Juankosken lukion kurssisisällöt

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juankosken lukion kurssisisällöt 2008-2009"

Transkriptio

1 Juankosken lukion kurssisisällöt ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssilla syvennetään tekstikäsitystä: opiskellaan tekstilajeja ja tyyppejä. Ydinkysymyksiä ovat, mitä kieli on, mitä tarkoittavat tekstilajit, miten tekstien merkitys eri kontekstissa (ympäristössä) rakentuu ja miten kieltä huolletaan. Kurssilla luetaan ja eritellään, nimetään ja referoidaan ja kommentoidaan erilaisia asia- ja kaunokirjallisia tekstejä. Kurssilla luetaan kaunokirjallinen teos ja pohditaan sitä oman lukukokemuksen näkökulmasta. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla opiskellaan tekstien kokonaisrakennetta: merkityssuhteita, rajausta, toisiin teksteihin viittaamista, jaksottelua ja sidosteisuutta. Kurssilla opiskellaan aineistokirjoittamista ja kirjoitetaan jäsennelty, aineistoon perustuva pohtiva kirjoitelma kirjoitusprosessin vaiheita noudattaen. Lisäksi luetaan kaunokirjallinen teos ja kirjoitetaan siitä essee ohjeiden mukaan. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla luetaan proosaa, runoja ja näytelmiä sekä koulussa että kotona. Kirjallisuuden tulkinnassa opetellaan käyttämään kirjallisuustieteen käsitteitä ja kirjoitetaan runo- ja novellianalyysi sekä omia kertomuksia tai novelleja ja runoja. Proosan kerrontakeinoista otetaan esille kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika, miljöö, teema ja motiivi. Runouden keskeisistä käsitteistä opiskellaan runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto ja kielen kuvallisuus. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen Erilaisia tekstejä ja niiden kieltä tarkastellaan erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskellaan ja havainnoidaan suoran ja epäsuoran vaikuttamisen keinoja: suostuttelu, ohjailu, manipulointi, mainonta, propaganda, ironia, satiiri ja parodia. Käsiteltäviä tekstilajeja ovat mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti ja mainos. Kurssilla pidetään ohjelmapuhe. Kirjallisuudesta tutustutaan eri aikakausien kiistanalaisiin kirjoihin. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti Kurssilla tutkitaan tekstejä ja niiden tyyliä aika- ja kulttuurikonteksteissaan ja suhteessa muihin teksteihin. Kurssilla opiskellaan eri aika- ja tyylikausien merkittäviin teksteihin ja opiskellaan kirjallisuushistoriaa taustaksi. Kurssin aikana luetaan kotona jokin maailmankirjallisuuden klassikkoteos ja kirjoitetaan siitä kirjallisuusessee. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Kurssilla tutustutaan suomen kielen ja kirjallisuuden historiaan ja luetaan keskeistä suomalaista kirjallisuutta ja kirjoitetaan kirjallisuusessee. Syventävät ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssilla harjoitellaan monenlaisia viestintätilanteita ohjattujen ja luovien harjoitusten kautta: keskusteluja, väittelyitä, neuvotteluita, esitelmiä, alustuksia ja puheita. Omaa kehittymistä seurataan oppimispäiväkirjassa ja yksilöllisten harjoitusten avulla. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Valmentaa tekstitaidon ylioppilaskokeeseen. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Valmentaa ylioppilaskokeen esseekokeeseen ENGLANTI A1 ENA1 Nuori ja hänen maailmansa

2 Kerrataan peruskoulussa opittuja asioita ja vankennetaan sanaston ja kieliopin perusrakenteiden hallintaa (aikamuodot, pronominit). Kurssilla painottuvat erilaiset arkielämän puhetilanteet ja puheen ymmärtäminen sekä tehokkaiden ja itselle sopivien opiskelutapojen löytäminen. Arvioinnissa painottuu suullinen viestintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Puheviestinnän taitojen harjoittelu painottuu edelleen. Kirjoittamistaitoja harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Aiheina mm. harrastukset, vapaa-aika, erilaiset palvelutilanteet. Rakenteet: apuverbit, passiivi, muodollinen subjekti ja sanajärjestys. Arvioinnissa painottuvat suullinen ja kirjallinen tuottaminen ja tekstin ymmärtäminen. ENA3 Opiskelu ja työ Tutustutaan koulunkäyntiin ja opiskeluun Suomessa ja muissa maissa, ammatinvalintaan, eri ammatteihin sekä työpaikan hakemiseen. Koetaan koko työhakuprosessi hakemusten kirjoittamisesta aina työpaikkahaastatteluun asti. Opetellaan lukemaan yhä vaativampia tekstejä myös itsenäisesti. Ainekirjoitusharjoituksia. Rakenteet: adjektiivit, adverbit, relatiivipronominit, epäsuora esitys. Arvioinnissa kirjallisen ilmaisun painotus kasvaa. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Perehdytään yhteiskunnallisiin ilmiöihin, instituutioihin (mm. politiikka, uskonto, avioliitto, oikeuslaitos, rikollisuus). Kielellisesti vaativampia ja laajempia tekstejä sekä kuunteluita. Tutustutaan erilaisiin tapoihin lukea tekstiä. Suullista ja kirjallista tekstin tiivistämistä sekä ainekirjoitusta. Rakenteet: infinitiivi, -ing-muoto, indefiniittipronominit. Arvioinnissa huomioidaan kaikki kielitaidon osa-alueet. ENA5 Kulttuuri Perehdytään kulttuurin eri osa-alueisiin: elokuva, teatteri, kirjallisuus, musiikki, kuvataiteet,, vieraat kulttuurit. Osa kurssista voi sisältää itsenäistä työskentelyä (portfolio). Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista, vaativampia tekstejä (mm. kaunokirjallisuutta). Rakenteet: konjunktiot ja muut sidesanat, välimerkit, prepositiot, fraasiverbit. Arvioinnissa huomioidaan kaikki kielitaidon osa-alueet. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssi perehdyttää eri tieteenaloihin ja niiden saavutuksiin, viestinnän eri muodot ja talouselämään. Vaativaa sanastoa. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua. Tiivistelmäharjoituksia. Rakenteet: substantiivit, artikkelit, paljoussanat, lukusanat. Arvioinnissa painottuvat kaikki kielitaidon osa-alueet. Syventävät ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Aiheina ihmisen suhde luontoon, luonnonsuojelu, ekologiset ongelmat, luonnonkatastrofit. Tekstit ovat laajoja ja vaativia. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeessa esiintyviä tehtävämuotoja. Rakenteet: aiemmin opitun kertausta, lauseenvastikkeet. Arvioinnissa huomioidaan kaikki kielitaidon osaalueet. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ENA8 Yhteinen maailma ja kansainvälisyys Erilaiset maailmankuvat, kansainväliset ja ajankohtaiset teemat. Harjoitellaan edelleen kaikkia yokokeessa esiintyviä tehtävämuotoja. Rakenteet: aiempien asioiden kertausta, sananmuodostus, prepositiot. Soveltavat ENA9 Tukikurssi (0,5) Kurssin tarkoituksena on helpottaa siirtymistä lukioon tarjoamalla mahdollisuus kerrata ja vahvistaa peruskoulussa opiskeltuja asioita. Perehdytään lukion työtapoihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty-hylätty) Hyväksytyn suoritusmerkinnän edellytyksenä on kurssilla annettujen tehtävien suorittaminen.

3 ENA10 Suullisen kielitaidon kurssi Tavoitteena on harjoitella suullista kielitaitoa erilaisissa puhetilanteissa. Harjoitellaan suullista viestintää vapaamuotoisissa keskusteluissa (small talk) ja muodollisissa puhetilanteissa (väittely, haastattelu, puhe, esitelmä). Kurssin sisältöä voidaan muokata osallistujien toiveiden mukaan. Kurssille voidaan ottaa enintään 15 opiskelijaa. Se soveltuu parhaiten 2. tai 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty-hylätty). Hyväksytty suoritusmerkintä edellyttää kurssilla annettujen tehtävien suorittamista. Kurssista voi lisäksi saada erillisen todistuksen mikäli opiskelija suorittaa suullisen kielitaidon kokeen. ENA11 Abitreenit (englannin kieli) Tavoitteena on valmentautua päättökokeeseen. Kuunteluharjoituksia, luetunymmärtämistä, sanasto- ja rakennetehtäviä, kirjoittamisen harjoittelua (aine. tiivistelmä) ym. yo-kokeen tehtävätyyppejä Kurssin sisältö muotoutuu osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty-hylätty). Hyväksytyn suoritusmerkinnän edellytyksenä on kurssilla annettujen tehtävien tekeminen. ENA 12 Kieliharjoittelu Englannin kieliharjoittelulla tarkoitetaan vähintään kolmen viikon yhtämittaista oleskelua Englannissa tai jossakin muussa englanninkielisessä maassa (esim. USA, Kanada, Irlanti, Australia) esim. kielikurssilla tai kesätyössä. Oleskelusta laaditaan laajahko englanninkielinen raportti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi opiskelijan tulee käydä kertomassa harjoittelustaan vähintään yhdelle opettajan valitsemalle opintoryhmälle. Kieliharjoittelun hyväksymisestä on sovittava opettajan kanssa ennen harjoitteluun lähtöä. Suoritusmerkintä. Vain itsenäinen suoritus. RUOTSI B1 RUB1 Koulu ja vapaa-aika Kurssin tavoitteena on kerrata ja vahvistaa perussanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssissa käsitellään nuorten jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita kuten vapaa-aikaa, harrastuksia ja koulua siten, että opiskelija selviytyy niihin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.. Rakenteista käsitellään adjektiivin taivutus, persoonapronominit, refleksiivipronominit, possessiivipronominit, päälauseen sanajärjestys, liikkuvat määreet, sivulauseen sanajärjestys ja alistuskonjuktiot.tavoitteena on lisäksi perehtyä lukion työtapoihin, omaehtoiseen työskentelyyn, kielenopiskelutaitoihin sekä kielenopiskelussa tarvittavien apuvälineiden käyttöön. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssin teemana on pohjoismaisten nuorten lähiympäristö ja käsiteltäviä aihepiirejä ovat esimerkiksi koti ja asuminen, perhe, suku ja ystävät sekä ulkonäkö ja pukeutuminen. Sanaston opiskelussa keskitytään perussanavaraston vahvistamiseen ja kurssilla käsiteltävät rakenteet ovat perusrakenteita. Rakenteista kerrataan ja opiskellaan verbien taivutusluokat, aikamuodot, apuverbit, apuverbien kaltaiset verbit, att-sanan käyttö infinitiivin yhteydessä, adjektiivien vertailumuodot, kysymyssanat, kysymyslauseet ja kysyvät sivulauseet. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kurssin päättyessä selviytyy aihepiireihin liittyvissä viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssissa tarkastellaan Suomea eri näkökulmista sekä osana Pohjoismaita ja Eurooppaa. Tekstit käsittelevät esimerkiksi Suomen luontoa, kotiseutua, suomalaista elämäntapaa, kulttuuria ja erityispiirteitä sekä tunnettuja suomalaisia.. Kurssin rakenteissa keskitytään lähinnä pronomineihin, joista käsitellään relatiivi-, interrogatiivi-, demonstratiivi-. determinatiivi- ja indefiniittipronominit.

4 Näiden lisäksi perehdytään substantiiviattribuuttehin ja erisnimien sukuun. Kurssin tavoitteena on oppia viestimään omasta kotimaasta ja kotiseudusta sekä oppia arvostamaan omaa suomalaista identiteettiä sekä Suomen suhdetta muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Kurssin keskeisenä teemana on erilaisuuden hyväksyminen. Aihepiirit liittyvät ihmisten keskinäisiin suhteisiin, elämänarvoihin, elämänkatsomukseen, tunteisiin ja pakolaisuuteen. Rakenteista käsitellään käskymuodot, konditionaalit, s-passiivi, substantiivien määräysmuodot ja lukusanat.. Kielellisenä tavoitteena on suullisten tuotosten ohella käsitellä ja tuottaa erilaisia tekstejä kurssin aihepiireistä. RUB5 Elinympäristömme Kurssissa käsitellään muuttuvaa elinympäristöä, kehittyvää tekniikkaa, tiedotusvälineitä ja liikennettä. Rakenteista opiskellaan partisiipin preesens, partisiipin perfekti, bli- ja vara-passiivi, adverbit ja prepositiot.. Kurssin tavoitteena on oppia ottamaan kantaa ympäröivän maailman tapahtumiin ja ilmiöihin sekä pystyä ilmaisemaan mielipiteitään niistä sekä suullisesti että kirjallisesti Syventävät RUB6 Kulttuurin näkijöitä ja tekijöitä Kurssin tavoitteena on syventää Pohjoismaiden ja niiden kulttuurin tuntemusta sekä saada käsitys Pohjoismaiden asemasta Euroopassa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Suullisen viestinnän ohella painotetaan ymmärtämistaitoja aiempaa vaativamman tekstiaineksen avulla, hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä sekä kerrataan rakenteita.. Kurssilla perehdytään aikaisempien vuosien yo-kokeisiin ja valmistaudutaan päättökokeeseen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssin teemana ovat lähinnä yhteiskunnallinen vaikuttaminen, päätöksentekoon osallistuminen ja kansainvälinen vaikuttaminen ja vastuu. Kurssilla keskitytään suullisen tuottamisen lisäksi ekstentiiviseen lukemiseen, kuullun ymmärtämiseen, asiatekstien tuottamiseen ja rakenteiden kertaamiseen sekä tehdään edellisten vuosien yo-kokeita ja valmistaudutaan päättökokeeseen. Soveltavat RUB0 Tukikurssi (0,5) Kurssi muodostaa kiinteän kokonaisuuden ensimmäisen kurssin kanssa. Tavoitteena on luoda myönteinen asenne ruotsin kielen opiskeluun, kehittää kielenopiskelun perusvalmiuksia sekä pohjustaa ensimmäisen kurssin opiskelua. Kurssissa kerrataan peruskoulussa opittua, lähinnä rakenneasioita, harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä tehdään pieniä suullisia ja kirjallisia tuotoksia. RU8 Abitreenit Kurssilla luetan vaativampia tekstejä, harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, kehitetään kirjallista ilmaisua, kerrataan keskeisiä rakenneasioita ja harjoitellaan päättökokeen eri osioita. Kurssilla tehdään myös pitkän oppimäärän ylioppilaskirjoitustehtäviä. Kurssi muodostaa syventävien kurssien kanssa kiinteän kokonaisuuden ja antaa niiden kanssa hyvät valmiudet päättökokeen suorittamiseen. Kurssit 1-5 ovat pakollisia ja kurssit 6-7 syventäviä. Hyvä menestys päättökokeessa edellyttää, että on suorittanut myös syventävät kurssit. Kursseissa 1-7 on numeroarviointi, kursseissa 0 ja 8 suoritusmerkinnällä tuotosten ja osallistumisen perusteella. Kunkin kurssin arvosana määräytyy kurssin aikana osoitetun suullisen ja kirjallisen näytön sekä kurssikokeen perusteella.

5 Kurssikokeeseen sisältyy kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista tuottamista tai osa näistä tehtävätyypeistä SAKSA SB3- ja SB2-kieli B3-1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. B3-2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esim. pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan perheen ymmärtämistä ja puhumista. B3-3/B2-1 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. B3-4/B2-2 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. B3-5/B2-3 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esim. terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B3-6/B2-4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. B3-7/B2-5 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esim. kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. B3-8/B2-6 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esim. oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediateksit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. B3-9/B2-7 Tiede, tekniikka ja kestävä kehitys Lähtökohtana on eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit sekä luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

6 Soveltava kurssi Kieliharjoittelu Saksan kieliharjoittelulla tarkoitetaan vähintään kolmen viikon yhtämittaista oleskelua Saksassa tai jonkin toisen maan saksankielisellä alueella esim. kielikurssilla tai kesätyössä. Oleskelusta laaditaan laajahko saksankielinen raportti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kieliharjoittelun hyväksymisestä on sovittava opettajan kanssa ennen harjoitteluun lähtöä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hylätty-hyväksytty). SB3 on lukiossa alkava kieli ja SB2 on jatkoa peruskoulussa aloitetulle saksalle. Aiemmin saksaa lukeneet voivat jatkaa lukion saksaa valitsemastaan kurssista alkaen tai vaikka aloittaa alusta; useimmille sopiva aloitusvaihe lienee 3. kurssi Vapaa-aika ja harrastukset. Viimeisen vuositason kursseilla B3-8/B2-6 ja B3-9/B2-7 harjoitellaan paljon tulevaa ylioppilaskirjoitusta varten kertaamalla kielioppia, laajentamalla sanavarastoa ja käymällä läpi aikaisempien vuosien yo-kokeita. Myös itsenäisen työn osuus korostuu. Mitä enemmän lainaa opettajalta harjoittelumateriaalia, sen paremmin menestyy kokeessa. Saksan lyhyen oppimäärän suoritettuaan opiskelija pärjää kielitaidollaan luontevasti arkielämässä ja omaa perustietoa saksankielisistä maista. Hän selviytyy hyvin lyhyen kielen yo-tutkinnosta ja pystyy myöhemmin käyttämään kieltä apuvälineenä esim. oman alansa opinnoissa ym. tiedonhankinnassa. RANSKA B2- ja B3-kieli B3-1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. B3-2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. B3-3/B2-1 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. B3-4/B2-2 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B3-5/B2-3 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

7 B3-6/B2-4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. B3-7/B2-5 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. B3-8/B2-6 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. B3-9/B2-7 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Soveltava kurssi Kieliharjoittelu Ranskan kieliharjoittelulla tarkoitetaan vähintään kolmen viikon yhtämittaista oleskelua Ranskassa tai jonkin toisen maan ranskankielisellä alueella esim. kielikurssilla tai kesätyössä. Oleskelusta laaditaan laajahko ranskankielinen raportti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kieliharjoittelun hyväksymisestä on sovittava opettajan kanssa ennen harjoitteluun lähtöä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty-hylätty). B3 on lukiossa alkava kieli ja B2 on jatkoa peruskoulussa aloitetulle ranskalle. Aiemmin ranskaa opiskelleet voivat jatkaa lukiossa esimerkiksi kurssista 3 Vapaa-aika ja harrastukset tai vaikka aloittaa alusta. Kurssien aikana tutustutaan ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin. Tavoitteena on sellainen ranskan kielen rakenteiden ja sanaston hallinta, joka olisi pohjana jatko-opinnoille ja työelämässä tarvittavalle kielitaidolle. Kaikissa kursseissa on numeroarviointi. Kurssiarvosanaan vaikuttavat tuntiaktiivisuus, tehtävien ja harjoitusten tekeminen sekä kurssikoe. ESPANJA B3 B3-1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. B3-2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. B3-3 Vapaa-aika ja harrastukset

8 Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. B3-4 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. B3-5 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B3-6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. B3-7 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. B3-8 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. B3-9 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Soveltava kurssi Kieliharjoittelu Espanjan kieliharjoittelulla tarkoitetaan vähintään kolmen viikon yhtämittaista oleskelua Espanjassa tai jonkin toisen maan espanjankielisellä alueella esim. kielikurssilla tai kesätyössä. Oleskelusta laaditaan laajahko espanjankielinen raportti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kieliharjoittelun hyväksymisestä on sovittava opettajan kanssa ennen harjoitteluun lähtöä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hylätty-hyväksytty). Espanjan opinnoissa tutustutaan espanjankielisiin maihin ja kulttuureihin. Opetuksessa pyritään siihen, että opiskelija pystyy ja uskaltaa käyttää espanjaa oppimansa kieliaineksen rajoissa. Kaikissa kursseissa on numeroarviointi. Kurssiarvosanaan vaikuttavat tuntiaktiivisuus, tehtävien ja harjoitusten tekeminen sekä kurssikoe. VENÄJÄ B2- ja B3-kieli B3-1 Hyvää päivää, hauska tutustua

9 Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. B3-2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. B3-3/B2-1 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. B3-4/B2-2 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B3-5/B2-3 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. B3-6/B2-4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. B3-7/B2-5 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. B3-8/B2-6 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. B3-9/B2-7 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Soveltavat kurssit Kieliharjoittelu Venäjän kieliharjoittelulla tarkoitetaan vähintään kolmen viikon yhtämittaista oleskelua Venäjällä esim. kielikurssilla tai kesätyössä. Oleskelusta laaditaan laajahko venäjänkielinen raportti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kieliharjoittelun hyväksymisestä on sovittava opettajan kanssa ennen harjoitteluun lähtöä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty-hylätty). Venäjän kielen perusteet

10 Tutustutaan venäjän kielen alkeisiin. Opetellaan kyrilliset kirjaimet sekä harjoitellaan ääntämistä, intonaatiota ja arkipäivän puhetilanteita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksyttyhylätty). LYHYT MATEMATIIKKA Pakolliset kurssit MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Käydään läpi lukujen väliset yhteydet ja lainalaisuudet, suureiden välisen yhteyden ilmaiseminen lausekkeena ja ongelman esittäminen ja ratkaiseminen yhtälömuodossa. Opetellaan myös yhtälöiden ratkaisemista graafisesti ja ratkaisujen tulkintaa ja arviointia. MAB2 Geometria Käsitellään tasokuvioita ja kolmiulotteisia kappaleita piirtämällä ja laskennallisin menetelmin. Ratkotaan geometrisia ongelmia yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen avulla. Opetellaan koordinaatiston käyttöä geometriassa. MAB3 Matemaattisia malleja I Pohditaan matemaattisen mallien merkitystä ja tarvetta sekä käydään läpi lineaarinen ja eksponentiaalinen malli. Opetellaan ratkaisemaan eksponentti-, polynomi-, potenssiyhtälöitä. Sovelletaan suoran- ja eksponentti-yhtälöä käytännön ongelmiin. MAB4 Matemaattinen analyysi Perehdytään derivaattaan muutosnopeuden mittana graafisesti, numeerisesti ja teoreettisesti. Käytetään derivaattaa suurimman, pienimmän ja ääriarvojen määrittämiseen. Sovelletaan derivaattaa taloudellisiin ja geometrisiin ongelmiin. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Perehdytään tilastollisen aineiston käsittelyyn. Opetellaan esittämään aineisto sekä taulukkomuodossa että graafisesti. Käydään läpi tilastollisia tunnuslukuja kuten keskiarvo. Todennäköisyyslaskennasta opiskellaan perusteet. MAB6 Matemaattisia malleja II Opetellaan laskemaan kahden muuttujan yhtälöillä ja epäyhtälöillä ja ilmaisemaan näitä koordinaatistossa sekä ratkomaan yhtälöpareja. Käydään läpi erilaisia lukujonoja ja niiden sovelluksia. Syventävät kurssit MAB7 Talousmatematiikkaa Sovelletaan prosenttilaskentaa ja muita matemaattisia menetelmiä mm. verotukseen, indekseihin, rahaliikenteeseen, korkoihin ja lainoihin. MAB8 Matemaattisia malleja III Trigonometristen funktiot kuten tangentti ja sini ja trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Vektorin käsite ja vektorilaskennan perusteet ja joitain sovellutuksia. Soveltavat kurssit MAB 00 Johdantokurssi Kerrataan mm. prosentinlaskentaa lausekkeiden käsittelyä ja yhtälön ratkaisua. MAB9 Kertauskurssi Käydään läpi koko lukion matematiikan lyhyen oppimäärän keskeisimmät asiat ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin mm. laskemalla vanhoja Yo-tehtäviä. Lyhyen matematiikan tavoitteena on että opiskelija oppii käyttämään matematiikkaa päivittäisten ongelmien ratkaisemiseen ja ymmärtää matematiikan merkityksen välineenä jolla todellisuutta voidaan kuvata. Tavoitteena on myös että opiskelija saa riittävät valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään sekä harjaantuu ottamaan vastaan matemaattisessa muodossa olevaa tietoa. Matematiikan kurssit arvostellaan numeroin. Arvosanaan vaikuttavat lopputentin arvosanan lisäksi tehdyt laskut ja tuntiaktiivisuus.

11 PITKÄ MATEMATIIKKA Pakolliset kurssit MAA1 Funktiot ja yhtälöt Kurssilla tarkastellaan lukujoukkoja, laskutoimituksia, 1.asteen yhtälöä ja yhtälöparia, suoraan ja kääntäen verrannollisuutta, prosenttilaskua, neliöjuurta ja yleistä juurikäsitettä sekä tutustutaan eräisiin yksinkertaisiin funktioihin lähinnä niiden kuvaajien avulla. MAA2 Polynomifunktiot Kurssilla jatketaan polynomifunktioiden ja yhtälöiden käsittelyä, selvitetään polynomien jaollisuutta ja polynomiyhtälöiden juurien ominaisuuksia. Harjoitellaan käyttämään, tulkitsemaan ja ratkaisemaan epäyhtälöitä. Lopuksi käsitellään rationaali( murto) lauseketta, sen laskutoimituksia sekä rationaalimuotoisia yhtälöitä ja epäyhtälöitä.. MAA3 Geometria Ohjataan opiskelijoita tekemään geometrisista tilanteista täsmällisiä havaintoja ja johtopäätöksiä. Kolmio, monikulmio ja ympyrä ja eräät niitä koskevat lauseet erityisesti Pythagoraan lause, yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus tulevat tutuiksi. Lopuksi käsitellään avaruusgeometriaa ja eräitä kappaleita. MAA4 Analyyttinen geometria Perehdytään analyyttiseen geometriaan korostaen sen merkitystä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välisten yhteyksien luomisessa. Tutkitaan koordinaatiston pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja.ratkaistaan ja tulkitaan itseisarvoyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. MAA5 Vektorit Tutustutaan vektorikäsitteeseen, selvitetään vektoreiden perusominaisuudet ja laskutoimitukset. Erityisen tärkeä on oppia käsittelemään vektoreita xy-koordinaatistossa. Piste- ja ristitulo eräine sovelluksineen tulevat käyttöön sekä jonkin verran xyz-koordinaatiston tilanteita. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Käsitellään aluksi tilaston muodostamista ja graafisia esityksiä sekä tilaston tunnuslukuja. Todennäköisyyslaskennassa tulevat käsitteet klassinen ja tilastollinen todennäköisyys tutuiksi sekä todennäköisyyslaskennan laskusäännöt. Lopuksi käsitellään todennäköisyysjakaumia, lähinnä binomi- ja normaalijakaumaa. MAA7 Derivaatta. Käsitellään aluksi rationaalifunktioita, niiden laskutoimituksia, nollakohtia, raja-arvoja ja jatkuvuutta, kasvavuutta ja vähenevyyttä. Seuraavaksi otetaan derivaatan käsite, opetellaan käytännön derivointia ja käytetään derivaattaa monotonisuuden ja ääriarvojen tutkimiseen. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Käsitellään yhdistettyä funktiota, käänteisfunktiota, yleistä potenssifunktiota, juurifunktiota, eksponenttifunktiota ja logaritmifunktiota sekä niiden derivaattoja ja derivaattojen sovelluksia. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Käsitellään aluksi kulmaa radiaaneina ja kulman trigonometrisia funktioita ja sen jälkeen trigonometristen funktioiden derivaattoja ja derivaatan sovelluksia. Toisessa osassa tulevat erilaiset lukujonot sekä niistä muodostetut summat. MAA10 Integraalilaskenta Käsitellään ensin integraalifunktiota derivoinnin käänteisoperaationa. Opetellaan integroimaan eri tyyppisiä funktioita. Toisena osana ovat määrätty integraali ja sen sovelluksina pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.

12 Syventävät kurssit MAA11 Lukuteoria ja logiikka Käsitellään reaaliukujen aksioia, todistusmenetelmiä (suora, epäsuora ja induktio), lause- ja predikaattilogiikkaa ja joukko-oppia. Lukuteoriassa käsitellään mm.jaollisuutta, alkulukuja, kongruenssia ja Diofantoksen yhtälöä MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Käsitellään laskien käyttöä, polynoien jakolaskua jakokulmassa,korkeamman asteen yhtälöitä, funktion nollakohdan likiarvon hakemista esim. Newtonin menetelmällä, iterointia sekä määrätyn integraalin laskemista numeerisesti. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet MAA14 Talousmatematiikka Kurssilla käsitellään talousmatematiikan keskeisiä käsitteitä. Esille tulevat mm. prosentti-, korko- ja indeksilaskenta, annuiteettiperiaate, valuutat, eräät optimointiongelmat sekä kate- ja kannattavuuslaskelmat. Soveltavat MAA15 Matematiikan abitreeni Harjoitellaan ylioppilastehtäviä ja vanhojen preliminäärien tehtäviä eli valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin MAA0 Johdantokurssi Käsitellään erityisesti lausekkeiden käsittelyä, laventamista, supistamista ja sieventämistä. Aloitetaan MAA1, jolloin saadaan lisäaikaa ja voidaan edetä vähän kiireettömämmin. FYSIIKKA Pakollinen kurssi FY1 Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä, tavoitteena onkin harjoitella kokeellisia menetelmiä sekä tutustua työselosteen tekemiseen. Peruskäsitteitä: nopeus, kiihtyvyys, maailmankaikkeuden rakenne (kvarkeista universumiin), säteily. Syventävät FY2 Lämpö Kurssilla syvennytään energia-aiheeseen. Avainsanoja: lämpölaajeneminen, paine, tilanyhtälöt, olomuodot, energiavarat. FY3 Aallot Kurssilla tutkitaan sekä mekaanista värähdysliikettä että aaltoliikettä (ääni ja valo). Esimerkkejä perustermeistä: doppler-ilmiö, heijastuminen, taittuminen. Tämä kurssin jälkeen ymmärrät miten aaltoliike etenee. FY4 Liikkeen lait Keskeisimpänä asiana on suoraviivainen liike. Peruskäsitteitä: voimat, väliaineen vastus, noste, liikemäärä, impulssi. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio Tällä kurssilla opit miksi satelliitti pysyy radallaan ja miten moukari lentää pisimmälle. Peruskäsitteitä: normaalikiihtyvyys, hitausmomentti, pyörimisliike, gravitaatio. FY6 Sähkö Tämä kurssin jälkeen hallitset tasavirtapiirien perusmittaukset ja ymmärrät yksinkertaisten virtapiirien toiminnan. Peruskäsitteitä: vastusten kytkennät, aine sähkökentässä, kondensaattori. FY7 Sähkömagnetismi

13 Sähkömagnetismin kurssilla tutustutaan vaihtovirtapiirien toimintaperiaatteisiin. Kurssilla saat mm. vastauksen kysymykseen Miten generaattori toimii?. Peruskäsitteitä: käämi, induktio, värähtelypiiri ja antenni. FY8 Aine ja säteily Kurssilla käsiteltävän 1900-luvun fysiikan avulla ymmärrät enemmän suhteellisuusteoriasta, säteilystä ja atomin rakenteesta. Peruskäsitteitä: kvantti, radioaktiivisuus, ydinreaktiot. Soveltavat FYA9 Fysiikan kokonaiskuva Kurssin tavoitteena on hyvä menestyminen fysiikan ylioppilaskokeessa. Kurssilla harjoitellaan lukion fysiikan kurssin ja vanhojen ylioppilaskokeiden tehtävillä sekä käsitellään integrointia vaativia tehtäviä. Kurssi arvioidaan suoritettu -merkinnällä. Tämä kurssi on välttämätön, jos kirjoitat ainereaalissa fysiikan. Kurssit 1-8-suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kurssi 9 kannattaa suorittaa hieman ennen ylioppilaskirjoituksia. Jos opiskelija arvelee tarvitsevansa jatko-opiskelussa fysiikkaa (esim. lääketiede, tekniikka), hänen kannattaa suorittaa kurssit 1-9. KEMIA Pakollinen kurssi KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Käydään läpi orgaanisia yhdisteryhmiä sekä niiden ominaisuuksia ja niissä esiintyviä sidoksia. Erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus ja niihin liittyviä laskuja. Orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita. Syventävät KE2 Kemian mikromaailma Alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä sekä niiden yhteys elektroniverhon rakenteeseen. Erilaiset kemialliset sidokset ja aineen ominaisuudet Orgaanisten yhdisteiden sidosja avaruusrakenne sekä isomeria ja yhdisteiden nimeäminen. KE3 Reaktiot ja energia Reaktioyhtälö sekä erilaisia epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä. Reaktioyhtälöön ja kaasulakeihin liittyviä laskuja. Energianmuutokset reaktioissa, reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. KE4 Metallit ja materiaalit Sähkökemiaan liittyvää teoriaa ja sovellutuksia kuten elektrolyysi ja jännitelähteet. Erilaisia hapettumis-pelkistymisreaktioita. Metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet. Materiaalikemiaa kuten polymeerit, komposiitit KE5 Reaktiot ja tasapaino Reaktiotasapaino ja tasapainolaki Sovelletaan tasapainolakia mm. happo-emäsreaktioihin ja liukenemisreaktioihin. Kerrataan joitain aikaisempien kurssien asioita. FYSIIKKA JA KEMIA Soveltava Työkurssi Työkurssilla tehdään fysiikan tutkimuksia ja mittauksia (esimerkiksi kiihtyvä liike, linssit, peilit, polarisaatio, elektroniikka). Kemiaan liittyen tehdään ph -määrityksiä, pitoisuusmittauksia ja

14 sähkökemiaan liittyviä töitä. Kurssilla harjoitellaan työselostuksen tekemistä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään harjoitustöitä paikallisen teollisuuslaitoksen laboratoriossa (Tamfelt). TIETOTEKNIIKKA Kursseista annetaan arvosana, joka perustuu oppilaiden tekemiin projektityöhön ja harjoitustöihin ja mahdollisen kokeeseen. Arvosteluun vaikuttaa myös tuntityöskentely. Kurssien yhteydessä on myös mahdollisuus suorittaa ATK-ajokortin näyttökokeita. VTIETO1 Tietotekniikan työpaja Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietokoneen perustyökaluohjelmien: tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan sekä tietokoneen käyttöjärjestelmän (XP) käyttöä. Kurssin yhteydessä on mahdollisuus suorittaa Tietokoneenkäyttäjän A-kortin moduuleja: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja laitteen käyttö ja tiedon hallinta. VTIETO2 HTML-peruskurssi Opetellaan HTML-kielen perusteita ja www-sivujen tekemistä HTML-kieltä käyttäen. Tehdään omat kotisivut ja/tai päivitetään koulun kotisivuja. Tutustutaan internetin tarjoamiin palveluihin. Lisäksi kurssilla voidaan käsitellä multimedian, kuten kuvien, videoleikkeiden ja animaatioiden, tuottamista tietokoneelle ja käyttöä www-sivuilla. Kurssi voidaan suorittaa myös itsenäisesti erillisten ohjeiden mukaisesti. Tietokoneenkäyttäjän A-kortin moduuleista kurssin aikana voi suorittaa internet-osion. VTIETO3 Multimediatuotanto Kurssilla opiskellaan tietokonepohjaista videoiden editointia ja/tai multimediaa sisältävän CDrompun tekemistä. Kurssilla tarvittava kuvamateriaali pyritään saamaan valmiina, esimerkiksi yhteistyössä viestinnän kurssin tai musiikin opetuksen kanssa (musavideo). Materiaalina voidaan käyttää myös omia video-otoksia ja digikuvia. Oppilas oppii hyödyntämään tietokoneen multimediaominaisuuksia sekä oppii itse käsittelemään ja tuottamaan videomateriaalia. Kurssin jälkeen oppilas osaa siepata videoleikkeitä tietokoneelle, muokata niitä mm. tehosteita lisäten sekä tuottaa esim. valmiin videon DVD-levylle. Kurssin tuotoksena on DVD -video tai CD-ROM (romppu). Kurssi kehittää teknisiä, ilmaisullisia ja viestinnällisiä valmiuksia. VTIETO4 Ohjelmointi Käydään läpi ohjelmoinnin perusteita. Opetellaan käyttämään Java ja JavaScript-ohjelmointikieliä vuorovaikutteisuuden lisäämiseen www-sivulle. VTIETO5 Kuvankäsittely ja tietotekniikan kokonaiskuva Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Kurssi koostuu kahdesta osasta: kirjatentistä ja kuvankäsittelyohjelmalla tehtävistä harjoitustöistä ja lopputyöstä. Tenttikirja ja tehtävät työt sovitaan oppilaan kanssa ennen kurssin suorittamista. BIOLOGIA Pakolliset kurssit BI1 Eliömaailma Tutustutaan biologiaan tieteenä. Tärkeimpiä aiheita ovat eliöiden luokittelu ja rakenne, ekologia ja ympäristönsuojelu, luonnon monimuotoisuus sekä evoluutio. Tavoitteena on tutustua biologian eri osa-alueisiin sekä saada valmiuksia biologian myöhempiin opintoihin. BI2 Solu ja perinnöllisyys Solun rakenne ja toiminta on kurssin keskeisin aihe. Kurssisisältönä on myös perinnöllisyyden ja perinnöllisyystieteen perustiedot. Tärkeimpiä kokonaisuuksia ovat solu elämän perusyksikkönä,

15 solun energiatalous, solujen toiminnan ohjaaminen, solujen lisääntyminen sekä periytymisen perusteet. Syventävät kurssit BI3 Ympäristöekologia Tavoitteena on syventää biologista ympäristötietämystä. Keskeisiä sisältöjä ovat ekologinen tutkimus, biodiversiteetti ja sen merkitys, ekologisten ympäristöongelmien syyt ja ratkaisumahdollisuudet, Suomen luonnon haavoittuvuus sekä kestävä tulevaisuus. Kurssi antaa myös valmiuksia biologisen tutkimuksen tekemiseen. BI4 Ihmisen biologia Ihmisen eri rakenteiden ja toimintojen kautta tarkastellaan ihmistä biologisena kokonaisuutena. Myös terveyteen ja sairauteen liittyviä aiheita käsitellään. Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet, elimistöt, elintoimintojen säätely, lisääntyminen, elämänkaari ja yhteisöllisyys, elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit sekä perimän merkitys. BI5 Bioteknologia Kurssi syventää tietoja esim. solubiologiasta sekä kertaa etenkin BI2-kurssin aiheita. Keskeisiä sisältöjä ovat solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä, solut proteiinien valmistajina, geenien toiminta, geeniteknologia ja sen mahdollisuudet, mikrobit ja niiden merkitys, biotekniikka teollisuudessa, kasvien ja eläinten jalostus sekä geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö. BI6 Kokeellinen biologia Kurssin tavoitteena on lisätä valmiuksia biologisen tutkimuksen tekemiseen ja tulkintaan. Kurssilla myös kerrataan aikaisempien biologian kurssien sisältöjä sekä pyritään yhdistämään biologinen teoria ja käytännön työskentely edeltäviä kursseja tiiviimmin. Keskeisiä sisältöjä ovat biologinen tutkimus, kokeellinen työskentely, tilasto- yms. tietojen lukutaito ja tulkinta sekä biologian aikaisempien kurssien kertaus. Kurssin sisältöjen painotus voi vaihdella vuosittain. MAANTIEDE Pakolliset kurssit GE1 Sininen planeetta Kurssi on pääasiassa luonnonmaantiedettä. Keskeisiä sisältöjä ovat maantieteellinen ajattelu, maapallon planetaarinen luonne, ilmakehä, vesikehä, sää, ilmasto, maapallon muuttuvat pinnanmuodot, maapallon kasvillisuusvyöhykkeet sekä luonnonmaisemien tulkinta. GE2 Yhteinen maailma Kurssi on pääasiassa kulttuurimaantiedettä. Keskeisiä sisältöjä ovat kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät, väestö ja asutus, luonnonvarat, alkutuotanto ja ympäristö, teollisuus ja energia, liikkuminen ja vuorovaikutus, ihmistoiminnan alueellinen rakenne, kehityksen ohjailu sekä kestävä kehitys. Syventävät kurssit GE3 Riskien maailma Kurssi käsittelee eri puolilla maapalloa esiintyviä luonnononnettomuuksia ja ympäristötuhoja. Kurssilla hankitaan valmiuksia ajankohtaisten riskien syiden ja seurauksien selvittämiseen, näiden kriittiseen tarkasteluun sekä itsenäiseen työskentelyyn. Keskeisiä sisältöjä ovat riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys, luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet, ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet, ihmiskunnan riskit ja riskialueet sekä tekniset riskit. GE4 Aluetutkimus

16 Kurssilla tehdään tutkielma jostakin maantieteellisin perustein rajattavissa olevasta alueesta. Tavoitteena on oppia itsenäistä aineiston hankintaa ym. tutkielman tekoon liittyviä taitoja sekä maapallon alueellisia erityispiirteitä ja niiden kriittistä tarkastelua. Keskeisiä sisältöjä ovat kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot, paikkatietojärjestelmät sekä oman aluetutkimuksen tekeminen. GE5 Ajankohtaista maantieteessä Keskeisiä sisältöjä ovat maantieteen edellisten kurssien kertaus, viestintätaidot sekä ajankohtaiseen aiheeseen liittyvän maantieteellisen (esim. kulttuuri, ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus, ympäristö, kehityskysymykset) työn tekeminen. Työ voi olla tutkielma, video tms. Kurssin sisältöjen painotus voi vaihdella vuosittain. PSYKOLOGIA Pakollinen kurssi PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus Psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeiset lähestymistavat psykologisten ilmiöiden selittämiseen. Lisäksi kurssilla tutustutaan ihmisen psyykkisen toiminnan luonteeseen, oppimiseen sekä ryhmäpsykologian perusteisiin kuten ryhmädynamiikkaan ja rooleihin. Syventävät kurssit PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys Kurssilla käydään läpi ihmisen koko psyykkinen kehitys tarkastellen kunkin omaa yksilöllistä kehitystä ja kehityspsykologisten teorioiden valossa (mm. kiintymyssuhdeteorian) yleisemmin kehityksen eri vaiheita, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä psyykkisen kehityksen mahdollisia ongelmia ja niihin vaikuttamista. Lisäksi tarkastellaan psyykkisen kehityksen yhteyksiä biologisiin (mm. perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen), sosiaalisiin ja kulttuuriin liittyviin tekijöihin. Menetelmät: Tutkimusmatka omaan kehityshistoriaan ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin, uusia kehityspsykologisiin tutkimuksiin liittyviä videoita. PS3 Ihminen tiedonkäsittelyn perusteet Kurssilla käsitellään ihmisen tiedonkäsittelyä, tarkkaavaisuutta, havaitsemista, muistin toiminnan periaatteita, vireystilan säätelyä, nukkumista ja unta. Kekseisenä tarkastelun kohteena on ihmisen hermoston, erityisesti sen keskeisen osan, aivojen rakenne ja toiminta. Aivo- ja psyykkisen toiminnan välisen yhteyden ymmärtämiseksi käydään läpi hermosolun ja hermoverkkojen toimintaa sekä niiden tutkimukseen liittyviä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Tarkastelun kohteena on myös kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus. PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys Soveltava kurssi PS6 Sosiaalipsykologia EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO Pakolliset kurssit UE1 Uskonnon luonne ja merkitys UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

17 UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Syventävät kurssit UE4 Uskontojen maailmat Suuret maailmanuskonnot kurssi antaa tietoa toisten uskontojen sisällöstä, etiikasta, tavoista ja yleispiirteistä. Kurssi antaa valmiuksia kohdata esim. liikemiehenä yhteistyökumppaneita niin Aasiassa kuin Lähi-Idässäkin sekä maahanmuuttajia Suomessa. UE5 Mihin suomalainen uskoo? Kurssi perehdyttää Suomen kirkon oloihin ja kehitykseen. Kurssilla tutustutaan myös kaikkiin vapaisiin uskonnollisiin suuntauksiin sekä uususkontoihin. Kurssi johdattelee myös kirkkoarkkitehtuurin ja kirkkotaiteen piiriin. FILOSOFIA Pakollinen kurssi FI I Johdatus filosofiseen ajatteluun Filosofiassa on kysymys oman persoonallisuuden ja maailmankäsityksen rakentamisesta. Tärkeintä on, että havahtuen kiinnostuu elämästä ja maailmasta ympärillään ja haluaa tutkia ja ymmärtää sitä mahdollisimman syvällisesti. Tällä kurssilla tutustutaan suurten ajattelijoiden kautta elämän peruskysymyksiin. Syventävät kurssit FI 2 Filosofinen etiikka Ihminen syntyy muiden ihmisten keskelle. Hän kasvaa ja kehittyy muiden kanssa. Elämän läpi kaksi asiaa määrittää kehittymistä: se, mitä muut antavat ja vaativat sekä se, mitä itse oivaltaa ja vaatii itseltään. Eettinen rakentuu näistä molemmista. Kurssi opettaa käsittelemään arkipäivän kysymyksiä erilaisista näkökulmista. FI 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Tietämisen ongelma on elintärkeä. Meidän on tietoyhteiskunnassa opittava erottamaan oikea tieto väärästä, koska elämämme saattaa olla tästä erosta kiinni. Kurssi opettaa itse ajattelemaan ja oivaltamaan, mitä tieto ja tietäminen lopulta tarkoittavat. FI 4 Yhteiskuntafilosofia

18 HISTORIA Pakolliset kurssit HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. HI2 Eurooppalainen ihminen Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä. HI3 Kansainväliset suhteet Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri. HI4 Suomen historian käännekohtia Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Syventävät kurssit HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssi toteutetaan ryhmän toiveiden pohjalta esimerkiksi kokonaan tai osittain ryhmissä työskennellen. Kurssin aikana voidaan tehdä myös tutkielma itseä kiinnostavasta aiheesta. Kurssin aikana tehdään myös vierailuita lähialueiden museoihin. HI6 Kulttuurien kohtaaminen Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Ryhmä valitsee itse käsiteltävät kulttuuripiirit ja kurssi suoritetaan ryhmän toiveiden pohjalta esimerkiksi kokonaan tai osittain ryhmissä työskennellen. Kurssin aikana voidaan tehdä myös tutkielma itseä kiinnostavasta kulttuuripiiristä. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta. YHTEISKUNTAOPPI Pakolliset kurssit YH1Yhteiskuntatieto Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. YH2Taloustieto Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Syventävät kurssit YH3 Kansalaisen lakitieto

19 Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse. Kurssilla keskustellaan ajankohtaisista kysymyksistä ja vieraillaan Kuopion vankilassa ja käräjäoikeudessa. YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. Kurssi suoritetaan ryhmän toiveiden mukaisesti esim. projektityöskentelynä ja vierailuina. VIESTINTÄ VIK01 Lehdistö 1 Viestinnän peruskurssi, jossa käsitellään lehtikirjoittamisesta ja siihen liittyviä teorioita sekä erilaiset juttutyypit ja harjoitellaan niitä sekä niiden tunnistamista. Analysoidaan erityyppisiä lehtiä ja opetelleen suhtautumaan niihin mediakriittisesti. Käydään läpi jutun tie jutun muistiinpanoista valmiiksi painetuksi tuotteeksi. Kaikkeen sisällöntuottamiseen avaimena on journalistisen kirjoittamisen hallitseminen ja toisaalta myös vastuuntunteminen jokaisesta tuotetusta tekstistä. Tutustutaan lehtimiehen ohjeisiin ja Julkisen Sanan Neuvostoon sekä kirjoittamista sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja yleisiin sopimuksiin. VIK02 Sähköinen viestintä Peruskurssi sähköiseen viestintään eli radio- ja TV -työhön. Tutustutaan sähköisen viestinnän historiaan ja nykypäivään. Osana opetusta ovat käytännön harjoitukset ja radiojuttujen teko alueen radioihin. Lyhyt katsaus elokuvan historiaan Suomessa ja tutustuminen suomalaisiin elokuviin. VIK03 Lukiotoimitus ja nuortensivut sekä Info-TV Juankosken lukiossa toimii lukiotoimitus Rubriikki, jonka tarkoituksena on tutustuttaa nuoria toimitustyöskentelyyn ja dokumentoida lukion arkielämää ja juhlia sekä erilaisia vierailuja. Tuotetaan joka kolmas viikko nuortensivu paikallislehti Koillis-Savoon. Tuotetaan uutiset kerran viikossa Ruukinkoulun info-tv-järjestelmän kautta. Opetellaan jutun tie muistiinpanoista valmiiksi lähetyksiksi. VIK04 Valokuvaus I Valokuvauksen peruskurssilla tutustutaan eri kameratyyppeihin ja kuvataan mustavalkofilmi, kehitetään se ja tehdään siitä valokuvat. Prosessin aikana opitaan miten valokuva syntyy, miten kameran takana vaikutetaan lopputulokseen. Lisäksi tutustutaan sommitteluun ja käydään läpi valokuvauksen historia. Kurssin tarkoituksena on oppia ottamaan parempia kuvia. VIK05 Putkiradio Putkiradiokurssilla tehdään käytännön radiotöitä ja syvennetään omien info-uutisten tekemistä. Tehdään haastatteluja ja opetellaan miten ollaan haastateltavana. Tarkoituksena on antaa valmiuksia radiohaastattelujen tekemiseen, mutta ennen kaikkea kokemusta itsensä ilmaisuun haastattelussa. Mietitään miten sähköinen media toimii ja tutustutaan erilaisiin viestimiin myös nettiin ja sen toimintaan. VIK06 Hyvä juttu! Hyvä juttu! kurssilla syvennytään lehtijuttujen tekemiseen erityisesti äidinkielen sen sanavalintojen kautta. Tutustutaan erilaisiin lehtiteksteihin ja mietitään mitenkä kohderyhmä vaikuttaa jutun kirjoittamistyyliin. Kurssi on erityisen hyvä sellaisille, joita kiinnostaa erityisesti luova kirjoittaminen. VIK 07 Viestintäanalyysi Viestintäanalyysikurssilla tutkitaan mediakenttää ja sen toimintaa, seurataan mediamaailman muuttumista. Tänä päivänä viestintävälineitä on paljon ja tiedontulva hautaa helposti alleen.

20 Kurssilla etsitään apua siinä tulvassa liikkumiseen. Mietitään miksi eri lehdet ja viestintävälineet toimivat eri tavalla. Tarkoituksena on opiskella mediakriittistä tapaa suhtautua viestintään. VIK08 Yleiset työt Yleisten töiden kurssilla tehdään töitä koulun ulkopuolisille tahoille. Opetellaan tekemään prosessi alusta loppuun esimerkiksi esitteen tai jutunteko. Seurataan myös se mitenkä työ onnistui. tavoitteena on tehdä oikeita töitä ja luoda suhteita oppilaitoksen ulkopuolisiin tahoihin. VIK09 Valokuvaus (digikuvaus) ja taitto II Digikuvauskurssilla tutustutaan digikameraan, sen toimintaan ja eroihin perinteiseen valokuvaukseen. Kuvataan materiaalia esimerkiksi koulun nettisivuille. Tavoitteena on opastaa nuoria uuden tekniikan käyttöön ja myös kuvan jatkokäsittelyyn erilaisissa ohjelmissa. Tutustutaan lehden taittoon eli jutun tiestä valmiiksi lehdeksi. VIK10 Vuosikertomus tai oma lehti Toteutetaan joka kevät vuosikertomus, jossa kerrotaan mitä vuoden aikana on tehty ja saavutettu. Toisaalta vuosikertomusta käytetään oppilaitoksen markkinointivälineenä. Vuosikertomuksen materiaalia kerätään koko lukuvuosi. Tehdään pitkäjänteistä, tavoitteellista työtä. Oma lehti tehdään tarvittaessa esimerkiksi juhlavuosina. Opetellaan tekemään julkaisuja. MUSIIKKI MU1 Musiikki ja minä Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. MU2 Moniääninen Suomi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja, ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Syventävät kurssit MU3 Ovet auki musiikille Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja, sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta, ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhakutaitojaan. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus Simon lukio 18.12.2017 Aikuisten lukiokoulutus LOPS 2016 Nuorten lukiokoulutus ÄIDINKIELI LOPS2016 Vastaavat kurssit ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 ÄIDINKIELI Kaikilla pakollisilla kursseilla (1-2. luokka) yhteinen tekstikirja: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava 2016.. ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Särmä

Lisätiedot

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja. OPS ISBN )

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja. OPS ISBN ) ÄIDINKIELI tunnus nimi kirjan nimi kustantaja ISBN-numero materiaali ISBN-numero tai muu tunnistetieto ÄI 1 Tekstit ja vuorovaikutus (OPS 2016) ÄI 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (OPS 2016) ÄI 3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT LYHENNE NIMI TYYPPI VUOSITASO ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä pakollinen aine ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus pakollinen kurssi ÄI2 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA ÄIDINKIELI ENGLANTI. Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA ÄIDINKIELI ENGLANTI. Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2019-2020 Kirjalista on myös Pedanetissä, osoitteessa: https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus Englanti Ruotsi

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus Englanti Ruotsi Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2019-2020 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6 Jukola Tekstioppi

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2019 2020 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ]

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2018-2019] Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: ÄIDINKIELI ÄI01-06 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-28914-2 ÄI01-06 Jukola: Kielikirja Sanoma Pro 978-952-63-0375-8

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2018-2019, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2018-2019 Kustantajat: SPRO = SanomaPro, Otava, OV=Opintoverkko Edita, KP =Kirjapaja, FM =Finn Lectura EDU=Edukustannus OKJ = Ortodoksisen Kirjallisuuden Julkaisuneuvosto

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2018-2019 oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Kaikki kurssit Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. ISBN Uusin Otava. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus.

Kaikki kurssit Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. ISBN Uusin Otava. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Oppikirjat 2018-2019 Äidinkieli ENGLANTI RUOTSI Kaikki kurssit ISBN Uusin Otava ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI10 ÄI4 ÄI5 Uusin Otava Tehtäviä 1 Uusin Otava Tehtäviä 2 Uusin Otava Tehtäviä 3 Uusin Otava Särmä. Suomen

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2019-2020 oppikirjat Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0 2016 1. BI2 BIOS

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi. 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro

BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi. 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2019-2020 Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA Vsl kurssi oppikirja kustantaja ISBN paino-vuosi 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Tilauksen voi lähettää sähköpostitse: tai tuoda kirjakauppaan

Tilauksen voi lähettää sähköpostitse: tai tuoda kirjakauppaan ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUOSI 2018-2019 Tilaajan nimi ja yhteystiedot: ENNAKKOTILAUSHINNAT Tilauksen voi lähettää sähköpostitse: honkaniemen.kirjak@netikka.fi tai tuoda kirjakauppaan Ennakkotilaushinnat

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA. ENA 1-2 On Track 1-2 (Digikirjaa suositellaan kaikille kursseille)

KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA. ENA 1-2 On Track 1-2 (Digikirjaa suositellaan kaikille kursseille) TAAVETIN LUKION OPPIKIRJAT 2019-2020 KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ENGLANTI ENA 1-2 On Track 1-2 (Digikirjaa suositellaan kaikille ENA 3 Tabletkoulu ENA 3 Cultural Phenomena (LOPS 2016) Tabletkoulu ENA 4-5

Lisätiedot

Vääksyn Yhteiskoulun lukion kirjalista lukuvuodelle Kirja ja ISBN-numero BIOLOGIA ENGLANTI FILOSOFIA FYSIIKKA HISTORIA KEMIA

Vääksyn Yhteiskoulun lukion kirjalista lukuvuodelle Kirja ja ISBN-numero BIOLOGIA ENGLANTI FILOSOFIA FYSIIKKA HISTORIA KEMIA Vääksyn Yhteiskoulun lukion kirjalista lukuvuodelle 2019-2020 Kirja ja ISBN-numero BIOLOGIA (Sanomapro) Digikirja käy myös kaikista BIOS 1: Elämä ja evoluutio (LOPS 2016) 978-952-63-3437-0 BIOS 2: Ekologia

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2018 2019 Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja ei ole tehty valmiiksi! Jos valitset kursseja muista

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 14.8.2018 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I - III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2017-2018, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA L1-L3

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA L1-L3 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2018-2019 13.8.2018 L1-L3 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

Sonkajärven lukion oppikirjat

Sonkajärven lukion oppikirjat Sonkajärven lukion oppikirjat 2019-2020 Sivu 1 Aloittava opiskelija voi lainata reaaliaineiden pakollisten kurssien oppikirjoja koululta. Jos osallistut aineen ylioppilaskirjoituksiin on suositeltavaa

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus (Painettu tai digikirja) ÄI1 myöhemmin. ÄI2 myöhemmin.

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2018 2019 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot