KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:00-20:17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 91 Talousarvion toteuma Tytäryhtiöiden talouden toteutuminen Teollisuushallin ostaminen ja lunastusvuokrasopimus Luonnontuotealan tilainvestointi Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen 96 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 97 Valtuustoaloite Lea Soppela/ Harrasteseteli vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukemiseksi 98 Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet Ilmoitusasiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aalto Pirkka 17:00-20:17 jäsen Hannola Jaana 17:00-20:17 jäsen Harju Markku 17:00-20:17 jäsen Hietanen Matti 17:00-20:17 jäsen Imporanta Aulikki 17:00-20:17 jäsen Jaakkola Kauko 17:00-20:17 jäsen Jaakkola-Räisänen Hannele 17:00-20:17 jäsen Jussila Janne 17:00-20:17 jäsen Juujärvi Tuulikki 17:00-20:17 jäsen Kaisanlahti Tarja 17:00-20:17 jäsen Kangas Esa 17:00-20:17 jäsen Kerkelä Mauno 17:00-20:17 jäsen Kostamovaara Teemu 17:00-20:17 jäsen Kotilaine Jarkko 17:00-20:17 jäsen Laurila Pirjo 17:00-20:17 jäsen Nampajärvi Suvi 17:00-20:17 jäsen Niemelä Veikko 17:00-20:17 jäsen Niemimuukko Tiina 17:00-20:17 jäsen Nivala Heikki 17:00-20:17 jäsen Ojala Arto 17:00-20:17 jäsen Ojala Jukka 17:00-20:17 jäsen Perälä Tarja 17:00-20:17 jäsen Pikkarainen Juha 17:00-20:17 jäsen Poropudas Pertti 17:00-20:17 jäsen Ruokamo Anita 17:00-20:17 jäsen Sipovaara Kyösti 17:00-20:17 jäsen Sipovaara Sanna 17:00-20:17 jäsen Soppela Lea 17:00-20:17 jäsen Särkelä Jorma 17:00-20:17 jäsen Tikkanen Jani 17:00-20:17 jäsen Vanhala Riitta 17:00-20:17 jäsen Alaluusua Teuvo 17:00-20:17 varajäsen Tohmola Teija Kuittinen Kauko 17:00-20:17 varajäsen Räisänen Kari Ojala Kirsti 17:00-20:17 varajäsen Junttila Maarit POISSA Junttila Maarit jäsen Kalliokoski Tuomas jäsen Räisänen Kari jäsen Tohmola Teija jäsen Kankaanranta Markku tekninen johtaja Narkilahti Juha sivistysjohtaja MUU Kuvaja Tuula 17:00-20:17 kaupunginjohtaja Pauna Liisa 17:00-20:17 pöytäkirjanpitäjä Kilpeläinen Auvo 17:00-20:17 sosiaali- ja terveysjohtaja Tolonen Maija 17:00-20:17 tekninen avustaja ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Heikki Nivala Pöytäkirjanpitäjä Liisa Pauna

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Suvi Nampajärvi Riitta Vanhala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Hallinto-osastolla Hallituskatu 4, Kemijärvi klo 9:00-15:30 Maija Tolonen arkistosihteeri

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 89 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 9 :n 1 mom. mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kutsu kaupunginvaltuuston kokoukseen on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja julkaistu Kemjärven kaupungin www-sivuilla sekä lähetetty samanaikaisesti kirjallisesti kullekin valtuutetulle, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Samalla kertaa on lähetetty esityslista liitteineen. Kokousilmoitus ilman asialistaa on julkaistu Lapin Kansassa Kuntalain 58 :n 1 mom. mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on saapuvilla. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteenä A nimenhuutoluettelo.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 90 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjan tarkastus on torstaina klo 14:30 hallintosihteerin työhuoneessa. Esitys: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Nampajärvi ja Riitta Vanhala. Tarkastus on torstaina klo 14:30 hallintosihteerin huoneessa.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion toteuma /04/041/2013 KH Liitteenä 3 ovat raportit talousarvion käyttötalousosan, tu los las kel ma osan, in vestointiosan ja rahoitusosan toteutumasta Käyttötalousosassa toimintatuottojen toteutuma on yh teen sä 62,2 % ja toi mintakulujen toteuma 66,4 %. Henkilöstökulujen, jotka ovat suurin yksit täi nen me no erä käyt tö ta lou dessa, toteutuma on 69,2 %. Vuoden alkupuoliskolla henki löstö kulut si vu kuluineen ovat laskeneet noin 1,0 %. Toimintakatteen (tu lo jen ja me no jen ero tus) ker ty mä on vuo den 2014 alkupuoliskolta 67,4 % (edel lis vuonna 50,3 % ). Ulkoiset toimintatuotot ovat laskeneet 1,0 %, edellisvuoteen ver rat tu na. Toi min takulut ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 0,4 %. Netto menot edellisvuoteen verrattuna ovat al ku vuonna nousseet 0,3 milj. eu roa eli 0,7 %. Talousarviossa 2014 on varauduttu toi min ta kat teen hienoiseen heikkenemiseen (negatiivinen kasvu). Alkuvuoden toteutuma osoittaa toimintakatteen heikkenemisen olleen arvioitua suurempaa, mikä on kaupungin talouden kannalta huolestuttavaa. Budjetoitua suurempi negatiivinen toi min ta kat e se lit tyy arvioitua suuremmilla os to palvelujen ja henkilöstömenojen ker ty mäl lä sekä tulojen arvioitua pienemmällä kasvulla. Osastoittain tarkasteltuna tilanne on toimintakatteen osalta seuraava (talousarviovuoden aikana jo tehdyt muutokset huomioiden): kausi 2013 kausi 2014 tot % TA 2014 TPE 2014 Poikkeama Hallinto-osasto , Sos- ja terv.osato , Sivistysosasto , Tekniset palvelut , josta yritystilat , YHTEENSÄ , Toimintakatteeksi on vuoden 2014 talousarviossa hyväksytty 56,7 milj. euroa, jo ka on lähtökohtaisesti 1,6 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2013 tilin pää töksessä toteu tu nut toimintakate. Tämän mukaan arvio tilikauden 2014 toimintakatteeksi on euroa.

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta on kuitenkin käsitellessään osastonsa talousarvion toteutumaa arvioinut (30.9. kokouksessaan), että sosiaali- ja terveysosaston määrärahamenot ylittyvät talousarviosta jopa 1,0-1,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa toimintakatteen muutosta jopa 2,1 miljoonalla ( euroa). Hallinto-osastolla (Elinkeinot-tulosalueella) tilinpäätösennuste on euroa pienempi, mikäli uusia enna koimattomia elinkeinojen kehittämisprojekteja ei käynnistetä loppuvuonna. Hallinto-osaston talousarviossa varatut määrärahat riittävät, vaikkakin alkuvuoden toteutuma on ennakoitua suurempi. Sosiaali- ja terveysosastolla määrärahat ylittyvät lautakunnan arvion mukaan jopa 1,0-1,2 miljoonalla eurolla. Sivistysosastolla talousarviossa esitetyt määrärahat riittävät budjetoidun mukaisesti. Teknisellä osastolla talousarviossa esitetyt määrärahat riittävät budjetoidun mukaisesti. Tilinpäätösennuste 2014 Seuraavat johtopäätökset ja tilinpäätösennuste on tehty oletuksella, että ylitysoikeusanomuksia talousarvioon ei hyväksytä. Verotuloja on kertynyt yhteensä euroa (1,5 %) enemmän kuin edellis vuonna vas taa vaan aikaan. Toteutuma verotulojen osalta oli elokuun lopussa 65,2 %. Ve ro ker ty mät eri ve ro la jeissa toteutunevat ennakoidusti, joten verotulot kokonaisuudessaan toteutuvat ennakoidun mukaisina. Valtionosuuksia on kertynyt 0,06 % vähemmän kuin edel lis vuoden vastaavana aikana. Koko vuoden osalta valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan arvioidun mukaisesti. Rahoitustuottojen ja -kulujen netto toteutuu ennakoidun mukaisesti. Vaikka alkuvuoden tilanne näytti suunniteltua paremmalta, on tilanne huomattavasti heikentynyt sosiaali- ja terveysosaston määrärahan käytön ylitysten johdosta. Tilikauden tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa jäävän talousarvion mukaisesti euroa alijäämäiseksi, mikäli sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitysanomusta ei hyväksytä. MIkäli ylitys hyväksytään, alijäämäksi muodostuu vuonna 2014 jopa euroa, joten kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa olisi lähes 3,1 miljoonaa euroa. Nettoinvestointeihin on varattu talousarviossa (netto) euroa. Investoinnit toteutuma on nettona euroa. Oheisena tiedoksi toimielinten talouden toteutuma käsittelypäätökset. (talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, )

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto (johdon sihteeri Aune Kumpula, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupun gin hal litus mer kit see talousarvion toteutumara portin tie doksi ja esit tää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tie doksi. Kaupunginhalli tus edellyt tää osas to jen noudattavan talousarvion toimeenpanoohjeessa annettuja määräyksiä osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Sosiaali- ja terveysosaston määrärahaylitysten vuoksi kaupunginhallituksen on päätettävä loppuvuotta koskevista määrärahojen käyttöön liittyvistä toimenpiteistä. Osastonjohtajat on velvoitettu kokoukseen kertomaan säästötoimenpiteistä, joilla määrärahojen käyttö loppuvuoden osalta saadaan pysymään talousarvion mukaisena. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 91 Liitteenä 1 on edellä mainittu liite 3 (raportit talousarvion käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan toteutumasta ). Oheisena tiedoksi toimielinten talouden toteutuma käsittelypäätökset. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto päätti pitää tauon klo 18:26 alkaen.

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tytäryhtiöiden talouden toteutuminen /04/041/2013 KH Hallinto-osasto on pyytänyt seuraavilta tytäryhtiöiltä (Koy Kemijärven Vuokratalot, Koy Ke mijär ven Töveli, Kemijärven Roikka Oy, Kemijärven Kaukolämpö, Koillis-Lapin Säh kö, Itä-La pin E nergia, Kes ki-lapin Voima, Koy Kemijärven Toimitalo, Koy Kemijär ven Kaar lonkeskus, Kemijär ven Kehitys Oy, Kemijärven Jäähalli Oy ja Elwira Oy, ) ta lou den to teu tu ma ra por tin ti lan teesta Ra por tit ovat liit tee nä 2. Kemijärven kaukolämpö Oy:n lämmön myynti on n MWh ja sähkön myynti n MWh jäljessä budjetoidusta määrästä, mikä tarkoittaa n euron ennakoitua pienempiä tuloja. Menot ovat ennokoituja hieman pienemmät. Tässä vaiheessa tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Koillis-Lapin Sähkö Oy:ssa asiakaspalvelujärjestelmä on otettu käyttöön ja laskutus hoidetaan uuden järjestelmän mukaisena. Jakeluverkon kehittämissuunnitelman laadinta uuden sähkömarkkinalain pohjalta laadittu ja esitellään omistajille syksyn aikana. Toimintatuotot toteutuneet arvioitua heikommin, menot kasvaneet odotetusti, joten tilinpäätösennuste talousarviossa arvioitua heikompi ja vuosikate painuu miinukselle. Keski-Lapin Voima Oy:n osalta todetaan, että säännöste lylu van valituskäsittely jatkuu Korkeimmassa oi keudessa. Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu on keskey tetty rahoitusvaihtoehtojen selvittämisen ajaksi. Sähkö ener gian alhainen markkinahinta on pienentänyt liikevaihtoa.toimintatuotot toteutuneet arvioitua pinempinä. Itä-Lapin Energia Oy:n osalta todetaan, että sähköenergian alhainen hintataso on pienentänyt rahoitusvirtaa omistajille. Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy:n osalta yhtiön asuntojen käyttöaste on myynti- ja purkutoimenpiteistä johtuen parantunut. Vuokrarästien määrää on saatu vähennettyä. Yhtiön taloudellinen tilanne on kuitenkin edelleen erittäin vaikea. Kemijärven Roikka Oy:n osalta talous tulee toteutumaan talousarvion mukaan. Toiminnassa keskitytty myytävien asuntojen yhteistilojen remointointiin ja normaalitoimintoihin isännöintiin ja kiinteistönhoitoon. Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin osalta asuntojen käyttöaste on hieman yli 90 % ja yh tiöllä on mahdollisuus kerätä varoja tuleviin suuriin lainanly hen nyksiin. Kiinteistö Oy:n Kemijärven Kaarlonkeskuksen osalta ei muutoksia. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, ottaen huomioon viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. Kemijärven jäähalli Oy:n ja Elwira Oy:n osalta toiminta on edennyt suunnitellun

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto mukaisesti. Elwirassa on toteutettu murskaimen hankinta ja ser-tuotteiden vastaanotto ja purkutoiminta toteutuu suunnitellusti.jäähallinosalta uuden jäänhoitokoneen hankinta toteutettu ja alkavaan talvikauteen valmistelu edennyt suunnitellusti. Kemijärven kehitys Oy:n osalta toiminnan ylösajo on tuonut mukanaan haasteita, mutta toiminta on edennyt suunnitellusti ja kaupungin matkailusivut on uusittu (www.visitkemijarvi.fi). Tapahtumatuotanto, markkinointitoimenpiteet ja matkailun kehittäminen yhteistyössä matkailuyhdistyksen kanssa edennyt tavoitteiden mukaisesti. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee esittelytekstissä lueteltujen tytäryh tiöi den talouden toteutuman tie doksi ja esittää toteuman tiedoksi edelleen kau pun gin val tuustolle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 92 Liitteenä 2 on edellä mainittu liite 2 (tytäryhtiöiden raportit). Päätös: Kaupunginvaltuusto jatkoi kokoustaan klo 18:39. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teollisuushallin ostaminen ja lunastusvuokrasopimus 441/54/548/2014 KH Lappi Timber Oy rakentaa Kallaanvaaran teollisuusalueelle osana sahalaitos- ja liimapuutehdaskokonaisuutta liimapuuhallin. Sahalaitos- ja liimapuutehdaskokonaisuuden rakentaminen ja käynnistäminen vaatii yhtiöltä mittavaa omaa pääomaa saatujen yritystukien ja muun rahoituksen lisäksi. Lappi Timber Oy:n kanssa on neuvoteltu kaupungin mahdollisuudesta ostaa liimapuuhalli sen valmistuessa vuoden 2015 alussa ja tehdä yrityksen kanssa lunastusvuokrasopimus hallin takaisinlunastusta varten. Liimapuuhallin ostosta tehdään erillinen kauppakirja, jossa määritellään tarkemmin kaupanteon kohde ja kaupan arvo. Lappi Timber Oy toimittaa kauppakirjaa varten hallin tekniset tiedot, rakennuspiirustukset ym. tarvittavat lisätiedot. Liimapuuhallin 4020 k-m 2 hinta on euroa (arvolisäveroton kiinteistökauppa) ja Lappi Timber Oy sitoutuu lunastamaan hallin takaisin 12 vuoden aikana siten, että kaksi ensimmäistä vuotta on lyhennysvapaita vuosia. Yritys maksaa kaupungille lunastusaikana kiinteää 2,1 % korkoa +1 % marginaalia lunastushinnan maksamattomalle pääomalle. Kaupunki saa siten koron muodossa korvauksen siitä, että sopimuksen kohde on yrityksen hallinnassa ja käytössä lunastusajan. Kemijärven kaupunki vuokraa Lappi Timberiltä tarvittavan tontin ja liimapuuhallille tulee kulkuoikeus Lappi Timberin tukkikentän kautta. Tontin vuokrasta aiheutuvat kustannukset peritään vuokralaiselta. Hallin korjaus- ja käyttökuluista vastaa Lappi Timber Oy. Lunastusvuokrasopimuksessa sovitaan tarkemmin lunastuksen yksityiskohdista. Yrityksellä on myös mahdollisuus lunastaa halli nopeammassa aikataulussa. Kun lunastushinta maksetaan kokonaan pois, päättyy yrityksen velvollisuus maksaa pääomalle korkoa. Lappi Timber Oy sitoutuu vakuuttamaan hallinnassaan olevan liimapuuhallin sen täydestä arvosta. Vakuutuskirja liitetään lunastusvuokrasopimuksen liitteeksi. Liitteenä 5a on kauppakirjaluonnos liimapuuhallin ostamisesta ja liitteenä 5b lunastusvuokrasopimusluonnos liimapuuhallin takaisinlunastuksesta. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisen kaupan arvoltaan euroa (arvolisäveroton kiinteistökauppa), 2) hyväksyy Lappi Timber Oy:n kanssa tehtävän lunastusvuokrasopimusmenettelyn, 3) varaa kaupungin vuoden 2015 talousarvioon tekniselle osastolle euron investointimäärärahan liimapuuteollisuushallin ostamiseen, 4) valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan vuokrasopimusluonnoksen

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto määräalasta erikseen, 5) valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään muista hallin vuokraamiseen liittyvistä yksityiskohdista edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja 6) velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan valtuustolle tiedoksi lopulliset asiakirjat. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 93 Liitteenä 3a on edellä mainittu liite 5a (kauppakirjaluonnos liimapuuhallin ostamisesta) ja liitteenä 3b on edellä mainittu liite 5b (lunastusvuokrasopimusluonnos liimapuuhallin takaisinlunastuksesta). Päätös: Keskustelun kuluessa Tarja Perälä esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Asia on puutteellisesti valmisteltu. Valtuuston päätettäväksi osoitetussa kaupunginhallituksen esityksessä esitetään liimapuuhallin ostamista. Hallia ei kuitenkaan ole vielä olemassa. Lisäksi kaupunginhallituksen esitys ja siihen liittyvät asiakirjat ovat ristiriitaisia ja harhaan johtavia. Asia tuodaan uudelleen valmisteltuna valtuuston päätettäväksi esisopimuksena ja kauppa tuodaan valtuuston päätettäväksi, kun kaupan kohde on valmis. Kauko Jaakkola kannatti Tarja Perälän esitystä. Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 19:29-19:34. Puheenjohtaja totesi, että Tarja Perälä on tehnyt pöydällepanoesityksen ja Kauko Jaakkola on sitä kannattanut, joten asian asiallinen käsittely keskeytetään. Puheenjohtaja pyysi kohdistamaan puheenvuorot siihen keskeytetäänkö asian käsittely vai jatketaanko asian asiallista käsittelyä. Aulikki Imporanta ja useat muut valtuutetut olivat sitä mieltä, että jatketaan asian asiallista käsittelyä. Suvi Nampajärvi kannatti Tarja Perälän pöydällepanoesitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska asiasta oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Tarja Perälän pöydällepanoesityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja neljä (4) EI-ääntä, yksi (1) oli poissa, joten asian asiallinen käsittely jatkui (äänestyspöytäkirja liitteenä 3c). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen.

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksi: Lappi Timber Oy Tiedoksi ja toimeksi: Johdon sihteeri Tekninen osasto

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luonnontuotealan tilainvestointi 443/54/547/2014 SL Itä-Lapin ammattiopistossa oli vuosina 11/2010 8/2014 ESR-rahoitteinen Luonnon tuot tei ta Itä-Lapista ryhmäkoulutushanke. Sen tavoitteena oli luoda pysyvä koulu tus tuo te ja -malli, luonnontuotealan elinkeinollinen kehittäminen, tuotekehitys, ver kos toi tu mi nen, pienyritystoiminnan edistäminen ja luonnontuotealalle työl lis ty minen sekä alan markkinointi. Hanke onnistui tavoitteissaan. Siksi sille kehitettiin jatko han ke, ILOa luonnosta, jonka tarkoitus oli korjata edellisen hankkeen aikana havai tut puutteet oppimisympäristössä ja alan kehittämisessä. Itä-Lapissa on harvoja konkreettisia kasvualoja, ja luonnontuoteala on sellainen. Se on kin yksi elinkeinojen kehittämisen painopisteitä Itä-Lapissa ja Lapissa myös maakun ta ta sol la. Ala tarjoaa työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia sekä miehille että nai sil le niin osana muuta elinkeinotoimintaa kuin suurimuotoisena ul ko maan kauppaan tähtäävänä kasvuyrittäjyytenä. Myyntivalttina on Lappi ja arktisuus itsessään, jo ten työpaikkoja ei voi viedä muualle. ILO:n nykyiset luon non va ra tuot ta ja-opis ke lijat ovatkin Lapin alueelta. Kemijärven koulutusohjelmassa opiskelee 15 henkilöä, jois ta 7 on miehiä. Aiemmin koulutuksesta on valmistunut 12 koko tutkinnon suo ritta nut ta luonnonvaratuottajaa. Osa luonnonvaratuottajista on perustanut osuus kunta yri tyk sen, jonka lisäksi alu eel la on aloitettu jonkin verran luonnonkasvien vil je ly toimin taa. Ensi vuoden tam mi kuus sa alkava koulutus on herättänyt erittäin paljon kiinnos tus ta ja olisi täynnä jo en nen hakuajan alkua. Luonnonvaratuottajaopiskelijat joutuvat kuitenkin opiskelemaan tiloissa, joita ei ole suun ni tel tu alan opetukseen. Monia tuotekehitykseen ja tuotteiden testaukseen sovel tu via tiloja he voivat käyttää lähinnä vain, kun niillä ei ole muuta käyttöä. Tämä vai keut taa merkittävästi koulutuksen toteuttamista ja käytännössä estää sen ke hittä mi sen. Uusien tilojen myötä Kemijärvelle voisi jatkossa olla mahdollista saada jopa alan nuorisoasteen koulutus nykyisen aikuiskoulutuksen lisäksi. Kemijärvellä hyvin alkanut valtakunnallista huomiota innovatiivisena koulutusprojektina sekä si sältön sä että toteuttamistapansa ansiosta saanut luonnonvaratuottajien koulutus tarvit see tilat, jotka antavat opiskelijoille hyvät valmiudet työn tekemiseen ja yrit tä jyyteen. Koulutus on jalkautunut näkyvästi seutukunnan tapahtumiin ja verkostoitunut eri tyi ses ti matkailu- ja luontoaloilla toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tämä tu kee koko alueen elinkeinoelämän kehittymistä. Luonnonvaratuottajien tiloja on mietitty eri paikkoihin mm. Seminaarinkatu 10:een, Hal me tie 7:ään ja Myllylammentie 23:een. Soveltuvimmiksi tiloiksi on valittu Myl lylam men tie 23, koska tilamuutokset voitaisiin näissä tiloissa tehdä edullisimmin. Hank kees sa ei ole varattu rahoitusta muutostöihin, mitä luon non va ra tuot ta jien tarvitsemat tilat edellyttävät. Itä-Lapin ammattiopiston investointiosiossa on talousarviovuodelle kalustoon käyttä mä tön tä investointirahaa , joka voitaisiin kustannuspaikkamuutoksella siir tää hankkeeseen. Tällä rahasummalla tehtäisiin suunnittelu ja voitaisiin aloittaa

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ra ken nus tek ni set työt. Lisäksi ensi vuodelle tulee vuoden 2015 ta lous ar vio kä sit telys sä varata määräraha rakennusteknisten töiden loppuunsaattamiseen. Ensi vuoden talousarvioon varattava määräraha on n ; kustannukset tar ken tu vat suunnittelun edetessä. Päätösehdotus (sivistysjohtaja): Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että vuoden 2014 investointiohjelmassa olevasta Itä-La pin am mat ti opis ton kalustoinvestoinnista siirretään käytettäväksi luon non tuote alan keittiö- ja valmistustilojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Päätös: Sivistyslautakunta ottaa lisälistan käsittelyyn. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. KH Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy siirrettäväksi Itä-Lapin ammattiopiston vuoden 2014 kalustoinvestointimäärärahoista euroa käytettäväksi luonnontuotealan keittiö- ja valmistustilojen suunnitteluun ja rakentamiseen vuoden 2014 aikana. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 94 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sivistysosasto Pääkirjanpitäjä

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen 461/03/034/2013 KH Kemijärven Palvelukeskus ry anoo Kemijärven kaupungilta omavelkaista takausta Hoitokoti-Koi vulan laajennusta varten Kuntarahoitus Oy:ltä otettavalle eu ron ensisijais lainalle (laina-aika 2-vuotta) sekä 41-vuoden korkotukilainalle euroa. Vä liaikaislaina maksetaan kerralla pois tilalle nostettavalla korkotukilainalla rakennusvaiheen loppuvaiheessa.. Kemijärven Palvelukeskus ry on saanut laajennusta varten ARA:sta ehdollisen avustus- ja korkotukilainavarauksen, joka sisältää euroa avustusta ja euroa korkotukilainaa. Ara-puoltaa hanketta mm. sijainnin, hinta-arvion, laajuuden, järkevyyden ja tarpeellisuuden perusteella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 4 mijl.euroa. Oheisena hallituksen jäsenille Kemijärven Palvelukeskus ry:n hakemus liitteineen. Aikaisemmin kaupunginvaltuusto on myöntänyt ( ) Kemijärven Palvelukeskus ry:lle takauksen euron lainalle (laina-aika 30-vuotta) Palvelukeskuksen vesikatteen uusimiseksi. Lainaa ollut jäljellä yhteensä euroa. Kemijärven kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen (15 /2004) mukaisesti takauksista peritään vuosittaista takausprovisiota 0,3 % jäljellä olevasta pääomasta tilanteesta Esitys (Kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, et tä kaupunki myöntää Kemijärven Palvelukeskus ry:lle omavelkaisen takauksen Kunta rahoitus Oy:ltä nostettavalle euron ensisijaislainalle (laina-aika 2-vuotta) sekä eu ron kor ko tu kilainalle (laina-aika 41-vuotta). Takauksista peritään kaupunginvaltuuston päätöksen (15 /2004) mukaisesti vuosittain 0,3 %:n takausprovisiota jäljellä olevastaa pääomasta laskettuna. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kauko Jaakkola esteellisinä poistui kokouksesta asian kä sit te lyn ja pää tök sen teon ajaksi. KV Oheisena Kemijärven Palvelukeskus ry:n hakemus liitteineen.

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kemijärven Palvelukeskus ry Pääkirjanpitäjä KH Kemijärven Palvelukeskus ry anoo Kemijärven kaupungilta omavelkaista takausta Hoitokoti-Koi vulan laajennusta varten Kuntarahoitus Oy:ltä otettavalle eu ron ensisijais lainalle (laina-aika 2-vuotta) sekä 41-vuoden korkotukilainalle euroa. Vä liaikaislaina maksetaan kerralla pois tilalle nostettavalla korkotukilainalla rakennusvaiheen loppuvaiheessa.. Kemijärven Palvelukeskus ry on saanut laajennusta varten ARA:sta ehdollisen avustus- ja korkotukilainavarauksen, joka sisältää euroa avustusta ja euroa korkotukilainaa. Ara-puoltaa hanketta mm. sijainnin, hinta-arvion, laajuuden, järkevyyden ja tarpeellisuuden perusteella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 4 milj,.euroa. Oheisena hallituksen jäsenille Kemijärven Palvelukeskus ry:n hakemus liitteineen. Aikaisemmin kaupunginvaltuusto on myöntänyt ( ) Kemijärven Palvelukeskus ry:lle takauksen euron lainalle (laina-aika 30-vuotta) Palvelukeskuksen vesikatteen uusimiseksi. Lainaa ollut jäljellä yhteensä euroa. Kemijärven kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen (15 /2004) mukaisesti takauksista peritään vuosittaista takausprovisiota 0,3 % jäljellä olevasta pääomasta tilanteesta Esitys (Kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, et tä kaupunki myöntää Kemijärven Palvelukeskus ry:lle omavelkaisen takauksen Kunta rahoitus Oy:ltä nostettavalle euron ensisijaislainalle (laina-aika 2-vuotta) sekä eu ron kor ko tu kilainalle (laina-aika 41-vuotta). Takauksista peritään kaupunginvaltuuston päätöksen (15 /2004) mukaisesti vuosittain 0,3 %:n takausprovisiota jäljellä olevasta pääomasta laskettuna. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kauko Jaakkola esteellisinä poistui kokouksesta asian kä sit te lyn ja pää tök sen teon ajaksi. KV

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Oheisena Kemijärven Palvelukeskus ry:n hakemus liitteineen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kemijärven Palvelukeskus ry Pääkirjanpitäjä KH Kemijärven Palvelukeskus ry anoo päätöksellään Kemijärven kaupungilta omavelkaisen takaussumman muutosta Hoitokoti-Koivulan laajennusta varten otettavalle korkotukilainalle Kaupunginvaltuusto on aikaisemmin päätöksellään myöntänyt takauksen Kuntarahoitus Oy:ltä otettavalle euron suuruiselle korkotukilainalle ja euron suuruiselle ensisijaislainalle. Ensisijaislaina maksetaan kerralla pois tilalle nostettavalla korko tukilainalla rakennusvaiheen loppuvaiheessa. Korkotukilainan lainatakaus nousee siis euroa. ARAn varsinainen avustuspäätös poikkeaa ehdollisesta varauksesta siten, että hankkeen kustannukset kasvavat 4 miljoonasta n. 4,5 miljoonaan euroon, jotka ARA on hyväksynyt. Myös avustuksen määrä on kasvanut ehdollisesta varauksesta eurosta avustuspäätöksen mukaiseen euroon. Lisäksi lainatarve korkotukilainalle on kasvanut eurosta lainasitoumuksen mukaiseen euroon, jolle tarvitaan kaupungin takaus. Tämä on euroa suurempi kuin alkuperäinen takaus. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Palvelukeskus ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen pöytäkirja, ARAn päätös rakennussuunnitelman ja kustannusten hyväksymisestä, Kuntarahoitus Oy:n lainasitoumus sekä ARAn avustuspäätös avustuksen myöntämisestä erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (rakentaminen). Takauksista peritään kaupunginvaltuuston päätöksen (15 /2004) mukaisesti vuosittain 0,3 %:n takausprovisiota jäljellä olevasta pääomasta laskettuna. (Johdon sihteeri Aune Kumpula, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää Kemijärven Palvelukeskus ry:lle omavelkaisen takauksen (takaussumman muutos) euron suuruiselle Kuntarahoitus Oy:n korkotukilainalle (laina-aika 41-vuotta). Muutoin aikaisempi päätös Kuntarahoitus Oy:n ensisijaislainan lainatakauksesta jää voimaan. Takauksista peritään kaupunginvaltuuston päätöksen ( ) mukaisesti vuosittain 0,3 %:n takausprovisiota jäljellä olevasta pääomasta laskettuna.

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Kauko Jaakkola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi. Kemijärven Palvelukeskus ry Pääkirjanpitäjä Johdon sihteeri KV 95 Oheisena kaupunginvaltuuston jäsenille Kemijärven Palvelukeskus ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen pöytäkirja, ARAn päätös rakennussuunnitelman ja kustannusten hyväksymisestä, Kuntarahoitus Oy:n lainasitoumus sekä ARAn avustuspäätös avustuksen myöntämisestä erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (rakentaminen). Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kemijärven Palvelukeskus ry Pääkirjanpitäjä Johdon sihteeri

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 378/20/200/2014 KH Sosiaali- ja terveysministeriö on päivätyllä kirjeellään pyytänyt kunnilta, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueilta, ministeriöiltä, rekisteröidyiltä puolueilta, yliopistoilta, pääsopijajärjestöiltä ym. sidosryhmiltä klo mennessä lausuntoa koskien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Liitteenä 4a on lausuntopyyntö, lakiluonnos ja uudistusta koskeva vaikutusarviointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta. Erillinen voimaanpanolaki määrittelee toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys löytyy internet-osoitteesta: Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sotealueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Liitteenä 4b. on valmisteltu lausuntoluonnos Kemijärven kaupungin lausunnoksi. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupungnhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1) antaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta lausuntonaan liitteen 2 mukaisen lausunnon ja 2) valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta lausunnon antamisajankohdan vuoksi jo kokouksessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 96

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot