tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015"

Transkriptio

1 Vesiosuuskuntien tarkastelu Tiivistelmä teknistaloudellinen HSY:n hallitus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Lisätietoja Heidi Ekholm, puhelin Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY, SITO Oy Kansikuva: HSY 0

3 Sisällysluettelo Johdanto ja tausta 2 1 Vesiosuuskunnat vesihuollon järjestäjinä 4 2 Vesiosuuskuntien teknistaloudellinen nykytila Suvisaariston vesiosuuskunta Puotisten Vesi Oy Kallvikinniemen vesiosuuskunta Villingin vesiosuuskunta Kesäkylä-Koivikon vesiosuuskunta Leppäkorven vesiosuuskunta Länsi-Keimolan Vesiyhtymä Yhteenveto ja johtopäätökset 19

4 Johdanto ja tausta Jäsenkuntien alueen vesiosuuskuntia käsiteltiin pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa yleisellä tasolla. Kehittämissuunnitelmien hyväksymispäätösten yhteydessä HSY:n hallitus ( ) ja Espoon kaupunki ( ) velvoittivat HSY:n selvittämään vesiosuuskuntien liittymisedellytykset seuraavan pääkaupunkiseudun kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Tulevia linjauksia varten HSY laati selvityksen vesiosuuskuntien teknisestä ja taloudellisesta tilasta sekä selvitti vesiosuuskuntien halukkuutta liittyä osaksi HSY:n vesihuoltojärjestelmää. Selvitystyön laadinnasta on vastannut työryhmä, jossa on ollut mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän vesihuollon asiantuntijoita ja konsulttitoimisto Rambollin Finland Oy:n edustajia. Selvitys perustuu vesiosuuskunnilta, HSY:ltä ja kaupungeilta saatuihin lähtötietoihin ja konsultin tekemiin haastatteluihin. Vesiosuuskunnilta saadut lähtötiedot on esitetty taulukossa 1. Lähtötietojen perusteella konsultti koosti laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen vesiosuuskuntien teknisestä, taloudellisesti ja hallinnollisesta nykytilasta HSY:n ohjauksessa. Selvitystyö oli osana DI Anni Voutilaisen syksyllä 2014 valmistunutta diplomityötä Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin. Vesiosuuskuntien teknistaloudellinen tarkastelu -selvityksen perusteella HSY arvioi vesiosuuskuntien nykytilaa ja kehittämistarpeita, mikäli vesiosuuskunta haluaa käynnistää neuvotteluita liittymisestä HSY:n toimintaalueeseen. Nykytilaselvityksen jatkotoimenpiteenä HSY laatii myöhemmin mahdollisia liittymisneuvotteluja varten selvityksen vesiosuuskunnilta edellytettävistä toimenpiteistä ennen kuin varsinainen liittäminen HSY:n toiminta-alueeseen voidaan toteuttaa. Tämä tiivistelmä perustuu konsultin selvitykseen ja HSY:n asiantuntijoiden arvioon vesiosuuskuntien nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tiivistelmän kuvat ovat SITO Oy:n toimittamasta VesiLouhi -järjestelmästä.

5 Taulukko 1: Vesiosuuskunnilta kerätyt lähtötiedot. Verkostokartta Viralliset säännöt Tilinpäätös v Muut lähtötiedot Suvisisaariston vesiosuuskunta Verkostokartta sähköisessä muodossa Kyllä Kyllä, Kirjanpitolain mukainen Pumppaamoiden tekniset tiedot Liittymissopimuskaava HSY:n laskutustiedot Talousvesinäytteen tulokset 02/2014 Toiminta-alueen hyväksymispäätös Talousveden valvontatutkimusohjelma Puotisten Vesi Oy Verkostokartta sähköisessä muodossa Kallvikinniemen vesiosuuskunta Verkostokartta paperisena Kyllä Kyllä, Kirjanpitolain mukainen Kyllä Villingin vesiosuuskunta Verkostokartta sähköisessä muodossa Kyllä, Käytössä oma Excel-kirjanpito Kyllä Kyllä, Kirjanpitolain mukainen Osakasluettelo Liittymissopimuskaavake Suunnitelmia kaivantojen toteutuksesta Talousvesinäytteen tulokset 11/2013 HSY:n laskutustiedot Tilinpäätökset vuosilta -85, -91, -96 ja -97 Vesiosuuskunnan tiliote (2012 ja 2013) Veroilmoitus -91 ja -97 Työlupa verkoston rakentamista varten Ote kokouspöytäkirjasta Suunnitelmakuvia kiinteistöjen sisäisistä putkistoista / jv-käsittelymenetelmistä - ei muita tietoja Kesäkylä-Koivikon vesiosuuskunta Verkostokartta sähköisessä muodossa Kyllä Kyllä, Kirjanpitolain mukainen Toiminta-alueen hyväksymispäätös Leppäkorven vesiosuuskunta Verkostokartta sähköisessä muodossa Osittain Länsi-Keimolan Vesiyhtymä Omatekoinen periaatepiirros paperisessa muodossa Ei Ei, taloustiedot rakennuttajayhtiön kirjanpidossa Kyllä, Käytössä oma Excel-kirjanpito Ote kaupparekisteriin hyväksymisestä Vesiyhtymän vuosikokouksen pöytäkirja Talousveden valvontatutkimusohjelma Valvontatutkimusnäytteet vuosilta

6 1 Vesiosuuskunnat vesihuollon järjestäjinä Vesihuoltolaissa tarkoitetaan vesihuoltolaitoksella laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Jos vesiosuuskunnalla on kunnan hyväksymä toiminta-alue, koskee sitä vesihuoltolain mukaiset velvoitteet. Kunnan alueella voi olla sekä vesiosuuskuntien, että kunnallisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita. Kunnallisella vesihuoltolaitoksella ei ole lakisääteistä velvoitetta tarjota palveluja toimialueensa ulkopuolella. Vesihuoltolain (681/2014) mukaan kunta vastaa alueellaan vesihuollon kehittämisestä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Tätä varten kunnat laativat vesihuollon kehittämissuunnitelman, jossa on mm. esitetty arvioita mihin ja millä aikataululla kunnan alueen vesihuoltoverkostoja laajennetaan. Kunnan suunnitelmat eivät tuo aina ratkaisuja harvaan asutuille, kaupunkikehityksen ulkopuolisille tai haja-asutusalueen asukkaille, jotka sijaitsevat kunnallisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Näillä alueilla kiinteistöt vastaavat itse vesihuoltojärjestelyistä kiinteistökohtaisesti tai kiinteistöt voivat yhteisesti perustaa osuuskunnan, yhtymän tai osakeyhtymän huolehtimaan alueensa vesihuollosta. Vesiosuuskuntia perustetaan yleensä harvaan asusutuille haja-asutusalueille, joille kunnallisen vesihuoltolaitoksen ei ole taloudellisesti järkevää toteuttaa vesihuoltoa toivotussa aikataulussa. Osuuskuntien perustamisen tarkoituksena on siten tarjota hyvälaatuisia vesihuoltopalveluja kunnallisten verkostojen ulkopuolisille alueille. HSY:n jäsenkuntien alueella oli vuona 2014 seitsemän vesiosuuskuntaa (kuva 1). HSY:n jäsenkaupunkien vesisosuuskunnat sijaitsevat saarissa ja kaupunkien reuna- tai raja-alueilla. Poikkeuksena on Puotisten Vesi Oy, joka ei sijaitse reuna-alueella, mutta erillään HSY:n toiminta-alueesta. Vesihuoltolain mukaan kukin vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalveluiden tuottamisesta toiminta-alueellaan itsenäisesti. HSY:llä ei siten ole juridisia velvoitteita jäsenkuntiensa alueella sijaitsevien vesiosuuskuntien toiminnan tukemiseen. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarkoituksenmukaista, että HSY tarjoaa vesiosuuskunnan käyttöön asiantuntija-apua, muunlaista yhteistyötä tai, että vesiosuuskunnan toiminta-alue liitetään HSY:n toiminta-alueeseen. Tämä edellyttää luonnollisesti, että käytännön järjestelyistä sovitaan yhdessä HSY:n ja vesiosuuskunnan kanssa. Kuva 1: HSY:n jäsenkuntien alueella vuonna 2014 toimivat vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat sijaitsevat lähinnä kaupunkien reuna- tai raja-alueilla tai saarissa.

7 2 Vesiosuuskuntien teknistaloudellinen nykytila 2.1 Suvisaariston vesiosuuskunta Suvisaariston vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1999 ja se sijaitsee Espoon eteläosassa Suvisaariston alueella ja Soukanniemellä. Vuonna 2012 osuuskuntaan oli liittynyt 401 kiinteistöä. Osuuskunta tuotti palveluja noin 1000 asukkaalle. Liittymisaste osuuskunnan alueella oli 84 %. Liittyneistä kiinteistöistä 118 on kesävesiliittyjiä. Suvisaariston vesiosuuskunnalla on kuvan 2 mukainen Espoon kaupunginhallituksen ( ) hyväksymä toiminta-alue. Suvisaaristo ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n. Suvisaaristossa on vesihuoltoverkostoa noin 40 km. Osa toiminta-alueesta muodostuu saarista, joten alueen verkostosta noin 7 km on merenalituksia. Verkosto on teknisesti toimiva, mutta ei vastaa HSY:n laatuvaatimuksia. Suurimmat erot HSY:n järjestelmään verrattuna ovat: (i) jätevesien siirtojärjestelmä on ns. matalapainejärjestelmä (LPS), johon jätevedet johdetaan kiinteistökohtaisten pumppaamojen avulla; (ii) verkostoja ei ole asennettu routasyvyyteen ja tämän takia verkostossa on saattolämmityksiä; (iii) kaikkiin kohteisiin ei ole tieyhteyttä ja (iv) 20 % verkostosta on kesävesiverkostoa. Lisäksi toiminnallisuuden parantamiseksi tarvittaisiin mm. lisää huuhteluyhteitä ja sulkuventtiilejä. Tarkemmat teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 2. Espoon saaristoon on valmisteilla kaksi oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: Saariston osayleiskaava ja Bergö - Stora Bodö - Fridheminkallion osayleiskaava. Kaavojen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2020 tienoilla. Suvisaariston vesiosuuskunta odottaa kaavoitushankkeiden määräyksiä ja sitä ennen laajentumissuunnitelmia ei ole. Suvisaaristo on esittänyt halukkuuden liittyä HSY:n toiminta-alueeseen. HSY:n (keltaiset pisteet) HSY:n toiminta-alue (vihreä) Suvisaariston vo:n toiminta-alue (keltainen) Kuva 2: Suvisaariston vesiosuuskunnan toiminta-alueen verkostosta 20 % on kesävesiverkostoa. Osuuskunta sijaitsee saaristossa ja alueella on herkkää luontoa. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

8 Taulukko 2: Suvisaariston vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot vuonna Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 Jäteveden laskutus järjestelmien yhteenveto Talous- ja jäteveden-käsittely Linjasulku-venttiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, 7 59 vj Huolto- ja kunnossapitotoimet Muovi, PE 1m, saattolämmitys Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Yksityiset urakoitsijat Maksut, alv 0 % Liittymismaksu Esiintyneet huoltotyöt jäätymis- ja vuototapauksia, pumppujen huoltotöitä Perusmaksu /vuosi Ei ole pidetty kirjaa vesi / m 3 Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma Kyllä jätevesi / m ,07 1, Osuusmaksu

9 2.2 Puotisten Vesi Oy Vuonna 1990 perustettu Puotisten Vesi Oy toimii Espoossa Bodomjärven itäpuolella ja Matalajärven pohjoispuolella. Osakkaina on yksityisten kiinteistöjen lisäksi alueella toimiva Master Golf sekä muutamia asuntoyhtiöitä. Puotisten Vesi Oy:n vesihuollon piirissä on noin 90 asukasta. Liittymiä vesijohto oli 34 ja viemäri 36. Liittymisaste on %. Puotisten Vesi Oy:llä ei ole tarkkaan rajattua toiminta-aluetta. Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan toiminta-alue on määritelty suurpiiteisesti vuonna Suurpiiteinen toiminta-alueen rajaus on esitetty kuvassa 3. Puotisten Vesi Oy hankkii vetensä HSY:n vesijohtoverkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n viemäri. Vesihuoltoverkostojen pituus on noin 6 km. HSY:n laatutasoon verrattuna erot liittyvät verkoston toiminnallisuuteen, joita voidaan parantaa lisäämällä mm. huuhteluyhteitä ja sulkuventtiilejä. Puotisten Vesi Oy:n teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 3. Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä Bodominkartanon asemakaavamuutosehdotus mahdollistaa alueen asukasmäärän kasvamisen laskennallisesti 138 asukkaalla. Kaavoituksen mahdollistamasta lisärakentamisen aikataulusta ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa tarkempia tietoja mutta sen toteutuessa Puotisten Vesi Oy:n liittyjämäärä kaksinkertaistuisi. Puotisten Vesi Oy on kiinnostunut siirtämään toimintansa HSY:n vastuulle. HSY:n toiminta -alueen laajennusalue Vihermäki Natura-alue Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue HSY:n toiminta -alue Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue (keltainen) verkosto Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue (keltainen) Luonnonsuojelualue Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue (keltainen) HSY:n toiminta -alue Luonnonsuojelualue Natura-alue Kuva 3: Puotisten Vesi Oy:n toiminta-alue koostuu useista eri alueista. Alueen läheisyydessä on useita luontokohteita. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

10 Taulukko 3: Puotisten Vesi Oy:n teknistaloudelliset perustiedot vuonna Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 Liittymismaksut Jäteveden laskutus 34/36 85/90 85/ järjestelmien yhteenveto Linjasulku-venttiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km /.6.3 muovi, PVC 2 m - Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Maksut, alv 0 % osakkaat ja yksityinen urakoitsija Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi Esiintyneet huoltotyöt Pumppujen huolto vesi / m 3 Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Ei varmaa tietoa jätevesi / m 3-11 /osake 1,04 1,27 - Valvontatutkimusohjelma Kyllä Osuusmaksu Talous- ja jätevedenkäsittely Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot

11 2.3 Kallvikinniemen vesiosuuskunta Kallvikinniemen vesiosuuskunta tulee lopettamaan toimintansa arviolta vuoden 2015 aikana ja liittymään osaksi HSY:n toiminta-aluetta. Kallvikinniemen vesiosuuskunta perustettiin vuonna Se toimii Itä- Helsingissä Vuosaaren Kallahdessa. Vuonna 2012 Kallvikinniemen vesiosuuskunnan alueella liittymisaste oli 100 % ja alueella asui 23 asukasta. Liittyneitä kiinteistöjä oli 9. Kallvikinniemen vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Sen alue on esitetty kuvassa 4. Vesiosuuskunnan liittämistä on esitetty jo aikaisemmin Helsingin yleiskaavassa 2002, jossa esitettiin alueen liittämistä kunnalliseen vesihuoltoverkkoon rakentamalla Kallvikinniementielle vesijohto ja jätevesiviemäri. vesihuoltoon toteutetaan Sofia-keskuksen tontilla. Rakentaminen edellyttää HSY:n toimintaalueen vähäistä laajentamista. Vuoden 2015 vesihuollon toiminta-alueen päivityksen yhteydessä Helsingin kaupunki esitti uudelleen alueen liittämistä HSY:n toiminta-alueeseen. Kallvikinniemen vesiosuuskunta tullaan liittämään osaksi HSY:n toiminta-aluetta Helsingin kaupungin esityksen mukaisesti. Kallvikinniemen teknistaloudelliset perustiedot vuodelta 2012 on esitetty taulukossa 4. HSY:n toiminta-alue HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset pisteet) Natura-alue Esitetty liitettäväksi HSY:n toiminta-alueeseen HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) Luonnonsuojelualue HSY:n toiminta-alue Vesihuollonkehittämissuunnitelmassa vesihuollon kehittämiskohde (punainen rajaus) Natura-alue Kuva 4: Kallvikinniemen vesiosuuskuntaa on esitetty liitettäväksi HSY:n toiminta-alueeseen Liitettävä alue on esitetty suurpiiteisesti kartalla. Alue sijaitsee luontoherkällä alueella..

12 Taulukko 4: Kallvikinniemen vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot vuonna Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 9/- 23/- 100/ järjestelmien yhteenveto Talous- ja jätevedenkäsittely /kiinteistökohtainen käsittely Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Jäteveden laskutus Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 29 1,3/- muovi, PE 2 m, sähkölämmitetyllä osuudella 0,5 m Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt Ei tehty - - Ei Maksut, alv 0 % Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi vesi / m 3 jätevesi / m 3 Ei tietoa - 0,94-34 Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma Osuusmaksu 0,4 Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot

13 2.4 Villingin vesiosuuskunta Vuonna 2007 perustettu Villingin vesiosuuskunta sijaitsee Villingin saaressa Helsingin itäosassa. Vesiosuuskuntaan on liittynyt 23 asukasta. Liittyneitä kiinteistöjä on 11, joista vain kaksi on ympärivuotisia liittyjiä ja muut 9 kiinteistöä kesävesiliittyjiä. Villingin vesiosuuskunnan liittymisaste on 14 %. Helsingin kaupunki hyväksyi ( ) Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueen vuonna 2014 Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma :n yhteydessä. Toiminta-alue on esitetty kuvassa 5. Osuuskunta hankkii talousvetensä HSY:n vesijohtoverkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n viemäri. Villingin saarella vesiosuuskunnan ulkopuoliset kiinteistöt käsittelevät jätevetensä kiinteistökohtaisin puhdistusmenetelmin. Vesihuoltoverkoston pituus on noin 5 km, josta merenalitusjohtoa alle 1 km. Villingin vesiosuuskunta poikkeaa HSY:n laatutasosta, koska suurin osa verkosta on kesävesiverkostoa. Vesiosuuskunta sijaitsee saaressa, jonne ei ole tieyhteyttä, mikä vaikeuttaa huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 5. Villingin saari kuuluu itäisen saariston alueeseen, josta on valmistunut asemakaavaluonnos vuonna Uusi asemakaava mahdollisesti kaksinkertaistaisi saaren rakennusoikeuden. Kaavoitustyö on kesken, joten todelliset vaikutukset eivät ole vielä vahvistuneet. Villingin vesiosuuskunta ei esittänyt kantaansa liittymishalukkuudesta selvitystyön aikana. HSY:n toiminta-alue HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alue Kuva 5: Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueen verkostosta 75 % on kesävesiverkostoa. Osuuskunta sijaitsee saaressa, jonne ei ole tieyhteyttä. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

14 Taulukko 5: Villingin vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot vuonna Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km järjestelmien yhteenveto Jäteveden laskutus Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 1 4,8 muovi, PEH, PEM maan pinnalla, pieni osuus 1,3 m Talousvesi, Huuhteluhaarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, 0,7 Talous- ja jätevedenkäsittely Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Huolto- ja kunnossapitotoimet Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt Ei toistaiseksi selvitetty - - Suunnitteilla Maksut, alv 0 % Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi vesi / m 3 jätevesi / m ,47 1, Osuusmaksu

15 2.5 Kesäkylä - Koivikon vesiosuuskunta Vuonna 2008 perustettu Kesäkylä-Koivikon vesiosuuskunta toimii Vantaan Kiilan kaupunginosassa Vantaan ja Tuusulan rajalla. Vesiosuuskuntaan on liittynyt 40 kiinteistöä ja se tuottaa vesihuoltopalveluita 100 asukkaalle. Liittymisaste on 33 %. Kesäkylä - Koivikon vesiosuuskunnan virallinen toiminta-alue (kuva 6) vesijohto- ja jätevesiverkoston osalta on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa Toiminta-alue noudattelee kiinteistörajoja. Vesiosuuskunta ostaa käyttöveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n. Vesihuoltoverkoston pituus on noin 2 km. HSY:n käytännöistä poiketen verkostoja ei ole asennettu routasyvyyteen, vaan asennussyvyys on alhaisempi ja verkostot sijaitsevat eristyslaatikoissa. Lisäksi verkoston toiminnallisuuden parantamiseksi tulisi lisätä mm. huuhteluyhteitä ja sulkuventtiilejä. Vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 6. Alueella ei ole käynnissä kaavoitushankkeita. Kesäkylä-Koivikon vesiosuuskunta on kiinnostunut siirtämään toimintansa HSY:n vastuulle. Vantaa Tuusula Kesäkylä Koivikon vesiosuuskunnan suuntaa antava toiminta-aluerajaus HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) HSY:n toiminta-alue Kuva 6: Kesäkylä - Koivikon toiminta-alueen rajaus. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

16 Taulukko 6: Kesäkylä - Koivikon vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot. Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 Jäteveden laskutus järjestelmien yhteenveto verkosoon Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 2 2,2 muovi, PEH 1 m - Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Talous- ja jätevedenkäsittely Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma talonmies Maksut, alv 0 % joitakin verkoston jäätymis- ja vuototapauksia Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi / m 3 Ei varmaa tietoa / m ,04 1, Tekeillä Osuusmaksu

17 2.6 Leppäkorven vesiosuuskunta Leppäkorven vesiosuuskunta sijaitsee Vantaan koillisosassa Leppäkorven kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoisessa Leppäkorventiehen, lännessä Haapalantiehen ja idässä Lahnatiehen. Vesiosuuskunta on perustettu ja rekisteröity kaupparekisteriin vuonna Vesiosuuskuntaan on liittynyt 9 kiinteistöä, joista yksi on pienkerrostalo. Liittyneet kiinteistöt ovat ympärivuotisesti asuttuja ja alueella asuu noin 30 asukasta. Virallista toiminta-aluetta ei vesiosuuskunnalle ole määritelty. Vesiosuuskunnan toiminta-alueen suurpiirteinen rajaus on esitetty kuvassa 7. Leppäkorven vesiosuuskunta hankkii vetensä HSY:n vesijohtoverkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n viemäri. Vesihuoltoverkostojen pituus on alle 1 km. HSY:n laatutasoon verrattuna tulisi toiminnallisuuden parantamiseksi lisätä muutamia verkostolaitteita kuten sulkuventtiilejä ja huuhteluyhteitä. Vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 7. Alueelle on suunnitteilla asemakaava, mutta aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Osuuskunta on kiinnostunut siirtämään toimintansa HSY:n vastuulle. Kerava Leppäkorven vesiosuuskunnan suuntaa antava toiminta-aluerajaus Vantaa HSY:n toiminta-alue HSY:n toiminta-alue HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) HSY:n jätevesipumppaamo (keltaiset piste) Kuva 7:Vuonna 2013 perustetun Leppäkorven vesiosuuskunnan toiminta-aluetta ei ole vielä määritelty, mutta kuvassa on karkea toiminta-alueen rajaus. Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY:ltä ja johtaa jätevedet HSY:n.

18 Taulukko 7: Leppäkorven vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot. Taloudelliset tunnusluvut, Liikevaihto Toimintakulut RAJ-Consulting Oy:n kirjanpito ei ole ollut käytettävissä Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittymismaksut Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 Jäteveden laskutus HSY laskuttaa järjestelmien yhteenveto Talous- ja jätevedenkäsittely Talousvesi, Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 1 0,95 muovi, PE 1,8 m - Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Valvontatutkimusohjelma Maksut, alv 0 % Talousvesi- ja jätevesi Ei toistaiseksi selvitetty Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi - - Ei vesi / m 3 jätevesi / m ,04 1,27 - Osuusmaksu

19 2.7 Länsi-Keimolan Vesiyhtymä Vuonna 1980 perustettu Länsi-Keimolan Vesiyhtymä sijaitsee Länsi-Vantaalla Länsi-Keimolan tien varrella. Vesiyhtymään liittyneitä ympärivuotisia kiinteistöjä on 27 ja lisäksi pari kesämökkiä. Alueella asuu noin 90 asukasta. Liittymisaste talousvesi on 78 %. Vesiyhtymälle ei ole määritetty virallista toiminta-aluetta. Kuvassa 8 on esitetty vesiyhtymän toimintaympäristö. Länsi-Keimolan Vesiyhtymä on HSY:n jäsenkuntien alueella ainut osuuskunta, jolla ei ole liitosta HSY:n. Vesiyhtymän omistuksessa on oma vedenottamo ja raakavesilähteenä on Lepsämänjoki. Raakavesi otetaan siiviläputkikaivon avulla. Hygieenisen laadun takaamiseksi talousvesi desinfioidaan UVkäsittelyllä. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Talousvesiverkoston pituus on 1,5 km. Länsi-Keimolan Vesiyhtymä poikkeaa HSY:n laatutasosta, koska alueella ei ole viemäriverkostoa ja lisäksi alueella on erillinen kasteluvesiverkosto. Talousvesiverkostosta puuttuu verkostolaitteita (huuhteluyhteitä, sulkuventtiilejä) ja vesimittarit. Vedenottamo ei vastaa HSY:n laatutasoa. Valvontanäytetulosten perusteella talousvesi ei ole aina täyttänyt talousveden laatusuosituksia koliformisten bakteerien ja Escherichia colin osalta. Myös rauta, mangaani ja sameusarvot ovat olleet koholla. Vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot on esitetty taulukossa 8. Vesiyhtymän alueella, Länsi-Keimolantien varrella, on voimassa Vantaan yleiskaava 2007, jossa Länsi- Keimolantien kiinteistöt on määritelty pientaloalueeksi. Yleiskaavan mukaan osa Länsi-Keimolantien kiinteistöistä sijaitsee luonnonsuojelualueella, samoin kuin vesiyhtymän vedenottamo. Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Länsi-Keimolan Vesiyhtymä on osa Vestran alueen kehittämiskohdatta, jonka toteutusaikatauluksi on suunnitelmassa esitetty Mikäli suunnitelmat toteutuvat, Länsi-Keimola liittyisi osaksi HSY:n toiminta-aluetta. Länsi-Keimolan Vesiyhtymä on esittänyt halunsa säilyä jatkossakin itsenäisenä. Espoo Vantaa Länsi-Keimolan vesiyhtymän toiminta-alue Vesihuollon kehittämiskohde Vestra HSY:n toiminta-alue Luonnonsuojelualuetta Natura-aluetta Kuva 8: Länsi-Keimolan Vesiyhtymän toiminta-alue sijaitsee vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetyllä Vestran kehittämiskohdealueella. Alueen läheisyydessä on luonnonsuojelualuetta. Vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti.

20 Taulukko 8: Länsi-Keimolan vesiosuuskunnan teknistaloudelliset perustiedot. Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tasearvo Käyttöomaisuus Liittyjät ja volyymi Vesijohto ja viemärit Kiinteistöjä Asukkaita Liittymisaste % Veden myynti Kesävesiliittyjiä kiinteistöä Ympärivuotinen asukastiheys as/km 2 29/- 70/- 78/- ei kirjata järjestelmien yhteenveto Liittymismaksut Jäteveden laskutus Talous- ja jätevedenkäsittely Oma vedenottamo/oma käsittely Linjasulkuventtiilit Verkostojen keskimääräinen ikä (a) Johtoa km Materiaali Asennussyvyys Vesistön alitusjohtoa km 30 1,5/- muovi, PELM 1,5-1,7 m - Talousvesi, Huuhtelu haarat Linjasulkuventtiilit Jätevesi, Huolto- ja kunnossapitotoimet Linjapumppaamoita Kiinteistöpumppaamot Vastaa vesiosuuskunnan huoltotöistä Esiintyneet huoltotyöt talkootyönä Talousveden laatuongelmat ja vedenottamon huoltotyöt Maksut, alv 0 % Valvontatutkimusohjelma Liittymismaksu Perusmaksu /vuosi vesi / m 3 Kirjataan vihkoon jätevesi / m /- 1,46* - - Huolto- ja kunnossapitotoimen kirjaus Kyllä Osuusmaksu *käyttömaksu laskettu oletuksella, että vedenkulutus olisi 150 l/as/vrk

21 3 Yhteenveto ja johtopäätökset HSY:n hallitus ( ) ja Espoon kaupunki ( ) ovat velvoittaneet HSY:n selvittämään edellytyksiä liittää vesiosuuskuntien toiminta-alueita HSY:n toiminta-alueeseen kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Kehittämissuunnitelman päivitystä varten HSY laati selvityksen vesiosuuskuntien teknisestä ja taloudellisesta tilasta sekä selvitti vesiosuuskuntien halukkuutta liittyä osaksi HSY:n vesihuoltojärjestelmää. HSY:n jäsenkuntien alueella oli vuonna 2014 seitsemän vesiosuuskuntaa, joista kaksi oli Espoossa (Suvisaariston vesiosuuskunta ja Puotisten Vesi Oy), kaksi Helsingissä (Kallvikinniemen ja Villingin vesiosuuskunnat) ja kolme Vantaalla (Länsi-Keimolan Vesiyhtymä, Kesäkylä - Koivikon ja Leppäkorven vesiosuuskunnat). Kooste vesiosuuskuntien perustiedoista on kerätty taulukkoon 9. Vuoden 2015 aikana Kallvikinniemen vesiosuuskunta tullaan liittämään osaksi HSY:n toiminta-aluetta ja vesiosuuskuntien määrä HSY:n jäsenkuntien alueella vähenee kuuteen. Kaupunkikehityksen myötä vesiosuuskuntien määrä tulee vähenemään tulevaisuudessa. HSY:n jäsenkuntien alueella vesiosuuskuntia on perustettu eri aikoina - vanhin Länsi-Keimolan Vesiyhtymä on perustettu vuonna 1980 ja uusin Leppäkorven vesiosuuskunta vuonna Länsi-Keimolan Vesiyhtymää lukuun ottamatta vesiosuuskunnat ostavat talousveden HSY:ltä ja johtavat jätevedet HSY:n viemäriverkkoon. Vesiosuuskunnat ovat pääosin pieniä, poikkeuksena Suvisaariston vesiosuuskunta Espoossa, jonka verkostopituus on noin 40 km ja liittyjämäärä yli 400 kiinteistöä. Muilla osuuskunnilla vuonna 2012 liittyneiden kiinteistöjen määrä oli välillä 9-40 kiinteistöä ja verkostojen pituus alle 10 km. Vesiosuuskuntien vesihuoltoverkostojen toteutustavoissa on omat erityispiirteensä. Kaikissa vesiosuuskunnissa on eroja verrattuna HSY:n käytäntöihin ja laatuvaatimuksiin (HSY:n vesihuolto; verkostosuunnittelukäytännöt ). Suurimmat erot ovat Suvisaariston vesiosuuskunnassa, jossa jätevesiverkosto on ns. matalapainejärjestelmä (LPS). Kaikkien vesiosuuskuntien tulisi parantaa verkoston toiminnallisuutta lisäämällä mm. huuhteluyhteitä ja sulkuventtiilejä. Puotisten Vesi Oy:n, Suvisaariston ja Villingin vesiosuuskuntien verkostoja ei ole asennettu kaikilta osin routasyvyyteen. Suvisaariston kaikkiin kohteisiin ei ole tieyhteyttä, Villingin vesiosuuskunta sijaitsee saaressa ja lisäksi näillä osuuskunnilla on suhteessa paljon kesävesiverkostoa. Länsi-Keimolan Vesiyhtymällä on oma vedenottamo, kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät ja erityispiirteenä oma kasteluvesiverkosto. Poikkeamat HSY:n laatutasosta aiheuttaisivat ongelmia huolto- ja kunnossapitotöissä, mistä syystä samaa palvelutasoa ei välttämättä pystyttäisi turvaamaan. Tästä syystä ennen mahdollista liittymistä vesiosuuskuntien olisi saatettava tekniset järjestelmänsä vastaamaan lähemmäksi HSY:n laatutasoa. Liittyminen osaksi HSY:n vesihuolta edellyttäisi siten vesisosuuskunnilta investointeja ennen liittymistä. Liittymisedellytyksiä ja investointitarpeita selvitetään yksityiskohtaisemmin seuraavan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä vuonna Vesiosuuskunnat Länsi-Keimolan Vesiyhtymää lukuun ottamatta esittivät halukkuutensa liittyä HSY:n toiminta-alueeseen. Vaihtoehtona liittymiselle HSY ja vesiosuuskunnat voivat kehittää myös muunlaista vesiosuuskuntien toimintaa tukevaa yhteistyötä. Pääkaupunkiseudun kaavoituksen edistyessä tulee useimpien vesiosuuskuntien osalta lähitulevaisuudessa ajankohtaiseksi arvioida liittymistä HSY:n toiminta-alueeseen. Uusia vesiosuuskuntia ei alueelle näyttäisi olevan syntymässä.

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon toiminta-alueet 21.10.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

HSY:N JA VESIOSUUSKUNTIEN, -YHTIÖIDEN JA -YHTYMIEN VÄLI- SEN YHTEISTYÖN TOIMENPIDEOHJELMA HSY:n hallitus

HSY:N JA VESIOSUUSKUNTIEN, -YHTIÖIDEN JA -YHTYMIEN VÄLI- SEN YHTEISTYÖN TOIMENPIDEOHJELMA HSY:n hallitus HSY:N JA VESIOSUUSKUNTIEN, -YHTIÖIDEN JA -YHTYMIEN VÄLI- SEN YHTEISTYÖN TOIMENPIDEOHJELMA HSY:n hallitus 26.8.2016 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Taustaa... 3 3 Vesiosuuskuntaselvitys 2014... 4 4 Vesiosuuskuntaselvityksen

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin Kyläillat 2.5.2016 ja 3.5.2016 Suomen Vesi-isännöinti Vesi-isännöitsijä Laura Laine ja vedenkäsittelyn asiantuntija ins. Viivi Virta

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskus 23.1.2017 1 Vesihuolto-osuuskuntien valinta - Vuonna 2014

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuoltopäivät Jyväskylä 11.5.217 Toivo Lapinlampi Suunnitteluinsinööri Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 PERUSTETTU 1999 JÄSENIÄ 1.12.2012 191 KPL LIITTYMIÄ 104 KPL TOIMINTA VAPAAEHTOISPOHJAISTA OSK OSUUSMAKSU 84,09 VEDEN MYYNTI 2011 18 000 M 3 LIIKEVAIHTO 2011 63 000 LAINAT

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Vesihuoltolaitostoiminnan ylläpito ja hallinnointi. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitostoiminnan ylläpito ja hallinnointi. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitostoiminnan ylläpito ja hallinnointi Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Mitä toimintavarmuus tarkoittaa? Säännöllinen ylläpito Jätevesiviemäriverkoston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot

Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot 16X2325542 Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot Tiivistelmä, 8.6.2017 (asukastilaisuudessa esitetty materiaali pienin täydennyksin) Pöyry Finland

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

1. VILLINGIN VESIOSUUSKUNTA Osuuskunta

1. VILLINGIN VESIOSUUSKUNTA Osuuskunta 1. VILLINGIN VESIOSUUSKUNTA Osuuskunta Villingin Vesiosuuskunnan tehtävänä on huolehtia Villingin saaren vesihuollosta. Vesiosuuskunta on (Y-tunnus 2147354-4) on perustettu 03.09.2007 ja merkitty kaupparekisteriin

Lisätiedot

NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNTA

NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNTA NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNTA ESITYSLISTA 15.1.2015 Nummimäen vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous 26.1.2015 klo 18.00 Metsäkylän koulu Osuuskuntakokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Avataan

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet 1 (6) KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 19.12.2013 157

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko Vesihuollon kehittämistarpeet Koverhar, Hanko Timo Nikulainen mitoituksen osalta päivitetty 26.2.2017 Vesihuollon kehittämistarpeet 26.2.2017 1 (9) SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ALUEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Vuosikokous 12.5.2015 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1 Viides toimintavuosi, 2014 Jäsenistö ja kerätyt maksut Vuoden lopussa oli Lapvokin

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2017 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2017 alkaen HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2017 alkaen 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys RAPORTTI KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE... 3 3 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISEN PERIAATTEET KOUVOLASSA... 4 4 KOUVOLAN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Someron kaupunki Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Päivitys 2017 Someron kaupunki 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Määritelmiä Vesihuolto. Vesihuolto on talousveden toimittamista sekä jäte-, hule-

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2018 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2018 alkaen HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2018 alkaen 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann LUONNOS 3.9.20153 1 (7) Viitteet Lähete 5427/15, diaarin: o 01379/15/2299 ja Lähete 5425/15, diaarin: o 01414/15/2299 ASIA Valituksenalainen päätös Lappeenrannann kaupunginvaltuuston päätös 1.6.2015 56

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 8773/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 8773/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 414 19.12.2016 20 Asianro 8773/14.05.00/2016 Vesihuollon yhteistyöselvitys Kuopion ja Siilinjärven välillä Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.12.2016

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos 1 (6) Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Kustannusarvio Varautumissuunnitelma Vesijohtoverkosto Vedenhankinnan poikkeustilanteet Vuotojen ehkäiseminen Laaditaan

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Kemiönsaaren vesiliikelaitos Kemiönsaaren vesiliikelaitos KEMIÖSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TAKSA Hyväksytty Kemiönsaaren Veden Johtokunnan kokouksessa 01.10.2012 Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013 Uudet liittymät ovat siirtokelpoisia

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Aika: 10.9.2014 klo 10.00 11.45 Paikka: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14 Kokoushuone Kuutti, 2 krs Läsnä:

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Vuosikokous 27.4.2016 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1 Kuudes toimintavuosi, 2015 Jäsenistö ja liittymismaksu Vuoden lopussa oli Lapvokin

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.04.2013 Sivu 1 / 1 1234/00.01.02/2013 35 Ympäristölautakunnan lausunto tekniselle keskukselle Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 45 Asianro 7183/14.05.00.01/2013 Entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen ja liittäminen

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Tonttijohtojen liitostöiden. asiakasohje. Kuva 142 x 148 mm

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Tonttijohtojen liitostöiden. asiakasohje. Kuva 142 x 148 mm Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Tonttijohtojen liitostöiden asiakasohje Kuva 142 x 148 mm Näin sovit liitostyöstä HSY:n vesihuollon liittymispalveluissa Kiinteistön

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot