Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2."

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Drockila Leif 2. varapuheenjohtaja Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja poissa 281 Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Toivanen Pentti Kantola Heikki Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. kunnanjohtaja, esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Allekirjoitukset Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Lonka ja Satu Tiira. Jarkko Salonen puheenjohtaja Heikki Kantola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kausala Merja Lonka Satu Tiira

2 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausala Kunnantalo klo Pöytäkirjanpitäjä Heikki Kantola

3 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat 279 Kunnan lausunto avustus- ja korkotukilainahakemuksista 607 erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 280 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 609 iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki 980/ Investointien rahoittamiseen otettavan lainan takaus, Kausalan 612 Lämpö Oy 282 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle 613 kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 283 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 615 muuttaminen 284 Talouskatsaus syyskuulta Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit v Puhelinvaihdepalvelujen hankinta, oikaisuvaatimus Siivousaineet, siivousvälineet ja pehmopaperit -puitesopimukseen 621 liittyminen, oikaisuvaatimus 288 Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut, oikaisuvaatimus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toiminnan seuranta Tulevia osakkuusyhteisökokouksia Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallituksen muut asiat 631

4 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Kunnan lausunto avustus- ja korkotukilainahakemuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 278/ /2013 Kunnanhallitus 279 Erityisryhmien investointiavustukset ja korkotukilainat ovat olleet haettavana klo mennessä. Kunnan tulee toimittaa hakemusasiakirjat Asumisen rakentamis- ja kehittämiskeskus ARAlle mennessä. ARAn ohjeiden mukaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen on annettava lausunto erityisryhmien investointi- ja korkotukilainahakemuksista. Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset: Iitin Vuokratalot Oy Hanke: Kodinomainen ympärivuotisen hoivan yksikkö Kohderyhmä: Huonokuntoiset ja muistisairaat vanhukset Haettava investointiavustus on kolmannen tukiluokan mukainen eli avustus on enintään 40%. Loput 60% rahoitetaan korkotukilainalla. Mikäli kohteeseen ei saada avustusta kattaa pelkkä korkotukilaina 90% kuluista ja silloin pitää olla 10% omarahoitusosuutta. Kokonaisinvestointi euroa. Investointiavustus enintään 35% eli euroa. Haettava korkotukilaina 65% eli euroa. Summat sisältävät arvonlisäveroa 0 %. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä periaatepäätöksenä että vanhusten asumispalveluiden palvelurakennemuutosta valmistellaan eteenpäin korvaamalla 30 paikkaa terveysaseman pitkäaikaisesta laitoshoidosta avohuollon tehostetuilla palveluasumisen paikoilla, ja hyväksyi periaatteen takauksen antamisesta Iitin Vuokratalot Oy:n pitkäaikaiselle, hankkeen toteuttamista varten yhtiön ottamalle lainalle ja että kunta varautuu rahoittamaan rakentamista euron pitkäaikaisella korottomalla pääomalainalla pääosin lahjoitusvaroista sekä suosittelee rahoitusjärjestelyyn osallistumista Iitti-säätiölle. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Iitin Vuokratalot Oy:n hakemukset ja kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunto ovat esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus puoltaa Iitin Vuokratalot Oy:n hakemusta ARA:n investointiavustukselle ja korkotukilainalle yhtyen sosiaali- ja

5 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ terveystoimen lausuntoon hankkeesta.kunta sitoutuu peruspalvelukeskus Aavan palvelusopimuksessa käyttämään hankkeessa tuotettuja vanhusten ja muistisairaiden asuntoja ja palveluita. Merkittiin, että Merja Seppälä esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki 980/ /05/2013 Kunnanhallitus 280 Perusturvalautakunta 68 ( ): Tämän vuoden heinäkuun alussa tuli voimaan otsakkeessa todettu laki. Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista, parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa sekä saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja ja ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön ja vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Laissa on seuraavia kunnille kohdistettuja velvoitteita: - kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa - kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi (voimaan ) - suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä - suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua, sen hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain - kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan (voimaan ) - kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi - kunnan on koottava tiedot palveluihin käytetyistä voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta; arvioinnissa on otettava huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot - kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät; palvelujen tulee olla väestön saatavissa yhdenvertaisesti; sosiaalipalvelut tulee järjestää lähellä asiakkaita, jollei palvelujen keskittäminen ole perusteltua niiden laadun ja turvallisuuden kannalta - kunnan on osoitettava em. suunnitelman toteuttamiseksi riittävät voimavarat ja lisäksi kunnan on tuettava ikääntyneen väestön hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista osoittamalla voimavaroja muihinkin kuin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja terveydenhuollon palveluihin - kunnan käytettävissä on oltava riittävästi monipuolista asiantuntemusta

7 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ (voimaan ) - kunnan on asettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä; vanhusneuvosto on otettava mukaan em. suunnitelman valmisteluun ja palvelujen laadun ja riittävyyden arviointiin (asettava viimeistään ); neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan - kunnan on järjestettävä neuvontapalveluja ja tarjottava terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti heille, joiden osalta voi olla palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä - kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä palveluilla; pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet ja jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua - kunta vastaa siitä, että iäkkään henkilön palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti ja että hänelle laaditaan lakiin perustuva palvelusuunnitelma - kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa (voimaan ) - iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 3 kk:n kuluttua päätöksenteosta - toimintayksiköissä on oltava johtaja ja hänen on huolehdittava, että toimintayksikössä järjestetään omavalvonta ja laaditaan julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma ja sen toteutumista tulee seurata (omavalvonta voimaan ) - jos terveydenhuollon ammattihenkilö, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäädösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle - kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut ja tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen Lain lisäksi on valmistunut STM:n ja Kuntaliiton yhteinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisuja 2013: 11). Peruspalvelukeskus Aavan alueen kuntien tilaajatehtävää hoitavat viranhaltijat ovat käynnistäneet yhteistyössä Aavan kanssa em. suunnitelman valmistelun. Tavoite on, että suunnitelma laaditaan perustaltaan samansisältöiseksi eri kunnissa ja kukin kunta voi lisätä siihen tarpeen mukaan omia erityisiä näkökohtia tai esim. palvelujen kehittämistarpeita. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi kevään 2014 aikana. Se tullaan käsittelemään Iitin ja Nastolan kuntien yhteisessä

8 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunnassa (so. vanhusneuvosto). Muihin lain sisältämiin, edellä lueteltuihin, kuntiin kohdistuviin velvoitteisiin sisältyvä työnjako palvelujen tuottaja vs. peruskunta, läpikäydään Aavan kanssa (yhtenevä työnjako Aavan kuntien kesken). Kun osassa Aavan kuntia on menossa hyvinvointikertomuksen laadinta, on sen yhteydessä katsottava, onko vanhuspalvelulain tarkoittama suunnitelma osa tätä kertomusta. Muutoin lain sisältämien velvoitteiden toteuttaminen on ollut jo esillä Aavan ja kuntien palvelusopimus neuvotteluissa. Tarkoitus on, että perusturvalautakunta perehtyy vanhuspalveluihin tarkemmin marraskuun kokouksessa ja siten lakiin liittyvä aineisto on käsiteltävänä jo ennakkoon. Liitteenä STM:n edustajan diaesitys laista sekä uusi laatusuositus. : : (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi vanhuspalvelulain voimaantulon ja lain em. pääkohdat ja esittää asian tiedoksi saattamista edelleen Iitin ja Nastolan kunnanhallituksille. Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus : Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2013:11 "Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi" on luettavissa osoitteesta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

9 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Investointien rahoittamiseen otettavan lainan takaus, Kausalan Lämpö Oy 285/ /2013 Kunnanhallitus 281 Kausalan Lämpö Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Kuntarahoituksen lainatarjouksen euron suuruisesta investointilainasta. Laina-aika on 10 vuotta ja korko on 2,620 % koko laina-ajan. Lainaa lyhennetään tasalyhennyksin kaksi kertaa vuodessa. Hallitus päätti hakea Iitin kunnan omavelkaista takausta lainalle. Kausalan Lämpö Oy on iitin kunnan yksin omistama yhtiö, joka tuottaa kunnan puolesta vesihuollon ja kaukolämmön. Tämän vuoksi ei esitetä erillistä takausprovisiota. Lainan Kausalan Lämpö Oy käyttää jätevedenpuhdistamo-osuuteen, jonka arvio tällähetkellä on euroa ja pohjois-iitin vesihuoltoon, jonka arvio on tällä hetkellä euroa. Molemmat hankkeet ovat vielä kesken. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Iitin kunta myöntää omavelkaisen takauksen Kausalan Lämpö Oy:n euron lainalle Kuntarahoitus Oy:ltä. Lainaaika on 10 vuotta ja lainan korko on 2,62 % ja se on kiinteä koko laina-ajan. Lainaa lyhennetään tasalyhennyksin kaksi kertaa vuodessa. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 31/ /2013 Kunnanhallitus 282 Kunnanvaltuusto päätti , että "se tekee valtiovarainministeriölle esityksen erityisen kuntajakoselvityksen käynnistämisestä, jossa ovat mukana Iitin, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Lahden kaupunki ja selvittäjän määräämisestä kyseistä tehtävää suorittamaan. Selvityksen tavoitteena on alueen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen yhtenäistämällä alueen hajanaista kunta- ja palvelurakennetta. Tämän vuoksi myös Hollolan kunnan osallistuminen kuntajakoselvitykseen on erityisen toivottavaa ja tarpeellista, kuten lausuntopyynnössäkin on mainittu. Mikäli Hollola on mukana selvityksessä, on myös Hämeenkosken mukaantulo mahdollinen, mikäli se aidosti haluaa osallistua selvitykseen. Muilta osin selvitysaluetta ei ole tässä vaiheessa syytä laajentaa." Valtiovarainministeriön pyytää kirjeellään kuntia ilmoittamaan selvitysalueestaan. "Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysaluetta koskevat tiedot vastaamalla tähän webropol-kyselyyn. Kyselyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h :n mukaan mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina klo mennessä. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä." Selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus on esityslistan oheismateriaalina.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iitin kunta antaa selvitysaluetta koskevan ilmoituksensa esityslistan oheismateraalina olevan ilmoituksen mukaisena. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään esityksen, että Iitin kunnan tulee tehdä kuntajakoselvitys myös yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa, kannattamattomana raukeavan joten kunnanjohtajan ehdotus on tullut hallituksen päätökseksi Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen esittää kunnanvaltuustolle, että Iitin kunta antaa selvitysaluetta koskevan ilmoituksensa esityslistan oheismateraalina olevan ilmoituksen mukaisena. Eriävä mielipide: Hjalmar Kahanpää jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 273/ /2013 Kunnanhallitus 283 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on päättänyt esittää jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista 2 :n (jäsenkuntaluettelo) osalta kuulumaan seuraavasti: 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Muutosesityksen taustalla on vuoden 2013 alussa tapahtunut Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitos sekä jo aiemmin tapahtunut Orimattilan ja Artjärven kuntaliitos. Kaikki mainitut kunnat ovat olleet Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntia. Käytännössä Artjärven osuus kuntayhtymän peruspääomasta on siirtynyt Orimattilan kaupungille ja Karjalohjan ja Nummi-Pusulan osuudet Lohjan kaupungille. Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta ovat l. l.2013 alkaen seuraavat: Jäsenkunta Osuus peruspääomasta euroa Osuus % Askola ,86 2,0 Espoo ,71 11,5 Helsinki ,02 9,5 Hyvinkää ,38 7,8 Iitti ,89 3,2 Järvenpää ,32 4,6 Karkkila ,28 3,4 Kerava ,68 2,9 Kouvola ,55 5,7 Lohja ,85 9,5 Myrskylä ,04 1,1 Mäntsälä ,68 2,9 Nurmijärvi ,71 4,0 Orimattila ,53 4,9 Pornainen ,42 1,4 Pukkila 3 101,22 0,3 Tuusula ,89 3,2 Vantaa ,44 17,5 Vihti ,10 4,3 Peruspääoma yht ,77

13 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkuntien valtuustoja käsittelemään perussopimuksen muutoksen. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen yhtymän hallituksen esittämällä, edellä mainitulla tavalla. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Talouskatsaus syyskuulta / /2013 Kunnanhallitus 284 Syyskuun katsauksessa on tietoja väestömuutoksista ja työttömyydestä sekä lähinnä tuloslaskelmatasolla vertailu edellisen vuoden vastaavaan toteutumiseen ja toteutumisvertailu talousarvioon nähden. Talouskatsaus on oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Hallinto- ja talousjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuutetuille Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit v / /2013 Kunnanhallitus 285 Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 18 päivänä Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a 1 momentti). Veroprosentit v (Kv ) Kunnallisvero 19,75% Kiinteistövero Yleinen 1,00 % Vakituinen asuminen 0,50 % Muu asuminen 1,10 % Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % Voimalaitos 2,85 % Kokouksessa esitellään verotulojen kehitystä ja kiinteistöveroperusteita. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2014 hyväksytään veroprosentit seuraavasti: Kunnallisvero 19,75% Kiinteistövero Yleinen 1,00 % Vakituinen asuminen 0,50 % Muu asuminen 1,10 % Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % Voimalaitos 2,85 % Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Puhelinvaihdepalvelujen hankinta, oikaisuvaatimus 259/ /2013 Kunnanhallitus Puhelinvaihteen hoitamista on selvitelty kun hallintopalveluista jää nyt syksyllä kaksi osa-aikaista työntekijää eläkkeelle. Puhelin vaihteen kautta tulevien puhelujen määrä on supistunut merkittävästi. Puhelinvaihteen kautta tulee keskimäärin 627 puhelua kuukaudessa ( /2013) eli vajat 5 puhelua tunnissa. Nykyinen vaihdetta ja puhelinliikennettä koskeva sopimus on perua yhteisestä kilpailutuksesta Kouvolan seudun kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kouvola on siirtänyt sopimuksen Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle (omalle konserniyhtiölle). Vaihtoehtoina on ollut nykyisen toiminnan jatkaminen, luopuminen nykyisestä vaihteesta ja siirtyminen gsm-välitykseen tai vaihteenhoidon ostaminen ulkopuoliselta kuitenkin nykyisessä ympäristössä. Näistä vaihtoehdoista on päädytty palvelun hankkimiseen ulkopuoliselta Sonera tarjoaa vaihteenhoitopalvelun nykyisessä Merex-ympäristössä. Sonera Vaihteenhoitopalvelussa Sonera hoitaa asiakkaan puolesta puhelinvaihteeseen liittyvän puhelinliikenteen Soneran palvelukeskuksessa. Sonera vastaa palveluiden tuottamisen edellyttämästä vaihdehenkilöstöstä, sijaisjärjestelyistä ja yhdenmukaisista toimintatavoista sekä palveluihin liittyvästä tekniikasta. Tarjouksen mukaan perustamis- ja projektointikustannukset ovat ja kuukausimaksu edellä olevalla puhelumäärällä on 977,05. Tämä on 153 enemmän kuin mitä tällä hetkellä maksetaan nykyisen sopimuksen mukaan. Samalla on tarkoitus liittyä KL-kuntahankintojen puhenlinliikennettä koskevaan puitesopimukseen. Tämän sopimuksen mukaan meidän puhelumaksut ja tekstiviestimaksut alenevat. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Hallinto- ja talousjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Soneran tarjouksen vaihteenhoitopalveluista.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 286 Hannu Suhonen on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii, että kunnanhallitus peruu välittömästi ulkoistamispäätöksen sekä säilyttää nykyisenlaisen puhelinvaihdetoiminnan. Hallinto- ja talousjohtaja: Vaihdepalveluiden järjestämistä alettiin selvittää sen jälkeen kun omassa seurannassa ilmeni, että vaihteeseen tulevien puhelujen määrä oli n. 5 puhelua tunnissa. Henkilöiden eläköityessä on mahdollista ja ohjeiden ja linjausten perusteella tuleekin arvioida voidaanko tehtävä tai toiminto järjestää uudella tavalla. Tässä tapauksessa on näin toimittu. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään perusteita miksi se tulisi hyväksyä. Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Siivousaineet, siivousvälineet ja pehmopaperit -puitesopimukseen liittyminen, oikaisuvaatimus 260/ /2013 Kunnanhallitus Siivousaineineiden, ja -välineiden sekä pehmopaperien hankintasopimus päättyy kuluvan vuoden lopussa. Ruokapalveluemäntä on esittänyt, että Iitin kunta liittyy KL-Kuntahankintojen yhteishankintaan. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Hallinto- ja talousjohtaja Kunnanhallitus päättää liittyä KL-Kuntahankintojen siivousaineet, siivousvälineet ja pehmopaperi -puitesopimukseen. Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 287 Hannu Suhonen on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii, että kunnanhallitus peruuttaa tekemänsä päätöksen ja suorittaa ko. toiminnot kunnan omana työnä. Hallinto- ja talousjohtaja: Hankintojen osalta on siirrytty käyttämään KL Kuntahankinnat Oy:n palveluja, kun hankinnat ovat olleet katkolla. Siirtyminen tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Omassa organisaatiossa ei ole osoittaa resurssia ja osaamista kilpailutuksen / hankinnan suorittamiseen kustannustehokkaasti. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.

19 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut, oikaisuvaatimus 260/ /2013 Kunnanhallitus KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut matkapuhelimet ja niiden liittyvät palvelut. Hankinnoissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan KL-Kuntahankintoja oman hankinnan/kilpailutuksen sijasta. Liittymisestä KL-kuntahankintojen puitesopimuksiin päätetään toimielimissä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Hallinto- ja talousjohtaja: Kunnanhallitus päättää liittyä KL-Kuntahankintojen matkapuhelimien yhteishankintaan. Merkittiin, että Seppo Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian ksäittelyn aiakna klo 19:21. Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 288 Hannu Suhonen on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii, että kunnanhallitus peruuttaa tekemänsä päätöksen ja säilyttää hankintatoiminnot kunnan itsensä toteuttamina. Hallinto- ja talousjohtaja: Hankintojen osalta on siirrytty käyttämään KL Kuntahankinnat Oy palveluja, kun hankinnat ovat olleet katkolla. Siirtyminen tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Omassa organisaatiossa ei ole osoittaa resurssia ja osaamista kilpailutuksen / hankinnan suorittamiseen kustannustehokkaasti. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina.

21 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toiminnan seuranta 23/ /2013 Kunnanhallitus 289 Kunnanvaltuusto päätti kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallisen kokonaisuuden luovuttamisesta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymälle päivähoitoa lukuun ottamatta. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa annettavan selostuksen tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

23 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Tulevia osakkuusyhteisökokouksia Kunnanhallitus 290 Kunnan konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Konsernitaseeseen otetaan mukaan myös osakkuusyhteisöt, joissa kunnalla on merkittävä omistusosuus ilman määräämisvaltaa vaikkei konserniohje koskekaan näitä osakkuusyhteisöjä. Tällaisina osakkuusyhteisöinä pidetään yhteisöjä, joissa kunnalla on vähintään 20 %:n omistusosuus. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa konserniohjetta yksityiskohtaisempia ohjeita konsernin tytäryhteisöille. Konserniohjeen piiriin kuuluvien yhteisöjen lisäksi kunta on osakkaana tai jäsenenä lukuisissa muissakin yhteisöissä ja yhdistyksissä, joten kunnan tahdon välittyminen myös näiden yhteisöjen päätöksentekoon on merkityksellistä. Kunnanhallitus hyväksyi käytännön, jonka mukaan se ohjeistaa kunnan edustajiksi eri yhteisöihin valitut edustajansa heidän käyttäessään kunnan puhevaltaa yhteisöjen kokouksissa. Tulevia osakkuusyhteisökokouksia: 1. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kokouskutsu edustaja Alatalo Liisa, varaedustaja Harve Eila Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kokousasiakirjat tiedoksi ja ohjeistaa kokousedustajia tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

24 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Kunnanhallitus Valtionosuusuudistus seminaari Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät yhteistyössä Valtionosuusuudistus seminaarin perjantaina klo Kuntatalolla Helsingissä 2 Iitin Yrittäjät ry:n 60-vuotisjuhla Kiinteistö Oy Ponnilla klo 19 3 Kunnan henkilöstöjuhla klo Ohjelma (1) esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tilaisuudet tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi kohtaan 1: Esa Lehtisen, Olli Pasilan ja Pentti Toivasen kohtaan 2: Jarkko Salosen, Esa Lehtisen ja Pentti Toivasen kohtaan 3: Jarkko Salosen ja Pentti Toivasen

25 Iitin kunta Pöytäkirja 24/ Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallitus 292 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa siitä kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat pöytäkirjat: Kaavoitustoimikunta Koulutuslautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallituksen puheenjohtaja - Kunnanjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Ruokapalveluemäntä - Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa eikä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen. Puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota kunnanjohtajan päätöspöytäkirjoissa olevia asioita käsiteltäväkseen.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot