Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi"

Transkriptio

1 1 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 34/2012/1 Dnro LSSAVI/451/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi JR Turve Oy Soinintie Alajärvi HAKEMUS JR Turve Oy on aluehallintovirastoon saapuneella ja sittemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt ympäristölupaa Honkinevan 58,7 ha:n suuruisen uuden alueen turvetuotantoon Alajärven kaupungissa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 d) kohdan mukaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotanto-alue on yli 10 hehtaaria. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 7 c) kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Honkinevan turvetuotantoalueella ei ole aikaisempaa ympäristölupaa tai siihen rinnastettavia päätöksiä. Hakija on vuokrannut turvetuotantoon suunnitellut tilat Tukkikangas ( ) ja Rantakangas ( ) 25 vuoden mittaisilla sopimuksilla. Ympäristöministeriön vahvistamassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Honkinevalla ei ole erityisiä aluevarauksia. Nevan itäpuolinen Niemikankaan alue on maakuntakaavassa merkitty maaaineksen ottoalueeksi ja noin 2 km Honkinevalta koilliseen on Moukariharjun pohjavesiesiintymä. Lisäksi Honkinevan vesistövaikutusalueeseen kuuluvaa Kuninkaanjokea koskee maakuntakaavan suunnittelumääräys IV, jonka mukaisesti kyseisen vesistöalueen turvetuotantoalueiden suunnittelussa on huomioitava vesistövaikutukset siten, että kokonaiskuormitusta pyritään vähentämään. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa.

2 2 Toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Honkinevan turvetuotantoon suunniteltu, eritysojien rajaama alue on 61 ha, josta tuotantopinta-alan osuus on 58,7 ha. Alue koostuu yhdestä tuotantolohkosta ja kahdesta auma-alueesta, pintavalutuskentästä, tie- ja tukialueista. Myös auma-alueilla oleva turve tuotetaan. Tukikohta sijaitsee aumojen välittömässä läheisyydessä. Toiminta, joka käsittää kuntoonpano-, tuotanto- ja jälkihoitovaiheen, aloitetaan ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisen jälkeen. Honkinevan kunnostusvaiheen arvioidaan kestävän 1-3 vuotta. Vuosittain tuotantopäiviä on ajoittuen normaalikesinä toukokuun lopusta elokuun alkupuolelle. Arvioitu tuotantoaika on 25 vuotta. Tämän jälkeen alue siirtyy jälkihoitovaiheeseen ja sitä seuraavaan uuteen käyttömuotoon. Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta, joka toimitetaan todennäköisimmin Pietarsaaressa sijaitsevalle Alholmens Kraftin voimalaitokselle. Turpeen korjuussa käytetään joko mekaanista kokoojavaunua tai Hakumenetelmää. Arvioitu jyrsinturpeen vuosituotanto on keskimäärin m³ vuodessa. Turvetuotannon loputtua alue siistitään ja tarpeettomat rakenteet ja rakennelmat poistetaan. Tuotannosta poistuneiden alueiden vedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden kautta viranomaisten määräämän ajan. Honkinevan vuokrasopimuksissa edellytetään, että vuokra-alue tulee palauttaa vuokranantajalle kuivatukseltaan metsätalouden käyttöön soveltuvana. Vesien käsittely ja päästöt vesistöön Kuivatusvesien käsittelyyn kuuluvat sarkaojat lietetaskuineen, sarkaojapidättimet ja padottavalla rakenteella sekä pintapuomilla varustettu laskeutusallas sekä pintavalutuskenttä. Pintavalutuskentän pinta-ala on 2,3 ha, mikä on 3,9 % tuotantopintaalasta. Kenttä on metsäojitettua suota, jonka turvepaksuus on koko pintavalutuskentän alueella yli 0,5 m. Pintavalutuskentällä olevat metsäojat tukitaan. Työt pyritään tekemään niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa alueen kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuudelle. Taulukossa 1 on esitetty arvio Honkinevan kuntoonpano- ja tuotantovaiheen aiheuttamista vuosittaisista päästöistä alapuoliseen vesistöön. Laskelmassa on käytetty ominaispäästölukuina Vaskiluodon Voima Oy:n pintavalutuskentillä varustettujen soiden velvoitetarkkailutuloksia vuosilta

3 3 Melu ja liikenne Polttoaine ja jätteet Taulukko 1. Honkinevan turvetuotantoalueen päästöt vesistööön (brutto) Honkineva (brutto) Päästöt Ala Kiintoaine Kok.P Kok.N ha kg/a kg/a kg/a Kuntoonpanovaihe 58, Tuotantovaihe 58, Turvekuljetuksia ajetaan Honkinevalta vuosittain syksyn keskitalven aikana. Keskimääräinen kuljetusmäärä vaihtelee tällöin 4-10 rekkakuormaa päivässä. Kuljetusreitti kulkee paikallistiestön kautta Laukaa-Kyyjärvi maantielle ja edelleen Alajärven Hoiskon risteyksestä Vimpelin suuntaan. Arvioitu jyrsinturpeen vuosituotanto on keskimäärin m³ vastaten noin 320 rekan ajosuoritetta. Turvekuljetuksiin liittyvä rekkaliikenne saattaa aiheuttaa ajoittaista liikennemelua. Työmaakoneiden polttoaineena käytettävää kevyttä polttoöljyä säilytetään huoltoalueella noin 1500 litran farmarisäiliössä, joka sijoitetaan määräysten mukaisesti kovalle ja tasaiselle alustalle. Turvetuotantokoneet huolletaan tukikohta-alueella, jonne rakennetaan myös jätteiden keräys- ja säilytystilat. Huollossa syntyvä jäteöljy ja öljyiset jätteet kootaan tukikohta-alueelle, missä niitä säilytetään jäteöljysäiliöissä tai suojatuissa astioissa. Tuotantoalueella syntyvät muut jätteet lajitellaan ja käsitellään kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Aumamuovia Honkinevalla käytetään noin 2000 kg vuodessa. Tästä syntyvä muovijäte kuljetetaan läheiselle Millespakan jätteenkäsittelyasemalle. Taulukossa 2 on arvio Honkinevalla vuosittain syntyvistä ongelmajätteistä. Taulukko 2. Ongelmajätekertymä Honkinevalla Jäte Määrä (kg/vuosi) Jäteöljyt 75 Öjyiset jätteet 40 Tynnyrit 1 (kpl) Akut ja paristot 30 Polttoöljyjäte (satunnaisesti) 14 Alueella syntyvistä ongelmajätteistä tehdään tarvittaessa sopimus ongelmajäteyrityksen kanssa.

4 Hakemussuunnitelman liitteenä olevassa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa on selvitetty kantojen ja muun puuaineksen, kivien, mineraalimaiden, pintamaiden sekä laskeutusaltaiden lietteen määriä, käyttöä ja ympäristövaikutuksia. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Hakijan arvion mukaan sarkaoja-altaat, laskeutusaltaat ja pintavalutus edustavat ympäristönsuojelulliset ja teknis-taloudelliset näkökohdat huomioiden parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa Honkinevalla. Hakija pitää esitettyjä vesiensuojelurakenteita myös ympäristön kannalta parhaana käytäntönä. Tuotantoalue, sen ympäristö ja toiminnan vaikutukset ympäristöön Tuotantoalueen nykytila Asutus ja maankäyttö Honkineva sijaitsee Alajärven Kortekylässä, noin 16 km Alajärven keskustasta itään. Honkinevan kokonaispinta-ala on 178 ha ja neva on lähes kokonaan ojitettu. Suon pinnan korkeus merenpinnasta on m ja alue rajoittuu moreenimaastoon. Honkineva on ojitusten takia luonnontilansa menettänyt suoalue, joka nykyisin muodostuu tiheäpuustoisista rämemuuttumista ja tavallisista kangasmetsätyypeistä. Honkinevan turpeista on 31 % rahkavaltaisia ja 69 % saravaltaisia. Koko turvekerroksen keskimaatuneisuus on 5,9. Suurin havaittu turvepaksuus on 3,1 m. Suon pohja on paikoin epätasainen. Pohjamaa on moreenia. Turvetuotantoon suunniteltu, eristysojien rajaama aluekokonaisuus on 61 ha, josta tuotantopinta-alan osuus on 58,7 ha. Alue on kokonaisuudessaan ojitettu, eikä sillä ole erityisiä luontoarvoja. Honkinevan hankealue on syrjäisellä metsä/suoalueella. Lähimmät asuinkiinteistöt ovat luoteessa 2,2 km:n etäisyydellä turvetuotantoalueesta ja lähimpiin kyliin on matkaa 2,7 3,3 km. Lähin tie on 2,7 km hankealueen länsipuolella kulkeva Lehdonperälle ja Marjoperälle johtava kylätie. Alle 2 km:n etäisyydellä hankealueesta ei ole viljelyssä olevia peltoalueita. Tuotantoalueen syrjäisestä sijainnista johtuen tuotannosta ei aiheudu pölytai meluhaittoja. Lähin turvetuotantoalue on 1,7 km Honkinevalta lounaaseen sijaitseva Taatinneva. Lisäksi Honkinevan itä-kaakkoispuolella on yli 1000 ha:n laajuinen, Saarijärven reitin vesistöalueella sijaitseva turvetuotantoalueiden keskittymä lähimmillään noin 3 km:n etäisyydellä. 4

5 5 Luontoarvot ja pohjavesialueet Vesistö Kesällä 2010 tehtiin kasvillisuuselvitys Honkinevan 61 hehtaarin suuruisella turvetuotantoon suunnitellulla alueella. Honkinevalta löytyi kahta eri suotyyppiä, jotka ovat kangasrämemuuttuma ja isovarpurämemuuttuma. Lisäksi Honkinevalla esiintyi puolukkatyypin kuivahkoa ja mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää eli tavallisimpia metsätyyppejä. Sammalista vallitsevina ovat seinäsammal ja rämerahkasammal. Pintavalutuskenttä on ojitettua isovarpurämemuuttumaa, jossa kasvaa noin 2-5 m korkeaa mäntypuustoa. Selvitysalueelta ei löytynyt alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. Alueen linnusto koostuu pääasiassa karujen metsien peruslajeista ja varsinaisille suolajeille Honkinevan soveltuvuus on huono. Nisäkkäistä todennäköisimpiä alueella esiintyviä lajeja ovat metsäjänis, kettu, orava ja hirvi. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suurpetoseurantaan ei ole vuosina ilmoitettu havaintoja Honkinevan ympäristöstä. Honkineva ei hakemuksen mukaan myöskään sovellu suolintujen pesimäympäristöksi eikä sillä ole erityistä merkitystä muuttolintujen levähdys- tai ruokailualueena. Honkinevan alueella ei ole luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain perusteella suojeltavia luontotyyppejä. Honkinevan suot ovat ojituksen johdosta jo luonnontilansa menettäneet, eikä niillä ole merkittäviä luontoarvoja lukuun ottamatta mahdollista arvoa retkeily- ja metsästysmaastona ja marjamaina. Honkineva ei sisälly suojeluohjelmiin eikä hankealueen läheisyydessä ole suojelukohteita eikä myöskään pohjavesialueita. Nevan pohjoispuolella on kaakko- luodesuunnassa kulkeva Moukariharjun pohjavesiesiintymä, joka ulottuu lähimmillään noin 2 km:n etäisyydelle hankealueesta. Vesistö ja vedenlaatu Honkinevan hankealue sijaitsee Ähtävänjoen vesistön Kuninkaanjoen valuma-alueella sijaitsevalla Hämeenjoen valuma-alueella (47.056). Hankealueen kuivatusvedet johdetaan laskuojan (0,2 km) kautta Niskapuroon (3,0 km) ja edelleen Hämeenjokeen (4,3 km), joka laskee Kuninkaanjokeen. Kuninkaanjoki laskee Alajärveen.

6 Niskapuro on noin 4 km:n mittainen puro, joka saa alkunsa Honkinevan pohjoisosasta. Puron valuma-alue on 6,3 km² ja se koostuu metsä- ja suoalueista. Puron valuma-alueella ei ole nykyisin turvetuotantoa. Honkinevan hankealueen osuus Niskapuron valuma-alueesta on 9,7 %. Hämeenjoki saa alkunsa Hangasnevan lounaisosasta. Joki on 14,2 km:n pituinen laskien Kuninkaanjokeen. Hämeenjoen valuma-alue on laajuudeltaan 44,43 km² ja se koostuu pääosin metsistä ja pelloista. Valuma-alueella on kaksi yksityistä turvetuotantoaluetta yhteispintaalaltaan noin 28 ha. Honkinevan hankealueen osuus Hämeenjoen valumaalueesta on 1,4 %. Kuninkaanjoki on 37 km pitkä ja laskee Alajärveen Levijoen kylän luoteispuolella. Kuninkaanjoen valuma-alue on yläosaltaan metsä- ja suovaltainen, joen alaosaa reunustavat laajahkot peltoalueet. Valumaalueella on viisi turvetuotantoaluetta kokonaistuotantopinta-alaltaan noin 338 ha. Honkinevan vesistövaikutusalueeseen sisältyy ainoastaan Hämeenjoen liittymän alapuolinen Kuninkaanjoen alaosa (47.051), jonka valuma-alue on 268,41 km². Honkinevan hankealueen osuus Kuninkaanjoen alaosan valuma-alueesta on 0,2 %. Honkinevan alapuolisista vesistöistä ainoastaan Kuninkaanjoesta on saatavissa vedenlaatutietoja. Pääosa näytteistä on otettu joen yläosalta. Alajuoksun veden laatua on seurattu vain vuonna 2005 Hoisko Soini maantiesillalta läheltä jokisuuta. Kuninkaanjoki on 2000-luvun vedenlaatutietojen perusteella hyvin tummavetinen ja ravinteikas. Veden vuodenaikaisvaihtelut ovat huomattavan suuria. Esimerkiksi kokonaisfosforipitoisuuden perusteella arvioituna joen rehevyysluokitus vaihtelee rehevästä ylirehevään. Yläjuoksulla veden happipitoisuus on ajoittain ollut virtavesistölle epätyypillisen alhainen. Kuninkaanjoki on luokiteltu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa ekologisesti ja kemiallisesti hyvään tilaan. Alajärvi on vesienhoitosuunnitelmassa luokiteltu ekologisesti huonoon ja kemiallisesti hyvään tilaan ja tavoitteena on hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Kalastus ja kalasto Kuninkaanjoessa on luonnonvarainen purotaimenkanta. Syksyllä 2010 tehdyissä sähkökoekalastuksissa taimenia löytyi kaikilta kolmelta joen yläja keskiosissa sijainneelta kalastuskohteelta. Koskikohtaiset taimentiheydet vaihtelivat 2,2 9,9 yksilöä/100 m². Taimenen esiintymisestä tasaisten peltoalueiden halki virtaavalta joen alajuoksulta ei ole havaintoja. Kuninkaanjoen vuoden 2010 sähkökoekalastukset olivat osa Ähtävän-, Purmon- ja Kruunupyynjoen kalataloudellista yhteistarkkailua. Lähimmän 6

7 sähkökoekalastuskohteen etäisyys Hämeenjoen liittymästä mitattuna oli vesistöä pitkin 10,5 km. Hämeenjoen liittymän alapuolinen jakso Kuninkaanjoesta virtaa pääasiassa peltoalueiden läpi. Se poikkeaa selvästi keski- ja yläosan koskimaisista osuuksista, siksi hakemuksen mukaan sähkökoekalastuksen tuloksista ei voi tehdä päätelmiä joen alaosan kalastosta. Taimenten lisäksi koskialueilta on tavattu mateita, kivennuoliaisia, kivisimppuja ja pikkunahkiaisia. Kuninkaanjoessa on myös ahvenia ja särkiä. Rapuja joessa ei tiettävästi ole. Vuotta 2006 koskevan kalastustiedustelun mukaan Kuninkaanjoen alaosalla kalasti yhteensä 40 ruokakuntaa. Vuosisaalis oli 20 kg ahventa, 27 kg haukea ja 67 kg särkeä. Hakija on täydentänyt hakemustaan toimittamalla aluehallintovirastoon tulokset Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy:n toimesta Hämeenjoessa ja Niskapurossa tehdyistä sähkökoekalastuksista. Hämeenjoessa kalastettu kohde oli noin 35 m pitkä ja 3,5 m leveä koskijakso, jossa veden kokonaissyvyys oli 0,1-0,3 m ja näkösyvyys 0,2 m. Pohja-aines oli pääosin soraa ja kiviä, rantaviivan tuntumassa myös hiekkaa. Niskapurossa kalastettu kohde oli kivikkoinen noin 30 m pitkä ja 1,5 m leveä purojakso, jossa veden kokonaissyvyys oli 0,1-0,3 m ja näkösyvyys 0,2 m. Pohja-aines oli pääosin soraa ja kiviä, pienissä suvannoissa myös hiekkaa. Kummassakaan kohteessa, Niskapurossa tai Hämeenjoessa, ei saatu saalista eikä tehty havaintoja kaloista, ravuista tai pikkunahkiaisista Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Honkinevan alueen valumia ei ole tutkittu, mutta vanhoilla ojitetuilla soilla keskivalumat vaihtelevat yleensä 6-10 l/s km². Kunnostusvaiheen ojitusten arvioidaan kasvattavan 61 ha:n laajuisen, jo aiemmin ojitetun alueen keskivaluman noin 10 l/s km² suuruiseksi. Turvetuotantoalueen alapuolisen Niskapuron suuosassa virtaamien laskennallinen lisäys on tällöin noin 7 % ja vedenkorkeuden teoreettinen nousu enimmillään alle 10 cm. Hämeenjoen ja Kuninkaanjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin turvetuotantoalueen ojituksilla ei ole vaikutusta. Tuotantovaiheen aikana Niskapuron valumat, virtaamat ja vedenkorkeudet palautuvat vähitellen kohti nykyistä tilannetta. Honkinevan alapuolisissa vesistöissä ei ole virtaama- tai vedenkorkeusasemia. Vertailuvesistönä käytetyn Ylistaron Kainastonluoman vuosien tuloksista arvioituna vesistökohtaiset virtaamien ääri- ja keskiarvot (l/s) ovat seuraavia: 7

8 8 Niskapuro (F=6,3 km²) Hämeenjoki (F=44,4 km²) Kuninkaanjoki (F= 268,4 km²) HQ MQ NQ 0,1 0,4 2,7 Turvetuotantohankkeen vesistövaikutusten arvioinnin luotettavuutta heikentää virtaama- sekä vedenlaatutietojen puuttuminen Niskapurosta ja Hämeenjoesta. Vertailuvesistön virtaamatietojen ja Vaskiluodon Voima Oy:n kuormitustarkkailuaineiston perusteella tehdyn arvion (taulukko 3) mukaan Honkinevan kunnostus saattaa kohottaa huomattavasti Niskapuron ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia. Hämeenjoessa kiintoainepitoisuuden laskennallinen kasvu on noin 1 mg/l, mutta Kuninkaanjoen alaosalla ennakoidut pitoisuusmuutokset ovat joko hyvin pieniä tai niitä ei ole odotettavissa lainkaan. Tuotantovaiheessa pitoisuusmuutosten arvioidaan jäävän fosforin ja kiintoaineen osalta pieniksi, mutta typpipitoisuudet saattavat edelleen kasvaa Niskapurossa yli 300 µg/l ja Hämeenjoessa 50 µg/l. Taulukko 3. Arvio Honkinevan turvetuotantoalueen aiheuttamista ravinneja kiintoainepitoisuuksien muutoksista alapuolisessa vesistössä (laskettu bruttopäästöistä) Vesistö P (kok) N(kok) Kiintoaine (µg/l) (µg/l) (mg/l) Kunnostusvaihe Niskapuro Hämeenjoki ,4 Kuninkaanjoen alaosa 0 4 0,2 Tuotantovaihe Niskapuro ,9 Hämeenjoki ,1 Kuninkaanjoen alaosa Vaikutus kalatalouteen Honkinevan turvetuotannon vesistövaikutukset kohdistuvat selvimmin Niskapuroon sekä vähäisempinä myös Hämeenjoen alaosalle. Kalaston kannalta haitallisin kuormitustekijä on kiintoaine, jonka pitoisuus saattaa Niskapurossa kasvaa ajoittain kalojen kannalta haitalliseksi. Hämeenjoessa pelkästään turvetuotantoalueelta kulkeutuva kiintoaine ei aiheuta kalastohaittoja, mutta sillä voi olla merkitystä lisäkuormituksena, mikäli joen nykyiset kiintoainepitoisuudet ovat lähellä kaloille haitallisia arvoja. Kalataloudellisesti merkittävimmän Kuninkaanjoen osalta turvetuotantohankkeen vaikutusten arvioidaan jäävän pieniksi, sillä kaloille haitallisia veden laatumuutoksia ei Kuninkaanjoessa ole odotettavissa. Honkinevan kuivatusvesiä kulkeutuu ainoastaan Kuninkaanjoen alaosalle,

9 Ympäristöriskit Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu joten keski- ja yläjuoksun taimenhabitaatit jäävät vaikutusalueen ulkopuolelle. Vaikutus pohjaveteen ja sen käyttöön Hankkeella ei ole vaikutuksia pohjaveteen tai sen käyttöön. Turvetuotantoon liittyvä merkittävin onnettomuusriski on tulipalon vaara. Honkinevan turvetyömaalla sovelletaan vuonna 2006 päivitettyä sisäasiainministeriön ohjetta turvetuotantoalueiden paloturvallisuudesta. Honkinevalle rakennetaan yhdeksän paloallasta. Myös laskeutusaltaassa olevaa vettä voidaan tarvittaessa käyttää sammutusvetenä. Poikkeuksellisen runsaiden sateiden tai suurtulvien aiheuttamat hätätilanteet eivät Honkinevalla ole mahdollisia, koska alueella ei ole suurtulville herkkiä vesistöjä. Hakija esittää Honkinevan vesistö- ja kalataloustarkkailun toteuttamista osana Ähtävän-, Purmon- ja Kruunupyynjoen yhteistarkkailua siten, että Kuninkaanjoen alaosalle lisätään yksi tarkkailupaikka. Hakija on tehnyt esityksen käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaksi, johon sisältyy pintavalutuskentän tehon tarkkailu. 9 Korvaukset Honkinevan toiminnoista ei aiheudu korvattavaa tai kompensoitavaa haittaa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Hakemuksesta tiedottaminen Hakija on täydentänyt hakemustaan tarkentamalla tietoja vesienkäsittelyrakenteista, kalastosta, vesistön tarkkailusta sekä täydentänyt asianosaislistaa. Hakija on täydentänyt hakemustaan toimittamalla aluehallintovirastoon Niskapuron ja Hämeenjoen sähkökoekalastustiedot. Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa ja Alajärven kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Järviseutu-lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta

10 lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueelta, Alajärven kaupungilta sekä Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksen täydennyksen johdosta on pyydetty lausuntoa mennessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueelta (kalatalousryhmä). 10 Lausunnot 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue katsoo esitettyjen vesienkäsittelymenetelmien yhdessä täyttävän parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaisen vesienkäsittelyn vaatimukset, kun pintavalutuskenttä rakennetaan toimimaan ympärivuotisesti. Toiminnanharjoittajan on rakennettava ensin pintavalutuskenttä ja laskeutusaltaat vettä padottavine rakenteineen. Sen jälkeen siirrytään itse tuotantokentän ojitukseen ja muokkaukseen. Mikäli ympäristölupa myönnetään on lupamääräyksillä pyrittävä takaamaan vesiensuojelurakenteiden toiminta turvaamaan alapuolisen vesistön kunto, kunnossapidon tiivis omavalvonta, kuormituksen tarkkailu sekä laskeutusaltaiden ja ojaston puhdistustyön valvonta. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa vesiensuojelurakenteiden valmistumisesta ja käyttöönotosta ELY-keskukselle käyttöönottotarkastusta varten. Tuotannon päätyttyä tuotantoalueen valumavedet tulee ohjata vesiensuojelurakenteiden kautta kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä ja kuormituspotentiaalin voidaan katsoa vähentyneen. Hakijan tulee toimittaa ELY-keskukselle sähköisesti TYVI-palvelun kautta vuosiraportti tuotantotoiminnasta, tarkkailutiedoista ja poikkeustilanteista raportointivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Hankkeelle ei tule myöntää toiminnan aloituslupaa. Kunnostustöiden aloittaminen muuttaa suon olosuhteet lopullisesti, jolloin sen palauttaminen entiselleen ei onnistu ja tällöin muutoksenhaku tulisi hyödyttömäksi. 2) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen kalatalousryhmä toteaa, että Kuninkaanjoen kalataloudellinen arvo on poikkeuksellisen suuri alkuperäisen purotaimenkantansa vuoksi. Taimenkanta on, joen suhteellisen heikosta vedenlaadusta huolimatta, säilynyt varsin elinvoimaisena. Kuninkaanjoen vedenlaatua ei kuitenkaan voida pitää

11 purotaimenvesistölle soveltuvana ja taimenkannan turvaamiseksi pitäisi vedenlaatua parantaa. Lupahakemuksessa ei ole esitetty selvityksiin perustuvaa tietoa toiminnan vaikutusalueella olevan Niskapuron, Hämeenjoen ja Kuninkaanjoen alaosan kalakannoista. Honkinevan ja Alajärven välisen korkeuseron perusteella voidaan kuitenkin vaikutusalueen vesistöissä arvioida olevan purotaimenille soveltuvia virtapaikkoja. Koekalastustuloksien puuttuessa on etenkin Niskapuron ja Hämeenjoen mutta myös Kuninkaanjoen alaosan kalataloudellista arvoa pidettävä vähintään yhtä suurena kuin Kuninkaanjoen keski- ja yläosan uomilla. Turvetuotanto vaikuttaa äärevöittävästi alapuolisten uomien virtaamiin, jolloin kalakannoille haitalliset alivirtaamatilanteet yleistyvät, mikä heikentää varsinkin Niskapuron ja Hämeenjoen kalataloudellisia edellytyksiä. Hakemuksessa esitetyn vaikutusalueen vesistöjen hyvin niukan vedenlaatuaineiston perusteella ei voida luotettavalla tavalla arvioida, onko vaarana, että tuotantotoiminnasta aiheutuva kuormituksen lisäys voi pitkään jatkuvan tuotannon aikana aiheuttaa arvokkaan kalakannan tuhoutumisen ja vesistön pilaantumisen. Vedenlaatu on todennäköisesti jo nykyisellään lähellä purotaimenen sietokyvyn rajaa. Epävarmuuden vallitessa on arvioitava, että uudesta turvetuotannosta aiheutuu vesistön merkittävää pilaantumista, jolloin hakemus on hylättävä. 3) Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunta esittää, että Alajärvi on luokiteltu ekologisesti huonoon tilaan ja Alajärven kunnostus hanke pyrkii parantamaan Alajärveä. Tämän takia kaikkiin Alajärven vesistöä kuormittaviin hankkeisiin tulee suhtautua kriittisesti. Uusilla turvetuotantoalueilla tulee olla vesienhoidon kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka. Peruskäsittelyn lisäksi tulee vaatia pintavalutus- tai kasvillisuuskentät, jotka toimivat myös ylivirtaama-aikana. 11 Muistutukset 4) Järviseudun ja Ähtärinreitin kalastusalueet eivät vastusta ympäristöluvan myöntämistä yhteisessä muistutuksessaan, mutta edellyttävät seuraavien asioiden huomioonottamista ympäristöluvasta ja sen ehdoista päätettäessä: - Kaloille ja ravuille sekä kalastukselle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi on tuotantoalueella käytettävä parasta käyttökelpoista puhdistustekniikkaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kuivatusvesien humuspitoisuuden alentamiseen ja humuksen pääsyn estämiseen tuotantoalueen alapuolisiin vesistöihin. Vesiensuojelutoimenpiteiden tulee olla kunnossa jo ennen kuin varsinainen tuotanto alueella voidaan aloittaa. - Luvansaajalle on määrättävä tarkkailuvelvoite, jonka mukaan tuotantoalueelta lähtevien vesien laatua on seurattava näytteenotoin vähintään kuusi kertaa vuodessa. Näytteenottojen tulee painottua

12 kevät-kesäaikaisiin tulvahuippuihin tuotantokauden ajalle. Tarkkailun tuloksista on vuosittain raportoitava myös Järviseudun ja Ähtärinreitin kalastusalueille. - Purotaimenen mahdollinen esiintyminen Hämeenjoessa on selvitettävä sähkökoekalastuksin ennen ympäristöluvan myöntämistä. - Mikäli Hämeenjoessa esiintyy purotaimenta, luvansaajalle on annettava kalataloudellinen tarkkailuvelvoite, jonka mukaan Hämeenjoessa on suoritettava vuosittain sähkökoekalastus purotaimenkannan tilan seuraamiseksi. Muussa tapauksessa tarkkailun on keskityttävä Kuninkaanjokeen. Tarkkailun tuloksista on vuosittain raportoitava myös Järviseudun ja Ähtärinreitin kalastusalueille. - Luvansaajalle on määrättävä tuotantoalueen koko ja kuormittavuus huomioiden riittävän suuri vuosittainen kalatalousmaksu - Ympäristöluvan ehdot tulee tarkistaa vähintään kahdeksan vuoden välein, jonka yhteydessä luvansaaja on velvoitettava selvittämään tuotannosta mahdollisesti aiheutuneet haitat purkuvesistön kalastukselle sekä kala- ja rapukannalle sekä korvaamaan ne. Suunnitellun Honkinevan turvetuotantoalueen kuivatusvesien laskureittinä toimiva Kuninkaanjoki on kalataloudellisesti erittäin arvokas siinä esiintyvän luontaisen purotaimenkannan vuoksi. Tästä syystä vesiensuojelutoimenpiteisiin ja niiden toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koska pienten jokien sivuhaaratkin voivat purotaimenen menestymisen ja lisääntymisen kannalta olla merkittäviä, tulee varmistua myös Hämeenjoen kalastosta ennen kuin kalataloustarkkailun sisällöstä päätetään. Lisäksi tulee huomioida, että alkuperäisen purotaimenkannan lisääntymiselle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa on käytännössä mahdoton korvata tuki-istutuksin, koska alkuperäistä kantaa ei ole viljelyssä. Näin ollen on toimittava siten, että haittaa ei saa päästää edes syntymään. Muussa tapauksessa ympäristölupaa ei tule myöntää. Vesiensuojelutoimilta tulee vaatia paljon jo senkin vuoksi, että Honkinevan mahdollisen turvetuotantoalueen kuivatusvesien ensimmäinen alapuolinen järvi, Alajärvi, on jo entuudestaan voimakkaan valuma-alueelta tulevan ulkopuolisen kuormituksen kuormittama ja ekologisen luokituksen mukaan heikossa tilassa. Tästä syystä järveen kohdistuvan kuormituksen lisäämistä tulisi ehdottomasti välttää. Kuormitus turvetuotantoalueilta voi tulla tunnetusti yllättävinä kuormituspiikkeinä esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä. Tämän vuoksi on oleellista, että kuivatusvesistä otettavien näytteenottokertojen lukumäärä on edes jotenkin riittävällä tasolla, jotta todennäköisyys havaita näitä kuormituspiikkejä kasvaisi. Lisäksi näytteenottojen täytyy tapahtua silloin, 12

13 kun virtaamatkin ovat paikalliset olosuhteet huomioiden vähintään keskimääräisiä. Toiminnasta aiheutuvien haittojen määrää ja laatua tulee tarkemmin tarkastella luvanhakijan toimesta ympäristölupaa uusittaessa. Mikäli osoittautuu, että haittoja on ilmennyt oletettua enemmän, tulee se tällöin huomioida kalatalousmaksun määrässä. Hakijan vastine Aluehallintovirasto pyysi toimittamaan vastineen yhteydessä vielä selvityksen Niskapuron, Hämeenjoen ja Kuninkaanjoen alaosan kalastosta ja kalataloudellisesta merkityksestä. Hakemuksen täydennys Kuninkaanjoen alaosan kalaston ja kalastuksen osalta hakija viittaa lupahakemuksessa esitettyihin kalastustiedustelun tuloksiin. Hakija esittää, että Hämeenjoen ja Niskapuron kalataloudellinen tila selvitetään loppukesään ajoittuvilla sähkökoekalastuksilla, jotka tehdään ennen turvetuotannon aloittamista, mikäli ympäristölupa hankkeelle myönnetään. 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen lausuntoon hakijalla ei ole huomauttamista. 2) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmän vaatimukseen lupahakemuksen hylkäämisestä kalastohaittojen vuoksi hakija esittää, että lupahakemuksen mukainen turvetuotanto ei aiheuta alapuolisissa vesistöissä niin merkittäviä muutoksia, että niistä olisi haittaa kalastolle. Kalastoselvityksen täydentämisen osalta hakija viittaa vastineensa alussa esittämäänsä. Turvetuotannosta aiheutuva kokonaiskuormitus on todennäköisesti pienenemässä lähivuosina, sillä nykyisin tuotannossa olevan ja vain perustason vesiensuojelurakenteilla varustetun Taatinnevan alue on vähitellen jäämässä pois tuotannosta. 3) Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan lausuntoon hakijalla ei ole huomauttamista. 4) Järviseudun ja Ähtärinreitin kalastusalueiden yhteiseen muistutukseen hakija ilmoittaa, että kuormitustarkkailun sisältö määrätään nykyisin ympäristölupakäsittelyn yhteydessä. Honkinevan vesistö- ja kalataloustarkkailut on mielekästä toteuttaa osana Ähtävänjoen vesistöjen yhteistarkkailuja ja kyseisissä yhteistarkkailuohjelmissa esitetyllä tavalla. Hämeenjoki voidaan tarvittaessa lisätä kalataloudellisen yhteistarkkailun seurantavesistöihin. Ympäristöluvan ehdot tulisi tarkistaa kymmenen vuoden välein, kuten turvetuotantohankkeissa yleensä on tapana. Hakija on täydentänyt hakemustaan toimittamalla aluehallintovirastoon sähkökoekalastustiedot Hämeenjoessa ja 13

14 Niskapurossa tehdyistä sähkökalastuksista, joissa ei saatu saalista eikä havaintoja kaloista, ravuista tai pikkunahkiaisista. Hakemuksen täydennyksen johdosta pyydetyt lausunnot ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ympäristöluparatkaisu Lupamääräykset Päästöt vesiin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue on ilmoittanut, ettei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa hakemuksen täydennyksen johdosta. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä ei ole antanut täydennyksestä lausuntoa. Aluehallintovirasto myöntää JR Turve Oy:lle ympäristöluvan Honkinevan turvetuotantoon Alajärven kaupungissa Ähtävänjoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala on auma-alueineen noin 58,7 ha. Hankealueen pinta-ala on 61 ha. 1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen täydennyksen liitteenä 2 olevan kartan mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Niskapuroon ja edelleen Hämeenjokeen- Kuninkaanjokeen. 2. Tuotantoalueelta johdettavat vedet on käsiteltävä hakemuksen täydennyksen liitteenä 3 olevan tuotantosuunnitelmakartan, mittakaava 1:5 000, mukaisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän avulla ympärivuotisesti. Pintavalutuskentällä olevat ojat on tukittava. Pumppausta varten on tehtävä erillinen pumppausallas. Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaassa on oltava pintapuomi ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän on oltava mitoitusohjeiden mukaisia. Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen joutumisen ojiin. 14

15 Päästöt ilmaan ja melu Varastointi ja jätteet Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohi eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset. 3. Vesienkäsittelyrakenteet on toteutettava ja otettava käyttöön ennen tuotantokenttien kuntoonpanon aloittamista ja ne on esitettävä ennen käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäviksi ja saatettava tiedoksi Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesienkäsittelyrakenteisiin saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa. 4. Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti toimintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti. Laskeutusallas, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. Laskeutusaltaasta, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse vesistöön. 5. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta pölyämistä ja melua. 6. Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet on lajiteltava Alajärven kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimijalle, jolla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. Ongelmajätteitä toimitettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Jätteet on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Luvan saajan on muutoinkin järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus asianmukaisesti. Luvan saajan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelmaa on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 15

16 7. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tiivisalustainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä alustalla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tankkauksen aikana pääse maaperään tai ojiin. Paikallaan pysyvien polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöissä on oltava ylitäytönestin ja laponesto. Häiriö- ja poikkeustilanteet Tarkkailut 8. Luvan saajalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan. 9. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä järjestettävä niiden edellyttämä tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä. 10. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 3 olevan suunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 11. Vesistö- ja kalataloustarkkailu on toteutettava hakemuksessa esitetyn yhteistarkkailuohjelman mukaisesti siten, että vesistötarkkailua on tehtävä myös Niskapurossa ja Hämeenjoessa. Tarkkailusuunnitelmia voidaan tarkentaa Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten hyväksymillä tavoilla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. Vesistötarkkailun vuosiraportit on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueelle, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle sekä Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Järviseudun ja Ähtärinreitin kalastusalueille. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet 16

17 epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät. Kunnossapitovelvoitteet Kalatalousmaksu 12. Luvan saajan on osallistuttava laskuojien kunnossapitoon. 13. Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun aikana 600 euroa kalatalousmaksua Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. Ensimmäinen maksu on suoritettava kuukauden kuluessa kuntoonpanon aloittamisesta siltä vuodelta, jona kuntoonpano aloitetaan. Kuntoonpanon aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle. Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 14. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan, tai ne on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ennen vesien käsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästö- ja vaikutustarkkailua on jatkettava kahden vuoden ajan tai kunnes tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesien käsittelyn lopettamista. Turvetuotantoalueen ympäristölupapäätös ja siinä luvan saajalle määrätyt velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi. 17

18 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä. 18 Korvaukset Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa korvattavaa vahinkoa. Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Luvan voimassaolo Lupa on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 58 ja 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan. Lupamääräysten tarkistaminen RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Luvan saajan on viimeistään jätettävä aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Mikäli hakemusta ei tehdä määräajassa, aluehallintovirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Hakemukseen on liitettävä selvitykset tuotannon aiheuttamista melu- ja pölyhaitoista ja niiden vähentämistarpeista ja -mahdollisuuksista, vesien käsittelyn tehokkuudesta, vesiin joutuvien päästöjen määrästä sekä vesien johtamisen vaikutuksista purkuvesistöön, sen kalastoon ja käyttöön, mahdollisuuksista tehostaa vesien käsittelyä sekä arvio aiheutuneista ennakoimattomista vahingoista. Hakemukseen on myös liitettävä selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ja muut ympäristönsuojeluasetuksen 9 11 :n mukaiset selvitykset tarpeellisilta osin. Honkinevan turvetuotantoalue on uusi tuotantoalue, joka on kokonaisuudessaan ojitettu. Tuotantoalueella eikä sen päästöjen vaikutusalueella ole erityisiä luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojelumerkitystä omaavia lajeja ja luontotyyppejä. Kaikki kuivatusvedet käsitellään ympärivuotisella pintavalutuksella. Vesien käsittely täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Tuotantoalueen läheisyydessä ei ole asutusta eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksulla tehtävillä toimenpiteillä.

19 19 Lupamääräysten perustelut Vuokrasopimusten mukainen pinta-ala ei vastaa hankealuetta. Hakijalla ei tämän luvan perusteella ole oikeutta käyttää aluetta, johon yhtiöllä ei ole hallintaoikeutta. Luodon-Öjanjärveen laskevien vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Kuninkaanjoki on hyvässä tilassa. Turvetuotannon ravinnekuormitusta on vähennettävä, mutta se voidaan tehdä nykykäytännön mukaisin rakentein ja toimenpitein. Honkinevan turvetuotantoalueen vesiensuojelumenetelmät ovat siten vesienhoitosuunnitelman mukaiset. Kun otetaan huomioon Honkinevan ja sen ympäristön tila ja käyttö, turvetuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä kohtuutonta rasitusta. Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset 1 4. Laskeutusaltaan toiminnan varmistamiseksi vesiä ei saa pumpata laskeutusaltaasta pintavalutuskentälle, vaan alueelle on tehtävä erillinen pumppausallas. Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi annetaan toimenpidevelvoite lupamääräyksessä 5. Määräykset 6 ja 7 annetaan jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen ja öljyvahinkojen estämiseksi. Jätteen haltija on jätelain 6 :n mukaan velvollinen järjestämään jätehuollon ja jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen antaa määräys muun muassa polttoaineiden varastoinnista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen synnyn ehkäisemiseksi ja sen haitallisuuden vähentämiseksi. Häiriötilanteisiin varautumista varten annetaan lupamääräykset 8 ja 9. Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta ympäristöön. Lupamääräyksien 10 ja 11 tarkkailu- ja raportointimääräykset ovat tarpeen valvontaa varten, ennakoimattomien vahinkojen varalta sekä lupamääräysten tarkistamista varten. Tarkkailun perusteella valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä pintavalutuksen ja muun vesien käsittelyn puhdistustehon parantamiseksi.

20 VASTAUS LAUSUNTOIHIN Vuosittain tehtäviin yhteenvetoraportteihin voidaan sisällyttää selostukset vesien käsittelyssä havaituista puutteista, jo tehdyistä toimenpiteistä niiden poistamiseksi ja suunnitelma tulevista parannustoimenpiteistä. Vaikutusten selvittämiseksi on tarpeen lisätä vesistön tarkkailupiste myös Niskapuroon ja Hämeenjokeen. Lupamääräyksen 12 kunnossapitovelvoite on tarpeen toiminnasta aiheutuvien liettymien poistamiseksi. Lupamääräys 13 on tarpeen kalataloudelle aiheutuvien haittojen estämiseksi. Kalatalousmaksun suuruutta määrättäessä on otettu huomioon turvetuotannosta aiheutuvien päästöjen suuruus ja vesistössä ilmenevien vaikutusten laajuus sekä vesistön kalataloudellinen arvo. Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotannon päätyttyä ja lupamääräys 14 on tarpeen tuotantoalueen jälkihoidon järjestämiseksi ja päästöjen rajoittamiseksi. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen vesiensuojelurakenteita koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä 2-4, tuotantotoiminnan, tarkkailutulosten ja poikkeustilanteiden raportointia koskevat vaatimukset lupamääräyksistä 9 ja 11, tarkkailua koskevat vaatimukset lupamääräyksestä 10 ja toiminnan lopettamista koskevat vaatimukset lupamääräyksestä 14 ilmenevällä tavalla. Hakija ei ole hakenut toiminnan aloittamislupaa. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmän vesiensuojelurakenteita koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksestä 2 ilmenevällä tavalla. Hakija on lisäksi täydentänyt hakemustaan kuuluttamisen jälkeen toimittamalla sähkökoekalastuksiin perustuvaa kalastotietoa Niskapurosta ja Hämeenjoesta, minkä perusteella vaatimus luvan epäämisestä on hylätty perusteluissa mainituin perustein. Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan vesienkäsittelyrakenteita koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksestä 2 ilmenevällä tavalla. Aluehallintovirasto arvioi perusteluihin viitaten, että tuotanto ei heikennä Alajärven tilaa. Järviseudun ja Ähtärinreitin kalastusalueiden vaatimukseen purotaimenen esiintymisen selvittämisestä sähkökoekalastuksin ennen ympäristöluvan myöntämistä aluehallintovirasto viittaa Niskapuron ja Hämeenjoen sähkökoekalastukseen. Vaatimukset vesiensuojelurakenteista, tarkkailuvelvoitteesta sekä kalatalousmaksusta on otettu huomioon lupamääräyksistä 2, 10, 11 ja 13 ilmenevillä tavoilla. Aluehallintovirasto arvioi, että tuotannosta tulevasta humuksesta ei aiheudu 20

21 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO vesistön pilaantumista. Humusaineiden määrää tarkkaillaan päästö- ja vaikutustarkkailussa kemiallista hapenkulutusta ja veden väriä mittaamalla. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä päätös on saanut lainvoiman. Valitus korvauksesta ei estä kuntoonpanotöiden ja toiminnan aloittamista. LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, ympäristönsuojelulain 56 :n mukaisesti on noudatettava asetusta. Ympäristönsuojelulaki 6, 41, 42, 43, 44, 45, 45 a, 46, 50, 52, 55, 56, 90, 100, 103 a Jätelaki 4, 6 ja 15 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 28 Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) liitteen maksutaulukon mukaan hehtaarin turvetuotantoalueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. 21 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakija Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Alajärven kunta Alajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ kalatalousryhmä (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto.

22 22 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Alajärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksesta ilmoitetaan Järviseutulehdessä.

23 23 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liitteet 1) Valitusosoitus 2) Tuotantoalueen kartta 3) Käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma Raija Aaltonen Reko Vuotila Riitta Lähdemäki Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Raija Aaltonen ja Reko Vuotila. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Riitta Lähdemäki

24 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 148/2013/1 Dnro LSSAVI/440/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2013 ASIA HAKIJA Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2006 ASIA HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston 28.8.2002 antaman päätöksen nro 50/2002/2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 143/2011/1 Dnro LSSAVI/151/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011 ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Hanhisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen,

Hanhisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen, Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 58/2014/1 Dnro LSSAVI/6/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2014 ASIA HAKIJAT Hanhisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen, Urjala Hanhisuon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot