SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1998 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 683 Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta Opetusministeriön päätös The Islamic Rahma Center in Finland -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin Opetusministeriön päätös Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä N:o 683 Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1998 Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1336/1996) 2 4, 6 :n 11, 13, 15 ja 16 kohta, 11 ja 15 sekä lisätään 6 :ään uusi 17 ja 18 kohta, 14 :ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja asetukseen uusi 17 a seuraavasti: 2 Yleiset hygienialain soveltamisen rajoitukset Hygienialakia ei sovelleta tuottajan, kalastajan tai metsästäjän itse tuottamista, kalastamista tai metsästämistä eläimistä saataviin elintarvikkeisiin, jos elintarvikkeet käytetään kyseessä olevan tuottajan, kalastajan tai metsästäjän yksityistaloudessa taikka metsästäjien järjestämässä yksityistilaisuudessa. Hygienialakia ei myöskään sovelleta käsittelyyn, jonka yksityishenkilö teettää omistamalleen eläimistä saatavalle elintarvikkeelle, jos elintarvike palautetaan hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi. Hygienialain mukaisesti hyväksyttyyn laitokseen ei saa ottaa käsiteltäväksi tarkastamatonta lihaa. 3 Lihaa koskevat hygienialain soveltamisalan rajoitukset Hygienialakia ei sovelleta: 1) sellaiseen siipikarjan lihaan, jonka kuluttaja hankkii omaan käyttöönsä suoraan sellaiselta tuotantotilalta, joka tuottaa enintään lintua vuodessa; 2) sellaiseen poron lihaan tai kuivattuun poron lihaan, jonka kuluttaja poronhoitoalueella hankkii omaan käyttöönsä suoraan tuotantotilalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu; 3) sellaiseen tarhattujen lintujen tai kanin lihaan, jonka kuluttaja hankkii omaan käyttöönsä suoraan tuotantotilalta; 4) sellaiseen luonnonvaraisen riistan li

2 1876 N:o 683 haan, jonka kuluttaja hankkii omaan käyttöönsä suoraan metsästäjältä tai poliisilta taikka riistanhoitoyhdistyksen poliisin toimeksiannosta järjestämästä myyntitilaisuudesta; 5) vähittäiskauppaan tai suurtalouksille toimitettavaan metsästettävien luonnonvaraisten jäniseläinten ja lintujen lihaan. Edellä 1 momentissa mainitut poikkeukset eivät kuitenkaan koske teurastamosta tai 12 :ssä tarkoitetusta teurastuspaikasta kuluttajalle luovutettavaa lihaa eivätkä 1 momentissa tarkoitetusta lihasta valmistettavia tuotteita. 4 Kalastustuotteita, etanoita ja sammakoita koskevat hygienialain soveltamisalan rajoitukset Hygienialakia ei sovelleta: 1) sellaisiin kalastustuotteisiin eikä niistä saatuihin tuotteisiin, jotka kalastaja tai kalanviljelijä itse toimittaa suoraan kuluttajalle, vähittäiskauppaan tai suurtalouteen, jos näin toimitettujen kalastustuotteiden ja niistä saatujen tuotteiden yhteismäärä on enintään kiloa vuodessa ja vähintään kaksi kolmasosaa kalastustuotteista on kalastajan tai kalanviljelijän itse kalastamia tai viljelemiä; 2) kalastustuotteista, sammakoista tai etanoista saatujen jalosteiden käsittelyyn, jos niitä käytetään toisen elintarvikkeen raakaaineena; 3) kalastustuotteiden eikä niistä saatujen tuotteiden käsittelyyn Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivissa kalastusaluksissa, pakastusaluksissa tai uivissa jalostamoissa. Näistä aluksista ja jalostamoista peräisin olevien kalastustuotteiden ja niistä saatujen tuotteiden tuonnista ja kauttakuljetuksesta säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa laissa (1192/1996). 6 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 11) kalastajalla tai kalanviljelijällä kalastusta tai kalanviljelyä harjoittavaa yksittäistä henkilöä sekä sitä taloutta, johon kyseinen henkilö kuuluu; 13) ternimaidolla maitoa, jota eläin tuottaa neljän vuorokauden ajan synnytyksestä; 15) ensisaapumispaikalla sellaista hygienialain nojalla hyväksyttyä laitosta tai terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettua elintarvikehuoneistoa, joka Suomessa ensimmäisenä vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta saapuneen eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittävän erän; 16) tuotantotilalla eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoa harjoittavaa yksikköä; 17) lihan tuottajalla sellaista teuraseläimen omistajaa tai haltijaa, jonka tuotantotilalta eläin toimitetaan teurastettavaksi; 18) munavalmisteella joko kokonaan tai osittain linnun munista valmistettua elintarvikkeeksi tarkoitettua, asianomaisen ministeriön tarkemmin määrittelemää tuotetta. 11 Kotimaan kulutukseen tarkoitetun luonnonvaraisen riistan lihantarkastus Kotimaan kulutukseen tarkoitettua luonnonvaraista riistaa voidaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan eläinlääkärin luvalla teurastaa loppuun ja riistan liha tarkastaa muuallakin kuin teurastamossa tai teurastuspaikassa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että teurastus voidaan suorittaa hygieenisesti. Lihantarkastuksen kyseisessä paikassa suorittaa edellä mainittu eläinlääkäri. 14 Ensisaapumispaikan ilmoittamis- ja kirjanpitovelvollisuus Ensisaapumispaikan on välittömästi ilmoitettava sen valvonnasta vastaavalle valtion viranhaltijalle tai kunnan valvontaviranomaiselle omavalvonnassa esille tulleet merkittävät elintarvikehygieeniset epäkohdat.

3 N:o Tuotantotilan ilmoittamis- ja kirjanpitovelvollisuus Tuotantotilan on eläviä eläimiä teurastamoon, teurastuspaikalle tai muuhun laitokseen toimittaessaan kirjallisesti ilmoitettava laitokselle: 1) tieto eläinten sairaudesta ja eläimistä saatavan elintarvikkeen laatuun mahdollisesti haitallisesti vaikuttavasta muusta seikasta; 2) lääkittyjen eläinten osalta eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 18 :n mukaiset tiedot eläinten lääkitsemisestä ja teurastamiseen johtaneista eläinsuojelullisista syistä; 3) tieto edeltävän kolmen vuoden aikana lihantarkastuksen yhteydessä tai muussa tutkimuksessa saman tuotantotilan toisesta eläimestä todetusta vieraasta aineesta. Tuotantotilan on myös ilmoitettava maitoa, munia tai hunajaa laitokseen lähettäessään eläinten lääkitsemisestä annetun lain 18 :n Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1998 mukaiset tiedot eläinten lääkityksestä ja mainitun lain 14 :ssä tarkoitetun tutkimuksen tuloksista. Laitoksen on välitettävä 1 momentissa tarkoitettu tieto edelleen laitosta valvovalle viranomaiselle. Jos eläin tarkastetaan elävänä muualla kuin teurastamossa tai teurastuspaikassa, on tuotantotilan ilmoitettava kyseinen tieto tarkastavalle eläinlääkärille. 17 a Porojen teurastamista ja tarkastamista koskeva siirtymäaika Sen estämättä, mitä 17 :ssä säädetään, voidaan kotimaan kulutukseen tarkoitettuja poroja teurastaa ja niiden lihaa tarkastaa Oulun läänin alueella muuallakin kuin poroteurastamossa tai poron teurastuspaikassa 1 päivään kesäkuuta Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

4 1878 N:o 684 Opetusministeriön päätös The Islamic Rahma Center in Finland -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998 Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat Mohamed Aly Abdel Kawy ja 53 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain (267/1922) 13 :n mukaisesti perustaneensa The Islamic Rahma Center in Finland -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat: Uskontunnustus Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen tuomiopäivään, Hänen profeettaansa Muhamediin, sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa. Julkisen uskonnonharjoituksen muoto 1) Harjoittaa ja opettaa Islamia ja Islamin periaatteita, 2) palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta Muhamedin oppien mukaan, 3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia antamalla heille vuosittain almuja (zakat), 4) paastota kerran vuodessa kuukauden ajan, sekä 5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan kerran elämässä, jos siihen on mahdollisuus. Yhdyskuntajärjestys Nimi ja kotipaikka 1 Yhdyskunnan nimi on The Islamic Rahma Center in Finland ja kotipaikka Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jäsentensä sekä heidän lastensa uskonnollisia asioita ja järjestää heidän uskonnonharjoituksensa sekä ylläpitää ja toteuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan vastaavaa toimintaa. Yhdyskunnan kieliä ovat suomi ja arabia. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä he parhaiten osaavat. Yhdyskunta voi järjestää kokouksia julkista tai yksityistä uskonnon harjoittamista varten. Jäsenet 3 Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa asuva islamilainen henkilö, jos hallitus hänet muutoin hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnan jäsenyydestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle erosta. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka vahingoittaa yhdyskunnan mainetta. Hallitus 4 Yhdyskunnan asioita hoitaa yhdyskunnan hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan: Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahaston hoitaja, jotka ovat hallituksen neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen tehtävänä on: 1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,

5 N:o ) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille, 3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta, 4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja toimihenkilöt, 5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös, sekä 6) suorittaa muut sille annetut tehtävät. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä sekä puheenjohtaja ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin voidaan erottaa kesken toimikauden, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan jäsenistä sitä vaatii. Rahoitus 5 Yhdyskunta rahoittaa toimintaansa keräämillään jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen määräytymisperusteet vahvistaa vuosikokous. Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Kokoukset 6 Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen on yhdyskunnan kokouksen asia. Yhdyskunnan kokous pidetään, jos hallitus sitä esittää tai vähintään (1/10) kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja on laadittava ja tarkastettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta. Vuosikokous 7 Yhdyskunnan vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1) kokouksen avaus, 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa, 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista, 5) käsitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, 6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle, 8) valitaan uusi hallitus, 9) valitaan kaksi tilintarkastajaa, sekä 10) käsitellään muut esityslistan asiat. Sääntöjen muuttaminen 8 Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut. Yhdyskunnan purkautumiseen vaaditaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesta (5/6) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut kahdessa perättäisessä kokouksessa. Yhdyskunnan purkautuessa varat käytetään köyhien ja apua tarvitsevien islaminuskoisten hyväksi Suomessa. Yleistä 9 Muutoin noudatetaan voimassa olevaa uskonnonvapauslakia. Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

6 1880 N:o 684 The Islamic Rahma Center in Finland -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu uskonnonvapauslain mukaisesti, eivätkä sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja. Uskonnonvapauslain 15 :n 2 momentin nojalla opetusministeriö on päättänyt, että yhdyskunnan hallituksen jäsenten enemmistö voi olla muita kuin Suomen kansalaisia, koska yhdyskunnan jäsenten enemmistö koostuu muista kuin Suomen kansalaisista. Tämän perusteella opetusministeriö on hyväksynyt The Islamic Rahma Center in Finland -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen Ylitarkastaja Tuula Lybeck

7 1881 N:o 685 Opetusministeriön päätös Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998 Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat opiskelija Musse Abdirashid Abdullahi ja 20 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 :n mukaisesti muodostaneensa Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Espoo. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat: Uskontunnustus Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen Enkeliinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen päivään, Hänen profeettaansa Muhamediin, sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa. Julkisen uskonnonharjoituksen muoto 1) Harrastaa ja opettaa islamia ja islamin periaatteita, 2) palvella Jumalaa Koraaniin ja profeetta Muhamedin oppien mukaan, 3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia antamalla heille vuosittain almuja (Zakat), 4) paastota kerran vuodessa kuukauden ajan, 5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan kerran elämänsä aikana, jos siihen on varaa. Yhdyskuntajärjestys 1 Tämän uskonnollisen yhdyskunnan nimi on Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa (Espoo Islamic Society in Finland). Sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdyskunta tunnustaa Pyhän Qur an kirjoituksiin perustuvaa islamilaista uskoa, jonka kautta se pyrkii edistämään rauhan-, lähimmäisenrakkauden ja tasa-arvoisuuden toteutumista ihmisten kesken täällä maan päällä. (Q.33:35 36) 3 Islamilaista tarkoitustaan toteuttaakseen yhdyskunta järjestää uskonnonharjoitustilaisuuksia tarkoitukseen soveltuvassa julkisessa tai yksityisessä paikassa. Uskonnonharjoituksen muodot ovat seuraavat: a) julkiset kokoukset islamin opetusta varten ja muut islamilaiset tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa, b) auttaa Suomessa asuvien somaliyhteisöä saamaan tietoa islamista ja somalikulttuurista, c) hautajais- ja muistotilaisuudet, d) järjestää erilaisia seminaareja, avoimia keskusteluja ja koulutustilaisuuksia islami- ja somalikulttuurista. Uskonnonharjoitustilaisuuksien ohjelman muodostavat puheet, saarnat ja rukoukset. 4 Kuka tahansa Suomessa asuva muslimi voi hakea yhdyskunnan jäsenyyttä. Ehdot jäseneksi hyväksymiseen ovat seuraavat:

8 1882 N:o 685 a) 2/3:n yhdyskunnan jäsenistä täytyy olla Suomessa asuvia somalimuslimeja, ja 1/3 voi olla muita Suomessa asuvia muslimeja. b) hakijan tulee selittää hyväksyvänsä yhdyskunnan säännöt. c) jäsen suorittaa yhdyskunnalle seuraavat maksut: - kertakaikkisen liittymismaksun, - kuukausittaisen yhdyskuntamaksun. 5 Jäsen voi erota yhdyskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskuntahallitukselle. 6 Jäsenen voi yhdyskuntahallitus erottaa jäsenyydestä, jos jäsen - jättää yhdyskuntamaksunsa maksamatta yhden vuoden ajalta, - toiminnallaan vahingoittaa yhdyskuntaa, tai - toimii tämän yhdyskuntajärjestyksen ja/tai hyvien elämäntapojen vastaisesti. Ennen erottamispäätöksen tekoa on jäsenellä oikeus esittää mielipiteensä erottamistaan koskevassa asiassa yhdyskuntahallitukselle. 7 Jäsen suorittaa yhdyskunnalle kuukausittaisen maksun, joka on 40 mk kuukaudelta täysi-ikäiseltä jäseneltä. Vuosikokous päättää liittymismaksun suuruudesta. Yhdyskuntahallitus voi vapauttaa jäsenen yhdyskuntamaksusta sairauden johdosta määräajaksi. 8 Yhdyskunnan toimintaa johtaa yhdyskuntahallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsenistön keskuudesta valittua hyviä elämäntapoja noudattavaa varsinaista jäsentä, jotka varsinainen yhdyskuntakokous valitsee yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdyskuntahallitus on kokonaisuudessaan erovuorossa jokaisessa varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita myös uudelleen. Yhdyskuntakokous voi muutoinkin erottaa hallituksen tai sen jäsenen, jos siihen on syytä. Yhdyskuntahallituksen jäsen voi erota tehtävästään kesken toimikauden, ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskuntahallitukselle. Yhdyskuntahallituksen tehtävänä on: a) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita tämän yhdyskuntajärjestyksen, yhdyskuntakokousten päätösten ja uskonnollisia yhdyskuntia koskevien lakien määräysten mukaisesti, b) tehdä aloitteita ja esityksiä yhdyskuntakokouksille, c) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta, d) päättää jäseneksi ilmoittautuneiden jäsenyydestä, e) ottaa ja erottaa yhdyskunnan toimihenkilöt, f) valita ja vapauttaa yhdyskunnan uskonnonharjoituksista vastaava esipaimen sekä hänen valvontansa alaisena ja ohjeiden mukaisesti toimivat, määrättyjä toimialueita varten mahdollisesti tarvittavat paimenet, g) laatia vuosittain yhdyskunnan tilikertomukset ja esittää ne varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa valittavien tilintarkastajien hyväksyttäväksi, h) laatia yhden vuoden toiminta-ajalta yhdyskunnan toimintakertomukset sekä yhdistetty tilikertomus ja esittää ne varsinaisen yhdyskuntakokouksen käsiteltäväksi. Yhdyskuntahallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai esipaimenen kutsusta niin usein kuin asiat vaativat, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana, ja on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 yhdyskuntahallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Yhdyskuntahallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään 1/3 yhdyskuntahallituksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Yhdyskuntahallitus kutsutaan koolle todisteellisin kirjallisin kutsuin, ja on kokouskutsut sen jäsenille toimitettava vähintään viisi päivää ennen aiottua kokousta. Yhdyskuntahallituksen kokouksessa pitää pöytäkirjaa se, joka siihen tehtävään valitaan, pöytäkirja tarkistetaan kokouksen lopussa ja sen varmentavat allekirjoituksillaan kokoukseen osallistuneet yhdyskuntahallituksen jäsenet. Päätökset yhdyskuntahallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta. 9 Yhdyskuntahallitus valitsee tarvittaessa keskuudestaan tai jäsenistön keskuudesta tarvittavat palkalliset tai muut toimihenkilöt.

9 N:o Yhdyskunnan nimen kirjoittavat yksinään yhdyskuntahallituksen puheenjohtaja, pääsihteeri ja Imaami. 11 Yhdyskunnan tilit päätetään kalenterivuosittain ja on niiden oltava valmiina tarkastettavaksi 15. päivänä marraskuuta. Tilintarkastajien on jätettävä tilintarkastuslausuntonsa yhdyskuntahallitukselle ennen joulukuun 1. päivää. 12 Ylin päätösvalta kaikissa yhdyskuntaa koskevissa asioissa on yhdyskunnan kokouksella. Yhdyskuntahallituksella on kuitenkin oikeus tehdä päätöksiä niissä asioissa, jotka sille erikseen on yhdyskuntajärjestyksessä päätettäväksi uskottu. Varsinainen yhdyskuntakokous pidetään yhden vuoden väliajoin kesä-joulukuussa, yhdyskuntahallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Ylimääräinen yhdyskuntakokous pidetään milloin yhdyskuntahallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdyskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Varsinaisesta yhdyskuntakokouksesta ilmoitetaan kirjallisesti tai yhdyskunnan julkaisussa jäsenille vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta ja ylimääräisestä yhdyskuntakokouksesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta samalla tavalla kuin varsinaisesta yhdyskuntakokouksestakin. Yhdyskuntakokouksiin ovat yhdyskunnan jäsenet oikeutetut osallistumaan vain henkilökohtaisesti ja on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänioikeuden käyttö yhdyskuntakokouksessa edellyttää, että erääntyneet yhdyskuntamaksut on maksettu. Yhdyskuntakokouksessa pitää pöytäkirjaa se, joka siihen tehtävään valitaan kokouksen alussa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkistavat kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Päätökset yhdyskuntakokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa käsitetään kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän, ja pöytäkirjan tarkistajien valitsemisen jälkeen seuraavat asiat: /87 1) esitetään yhdyskuntahallituksen kertomus edellisen toimintakauden toiminnasta, 2) esitetään tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen toimintakauden tileistä sekä vahvistetaan tilinpäätös, 3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä, 4) käsitellään yhdyskuntahallituksen ja jäsenten esittämät asiat, 5) päätetään liittymis- ja yhdyskuntamaksujen suuruudesta, 6) päätetään yhdyskuntahallituksen jäsenten palkkioista, 7) valitaan a) yhdyskuntahallituksen puheenjohtaja, b) yhdyskuntahallituksen muut varsinaiset jäsenet, 8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varalle. Varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa käsiteltäväksi aiotut esitykset on jätettävä kirjallisesti yhdyskuntahallitukselle viimeistään yhtä kuukautta ennen kokousta. Ylimääräisessä yhdyskuntakokouksessa käsitellään kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkistajien valitsemisen jälkeen vain ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle. 13 Yhdyskunnan lakkaamisesta päättää yhdyskuntakokous. Yhdyskunta voidaan lakkauttaa vain jos 2/3 kokouksessa läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa. Kaikki varat ja vastuuvelvollisuudet tulee ensin selvittää ja sitten päättää lopettamisesta. Ylijäämävarat luovutetaan Suomessa toimivalle islaminuskon harjoittamista edistävälle rekisteröidylle yhteisölle tai, jos sellaista ei ole, on varat käytettävä yhdyskunnan viimeisen kokouksen päättämään yleishyödylliseen sosiaaliseen toimintaan Suomessa islaminuskoisten hyväksi. 14 Tähän yhdyskuntajärjestykseen voidaan tehdä muutoksia sitä varten koolle kutsutussa ylimääräisessä yhdyskuntakokouksessa vähintään 2/3:n äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 15 Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia uskonnollisia yhdyskuntia koskevien lakien määräyksiä.

10 1884 N:o 685 Opetusministeriö on tutkinut tämän asian. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain (267/1922) mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja. Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 :n vaatimukset. Tämän perusteella opetusministeriö määrää, että Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa on kirjoitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen

11 1885 N:o 686 Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1998 Valtiovarainministeriö on muuttanut verohallinnon maksullisista suoritteista 20 päivänä marraskuuta 1996 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (870/1996) 1 :n 2 momentin seuraavasti: 1 Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten taikka veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskevana selvityksenä (verovelkatodistus). Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1998 Ministeri Jouko Skinnari Neuvotteleva virkamies Helena Ikonen

12 1886 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 687 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1998 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b :n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993): Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen: voimaantulopäivä Päätöksen nimi n:o antopäivä MMMp lääkerehuista... 13/EEO/ Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, Helsinki, puhelin (09)1601. Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1998 Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu-Kallio Hallitussihteeri Ritva Ruuskanen Neuvoston direktiivi 90/167/ETY; EYVL N:o L 92, , s. 45 N:o , 1 1 /2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA OY EDITA AB, HELSINKI 1998

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:..

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:.. Seuran nimi SÄÄNNÖT 1 r.y. :n YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi:... Kotipaikka:. Kaupunki/kunta:.läänissä. Yhdistys on perustettu..kuun..p:nä ja

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot