Pohjapadon rakentaminen Iso-Nivun luusuaan järven kunnostamiseksi ja vedenkorkeuden ennallistamiseksi, Pieksänmaa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjapadon rakentaminen Iso-Nivun luusuaan järven kunnostamiseksi ja vedenkorkeuden ennallistamiseksi, Pieksänmaa."

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 112/05/2 Dnro ISY-2004-Y-228 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA Karjalankylän osakaskunta ASIA Pohjapadon rakentaminen Iso-Nivun luusuaan järven kunnostamiseksi ja vedenkorkeuden ennallistamiseksi, Pieksänmaa. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamallaan ja , , sekä täydentämällään hakemuksella pyytänyt lupaa asiakohdassa mainittuun rakentamiseen. Vesistötiedot Iso-Nivu sijaitsee Kymijoen vesistöalueella Pieksänmaan kunnassa. Iso-Nivu on matala humuksen värittämä noin 64 hehtaarin kokoinen järvi, joka laskee Nivunpuroa pitkin Naarajokeen ja edelleen eräiden järvien kautta Mäntyharjun reitin Kyyveteen. Iso- Nivun valuma-alueen pinta-ala on 4,5 km 2. Valuma-alue on pääosin metsää, huomattavalta osaltaan metsäojitettua suota. Iso-Nivua on laskettu 1930-luvulla maankuivatustarkoituksessa. Laskun suuruus ei ole tarkkaan selvillä. Ojitussuunnitelman mukaisesti järven lasku-uoma olisi tullut jättää kaivamatta noin 100 metrin matkalta, mutta ojitus on toteutettu järveen asti. Ojitussuunnitelman mukaisen määräävän poikkileikkauksen ja toteutuneen uoman pohjan korkeuden perusteella arvioidaan alivedenkorkeuden laskuksi 0,68 m.

2 2 Iso-Nivun vedenkorkeudesta ei ole olemassa pitkäaikaisiin havaintoihin perustuvia tietoja. Hakemuksen mukaan ennen järven laskua ylin vedenkorkeus (HW) oli N ,16 m ja alin vedenkorkeus (NW) oli N ,99 m. Laskun seurauksena järven tila on huonontunut ja sen kalakanta on kuollut useana talvena. Järven tilan parantamiseksi Karjalankylän kalastuskunnan osakkaat ovat rakentaneet 1970-luvun lopulla Nivunpuroon betonirakenteisen padon, jonka sijainti ilmenee hakemuksen suunnitelman liitteenä 6 olevasta asemapiirroksesta ja rakenne hakemuksen suunnitelman liitteenä 7 olevista leikkauspiirustuksista. Padon harjan leveys on 1,7 m ja korkeus N ,75 m. Pohjapadon rakentamisen jälkeen vuodesta 1978 tehtyjen yksittäisten vedenkorkeushavaintojen (11 kpl) perusteella järven vedenkorkeus on vaihdellut välillä N ,64 m 110,09 m. Virtaamaa Iso-Nivun luusuassa kuvaavat seuraavat tunnusluvut: ylivirtaama (HQ 1/20 ) 0,45 m 3 /s, keskiylivirtaama (MHQ) 0,26 m 3 /s, keskivirtaama (MQ) 0,04 m 3 /s ja alivirtaama 0,00 m 3 /s. Hankesuunnitelma Hakemuksen suunnitelman mukaisesti nykyistä pohjapatoa korotetaan siten, että padon harjan korkeudeksi muodostuu N ,98 m. Padon muut mitat säilytetään ennallaan. Kalojen kulun turvaamiseksi padon alaluiska toteutetaan loivana kaltevuuteen 1:5. Iso-Nivun valuma-alueen länsiosan metsäojituksen toimivuus varmistetaan hakemuksen liitteen 5/1 mukaisella ohitusojalla ja sulkemalla tältä alueelta järveen laskevat metsäojat. Ohitusojan pituus on noin 700 m, pohjan kaltevuus on 0,3, luiskien kaltevuus 1:1 ja pohjan leveys 0,8 m. Uoman pohjan korkeus Nivunpuroon liittymiskohdassa on N ,30 m. Ohitusoja sijoittuu tilojen Torpankangas RN:o 5:80 ja Itälahti RN:o 5:51 alueille.

3 3 Hankkeen vaikutukset Ohitusojan seurauksena Iso-Nivun nykyisestä valuma-alueesta muodostuu hakemuksen liitteen 2 osoittamalla tavalla kaksi erillistä valuma-aluetta F1 ja F2, joista F2:n vedet laskevat ohitusojassa suoraan Nivunpuroon. Alueesta F1 muodostuu järven uusi valuma-alue. Muodostuvien valuma-alueiden hydrologiset tunnusluvut ovat: F1 Iso-Nivun valuma-alue F2 Ohitusojan valuma-alue pinta-ala (km 2 ) 2,25 2,25 järvisyys (%) 31 0 valuma l/s km 2 virtaama m 3 /s valuma l/s km 2 virtaama m 3 /s ylin 64 0, ,864 keskimääräinen 9 0, ,020 alin Pohjapadon korottamisen jälkeen Iso-Nivun tulevat vedenkorkeudet ovat: Ylivesi (HW 1/20 ) N ,11 m Keskiylivesi (MHW) N ,07 m Keskivesi (MW) N ,01 m Alivesi (NW) N ,98 m tai alle Hankkeen tarkoitus ja arvio hyödystä Hankkeen tarkoituksena on lisätä järven vesisyvyyttä ja vesitilavuutta. Toimenpide estää vesikasvillisuuden lisääntymistä ja järven umpeenkasvua sekä parantaa kalojen elinmahdollisuuksia, järven virkistyskäyttöä ja kalastusmahdollisuuksia. Iso-Nivujärven rannalla on 11 virkistyskäyttöön rakennettua vapaa-ajan asuntoa sekä yksi matkailuyritys ja kahden maatilan rantasaunat. Näiden kiinteistöjen käytölle on vesistöllä keskeinen merkitys. Hakija arvioi rakennettujen vapaa-ajan kiinteistöjen arvon nousevan hankkeen toteuttamisen vaikutuksesta yhteensä euroa. Matkailuyritykselle järven virkistyskäyttöarvon nousu on erityisen merkittävä. Lisäksi jär-

4 4 veen rajoittuu 14 rakentamatonta, eripituisen rantaviivan omaavaa tilaa. Näistä kahden ranta-alueelle on mahdollista muodostaa neljä uutta rakennuspaikkaa, joille hankkeesta koituva hyöty on euroa. Hakija arvioi hankkeesta saatavaksi hyödyksi yhteensä euroa. Käyttöoikeuspyyntö, hankkeesta aiheutuvat vahingot ja korvausesitys Hakija pyytää pysyvää käyttöoikeutta pohjapadon rakentamista varten tarvittavaan alueeseen. Tarvittava käyttöoikeusalue on esitetty ympäristölupavirastoon toimitetun täydennyksen liitteenä olevassa asemapiirroksessa. Tarvittavan alueen leveys on 7 m, pituus 24 m ja pinta-ala 168 m 2, mistä 84 m 2 sijoittuu tilan Uutela RN:o 16:3 ja 84 m 2 tilan Torpankangas RN:o 5:80 alueelle. Käyttöoikeudesta hakija esittää maksettavaksi kummankin tilan omistajalle 30 euron kertakaikkisen korvauksen. Vedenkorkeuden nousun vuoksi veden alle jäävä maa-alue on hakijan omistamaa vedenkorkeuden alenemisen seurauksena syntynyttä vesijättöaluetta, lukuun ottamatta Luodelahden rannalla olevaa Neuvolan osakaskunnalle kuuluvaa vesijättöä. Neuvolan osakaskunta on yhdistynyt pidetyllä maanmittaustoimituksella Niskakosken osakaskunnaksi. Hakija pyytää pysyvää käyttöoikeutta ympäristölupavirastoon toimitetun täydennyksen liitteenä olevasta kartasta ilmenevään Niskakosken osakaskunnan omistamaan veden alle jäävään vesijättöalueeseen, jonka pinta-ala on 0,42 hehtaaria, ja esittää käyttöoikeudesta maksettavaksi kertakaikkisena korvauksena 210 euroa. Tilan Itälahti RN:o 5:51 alueelle rakennettavan 72 metriä pitkän ohitusojan osalta hakija esittää tarvittavan käyttöoikeusalueen leveydeksi 6 metriä ja pinta-alaksi 0,0452 hehtaaria. Korvauksena hakija esittää suoritettavaksi ojan kaivamisen yhteydessä kaadettavan puuston arvon 60 euroa ja ojan alle pysyvästi jäävän maa-alueen arvon 45,2 euroa. Ohitusojaan rakennetaan maanomistajan osoittamaan paikkaan käyttötarvetta vastaava puurakenteinen silta.

5 5 Vedenkorkeuden nostamisesta aiheutuu vettymisvahinkoa vesijättöalueille, joilla kasvaa jonkin verran puustoa. Järven ympäristössä olevien peltojen alin korkeus on N ,25 m 110,50 m. Vedenkorkeuden noususta ei hakijan arvion mukaan aiheudu vettymisvahinkoa niille tiloille, jotka eivät ole antaneet suostumusta padon korottamiseen. Vesijättöalueet ovat pääosin hakijan hallussa. Järven pohjoispäässä olevan Nivunlahden tilalle RN:o 2:11 johtavan yksityistien kantavuus heikkenee kevätyliveden aikana, mikä saattaa edellyttää tien kantavuuden parantamista. Tilan omistaja on antanut hankkeelle suostumuksensa. Hakemuksen mukaan hankkeesta ei aiheudu muuta korvattavaa haittaa kuin mitä johtuu padon alle jäävän alueen käyttöoikeuden menettämisestä, Niskakosken osakaskunnan omistaman 0,42 hehtaarin vesijättöalueen uudelleen vesittymisestä ja tilan Itälahti RN:o 5:51 alueelle rakennettavan ohitusojan alueen puuston ja maapohjan arvon menettämisestä. Jos lupaa hakemuksen mukaiseen padon korottamiseen ei voida myöntää, hakija katsoo, ettei nykyisen vedenkorkeuden säilyttämisestä aiheudu vettymishaittaa rantatiloille. Nykyisessä tilanteessa ohitusoja ei ole tarpeellinen. Suostumukset Hakija on saanut useiden rantatilojen omistajilta suostumuksen (19 kpl) hankkeen toteuttamiseksi. Suostumuksia ei ole kuuden rantatilan osalta eikä Niskakosken osakaskunnalta. Ohitusojaa varten hakija on saanut suostumuksen tilan Torpankangas RN:o 5:80 omistajalta. HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :n mukaisesti annettu kuuluttamalla tiedoksi. Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet tuli tehdä ympäristölupavirastolle viimeistään

6 6 MUISTUTUKSET 1) Etelä-Savon ympäristökeskus ilmoittaa muistutuksessaan, että Iso-Nivun vedenkorkeus ja patoasia on tullut ympäristökeskuksen käsittelyyn vuonna 2000, jolloin ympäristökeskukseen otettiin yhteyttä ja valitettiin korkean vedenkorkeuden aiheuttavan haittaa mm. ranta-alueelle suunniteltujen metsäojitusten tekemiselle. Ympäristökeskuksen kehotuksesta on betonipadon harjalle asetettu 18 cm korkea teräslevy poistettu vuonna Lisäksi ympäristökeskus on katsonut, että laskuuomassa oleva betonipato tulisi laillistaa, jolloin myös järven vedenkorkeuteen liittyvät epäselvyydet tulisivat ratkaistuiksi. Ympäristökeskuksen arvion mukaan korottamalla nykyisen patoaukon kynnyskorkeutta 23 cm:llä nousee järven keskivedenkorkeus (MW) nykyisestä 20 cm:llä, kun otetaan huomioon keskivirtaaman (MQ) pieneneminen puoleen nykyisestä 0,040 m 3 /s:sta. Virtaaman pieneneminen aiheutuu ohitusojan kaivun johdosta tapahtuvasta valuma-alueen pienenemisestä. Hakemusasiakirjoissa ei ole tarkemmin selvitetty sitä, kenelle kuuluvat ohitusojan ja siihen rakennettavan rummun kunnossapito. Ohitusojan mahdollisesti aiheuttamista haitoista ja vahingoista vastannee hakija. Ympäristökeskuksella ei ole muuta huomautettavaa hankkeen suhteen. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti ei sanottavasti loukkaa yleistä etua. Mikäli hankkeelle myönnetään lupa, ympäristökeskus esittää lupaehtoihin seuraavaa: - Iso-Nivun vedenkorkeuksia on havaittava viiden vuoden ajan padon valmistumisesta lukien. Vedenkorkeutta on havaittava välisenä ajanjaksona siten, että kevättulvan aikana havainto tehdään vähintään 2 kertaa viikossa ja muuna aikana vähintään kerran kuukaudessa. Havaintotulokset on lähetettävä vuosiyhteenvetona tiedoksi

7 Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja Pieksänmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle aina kunkin vuoden loppuun mennessä. 7 - Töiden aloittamisesta on ennakolta kirjallisesti ilmoitettava Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja Pieksänmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. - Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja Pieksänmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 2) Etelä-Savon TE-keskus katsoo, että vedenpinnan nosto on tarpeen Iso-Nivun kalakannan säilymisen kannalta, koska järven laskun seurauksena järven kalakanta on ajoittain tuhoutunut talvikausien happikadon seurauksena. Vesitilavuuden lisääntyminen parantaa järven veden laatua ja erityisesti happiolosuhteita. Hanke on yleisen kalastusedun kannalta tarpeellinen ja parantaa järven virkistyskäyttöä. Pohjapato on toteutettava siten, että kalan nousu padon kautta on mahdollista. 3) AA tilan Heinäkorpi RN:o 2:40 omistajana ilmoittaa, ettei osallistu rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 4) BB tilan Pärnälä RN:o 3:60 omistajana vastustaa Iso-Nivun vedenpinnan korotusta ja ilmoittaa, ettei osallistu rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Muistuttaja katsoo nykyisen vedenkorkeuden metsien kuivatustilan kannalta riittäväksi. 5) Niskakosken osakaskunta (entinen Neuvolan osakaskunta) ilmoittaa haluavansa pitää Iso-Nivun vedenkorkeuden nykyisellä tasolla ja ettei ota osaa veden korkeuden nostamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Muistuttajalle on varattu mahdollisuus vastata hakijan ympäristölupavirastoon toimittamaan vesijätön käyttöoikeutta koskevaan pyyntöön ja korvausesitykseen. Muistuttaja vastustaa pysyvän käyttöoikeuden myöntämistä padon korotuksen vuoksi veden alle jäävään osakaskunnan vesijättöalueeseen. 6) CC ja DD tilojen Uutela RN:o 16:3 ja Nivunpalsta RN:o 2:30 omistajina vaativat järven vedenkorkeuden nostamisesta aiheutuvien vahinkojen ja nykyisen padon tähän

8 8 mennessä aiheuttamien vahinkojen korvaamista. Iso-Nivun vedenkorkeus on palautettava vuonna 1958 vallinneelle tasolleen. Nykyinen vedenkorkeus haittaa metsäojituksen toimivuutta. Metsäojien korkeustaso on selvitettävä. 7) EE ja FF tilan Itälahti RN:o 5:51 omistajina vastustavat vedenkorkeuden nostamista ja maalleen suunniteltua ohitusojaa. Muistuttajat ilmoittavat, etteivät osallistu rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, eikä hakijalla ole oikeutta poistaa puustoa. Hankkeesta puustolle aiheutuvat vahingot on korvattava. Muistuttajille on varattu mahdollisuus vastata hakijan ympäristölupavirastoon toimittamaan ohitusojan rakentamista varten tarvittavan alueen käyttöoikeutta koskevaan korvausesitykseen. Muistuttajat vastustavat käyttöoikeuden myöntämistä. Jos oja rakennetaan, on se toteutettava koko matkalta putkiojana. Täydennyksessä esitetyt hankkeesta koituvat hyödyt on arvioitu liian suuriksi ja haitat liian pieniksi. Muistuttajat katsovat, että nykyisestä vedenkorkeudesta ei aiheudu muistuttajien tilalle vettymishaittaa. Jos nykyinen pohjapato pysytetään, ei ohitusoja ole tarpeen. 8) GG tilojen RN:o:t 3:56 ja 3:31 omistajana on esittänyt muistutuksen, jossa tarkastellaan vesien johtamista ja järven nykyistä tilaa. 9) HH tilan Kuutamoranta RN:o 2:35 omistajana vastustaa vedenkorkeuden nostamista ja ilmoittaa, ettei osallistu rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. SELITYS Etelä-Savon ympäristökeskuksen muistutuksen johdosta hakija ilmoittaa vastaavansa ohitusojaan liittyvien rakenteiden kunnossapidosta. Hakijalla ei ole huomautettavaa Etelä-Savon TE-keskuksen muistutuksen johdosta. Muistutusten 4), 6) ja 7) osalta hakija katsoo, että rakennettavan ohitusojan vaikutuspiirissä olevien muistuttajien omistamien tilojen kuivatustila paranee merkittävästi nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Muistutuksessa 6) esitettyyn vaatimukseen vedenkorkeuden palauttamisesta vuoden 1958 tilanteeseen hakija ilmoittaa, että ajankohdan vedenkorkeus perustuu luvattomaan järven laskuun, eikä ajankohdasta olemassa ole-

9 9 vaa yksittäisen maanomistajan mittaamaa vedenkorkeutta N ,64 m voida pitää järven virallisena vedenkorkeutena. Metsäojien korkeustason selvittämistä koskevan vaatimuksen osalta hakija ilmoittaa, ettei vaatimus liity nyt vireillä olevaan hakemukseen. Niskakosken osakaskunnan muistutuksen 5) johdosta hakija ilmoittaa, ettei muistutuksesta ilmene, mitä haittaa tai vahinkoa hakemuksen mukaisesta vedenkorkeuden nostosta osakaskunnalle olisi. Muistutuksen 8) osalta hakija ilmoittaa hankkeen tavoitteena olevan järven vedenlaadun parantaminen. Muistutuksen 9) osalta hakija viittaa hakemuksen täydennyksessä esitettyihin tilan Kuutamoranta RN:o 2:35 piha-alueen korkeustietoihin ja esittää, ettei hankkeesta voi aiheutua haittaa tai vahinkoa muistuttajan kesämökille. Muistutuksissa esitettyihin ilmoituksiin, etteivät muistuttajat osallistu hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin, hakija ilmoittaa itse vastaavansa hankkeen rahoituksesta. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU Ympäristölupavirasto myöntää luvan nykyisen pohjapadon pysyttämiseen Iso-Nivun luusuassa, Pieksänmaan kunnassa. Luvan saajalle myönnetään pysyvä käyttöoikeus patoa varten tarvittaviin maa- ja vesialueisiin. Käyttöoikeusalue, jonka pinta-ala on 168 m 2, näkyy ympäristölupavirastoon toimitetun hakemuksen täydennyksen liitteenä olevasta asemapiirroksesta. Alueesta noin puolet sijoittuu tilan Uutela RN:o 16:3 ja noin puolet tilan Torpankangas RN:o 5:80 alueelle. Käyttöoikeuden korvaamisesta annetaan määräys. Padon pysyttämisestä ei ennalta arvioiden aiheudu muuta korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä. Ennalta arvaamattomien edunmenetysten varalta annetaan määräys.

10 10 Hakemus hylätään niiltä osin kuin siinä on haettu lupaa nykyisen pohjapadon korottamiseen Iso-Nivun vedenkorkeuksien nostamiseksi sekä ohitusojan rakentamiseen tilojen Torpankangas RN:o 5:80 ja Itälahti RN:o 5:51 alueille. MÄÄRÄYKSET 1. Padon sijainti on osoitettu hakemuksen suunnitelman liitteenä 6 olevassa asemapiirroksessa ja sen rakenne on määritelty hakemuksen suunnitelman liitteenä 7 olevissa leikkauspiirustuksissa. Padon suorakaiteen muotoisen virtausaukon harjan korkeus on N ,75 m ja leveys 1,7 m. Padon alapuolinen luiska muotoillaan kiviverhouksella kaltevuuteen 1:5. 2. Työt, jotka ovat tarpeen patorakenteen viimeistelemiseksi lupamääräystä 1 vastaavaksi, on ajoitettava ja tehtävä siten, että vesistölle aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. Töiden aloittamisesta on ennakolta kirjallisesti ilmoitettava Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja Pieksänmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työn päätyttyä työskentelyalueet on siistittävä ja maisemoitava. 3. Työt on saatettava loppuun vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Etelä- Savon ympäristökeskukselle ja Pieksänmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa valmistumisajankohdasta. 4. Iso-Nivun vedenkorkeuksia on havaittava viiden vuoden ajan tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vedenkorkeutta on havaittava välisenä ajanjaksona siten, että kevättulvan aikana havainto tehdään vähintään 2 kertaa viikossa ja muuna aikana vähintään kerran kuukaudessa. Havaintotulokset on lähetettävä vuosiyhteenvetona tiedoksi Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja Pieksänmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle aina kunkin vuoden loppuun mennessä.

11 11 5. Luvan saajan on pidettävä pato kunnossa. Mahdolliset vuodot ja suotovirtaukset patorakenteen ali ja sivuilta on estettävä tekemällä tarpeelliset korjaukset. 6. Jos tässä päätöksessä tarkoitetusta toimenpiteestä aiheutuu vahinko, haitta tai muu edunmenetys, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen lupapäätöksen lainvoiman estämättä saattaa asian vesilain 2 luvun 27 :ssä säädetyssä ajassa ympäristölupaviraston käsiteltäväksi. KORVAUS KÄYTTÖOIKEUDESTA Luvan saajan on maksettava myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta padon pysyttämiseksi tarvittavaan alueeseen kertakaikkisena korvauksena tilan Uutela RN:o 16:3 omistajille CC:lle ja DD:lle 30 euroa ja tilan Torpankangas RN:o 5:80 omistajalle Tornator Oyj:lle 30 euroa. Luvan saajan kummankin tilan omistajalle maksettavaksi esittämä 30 euron korvaus vastaa pysyvän käyttöoikeuden myöntämisestä aiheutuvaa vahingonkorvausta puolitoistakertaisena. Korvaukset on maksettava viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Maksun viivästyessä on eräpäivän jälkeiseltä ajalta maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. PERUSTELUT JA VASTAUS MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Luvan myöntäminen nykyisen padon pysyttämiseksi Tämän luvan mukainen pato säilyttää Iso-Nivun vedenkorkeuden vakiintuneella tasollaan. Ympäristölupavirasto on hakemuksesta poiketen muuttanut padon harjankorkeuden tasoon N ,75 m, mikä on Iso-Nivun luusuassa olevan nykyisen padon harjankorkeus. Muutoin padon rakenne vastaa hakemuksessa esitettyä rakennetta. Pysytettävän padon vuoksi veden alle jäävä vesijättöalue on pääosin hakijana olevan osakaskunnan aluetta. Niskakosken osakaskunta, jonka omistamaa vesijättöä jää vähäisessä määrin veden alle, on hyväksynyt nykyisen vedenkorkeuden pysyttämisen. Pysyvä käyttöoikeus padon tarvitsemaan alueeseen voidaan myöntää, koska hankkeen toteuttamiseksi tarvittava alue, johon luetaan veden alle jäävä alue ja padon tarvitsema alue, kuuluu suurimmalta osalta hakijalle. Näin toteutettuna hanke ei sanottavasti

12 loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Edellytykset luvan ja käyttöoikeuden myöntämiseen ovat olemassa. 12 Padon korottamista koskevan hakemuksen hylkääminen Iso-Nivun luusuassa on olemassa 1970-luvulla rakennettu pato, jonka harjankorkeus on N ,75 m. Padon rakentamiseen ei ole hankittu vesilain mukaista lupaa. Hakija on nyt pyytänyt lupaa Iso-Nivun luusuaan padolle, jonka harjan korkeus olisi N ,98 m. Rakentamisen seurauksena Iso-Nivun keskiveden korkeus nousisi nykyisestä noin 0,2 metriä korkeuteen N ,01 m. Rakentamisesta aiheutuisi nykyisten metsäojien toimimattomuutta järven valuma-alueen länsiosissa, minkä estämiseksi tämän alueen kuivatusvedet ohjattaisiin padon alapuolelle rakennettavaa ohitusojaa pitkin. Järveen johtavat metsäojat tukittaisiin. Hakemuksen mukaisen padon rakentamisen seurauksena vesialueeksi muodostuisi hakijan hallussa olevan vesijätön lisäksi 0,42 hehtaaria Niskakosken osakaskunnan omistamaa vesijättöä. Hankkeelle on saatu suostumukset useiden rantatilojen omistajilta. Suostumuksia ei ole kuuden rantatilan ja Niskakosken osakaskunnan omistaman vesijätön osalta. Vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentin mukaan lupa rakentamiseen voidaan myöntää, jos rakentamisesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Hyötyjen ja haittojen vertailua suoritettaessa rakentamisesta johtuvana vahinkona, haittana ja muuna edunmenetyksenä on otettava hankkeeseen osallistumattomille aiheutuvien haittojen lisäksi huomioon myös sellaiset vahingot ja käyttöoikeudet, joista hakija on yrityksen toteuttamiseksi erikseen sopinut asianomaisen kanssa. Ranta-alueiden osalta hakija on katsonut, että vesijättöalueita lukuun ottamatta metsäalueiden kuivatustila säilyy hankkeen toteuttamisenkin jälkeen riittävänä. Ympäristölupavirasto katsoo, että Iso-Nivun vedenkorkeuden nostaminen nykyisestään voi aiheuttaa hakemuksessa esitettyjen haittojen lisäksi myös vettymishaittaa järven rantatiloille niillä alueilla, jotka eivät kuulu rakennettavan ohitusojan piiriin. Ennen asian

13 13 ratkaisemista hakijalle on varattu mahdollisuus täydentää hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen arviota. Hakija on ensin ympäristölupavirastoon toimittamassaan täydennyksessä esittänyt arvion hankkeesta aiheutuvista haitoista ja täydentänyt haittojen ja hyötyjen arviota myöhemmin ympäristölupavirastoon toimittamassaan täydennyksessä. Hakemus on edelleen jäänyt puutteelliseksi rantaalueiden vettymishaitan arvioinnin osalta. Kun ympäristölupavirasto ei tästä syystä ole voinut tutkia, ovatko vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentin mukaiset edellytykset luvan myöntämiseen hakemuksessa tarkoitettuun padon korottamiseen Iso-Nivun vedenkorkeuden nostamiseksi olemassa, on hakemus nyt padon korottamisen osalta hylätty. Lausunto muistutuksissa esitetyistä vaatimuksista Muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Muistutuksessa 6) esitetty vaatimus vedenkorkeuden palauttamisesta vuonna 1958 vallinneelle tasolle ja vaatimus nykyisen padon tähän mennessä aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta hylätään. Tällä päätöksellä on myönnetty oikeus nykyistä patoa vastaavan patorakenteen pitämiseen Iso-Nivun luusuassa järvessä jo pitkään vallinneen vedenkorkeuden säilyttämiseksi. Iso-Nivun vedenkorkeuden säilyttäminen nykyisellä tasollaan ei ennalta arvioiden aiheuta muistuttajien tiloille vettymishaittaa. Ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta on annettu määräys. Metsäojien korkeustason selvittämistä koskeva vaatimus hylätään aiheettomana. Koska tällä päätöksellä perustetut pysyvät käyttöoikeudet kohdistuvat vain vähäisiin osiin kiinteistöjä, ympäristölupavirasto ei pidä tarpeellisena tehdä oikeuksien myöntämisestä vesilain 21 luvun 8 :ssä tarkoitettua ilmoitusta kiinteistörekisterin pitäjälle. SOVELLETUT LAINKOHDAT Vesilain 2 luvun 3, 6 :n 1 momentti, 7 :n 1 momentti, 11 luvun 3, 6 ja 14 sekä 16 luvun 21 :n 2 momentti

14 14 KÄSITTELYMAKSU Päätöksestä peritään käsittelymaksu euroa. Vesilain 21 luvun 9 (muut. 88/2000). Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1238/2003).

15 15 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika päättyy perjantaina Muutosta tähän päätökseen saa hakea 1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, 2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja 5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusosoitus liitteenä. Tiedustelut: asian esittelijä, puh

16 V A L I T U S O S O I T U S Liite päätökseen nro 112/05/2 Määräaika ja valitusmenettely Valituskirjelmän sisältö Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon viimeistään ennen virka-ajan päättymistä. Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 B, Kuopio Postiosoite: PL 69, Kuopio Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Virka-aika: klo Valituksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä Oikeudenkäyntimaksu - ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta. Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein. Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua 80 euroa. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 122/06/1 Dnro ISY-2006-Y-210 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi ASIA Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti.

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/04/1 Dnro ISY-2004-Y-130 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2004 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula.

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula. PÄÄTÖS Nro 77/04/1 Dnro ISY-2004-Y-100 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2004 HAKIJA Karstulan kunta ASIA Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta.

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta. PÄÄTÖS Nro 108/04/2 Dnro ISY-2004-Y-144 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2004 HAKIJAT Lappeenrannan kaupunki, Ratahallintokeskus, Kapiteeli Oyj ja Bonvesta Oy ASIA Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa

Lisätiedot

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen.

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen. PÄÄTÖS Nro 104/08/1 Dnro ISY-2008-Y-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2008 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Toisen laiturin rakentaminen ja nykyisen pysyttäminen Pekonniemen venesatamassa Päijänteen Keljonlahdella

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2007 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen, Lieksa. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat: PÄÄTÖS Nro 11/05/1 Dnro ISY-2004-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2005 HAKIJA Valkealan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vuohijärven Kalsonlahteen ja töidenaloittamislupa, Valkeala.

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä.

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 4/09/1 Dnro ISY-2008-Y-260 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 HAKIJA Kanavuori - Ruokosaari tiekunta ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa,

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 44/06/1 Dnro ISY-2006-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2006 HAKIJA Hemmingin vesiosuuskunta ASIA Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, Keitele.

Lisätiedot

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti.

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti. PÄÄTÖS Nro 95/08/1 Dnro ISY-2008-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2008 HAKIJA Kärkisten vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, 21.6.2006

Lisätiedot

Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa,

Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, PÄÄTÖS Nro 71/05/1 Dnro ISY-2005-Y-41 Annettu julkipanon jälkeen 8.7.2005 HAKIJA Joachim von Schantz ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, Sysmä. HAKEMUS

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi PÄÄTÖS Nro 45/05/2 Dnro ISY-2005-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Liperinsalon vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 25/05/1 Dnro ISY-2005-Y-5 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2005 HAKIJA Pärekoski Kaarteenmäki yksityisen tien tiekunta ASIA Vuorisjoen sillan rakentaminen, Vieremä. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen.

Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen. PÄÄTÖS Nro 49/05/1 Dnro ISY-2005-Y-82 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Sumiaisten kunta ASIA Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2008 HAKIJA Seppo Kuhmonen ASIA Pengerlaiturin pysyttämistä Pula-Ahon tilan rannassa Vahangalla koskeva hakemus, Karstula HAKEMUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli.

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 74/07/2 Dnro ISY-2007-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2007 HAKIJA Visulahden Matkailu Oy ASIA Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren

Lisätiedot

Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi.

Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi. PÄÄTÖS Nro 89/08/1 Dnro ISY-2008-Y-101 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2008 HAKIJA Hämeen tiepiiri ASIA Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 57/06/1 Dnro ISY-2006-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Rakennettavat putket painoineen upotetaan koko vesistön alituksen osuudelta pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään.

Rakennettavat putket painoineen upotetaan koko vesistön alituksen osuudelta pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään. PÄÄTÖS Nro 126/08/2 Dnro ISY-2008-Y-208 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2008 HAKIJA Kontiolahden kunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Hukkasalmen ja Höytiäisen kanavan ali, Polvijärvi ja

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 HAKIJA Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ASIA Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupaehdon 1) muuttaminen palauttamalla

Lisätiedot

Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola

Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola PÄÄTÖS Nro 78/08/1 Dnro ISY-2008-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2008 HAKIJA Hämeen tiepiiri ASIA Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola HAKEMUS

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli.

Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 7/05/2 Dnro ISY-2004-Y-183 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2005 HAKIJAT Ulla Tukiainen Marko Tukiainen ASIA Vesialueen ruoppaaminen hakijoiden omistaman määräalan edustalla, Mikkeli. HAKEMUS

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. PÄÄTÖS Nro 58/04/1 Dnro ISY-2004-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. HAKEMUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti Jyväskylä

PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti Jyväskylä PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen 7.8.2006 HAKIJA Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti 10 40520 Jyväskylä ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :ssä tarkoitettu ilmoitus

Lisätiedot

Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten, Kuhmoinen.

Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten, Kuhmoinen. PÄÄTÖS Nro 80/08/1 Dnro ISY-2008-Y-40 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2008 HAKIJA Keski-Suomen tiepiiri ASIA Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi.

Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi. PÄÄTÖS Nro 1/07/1 Dnro ISY-2006-Y-226 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2007 HAKIJA Savon Voima Oyj ASIA Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Oikeus tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain sekä maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Oikeus tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain sekä maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. PÄÄTÖS Nro 74/09/1 Dnro ISY-2009-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2009 HAKIJA Savo-Karjalan tiepiiri ASIA Murennosjoen kevytliikennesillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Vieremä. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja töidenaloittamislupahakemus, Nilsiä.

Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja töidenaloittamislupahakemus, Nilsiä. PÄÄTÖS Nro 24/05/1 Dnro ISY-2004-Y-215 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2005 HAKIJA Nilsiän kaupunki ASIA Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen Huippupaikat Oy

PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen Huippupaikat Oy PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2007 HAKIJA Huippupaikat Oy ASIA Veden johtaminen Syvärin Tahkolahdesta Tahkovuoren laskettelurinteiden lumettamista varten ja sitä

Lisätiedot

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus, PÄÄTÖS Nro 98/07/1 Dnro ISY-2007-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 HAKIJA Vaajakosken Veneilijät ry ASIA Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

Koivulahden retkisataman rakentaminen, ruoppaus ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen Tuusjärvellä, Tuusniemi.

Koivulahden retkisataman rakentaminen, ruoppaus ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen Tuusjärvellä, Tuusniemi. PÄÄTÖS Nro 102/06/1 Dnro ISY-2006-Y-140 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 HAKIJA Tuusniemen kunta ASIA Koivulahden retkisataman rakentaminen, ruoppaus ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 119/07/2 Dnro ISY-2007-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen Hannu Hirvisaari

PÄÄTÖS Nro 119/07/2 Dnro ISY-2007-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen Hannu Hirvisaari PÄÄTÖS Nro 119/07/2 Dnro ISY-2007-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2007 HAKIJA Hannu Hirvisaari ASIA Aallonmurtajan rakentaminen ja rannan pengertäminen hakijan omistaman Hirvisaaren tilan RN:o 5:69

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen Timo ja Hannele Heino. Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä.

PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen Timo ja Hannele Heino. Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä. PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2007 HAKIJAT Timo ja Hannele Heino ASIA Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä. HAKEMUS Hakijat ovat ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi.

Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi. PÄÄTÖS Nro 41/05/1 Dnro ISY-2005-Y-34 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Gasum Oy ASIA Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula.

Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula. PÄÄTÖS Nro 116/08/1 Dnro ISY-2008-Y-133 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2008 HAKIJA Kinnulan kunta ASIA Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Viettoviemärin rakentaminen Tiistenjoen alitse ja paineviemärin

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Vesijohdon rakentamispaikka sijaitsee Rääkkylän kunnassa sijaitsevassa Suuressa- Onkamossa välillä Murtolahti Mustalahti.

Vesijohdon rakentamispaikka sijaitsee Rääkkylän kunnassa sijaitsevassa Suuressa- Onkamossa välillä Murtolahti Mustalahti. PÄÄTÖS Nro 75/04/2 Dnro ISY-2004-Y-110 Annettu julkipanon jälkeen 27.8.2004 HAKIJA Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta ASIA Runkovesijohdon sekä viiden talojohdon rakentaminen Suureen-Onkamoon välille Murtolahti

Lisätiedot

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi PÄÄTÖS Nro 79/06/1 Dnro ISY-2006-Y-125 Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2006 HAKIJA Vattenfall Sähköntuotanto Oy ASIA Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä

Lisätiedot

Kirkonkylän vierasvenesataman rakentaminen Liekuneen vesialueelle, Hirvensalmi.

Kirkonkylän vierasvenesataman rakentaminen Liekuneen vesialueelle, Hirvensalmi. PÄÄTÖS Nro 76/05/2 Dnro ISY-2004-Y-230 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2005 HAKIJA Hirvensalmen kunta ASIA Kirkonkylän vierasvenesataman rakentaminen Liekuneen vesialueelle, Hirvensalmi. HAKEMUS Hirvensalmen

Lisätiedot

Harri ja Maija Kastari, Keijo Laaksonen, Timo Pylkkä, Harri Matikainen, Petri Hänninen, Janne Napari, Karri Isomeri, Juha Komppa sekä Jukka Melanen

Harri ja Maija Kastari, Keijo Laaksonen, Timo Pylkkä, Harri Matikainen, Petri Hänninen, Janne Napari, Karri Isomeri, Juha Komppa sekä Jukka Melanen PÄÄTÖS Nro 81/08/2 Dnro ISY-2008-Y-135 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 HAKIJAT Harri ja Maija Kastari, Keijo Laaksonen, Timo Pylkkä, Harri Matikainen, Petri Hänninen, Janne Napari, Karri Isomeri,

Lisätiedot

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta PÄÄTÖS Nro 136/04/2 Dnro ISY-2004-Y-187 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2004 HAKIJA Timo Vartiainen ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Karjalaisen saaren ja Lossitien väliselle vesialueelle

Lisätiedot

Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi.

Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi. PÄÄTÖS Nro 85/04/1 Dnro ISY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 8.9.2004 HAKIJAT Risto Heikkinen ja Sirpa Heikkinen ASIA Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi.

Lisätiedot

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi PÄÄTÖS Nro 86/09/1 Dnro ISY-2009-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2009 ASIA Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi LUVAN HAKIJA Turvetuote Peat Bog Oy Soinintie 2008 40500

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Pampalon kultakaivokselle myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus

Pampalon kultakaivokselle myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus PÄÄTÖS Nro 49/08/2 Dnro ISY-2008-Y-99 Annettu julkipanon jälkeen 14.5.2008 ASIA Pampalon kultakaivokselle 21.12.2008 myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus LUVAN HAKIJA Endomines

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus

PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2008 HAKIJA Keski-Suomen TE-keskus ASIA Korholankoskien (Yläisen-, Keskisen- ja Hannulankosken) kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 102/04/1 Dnro ISY-2004-Y-191 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen Päivärannan tilan RN:o 62:6 edustalle Höytiäisen vesialueelle ja töidenaloittamislupa, Kontiolahti.

Laiturin rakentaminen Päivärannan tilan RN:o 62:6 edustalle Höytiäisen vesialueelle ja töidenaloittamislupa, Kontiolahti. PÄÄTÖS Nro 103/09/2 Dnro ISY-2009-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 4.9.2009 HAKIJA Joensuun Kauppa ja Kone Oy ASIA Laiturin rakentaminen Päivärannan tilan RN:o 62:6 edustalle Höytiäisen vesialueelle ja

Lisätiedot

Ympäristölupavirasto on suorittanut asiassa tarkastuksen Tarkastuksessa on tapahtunut, kuten asiakirjoihin liitetty kertomus osoittaa.

Ympäristölupavirasto on suorittanut asiassa tarkastuksen Tarkastuksessa on tapahtunut, kuten asiakirjoihin liitetty kertomus osoittaa. PÄÄTÖS Nro 75/07/1 Dnro ISY-2007-Y-67 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2007 HAKIJA Karttulan kunta ASIA Retkeilyreitin sillan rakentaminen Matilanjokeen, Karttula. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Kyyveden Petäjäselälle välille Haapaniemi Kaijansaari ja töidenaloittamislupa, Mikkeli

Vesijohdon rakentaminen Kyyveden Petäjäselälle välille Haapaniemi Kaijansaari ja töidenaloittamislupa, Mikkeli PÄÄTÖS Nro 129/08/2 Dnro ISY-2008-Y-215 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2008 HAKIJA Vesiosuuskunta Majava ASIA Vesijohdon rakentaminen Kyyveden Petäjäselälle välille Haapaniemi Kaijansaari ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 5/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-318

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 5/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-318 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 5/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-318 Annettu julkipanon jälkeen 26.1.2005 ASIA Vesijohdon rakentaminen Laihianjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen

Lisätiedot

Jäähdytysveden johtaminen yhtiön vaneritehtaalle sekä otto- ja purkuputkien ynnä laiturin pysyttäminen Pielisjoessa, Joensuun kaupungissa.

Jäähdytysveden johtaminen yhtiön vaneritehtaalle sekä otto- ja purkuputkien ynnä laiturin pysyttäminen Pielisjoessa, Joensuun kaupungissa. PÄÄTÖS Nro 39/07/2 Dnro ISY-2006-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 23.4.2007 HAKIJA UPM-Kymmene Wood Oy ASIA Jäähdytysveden johtaminen yhtiön vaneritehtaalle sekä otto- ja purkuputkien ynnä laiturin pysyttäminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/08/2 Dnro ISY-2007-Y-193 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2008. Karjalankylän osakaskunta

PÄÄTÖS Nro 50/08/2 Dnro ISY-2007-Y-193 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2008. Karjalankylän osakaskunta PÄÄTÖS Nro 50/08/2 Dnro ISY-2007-Y-193 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2008 HAKIJA Karjalankylän osakaskunta ASIA Ympäristölupaviraston 23.11.2005 antaman päätöksen mukaisen Iso-Nivun luusuan pohjapadon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 130/08/1 Dnro ISY-2008-Y-134 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2008 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, Heinola

Lisätiedot

Sähkökaapelin laskeminen Puulaveden Rautamullansalmeen ja töidenaloittamislupa, Kangasniemi

Sähkökaapelin laskeminen Puulaveden Rautamullansalmeen ja töidenaloittamislupa, Kangasniemi PÄÄTÖS Nro 27/06/2 Dnro ISY-2006-Y-41 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2006 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Sähkökaapelin laskeminen Puulaveden Rautamullansalmeen ja töidenaloittamislupa, Kangasniemi HAKEMUS

Lisätiedot

Voimakaapelin sijoittaminen Kyyveden Pöydänpäänselkään Kaijansaaren ja Haapaniemen välille sekä töidenaloittamislupa, Haukivuori.

Voimakaapelin sijoittaminen Kyyveden Pöydänpäänselkään Kaijansaaren ja Haapaniemen välille sekä töidenaloittamislupa, Haukivuori. PÄÄTÖS Nro 103/05/2 Dnro ISY-2005-Y-173 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2005 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Voimakaapelin sijoittaminen Kyyveden Pöydänpäänselkään Kaijansaaren ja Haapaniemen välille

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2009 ASIA Kiialansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemus sekä Hepolammen ja Katralammen vedenkorkeuden

Lisätiedot

Penkereen ja laiturin rakentaminen Metsäpirtin tilan rantaan Leppäveden Seppälänlahdella,

Penkereen ja laiturin rakentaminen Metsäpirtin tilan rantaan Leppäveden Seppälänlahdella, PÄÄTÖS Nro 85/06/1 Dnro ISY-2006-Y-103 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2006 HAKIJAT Jukka ja Aila Häkkinen ASIA Penkereen ja laiturin rakentaminen Metsäpirtin tilan rantaan Leppäveden Seppälänlahdella,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Lampinjoen alitse Onnenkosken kohdalla

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 90/09/1 Dnro ISY-2009-Y-176 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 90/09/1 Dnro ISY-2009-Y-176 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 90/09/1 Dnro ISY-2009-Y-176 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2009 HAKIJAT Rissanen Kari, Martikainen Marja-Leena, Martikainen Jari, Länsimies-Antikainen Helena, Antikainen Jarmo, Korhonen Veijo,

Lisätiedot

Säynätsalon Saunarannan satama-alueen lisäruoppaus ja aallonmurtajalaiturin rakentaminen sekä töidenaloittamislupa, Jyväskylä

Säynätsalon Saunarannan satama-alueen lisäruoppaus ja aallonmurtajalaiturin rakentaminen sekä töidenaloittamislupa, Jyväskylä PÄÄTÖS Nro 35/06/1 Dnro ISY-2006-Y-34 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2006 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Säynätsalon Saunarannan satama-alueen lisäruoppaus ja aallonmurtajalaiturin rakentaminen sekä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-9

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-9 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 51/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-9 Annettu julkipanon jälkeen 30.7.2004 ASIA HAKIJA Vesijohdon ja viemärin pysyttäminen Saarnijärven alitse tilojen Mäki-

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Sähkökaapelin laskeminen Puulaveden Rautamullansalmeen välille Pauninniemi Herasalo ja töidenaloittamislupa, Kangasniemi

Sähkökaapelin laskeminen Puulaveden Rautamullansalmeen välille Pauninniemi Herasalo ja töidenaloittamislupa, Kangasniemi PÄÄTÖS Nro 1/09/2 Dnro ISY-2008-Y-246 Annettu julkipanon jälkeen 26.1.2009 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Sähkökaapelin laskeminen Puulaveden Rautamullansalmeen välille Pauninniemi Herasalo ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Patajoen pienvenereitin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä nro 51/00/1, määrätyn rakentamisajan jatkaminen, Jämsä.

ASIA Patajoen pienvenereitin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä nro 51/00/1, määrätyn rakentamisajan jatkaminen, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 5/05/1 Dnro ISY-2004-Y-189 Annettu julkipanon jälkeen 14.1.2005 HAKIJA Jämsän kaupunki ASIA Patajoen pienvenereitin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä nro 51/00/1, 17.10.2000 määrätyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2006 ASIA HAKIJA Pysyvän käyttöoikeuden myöntäminen Tiisijärven kunnostussuunnitelmaan

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Hylkilänlahden alitse, Taivassalo

Vesijohdon rakentaminen Hylkilänlahden alitse, Taivassalo LUPAPÄÄTÖS Nro 59/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-107 Annettu julkipanon jälkeen 10.8.2004 ASIA Vesijohdon rakentaminen Hylkilänlahden alitse, Taivassalo LUVAN HAKIJA Markku Mäkelä HAKEMUS Markku Mäkelä on 22.4.2004

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 78/05/1 Dnro ISY-2005-Y-136 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2005 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Maljalahden venesataman rakentaminen Kallaveteen, Kuopio. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot