Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Pitkäaikainen luotto Talousarvion toteumavertailu ajalta Sivistystoimen täyttöluvat Oikaisuvaatimus päätöksestä etuosto-oikeuden käyttamiseksi / 168 Kokkonen 95 Kirjastoselvitys Eksoten vuokraamien rakennusten omistus- ja 173 hallintajärjestelyt 97 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Rautjärvellä tapahtuu hankehakemus 179

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-16:17 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-16:17 1. varapj Europaeus Teemu 14:00-16:17 2. varapj Kuru Katja 14:00-16:17 jäsen ptk tark. Lensu-Saukkonen Helena 14:00-16:17 Jäsen Tervonen Timo 14:00-16:17 jäsen ptk tark. Vanhatalo Mika 14:00-16:17 jäsen Terävä Liisa 14:00-16:17 valtuuston pj Luumi Kari 14:00-16:17 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-16:17 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-16:17 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-16:17 talouspäällikkö Poissa Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Katja Kuru Pöytäkirjantarkastaja Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kj:n ehdotus: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kj:n ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teemu Europaeus ja Katja Kuru. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Kuru ja Timo Tervonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Pitkäaikainen luotto 145/ /2015 Kh Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan hy väk synyt talousarvion, joka sisältää euron talousarviolainan Sim peleen yhtenäiskoulun uudisrakentamiseen ja korjaamiseen. Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset euron pitkäaikaisesta luo tos ta lähetetyllä tarjouspyynnöllä seuraavilta rahoittajilta; Dans ke Bank Oyj, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Handelsbanken, Kun ta rahoi tus, Nordea, Oma Säästöpankki, Pohjola Pankki Oyj ja Simpeleen Osuus pank ki. Tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa palauttivat Danske Bank Oyj, Handels ban ken, Kuntarahoitus, Nordea, ja Simpeleen Osuuspankki. Tar joukset avattiin ja avaustilaisuudesta tehtiin avauspöytäkirja klo Avaustilaisuudessa todettiin, että Etelä-Karjalan Osuuspankki, Oma Sääs tö pank ki ja Pohjola Pankki Oyj ei jättänyt tarjousta. Tarjoukset olivat lähes tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten kor ko mar ginaa lin vaihteluväli oli 0,500 1,700 %. Handesbankenilla oli alhaisin kor komar gi naa li. Kuntarahoituksella ei ollut järjestelypalkkiota eikä muita lai nanhoi to ku lu ja. Vertailussa lainat on käsitelty kahtena eri luottona. Vertailulaskelmat tehtiin siten, että euroa sidotaan 12 kk euriboriin ja loppu euroa 10 vuoden laina-ajalla 5 vuoden jaksoon. Danske Bank Oyj ei ole tarjouksessaan ilmoittanut jaksottaisen lainan kiinteää korkoa viiden vuoden jaksolle, mutta teimme vertailun 3. vuoden kiinteän koron mukaan. Tarjoukset olivat kilpailukykyisiä. Handelsbankenin tarjous oli vertailussa ko ko nais ta lou del li ses ti edullisin. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Handelsbankenin tarjouksen 10 vuoden laina-ajal le otettavista vuosittain tasalyhenteisesti lyhennettävistä eu ron 12 kk euriboriin ja euron 5 vuoden kiinteä korkoisen lai natar jouk sen mukaisesti ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja talouspäällikön al lekir joit ta maan asiakirjat sekä neuvottelemaan tarkemmat luoton nostoon liitty vät yksityiskohdat luotonantajan kanssa. Hyväksyttiin. Kunnanhallituksen 2. varapj Teemu Europaeus ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui tämän pykälän ajaksi kokouksesta.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Liitteet Jakelu Lainatarjouksien vertailulaskelma Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus Nordea Simpeleen Osuuspankki Hinkkanen Paula

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Talousarvion toteumavertailu ajalta / /2014 Kh Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven kunnan talousarvion mukaan kunnan ylijäämä vuodelle 2015 on arvioitu euroon. Kulunut kolme kuukautta on ollut käyttötalouden toimintakatteen osalta lä hes ta voit teen mukainen. Toimintatuotot painottuvat vuoden jälkipuoliskolle, jo ten ne ovat 5,1 prosent ti yk sik köä alle tavoitetason. Verotulojen kertymän osalta on ylitystä 1,3 prosenttiyksikköä. Val tion osuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen toteuma painottuu loppuvuodelle. Rautjärven kunnan ylijäämäksi ajanjaksolle on muo dos tumas sa ,73 euroa. Investointien osalta oli käytetty ,59 euroa. Tuloslaskelman toteutumisvertailu on laskettu kirjanpidon pe rus teel la suori te pe ri aa tet ta noudattaen. Kuntakonserniin kuuluvan Rautjärven Vuokratalot Oy:n kirjanpidolliseksi tili kau den voitoksi ko. ajan jak sol le on toteutunut ,28 euroa. Käyt tökat teen toteuma on lähes talousarvion mukainen. Käyttöaste on 87,2 % ( b. 92,3 %). Simpeleen Lämpö Oy:n tulos oli ajanjaksolla ,97 euroa, jossa maalis kuun myynnin osuus on arvioitu. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2015 toteutumisvertailun ajalta ja esittää sen kunnanvaltuuston tietoon. Hyväksyttiin. Jakelu Kunnanvaltuusto

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Sivistystoimen täyttöluvat 29/ /2015 Kh Valmistelija: Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: Sivistystoimessa on tullut avoimeksi seuraavat tehtävät: Peruskoulun tuntiopettajan sijaisuus (kotitalous, englanti, terveystieto) ajak si Vuoksenniskan koulun harjaantumisopetukseen jouduttiin palkkaamaan luku vuo dek si kahdelle uudelle rautjärveläiselle oppilaalle yh teinen mää rä ai kai nen koulunkäyntiavustaja. Asiantuntijoiden mukaan avus taja on vält tä mä tön myös ensi lukuvuonna. Paikka täytetään määräaikaisena ajak si , työaika on 30 tuntia/vk. Yhteiskoulun erityisopetuksen pienryhmään siirtyy alakoulusta elokuussa op pi las, joka asiantuntijalausuntojen mukaan tarvitsee oppimisensa tueksi avus ta jan. Alakoulussa häntä on avustanut luokkakohtainen kou lun käyn tiavus ta ja. Tämä tehtävä on mahdollista täyttää sisäisin järjestelyin niin, että var hais kas va tuk ses ta vapautuva perhepäivähoitaja siirtyy yhteiskoululle kou lun käyn ti avus ta jak si (työaika 32,5 tuntia/vk). Hän aloittaa op pi so pi muksel la koulunkäyntiavustajan opinnot. Tätä tehtävää varten on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöstä koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kohden net tua valtionavustusta, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Esittelijän ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat edellä mainituille tehtäville. Hyväksyttiin. Jakelu Sivistyslautakunta Toppinen Eila

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus päätöksestä etuosto-oikeuden käyttamiseksi / Kokkonen 86/ /2015 Kh Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kauppakirjalla on Kosti Maininki myynyt Juhani ja Päivi Kok kosel le aiemmin rekisteröidyn m 2 määräalan M602 Rau ta tie alue 1 tilasta 2.000,00 euron kauppahinnasta. Alue sijaitsee Simpeleen asema-alueen eteläpuolella ja rajoittuu Raujärven kun nan valtatie 6 ja rautatien välissä olevaan tilaan, Kokkosten omis tamaan ent. Simpeleen asemakiinteistöön sekä rata-alueeseen. Simpele-Änkilä osayleiskaavassa määräala on merkittu rautatiealueeksi. Kun nan val tuus ton hyväksymässä kaavarungossa alue on merkitty mah dollisek si työpaikka-alueeksi, jonka kautta aseman henkilöliikenneyhteyttä Sim pe leen taajamasta voitaisiin parantaa. Etuostolain /608 mukaan kunta voi käyttää etuostoikeuttaan kiinteis töön maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamiseen sekä virkistys- ja suo je lu tar koi tuk sia varten. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää kiinteistökauppaan, jossa kohteena on yli m 2 ala eikä kauppa ole perintökaaren mukaisten perijöiden välinen. Etuosto-oikeuden käytettäessä noudatetaan alkuperäisen kauppakirjan eh to ja. Etuosto-oikeuden käyttämisestä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle 3 kuu kau den kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää käyttää etuosto-oikeutta kaupassa, koska mää räala on erittäin tärkeä Simpeleen taajaman yhdyskuntarakentamista varten. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Juhani ja Päivi Kokkonen ovat tehneet kunnanhallitukselle oi kai su vaa timuk sen päätöksestä , jossa he pyytävät kunnanhallitusta kumoa maan tehdyn päätöksen.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kokkosten tavoitteena on päästä kokeilemaan uusia kasvi-innovaatioita alu eel le, joka on hyvin monimuotoista pienelle alueelle sijoittuvaa maa-ainek sen koos tu muk sen osalta. Tutkimustoiminta tarvitsee paikallista työ panos ta jo ka päi väi seen huoltotoimintaan, joten maa-alueella on myös työl listä vää vai ku tus ta verotuksellista tuottoa paikallisestikin. Alueen reunaan saakka on jo tehty kolme metriä leveä huoltotie toi min tojen yl lä pi tä mi sek si. Tarkoituksena on myös alueen virkistyskäytön mah dollis ta va toiminta huoltouran kiemurrellessa laikulta toiselle vain parin metrin le vyi se nä huoltopolkuna puutarhatraktorin kulukuurana sekä luontopolkuna liik ku jil le. Oikaisuvaatimuksen tekijät toivovat, että kunnanhallitus muuttaisi päätöstä in no vaa tio- ja yrittäjäystävälliseen muotoon luopumalla etuosto-oikeuden käyt tä mi ses tä ja sallimalla alueen hyöty-/ virkistyskäyttömahdollisuus rautjär ve läis ten veronmaksajien hyödyksi veroineen ja palvelutarjontoineen. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mielestä alueen käyttäminen työ paik ka-aluee na tulevaisuudessa ei estä tämän hetkistä käyttösuunnitelmaa. Kaavan val mis tut tua kunnalla on oikeus lunastusoikeus tulevaisuudessa, joten kun nan ei ole tarpeen sijoittaa varoja maanostoon tässä tilanteessa olettaen alueen pysyvän pitkäänkin vara-alueena kunnassa olevien huo mat tavas ti kustannustehokkaampien yrityspaikkojen rakentamisen takia. Kokkoset myös toteavat olettaneensa, että kunnanhallitus ei tule käyt tämään etuosto-oikeuttaan, koska se ei sitä käyttänyt Senaatti-kiinteistöjen ja Mainingin välisessä kaupassa. Vastine oikaisuvaatimukseen Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa junayhteys on tu le vaisuu des sa henkilöliikenteen runkoyhteys Imatralle ja Lappeenrantaan. Tämä edellyttää rautatieaseman saavutettavuuden parantamista Simpeleen taa ja mas ta erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kokkoset ovat aiemmin ostaneet Senaatti-kiinteistöiltä Simpeleen asema-alu een rakennuksineen. Kaupan myötä Simpeleen aseman lii ken nealu eel le oleva kulkuyhteys on rasitteena Kokkosten omistamalla tontilla. Alueella tehdyissä katselmuksissa on todettu, että tilusjärjestelyt ovat aiheut ta neet ogelmia pysäköinnin järjestämiselle, jonka vuoksi Lii ken ne viras to on yhdessä Rautjärven kunnan kanssa ottanut uusia alueita py säköin ti käyt töön. Samoin katselmuksissa on todettu, että nykyiselle ra si te alueel le ei ole mahdollista rakentaa toimivaa ja turvallista kevyenliikenteen yhteyt tä. Lisäksi liittymä valtatie 6:lle on todettu turvattomaksi huonon nä kemän takia. Edellä mainittujen seikkojen perusteella Simpele-Änkilä kaavarunkoon on otet tu tavoite uuden kulkuyhteyden rakentaminen rautatieasemalle. Uuden tie yh tey den rakentamisen kannattavuuden parantamiseksi on kaa va rungos sa osoitettu työpaikkarakentamista uuden tieyhteyden varaan. Uuden tieyhteyden rakentamisen myötä olisi myös mahdollista poistaa nykyi set rasitteet Kokkosten omistamalta alueelta, jolloin nykyinen tontti tulisi

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus pa rem min omistajien hyödynnettäväksi. Maininki on samalla luovutuskirjalla ostanut Senaatti-kiinteistöiltä rata-aluei ta eri puolilta Suomea. Etuostolain 3 :n mukaan etuosto-oikeus on sil lä kun nal la, jonka alueella sijaitsee suurin osa kiinteistöjen yh teen las ketus ta pin ta-alas ta, joten Rautjärven kunnalla ei ole ollut etuosto-oikeutta aiem paan kauppaan. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hylkää Juhani ja Päivi Kokkosen oikaisuvaatimuksen, koska kunnalla on etuostolain mukaiset perusteet etuosto-oikeuden käyt tä miseen. Hyväksyttiin. Kunnanjohtajalle annettiin valtuudet sopia koekasvatusalueen vuok raa mises ta Kokkosille. Liitteet Jakelu Oikaisuvaatimus etuosto-oikeuden käyttäminen Juhani ja Päivi Kokkonen Kokkonen Juhani ja Päivi Maininki Kosti

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kirjastoselvitys / /2014 Sivltk Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunnan taloussuunnitelmaan sivistystoimen toiminnallisiksi muutoksiksi vuosille on mm. kirjastotoimeen kirjattu euron säästötavoite. Valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaan Asemankirjaston palvelua korvaavat toiminnot selvitetään vuoden 2015 aikana. Säästön aikaansaaminen edellyttää yhden henkilön työpanoksen vähentämistä sekä säästöjä kiinteistö- ja aineistomenoissa. Sivistystoimenjohtaja ja vs. kirjastonjohtaja ovat tehneet vaihtoehtolaskelmia, mitä yhden henkilön työpanoksen vähentäminen tarkoittaisi yksikköjen aukioloaikoihin ja tehtävien hoitamiseen. Vaihtoehdot on kuvattu oheisissa liitteissä. Esittelijän ehdotus: Lautakunta päättää selvitystyön etenemisen aikataulun ja sen, mitä vaihtoehtoja otetaan jatkovalmisteluun. Lautakunta kävi keskustelun liitteen mukaisista vaihtoehdoista, jotka ovat: 1) Asemankirjaston toiminta lakkautetaan ja kirjaston toiminta keskitetään pääkirjastoon 2) Asemankirjaston aukiolo vähennetään kahteen päivään 3) Asemankirjaston aukiolo vähennetään yhteen päivään 4) Itsepalvelukirjasto 5) Kylätalo (ei virallista kirjastotoimintaa) 6) Jokin muu? Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että lukien Asemankirjasto on auki kahtena päivänä viikossa, neljä (4) tuntia päivässä. Aukiolotuntien määrä vähenee nykyisesti 19 tunnista kahdeksaan tuntiin (vähennys 11 tuntia/vk). Kirjastonjohtaja päättää aukiolopäivät ja kellonajat niin, että aukiolo palvelee sekä aamupäivällä

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus että illalla kirjastossa asioivia. Aukiolotunnit tulee sijoittaa sellaiseen aikaan, jolloin asiakkaista on aiemman kokemuksen mukaan ollut eniten. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että aamupäivän aukiolo sattuu asiointiliikenteen kanssa samalle päivälle. Kh Myös pääkirjaston aukioloaikojen supistamisessa tulee ottaa huomioon torstain palveluliikenteen ajopäivä sekä toripäivä, jolloin aukiolon pitää alkaa klo 10. Muina päivinä aukiolon alkaminen tulisi sijoittaa samaan aikaan, jottei kirjaston aukiolosta tulisi kovin sekavaa. Pääkirjasto on auki edelleen viitenä päivänä viikossa. Säästöä kirjaston aukiolojen supistamisesta syntyy yhden henkilön vähentämisestä noin euroa. Llisäksi lautakunta esittää säästettäväksi materiaalihankinnoista 6000 euroa (lehdet ja kirjat). Lautakunta seuraa edelleen lainaus- ja kävijämäärien kehitystä. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Talousarviossa sitovaksi tavoitteeksi on asetettu: "Ase man kirjaston palvelua korvaavat toiminnot selvitetään vuoden 2015 ai ka na, säästö euroa." Sivistyslautakunnan esityksen perusteella talousarvion tavoitteeksi ase tetus ta säästötavoitteesta jäädään euroa, ei päätös sisällä selvitystä kor vaa vis ta toiminnoista. Päätöksen valmistelussa ei myöskään ole kuultu henkilöstöä, jonka työsuh tei siin tai olosuhteisiin päätös vaikuttaa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa asian sivistylautakunnan valmisteltavaksi. Toimin nan järjestämisen vaihtoehdoista tulee tehdä riittävä selvitys. Vaih to ehto jen tulee perustua valtuuston määrittelemään euron sääs tö ta voittee seen. Selvityksen aikana tulee kuulla henkilöstön ja käyttäjien nä kemyk set. Hyväksyttiin. Liitteet Jakelu Kirjastoselvitys Kirjastotoimen tilastotietoja Rautjärven Asemanseudun kirjaston lakkauttaminen, Rautjärven Asemanseudun kyläyhdistys ry:n kirje Sivistyslautakunta Toppinen Eila

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Eksoten vuokraamien rakennusten omistus- ja hallintajärjestelyt 136/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Sosiaali- ja terveydenhuoltolain uudistumisen yhteydessä on noussut tarpeel li sek si selvittää minkä tahon on tarkoituksenmukaisinta omistaa ne kiin teis töt, joissa sote-palveluja tuotetaan. Kuntajohtajien neuvottelukunta on päättänyt, että Etelä-Karjalan alueella selvitystyön tekee sote-kiin teis tö jen myyntiä selvittävä työryhmä. Työryhmä on listannut 13 kohdetta, joiden olisi tarkoituksenmukaista olla Ek so ten hallinnassa. Rajaus on tehty siten, että siitä on poistettu pal ve luasu mi ses sa olevat kiinteistöt ja ne kiinteistöt, joiden osalta Eksoten vuokraus on alle 50 prosenttia. Työryhmä on pyytänyt alustavaa kannanottoa kuntien näkemyksestä. Kantaa tulisi ottaa siihen mikä on kunnan ensisijainen vaihtoehto tilaratkaisulle tu le vai suu des sa. Rautjärven hoitokeskuksen kohdalla vaihtoehtoja olisivat vuok rauk sen jatkaminen uusin ehdoin tai rakennuksen siirtäminen Eksoten omis tuk seen. Rautjärven osalta esitykseen sisältyy hoitokeskuksen kiinteistö, jonka koko nais huo neis to ala on 5.123,0 m 2 : Yht. Eksote Hyvinvointiaseman tilat 1.578,5 m ,5 m 2 Vuodeosasto 656,0 m 2 656,0 m 2 Tehostetut palveluasunnot 964,5 m 2 176,0 m 2 Muut palveluasunnot 513,5 m 2 Kotihoitokeskus 86,5 m 2 72,0 m 2 Vanhustenhuollon yhteiset palvelutilat 381,5 m 2 381,5 m 2 Henkilökunnan ja muut yleiset tilat 186,0 m 2 186,0 m 2 Kellaritilat 766,5 m 2 380,0 m 2 Kellaritilojen loppuosa on luokiteltu koko kiinteistöä palveleviksi huol to tiloik si, joten koko kiinteistön vertailukelpoinen huoneistoala on 4.722,0 m 2. Jos vuodeosasto muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, Ek soten hallintaan jäävä osuus kiinteistöstä olisi m 2. Eksoten osuus olisi yli 50 %, vaikka osa käytävätiloista jyvitettäisiinkin palveluasunnoille. Lisäksi Eksote on vuokrannut 25 m 2 hoitokeskuksen huoltorakennuksesta. Huol to ra ken nus ei kuitenkaan kuulu järjesteltävään kokonaisuuteen, koska se palvelee pääosin teknisen toimen ja Simpeleen Lämpö Oy:n tar peita. Rautjärven osalta asiasta käydään neuvottelu maanantaina klo Kunnanjohtaja selostaa neuvottelun tulosta kokouksessa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus pitää parhaana vaihtoehtona hyvinvointiaseman tilojen pit-

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus kä ai kais ta (15 vuotta) vuokrasopimusta sekä muiden hoitokeskustilojen vuok raa mis ta niin, että tiloihin tehtävät investoinnit voidaan kuolettaa Ekso ten tehostuneen toiminnan avulla. Hyväksyttiin. Liitteet Jakelu Jatkokysely Eksoten jäsenkuntien tahtotilasta Eksoten vuokraamien rakennusten omistamiseen liittyen Eksoten tilatyöryhmä Pöllänen Ari

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Rakennustoimikunta - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Tekninen lautakunta - pöytäkirja Kunnanjohtaja - viranhaltijapäätös , 1 : Hallintokeskuksen toimialajohtajan tehtävät Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista hallituksen pöytäkirja Etelä-Karjalan jätelautakunta - esityslista pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta - esityslista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö - kokouskutsu Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hallitus ei käytä otto-oikeutta teknisen, sivistyslautakunnan eikä rakennustoimikunnan päätöksiin. Hyväksyttiin.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Valtiovarainministeriö - Päätös VM 136:06/2014, 876/ /2015: Kuntien tietoturvajaoston asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö - Kuntainfo 5/2015, Helsinki : Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös Opetus- ja kulttuuriministeriö - Opetus- ja kulttuuritoimen valtionsosuuspäätöksiä ja yksikköhinta- ja suoritemääräpäätöksiä Valvira - Päätös , Dnro 2827& /2015: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen: Hoivakoti Metsätähti, Helsinki - Päätös , Dnro 3830/ /2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen: Stella Kotipalvelut Oy, Helsinki Imatran seudun kehitysyhtiö Oy - Osavuosikatsaus Aluehallintovirasto - Tiedote : Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lähes 3,9 miljoonaa euroa nuorten työpajatoimintaan Maanmittauslaitos - Kutsu yksityistietoimitukseen , toimitus koskee yksikköä Rinnemäki Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Päätös , , voimaantulo : Linja-Karjala Oy:n reittiliikennelupahakemuksen hyväksyminen - Päätös , , voimaantulo : OnniBus.com OY.n reittiliikennelupahakemuksen hyväksyminen - Sopimusmuutos, Kasely/1570/2014, : Siirtymäajan liikennointisopimuksen nro muutos Rautjärven Asemanseudun Kyläyhdistys ry - Kirje : Rautjärven asemanseudun kirjaston lakkauttaminen Imatran kaupunki - Valtuuston pöytäkirjanote : Imatran sote-palvelujen integraatio Eksoteen sekä ruokapalvelujen siirtäminen Saimaan Tukipalvelut Oy:n Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin.

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Muut asiat Kh Kuntamarkkinat Timo Tervonen esitti, että kunnanhallitus osallistuisi kuntamarkkinoille. Kunnanhallitus päätti, että kuntamarkkinoille osallistumista varten tehdään ho tel li va rauk set. 2. Virkavalintapäätökset tiedoksi kunnanhallitukselle Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Liisa Terävä edellytti, että kaikki vir ka valin ta pää tök set tulee saattaa kunnanhallituksen tietoon mahdollista ot to-oikeu den käyttämisen arviointia varten. Kunnanhallitus päätti, että kaikki virkojen ja toimien täyttöä koskevat päätök set tulee saattaa kunnanhallitukselle erikseen tiedoksi. Jakelu Kujantola-Nupponen Päivi Toppinen Eila Pöllänen Ari Yhteispalvelupiste

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Rautjärvellä tapahtuu hankehakemus 151/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kärki-Leaderin hankkeet ovat avautuneet haettavaksi. Projektipäällikkö Juha-Pekka Natunen on laatinut hankesuunnitelman Raut jär vel lä tapahtuu - markkinointia yhteisön voimin. Hankkeen kesto on ja hanke tukee hyväksytyn markkointisuunnitelman to teut ta mis ta. Hankkeeseen on budjetoitu projektipäällikön palkkaus 50 % työajalla. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hankesuunnitelman ja päättää han ke ha ke muksen jättämisestä. Hanke voidaan aloittaa ennen hankkeen hy väk sy mis päätös tä, mutta hanketta muutettava tai hanke on keskeytettävä, jos han ke hake mus ta ei haetussa muodossa hyväksytä. Hyväksyttiin. Projektipäällikkö Juha-Pekka Natunen esitteli hankehakemusta ennen pää tök sen te koa eikä ollut läsnä päätöksenteon aikana. Asia käsiteltiin kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jäl keen. Liitteet Hankesuunnitelma Rautjärvellä tapahtuu - markkinointia yhteisin voimin

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 91, 100 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle vaitus tehdään: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio p f: s-posti: Kunnallisvalitus: Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus: Kunnanhallitus , 94 Valitusaika: Muu valitusviranomainen, : Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (KunL 93, 95 ). Pöytäkirjan nähtävilläpito: klo Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä, os. Simpeleentie 12, Simpele. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 05.05.2014 klo 14:00-16:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot