SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Sotkanmaan euron lainalle 78 Urheiluopiston ympäristö/osa-alue yhden asemakaavan hyväksyminen Ilmoitusasiat Mahdolliset kiirellisenä käsiteltävät asiat Kokouksen päättäminen 182

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ AIKA klo 17:00-17:11 PAIKKA Snowpolis, Kidekuja 2, Vuokatti (auditorio Sokos Hotel Vuokatti) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lukkari Anne kvalt.puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. 1 varapuheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. 2 varapuheenjohtaja Immonen Heikki Kvalt. jäsen Heikkinen Pekka Hyvönen Timo Juntunen Matti Karjalainen Heikki Kemppainen Helmi Kauppinen Tuomo Korhonen Aimo kvalt jäsen Korhonen Marja-Leena Korhonen Matti Korhonen Pasi Mustonen Juha Määttä Ari Niskanen Marko Okkonen Mirja Partanen Alpo Polvinen Osmo Rossi-Määttä Tuula Rusanen Veikko Sarparanta Tiina Sirviö Pertti Sorvari Yrjö Tervo Niina Tolonen Vesa Törmänen Anni-Inkeri Vähäsarja Risto saapui 17:03 Väisänen Unto Herranen Kalle Kvalt. varajäsen Huusko Elma Kvalt. varajäsen Kaleton Kari Kvalt.varajäsen Ryhänen Taavetti Kvalt.varajäsen POISSA Kilpeläinen Sami kvalt jäsen Korhonen Annikki Korhonen Päivi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Korhonen Timo Leinonen Raimo MUU Kauppinen Petri Kunnanjoht./esittelijä Pieniniemi Juhani hj/ pöytäkirj.pitäjä Jakonen Tuula sivistysosaston palvelualuejoh Luukkainen Kaija Henkilöstöpäällikkö Karppinen Lauri koulutoimen talouspäällikkö Piirainen Pentti teknisenosaston palvelualuejoh Toppinen Irene kunnankamreeri ALLEKIRJOITUKSET Anne Lukkari puheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Aimo Korhonen Kari Sirviö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoi mistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT 75 Hallintojohtaja Kutsu tähän kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla , kuusi päivää ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouksessa käsiteltävien asioiden luettelon nähtävänäpidosta on ilmoitettu kunnanvaltuuston päättä mässä il moituslehdessä eli Sotkamo -lehdessä ilman asialistaa ja il moi tus taululla asia listoineen. Kokouskutsu ja esityslista on liitteineen lähetetty valtuutetuille, se kä viidelle ensimmäiselle varavaltuutetulle liitteineen, kunnanhallituk sen jä se nille sekä kunnanjohtajalle. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston kokous hyväksytään kuntalain ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja todetaan nimenhuudolla päätösvaltaisuus. Todettiin.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KVALT 76 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutettu Aimo Korhonen ja valtuutettu Kari Sirviö. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. _

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Sotkanmaan euron lainalle KHALL 210 Hallintojohtaja Kiinteistö Oy Sotkanmaan hallitus on hyväksynyt vuonna 2005 Sotkanmaan PTS-suun nitelman, jonka mukaan vuokratalo Kummun saneeraus ajoittuu vuoteen Suunnitel maa on tarkennettu vuonna 2008 ja saneeraus siirretty alka vaksi vuonna Sotkanmaan hallitus on käunnistänyt Kummun peruskorjauksen suunnittelun alkuvuonna Valtio päätti vuoden 2009 alussa antaa 10 %:n suhdanneavustuksen niille raken nushankkeille, jotka käynnistyvät ennen kuluvan vuoden joulukuuta. Sen vuoksi Kiinteistö Oy Sotkanmaan hallitus on päättänyt muuttaa peruskor jauksen aikataulua siten, että hanke alkaisi marraskuun alussa Sanee raussuunnitelmat ovat valmistuneet ja hallitus on päät tänyt laittaa hankkeen urakkalaskentaan. Vuokratalo Kummussa tehdään täydellinen peruskorjaus, jonka yhteydessä taloon rakennetaan kaksi hissiä ja parvekkeet. Asunnot peruskorjataan sisäpuolisilta osin uutta vas taaviksi. Hankkeen kustannusarvio on n euroa. Kummun lainan yhteydessä on tarkoitus konvertoida ainakin Vuokatin aseman rahoi tusta koskeva valtiokonttorin laina, jonka marginaali on huomattavasti kor keampi kuin muiden Sotkanmaan lainojen. Lainatarpeeksi muodostuu näin ollen euroa. Peruskorjauksen kustannukset katetaan lainalla, jonka takaisinmaksuaika on 25 vuotta. Lainan lyhen nykset tapahtuvat puolivuosittain tasalyhennyksin. Lainatarjoukset on pyydetty sotkamolaisilta pankeilta, Kuntarahoitus Oy:ltä ja Kuntien eläkevakuutuk selta. Lainatarjoukset on saatu muilta paitsi Kuntien eläkevakuutukselta. Kiinteistö Oy Sotkanmaan hallitus pyytää, että Sotkamon kunta antaisi omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle euron lainalle. Laina-aika on 25 vuotta, lyhennykset puolivuosittain ja korko 6 kk:n euribor + 0,70 %. Korkopäivät ovat todelliset/360. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää kunnan oma velkaisen takauksen Kiinteis tö Oy Sotkanmaan Kuntarhoitus Oy:n myöntä mälle lainalle. Lainamäärä on euroa, lainan takaisin maksuaika 25 vuotta. Lyhennykset ja korot erääntyvät puolivuosittain. Korkosidonnai suus on 6 kk:n euribor + 0,70 %. Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää kun nan oma velkaisen takauksen Kiinteis tö Oy Sotkanmaan Kuntarhoitus Oy:n

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ myöntä mälle lainalle. Lainamäärä on euroa, lainan takaisin maksuaika 25 vuotta. Lyhennykset ja korot erääntyvät puolivuosittain. Korkosidonnai suus on 6 kk:n euribor + 0,70 %. Merkittiin, että Mirja Okkonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Otteet Kunnanvaltuusto KVALT 77 Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Otteet Kiinteistö Oy Sotkanmaa. Kainuuntie 3 A 2, Sotkamo Kuntarahoitus, PL 744, Helsinki Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö Kunnankamreeri Irene Toppinen

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Urheiluopiston ympäristö/osa-alue yhden asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 34 Kaavoittaja Kaavaratkaisun tarkoituksena on tiivistää alueen maankäyttöä tuntuvasti ja sitä kautta turvata majoitus ja muun toiminnan kasvumahdollisuudet sekä tarkastella kasvun aiheuttamia muutostarpeita liikenne- ja paikoitusratkaisuissa sekä reitistöissä. Kaava-alueelle saapuminen tapahtuu Vuokatinhovintieltä haarautuvaa Opistontietä pitkin. Opistontie on olemassa oleva väylä, mutta katualueen rajausta on muutettu siten, että Opistontien ja Vuokatinhovintien rakennussuunnitelma tulee huomioiduksi. Ennen pihakaduksi muuttumista Opistontie kapenee, sillä kevyen liikenteen väylä siirtyy korotettuna kadun varteen, eikä itäpuolella tarvitse tilaa luiskille, koska paikoitusalue alkaa välittömästi kadun varrelta. Keskialueen paikoitusalueella erilliset auto- ja jalankulkuväylät loppuvat ja katu muuttuu pihakaduksi. Pihakatu päättyy pallohallin luona olevalle paikoitusalueelle, ja tästä eteenpäin väylä jatkuu kevyen liikenteen katuna rautatien ylittävälle sillalle Vuokatin rinteiden suuntaan. Näin voidaan turvata kevyen liikenteen läpikulku Urheiluopisto-Snowpolis-Vuokatinhovi alueelta rinnealueelle. Asuinrakennusten korttelialueella AK 414 uudisrakentaminen on ohjattu viisikerroksisena korttelin pohjoisosaan Vuokatinhovintien suuntaisena. Ra kentaminen edellyttää päädyn purkamista keskimmäisestä Sompala rakennuksesta sekä pohjoisimman rakennuksen purkamista kokonaan. Ratkaisulla on haettu jäsenneltyä näkymää päälähestymissuunnasta Vuokatinhovintieltä. Näkymä on tärkeä, sillä käytännössä koko alueen liikenne ohjautuu Vuokatintieltä kyseisen näkymän kautta Korttelissa 412 oleville RM-alueille sijoittuu Chalets huoneistojen jatkorakentaminen. Rakennuspaikalle 1 on suunniteltu kolme viisikerroksista rakennusta ja rakennuspaikalle 3 yksi rakennus jo olevan lisäksi sen eteläpuolelle. Yhteensä matkailurakentamiseen on rakennusoikeutta n krs-m2. Korttelin 412 rakennuspaikka 2 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa liike-, majoitus- ja palvelutoimintoja palvelevia tiloja. Käyttötarkoituksesta on tietoisesti tehty väljä, jotta se mahdollistaisi urheiluopiston toimintojen monipuolisen kehittymisen. Korttelialueelle on suunniteltu nykyisen rakennuksen ja rannan väliin majoitus- ja ravintolatiloja, ja rakennuksen luoteispuolelle toimisto- ja kokoustiloja, keilaratoja, baari yms. tilaa. Rakennukset on tarkoitus toteuttaa nykyisen rakennuksen laa-

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ jennuksina. Näiden lisäksi paikoitusaluetta jakamaan on suunniteltu kuusikerroksinen rakennus, jossa maantasossa olisi paikoitus- ja teknisiä tiloja, ja muissa kerroksissa toimisto-, koulutus-, majoitus- ja sisäliikuntatilaa. Mahdollisesti rakennus kytketään nykyiseen urheiluopiston rakennukseen käytävällä, jonka tulee kuitenkin sijoittua ylempiin kerroksiin siten, ettei rakennusten väliin jäävää ajoväylää katkaista. Rantasaunan itäpuolelle tulee toinen saunarakennus. Rakennusoikeutta on n kerrosneliömetriä, josta on käytetty krs-m2. Uudisrakennusten kerrosluku vaihtelee kolmesta neljään parkkialueen jakavaa pistetaloa lukuun ottamatta. Uimahallin kortteliin 413 on osoitettu rakennusoikeutta n krs-m2, mikä mahdollistaa vielä huomattavan jatkorakentamisen. Tällä hetkellä käytetty kerrosala on n krs-m2. Uimahallirakennuksen eteläpuolelle on suunnitteilla Viistila niminen monitoimiliikuntahalli. Myöhemmin rakentaminen suuntautuisi pääosin länteen. VU alueella sijaitsevat paikan vanhimmat, suojellut rakennukset. Kaavaratkaisussa on päädytty osoittamaan suojeltuna kaikki kolme alueella olevaa rakennusta, sillä niiden kaikkien paikallishistoriallinen arvo on sama. Muutettavassa kaavassa näistä rakennuksista on suojeltu ainoastaan kaksi. Rakennuksia on tarkoitus kehittää jatkossa toimisto-, majoitus- ja harrastekäyttöön. Suojeltujen rakennusten ympäristö on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi, jonne saa sijoittaa esim. erilaisia pelikenttiä. Lisäksi urheilualue kokoaa yhteen alueella risteilevät monipuoliset ulkoilu- ja virkistysreittien verkostot toimien samalla reitistöjen lähtöalueena. Kaava-alueen eteläosassa sijaitsee venevalkama ja uimaranta, jonka yhteyteen saa rakentaa saunarakennuksen. Aiempaan kaavaan nähden vene- ja uimaranta ovat vaihtaneet paikkaansa siten, että ne on osoitettu toteutuneen ti lanteen mukaisesti. Hiihto- ja ulkoilureitit ovat tärkeä osa alueen toimintoja ja identiteettiä Ne on kaavassa tuotu helposti saavutettaviksi lähelle rakentamista Pienennös kaavaluonnoksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urheiluopiston ympäristö/ osa-alue yhden asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoitaaja Juha Kaaresvira oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 81 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ympäristökeskukselta, Kainuun Museolta, Kainuun maakunta kuntayhtymältä, Tiehallinnolta, Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja pelastuslaitokselta. Hanketta koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin Nähtävillä pidon jälkeen alueen liikenneverkkoa, väylien sijaintia sekä tilavarauksia on tarkennettu. Muut kuin rakennuspaikkojen sisäiseen käyttöön tarkoitetut pysäköintialueet on osoitettu autopaikkojen korttelialueiksi (LPA). Tämän johdosta rakennuspaikkojen rajauksiin ja tehokkuuksiin on tullut muutoksia kortteleissa 412 ja 417. Alueen keskellä olevan pysäköintikentän jakavaa rakennusta on lyhennetty hieman. Muutoinkin rakentamisen sijoittumista kaava-alueella on täsmennetty ja kaavaratkaisua ylipäätään tarkennettu tehtyjen lisäselvitysten pohjalta. Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja kaavan laatijan vastineet niihin sekä kaavaehdotuksen pienennös merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urheiluopiston ympäristö/ osa-alue yhden asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosään nön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu ko kouskutsussa. Merkittiin, että puheenjohtajan esityksestä tämä ylimäräinen pykälä otet tiin kä sit te lyyn en nen esityslistan 81 pykälää ja muutettiin jäljellä olevien pykälien nu me rointi vas taa maan käsittelyjärjestystä. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo YMPTEKLT 108 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lausunnot pyydettiin Kainuun ympäristökeskukselta, Kainuun maakunta kuntayhtymältä, Tiehallinnolta, Kainuun Museolta, Kainuun Energialta, Ratahallintokeskukselta ja pelastuslaitokselta. Viranomaisten lausunnot ja kaavan laatijan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Saadun palautteen perusteella LPA korttelialueella olevalle rakennusalalle on osoitettu siihen rajoittuvan rakennuskorttelin kanssa yhteneväinen käyttötarkoitus ja kaavaan on lisätty määräys siitä, että radan aiheuttamat melu- ja tärinävaikutukset täytyy huomioida rakentamisessa. Lisäksi liikenneselvitystä on täydennetty ja kaavaselostukseen tehty korjauksia Asemakaavaratkaisu tiivistää alueen maankäyttöä ja mahdollistaa uusien majoitusrakennusten sijoittumisen Särkisen rantaan, Urheiluopiston päärakennuksen yhteyteen tulevan lisärakentamisen, Sompalan korttelin täydennysrakentamisen Vuokatinhovintien varteen ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten rakentamisen uimahallin etelä- ja länsipuolelle. Lisäksi liikennejärjestelyjä on selkeytetty, paikoitusta keskitetty ja kevyen liikenteen yhteyksiä Vuokatinhovintieltä ala-aseman suuntaan korostettu. Pienennös asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urheiluopiston ympäris tö/ osa-alue yhden asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhal lituksen ja val tuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut KHALL 195 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristö- ja teknisen lautakunnan ehdotuksen Urhei luopiston ympäristö/osa-alue yhden asemakaavaksi ja esittää sen edel leen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Ympäristö- ja tekninen lautakunta KVALT 78

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Otteet Ympäristö- ja tekninen lautakunta _

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto Ilmoitusasiat KVALT 79 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kunnanvaltuusto merkitsi tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat: Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään , samassa yhteydessä valtuustoseminaari.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto Mahdolliset kiirellisenä käsiteltävät asiat KVALT 80 Hallintojohtaja Kuntalain 55 n mukaan, jos asia on kiireelli nen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottami sesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat esitellään kokouksessa. Kunnanvaltuusto Ei ollut. _

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanvaltuusto Kokouksen päättäminen KVALT 81 Kunnanjohtaja Ehdotus Todettuaan kokouksen esityslistalla olleet ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otetut asiat käsitellyiksi puheenjohtaja päättää kokouksen. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo _

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ SOTKAMON KUNTA KUNNANVALTUUSTO Muutoksenhakukiellot MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälät sivu Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: VALITUSOSOITUS Pykälät 75-76, 79-81, HLL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. (kuntalain 92 ). Valitusoikeus kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalain 92 :ssä säädetään, maankäyttö- ja rakennuslain 191 :ssä säädetyillä tahoilla. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät; 77-78, Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. sivu 184 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin kunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arki päivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 89 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012 KRUUNUPYYN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Nro 2/2011 2/22 Kokousaika Torstaina 22. maaliskuuta 2012, klo 19.00 19.15 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot