SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1166 Valtioneuvoston asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus valmisteverotusasetuksen 6 ja 7 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista Valtioneuvoston päätös Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 :n muuttamisesta Valtiovarainministeriön asetus eräiden vähäisten saatavien perimättä jättämisestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 :n muuttamisesta N:o 1166 Valtioneuvoston asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä muutetaan moottoriajoneuvoverosta 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1758/1995) 16 :n 1, 2 ja 4 momentti seuraavasti: 16 Jollei 17 :stä muuta johdu, ulkomaalla rekisteröidystä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuodusta moottoriajoneuvosta, jossa käytetään polttoaineena muuta ainetta kuin moottoribensiiniä, sekä kuorma-auton perävaunusta peritään moottoriajoneuvoverona kiinteää veroa jokaiselta kalenterivuorokaudelta, jona ajoneuvoa on Suomessa käytetty, seuraavasti: kiinteä vero e/vrk pakettiauto 13,00 linja-auto 15,00 kuorma-auto 25,00 kuorma-auton perävaunu 15,00 Lisäksi peritään kulutusveroa Suomessa ajetun matkan perusteella. Kulutusveroa suoritetaan tulo- ja lähtöpäivät mukaan luettuina jokaiselta kalenterivuorokaudelta seuraavasti: kulutusvero vähintään snt/km e/vrk pakettiauto 10 33,00 linja-auto 15 60,00 kuorma-auto ,00 kuorma-auton perävaunu 20 85,00 Tulliviranomainen maksuunpanee ja kantaa veron etukäteen moottoriajoneuvoveroa maahan tuotaessa. Jos maasta vietäessä ajoneuvolla todetaan ajetun Suomessa pidemmän tai lyhyemmän matkan tahi käytetyn pidemmän tai lyhyemmän ajan kuin mitä veroa perittäessä on edellytetty, verotusta oikaistaan. Jos oikaisu toimitetaan sen vuoksi, että ajoneuvolla on täällä ajettu pidempi matka tai käytetty pidemmän ajan kuin mitä

2 3310 N:o 1166 veroa perittäessä on edellytetty, voidaan lisää perittävää veron määrää korottaa enintään 50 eurolla. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Ministeri Suvi-Anne Siimes Neuvotteleva virkamies Merja Sandell

3 3311 N:o 1167 Valtioneuvoston asetus valmisteverotusasetuksen 6 ja 7 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotusasetuksen (1546/1994) 6 ja 7, sellaisena kuin niistä on 7 osaksi asetuksessa 902/1995, seuraavasti: 6 Valmisteverotuslain 39 :n 1 momentissa tarkoitettu palautettavalle valmisteverolle maksettava korko lasketaan 9 prosentin vuotuisen koron mukaan. Korkoa ei makseta 17 euroa pienemmälle määrälle. Valmisteverotuslain 39 :n 2 momentissa tarkoitettu takaisin perittävälle, hakemuksesta liikaa palautetulle valmisteverolle perittävä korko lasketaan 9 prosentin vuotuisen koron mukaan. Korkoa ei peritä 17 euroa pienemmästä määrästä. 7 Milloin verotuspäätöksen mukaan kannettava valmistevero on pienempi kuin 3 euroa, veronoikaisussa ja jälkiverotuksessa kuitenkin pienempi kuin 10 euroa, se jätetään kantamatta. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta kannettaessa valmisteveroa verotettavista lahjalähetyksistä ja valmisteverotuslain 16 :n 10 ja 11 kohdassa sekä 18, 19 ja 21 :ssä tarkoitettujen verottomien tuomisten ylittävistä määristä eikä kannettaessa valmisteveroa tullihuutokaupassa kertyvistä varoista. Milloin tuotteesta tullihuutokaupassa kertyvistä varoista valtiolle suorittamatta jäävä valmisteveron määrä on pienempi kuin 33 euroa, se voidaan jättää kantamatta. Vajaus peritään kuitenkin aina, milloin tuote on ollut Suomessa myynnissä, käytössä tai muutoin välittömän tullivalvonnan ulkopuolella. Milloin palautettava valmistevero on pienempi kuin 2 euroa, se jätetään suorittamatta. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Ministeri Suvi-Anne Siimes Neuvotteleva virkamies Merja Sandell

4 3312 N:o 1168 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (912/1992) 3 :n 2, 3 ja 5 momentti, 7, 8 :n 1 momentti, 8 a, 9 :n 1 ja 2 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 1 momentti, 14 :n 1 momentti, 15 :n 1 momentti, 20 :n 2 momentti, 23, 25 :n 1 momentti, 26, 26 a :n 3 momentti ja 33, sellaisina kuin niistä ovat 3 :n 5 momentti, 8 :n 1 momentti, 8 a, 9 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 1 momentti, 14 :n 1 momentti, 23 ja 26 a :n 3 momentti asetuksessa 1309/1999, 7 asetuksissa 1648/1992 ja 1386/1993 sekä mainitussa asetuksessa 1309/1999, 9 :n 2 momentti asetuksessa 506/2001, 11 :n 1 momentti mainitussa asetuksessa 1386/1993, 15 :n 1 momentti ja 33 asetuksessa 1089/1996, seuraavasti: 3 Kotona annettava palvelu Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: Henkilö- Tuloraja Maksumäärä Euroa/kuukausi prosentti Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 270 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 11 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 7 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa kotisairaanhoitoa. 7 Terveyskeskuksen avohoidon maksut Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista voidaan periä terveyskeskuksen ylläpitäjän päätöksen mukaan maksu, joka voi olla: 1) enintään 22 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä 11 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta; tai 2) enintään 11 euron käyntimaksu; maksun saa kuitenkin periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Terveyskeskuksen päivystyksessä voidaan periä arkisin välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 1 momentissa säädetyn maksun sijasta enintään 15 eu-

5 N:o roa käynniltä. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja käyntejä. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja maksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta. Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään 6 euroa hoitokerralta. 8 Sairaalan poliklinikkamaksu Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä enintään 22 euroa käynniltä. Sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. 8 a Päiväkirurgia Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, voidaan periä 8 :ssä säädetyn maksun sijasta enintään 72 euroa. Maksua ei saa periä erikoismaksuluokassa hoidettavalta henkilöltä. Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, voidaan häneltä periä 1 momentissa säädetyn maksun lisäksi 12 :ssä säädetty hoitopäivämaksu. 9 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 7 euroa käynniltä. Erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan kuitenkin periä perusmaksuna enintään 11 euroa käynniltä. Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat maksut: 1) Tutkimukset a) Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta... 5 b) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista hammaskuvalta... 5 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta ) Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä 3) käyntikerralta... Sairauksien hoito 5 Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: vaativuusluokka maksu ) Proteettiset toimenpiteet maksu a) proteesin huolto: pohjauksella... korjaus b) akryyliosa- ja kokoproteesi c) d) kruunut ja sillat hampaalta rankaproteesi Sarjassa annettava hoito Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatku-

6 3314 N:o 1168 vasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä enintään 6 euroa hoitokerralta. Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 12 Lyhytaikainen laitoshoito Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 12 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 26 euroa hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9 :n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 :ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. 13 Päivä- ja yöhoidon maksu Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan häneltä periä 12 :ssä säädetyn maksun sijasta enintään 12 euroa vuorokaudessa. 14 Kuntoutushoidon maksut Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 9 euroa hoitopäivältä. 15 Pitkäaikainen laitoshoito Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 80 prosenttia hoidossa olevan kuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 80 euroa. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 20 Lastensuojelun maksut Asiakasmaksulain 7 :n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1070 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 23 Maksu lääkärintodistuksesta Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 27 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).

7 N:o Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 27 euroa. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy. 26 Erikoismaksuluokan maksut Asiakasmaksulain 9 :ssä tarkoitetussa erikoismaksuluokassa hoidettavalta voidaan 12 :ssä säädetty hoitopäivämaksu periä yhden tai kahden hengen huoneessa enintään nelinkertaisesti korotettuna. Lisäksi palvelun käyttäjältä voidaan periä enintään seuraavat lisämaksut: 1) tutkimus- ja hoitotoimenpiteet maksu a) sädehoito hoitokerralta b) muu tutkimus- ja hoitotoimenpiteeltä c) konservatiivisen hoidon hoitopäivät sekä tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät hoitopäivät ) 3) konsultaatiot... anestesiologiset toimenpiteet a Maksukatto Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidossa saa periä enintään 12 euroa hoitopäivältä. 33 Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara Milloin kunta perii asiakasmaksulain 14 :n perusteella henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset, on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 20 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 80 euroa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tämän asetuksen voimaantullessa kotona annettavia palveluja saavien ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien maksut tulee tarkistaa tämän asetuksen mukaisiksi 31 päivään maaliskuuta 2002 mennessä. Vuonna 2001 maksettu 7 :n 1 momentin mukainen terveyskeskuksen vuosimaksu on voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 12 kuukautta maksupäivästä lukien. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara Hallitusneuvos Pekka Järvinen

8 3316 N:o 1169 Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) 12 :n 2 momentin ja 19 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään Raha-automaattiyhdistyksen järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä. Raha-automaattiyhdistys on arpajaislain (1047/2001) 12 :ssä tarkoitettu rahapeliyhteisö. 2 Nimi, asema ja kotipaikka Raha-automaattiyhdistys, ruotsinkielinen nimi Penningautomatföreningen, on oikeuskelpoinen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa. Raha-automaattiyhdistyksen kotipaikka on Espoo. 3 Toiminnan tarkoitus Raha-automaattiyhdistyksen, jäljempänä yhdistys, toiminnan tarkoituksena on hankkia varoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen pitämällä yleisön käytettävänä raha-automaatteja, toimeenpanemalla kasinopelejä ja harjoittamalla pelikasinotoimintaa. 4 Jäsenet Yhdistyksen jäseninä voivat olla keskeisessä asemassa olevat terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät yleishyödylliset oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Saapuneet jäsenhakemukset on käsiteltävä viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana kokoontuvassa kokouksessa. 5 Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen: 1) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai 2) ei enää täytä tässä asetuksessa jäsenyydelle asetettuja ehtoja. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

9 N:o Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 6 Toimielimet Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja johtokunta. 7 Yhdistyksen kokous Yhdistyksen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous niin päättää tai milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten yhdistyksen hallitukselta vaatii. 8 Kokouskutsu Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetetyssä kirjatussa kirjeessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 9 Äänioikeus ja puhevallan käyttäminen yhdistyksen kokouksessa Yhdistyksen kokouksessa on jäsenellä yksi ääni. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on yhdistyksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta, eivätkä he saa edustaa yhdistyksen jäseniä. 10 Kokousmenettely Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Hänen tehtävänään on todeta /160 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä toimituttaa kokouksen puheenjohtajan vaali. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsenten edustajaa. 11 Kokouksessa päätettävät asiat Yhdistyksen kokouksessa: 1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle; 2) hyväksytään toiminnan ja talouden yleiset periaatteet seuraavaksi tilikaudeksi; 3) valitaan 12 :n mukaisesti hallituksen jäsenet; 4) valitaan 19 :ssä mainitun tilintarkastajan lisäksi yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; 5) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi; sekä 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 12 Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja yksitoista muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi. Valtioneuvosto määrää hallitukseen puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä. Hallituksessa tulee olla yksi jäsen sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksi sisäasiainministeriöstä ja yksi valtiovarainministeriöstä. Hallituksen toisen varapuheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä valitsee yhdistyksen kokous. Muista jäsenistä vain kolme voi olla sellaisia, jotka ovat olleet hallituksen jäseniä edellisen toimikauden aikana tai edustavat sellaista yhteisöä tai säätiötä, joka mainittuna aikana on ollut hallituksessa edustettuna. Sama henkilö tai samaa yhteisöä tai säätiötä edustava henkilö voi olla yhdistyksen kokouksen valitsema varapuheenjohtaja tai muu jäsen yhtäjaksoisesti enintään kaksi toimikautta.

10 3318 N:o Hallituksen päätösvaltaisuus Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä on läsnä. Kun hallituksessa käsitellään yhdistyksen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita, tulee läsnä olla ainakin yhtä monta valtioneuvoston määräämää jäsentä kuin yhdistyksen kokouksen valitsemaa jäsentä. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät tämän ollessa estynyt. Käsiteltäessä yhdistyksen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita voi toinen varapuheenjohtaja toimia kokouksen puheenjohtajana vain silloin kun valtioneuvoston määräämiä jäseniä on läsnä enemmän kuin yhdistyksen kokouksen valitsemia jäseniä. 14 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 1) edustaa yhdistystä sekä ohjata ja valvoa sen toimintaa; 2) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokouksen päätökset; 3) hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi; 4) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja johtokunnan jäseninä toimivat johtajat sekä vahvistaa heidän palkkauksensa; 5) tehdä valtioneuvostolle ehdotus yhdistyksen tuotoista jaettavien avustusten jaosta sekä liittää ehdotukseen avustussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle; 6) tiedottaa avustusten hakuajoista ja hakumenettelystä; ja 7) huolehtia avustusten käytön valvonnan järjestämisestä. 15 Johtokunta Yhdistyksen johtokunnan muodostavat toimitusjohtaja ja hallituksen nimittämät johtajat. 16 Päätöksentekojärjestys Yhdistyksen toimielimissä tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei erikseen muuta säädetä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Jos valittavana on kuitenkin yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa. 17 Hallintomenettelylain noudattaminen Yhdistyksessä on noudatettava hallintomenettelylakia (598/1982) käsiteltäessä yhdistyksen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita. Hallintomenettelylain 10 :n 1 momentin 5 kohdan osalta noudatetaan lakia kuitenkin siten, että yhdistyksen hallituksen jäsen on käsiteltäessä sen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita esteellinen vain silloin, kun hallituksessa käsitellään sanotussa lainkohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön hakemusta tai muuta sitä välittömästi koskevaa asiaa. 18 Nimenkirjoittajat Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet kaksi yhdessä tai johtokunnan määräämien yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa. Johtokunta pitää luetteloa henkilöistä, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Luettelo julkaistaan vuosittain virallisessa lehdessä ja siitä annetaan tietoja ja otteita niitä haluaville. Haasteen ja muun tiedoksiannon on katsottava tulleen yhdistyksen tietoon, kun se on toimitettu johtokunnan jäsenelle tai hänen määräämälleen. 19 Tilintarkastus Yhdistyksen kokouksen valitseman tilin-

11 N:o tarkastajan lisäksi on yhdistyksellä yksi valtiovarainministeriön määräämä tilintarkastaja, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastuksessa noudatetaan tilintarkastuslain (936/1994) säännöksiä. 20 Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 21 Tuoton tilittäminen Yhdistyksen on ennakkotuottona tilitettävä sosiaali- ja terveysministeriölle arvioitu vuosineljänneksen voitto kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. Yhdistyksen on tilikauden tuottona tilitettävä sosiaali- ja terveysministeriölle tilikauden voitto vähennettynä 1 momentissa tarkoitetuilla ennakkotuotoilla kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. 22 Toiminnan lopettaminen Yhdistyksen esityksen yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on perustuttava kahden perättäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidettyjen yhdistyksen kokousten tekemiin päätöksiin, jotka on tehty kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen lakatessa valtioneuvosto jakaa sen varat sellaisiin tarkoituksiin, joihin arpajaislain mukaan voidaan tuottoa käyttää. 23 Asetuksen muuttaminen Yhdistykselle tulee varata tilaisuus antaa lausunto ennen tämän asetuksen muuttamista. 24 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annettu raha-automaattiasetus (676/1967) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Raha-automaattiasetuksen kumoamisesta huolimatta sen nojalla valitut tai määrätyt yhdistyksen hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat jatkavat tehtävissään, kunnes tämän asetuksen mukaisesti valitaan uusi hallitus ja uudet tilintarkastajat. Yhdistyksen nykyiset jäsenyhteisöt tai -säätiöt jatkavat sen jäseninä 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen. Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara Neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen

12 3320 N:o 1170 Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään raha-automaattiavustuksista 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1056/2001) 5 :n 4 momentin, 6 :n 4 momentin ja 21 :n 4 momentin nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään eräistä rahaautomaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista. 2 Avustusten hakuaika Avustuksia haetaan vuosittain avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen saapunut hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain erityisen painavasta syystä. Uuteen kokeilu-, käynnistämis-, tutkimustai kehittämishankkeeseen haetaan avustusta avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Uuteen rakennushankkeeseen tai suurehkoon peruskorjaukseen haetaan avustusta avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 3 Avustuksen hakijan oikeuskelpoisuuden määräaika Avustusta voidaan myöntää hakijalle, joka on oikeuskelpoinen avustuksen jakamisvuotta edeltävän lokakuun loppuun mennessä. 4 Jakoehdotuksen antamisen määräaika Rahapeliyhteisön tulee antaa avustusten jakoehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain avustusten jakamisvuoden tammikuun 15 päivään mennessä. 5 Valvontakertomuksen ja valvontasuunnitelman antamisen määräajat Rahapeliyhteisön tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus avustusten käytön valvonnasta vuosittain valvontavuoden jälkeisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä ja avustusten käytön valvontaa koskeva suunnitelma vuosittain valvontavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 6 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

13 N:o Avustushakemuksiin, jotka on raha-automaattiasetuksen (676/1967) 31 :n nojalla tullut toimittaa Raha-automaattiyhdistykselle vuoden 2001 maaliskuun tai syyskuun loppuun mennessä, sovelletaan raha-automaattiasetusta. Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara Neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen

14 3322 N:o 1171 Valtioneuvoston päätös Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Oikeusministeriön esittelystä valtioneuvosto on tänään päättänyt yhdistää Kemin ja Tornion käräjäoikeudet niiden tuomiopiireihin kuuluvine kuntineen Kemi-Tornion käräjäoikeudeksi 1 päivästä kesäkuuta 2002 lukien. Toimenpiteisiin päätöksen täytäntöön panemiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa. Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Oikeusministeri Johannes Koskinen Hallitusneuvos Heikki Liljeroos Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

15 3323 N:o 1172 Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista 16 päivänä syyskuuta 1993 annetun oikeusministeriön päätöksen (821/1993) 1 :n Tornion käräjäoikeutta koskeva kohta sekä muutetaan Kemin käräjäoikeutta koskeva kohta seuraavasti: 1 Käräjäoikeuksien kansliat ja istuntopaikat sijaitsevat seuraavasti: Käräjäoikeus Kanslia Istunnot (s=sivukanslia) Kemi-Tornio Kemi Tornio Tornio (s) Kemi Ylitornio Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta Toimenpiteisiin asetuksen täytäntöönpanemiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa. Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Oikeusministeri Johannes Koskinen Hallitusneuvos Heikki Liljeroos

16 3324 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 1173 Valtiovarainministeriön asetus eräiden vähäisten saatavien perimättä jättämisestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden vähäisten saatavien perimättä jättämisestä 26 päivänä elokuuta 1950 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (426/1950) 2, sellaisena kuin se on valtiovarainministeriön päätöksessä 455/1981, seuraavasti: 2 Edellä 1 :ssä mainitussa laissa tarkoitettua veroa, maksua tai muuta valtion saatavaa pidetään vähäisenä, jos se on 3 euroa pienempi. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö Hallitusneuvos Raija Isotalo N:o , 2 arkkia EDITA OYJ, HELSINKI 2001 PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 19.12.2018, Liite nro 1, (1/5) 1 Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksuttomuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry. Säännöt

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry. Säännöt Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry Säännöt 12.1.2012 1Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry:n säännöt SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 768. Laki

SISÄLLYS. N:o 768. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1998 N:o 768 774 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Suomen luolaseuran säännöt

Suomen luolaseuran säännöt Suomen luolaseuran säännöt 14.6.2010 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luolaseura ry., ruotsiksi Finlands grottförening rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus alkaen

88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus alkaen 88 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T

YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T Nimi: Kuopion Rakennusarkkitehtiopiskelijat ry Kotipaikka Kuopio Osoite Opistotie 2 70200 KUOPIO Rekisterinumero: 216.108 Perustamisajankohta: 20.10.2015 Rekisteröity 17.11.2015

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota monimuotoista ja joustavaa tukea turvapaikanhakijana Suomeen tulleille.

2 Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota monimuotoista ja joustavaa tukea turvapaikanhakijana Suomeen tulleille. TURVAPAIKANHAKIJOIDEN TUKI ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Turvapaikanhakijoiden tuki ry Stöd för asylsökande r f Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

OOPPERAKOULUTUKSEN KUMMIT ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

OOPPERAKOULUTUKSEN KUMMIT ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT OOPPERAKOULUTUKSEN KUMMIT ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi OOPPERAKOULUTUKSEN KUMMIT Kotipaikka Helsinki Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Taideyliopiston Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30 Liite Perusturvalautakunta 13.12.2017 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: nyk.maksu uusi Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia ja fysioterapeutin suoravastaanotto 11,40 11,40 hoitokerta, alle 18-vuotiaille maksuttomia

Yksilökohtainen fysioterapia ja fysioterapeutin suoravastaanotto 11,40 11,40 hoitokerta, alle 18-vuotiaille maksuttomia Liite Perusturvalautakunta 12.12.2018 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: Maksu 1.1.2018 Maksu 1.1.2019 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

lääkärissäkäyntien maksuttomuuden

lääkärissäkäyntien maksuttomuuden +DOOLWXNVHQ HVLW\V(GXVNXQQDOOH ODLNVL VRVLDDOL MD WHU YH\GHQKXROORQDVLDNDVPDNVXLVWDDQQHWXQODLQMDD Q PXXWWDPLVHVWD (6,7< 6(13bb$6,$//,1(16,6b/7g Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

a) laatii meriteknisen teollisuuden toimintaedellytyksiä koskevat yhteiset kannanotot sekä tiedottaa näistä,

a) laatii meriteknisen teollisuuden toimintaedellytyksiä koskevat yhteiset kannanotot sekä tiedottaa näistä, 1 (7) 23.7.2018 Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Meriteollisuus ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Marine Industries ja ruotsiksi

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Speed & Powerboat Society Ry ja sen kotipaikka on Parainen.

Yhdistyksen nimi on Speed & Powerboat Society Ry ja sen kotipaikka on Parainen. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Speed & Powerboat Society Ry ja sen kotipaikka on Parainen. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sei Shin Ken Kai ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää itsepuolustus- ja kamppailu-urheilua

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on GBC Finland rf ja epävirallinen

Lisätiedot