SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2006 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 115. Elintarviketurvallisuusvirastosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2006 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 115. Elintarviketurvallisuusvirastosta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2006 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 115 Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 19 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 :n muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c :ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 :n muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2006 ja Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta N:o 115 Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain (25/2006) 1 :n 2 momentin ja 8 :n sekä 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 29 :n 2 momentin nojalla: 1 Organisaatio 2 Kelpoisuusvaatimukset Elintarviketurvallisuusvirastossa on osastoja ja yksiköitä sekä osasto- ja yksikköjaon ylittäviä toimintakokonaisuuksia. Osasto tai yksikkö, jonka tehtävänä on riskinarviointi tai tieteellinen tutkimus, voidaan työjärjestyksessä määrätä tutkimusosastoksi tai -yksiköksi. Viraston organisaatio on järjestettävä siten, että valvonta on toiminnallisesti erillään riskinarvioinnista, tieteellisestä tutkimuksesta ja laboratoriotutkimuksesta. Viraston, osaston tai yksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Kelpoisuusvaatimuksena viraston virkoihin on: 1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viraston toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus; 2) osaston johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys osaston toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä tutkimusosaston johtajalla lisäksi tohtorin tutkinto ja tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan; 3) yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin

2 386 N:o 115 tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä tutkimusyksikön johtajalla lisäksi tohtorin tutkinto; 4) tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; 5) tutkimusprofessorilla tohtorin tutkinto ja tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalan tutkimus- ja kehittämistehtäviin; 6) yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito. Pääjohtajalla, osaston johtajalla ja yksikön johtajalla on kelpoisuusvaatimuksena myös suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 3 Arvonimet Viraston tutkimusjohtajalla sekä tutkimusosaston ja -yksikön johtajalla on professorin arvonimi. 4 Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Osaston tai tutkimusosaston johtajan, yksikön tai tutkimusyksikön johtajan, tutkimusjohtajan, tutkimusprofessorin sekä osasto- ja yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden johtajan nimittää pääjohtaja. Muun kuin edellä mainitun virka- tai työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa palvelukseen pääjohtaja tai muu viraston henkilöstöön kuuluva siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Tutkimusprofessorin virka voidaan täyttää kutsusta. 5 Virkavapaus Virkavapauden myöntää: 1) pääjohtajalle enintään kahdeksi vuodeksi maa- ja metsätalousministeriö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto; 2) osaston tai tutkimusosaston johtajalle, yksikön tai tutkimusyksikön johtajalle, tutkimusjohtajalle, tutkimusprofessorille sekä osasto- ja yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden johtajalle pääjohtaja; 3) muulle virkamiehelle pääjohtaja tai muu työjärjestyksessä tehtävään määrätty virkamies. Sellaisen virkavapauden tai muun vapauden myöntämisestä, johon henkilöstöllä on oikeus lain, asetuksen taikka virka- tai työehtosopimuksen nojalla, määrätään työjärjestyksessä. 6 Pääjohtajan tehtävät Pääjohtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa virastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että viraston tehtävät hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Pääjohtajan tulee seurata alan kehitystä sekä huolehtia viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä ja uudistamisesta. Pääjohtaja päättää neuvoa-antavien toimielimien asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä. 7 Muiden esimiesasemassa olevien tehtävät Viraston esimiesasemassa olevat henkilöt vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle osastolle tai tutkimusosastolle, yksikölle tai tutkimusyksikölle tai muulle sisäisen organisaation toimintayksikölle taikka toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Heidän tulee seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten toteuttamiseksi. 8 Työjärjestys Viraston työjärjestyksessä määrätään tarkemmin viraston osaston tai tutkimusosaston, yksikön tai tutkimusyksikön, muun sisäisen organisaation toimintayksikön sekä osasto- ja yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden

3 N:o tehtävistä ja työnjaosta, pääjohtajan ja muun henkilöstön sijaisten määräämisestä, henkilöstön tehtävistä, pääjohtajan apuna toimivasta viraston sisäisestä johtoryhmästä sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. 9 Valtion edustaminen Virasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa virastolle kuuluvissa asioissa, jollei muualla toisin säädetä. 10 Tutkijat ja harjoittelijat Virastoon voidaan ottaa määräaikaisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka palkkaa tai palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai muuta viraston toimialaan kuuluvaa työtä tai osallistuvat työharjoitteluun ja saavat siinä käyttää viraston tiloja, laitteita ja tarvikkeita. Tutkijan ja harjoittelijan ottamisen ehdoista ja asemasta määrätään työjärjestyksessä. 11 Ministeriöiden yhteistyö elintarvikevalvonnassa Maa- ja metsätalousministeriö allekirjoittaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 :n mukaisen tulostavoiteasiakirjan Elintarviketurvallisuusviraston kanssa ja antaa saman asetuksen 66 i :ssä tarkoitetun tilinpäätöskannanoton. Tulostavoiteasiakirja ja tilinpäätöskannanotto on valmisteltava yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 12 Elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmä Elintarvikevalvonnan yhteistyötä varten maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä: 1) Elintarviketurvallisuusviraston tulosohjauksen yhteensovittamista siltä osin kuin käsiteltävä asia liittyy elintarvikeketjun turvallisuuteen ja kuluttajan suojaamiseen säännösten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta; 2) elintarvikevalvonnan yleistä suunnittelua ja valvonnan ohjausta; 3) yhteisiä toimintalinjoja elintarvikeketjuun liittyvissä terveysvaaratilanteissa; sekä 4) muita, elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmän jäsenten sen käsiteltäviksi saattamia asioita. Yhteistyöryhmä voi tarvittaessa antaa lausuntonsa sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. 13 Elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmän kokoonpano Maa- ja metsätalousministeriö asettaa elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmään kuuluvat jäseninä kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Elintarviketurvallisuusviraston edustajat sekä Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstön edustaja. Jokaiselle jäsenelle määrätään myös varajäsen. Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa kutsua yhteistyöryhmään asiantuntijoiksi myös muiden ministeriöiden, virastojen ja laitosten edustajia, jos se on tarpeen elintarvikeketjun kattavan valvonnan yhteensovittamiseksi. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön edustaja. Yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 14 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Tällä asetuksella kumotaan elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmästä 21 päivänä joulukuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (1289/2000).

4 388 N:o 115 Ne viraston virkamiehet, joilla on tämän asetuksen voimaan tullessa virkaan kuuluva professorin arvonimi, säilyttävät edelleen arvonimen niin kauan kuin ovat samassa virassa. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Hallitusneuvos Maija Salo

5 389 N:o 116 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 19 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, muutetaan vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 20 päivänä tammikuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (12/2005) 4 ja 19 seuraavasti: 4 Maidon tuotantotuki Tuotantotuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen hakijalla on hallinnassaan tilakohtainen maidon viitemäärä. Kuluttajille suoraan myydystä maidosta tukea voidaan maksaa enintään tuen hakijalle vahvistettua suoramyyntiviitemäärää vastaavasta määrästä. Maidon tuotantotukea maksetaan tuen hakijalta vuonna 2005 markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti: Tukialue senttiä/litra Ulkosaaristo, alueet A ja B... 4,5 Manner-Ahvenanmaa... 4,5 Muu A- ja B-alue... 3,3 Vuonna 2005 tuotantotukea voidaan maksaa markkinointiin ostetusta koko maitomäärästä. Tukea ei kuitenkaan makseta edes osittain sille tuotantomäärälle, jolta peritään maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1788/2003 tarkoitettua maksua rasvakorjattujen litrojen perusteella tehtävän tilakohtaisten viitemäärien alitusten ja ylitysten tasauksen jälkeen. 19 Puutarhatuotteiden varastointituki Puutarhatuotteiden varastointitukea voidaan myöntää 17 päivänä lokakuuta 2005, 15 päivänä marraskuuta 2005 ja 15 päivänä joulukuuta 2005 varastossa olevien puutarhatuotteiden varastomäärien keskiarvon perusteella tukeen oikeuttavasta varastomäärästä enintään seuraavasti: Tuoretuotanto Varastotyyppi euroa/m 3 Koneellisesti jäähdytetty varasto...10,7 Muu varasto... 7,4 Teollisuuden sopimustuotanto Varastotyyppi euroa/m 3 Koneellisesti jäähdytetty varasto... 9,2 Muu varasto... 6,1 Varastomäärä ilmoitetaan kuutiometrin tarkkuudella, ja siihen sisällytetään vain ne puutarhatuotteet, jotka ovat varastoon panta-

6 390 N:o 116 essa olleet kauppakelpoisia. Tuotteet on säilytettävä normaalin varastointitavan mukaisesti. Kauppakunnostuksen yhteydessä pilaantuneiksi havaittuja tuotemääriä ei sisällytetä varastomääräilmoitukseen. Tuoretuotannossa tukikelpoisia puutarhatuotteita ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, persilja, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali. Teollisuuden sopimustuotannossa tukikelpoisia ovat lanttu, mukulaselleri, porkkana, punajuuri, punakaali, sipuli ja valkokaali. Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Esa Hiiva

7 391 N:o 117 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, muutetaan vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta 20 päivänä tammikuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (11/2005) 12 seuraavasti: 12 Maidon tuotantotuki Tuotantotuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen hakijalla on hallinnassaan tilakohtainen maidon viitemäärä. Kuluttajille suoraan myydystä maidosta tukea voidaan maksaa enintään tuen hakijalle vahvistettua suoramyyntiviitemäärää vastaavasta määrästä. Maidon tuotantotukea maksetaan tuen hakijalta vuonna 2005 markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti: Tukialue senttiä/litra C1... 7,6 C2... 8,2 C2 pohjoinen ja saaristo... 9,5 C3 P1...12,5 C3 P2...14,2 C3 P3, P4...16,8 C4 P4...21,5 C4 P5...30,7 Vuonna 2005 tuotantotukea voidaan maksaa markkinointiin ostetusta koko maitomäärästä. Tukea ei kuitenkaan makseta edes osittain sille tuotantomäärälle, jolta peritään maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1788/2003 tarkoitettua maksua rasvakorjattujen litrojen perusteella tehtävän tilakohtaisten viitemäärien alitusten ja ylitysten tasauksen jälkeen. Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Esa Hiiva

8 392 N:o 118 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 18, 23 ja 60 :n, 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 13 :n, sellaisena kuin se on laissa 424/1994, ja eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1338/1996) 4 ja 6 :n, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on osaksi asetuksessa 124/2000, nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää eläintautien leviäminen näiden elintarvikkeiden välityksellä. Tässä asetuksessa säädetään toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettuja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevista vaatimuksista, ensisaapumistoimijan omavalvonnasta, ensisaapumistoimijan antamista ilmoituksista sekä ensisaapumistoiminnan viranomaisvalvonnasta. Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltiosta, sovelletaan kaikkien eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta myös Norjaan, Liechtensteiniin, Andorraan ja Färsaariin ja kalastustuotteiden osalta myös Islantiin. 2 Soveltamisalan rajoitukset Tätä asetusta ei sovelleta eläimistä saataviin elintarvikkeisiin, jotka yksityishenkilö tuo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä, tai jotka lähetetään yksityishenkilölle käytettäväksi tämän yksityistaloudessa. Neuvoston direktiivi 89/662/ETY (31989L0662); EYVL N:o L 395, , s. 13

9 N:o Suhde muihin säädöksiin Toisista jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläintautivaatimuksista säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä eläintauteja koskevista vaatimuksista tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (13/EEO/2004). Toisista jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden yleisistä vaatimuksista, pakkausmerkinnöistä ja asiakirjoista säädetään elintarvikelain 6 :n 4 kohdassa tarkoitetuissa elintarvikemääräyksissä. 4 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) eläimistä saatavilla elintarvikkeilla elintarvikelain 6 :n 2 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita; 2) ensisaapumispaikalla Suomessa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa, jossa ensimmäisenä otetaan vastaan Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavia eläimistä saatavia elintarvikkeita, sekä elintarvikehuoneistoa, jossa otetaan välivarastosta vastaan näitä elintarvikkeita jakamattomina tuontierinä alle 48 tunnin säilytyksen jälkeen; 3) ensisaapumistoimijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuo tai välittää eläimistä saatavia elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen; 4) kolmannella maalla Euroopan unionin ulkopuolista valtiota; 5) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/ artiklan c) kohdassa; 6) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatava elintarvike on valmistettu tai pakattu ja jonka terveys- tai tunnistusmerkintä on pakkauksessa; /20 7) lähettävällä laitoksella toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevaa laitosta, josta eläimistä saatava elintarvike toimitetaan Suomeen; 8) alkuperämaalla sitä Euroopan unionin jäsenvaltiota tai kolmatta maata, jossa alkuperälaitos sijaitsee; 9) lähtömaalla sitä Euroopan unionin jäsenvaltiota, jossa lähettävä laitos sijaitsee; 10) lähetyksellä joukkoa samaa elintarvikelajia olevia myyntiyksiköitä, jotka on tuotettu, valmistettu tai pakattu samassa laitoksessa ja lähetetty Suomeen samanaikaisesti; ja 11) erällä tunnistettavaa tuoteryhmää tai -joukkoa, joka saadaan tietystä prosessista käytännöllisesti katsoen samanlaisissa oloissa ja tuotetaan tietyssä paikassa määrätyn tuotantoajan kuluessa. 2 luku Elintarvikkeiden salmonellatutkimukset 5 Lihan ja jauhelihan salmonellatutkimukset Naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa taikka näiden eläinlajien lihasta valmistettua jauhelihaa sisältävät lähetykset on tutkittava salmonellan varalta lähettävässä laitoksessa ennen Suomeen toimittamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005, jäljempänä erityistakuuasetus, mukaisesti. Naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa taikka näiden eläinlajien lihasta valmistettua jauhelihaa sisältävää lähetystä ei kuitenkaan tarvitse tutkia salmonellan varalta, jos lähetyksen toimittaneessa jäsenvaltiossa tai alkuperälaitoksessa toteutetaan komission hyväksymää Suomen salmonellavalvontaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa. Tällaiset maat ja laitokset on lueteltu liitteessä 1. Naudan tai sian lihaa taikka näiden eläinlajien lihasta valmistettua jauhelihaa sisältä-

10 394 N:o 118 vää lähetystä ei myöskään tarvitse tutkia salmonellan varalta, jos lähetys on tarkoitettu lihavalmistelaitoksessa pastöroitavaksi, steriloitavaksi tai vaikutukseltaan vastaavaan käsittelyyn. 6 Kananmunien salmonellatutkimus Kanaparvet on tutkittava erityistakuuasetuksen mukaisesti salmonellan varalta, ennen kuin niiden munimia kananmunia voidaan toimittaa Suomeen. Tutkimusta ei kuitenkaan vaadita, jos lähetyksen toimittaneessa jäsenvaltiossa tai munapakkaamossa toteutetaan komission hyväksymää Suomen salmonellavalvontaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa. Kyseiset maat ja pakkaamot on lueteltu liitteessä 1. Tutkimusta ei myöskään vaadita, jos kananmunat on tarkoitettu käytettäväksi munatuotteiden valmistukseen laitoksessa ja jos käytettävä valmistusprosessi takaa salmonellan tuhoutumisen. 7 Salmonellatutkimuksia koskevat asiakirjavaatimukset Edellä mainittuja 5 ja 6 :n mukaisia lähetyksiä on seurattava erityistakuuasetuksen vaatimusten mukaiset asiakirjat. 3 luku Ensisaapumistoimijaa koskevat vaatimukset 8 Ilmoitus ensisaapumistoiminnan aloittamisesta Elintarvikelain 23 :n edellyttämään ensisaapumistoiminnan aloittamisilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot: 1) ensisaapumistoimijan nimi, osoite, puhelinnumero, telefaxnumero sekä vastuuhenkilö; 2) tiedot ensisaapumistoimijan käyttämistä ensisaapumispaikoista ja näiden yhteystiedot; 3) vastaanotettavaksi tarkoitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden laji; 4) kuvaus toiminnan laajuudesta ja lähetysten vastaanottotiheydestä; ja 5) milloin elintarvikkeiden vastaanottaminen on tarkoitus aloittaa. Ensisaapumistoimijan, joka ei itse vastaanota eläimistä saatavia elintarvikkeita, on kuitenkin ilmoitettava 1 momentin 2 kohdassa mainittujen tietojen sijasta tiedot niistä ensisaapumistoimijoista, joille se välittää eläimistä saatavia elintarvikkeita. 9 Ensisaapumistoimijan omavalvontasuunnitelma Ensisaapumistoimijan kirjallisen omavalvontasuunnitelman on sisällettävä kuvaus ilmoitusten tekemisestä, vastaanotettavien lähetysten tarkastamisesta ja kirjanpidosta. Omavalvontasuunnitelmaan on myös sisällytettävä lähetyserien näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi omavalvontasuunnitelmassa on oltava kuvaus siitä, miten toimitaan havaittaessa epäkohtia. Ensisaapumistoimijan, joka ei itse vastaanota eläimistä saatavia elintarvikkeita, omavalvontasuunnitelman on kuitenkin sisällettävä ainoastaan kirjanpito välitettävistä lähetyksistä. Ensisaapumistoimija voi sopia käyttämänsä ensisaapumispaikan tai toisen ensisaapumistoimijan kanssa, että ensisaapumispaikka tai toinen ensisaapumistoimija hoitaa osan ensisaapumistoimijan omavalvontavelvollisuuksista ensisaapumistoimijan puolesta. Sopimuksen on oltava kirjallinen ja se on toimitettava tiedoksi valvontaviranomaiselle. Ennen elintarvikelain 42 :n voimaantuloa, ensisaapumistoimijan omavalvontasuunnitelman hyväksyy valvontaviranomainen, jolle ensisaapumistoimija tekee elintarvikelain 23 :n 1 momentin mukaisen ilmoituksen. 10 Ilmoitus eläimistä saatavien elintarvikkeiden saapumisesta Ensisaapumistoimijan on ilmoitettava lähetysten saapumisesta valvontaviranomai-

11 N:o selle siinä laajuudessa, kuin valvontaviranomainen katsoo sen välttämättömäksi 15 :n mukaisen valvonnan järjestämiseksi. Ensisaapumistoimijan on valvontaviranomaisen niin vaatiessa toimitettava ilmoitusten mukana kopiot lähetystä seuraavista asiakirjoista. Ensisaapumistoimijan on 1 momentin mukaisten ilmoitusten lisäksi toimitettava valvontaviranomaiselle viimeistään kunkin kuun 15 päivänä yhteenvetoilmoitus edellisenä kuukautena vastaanottamistaan lähetyksistä. Yhteenvetoilmoitukseen on sisällytettävä ensisaapumispaikkakohtaiset tiedot lähetysten elintarvikelajista, lukumäärästä, koosta, lähtömaasta, lähettävästä laitoksesta, alkuperämaasta ja alkuperälaitoksesta. Ensisaapumistoimija voi halutessaan tehdä 2 momentin mukaisen yhteenvetoilmoituksen sijasta jokaisesta lähetyksestä erillisen saapumisilmoituksen lähetyksen vastaanottamisen yhteydessä. 11 Vastaanotettujen lähetysten tarkastus Ensisaapumistoimijan on tarkastettava toisesta jäsenvaltiosta saapuneet lähetykset välittömästi niiden saapumisen jälkeen. Ensisaapumistoimijan on tällöin varmistettava, että eläimistä saatavissa elintarvikkeissa taikka niiden kääreissä, pakkauksissa tai niitä seuraavissa asiakirjoissa on lainsäädännössä vaaditut merkinnät ja että niitä seuraavat lainsäädännössä vaaditut asiakirjat. Ensisaapumistoimijan on myös varmistettava, että asiakirjat ja elintarvikkeet vastaavat toisiaan. Lisäksi ensisaapumistoimijan on varmistettava, että lähetys täyttää Euroopan yhteisöjen komission antamien suojapäätösten vaatimukset. Ensisaapumistoimija ei saa ottaa lähetystä käyttöön tai luovuttaa sitä edelleen ennen kuin se on tarkastuksessa todennut lähetyksen ja sitä seuraavien asiakirjojen täyttävän lainsäädännön vaatimukset. 12 Elintarvikkeita koskeva näytteenotto Ensisaapumistoimijan on otettava vastaanotetuista elintarvikkeista näytteitä tutkimuksia varten näytteenottosuunnitelmansa mukaisesti. Suunnitelman on perustuttava vastaanotettavien elintarvikkeiden mahdollisesti aiheuttavien vaarojen arviointiin. Edellä 5 :n 1 momentissa tarkoitettua lihaa ja jauhelihaa sekä raakalihavalmisteita sisältäviä lähetyksiä koskevaan suunnitelmaan on sisällytettävä näytteenotto ja tutkimus salmonellan varalta. 13 Elintarvikkeiden luovuttaminen ensisaapumispaikasta Kun lähetyksiä tai osia niistä toimitetaan ensisaapumispaikasta toiseen elintarvikehuoneistoon, on mukana seurattava kaupallinen asiakirja, josta käy ilmi toimitettavaa elintarviketta koskevat tiedot. Asiakirjassa ja elintarvikkeiden pakkauksissa on oltava käyttötarkoituksen osoittava merkintä 5 :n 3 momentin mukaisesta naudan- ja sianlihasta ja jauhelihasta sekä 6 :n 3 momentin mukaisista kanamunista, joilta ei vaadita salmonellatutkimusta. Kaupalliseen asiakirjaan on myös merkittävä lihan, jauhelihan ja raakalihavalmisteen osalta tuotteiden alkuperämaat. Ensisaapumistoimijan on lisäksi pyydettäessä toimitettava elintarvikkeiden mukana kopiot lähetystä ensisaapumispaikkaan seuranneista 7 :n mukaisista asiakirjoista. 14 Lähetyksiä koskeva omavalvontakirjanpito Ensisaapumistoimijan pitämästä omavalvontakirjanpidosta on käytävä ilmi vastaanotettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden laji ja määrä, saapumispäivä, lähtömaa, lähettävä laitos sekä alkuperämaa ja -laitos. Kirjanpidosta on myös käytävä ilmi elintarvikkeista tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset sekä lähetyksissä havaitut puutteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Ensisaapumispaikoista eteenpäin toimitettavien lähetysten osalta on kirjanpidosta käytävä ilmi elintarvikkeiden laji ja määrä, lähtöpäivä sekä vastaanottaja. Ensisaapumispaikkoihin saapuneet lähetykset on kirjanpidossa kyettävä yhdistämään ensisaapumispaikasta eteenpäin toimitettaviin lähetyksiin.

12 396 N:o 118 Lähetyksiä koskeva kirjanpito ja lähetyksiä seuraavat asiakirjat on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan lähetysten saapumisen tai lähtemisen jälkeen. 4 luku Viranomaisvalvonta 15 Valvontamenettely Valvontaviranomainen valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitettuja eläimistä saatavia elintarvikkeita ensisaapumispaikoissa. Jos on perusteltua syytä epäillä, että toisesta jäsenvaltiosta toimitetut elintarvikkeet eivät täytä elintarvikelain tai eläintautilain ja niiden nojalla annettujen säädösten vaatimuksia, valvontaviranomainen voi tarkastaa elintarvikkeet myös kuljetuksen aikana. Valvontaviranomaisen on ensisaapumistoiminnan valvonnan yhteydessä tarkastettava lähetyksiä ja niitä seuraavia asiakirjoja sekä otettava lähetyksistä näytteitä. Tarkastukset ja näytteenotto eivät kuitenkaan saa olla järjestelmällisiä. Jos valvontaviranomainen epäilee, että lähetys tai sitä seuraavat asiakirjat eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia, hänen on kuitenkin tarkastettava lähetys ja sitä seuraavat asiakirjat sekä otettava lähetyksestä tarvittavat näytteet. 16 Vastaanotetuista lähetyksistä ilmoittaminen Valvontaviranomaisen on pidettävä luetteloa alueensa ensisaapumispaikkoihin vastaanotetuista lähetyksistä ja toimitettava kuukausittain yhteenveto vastaanotetuista lähetyksistä Elintarvikevirastolle ja lisäksi tiedoksi lääninhallitukselle. Yhteenvetoon on sisällytettävä 10 :n 2 momentin mukaiset tiedot. 17 Hylätyistä lähetyksistä ja eristä ilmoittaminen Valvontaviranomaisen on ilmoitettava välittömästi Elintarvikevirastolle ja lisäksi tiedoksi lääninhallitukselle hylkäämistään lähetyksistä ja eristä. Hylätyistä lähetyksistä ja eristä on ilmoitettava joko liitteen 2 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot. 18 Toistuvista epäkohdista ilmoittaminen Valvontaviranomaisen on ilmoitettava Elintarvikevirastolle ja lisäksi tiedoksi lääninhallitukselle myös sellaisista tietystä laitoksesta tai maasta tulevista lähetyksistä todetuista toistuvista lainsäädännön vastaisista epäkohdista, jotka eivät johda hylkäämiseen, mutta jotka viittaavat puutteisiin lähettävän laitoksen tai lähtömaan viranomaisten toiminnassa. Toistuvista epäkohdista on ilmoitettava joko liitteen 3 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot. 19 Ensisaapumistoimijan omavalvonnassa todetun salmonellan vuoksi palautettavista tai hävitettävistä lähetyksistä ja eristä ilmoittaminen Valvontaviranomaisen on välittömästi ilmoitettava Elintarvikevirastolle ja lisäksi tiedoksi lääninhallitukselle sellaisista lähetyksistä ja eristä, jotka ensisaapumistoimija aikoo palauttaa lähtömaahan tai hävittää omavalvontatutkimuksissa todetun salmonellan vuoksi. Lähetyksistä ja eristä on ilmoitettava joko liitteen 3 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot. 5 luku Voimaantulo 20 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

13 N:o Tällä asetuksella kumotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa 12 päivänä syyskuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (879/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Eläinlääkintöylitarkastaja Terhi Laaksonen

14 398 N:o 118 LIITE 1 VALTIOT JA LAITOKSET, JOISSA TOTEUTETAAN 5 ja 6 :SSÄ TARKOITET- TUA SALMONELLAVALVONTAOHJELMAA Liha ja jauheliha Seuraavissa valtioissa ja laitoksissa toteutetaan Suomen salmonellavalvontaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa. Valtio Ruotsi Norja Laitos Kaikki laitokset Kaikki laitokset Kananmunat Seuraavissa valtioissa ja munapakkaamoissa toteutetaan Suomen salmonellavalvontaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa. Valtio Ruotsi Norja Munapakkaamo Kaikki pakkaamot Kaikki pakkaamot

15 N:o LIITE 2 Lähetetään Elintarvikevirastoon ja lääninhallitukseen Ilmoitus toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkäämisestä Notification concerning rejection of foodstuffs of animal origin delivered from other Member States to Finland Valvontaviranomainen/Competent authority... Ensisaapumistoimijan ja -paikan nimi/name and address of consignee... Lähtömaa/Member State from which the consignment has been dispatched... Lähettävän laitoksen nimi, osoite ja hyväksymisnumero / Name, address and approval number of consignor... Alkuperämaa/Country of origin... Alkuperälaitoksen nimi, osoite ja hyväksymisnumero/name, address and approval number of the establishment of origin... Elintarvikkeen laji ja nimi/description and name of product... Elintarvikkeen määrä/quantity of product... Pakkauksen koko ja laatu/type and size of package... Erätunnus/Lot identification... Erän saapumispäivä/date of arrival... Erän hylkäyspäivä/date of rejection... Hylkäyssyy/Cause of rejection... Hylätty määrä/amount of rejected foodstuffs...

16 400 N:o 118 Hylkäyksen johdosta suoritetut toimenpiteet/action taken due to rejection a) palautettava tai hävitettävä/to be returned or destroyed... b) käytettävä muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi/to be used for another purpose than foodstuffs... Tutkimukset, tutkimusmenetelmät sekä tutkimusten tulokset/examinations, methods and results... Asiakirjoja koskevat huomautukset/remarks concerning documents... Paikka ja aika/place and date Valvontaviranomaisen allekirjoitus ja nimen selvennys/signature and name in capitals Puhelin/Telephone... Telekopio/Fax:...

17 N:o LIITE 3 Lähetetään Elintarvikevirastoon ja lääninhallitukseen Toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitetut eläimistä saatavat elintarvikkeet Foodstuffs of animal origin delivered from other Member States to Finland Ilmoitus/Notification concerning a) toistuvista epäkohdista/repeated defects b) omavalvonnassa todetusta salmonellasta/salmonella detected in the own-check of the place of destination Valvontaviranomainen/Competent authority... Ensisaapumistoimijan ja -paikan nimi/name and address of consignee... Lähtömaa/Member State from which the consignment has been dispatched... Lähettävän laitoksen nimi ja osoite /Name, address and approval number of consignor... Alkuperämaa/Country of origin... Alkuperälaitoksen nimi, osoite ja hyväksymisnumero/name, address and approval number of the establishment of origin... Elintarvikkeen laji ja nimi/description and name of product... Elintarvikkeen määrä/quantity of product... Pakkauksen koko ja laatu/type and size of package... Erätunnus/Lot identification... Erän saapumispäivä/date of arrival... Erää koskevat huomautukset/remarks concerning the consignment...

18 402 N:o 118 Huomautuksen johdosta tehtävät toimenpiteet/action taken due to remarks... Tutkimukset, tutkimusmenetelmät sekä tutkimusten tulokset/examinations, methods and results... Asiakirjoja koskevat huomautukset/remarks concerning documents Paikka ja aika/place and date Valvontaviranomaisen allekirjoitus ja nimen selvennys/signature and name in capitals Puhelin/Telephone... Telekopio/Fax:...

19 403 N:o 119 Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c :ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2006 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8c :ssä tarkoitetuissa asioissa 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun oikeusministeriön asetuksen (1311/2001) 3 1momentti, seuraavasti: 3 Tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrä Vastaajan maksettavaksi vaaditut oikeudenkäyntikulut tuomitaan vaatimuksen mukaisesti. Ne tuomitaan kuitenkin korkeintaan perustaksan tai korkean taksan määräisenä velan pääoman määrän mukaan seuraavasti: Velan pääoma 250 euroa tai vähemmän Velan pääoma yli 250 euroa tai häätö Perustaksa 192 euroa 222 euroa Korkea taksa 267 euroa 302 euroa Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Tätä asetusta sovelletaan tuomittaessa vastapuolen maksettaviksi oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka tulevat vireille 1 päivänä maaliskuuta 2006 tai sen jälkeen. Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2006 Oikeusministeri Leena Luhtanen Ylitarkastaja Kirta Heine

20 404 N:o 120 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta 20 päivänä tammikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (40/2006) 1, 3 :n 1 momentin 1 kohta, 4 :n 1 momentti ja 5 seuraavasti: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia: 1) vuodelta 2006 maksettavasta Etelä- Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (28/2006), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus; 2) vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (29/2006), jäljempänä pohjoinen tukiasetus; 3) vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (31/2006); 4) vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (30/2006); sekä 5) vuodelta 2006 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (107/2006). 3 Hakuajat ja hakemuslomakkeet Tukea haetaan: 1) kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan ja luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake; 4 Hakemusten toimittaminen Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sekä kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talous-

21 N:o keskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. 5 Hakemusten ja sitoumusten myöhästyminen Jos maa- ja puutarhatalouden kansallisia tukia, lukuun ottamatta luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen kansallista lisäosaa, koskeva hakemus myöhästyy, maksettava tuki alenee siten kuin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 17 :ssä säädetään. Jos luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskeva hakemus myöhästyy, maksettava tuki alenee siten kuin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 40 :n 2 momentissa säädetään. Jos luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskeva sitoumus myöhästyy, tuki alenee, siten kuin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 II osan II osastossa säädetään. Luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskevan hakemuksen ja sitoumuksen myöhästyessä tukeen kohdistuvat myöhästymisseuraamukset määräytyvät sen lomakkeen mukaan, joka on eniten myöhässä. Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Suvi Ruuska

22 406 N:o 121 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2006 ja 2007 Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 :n nojalla päättänyt: 1 Tällä asetuksella toimeenpannaan kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/ artiklan ajoverkkojen käyttöä koskevat rajoitukset. Tätä asetusta sovelletaan Suomen lipun alla purjehtiviin ja Suomen kalastusalusrekisteriin rekisteröityihin kalastusaluksiin, jotka pitävät ajoverkkoja aluksella ja käyttävät niitä kalastukseen, ei kuitenkaan niihin kalastusaluksiin, joiden rekisteröinnistä Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa. 2 Vuotta 2006 koskevat luvat pitää ajoverkkoja aluksella ja käyttää niitä kalastukseen (ajoverkkolupa) on haettava viimeistään 24 päivänä maaliskuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt vuotta 2006 koskevat ajoverkkoluvat jäävät voimaan, eikä luvanhaltijoiden tarvitse hakea sanottua vuotta koskien uusia lupia. Vuotta 2007 koskevat ajoverkkoluvat on haettava viimeistään 30 päivänä marraskuuta Luvat on haettava erikseen Itämeren osa-alueille ICES ja ICES Kalastusaluksen omistaja tai haltija hakee 2 :ssä tarkoitetun luvan kalastusaluksen rekisteröintipaikan työvoima- ja elinkeinokeskukselta. Työvoima- ja elinkeinokeskus myöntää luvan aluskohtaisesti saatuaan siihen vahvistuksen maa- ja metsätalousministeriöltä. 4 Ajoverkkoluvat myönnetään aluskohtaisesti kalastusaluksen omistajalle tai haltijalle seuraavassa järjestyksessä: 1) aluksille, joilla oli lupa ajoverkkojen käyttöön kalastuksessa vuonna 2005 ja aluksille, jotka on hankittu niiden tilalle; 2) aluksille, joilla tai joiden haltijoilla on ollut merelläolopäiviä tai pyyntipäiviä ajoverkkokalastuksessa vuosina ; luvat myönnetään päivien lukumäärän mukaisessa järjestyksessä laskettuna suurimmasta pienimpään; 3) aluksille, joilla tai joiden haltijoilla on ollut merelläolopäiviä tai pyyntipäiviä muussa kalastuksessa vuosina ;

23 N:o luvat myönnetään päivien lukumäärän mukaisessa järjestyksessä laskettuna suurimmasta pienimpään. Mikäli edellä 1 kohdassa tarkoitetuille aluksille haetaan enemmän lupia kuin voidaan myöntää, luvat myönnetään alusten tai niiden haltijoiden ajoverkkokalastuksessa vuonna 2005 käyttämien merelläolopäivien ja pyyntipäivien lukumäärän perusteella samalla tavalla kuin kohdissa 2 ja 3. 5 Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Tällä asetuksella kumotaan ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina päivänä maaliskuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (185/2005). Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Maija Mela

24 408 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 122 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen: MMM:n määräyskokoelman n:o voimaantulopäivä Asetuksen nimike antopäivä MMMa vuoden 2005 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta... 11/ Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, Valtioneuvosto, puhelin (09) Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Velimatti Mukkila JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 3 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2006 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

VALTIOT JA LAITOKSET, JOISSA TOTEUTETAAN 5 ja 6 :SSÄ TARKOITET- TUA SALMONELLAVALVONTAOHJELMAA

VALTIOT JA LAITOKSET, JOISSA TOTEUTETAAN 5 ja 6 :SSÄ TARKOITET- TUA SALMONELLAVALVONTAOHJELMAA 398 N:o 118 LIITE 1 VALTIOT JA LAITOKSET, JOISSA TOTEUTETAAN 5 ja 6 :SSÄ TARKOITET- TUA SALMONELLAVALVONTAOHJELMAA Liha ja jauheliha Seuraavissa valtioissa ja laitoksissa toteutetaan Suomen salmonellavalvontaohjelmaa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (5) 26 Elintarvikelain 60 :n mukainen elintarvike-erän hylkäämistä koskeva päätös, FIN-Piano Oy HEL 2015-011088 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 4 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkääminen ensisaapumispaikassa, Bonsep Oy HEL 2016-013923

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 36 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkääminen ensisaapumispaikassa, Suomen Oriental Supermarket

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 7 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkääminen ensisaapumispaikassa, Koljon Family HEL 2017-000131

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 204 208 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 499 504 SISÄLLYS N:o Sivu 499 Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2004 N:o 918 921 SISÄLLYS N:o Sivu 918 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1215 1221 SISÄLLYS N:o Sivu 1215 Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 370. Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 370. Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 370 377 SISÄLLYS N:o Sivu 370 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta... 2267 371 Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006 N:o 770 778 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm 21.2.2008 Dnro 252/22/2008 Voimassaoloaika: 22.2.2008 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1999 N:o 841 847 SISÄLLYS N:o Sivu 841 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 365/2013 Laki. elintarvikelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 365/2013 Laki. elintarvikelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013 365/2013 Laki elintarvikelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

SISÄLLYS. siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 870. Laki

SISÄLLYS. siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 870. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2007 N:o 870 882 SISÄLLYS N:o Sivu 870 Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta... 3883 871 Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 235. Laki. valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 235. Laki. valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 235 244 SISÄLLYS N:o Sivu 235 Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 232 236 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 879. Maa- ja metsätalousministeriön päätös. eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa

SISÄLLYS. N:o 879. Maa- ja metsätalousministeriön päätös. eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1997 N:o 879 883 SISÄLLYS N:o Sivu 879 Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 4 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkääminen ensisaapumispaikassa, Bonsep Oy HEL 2016-013923

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 147. Valtioneuvoston asetus. eräistä tuomiopiirijärjestelyistä. Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 147. Valtioneuvoston asetus. eräistä tuomiopiirijärjestelyistä. Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2006 N:o 147 155 SISÄLLYS N:o Sivu 147 Valtioneuvoston asetus eräistä tuomiopiirijärjestelyistä... 465 148 Oikeusministeriön päätös

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille

Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille Eviran ohje 18401/2 Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 19 Eviran ohje 18401 Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 200. Valtioneuvoston asetus. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 200. Valtioneuvoston asetus. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2010 N:o 200 209 SISÄLLYS N:o Sivu 200 Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 :n 1 momentin 6 kohta, muutetaan 6

Lisätiedot

SISÄLLYS. tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. N:o 172. Laki

SISÄLLYS. tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. N:o 172. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2006 N:o 172 178 SISÄLLYS N:o Sivu 172 Laki Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) Ämmm.Fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) Ämmm.Fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) Ämmm.Fi 10.11.2017 1806/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2018 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o Laki. N:o 222

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o Laki. N:o 222 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 222 225 SISÄLLYS N:o Sivu 222 Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista... 2897 223 Maa- ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 :n 2 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003 N:o 748 755 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta... 2911 749 Tasavallan presidentin asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Ohje paikallisille ensisaapumisvalvontaviranomaisille

Ohje paikallisille ensisaapumisvalvontaviranomaisille Ohje paikallisille ensisaapumisvalvontaviranomaisille ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta (Eviran ohje 18400/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 26 Ohje

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2001 N:o 707 709 SISÄLLYS N:o Sivu 707 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden

Lisätiedot

Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille. (Eviran ohje 18401/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille. (Eviran ohje 18401/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille (Eviran ohje 18401/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 18 ENSISAAPUMISTOIMINNAN OHJEET TOIMIJOILLE Vastuuhenkilö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 113. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 113. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2004 N:o 113 119 SISÄLLYS N:o Sivu 113 Laki tieliikennelain muuttamisesta... 309 114 Tasavallan presidentin asetus korkea-asteen koulutusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 N:o 843 848 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Laki perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta... 3975 844 Tasavallan presidentin asetus Singaporen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot