaa täydennyskoulutuksen toteutumisesta - vastaa työilmapiiristä ja työhyvinvoinnista omalta osalta - vastaa yksikön opiskelijaohjauksesta Muutos selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi organisaation rakennetta. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle; - että palvelualuepäällikön nimike muutetaan hoivapalveluesimieheksi - että vastaavan sairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi ja nimikkeeksi muutetaan hoivapalveluesimies Muutettu päätösehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle; - että vastaavan sairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi ja nimikkeeksi muutetaan hoivapalveluesimies ja

8 Sivu 8 - että se hyväksyy euron lisäkustannukset tästä johtuen. Päätös: Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

9 Sivu 9 PERUSTLTK:277 /2013 PTLTK 35 Liitteet 1-3 OSALLISTUMINEN VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA TUKEVAAN KEHITTÄMISHANKKEESEEN Valtion vuoden 2013 talousarvioon on varattu määräraha vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin. Määrärahasta 5,0 milj. euroa on varattu kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeisiin osoitettuihin valtionavustuksiin. Painopiste on erityisesti isoissa hankkeissa, joilla kehitetään ikääntyvän väestön kotiin annettavia palveluja ja niiden menetelmiä. Avustus voidaan myöntää kunnan tai kuntayhtymän joko yksinään tai yhteistyössä toteuttamiin hankkeisiin, joilla edistetään vanhuspalvelulain mukaisia tarkoituksia. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tuettavissa hankkeissa kehitetään uusia mennessä. toimintamalleja, työtapoja ja hyviä käytäntöjä iäkkään väestön palvelujen parantamiseksi. Kehittämishanke voidaan toteuttaa ajalla Valtionavustuspäätökset toimitetaan hakijoille viimeistään Valtionavustus on 75% hankkeen kokonaiskustannuksista. Länsi- ja Keski-Uudenmaan yhdeksän kuntaa (Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Lohja,, Sipoo ja peruskuntayhtymä Karviaisesta Karkkila ja Vihti) hakee valtionavustusta voimaan tulevan vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ikälaki ) toimeenpanoa tukevaan kehittämishankkeeseen. Hanke on osa laajempaa Etelä-Suomessa toteutettavaa kehittämisohjelmaa RISTO -Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn, jota johtaa ja hallinnoin Etelä-Karjalan sosiaali-terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote. Suunniteltavassa hankkeessa kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa gerontologisen valmennuksen toimintamalli, joka pohjaa uusimpaan gerontologiseen tietoon ja ratkaisu- ja voimavaralähtöiseen lähestymistapaan. Toimintamallin avulla kunta pystyy kehittämään kotihoidon käytäntöjään vastaamaan ikälain tavoitteisiin. Hankkeen keskeiset osallistujat ovat kuntien kotihoidon lähi- ja hallinnolliset esimiehet (40). Hanketyöskentelyn avulla osallistuvat kotihoidon lähi- ja hallinnolliset esimiehet: Saavat gerontologisessa ja muistityössä tarvittavan uusimman tiedon ja osaamisen, joka luo perustan iäkkään ihmisen hyvinvointia edistävälle hoidolle ja palvelujen kehittämiselle

10 Sivu 10 Saavat taitoja gerontologisen valmennusotteen tuella vahvistaa omaa ja kotihoidon työntekijöiden työotetta, työn uudistamista ja työhyvinvointia Saavat valmiuksia sellaisiin ajattelu- ja työtapoihin sekä käytännön menetelmiin, joiden avulla iäkkään ihmisen omien voimavarojen ja vahvuuksien käyttöä vahvistetaan Lisäävät taitojaan toimia rakentavana välittäjänä ja tukijana iäkkään ihmisen verkostoissa ja gerontologisen työn moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa Vahvistavat Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueen kuntien välistä yhteistyötä ja kehittelyä Alueellisen vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyvän hankehakemuksen keskeiset kehitettävät toiminnalliset alueet ovat: 1. Yhteistyö 4 2. Palvelujen saatavuus ja tavoitettavuus 7 3. Monipuolisen asiantuntijuuden lisääminen ja käyttöönotto Palvelutarpeeseen vastaaminen Palvelutarpeen arviointi Palvelun laatu 19 Vastaavasti alueellisen hankehakemukseen sisältyvien osahankkeiden tavoitteet ovat seuraavat: 1. Gerontologisen osaamisen ja esimiestyön vahvistaminen 2. Ikääntyneiden ravitsemus 3. Suun terveydenhoito 4. Gerontologisen sosiaalityön vahvistaminen Jatkosuunnittelussa ja tulevassa päätöksessä valtionavusta selviää hankkeen laajuus ja rahoitus. Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien kehittämistyön talousarvio , josta valtionavustus Kuntien omarahoitusosuus Kustannukset kohdentuvat kahdelle ta-vuodelle. Väestö Rahoitus- Rahoitus- Kunta 1/2013 osuus osuus / v. Hanko Hyvinkää Inkoo Lohja

11 Sivu 11 Karviainen Järvenpää Sipoo Yhteensä Liitteet: - liitteenä Hakemus RISTO -Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn - liitteenä RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn, Hankesuunnitelma liitteenä STM:n kirje 59/2013 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: päättää, että osallistuu "RISTO -Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn"-hankkeeseen sillä edellytyksellä, että hanke saa valtionavustusta. Ehdotuksen mukaan.

12 Sivu 12 PTLTK 36 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2012 Sosiaaliasiamiesjärjestelmän luomista on perusteltu hallituksen esityksessä sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeusturvan edistämistavoitteella (HE 137/199 vp). Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito on vuodesta 2009 lukien tuottanut sosiaaliasiamiehen palvelut Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (, Lohja, Karjalohja, Inkoota lukuunottamatta,) Perusturvakuntayhtymä Karviainen (Nummi-Pusula, Vihti, Karkkila) Hyvinkään kaupungille, Mustijoen perusturvalle (Mäntsälä ja Pornainen). Sosiaalitaidossa työskentelee kokoaikainen sosiaaliasiamies, jonka toimipaikka on Järvenpäässä. Kunnat järjestävät tilat henkilökohtaisille tapaamisille tarvittaessa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä, vaan neuvoo ja opastaa asiakkaita sekä avustaa tarvittaessa päätökseen liittyvässä muutoksenhaussa. Vuoden 2012 aikana sta otettiin yhteyttä sosiaaliasiamieheen kaikkiaan 19 kertaa (23 v.2011 ja viisi v.2010). Asiakkaiden yhteydenottojen syynä olivat koko alueella enimmäkseen päätöksiin tai sopimuksiin liittyneet asiat ja palvelun tuottaminen tai epäasialliseksi koettu kohtelu. Suurin osa koski selvästi toimeentulotukiasioita. Epäasialliseksi koettu kohtelu ei koskaan ollut ainoa yhteydenoton syy, vaan esiintyi aina rinnakkain jonkin muun yhteydenoton syyn kanssa. sta otettiin yhteyttä sosiaaliasiamieheen toimeentulotukiasioissa 10 kertaa vuonna LOST- alueelta otettiin yhteyttä lastensuojeluasioissa seitsemän kertaa ja vammaispalveluista 24 kertaa. Hallinto-oikeuteen ei tullut yhtään valituksia viime vuonna sta. Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon tuli yksi kantelu viime vuonna sta. Oikeusasiamiehelle ei tullut yhtään kantelua viime vuonna sta. Yhteydenotoista koko alueella koski viime vuonna noin 50 % toimeentulotukea ja toiseksi suurimman ryhmän muodostivat lastensuojeluasiat yli 26 %:lla. Vammaispalveluista otettiin yhteyttä seuraavaksi eniten, 15,5 % ja ikääntyneiden palveluista 5,5 %. Sosiaaliasiamiehen yhteenvetoa ja suosituksia: 1) asiakkaat tarvitsevat henkilökohtaisia asiointiaikoja ja keskustelumahdollisuutta sosiaalityön ammattilaisten kanssa, 2) kuntien sisäiset toimeentulotuen myöntämisohjeet on syytä päivittää, 3) vammaispalveluissa subjektiivisia oikeuksia koskevien yksilöhuollon päätösten sitominen talousarviovuoteen ei saa merkitä sitä, että vaikeavammaisen henkilön palvelua tosiasiallisesti rajoitetaan, 4) erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle on laadittava erityishuoltoohjelma, 5) lastensuojelua koskevissa asioissa on syytä kiinnittää huomiota avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä riittävään informoimiseen prosessin kulusta. On

13 Sivu 13 myös tärkeää huomioida, että asiakasperheen kanssa laadittu lastensuojelun suunnitelma on palvelujen perusta vaikka työntekijä vaihtuisi. Valmistelu: sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: päättää merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen. Ehdotuksen mukaan.

14 Sivu 14 PERUSTLTK:316 /2013 PTLTK 37 LISÄMÄÄRÄRAHA KUNNANHALLITUKSELLE (PERUSTURVAOSASTO) VUODELLE 2012 Lohjan kaupunginvaltuusto päätti irtisanoa sopimus sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämiseksi n kunnan kanssa alkaen. n kunnanvaltuusto päätti , että n kunta järjestää sosiaali- ja terveyshuollon omana toimintana alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi alkaen tarvittiin uudelleenjärjestelyjä mm. taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Vuoden 2012 talousarviossa ei ollut huomioitu toiminnan käynnistämiseen tarvittavia määrärahoja. Lohjan kaupunki on vastannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä välisenä aikana ja näin ollen myös vastannut toiminnan valvonnasta ja seurannasta. n taloushallinto on hoitanut talouden seurannan n kunnan osalta. Erikoissairaanhoidon kustannukset ja käyttö olivat puolivuotisraportin mukaan talousarvioraamien puitteissa mutta ylittivät raamin viimeisen neljänneksen aikana (2012 TA , 2012 TP ). LOSTin käyttö oli vähäisempää kuin talousarviossa (2012 TA , 2012 TP ). Kaiken kaikkiaan perusturvaosaston vuoden 2012 talousarvion ylitys oli Vuoden 2012 tilinpäätös perustuu seuraaviin tuloksiin: Erikoissairaanhoito ylittyi Perusturvapalvelut ylittyivät yhteensä Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta - päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan hyväksymistä kunnanhallitukselle toimintavuodelle Muutettu päätösehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta - päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan hyväksymistä kunnanhallitukselle toimintavuodelle 2012 ja

15 Sivu 15 - kehottaa kunnanhallitusta tarkistamaan tämän menettelytavan laillisuuden. Päätös: Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

16 Sivu 16 PERUSTLTK:186 /2013 PTLTK 38 PTLTK PERUSTURVALAUTAKUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 5 :n mukaan perusturvalautakunnan tehtävänä on päättää tehtäväalueensa avustuksista. Vuoden 2013 talousarviossa ei suoranaisesti ole tehty varausta avustusten maksamista varten, mutta n kunnan perusturvatoimi on vuosittain myöntänyt avustuksia kunnan alueella tai Länsi-Uudellamaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Vuonna 2012 talousarvioon on varattu avustuksia varten 500 e. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset julkistetaan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. on hyväksynyt seuraavat yleiset myöntämisehdot: 1. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua n kunnan asukkaisiin. 2. Ensisijaisesti tuetaan ssa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. 3. Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että toiminta tukee ja täydentää kunnallisia palveluita. 4. Avustukset on tarkoituksenmukaista kohdentaa niin, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä, toisin sanoen että avustussumma on merkittävä yhdistyksen toiminnan kannalta. 5. Avustuksen tarkoitus on yksilöitävä hakemuksessa. 6. Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen jaettavaksi. 7. Avustusta ei myönnetä ammattialapohjaisille eikä poliittisille järjestöille. 8. Avustajien saajien tulee antaa kunnan viranomaiselle sen tarpeeksi katsomat tiedot järjestön tai yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta ja järjestettävä kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata. sekä seuraavia myöntämisperusteita: 1. Ensisijaisesti myönnetään avustusta sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimintaan, joka kohdistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellisiin, vaikkakin pieniin väestöryhmiin. 2. Anotun avustuksen määrä ja esitetty käyttötarkoitus Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Ehdotus: Lautakunta päättää

17 Sivu 17 - käyttää avustusten myöntämisperiaatteena perusturvalautakunnan hyväksymät perusteet ja ehdot - että jaettavat avustukset ovat enintään että avustusten hakuaika alkaa ja päättyy klo ja että haku julkistetaan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla - että ennen hakuaikaa tänä vuonna saapuneet hakemukset huomioidaan. Päätös: PTLTK 38 Liitteet 4-6 Ehdotuksen mukaan. ====== päätti kokouksessaan avustusten jakamisesta kunnassa ja läntisellä Uudellamaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Hakuaika oli klo mennessä. Mainitun ajan kuluessa ei saapunut yhtään anomusta lukuun ottamatta kahta aikaisemmin vuoden aikana tullutta anomusta. Lautakunta on päättänyt, että myös aikaisemmin tänä vuonna saapuneet anomukset huomioidaan. Finlands Svenska Socialförbund jätti toiminta-avustushakemuksen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto jätti anomuksensa ja lisäksi Aleksis Kiven koulun Vanhempainyhdistys ry. FSSF tarjoaa ruotsinkielisiä koulutustilaisuuksia ja kursseja. Rahaautomaattiyhdistys (RAY) tukee liiton toimintaa. Kunnan myöntämä avustus on tärkeä osa. FSSF anoo kunnalta avustusta esimerkiksi 3 senttiä ruotsinkielistä asukasta kohden. FSSF:n ehdotuksen mukainen avustus 3 s/ruotsinkielinen asukas merkitsisi kunnalle n. 60. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) hakee avustusta puhelin- ja internetpaleluja varten lapsille ja nuorille. Toiminnan on tarkoitus toimia tukena alla 21-vuotiaille lapsille ja nuorille. Toiminta on käyttäjälleen ilmainen ja nuoret voivat käyttää palvelua nimettöminä. MLL:n hakema avustus kunnalta on 500. Summa perustuu 7-20-vuotiaiden määrään siuntiolaisia. Aleksis Kiven koulun Vanhempainyhdistys ry tulee syyslukukauden aikana järjestämään luennon ruokavalion terveydellisestä merkityksestä. Ensisijaisesti luento on suunnattu vanhemmille, mutta myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita. Luentotaksa on 800 ja yhdistys anoo avustusta 400. Liitteet: - Finlands Svenska Socialförbund rf:n toiminta-avustusanomus vuodelle MLL:n avustusanomus lasten ja nuorten puhelin- ja internetpalvelusta vuodelle 2013

18 Sivu 18 - Aleksis Kiven koulun Vanhempainyhdistys ry:n avustusanomus Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Ehdotus: Lautakunta päättää - myöntää yhteensä 500 euro avustuksina seuraavasti: o 60 Finlands Svenska Socialförbund rf:lle ja o 440 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:lle. - että Aleksis Kiven koulun Vanhempainyhdistys ry:lle ei myönnetä varoja, mutta kunta voi omana toimintana tukea ruokavalioon liittyvää valistustoimintaa esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kautta. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

19 Sivu 19 PERUSTLTK:317 /2013 PTLTK 39 EKETVÄTT AB:N OSAKEANTI Liite 7 Eketvätt Ab on vuonna 1962 perustettu pesulayritys Tammisaaressa. Toiminta käsittää tekstiilien pesua ja vuokrausta. Yritys on kesästä 2008 lähtien osa Oy SEB Partners Ab-konsernia. Yritys palvelee paitsi julkista sektoria myös yksityisasiakkaita. Asiakkaina ovat lähinnä sairaalat, terveyskeskukset ja vanhainkodit. Vuonna 2012 uudelleen punnitun pesun määrä väheni 15,1 % jääden kg:aan ja liikevaihto aleni 14,5 % ja oli Vuonna 2012 yritys teki euron tappion. Vuonna 2011 tappio oli n kunnalla on vanhastaan 3 yrityksen osaketta. n kunta on ainoa kunta, jolla on osakkeita yhtiössä. Muut osakkeenomistajat ovat Oy SEB Partners Ab, Samfundet Folkhälsan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja yksityisomistajia. Tilintarkastajien suosituksesta päätettiin yhtiökokouksessa osakeannista yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi. Osakeanti käsittää vähintään 1 ja enintään uutta osaketta. Osakemerkintä tarjotaan nykyisille osakkeenomistajille nykyisen osakeomistuksen suhteessa. n kunnalle tarjotaan 5 uutta osaketta. Jokaisen uuden osakkeen hinta on 80 euroa. n kunnalla on yrityksen kanssa yksivuotinen sopimus palvelujen hankkimiseksi perusturvaosaston yksiköille. Tarkoituksena on kilpailuttaa nämä palvelut vuoden 2013 aikana. Liitteet: - liitteenä Eketvätt Ab:n osakeanti, Eketvätt Ab:n tasekirja 2012 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta - päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta ei merkitse uusia osakkeita yrityksessä. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

20 Sivu 20 PTLTK 40 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 1-3/2013 Oheismateriaali Liite 8 Perusturvalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on tilanteen mukaan 25,5 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla maaliskuun lopun tasolla 25 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä (18,3 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua alhaisempina (24,9 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 3/ Liitteenä tilanneraportti Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

21 Sivu 21 PTLTK 41 Ehdotus: MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista.

22 Sivu 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 31 34, 36, 37, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 35, 38 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta Puistopolku Pykälät: 35, 38 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 Sivu 23 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot