Oikeusministeri Johannes Koskinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusministeri Johannes Koskinen"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpano) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle Tanskan kuningaskunnan ehdotus puitepäätöksen tekemiseksi menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä ehdotuksesta laadittu muistio. Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2002 Oikeusministeri Johannes Koskinen Lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist

2 2 OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO EU/120702/0515 EHDOTUS PUITEPÄÄTÖKSEKSI MENETETYKSI TUOMITSEMISTA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 1. Yleistä Tanskan kuningaskunta on 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehnyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 31 artiklan a kohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla ehdotuksen puitepäätöksen tekemiseksi menetetyksi tuomitsemista päätösten täytäntöönpanosta koskevien Euroopan unionissa. Ehdotus perustuu Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmiin sekä neuvoston 29 päivänä marraskuuta 2000 Tampereen hyväksymään päätelmien mukaisesti toimenpideohjelmaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi rikosasioissa. Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien 33 kohdan mukaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta tehdään oikeudellisen yhteistyön kulmakivi rikosasioissa. Päätelmien 51 ja 55 kohdassa käsitellään menetetyksi tuomitsemisen tehostamista. Toimenpideohjelmassa menetetyksi tuomitsemista koskee toimenpide 19. Tanska on esitellyt aloitteensa neuvoston oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa käsittelevän työryhmän kokouksessa 8 ja 9 päivänä heinäkuuta Tämä muistio perustuu asiakirjaan 9955/02 COPEN Pääasiallinen sisältö Ehdotus on omaisuuden jatkoa ja puitepäätökselle todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta. Tästä puitepäätöksestä saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys 28 päivänä helmikuuta 2002, mutta sitä ei ole vielä lopullisesti hyväksytty. Sen nojalla toisessa jäsenvaltiossa omaisuuden myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten tehty jäädyttämispäätös (meillä takavarikko- tai vakuustakavarikkopäätös) voidaan panna toisessa jäsenvaltiossa täytäntöön jo esitutkintavaiheessa. Tuomioistuimen lopullinen päätös rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn tai sen arvoa vastaavan omaisuuden tuomitsemisesta menetetyksi ehdotetun pantaisiin täytäntöön nyt puitepäätöksen nojalla. Täytäntöönpano tapahtuisi samalla tavoin kuin kotimaisten päätösten täytäntöönpano. Puitepäätöksen 1 artiklassa mainitaan puitepäätöksen tavoite, joka on helpottaa jäsenvaltioiden välistä menetetyksi tuomitsemista yhteistyötä koskevien päätösten tunnustamisessa ja täytäntöönpanossa. Puitepäätöksen 2 artiklassa määritellään puitepäätöksessä käytetyt käsitteet päätöksen tehnyt valtio (a kohta), täytäntöönpanovaltio (b kohta), menetetyksi tuomitseminen (c kohta), omaisuus (d kohta), rikoksen tuottama hyöty (e kohta) ja päätös (f kohta). Artiklan a, b ja d kohtien määritelmät vastaavat eräin poikkeuksin omaisuuden jäädyttämistä koskevan puitepäätöksen määritelmiä ja kohtien c ja e määritelmät Euroopan neuvoston vuoden 1990 rikoksen tuottaman hyödyn rahapesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan yleissopimuksen (583/1994, SopS 53) määritelmiä. Puitepäätöksen 3 artikla velvoittaa kunkin jäsenvaltion ilmoittamaan neuvoston pääsihteeristölle, mitkä viranomaiset ovat kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisia ensinnäkin tekemään konfiskaatiopäätöksen ja toiseksi panemaan sen täytäntöön. Jäsenvaltio voi myös ilmoittaa, että pyyntö on lähetettävä keskusviranomaisen kautta. Puitepäätöksen 4 artiklan mukaan menetetyksi tuomitsemista koskevan

3 3 päätöksen täytäntöönpano tapahtuu päätöksen ja toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittaman sertifikaatin pohjalta. Päätösvaltion on lähetettävä ne täytäntöönpanovaltion viranomaiselle sellaisella toimivaltaiselle tavalla, että asiakirjojen aitous voidaan todeta. Päätöksentekovaltion viranomainen voi käyttää Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteitä saadakseen selville täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen. Jos asiakirjat lähetetään täytäntöönpanovaltiossa väärälle viranomaiselle, tämän on toimitettava asiakirjat oikealle, asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle. Puitepäätöksen soveltamisala on yleinen. Konfiskaatiopäätös voidaan panna puitepäätöksen mukaisesti täytäntöön riippumatta siitä, minkä rikoksen johdosta omaisuus on tuomittu menetetyksi. Puitepäätöksen 5 artiklaan sisältyy rikosluettelo, jossa mainittujen rikosten osalta täytäntöönpanovaltio ei saa edellyttää kaksoisrangaistavuutta, jos teosta on päätösvaltiossa säädetty vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistus. Päätös on siis pantava täytäntöön, vaikka se perustuisi tekoon, joka ei ole täytäntöönpanovaltiossa rangaistava. Jos teko ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä, täytäntöönpanovaltio saa edellyttää kaksoisrangaistavuutta ja sitä, että teon johdosta omaisuus voitaisiin tuomita menetetyksi täytäntöönpanovaltiossa. yhdenmukainen Artikla on omaisuuden jäädyttämispäätösten täytäntöönpanoa koskevan puitepäätöksen kanssa. Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan 6 artiklan mukaan täytäntöönpanoon on ryhdyttävä viipymättä. Jos konfiskaatiopäätös kohdistuu tiettyyn omaisuuteen, päätös- ja täytäntöönpanovaltio voivat sopia täytäntöönpanon kohdistamisesta omaisuuden arvoa vastaavaan rahamäärään. Puitepäätöksen 7 artiklassa luetellaan perusteet, joilla täytäntöönpanovaltio voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön. Ehdotuksessa kieltäytymisperusteita on lukuisia. Täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä artiklan 1 kohdan mukaan sertifikaattiin liittyvän muodollisen kieltäytymisperusteen nojalla. Artiklan 2 kohdan mukaan kieltäytyä voidaan myös seuraavilla perusteilla: samasta teosta on jo tehty konfiskaatiopäätös (a kohta), kaksoisrangaistavuus silloin, kun sen edellyttäminen on puitepäätöksen mukaista (b kohta), immuniteetti ja erioikeus (c kohta), sivullisen oikeudet (d kohta), vastaajan poissa ollessa annetut tuomiot (e kohta), alueperiaate (f kohta), täytäntöönpanovaltiossa on tehty samasta asiasta muu syytteen nostamisen estävä päätös (g kohta) ja vanhentuminen (h kohta). Täytäntöönpanovaltion on kuultava päätösvaltiota ennen kuin se tekee päätöksen olla tunnustamatta tai täytäntöönpanematta tuomiota. Puitepäätöksen 8 artiklan mukaan asianosaisilla ja vilpittömässä mielessä toimineilla sivullisilla on oltava lykkäävän vaikutuksen omaava oikeussuojakeino konfiskaatiopäätöstä ja sen täytäntöönpanoa vastaan päätös- tai täytäntöönpanovaltiossa niiden lainsäädännön mukaisesti. Muutosta konfiskaatiopäätökseen saadaan kuitenkin hakea vain päätöksen tehneessä valtiossa. Täytäntöönpanovaltio voi 9 artiklassa mainituissa tilanteissa lykätä konfiskaatiopäätöksen täytäntöönpanoa. Puitepäätöksessä ei ole määräaikoja päätöksen täytäntöönpanolle. Puitepäätöksen 10 artikla koskee tilannetta, jossa on useita päätöksiä täytäntöönpantavana yhtä aikaa. Artiklassa luetellaan seikkoja, jotka täytäntöönpanevan viranomaisen tulisi muiden seikkojen ohessa ottaa huomioon täytäntöönpanojärjestyksestä päätettäessä. Päätösten täytäntöönpanon tärkein periaate sisältyy 11 artiklan 1 kohtaan. Sen mukaan päätöksen täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä ja täytäntöönpanovaltion viranomaisilla on yksin toimivalta päättää täytäntöönpanomenettelystä ja määrätä kaikista niihin liittyvistä toimenpiteistä (1 kohta). Arvokonfiskaatiossa jo peritty rahamäärä on vähennettävä konfiskoitavasta rahamäärästä (2 kohta). Oikeushenkilöä koskeva päätös on pantava täytäntöön, vaikkei täytäntöönpanovaltio tunnustaisi

4 4 oikeushenkilöiden rikosoikeudellista vastuuta (3 kohta). Päätös on pantava täytäntöön luonnollisen henkilön kuolemasta ja oikeushenkilön purkautumisesta riippumatta (4 kohta). Täytäntöönpanovaltio ei voi ilman päätösvaltion suostumusta määrätä vapauden menetyksen sisältävää vaihtoehtoista seuraamusta (5 kohta). Sekä päätös- että täytäntöönpanovaltio voivat 12 artiklan mukaan määrätä armahduksen ja yleisen armahduksen. Vain päätöksen tehnyt valtio voi ratkaista asian päätöksen uudelleenkäsittelystä. Päätöksen tehneen valtion viranomaisten on 13 artiklan mukaan ilmoitettava välittömästi täytäntöönpanovaltion viranomaisille täytäntöönpanon lopettamisesta. Täytäntöönpanovaltion viranomaisten on keskeytettävä täytäntöönpano. Varojen jakamista koskevan 14 artiklan mukaan menetetyksi tuomittu omaisuus tai sen myynnistä kertyneet varat palautetaan täytäntöönpanovaltion kuluilla vähennettynä päätöksen tehneelle valtiolle, ellei päätöksen tehneen valtion ja täytäntöönpanovaltion välillä ole muuta sovittu. Puitepäätöksen 15 artiklan mukaan täytäntöönpanovaltion viranomaisen on ilmoitettava viipymättä päätöksen tehneen valtion viranomaiselle päätöksen täytäntöönpanon suorittamisesta loppuun tai päätöksen täytäntöönpanon epäämisestä. Täytäntöönpanon pohjana oleva sertifikaatti on 16 artiklan mukaan käännettävä täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai sen hyväksymälle Euroopan yhteisöjen toimielinten viralliselle kielelle. Jäsenvaltiot eivät voi 17 artiklan mukaan vaatia toisiltaan korvausta puitepäätöksen soveltamisesta lukuun ottamatta varojen jakamista koskevassa 14 artiklassa mainittua tilannetta. Puitepäätöksen 18 artiklassa säädetään siitä, ettei puitepäätös vaikuta jäsenvaltioiden kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä olevien edullisempien määräysten soveltamiseen. Puitepäätöksen 19 artikla koskee täytäntöönpanoa ja 20 artikla voimaantuloa. 3. Vaikutus Suomen lainsäädäntöön Vieraan valtion tuomioistuimen määräämä menettämisseuraamus voidaan panna Suomessa täytäntöön ja Suomen tuomioistuimen tuomitsema menettämisseuraamus jättää täytäntöönpantavaksi vieraassa valtiossa kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain (21/1987, jäljempänä yhteistoimintalaki) säännösten mukaisesti. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevaa yleissopimusta (583/1994, SopS 53, jäljempänä yleissopimus) sovelletaan lisäksi suhteessa yleissopimuksen sopimuspuolena olevaan vieraaseen valtioon. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet yleissopimuksen. Suomessa yleissopimuksen käytännön soveltaminen on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan tuomioistuimen määräämän menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta Suomessa ja Suomen tuomioistuimen määräämän menettämisseuraamuksen jättämisestä täytäntöönpantavaksi Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa säädetään Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetussa laissa (326/1963, jäljempänä pohjoismainen yhteistoimintalaki). Menettämisseuraamusten täytäntöönpano pohjoismaiden välillä toimii tehokkaasti. Puitepäätöksessä pyritään rajoittamaan perusteita, joiden nojalla täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä. Puitepäätös tarkoittaisi osittaista luopumista kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta. Yhteistoimintalain mukaan vieraassa valtiossa tuomitun menettämisseuraamuksen täytäntöönpano edellyttää nykyisin, että teko, josta seuraamus on määrätty, on tai olisi Suomessa vastaavissa olosuhteissa tehtynä Suomen lain mukaan rikos. Pohjoismaisessa yhteistoimintalaissa ei sitä vastoin ole nimenomaista kaksoisrangaistavuudesta. säännöstä Puitepäätöksen

5 5 mukaan jos teosta on säädetty päätösvaltiossa vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistus ja se sisältyy 5 artiklan rikosluetteloon, menettämisseuraamus olisi pantava Suomessa täytäntöön riippumatta siitä, perustuuko se meillä kriminalisoituun tekoon. Täytäntöönpanosta voitaisiin kieltäytyä vain jonkin 7 artiklassa säädetyn perusteen vuoksi, eikä esimerkiksi yleissopimuksen voimaansaattamisasetuksen 7 :ssä mainittua ordre public -perustetta voitaisi käyttää. Kieltäytyminen ei olisi mahdollista myöskään sillä perusteella, että asia on Suomessa vireillä tai valtakunnansyyttäjä on määrännyt syytteen siitä nostettavaksi (yhteistoimintalaki 3 3, pohjoismainen yhteistoimintalaki 25 1). Toisaalta puitepäätösehdotus sisältää myös sellaisia kieltäytymisperusteita, joita nykyisin ei sovelleta. Puitepäätöksen mukaan menetetyksi tuomitut varat palautettaisiin päätöksen tehneelle valtiolle, jos päätös- ja täytäntöönpanovaltio eivät sovi muunlaisesta menettelystä. Yhteistoimintalain 14 :n mukaan pantaessa täytäntöön vieraan valtion tuomioistuimen määräämää menettämisseuraamusta menee menetetyksi tuomittu omaisuus tai esine Suomen valtiolle. Vieraan valtion viranomaisen pyynnöstä oikeusministeriö voi kuitenkin päättää, että omaisuus, osa siitä tai menetetyksi tuomittu esine luovutetaan vieraalle valtiolle. Nykyinen lainsäädäntö siis mahdollistaa omaisuuden siirtämisen, vaikka pääsääntö onkin päinvastainen. Pohjoismaisessa yhteistoimintalaissa ei ole nimenomaista säännöstä omaisuuden siirtämisestä, mutta käytännössä kertyneet varat luovutetaan täytäntöönpanoa pyytäneelle valtiolle. Puitepäätöksessä EU:n jäsenvaltioiden välille luotaisiin uusi menettämisseuraamuksia koskevien päätösten täytäntöönpanomenettely, joka poikkeaisi nykyisin sovellettavasta menettelystä. Kuten muissakin EU:n oikeudellisen yhteistyön instrumenteissa, myös tässä puitepäätöksessä siirryttäisiin perinteisestä keskusviranomaisjärjestelmästä suoriin yhteyksiin toimivaltaisten viranomaisten välillä. Aloitteen tarkoitus lienee kuitenkin mahdollistaa keskitetyn, meillä oikeusrekisterikeskuksen kautta toimivan perintäjärjestelmän käyttäminen. Oikeusministeriön kautta täytäntöönpano ei kuitenkaan tapahtuisi. 4. Valtioneuvoston kanta Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti Tanskan aloitteeseen. Vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva menettämisseuraamusten täytäntöönpano on tärkeä jatko puitepäätökselle omaisuuden jäädyttämispäätösten täytäntöönpanosta. Yhdessä EU:n jäsenvaltiossa annetun konfiskaatiopäätöksen täytäntöönpano toisessa jäsenvaltioissa edesauttaa erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Valtioneuvosto tulee pyrkimään siihen, että puitepäätös mahdollistaisi päätösten mahdollisimman tehokkaan, mutta samalla toimenpiteen kohteen oikeudet turvaavan täytäntöönpanon. Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti kieltäytymisperusteiden rajoittamiseen ja pyrkii siihen, että puitepäätökseen otettaisiin ainoastaan kaikki tarpeelliset kieltäytymisperusteet. Valtioneuvosto ei vastusta sitä, että menetetyksi tuomitut varat pääsääntöisesti palautetaan päätöksen tehneeseen valtioon. Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti kaksoisrangaistavuudesta luopumiseen myös menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntäntöönpanossa. Omaisuuden jäädyttämistä koskevassa puitepäätöksessä kaksoisrangaistavuudesta luovutaan eräiltä osin pakkokeinopäätöksissä. Lakivaliokunta on esimerkiksi valtioneuvoston kirjelmän U 39/2000 vp johdosta antamassaan lausunnossa LaVL 12/2000 vp todennut pakkokeinopäätösten osalta käytännön näkökantojen puoltavan kaksoisrangaistavuudesta luopumista eikä perustuslakivaliokunnan kannan mukaan kaksoisrangaistavuudesta luopumiseen ole huomauttamista valtiosääntöoikeudellisin perustein (PeVL 39/2000 vp).

6 6

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. kesäkuuta 2002 (24.06) (OR. da) 9956/02 DROIPEN 40

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. kesäkuuta 2002 (24.06) (OR. da) 9956/02 DROIPEN 40 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. kesäkuuta 2002 (24.06) (OR. da) 9956/02 DROIPEN 40 SAATE Lähettäjä: P. Skytte Christoffersen, suurlähettiläs, pysyvä edustaja Saapunut: 13. kesäkuuta 2002 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Oikeusministeri Johannes Koskinen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annetuista tuomioista johtuvien ammattikieltojen tunnustaminen ja täytäntöönpano

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa 16.1.1987/21 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 17. joulukuuta 2004 (OR. en) 14622/04 COPEN 135

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 17. joulukuuta 2004 (OR. en) 14622/04 COPEN 135 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. joulukuuta 2004 (OR. en) 14622/04 COPEN 135 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi

Lisätiedot

HE 47/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista

HE 47/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista HE 47/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

V 39/2000 vp. Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle muistio Ranskan tasavallan tekemästä ehdotuksesta

V 39/2000 vp. Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle muistio Ranskan tasavallan tekemästä ehdotuksesta V 39/2000 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Ranskan tasavallan aloitteesta yleissopimukseksi (rikosasioissa annettavan keskinäisen oikeusavun parantaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:11. Sakko- ja konfiskaatiopuitepäätösten täytäntöönpano

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:11. Sakko- ja konfiskaatiopuitepäätösten täytäntöönpano LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:11 Sakko- ja konfiskaatiopuitepäätösten täytäntöönpano OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:11 Sakko- ja konfiskaatiopuitepäätösten täytäntöönpano OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26. syyskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0818(CNS) Par1 * MIETINTÖLUONNOS 1. Tanskan kuningaskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 56/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2005 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2005 vp Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

U 8/2010 vp. Oikeusministeri Tuija Brax

U 8/2010 vp. Oikeusministeri Tuija Brax U 8/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan välisestä luovutusmenettelystä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

U 28/2010 vp. Oikeusministeri Tuija Brax

U 28/2010 vp. Oikeusministeri Tuija Brax U 28/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (oikeus saada tietoa oikeuksistaan rikosoikeudellisissa menettelyissä) Perustuslain 96 :n

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Oikeusministeri Johannes Koskinen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (tuomioiden huomioon ottaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa) Perustuslain 96 :n 2 momentin

Lisätiedot

HE 110/2010 vp. vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen

HE 110/2010 vp. vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

LUONNOS 13.2.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 13.2.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 13.2.2003 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

L 76/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2005/214/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005,

L 76/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2005/214/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, L 76/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.3.2005 (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset) NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2005/214/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005,

Lisätiedot

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Oikeusministeri Johannes Koskinen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (lahjonnan torjuminen yksityisellä sektorilla) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle Euroopan unionin

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET 5.12.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 327/27 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2011 vp. Hallituksen esitys tuomittujen siirtoa Euroopan. unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2011 vp. Hallituksen esitys tuomittujen siirtoa Euroopan. unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2011 vp Hallituksen esitys tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain LAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 77/2004 vp Torstai 28.10.2004 kello 10.00-10.55 Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Lasse Hautala /kesk Tatja Karvonen /kesk Petri Neittaanmäki

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 42/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eurooppalainen pidätysmääräys) Suurelle valiokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Suuri valiokunta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2012. 72/2012 (Suomen säädöskokoelman n:o 515/2012) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2012. 72/2012 (Suomen säädöskokoelman n:o 515/2012) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2012 72/2012 (Suomen säädöskokoelman n:o 515/2012) Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 142/2006 vp. Lailla pantaisiin täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehty puitepäätös.

HE 142/2006 vp. Lailla pantaisiin täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehty puitepäätös. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 7. toukokuuta 2001 PE 286.758/1-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 LAUSUNTOLUONNOS: Elizabeth Lynne (PE 286.758)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

HE 10/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan pantaviksi täytäntöön. yhteiskuntaan. Tällä hetkellä mikään puitepäätöksessä

HE 10/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan pantaviksi täytäntöön. yhteiskuntaan. Tällä hetkellä mikään puitepäätöksessä HE 10/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

HE 88/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 88/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 88/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 337/102 Euroopan unionin virallinen lehti 16.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Oikeusministeri Leena Luhtanen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten tunnustaminen ja valvonta) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

HE 261/2009 vp. soveltaa tapauksissa, joissa aikaisempi rangaistus

HE 261/2009 vp. soveltaa tapauksissa, joissa aikaisempi rangaistus HE 261/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

U 1/2014 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

U 1/2014 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson U 1/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vapautensa menettäneiden oikeusapua koskeva direktiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista

Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2015-00419 LAVO Kemppainen Outi 20.11.2015 JULKINEN Asia EU/OSA; Ehdotukset neuvoston asetukseksi aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

U 51/2000 vp. Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Saksan Iiittotasavallan ehdotuksesta päätökseksi ja Portugalin tasavallan,

U 51/2000 vp. Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Saksan Iiittotasavallan ehdotuksesta päätökseksi ja Portugalin tasavallan, U 51/2000 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Saksan Iiittotasavallan ehdotuksesta päätökseksi ja Portugalin tasavallan, Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Belgian kuningaskunnan ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: 15.7.2005/540

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: 15.7.2005/540 Page 1 of 10 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2005 15.7.2005/540 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.7.2005/540 Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Toimielinten välinen asia: 2015/0100 (NLE)

Toimielinten välinen asia: 2015/0100 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0100 (NLE) 8563/15 EHDOTUS UD 104 SAN 136 COPEN 109 DROIPEN 39 Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Kehitysvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Kehitysvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0414(COD) 26.7.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 23/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin yleissopimuksen 40 artiklan 1 ja 7 kohtien muuttamisesta (Schengenin yleissopimuksen soveltamisalan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 25.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 179/9 III (Valmistavat säädökset) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 28 päivänä toukokuuta 2013, ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

11212/17 HK/isk DGD 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11212/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE)

11212/17 HK/isk DGD 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11212/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE) 11212/17 CORDROGUE 98 SAN 296 ENFOPOL 357 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Luonnos NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Tässä kirjelmässä keskitytään kahteen Suomelle tärkeään kysymykseen:

Tässä kirjelmässä keskitytään kahteen Suomelle tärkeään kysymykseen: Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2017-00148 LAVO Kiriakos Sami(OM) 22.05.2017 Asia OSA / Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjunnasta rikosoikeuden keinoin Kokous U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot