tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015"

Transkriptio

1 Vesiosuuskuntien tarkastelu Tiivistelmä teknistaloudellinen HSY:n hallitus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Lisätietoja Heidi Ekholm, puhelin Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY, SITO Oy Kansikuva: HSY 0

3 Sisällysluettelo Johdanto ja tausta 2 1 Vesiosuuskunnat vesihuollon järjestäjinä 4 2 Vesiosuuskuntien teknistaloudellinen nykytila Suvisaariston vesiosuuskunta Puotisten Vesi Oy Kallvikinniemen vesiosuuskunta Villingin vesiosuuskunta Kesäkylä-Koivikon vesiosuuskunta Leppäkorven vesiosuuskunta Länsi-Keimolan Vesiyhtymä Yhteenveto ja johtopäätökset 19

4 Johdanto ja tausta Jäsenkuntien alueen vesiosuuskuntia käsiteltiin pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa yleisellä tasolla. Kehittämissuunnitelmien hyväksymispäätösten yhteydessä HSY:n hallitus ( ) ja Espoon kaupunki ( ) velvoittivat HSY:n selvittämään vesiosuuskuntien liittymisedellytykset seuraavan pääkaupunkiseudun kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Tulevia linjauksia varten HSY laati selvityksen vesiosuuskuntien teknisestä ja taloudellisesta tilasta sekä selvitti vesiosuuskuntien halukkuutta liittyä osaksi HSY:n vesihuoltojärjestelmää. Selvitystyön laadinnasta on vastannut työryhmä, jossa on ollut mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän vesihuollon asiantuntijoita ja konsulttitoimisto Rambollin Finland Oy:n edustajia. Selvitys perustuu vesiosuuskunnilta, HSY:ltä ja kaupungeilta saatuihin lähtötietoihin ja konsultin tekemiin haastatteluihin. Vesiosuuskunnilta saadut lähtötiedot on esitetty taulukossa 1. Lähtötietojen perusteella konsultti koosti laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen vesiosuuskuntien teknisestä, taloudellisesti ja hallinnollisesta nykytilasta HSY:n ohjauksessa. Selvitystyö oli osana DI Anni Voutilaisen syksyllä 2014 valmistunutta diplomityötä Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin. Vesiosuuskuntien teknistaloudellinen tarkastelu -selvityksen perusteella HSY arvioi vesiosuuskuntien nykytilaa ja kehittämistarpeita, mikäli vesiosuuskunta haluaa käynnistää neuvotteluita liittymisestä HSY:n toimintaalueeseen. Nykytilaselvityksen jatkotoimenpiteenä HSY laatii myöhemmin mahdollisia liittymisneuvotteluja varten selvityksen vesiosuuskunnilta edellytettävistä toimenpiteistä ennen kuin varsinainen liittäminen HSY:n toiminta-alueeseen voidaan toteuttaa. Tämä tiivistelmä perustuu konsultin selvitykseen ja HSY:n asiantuntijoiden arvioon vesiosuuskuntien nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tiivistelmän kuvat ovat SITO Oy:n toimittamasta VesiLouhi -järjestelmästä.

5 Taulukko 1: Vesiosuuskunnilta kerätyt lähtötiedot. Verkostokartta Viralliset säännöt Tilinpäätös v Muut lähtötiedot Suvisisaariston vesiosuuskunta Verkostokartta sähköisessä muodossa Kyllä Kyllä, Kirjanpitolain mukainen Pumppaamoiden tekniset tiedot Liittymissopimuskaava HSY:n laskutustiedot Talousvesinäytteen tulokset 02/2014 Toiminta-alueen hyväksymispäätös Talousveden valvontatutkimusohjelma Puotisten Vesi Oy Verkostokartta sähköisessä muodossa Kallvikinniemen vesiosuuskunta Verkostokartta paperisena Kyllä Kyllä, Kirjanpitolain mukainen Kyllä Villingin vesiosuuskunta Verkostokartta sähköisessä muodossa Kyllä, Käytössä oma Excel-kirjanpito Kyllä Kyllä, Kirjanpitolain mukainen Osakasluettelo Liittymissopimuskaavake Suunnitelmia kaivantojen toteutuksesta Talousvesinäytteen tulokset 11/2013 HSY:n laskutustiedot Tilinpäätökset vuosilta -85, -91, -96 ja -97 Vesiosuuskunnan tiliote (2012 ja 2013) Veroilmoitus -91 ja -97 Työlupa verkoston rakentamista varten Ote kokouspöytäkirjasta Suunnitelmakuvia kiinteistöjen sisäisistä putkistoista / jv-käsittelymenetelmistä - ei muita tietoja Kesäkylä-Koivikon vesiosuuskunta Verkostokartta sähköisessä muodossa Kyllä Kyllä, Kirjanpitolain mukainen Toiminta-alueen hyväksymispäätös Leppäkorven vesiosuuskunta Verkostokartta sähköisessä muodossa Osittain Länsi-Keimolan Vesiyhtymä Omatekoinen periaatepiirros paperisessa muodossa Ei Ei, taloustiedot rakennuttajayhtiön kirjanpidossa Kyllä, Käytössä oma Excel-kirjanpito Ote kaupparekisteriin hyväksymisestä Vesiyhtymän vuosikokouksen pöytäkirja Talousveden valvontatutkimusohjelma Valvontatutkimusnäytteet vuosilta

6 1 Vesiosuuskunnat vesihuollon järjestäjinä Vesihuoltolaissa tarkoitetaan vesihuoltolaitoksella laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Jos vesiosuuskunnalla on kunnan hyväksymä toiminta-alue, koskee sitä vesihuoltolain mukaiset velvoitteet. Kunnan alueella voi olla sekä vesiosuuskuntien, että kunnallisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita. Kunnallisella vesihuoltolaitoksella ei ole lakisääteistä velvoitetta tarjota palveluja toimialueensa ulkopuolella. Vesihuoltolain (681/2014) mukaan kunta vastaa alueellaan vesihuollon kehittämisestä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Tätä varten kunnat laativat vesihuollon kehittämissuunnitelman, jossa on mm. esitetty arvioita mihin ja millä aikataululla kunnan alueen vesihuoltoverkostoja laajennetaan. Kunnan suunnitelmat eivät tuo aina ratkaisuja harvaan asutuille, kaupunkikehityksen ulkopuolisille tai haja-asutusalueen asukkaille, jotka sijaitsevat kunnallisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Näillä alueilla kiinteistöt vastaavat itse vesihuoltojärjestelyistä kiinteistökohtaisesti tai kiinteistöt voivat yhteisesti perustaa osuuskunnan, yhtymän tai osakeyhtymän huolehtimaan alueensa vesihuollosta. Vesiosuuskuntia perustetaan yleensä harvaan asusutuille haja-asutusalueille, joille kunnallisen vesihuoltolaitoksen ei ole taloudellisesti järkevää toteuttaa vesihuoltoa toivotussa aikataulussa. Osuuskuntien perustamisen tarkoituksena on siten tarjota hyvälaatuisia vesihuoltopalveluja kunnallisten verkostojen ulkopuolisille alueille. HSY:n jäsenkuntien alueella oli vuona 2014 seitsemän vesiosuuskuntaa (kuva 1). HSY:n jäsenkaupunkien vesisosuuskunnat sijaitsevat saarissa ja kaupunkien reuna- tai raja-alueilla. Poikkeuksena on Puotisten Vesi Oy, joka ei sijaitse reuna-alueella, mutta erillään HSY:n toiminta-alueesta. Vesihuoltolain mukaan kukin vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalveluiden tuottamisesta toiminta-alueellaan itsenäisesti. HSY:llä ei siten ole juridisia velvoitteita jäsenkuntiensa alueella sijaitsevien vesiosuuskuntien toiminnan tukemiseen. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarkoituksenmukaista, että HSY tarjoaa vesiosuuskunnan käyttöön asiantuntija-apua, muunlaista yhteistyötä tai, että vesiosuuskunnan toiminta-alue liitetään HSY:n toiminta-alueeseen. Tämä edellyttää luonnollisesti, että käytännön järjestelyistä sovitaan yhdessä HSY:n ja vesiosuuskunnan kanssa. Kuva 1: HSY:n jäsenkuntien alueella vuonna 2014 toimivat vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat sijaitsevat lähinnä kaupunkien reuna- tai raja-alueilla tai saarissa.

7 2 Vesiosuuskuntien teknistaloudellinen nykytila 2.1 Suvisaariston vesiosuuskunta Suvisaariston vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1999 ja se sijaitsee Espoon eteläosassa Suvisaariston alueella ja Soukanniemellä. Vuonna 2012 osuuskuntaan oli liittynyt 401 kiinteistöä. Osuuskunta tuotti palveluja noin 1000 asukkaalle. Liittymisaste osuuskunnan alueella oli 84 %. Liittyneistä kiinteistöistä 118 on kesävesiliittyjiä. Suvisaariston vesiosuuskunnalla on kuvan 2 mukainen Espoon kaupunginhallituksen ( ) hyväksymä toiminta-alue. Suvisaaristo ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n. Suvisaaristossa on vesihuoltoverkostoa noin 40 km. Osa toiminta-alueesta muodostuu saarista, joten alueen verkostosta noin 7 km on merenalituksia. Verkosto on teknisesti toimiva, mutta ei vastaa HSY:n laatuvaatimuksia. Suurimmat erot HSY:n järjestelmään verrattuna ovat: (i) jätevesien siirtojärjestelmä on ns. matalapainejärjestelmä (LPS), johon jätevedet johdetaan kiinteistökohtaisten pumppaamojen avulla; (ii) verkostoja ei ole asennettu routasyvyyteen ja tämän takia verkostossa on saattolämmityksiä; (iii) kaikkiin kohteisiin ei ole tieyhteyttä ja (iv) 20 % verkostosta on kesävesiverkostoa. Lisäksi toiminnallisuuden parantamiseksi tarvittaisiin mm. lisää huuhteluyhteitä ja sulkuventtiilejä. Tarkemmat teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 2. Espoon saaristoon on valmisteilla kaksi oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: Saariston osayleiskaava ja Bergö - Stora Bodö - Fridheminkallion osayleiskaava. Kaavojen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2020 tienoilla. Suvisaariston vesiosuuskunta odottaa kaavoitushankkeiden määräyksiä ja sitä ennen laajentumissuunnitelmia ei ole. Suvisaaristo on esittänyt halukkuuden liittyä HSY:n toiminta-alueeseen. HSY:n (keltaiset pisteet) HSY:n toiminta-alue (vihreä) Suvisaariston vo:n toiminta-alue (keltainen) Kuva 2: Suvisaariston vesiosuuskunnan toiminta-alueen verkostosta 20 % on kesävesiverkostoa. Osuuskunta sijaitsee saaristossa ja alueella on herkkää luontoa. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

8 Taulukko 2: Suvisaariston vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot vuonna Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 Jäteveden laskutus järjestelmien yhteenveto Talous- ja jäteveden-käsittely Linjasulku-venttiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, 7 59 vj Huolto- ja kunnossapitotoimet Muovi, PE 1m, saattolämmitys Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Yksityiset urakoitsijat Maksut, alv 0 % Liittymismaksu Esiintyneet huoltotyöt jäätymis- ja vuototapauksia, pumppujen huoltotöitä Perusmaksu /vuosi Ei ole pidetty kirjaa vesi / m 3 Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma Kyllä jätevesi / m ,07 1, Osuusmaksu

9 2.2 Puotisten Vesi Oy Vuonna 1990 perustettu Puotisten Vesi Oy toimii Espoossa Bodomjärven itäpuolella ja Matalajärven pohjoispuolella. Osakkaina on yksityisten kiinteistöjen lisäksi alueella toimiva Master Golf sekä muutamia asuntoyhtiöitä. Puotisten Vesi Oy:n vesihuollon piirissä on noin 90 asukasta. Liittymiä vesijohto oli 34 ja viemäri 36. Liittymisaste on %. Puotisten Vesi Oy:llä ei ole tarkkaan rajattua toiminta-aluetta. Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan toiminta-alue on määritelty suurpiiteisesti vuonna Suurpiiteinen toiminta-alueen rajaus on esitetty kuvassa 3. Puotisten Vesi Oy hankkii vetensä HSY:n vesijohtoverkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n viemäri. Vesihuoltoverkostojen pituus on noin 6 km. HSY:n laatutasoon verrattuna erot liittyvät verkoston toiminnallisuuteen, joita voidaan parantaa lisäämällä mm. huuhteluyhteitä ja sulkuventtiilejä. Puotisten Vesi Oy:n teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 3. Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä Bodominkartanon asemakaavamuutosehdotus mahdollistaa alueen asukasmäärän kasvamisen laskennallisesti 138 asukkaalla. Kaavoituksen mahdollistamasta lisärakentamisen aikataulusta ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa tarkempia tietoja mutta sen toteutuessa Puotisten Vesi Oy:n liittyjämäärä kaksinkertaistuisi. Puotisten Vesi Oy on kiinnostunut siirtämään toimintansa HSY:n vastuulle. HSY:n toiminta -alueen laajennusalue Vihermäki Natura-alue Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue HSY:n toiminta -alue Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue (keltainen) verkosto Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue (keltainen) Luonnonsuojelualue Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue (keltainen) HSY:n toiminta -alue Luonnonsuojelualue Natura-alue Kuva 3: Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue koostuu useista eri alueista. Alueen läheisyydessä on useita luontokohteita. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

10 Taulukko 3: Puotisten Vesi Oy:n teknistaloudelliset perustiedot vuonna Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 Liittymismaksut Jäteveden laskutus 34/36 85/90 85/ järjestelmien yhteenveto Linjasulku-venttiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km /.6.3 muovi, PVC 2 m - Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Maksut, alv 0 % osakkaat ja yksityinen urakoitsija Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi Esiintyneet huoltotyöt Pumppujen huolto vesi / m 3 Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Ei varmaa tietoa jätevesi / m 3-11 /osake 1,04 1,27 - Valvontatutkimusohjelma Kyllä Osuusmaksu Talous- ja jätevedenkäsittely Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot

11 2.3 Kallvikinniemen vesiosuuskunta Kallvikinniemen vesiosuuskunta tulee lopettamaan toimintansa arviolta vuoden 2015 aikana ja liittymään osaksi HSY:n toiminta-aluetta. Kallvikinniemen vesiosuuskunta perustettiin vuonna Se toimii Itä- Helsingissä Vuosaaren Kallahdessa. Vuonna 2012 Kallvikinniemen vesiosuuskunnan alueella liittymisaste oli 100 % ja alueella asui 23 asukasta. Liittyneitä kiinteistöjä oli 9. Kallvikinniemen vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Sen alue on esitetty kuvassa 4. Vesiosuuskunnan liittämistä on esitetty jo aikaisemmin Helsingin yleiskaavassa 2002, jossa esitettiin alueen liittämistä kunnalliseen vesihuoltoverkkoon rakentamalla Kallvikinniementielle vesijohto ja jätevesiviemäri. vesihuoltoon toteutetaan Sofia-keskuksen tontilla. Rakentaminen edellyttää HSY:n toimintaalueen vähäistä laajentamista. Vuoden 2015 vesihuollon toiminta-alueen päivityksen yhteydessä Helsingin kaupunki esitti uudelleen alueen liittämistä HSY:n toiminta-alueeseen. Kallvikinniemen vesiosuuskunta tullaan liittämään osaksi HSY:n toiminta-aluetta Helsingin kaupungin esityksen mukaisesti. Kallvikinniemen teknistaloudelliset perustiedot vuodelta 2012 on esitetty taulukossa 4. HSY:n toiminta-alue HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset pisteet) Natura-alue Esitetty liitettäväksi HSY:n toiminta-alueeseen HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) Luonnonsuojelualue HSY:n toiminta-alue Vesihuollonkehittämissuunnitelmassa vesihuollon kehittämiskohde (punainen rajaus) Natura-alue Kuva 4: Kallvikinniemen vesiosuuskuntaa on esitetty liitettäväksi HSY:n toiminta-alueeseen Liitettävä alue on esitetty suurpiiteisesti kartalla. Alue sijaitsee luontoherkällä alueella..

12 Taulukko 4: Kallvikinniemen vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot vuonna Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 9/- 23/- 100/ järjestelmien yhteenveto Talous- ja jätevedenkäsittely /kiinteistökohtainen käsittely Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Jäteveden laskutus Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 29 1,3/- muovi, PE 2 m, sähkölämmitetyllä osuudella 0,5 m Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt Ei tehty - - Ei Maksut, alv 0 % Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi vesi / m 3 jätevesi / m 3 Ei tietoa - 0,94-34 Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma Osuusmaksu 0,4 Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot

13 2.4 Villingin vesiosuuskunta Vuonna 2007 perustettu Villingin vesiosuuskunta sijaitsee Villingin saaressa Helsingin itäosassa. Vesiosuuskuntaan on liittynyt 23 asukasta. Liittyneitä kiinteistöjä on 11, joista vain kaksi on ympärivuotisia liittyjiä ja muut 9 kiinteistöä kesävesiliittyjiä. Villingin vesiosuuskunnan liittymisaste on 14 %. Helsingin kaupunki hyväksyi ( ) Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueen vuonna 2014 Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma :n yhteydessä. Toiminta-alue on esitetty kuvassa 5. Osuuskunta hankkii talousvetensä HSY:n vesijohtoverkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n viemäri. Villingin saarella vesiosuuskunnan ulkopuoliset kiinteistöt käsittelevät jätevetensä kiinteistökohtaisin puhdistusmenetelmin. Vesihuoltoverkoston pituus on noin 5 km, josta merenalitusjohtoa alle 1 km. Villingin vesiosuuskunta poikkeaa HSY:n laatutasosta, koska suurin osa verkosta on kesävesiverkostoa. Vesiosuuskunta sijaitsee saaressa, jonne ei ole tieyhteyttä, mikä vaikeuttaa huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 5. Villingin saari kuuluu itäisen saariston alueeseen, josta on valmistunut asemakaavaluonnos vuonna Uusi asemakaava mahdollisesti kaksinkertaistaisi saaren rakennusoikeuden. Kaavoitustyö on kesken, joten todelliset vaikutukset eivät ole vielä vahvistuneet. Villingin vesiosuuskunta ei esittänyt kantaansa liittymishalukkuudesta selvitystyön aikana. HSY:n toiminta-alue HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alue Kuva 5: Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueen verkostosta 75 % on kesävesiverkostoa. Osuuskunta sijaitsee saaressa, jonne ei ole tieyhteyttä. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

14 Taulukko 5: Villingin vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot vuonna Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km järjestelmien yhteenveto Jäteveden laskutus Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 1 4,8 muovi, PEH, PEM maan pinnalla, pieni osuus 1,3 m Talousvesi, Huuhteluhaarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, 0,7 Talous- ja jätevedenkäsittely Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Huolto- ja kunnossapitotoimet Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt Ei toistaiseksi selvitetty - - Suunnitteilla Maksut, alv 0 % Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi vesi / m 3 jätevesi / m ,47 1, Osuusmaksu

15 2.5 Kesäkylä - Koivikon vesiosuuskunta Vuonna 2008 perustettu Kesäkylä-Koivikon vesiosuuskunta toimii Vantaan Kiilan kaupunginosassa Vantaan ja Tuusulan rajalla. Vesiosuuskuntaan on liittynyt 40 kiinteistöä ja se tuottaa vesihuoltopalveluita 100 asukkaalle. Liittymisaste on 33 %. Kesäkylä - Koivikon vesiosuuskunnan virallinen toiminta-alue (kuva 6) vesijohto- ja jätevesiverkoston osalta on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa Toiminta-alue noudattelee kiinteistörajoja. Vesiosuuskunta ostaa käyttöveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n. Vesihuoltoverkoston pituus on noin 2 km. HSY:n käytännöistä poiketen verkostoja ei ole asennettu routasyvyyteen, vaan asennussyvyys on alhaisempi ja verkostot sijaitsevat eristyslaatikoissa. Lisäksi verkoston toiminnallisuuden parantamiseksi tulisi lisätä mm. huuhteluyhteitä ja sulkuventtiilejä. Vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 6. Alueella ei ole käynnissä kaavoitushankkeita. Kesäkylä-Koivikon vesiosuuskunta on kiinnostunut siirtämään toimintansa HSY:n vastuulle. Vantaa Tuusula Kesäkylä Koivikon vesiosuuskunnan suuntaa antava toiminta-aluerajaus HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) HSY:n toiminta-alue Kuva 6: Kesäkylä - Koivikon toiminta-alueen rajaus. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

16 Taulukko 6: Kesäkylä - Koivikon vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot. Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 Jäteveden laskutus järjestelmien yhteenveto verkosoon Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 2 2,2 muovi, PEH 1 m - Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Talous- ja jätevedenkäsittely Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma talonmies Maksut, alv 0 % joitakin verkoston jäätymis- ja vuototapauksia Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi / m 3 Ei varmaa tietoa / m ,04 1, Tekeillä Osuusmaksu

17 2.6 Leppäkorven vesiosuuskunta Leppäkorven vesiosuuskunta sijaitsee Vantaan koillisosassa Leppäkorven kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoisessa Leppäkorventiehen, lännessä Haapalantiehen ja idässä Lahnatiehen. Vesiosuuskunta on perustettu ja rekisteröity kaupparekisteriin vuonna Vesiosuuskuntaan on liittynyt 9 kiinteistöä, joista yksi on pienkerrostalo. Liittyneet kiinteistöt ovat ympärivuotisesti asuttuja ja alueella asuu noin 30 asukasta. Virallista toiminta-aluetta ei vesiosuuskunnalle ole määritelty. Vesiosuuskunnan toiminta-alueen suurpiirteinen rajaus on esitetty kuvassa 7. Leppäkorven vesiosuuskunta hankkii vetensä HSY:n vesijohtoverkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n viemäri. Vesihuoltoverkostojen pituus on alle 1 km. HSY:n laatutasoon verrattuna tulisi toiminnallisuuden parantamiseksi lisätä muutamia verkostolaitteita kuten sulkuventtiilejä ja huuhteluyhteitä. Vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 7. Alueelle on suunnitteilla asemakaava, mutta aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Osuuskunta on kiinnostunut siirtämään toimintansa HSY:n vastuulle. Kerava Leppäkorven vesiosuuskunnan suuntaa antava toiminta-aluerajaus Vantaa HSY:n toiminta-alue HSY:n toiminta-alue HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) Kuva 7:Vuonna 2013 perustetun Leppäkorven vesiosuuskunnan toiminta-aluetta ei ole vielä määritelty, mutta kuvassa on karkea toiminta-alueen rajaus. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

18 Taulukko 7: Leppäkorven vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot. Taloudelliset tunnusluvut, Liikevaihto Toimintakulut RAJ-Consulting Oy:n kirjanpito ei ole ollut käytettävissä Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 Jäteveden laskutus HSY laskuttaa järjestelmien yhteenveto Talous- ja jätevedenkäsittely Talousvesi, Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 1 0,95 muovi, PE 1,8 m - Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma Maksut, alv 0 % Talousvesi- ja jätevesi Ei toistaiseksi selvitetty Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi - - Ei vesi / m 3 jätevesi / m ,04 1,27 - Osuusmaksu

19 2.7 Länsi-Keimolan Vesiyhtymä Vuonna 1980 perustettu Länsi-Keimolan Vesiyhtymä sijaitsee Länsi-Vantaalla Länsi-Keimolan tien varrella. Vesiyhtymään liittyneitä ympärivuotisia kiinteistöjä on 27 ja lisäksi pari kesämökkiä. Alueella asuu noin 90 asukasta. Liittymisaste talousvesi on 78 %. Vesiyhtymälle ei ole määritetty virallista toiminta-aluetta. Kuvassa 8 on esitetty vesiyhtymän toimintaympäristö. Länsi-Keimolan Vesiyhtymä on HSY:n jäsenkuntien alueella ainut osuuskunta, jolla ei ole liitosta HSY:n. Vesiyhtymän omistuksessa on oma vedenottamo ja raakavesilähteenä on Lepsämänjoki. Raakavesi otetaan siiviläputkikaivon avulla. Hygieenisen laadun takaamiseksi talousvesi desinfioidaan UVkäsittelyllä. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Talousvesiverkoston pituus on 1,5 km. Länsi-Keimolan Vesiyhtymä poikkeaa HSY:n laatutasosta, koska alueella ei ole viemäriverkostoa ja lisäksi alueella on erillinen kasteluvesiverkosto. Talousvesiverkostosta puuttuu verkostolaitteita (huuhteluyhteitä, sulkuventtiilejä) ja vesimittarit. Vedenottamo ei vastaa HSY:n laatutasoa. Valvontanäytetulosten perusteella talousvesi ei ole aina täyttänyt talousveden laatusuosituksia koliformisten bakteerien ja Escherichia colin osalta. Myös rauta, mangaani ja sameusarvot ovat olleet koholla. Vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 8. Vesiyhtymän alueella, Länsi-Keimolantien varrella, on voimassa Vantaan yleiskaava 2007, jossa Länsi- Keimolantien kiinteistöt on määritelty pientaloalueeksi. Yleiskaavan mukaan osa Länsi-Keimolantien kiinteistöistä sijaitsee luonnonsuojelualueella, samoin kuin vesiyhtymän vedenottamo. Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Länsi-Keimolan Vesiyhtymä on osa Vestran alueen kehittämiskohdatta, jonka toteutusaikatauluksi on suunnitelmassa esitetty Mikäli suunnitelmat toteutuvat, Länsi-Keimola liittyisi osaksi HSY:n toiminta-aluetta. Länsi-Keimolan Vesiyhtymä on esittänyt halunsa säilyä jatkossakin itsenäisenä. Espoo Vantaa Länsi-Keimolan vesiyhtymän toiminta-alue Vesihuollon kehittämiskohde Vestra HSY:n toiminta-alue Luonnonsuojelualuetta Natura-aluetta Kuva 8: Länsi-Keimolan Vesiyhtymän toiminta-alue sijaitsee vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetyllä Vestran kehittämiskohdealueella. Alueen läheisyydessä on luonnonsuojelualuetta. Vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti.

20 Taulukko 8: Länsi-Keimolan vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot. Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 29/- 70/- 78/- ei kirjata järjestelmien yhteenveto Liittymismaksut Jäteveden laskutus Talous- ja jätevedenkäsittely Oma vedenottamo/oma käsittely Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 30 1,5/- muovi, PELM 1,5-1,7 m - Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt talkootyönä Talousveden laatuongelmat ja vedenottamon huoltotyöt Maksut, alv 0 % Valvontatutkimusohjelma Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi vesi / m 3 Kirjataan vihkoon jätevesi / m /- 1,46* - - Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Kyllä Osuusmaksu *käyttömaksu laskettu oletuksella, että vedenkulutus olisi 150 l/as/vrk

21 3 Yhteenveto ja johtopäätökset HSY:n hallitus ( ) ja Espoon kaupunki ( ) ovat velvoittaneet HSY:n selvittämään edellytyksiä liittää vesiosuuskuntien toiminta-alueita HSY:n toiminta-alueeseen kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Kehittämissuunnitelman päivitystä varten HSY laati selvityksen vesiosuuskuntien teknisestä ja taloudellisesta tilasta sekä selvitti vesiosuuskuntien halukkuutta liittyä osaksi HSY:n vesihuoltojärjestelmää. HSY:n jäsenkuntien alueella oli vuonna 2014 seitsemän vesiosuuskuntaa, joista kaksi oli Espoossa (Suvisaariston vesiosuuskunta ja Puotisten Vesi Oy), kaksi Helsingissä (Kallvikinniemen ja Villingin vesiosuuskunnat) ja kolme Vantaalla (Länsi-Keimolan Vesiyhtymä, Kesäkylä - Koivikon ja Leppäkorven vesiosuuskunnat). Kooste vesiosuuskuntien perustiedoista on kerätty taulukkoon 9. Vuoden 2015 aikana Kallvikinniemen vesiosuuskunta tullaan liittämään osaksi HSY:n toiminta-aluetta ja vesiosuuskuntien määrä HSY:n jäsenkuntien alueella vähenee kuuteen. Kaupunkikehityksen myötä vesiosuuskuntien määrä tulee vähenemään tulevaisuudessa. HSY:n jäsenkuntien alueella vesiosuuskuntia on perustettu eri aikoina - vanhin Länsi-Keimolan Vesiyhtymä on perustettu vuonna 1980 ja uusin Leppäkorven vesiosuuskunta vuonna Länsi-Keimolan Vesiyhtymää lukuun ottamatta vesiosuuskunnat ostavat talousveden HSY:ltä ja johtavat jätevedet HSY:n viemäriverkkoon. Vesiosuuskunnat ovat pääosin pieniä, poikkeuksena Suvisaariston vesiosuuskunta Espoossa, jonka verkostopituus on noin 40 km ja liittyjämäärä yli 400 kiinteistöä. Muilla osuuskunnilla vuonna 2012 liittyneiden kiinteistöjen määrä oli välillä 9-40 kiinteistöä ja verkostojen pituus alle 10 km. Vesiosuuskuntien vesihuoltoverkostojen toteutustavoissa on omat erityispiirteensä. Kaikissa vesiosuuskunnissa on eroja verrattuna HSY:n käytäntöihin ja laatuvaatimuksiin (HSY:n vesihuolto; verkostosuunnittelukäytännöt ). Suurimmat erot ovat Suvisaariston vesiosuuskunnassa, jossa jätevesiverkosto on ns. matalapainejärjestelmä (LPS). Kaikkien vesiosuuskuntien tulisi parantaa verkoston toiminnallisuutta lisäämällä mm. huuhteluyhteitä ja sulkuventtiilejä. Puotisten Vesi Oy:n, Suvisaariston ja Villingin vesiosuuskuntien verkostoja ei ole asennettu kaikilta osin routasyvyyteen. Suvisaariston kaikkiin kohteisiin ei ole tieyhteyttä, Villingin vesiosuuskunta sijaitsee saaressa ja lisäksi näillä osuuskunnilla on suhteessa paljon kesävesiverkostoa. Länsi-Keimolan Vesiyhtymällä on oma vedenottamo, kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät ja erityispiirteenä oma kasteluvesiverkosto. Poikkeamat HSY:n laatutasosta aiheuttaisivat ongelmia huolto- ja kunnossapitotöissä, mistä syystä samaa palvelutasoa ei välttämättä pystyttäisi turvaamaan. Tästä syystä ennen mahdollista liittymistä vesiosuuskuntien olisi saatettava tekniset järjestelmänsä vastaamaan lähemmäksi HSY:n laatutasoa. Liittyminen osaksi HSY:n vesihuolta edellyttäisi siten vesisosuuskunnilta investointeja ennen liittymistä. Liittymisedellytyksiä ja investointitarpeita selvitetään yksityiskohtaisemmin seuraavan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä vuonna Vesiosuuskunnat Länsi-Keimolan Vesiyhtymää lukuun ottamatta esittivät halukkuutensa liittyä HSY:n toiminta-alueeseen. Vaihtoehtona liittymiselle HSY ja vesiosuuskunnat voivat kehittää myös muunlaista vesiosuuskuntien toimintaa tukevaa yhteistyötä. Pääkaupunkiseudun kaavoituksen edistyessä tulee useimpien vesiosuuskuntien osalta lähitulevaisuudessa ajankohtaiseksi arvioida liittymistä HSY:n toiminta-alueeseen. Uusia vesiosuuskuntia ei alueelle näyttäisi olevan syntymässä.

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueet 21.10.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

HSY:N JA VESIOSUUSKUNTIEN, -YHTIÖIDEN JA -YHTYMIEN VÄLI- SEN YHTEISTYÖN TOIMENPIDEOHJELMA HSY:n hallitus

HSY:N JA VESIOSUUSKUNTIEN, -YHTIÖIDEN JA -YHTYMIEN VÄLI- SEN YHTEISTYÖN TOIMENPIDEOHJELMA HSY:n hallitus HSY:N JA VESIOSUUSKUNTIEN, -YHTIÖIDEN JA -YHTYMIEN VÄLI- SEN YHTEISTYÖN TOIMENPIDEOHJELMA HSY:n hallitus 26.8.2016 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Taustaa... 3 3 Vesiosuuskuntaselvitys 2014... 4 4 Vesiosuuskuntaselvityksen

Lisätiedot

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin Kyläillat 2.5.2016 ja 3.5.2016 Suomen Vesi-isännöinti Vesi-isännöitsijä Laura Laine ja vedenkäsittelyn asiantuntija ins. Viivi Virta

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys RAPORTTI KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE... 3 3 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISEN PERIAATTEET KOUVOLASSA... 4 4 KOUVOLAN

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann LUONNOS 3.9.20153 1 (7) Viitteet Lähete 5427/15, diaarin: o 01379/15/2299 ja Lähete 5425/15, diaarin: o 01414/15/2299 ASIA Valituksenalainen päätös Lappeenrannann kaupunginvaltuuston päätös 1.6.2015 56

Lisätiedot

1. VILLINGIN VESIOSUUSKUNTA Osuuskunta

1. VILLINGIN VESIOSUUSKUNTA Osuuskunta 1. VILLINGIN VESIOSUUSKUNTA Osuuskunta Villingin Vesiosuuskunnan tehtävänä on huolehtia Villingin saaren vesihuollosta. Vesiosuuskunta on (Y-tunnus 2147354-4) on perustettu 03.09.2007 ja merkitty kaupparekisteriin

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Aika: 10.9.2014 klo 10.00 11.45 Paikka: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14 Kokoushuone Kuutti, 2 krs Läsnä:

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Päivämäärä Vesi- ja viemäriosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksyminen

Päivämäärä Vesi- ja viemäriosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksyminen Oulun kaupunki Kaupunginhallitus 111 Dno Päivämäärä 29.03.2016 Vesi- ja viemäriosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksyminen OUKA/1987/00.01.02/2016 Ote pöytäkirjasta 8/2016 Sivu 1 Päätöshistoria - Tiivistelmä

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Vuosikokous 27.4.2016 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1 Kuudes toimintavuosi, 2015 Jäsenistö ja liittymismaksu Vuoden lopussa oli Lapvokin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.04.2013 Sivu 1 / 1 1234/00.01.02/2013 35 Ympäristölautakunnan lausunto tekniselle keskukselle Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto Ahmoolla

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto Ahmoolla Kaupunginvaltuusto 70 29.09.2014 Kaupunginhallitus 248 06.10.2014 Tekninen lautakunta 43 23.04.2015 Kaupunginhallitus 101 11.05.2015 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan Suomen Vesi-isännöinti Puhdasvesi-risteily 2016 22.-23.9.2016 Sisällysluettelo 1. Vesihuoltolaitosten käsitteistä 2. Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut 3.11.216 Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, 16.-17.11.216, Kemi Venlan vuoden 215 tunnusluvut Mika Rontu apulaisjohtaja 3.11.216 1 Mika Rontu Vuoden 215 raportin tunnusluvut VEDEN- JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Lisätiedot

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 30.1.2016 Vesa Arvonen Aikaisemmassa jaksossa kerrottua Ylöjärven uutiset 1.10.2014 Taustaa

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Henna Leppänen Pöyry Finland Oy Vesihuolto 2016 Hämeenlinna

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 681/2014 Laki vesihuoltolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8 Voimaantulopäivä 1.1.2017 Laukaan Vesihuolto Oy:n taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Vuosikokous 8.5.2014 8.5.2014 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1 Neljäs toimintavuosi, 2013 Jäsenistö ja kerätyt maksut Vuoden lopussa oli Lapvokin

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut Kuva: Marja Seppälä

Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut Kuva: Marja Seppälä Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 1.1.2016 Kuva: Marja Seppälä Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSU... 2 1.1 VESIMAKSU...2 1.2 JÄTEVESIMAKSU...2 1.3 KOROTETTU JÄTEVESIMAKSU...2 2 PERUSMAKSUT... 3 2.1

Lisätiedot

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASELOSTUS

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASELOSTUS INSINÖÖRITOIISTO Severi nttonen Ky e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi äntytie 4, 27 Helsinki p. (9) 24 tai 4 465861, fax (9) 2412311 217 TLN OSYLEISKV-LUE SIPOO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELSELOSTUS 22.4.213

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 6589/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 6589/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 320 2.11.2015 111 Asianro 6589/02.05.06/2015 Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan lainantakauksen jatkaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.11.2015

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2017 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2017 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,13 e/m 3 - jätevesimaksu 3,04 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot