Viite: Lausuntopyyntö OM18/41/2010, OM031:00/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viite: Lausuntopyyntö OM18/41/2010, OM031:00/2010"

Transkriptio

1 VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO PL Vantaa Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö OM18/41/2010, OM031:00/2010 Asia: Lausunto oikeusministeriön toimikuntamietinnöstä 69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Yleistä Todistelua koskevia lain säännöksiä joudutaan tutkimaan ja soveltamaan lähes päivittäin yleisissä tuomioistuimissa. Sen vuoksi todistelulainsäädännön uusiminen on välttämätöntä, kun voimassa oleva laki on osaksi huomattavan vanha, kun riita- ja rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyt on oikeudenkäymiskaaren säätämisen jälkeen perusteellisesti uusittu ja kun perus- ja ihmisoikeuksista johtuvat vaikutukset todisteluoikeuteen eivät ilmene kirjoitetusta laista. Todistelulainsäädännöllä on käräjäoikeuden työssä keskeinen merkitys, ja sitä joudutaan soveltamaan usein kiireellisissä ja yllättävissä tilanteissa istuntosalissa. Tämän vuoksi kunkin säännöksen tekstistä on mahdollisimman selvästi käytävä ilmi, missä tilanteessa ja millä tavalla sitä tulee soveltaa. Tämä turvaa lain soveltamisen yhdenmukaisella ja sitä säädettäessä tarkoitetulla tavalla ja oikeudenkäyntien sujuvuuden. Ehdotetut säännökset eivät kaikilta osin täytä tätä vaatimusta. Mietinnön mukaan (s. 43) ehdotetun oikeudenkäymiskaaren 17 luvun säännökset koskevat lähtökohtaisesti sekä riita- että rikosasioita, mutta kaikki säännökset eivät tule sovellettavaksi molemmissa asiatyypeissä. Mietinnön mukaan asianomaisesta säännöksestä ilmenee sen soveltamisala, ja jos rajausta ei ole erikseen mainittu, säännös koskee molempia asiatyyppejä. Kun rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelystä ei muilta osin säädetä oikeudenkäymiskaaressa, tämä mietinnön perusteluissa esitetty lukuohje olisi syytä siirtää luvun alkuun omaksi pykäläksi. Voimassa olevassa laissa oikeudenkäynnissä kuultavat henkilöt jaetaan asianosaisiin, todistajiin ja kuultaviin. Mietinnössä ehdotetaan luovuttavaksi kuultavien ryhmästä (s. 53), ja henkilöt olisivat jatkossa vain joko asianosaisia tai todistajia. Tästä huolimatta ehdotetussa oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa käytetään termiä kuultava. Mietinnön mukaan (s. 43) termillä ei ole itsenäistä merkitystä, eikä sen merkitys ole kaikissa pykälissä sama. Myös tämä lukuohje olisi syytä siirtää luvun alkuun omaksi pykäläksi. Mietinnön perusteella jää kuitenkin epäselväksi eräiden nykyään kuultavan asemassa olevien asemasta ehdotetussa järjestelmässä. Kiinteistönmuodostamislain 264 :n 2 momentin mukaan maaoikeus voi tarvittaessa kutsua toimitusinsinöörin asiassa kuultavaksi, ja ulosottokaaren 11 luvun 15 :n 2 momentin mukaan käräjäoikeuden tulee ulosottovalituksen käsittelyssä kuulla ulosottomiestä lausunnon lisäksi myös muutoin, jollei sitä voida pitää tarpeettomana. Edelleen oikeuden määräämän pesänjakajan toimittaman osituksen ja perinnönjaon moitejutuissa, joissa on kysymys muutoksen hakemisesta pesänjakajan ratkaisuun, pesänjakajaa kuullaan usein oikeudessa. Nykyäänkin on epäselvää, onko hän todistaja tai kuulta-

2 va. Vähintään mietinnön perusteluissa on syytä ottaa kantaa näiden henkilöiden asemaan uudessa järjestelmässä. Lisäksi ehdotuksen mukaan rikosasian asianomistaja olisi todistelusäännösten näkökulmasta asianosainen vain, jos hänellä on asiassa vaatimuksia, ja muissa tilanteissa todistaja. Lakitekstistä tai sen perusteluista ei kuitenkaan selviä, mitä ja kehen kohdistettuja vaatimuksia tässä tarkoitetaan. Tekeekö esimerkiksi pelkkä vastaajalta vaadittu korvaus oikeudenkäyntikuluista tai valtiolta vaadittu todistelukorvaus taikka syyttäjän syytteeseen yhtyminen asianomistajasta asianosaisen? Ehdotetun luvun alkuun on siten syytä ottaa säännös, josta asianomistajan erilaiset asemat ja aseman määräytymiseen vaikuttavat seikat ilmenevät. Säännöskohtaisia huomautuksia OK 17:4.3 Säännöksen sanamuodon mukaan rikosasian vastaajan vahingoksi ei saa koitua se, että vieraan valtion lain sisällöstä ei ole selvitystä. Perusteluiden mukaan (s. 78) säännöksellä on tarkoitus turvata se, että rikoslain 1 luvun 11 :ssä säädettyä kaksoisrangaistavuuden vaatimusta ei ohitettaisi ja sovellettaisi pelkästään Suomen lakia. Säännöksen sanamuotoa pitää muuttaa siten, että tämä tarkoitus ilmenee siitä. OK 17:9.2 Säännöksen perusteluiden (s. 85) mukaan se liittyy ehdotetun oikeudenkäymiskaaren 17 luvun alajaksoon Velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta ja siinä ilmaistaan todistuskeinoneutraalisuus eli kielto hankkia salassapitovelvollisuuden tai vaitiolo-oikeuden alaista tietoa kiertoteitse. Säännöksen sanamuodon mukaan nämä velvollisuudet ja oikeudet koskevat myös katselmuksen toimittamisen sallimista. Säännöksen perusteluissa (s. 86) todetaan kuitenkin edellä tarkoitetussa alajaksossa säänneltyyn läheisen vaitiolo-oikeuteen (OK 17:17) liittyen, että läheisen asunnossa voitaisiin järjestää paikan katselmus, koska tällaisessa tapauksessa ei ole kysymys todisteen hankkimisesta läheiseltä pakottamalla, vaan olemassa olevan ja viranomaisen tiedossa olevan paikan tutkimisesta. Perusteluiden mukaan tässä tapauksessa todiste on saatu ilman läheisen myötävaikutusta ja horjuttamatta luottamuksellisia suhteita tai muuten ohittamatta luvun 17 ja 18 :ssä omaksuttujen lainsäädäntöratkaisuiden taustasyitä. Mietinnön mukaan läheisen vaitiolo-oikeutta puoltavien seikkojen valossa on perusteltua omaksua itsekriminointisuojaa vastaava sääntely siitä, että vaitiolo-oikeudesta seuraa, että asianomaista henkilöä ei voida pakottaa todistamaan tai luovuttamaan todisteita. Perustelulausumat ovat siten ristiriidassa säännöstekstin kanssa, minkä vuoksi epäselvyys on poistettava. OK 17:17 Perustelujen mukaan ehdotettu säännös vastaa nykyisen lain mukaista läheisen oikeutta kieltäytyä todistamasta ja sen tarkoituksena on suojella asianosaisen ja hänen läheisensä luottamuksellisia ja läheisiä suhteita. Ehdotuksessa puolletaan nykyisen sääntelyn säilyttämistä, koska läheisen todistamisvelvollisuus asettaisi hänet vaikeaan ristiriitatilanteeseen ja koska tällaisessa tilanteessa annetun kertomuksen luotettavuus voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Sääntelyn säilyttämistä tai muuttamista olisi ollut syytä arvioida kriittisesti erityisesti sen vuoksi, että pykälän 3 momentissa ehdotetaan eräitä tilanteita koskevaa poikkeusta läheistodistajan kieltäytymisoikeuteen. Pykälän 1 momentin mukaan rikoksen vakavuudella tai rikoksen uhrin suojaamisen tarpeella ei ole merkitystä läheistodistajan kieltäytymisoikeuden kannalta, kun taas 3 momentin poikkeusta perusteellaan muun muassa asiassa todistajana kuultavan rikoksen uhrin suojaamisen tarpeella ja kun poikkeus koskee vähäisiäkin rikoksia. Kieltäytymiseen oikeutettuja läheisiä ei ole rajattu kaikilta osin onnistuneesti. Ehdotuksen mukaan entiset

3 aviopuolisot saavat aina kieltäytyä todistamasta siitä riippumatta, millaiset heidän keskinäiset välinsä ovat oikeudenkäynnin aikaan. Merkitystä ei myöskään olisi sillä, onko rikos tehty avioliiton aikana tai sen jälkeen eikä avioliiton päättymisestä kuluneella ajalla. Entisen avopuolison kieltäytymisoikeus edellyttäisi puolestaan, että hän voi näyttää suhteensa entiseen avopuolisoonsa olevan oikeudenkäynnin hetkellä edelleen läheinen. Säännöksen taustalla oleva läheisen suojelutarkoitus huomioon ottaen avio- ja avopuolisoiden erilaiseen kohteluun ei ole perusteita, ja ehdotuksen voidaan katsoa loukkaavan tältä osin kansalaisten yhdenvertaisuutta. Pelkästään päättyneen avoliiton toteennäyttämiseen liittyvät mahdolliset vaikeudet eivät ole riittävä syy erilaiseen sääntelyyn, kun ehdotuksessa esitetään kieltäytymisoikeuden laajentamista koskemaan useita sellaisia läheissuhteita, joihin liittyy vähintäänkin samanlaisia näyttöongelmia. Ehdotus laajentaa kieltäytymisoikeus koskemaan henkilöitä, joilla on "vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde asianosaiseen" on ongelmallinen. Rajaus on hyvin tulkinnanvarainen ja johtaa ennakoimattomaan ja epäyhtenäiseen soveltamiseen. Lisäksi säännös tuo jutun käsittelyyn oman prosessinsa, jossa selvitetään ääritapauksessa näyttöä esittämällä, onko todistaja tällä perusteella oikeutettu kieltäytymään todistamasta. Jos päätöksestä sallitaan ehdotetun luvun 68 :n 3 momentin mukaisesti valittaa erikseen, pääasian käsittely viivästyy. Jos taas päätöksestä valitetaan pääsäännön mukaisesti vasta pääasian yhteydessä, muutoksenhakuasteen vastakkaisesta ratkaisusta voi aiheutua yllättäviäkin ongelmia. Parempi vaihtoehto on siten määritellä laissa selvästi ne henkilöt, joilla on todistajana kieltäytymisoikeus. Myös ehdotetussa luvussa tarkoitettu avoliitto on aiheellista määritellä laissa. Ehdotuksen perusteluiden mukaan (s. 108) pykälän 3 momentin säännöksellä on tarkoitus suojella parisuhde- ja perheväkivallan uhreja. Momentissa viitataan kuitenkin kokonaisuudessaan pykälän 1 momenttiin, joten se koskisi esimerkiksi myös tapausta, jossa isoäitiä tai isoisää syytetään täysi-ikäisen ja yksin asuvan lapsenlapsensa pahoinpitelystä. Kieltäytymisoikeutta ei olisi myöskään todistajan kuultavalla uhrilla, jos hänellä olisi ehdotetun laajennuksen tarkoittama "vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde " syytettyyn. Lakiteksti johtaa siten poikkeuksen perusteeksi ilmaistua tarkoitusta laajempaan soveltamisalaan. Toisin kuin pykälän 1 momentin tilanteissa, näissä tapauksissa ehdotuksessa oletetaan läheistodistajan kieltäytymisen johtuvan vastaajan painostuksesta, mikä ei ole uskottava näkemys. Ehdotuksen hyväksyminen johtaisi siihen, että esimerkiksi taposta taikka vakavasta väkivalta- tai seksuaalirikoksesta syytetyn henkilön läheinen saa 1 momentin nojalla aina kieltäytyä todistamasta riippumatta kertomuksen merkityksestä rikoksen selvittämiselle ja rikoksen uhrin suojelemiselle. Ehdotetun 3 momentin nojalla samalla läheisellä ei olisi kuitenkaan kieltäytymisoikeutta, kun hänen läheistään syytetään häneen kohdistuneesta lievästä pahoinpitelystä. Ehdotuksen voidaan katsoa loukkaavan tältä osin kansalaisten yhdenvertaisuutta. Ehdotuksen tarkoituksena näyttää olevan ainoastaan sen turvaaminen, että säännöksessä tarkoitetun asianomistajan esitutkintakertomus saadaan hyödyntää tai kuulla häntä kuulustellutta poliisimiestä, kun todistajaa ei saa pakottaa antamaan kertomusta. Viimeksi mainittu tarkoitus on erikoinen, koska hyödyntämiskiellon yhteydessä ehdotuksessa todetaan kuulopuhetodistelun olevan näyttöarvoltaan heikkoa (s. 124). Ehdotettua säännöstä ei siten tule ottaa lakiin. Jos luvun alkuun ei oteta lukuohjeeksi säännöstä, josta asianomistajan erilaiset asemat ja aseman määräytymiseen vaikuttavat seikat ilmenevät, nämä on kirjattava pykälään. Edelleen ehdotetun OK 17 luvun 17 :n 3 momentin mukaan ns. läheisasianomistajalla ei olisi kieltäytymisoikeutta, mikäli hän on iältään alle 15-vuotias. On huomioitava, että nimenomaisesti alle 15-vuotiaat lapset ovat sen suojelun tarpeessa, jolla kieltäytymisoikeutta yleisellä tasolla perustellaan. Juttutyyppinä lapsen pahoinpitelyä koskevat asiat ovat suhteellisen yleisiä. Käytännössä kun lapsia esitutkinnassa kuullaan, ei ainakaan toistaiseksi ole kiinnitetty riittävästi huomiota sen selvittämiseen, haluaako lapsi todistaa läheistään vastaan. Tältä osin viitataan tämän lausunnon sivulla 6 asiasta lausuttuun. OK 17:25 Hyödyntämiskiellosta On hyvä, että todisteiden hyödyntämiskiellosta säädettäisiin lain tasoisesti.

4 Ehdotettu OK 17 luvun 25 :n 2 momentti kiinnittää hyödyntämiskiellon edellytysten arvioimisen todisteen hankintaan. Säännösehdotuksen mukaan tuomioistuimen on tiettyjen edellytysten täyttyessä jätettävä hyödyntämättä lainvastaisesti hankittu todiste. Perusteluissa (s.122) on todettu, että käsitettä "laki" tulee tulkita laajasti ottaen huomioon myös oikeuskäytäntö. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on lukuisia ratkaisuja, joissa käsitellään todisteen hyödynnettävyyttä suhteessa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Korkein oikeus on käsitellyt kysymystä todisteiden hyödyntämiskielloista ratkaisuissa KKO 1995:66, 2000:71, 2008:84, 2009:88 ja 2012:45. Myös hovioikeustason oikeuskäytäntöä kysymyksestä on runsaasti. Ehdotetun pykälän sanamuodon mukaan kaikki sellaiset todisteet, joita ei ole hankittu lainvastaisesti, ovat siten vapaasti hyödynnettävissä. Oikeuskäytännössä kysymys todisteen hyödynnettävyydestä on pääsääntöisesti kulminoitunut todisteen hankinnan asianmukaisuuden arvioinnin asemasta kysymykseen, rikkoisiko todisteen hyödyntäminen asianosaisen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Näin ollen myöskään lainsäädännön tasolla todisteen hankintatapa ei tulisi olla lähtökohta mahdollista hyödyntämiskieltoa arvioitaessa, vaan ratkaiseva merkitys tulisi antaa sille, rikkooko todisteen hyödyntäminen (sen hankintatavasta riippumatta) asianosaisen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Todisteen hankintatapa voisi olla yksi kriteereistä, jolla oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista arvioitaisiin. Ehdotetun OK 17 luvun 25 :n 2 momentin sanamuodon sijasta tulisi harkita sanamuotoa: "Tuomioistuimen on jätettävä hyödyntämättä todiste myös, jos todisteen hyödyntäminen rikkoisi asianosaisen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet". Lisäksi ehdotetussa pykälässä jää sääntelemättä kysymys, missä vaiheessa prosessia hyödyntämiskieltoratkaisu tulisi tehdä. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että ratkaisu hyödyntämiskiellosta tehtäisiin tuomioistuimessa ennen todisteen vastaanottamista. Näin meneteltäessä vältettäisiin se, että hyödyntämiskieltoon määrättyä todistetta ei lainkaan tarvitsisi ottaa vastaan sekä se, että hyödyntämiskiellon alainen todiste ei pääsisi suodattuneenakaan vaikuttamaan näytön arviointiin asiassa. Tämä olisi omiaan osoittamaan myös prosessin osallisille, että hyödyntämiskieltoon määrätty todiste on myös tosiasiassa jätetty asiassa hyödyntämättä. OK 17:26 Lakiehdotuksessa omaksutun uuden jaottelun mukaisesti pykälässä tarkoitettaneen asianomistajaa, jolla ei ole vaatimuksia. Jos luvun alkuun ei oteta lukuohjeeksi säännöstä luvussa käytetyistä termeistä, pykälän sanamuotoa on muutettava siten, että tarkoitus ilmenee siitä. OK 17:29 Myöskään tämän pykälän sanamuodosta ei ilmene, että vain asianomistaja, jolla on vaatimuksia, on uuden terminologian mukaisesti asianosainen. Jos luvun alkuun ei oteta lukuohjeeksi säännöstä luvussa käytetyistä termeistä, pykälän sanamuotoa on muutettava siten, että tarkoitus ilmenee siitä. OK 17:33 Anonyymi todistelu Anonyymin todistelun mahdollistavaa sääntelyä ei ole pidettävä lähtökohtaisesti tarpeellisena. Asiassa on ensisijaisesti kysymys toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten toteuttamisen ja toisaalta yksittäisen todistajan "oikeuksien" välisestä ristiriidasta ja niiden sovittamisesta. Anonyymia todistelua koskevaa sääntelyä on käsitelty aikaisemminkin muun ohessa rikosprosessin tar-

5 kistamista käsitelleen työryhmän mietinnössä (OM 2002:4). Vaikka työryhmän mietintö on yli kymmenen vuotta vanha, olosuhteiden yhteiskunnassa ei voida katsoa muuttuneen sillä tavalla, että tuolloin toteuttamatta jätetty hanke tulisi nyt toteuttaa. Pykäläehdotuksen perusteluissa on käsitelty laajasti lainsäädännön jo nykyisin tuntemia todistajan suojakeinoja. Mikään pykäläehdotuksen perusteluissa taikka ehdotukseen liitetyissä eriävissä mielipiteissä ei konkreettisella tavalla osoita sitä, että kyseiset keinot todistajien suojelemiseksi olisivat riittämättömiä. Huomion arvoista on, että esityksen perusteluissa tai lausunnoissa ei mainita yhtään sellaista konkreettista tapausta, jossa olisi ollut tarvetta anonyymille todistelulle. Anonyymia todistelua on perusteltu ensisijaisesti poliisin tarpeilla suojata peitetoimintaa osallistuvia poliisimiehiä sekä toisaalta myös poliisin suorittaman kansainvälisen yhteistyön toteutumismahdollisuuksien turvaamisella. Kuitenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään (mm. tapaus Van Mechelen) asettanut erityisen tiukat kriteerit sille, millä ehdoilla poliiseja voidaan kuulla tuomioistuimissa anonyymisti. Käytännössä sääntely poliisitodistajien kuuleminen anonyymisti jäisi mitä todennäköisimmin kuolleeksi kirjaimeksi, mikäli oikeuskäytännössään asettamia tiukkoja edellytyksiä noudatettaisiin. Toinen ns. todistajatyyppi, jonka suojaamiseksi anonyymia todistelua on perusteltu, on ns. ulkopuoliset silminnäkijätodistajat erityisesti tapauksissa, jotka koskevat järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenten tekemiä rikoksia. Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenten tekemistä rikoksista on Suomessa olemassa suhteellisen laajasti oikeuskäytäntöä. Tiedossa ei ole konkreettisia tapauksia, joissa ulkopuolisia silminnäkijätodistajia olisi ennen oikeudenkäyntiä tai sen jälkeen uhkailtu. Ehdotuksen perusteluissa (mietinnön sivu 39) mainittu tilastollinen fakta, että rikoslain 15 luvun 9 :n säätämät oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisrikokset ovat kymmenessä vuodessa noin kolminkertaistuneet, ei ole anonyymin todistelun kannalta relevantti perustelu. Viitatuissa rikoksissa ei esityksen perusteluidenkaan mukaan ole ollut kysymys tilanteista, joilla anonyymin todistelun tarpeellisuutta on perusteltu. OK 17:52 Ehdotetun säännöksen mukaan asianosaista, todistajaa ja asiantuntijaa voitaisiin kuulla pääkäsittelyssä käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa. Tarkoituksenmukaista olisi laajentaa videokuulemisen soveltamisalaa myös rikosasian vastaajaan. Lähinnä menettely voisi tulla kysymykseen vähäisemmissä rikosasioissa, joissa vastaajan matkustaminen asiaa käsittelevään tuomioistuimeen aiheuttaisi vastaajalle asian laatuun ja laajuuteen nähden huomattavia kustannuksia tai huomattavaa haittaa. Ainakin Vantaan käräjäoikeuden juttukannassa on runsaasti rikosasioita, joissa rikoksentekijän kotipaikka on muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Erityinen jutturyhmä ovat ulkomailta tilattaviin huumaus-, lääkeja dopingaineisiin liittyvät rikokset. Mikäli asian käsittely ei onnistu ROL 5a luvun mukaisessa kirjallisessa menettelyssä tai ROL 8 luvun 11 :n mukaisesti vastaajan poissaolosta huolimatta, vastaajan on matkustettava oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti. Toinen vaihtoehto olisi muuttaa ROL 4 luvun 8 :ää siten, että tuomioistuin voisi siirtää käsiteltävänä olevan asian toiseen tuomioistuimeen myös ilman syyttäjän tekemää esitystä. OK 17:62.3 Säännöksen tarkoitusta vastaava sanamuoto olisi "Kun...henkilö on noudettu siihen tuomioistuimen is-

6 tuntoon, josta hän oli jäänyt pois tai josta hän poistui luvatta, asetettua uhkasakkoa ei saa tuomita." Tarkoitushan ei ole se, että myöhempään istuntoon noudettavaksi määrätty henkilö vapautuisi uhkasakosta sen istunnon osalta, josta hän jäi pois, tai josta hän poistui. Alaikäisen oikeuksien turvaaminen esitutkinnassa Ehdotetun oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 27 ja 30 :ssä säädetään, millä edellytyksillä alle 15 -vuotiasta asianosaista ja todistajaa voidaan kuulla tuomioistuimessa. Ehdotuksen mukaan heille on myös tarvittaessa määrättävä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa tarkoitettu tukihenkilö. Lisäksi ehdotetun luvun 43 :n 2 momentin mukaan kaikille todistajille on ennen heidän kuulemistaan ilmoitettava heidän oikeudestaan kieltäytyä todistamasta. Ehdotetun esitutkintalain 7 :n 2 momentin mukaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 27 ja 30 :ssä tarkoitetun henkilön kuulustelemisesta todistelutarkoituksessa tai todistajana esitutkinnassa päättää tutkinnanjohtaja. Ehdotetun esitutkintalain 8 :n 1 momentin mukaan mietinnössä ehdotettu todistajan kieltäytymisoikeus on voimassa myös esitutkinnassa. Nämä vastaavat sekä voimassa olevan esitutkintalain että voimaan tulevan esitutkintalain sisältöä. Mietinnössä ei esitetä muutosta siihen voimassa olevan esitutkintalain (29 4) ja voimaan tulevan esitutkintalain (7:10.4) säännökseen, jonka mukaan todistajalta on tiedusteltava sellaisia seikkoja, jotka lain mukaan oikeuttavat tai velvoittavat hänet kieltäytymään todistamasta ja aiheen ilmetessä todistajalle on ilmoitettava, mitä laissa säädetään kieltäytymisoikeudesta. Kun esitutkintalain esitöissäkin on todettu, että todistajan kieltäytymisoikeudella ei ole merkitystä, jos todistaja ei ole tietoinen siitä (HE 222/2010), säännöksen sanamuoto olisi syytä muuttaa samanlaiseksi kuin ehdotetun oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 43 :n 2 momentti. Mietinnön mukaan (s. 110) alle 15 -vuotias henkilö ei ole välttämättä riittävän kypsä päättämään itsenäisesti vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Esitutkintalakiin ei kuitenkaan ehdoteta säännöksiä, joilla turvattaisiin se, että alle 15 -vuotias on vapaaehtoisesti ja asian täysin ymmärtäneenä päättänyt luopua kieltäytymisoikeudestaan esitutkinnassa. Esimerkiksi huoltajan tai vanhemman läsnäolo-oikeudesta ja asemasta esitutkinnassa kuultaessa alle 15 -vuotiasta ei ole mitään säännöksiä. Tällaiset säännökset ovat välttämättömiä, koska useissa pahoinpitelyjutuissa alaikäisen videoitu esitutkintakertomus on pääasiallinen tai jopa ainoa todiste. Esitutkintalaista olisi myös käytävä ilmi ne perusteet, joiden nojalla tutkinnanjohtaja saa määrätä alaikäisen kuultavaksi. Samoin olisi säädettävä alaikäisen oikeudesta tukihenkilöön jo esitutkinnassa samalla tavalla kuin oikeudenkäynnissä. Lausunnon ovat valmistelleet käräjätuomarit Risto Tikka ja Tero Kujala. Käräjäoikeuden muut tuomarit ovat saaneet tutustua lausuntoluonnokseen ja esittää kommenttinsa mietinnöstä ja luonnoksesta ennen lausunnon toimittamista oikeusministeriölle. Vantaalla 28 päivänä helmikuuta 2013 Laamanni Seppo Karvosen ja käräjätuomari / osastonjohtaja Tatu Leppäsen ollessa estyneenä Heli Pöntinen Käräjätuomari / osastonjohtaja

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg Näytön arviointi Ympäristörikostutkinnan seminaari 29.11.2017 Laamanni Anders Cederberg Esityksen rakenne Yleistä todistelusta Henkilötodistelusta Teknisestä todistelusta Tulevaisuuden näkymiä Yleistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016 Korkein oikeus Lausunto 31.08.2017 OH2017/85 Asia: OM 15/41/2016 Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta Lausunnonantajan lausunto Lausuntonne mietinnöstä Tiedustelutoiminnan valvonta Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ

TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ PASI PÖLÖNEN ANTTI TAPANILA TODISTELU OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ tietosanoma helsinki Kirjoittajat ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-393-3 KL 33.6 Tietosanoma Bulevardi 19 C 00120

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2002 vp. hallituksen esityksen oikeudenkäymiskaaren. säännösten muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2002 vp. hallituksen esityksen oikeudenkäymiskaaren. säännösten muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2002 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta JOHDANTO

Lisätiedot

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014 Ii OIKEUSMINISTERiÖ Kriminaaltpoliittinen osasto Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin:

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin: Suomen syyttäjäyhdistys Lausunto 03.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Suomen syyttäjäyhdistys ry. pääosin kannattaa

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirasto Lausunto ISAVI/2705/05.01.01.02/2017 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Maistraattien

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 2 ja 8, 14 luvun 1, 15 luvun 17, 17 luku, 24

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA SUOMEN OIKEUSAPULAKIMIEHET RY 1 (5) Oikeusministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA Suomen Oikeusapulakimiehet

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Tuomioistuimen hankkima selvitys (OK 17:7)

Tuomioistuimen hankkima selvitys (OK 17:7) Neol Zi Helsingin Lausunto 1 (6) syyttäjänvirasto 4.2.2013 Dnro 18/41/12 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Lausuntopyyntönne 12.11.2013, OM 18/41/2010 Tarkennus Helsingin syyttäjänviraston 30.1.2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Suomen Syyttäjäyhdistys ry:n lausuma Oikeusministeriön todistelutoimikunnan mietintöön 69/2012 (OM 18/41/2010, OM031 :00/2010)

Suomen Syyttäjäyhdistys ry:n lausuma Oikeusministeriön todistelutoimikunnan mietintöön 69/2012 (OM 18/41/2010, OM031 :00/2010) LAUSUMA 1.2.2013 Dnro 006/41/12 OIKEUSMINISTERIÖLLE Suomen Syyttäjäyhdistys ry:n lausuma Oikeusministeriön todistelutoimikunnan mietintöön 69/2012 (OM 18/41/2010, OM031 :00/2010) Suomen Syyttäjäyhdistys

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS Oikeustalo, Valtakatu Rovaniemi Jory 12/16. Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 11.1.

LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS Oikeustalo, Valtakatu Rovaniemi Jory 12/16. Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 11.1. LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Oikeustalo, Valtakatu 17 96200 Rovaniemi 9.3.2016 Jory 12/16 Oikeusministeriö Asia: Lapin käräjäoikeuden lausunto arviomuistiosta Oikeusprosessien keventäminen Viite Oikeusministeriön

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi Valtakunnansyyttäjänvirasto Lausunto 30.03.2017 Dnro 18/61/17 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 26/1999 vp. Keskiviikko kello Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 26/1999 vp. Keskiviikko kello Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 26/1999 vp Keskiviikko 15.9.1999 kello 10.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. Muutos valiokunnan kokoonpanossa Merkitään, että ed. Outi Ojala on pyytänyt vapautusta

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 91/7074/2016 Salmisaarenranta 71 PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite heisinki.ho@oikeus.il 14.4.2016 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7 LA 7/1996 vp Lakialoite 7 Markku Pohjola /sd ym.: Lakialoite laiksi rikoksesta epäillyn julkisesta puolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 27.8.2002 2032/4/00 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijä Terhi Mattila PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5. Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.2016 Asianajaja, asiamies, avustaja? lakimies, varatuomari, asiamies,

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Asia: Käräjäoikeuden lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskeneen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 47/2017

Asia: Käräjäoikeuden lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskeneen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 47/2017 Helsingin käräjäoikeus 7.12.2017 laamanni Lausunto Asia: Käräjäoikeuden lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskeneen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 47/2017 Yleistä Käräjäoikeus pitää esityksen

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Itä-Suomen hovioikeus Lausunto 08.08.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Hovioikeus pitää mietinnössä esitettyjä ehdotuksia

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Laki. 1 luku. Julkisuusperiaate. Soveltamisala ja lain suhde muihin säännöksiin. 2 luku. Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus

Laki. 1 luku. Julkisuusperiaate. Soveltamisala ja lain suhde muihin säännöksiin. 2 luku. Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus 47 ehdotukset 1. oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Julkisuusperiaate Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta

Lisätiedot

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomarin menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.11.2015 Dnro OKV/330/1/2015 OKV/1372/1/2015 1/5 ASIA Käräjätuomarin menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 3.3.2015 osoittamassaan kantelussa ja siihen liittyvissä

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

TODISTEIDEN HYÖDYNNETTÄVYYDEN HUOMIOIMINEN POLIISIN TYÖSSÄ. Heli Yrjänäinen

TODISTEIDEN HYÖDYNNETTÄVYYDEN HUOMIOIMINEN POLIISIN TYÖSSÄ. Heli Yrjänäinen TODISTEIDEN HYÖDYNNETTÄVYYDEN HUOMIOIMINEN POLIISIN TYÖSSÄ Heli Yrjänäinen 9/2017 Tiivistelmä Tekijä Heli Yrjänäinen Julkaisun nimi Todisteiden hyödynnettävyyden huomioiminen poliisin työssä Ohjaajat ja

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 31/2005 vp. hallituksen esityksen laeiksi oikeudenkäynnistä

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 31/2005 vp. hallituksen esityksen laeiksi oikeudenkäynnistä PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 31/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa

Lisätiedot

U 88/2013 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

U 88/2013 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson U 88/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaaliset oikeussuojatakeet) Perustuslain 96 :n 2

Lisätiedot

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE MUISTIO Lainvalmisteluosasto Yksityisoikeuden yksikkö 23.11.2015 Outi Kemppainen EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Esityksen sisältö Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen (156/2015),

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Niemi, Johanna 19.3.2013 Professori Todistelu yleisissä tuomioistuimissa OM Mietintöjä ja lausuntoja 69/2012 Pyydettynä lausuntona yllä mainitusta mietinnöstä totean seuraavaa. 1 Yleistä OK 17 luvun kokonaisuudistus

Lisätiedot

1 luku. Yleiset säännökset. Suomen Asianajajaliitto. Lausunto Dnro 48/2017. Asia: 1/41/2016. Yleiset kommentit

1 luku. Yleiset säännökset. Suomen Asianajajaliitto. Lausunto Dnro 48/2017. Asia: 1/41/2016. Yleiset kommentit Suomen Asianajajaliitto Lausunto 08.09.2017 Dnro 48/2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Rovaniemi 7.4.2014 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila 7.4.2014 1 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Sopimus tehty 1989, ratifioitu

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin julkisuuslaki. 1 Luku. Yleiset säännökset. Julkisuusperiaate

Oikeudenkäynnin julkisuuslaki. 1 Luku. Yleiset säännökset. Julkisuusperiaate 155 ehdotukset 1. Oikeudenkäynnin julkisuuslaki säädetään: 1 Luku Yleiset säännökset 1 Julkisuusperiaate Oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Tuula Vilenius tuula.vilenius@oikeus.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle. Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 250/2016 vp)

Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle. Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 250/2016 vp) Olli Mäenpää 29.11.2016 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 250/2016 vp) Luottamushenkilön pidättäminen toimestaan Kuntien hallinnon tulee perustuslain 121 :n

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot