Passituskäsikirja. (TIR-menettely)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Passituskäsikirja. (TIR-menettely)"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka Tullimenettelyt Bryssel, 1. heinäkuuta 2009 TAXUD/1873/2007 FI lopullinen TULLIKOODEKSIKOMITEA PASSITUSJAOSTO (TIR) Passituskäsikirja (TIR-menettely) Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) Office: LX40 02/12. Telephone: direct line (32-2) Fax: (32-2)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIR (TRANSPORT INTERNATIONAUX ROUTIERS) Tausta ja lainsäädäntö TIR-järjestelmän periaatteet LUVAT Luvan myöntäminen takaajayhdistyksille Lupaprosessi Luvan myöntämisen perusteet Kirjallinen sopimus Luvan myöntämisen seuranta Luvan myöntäminen luvanhaltijoille Luvan myöntämisprosessi Luvan myöntämisprosessin jakaminen Tulliviranomaisten suorittamat tarkastukset Luvan myöntämisen seuranta Luvan peruuttaminen artiklan käyttö 6 artiklan 4 kappaleen sijaan TIR-yleissopimuksen 38 artiklan soveltaminen TIR-yleissopimuksen 6 artiklan 4 kappaleen soveltaminen Ilmoittaminen Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille Ilmoittaminen TIR-järjestelmään pääsyn palauttamista koskevista päätöksistä VAKUUDET Johdanto Vakuuden määrä Vakuuden enimmäismäärä Vaihtokurssia koskevat säännöt Vakuuden kattavuus Yhteisön takaajayhdistysten vastuu MUODOLLISUUDET LÄHTÖTULLITOIMIPAIKASSA TAI SAAPUMISTULLITOIMIPAIKASSA (VÄLITULLITOIMIPAIKASSA)

3 4.1. Johdanto TIR-carnet'n tietojen hyväksyminen Ajoneuvon tai kontin turvallisuus Toimet lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) TIR-carnet'n asianmukainen käyttö Suositus HS-koodin käyttöä varten Tavaroiden yhteisöaseman todistaminen Vakuuden esittäminen Ajoneuvojen / konttien sinetöinti Tavara, johon liittyy lisääntynyt riski TIR-toimenpiteen aloittaminen Välilastaus TIR-kuljetuksen määräaikainen keskeyttäminen Poikkeamat Poikkeamien käsittely Lähtötullitoimipaikassa havaitut poikkeamat Saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) havaitut poikkeamat MUODOLLISUUDET MÄÄRÄTULLITOIMIPAIKASSA TAI POISTUMISTULLITOIMIPAIKASSA (VÄLITULLITOIMIPAIKASSA) Johdanto TIR-toimenpiteen päättäminen lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) Toimet määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) Määrätullitoimipaikan tai poistumistullitoimipaikan (välitullitoimipaikan) muuttaminen Odottamattomat tapahtumat kuljetuksen aikana ja vahvistetun raportin käyttö Määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) todetut säännönvastaisuudet Tavaraan liittyvät säännönvastaisuudet Sinettejä koskevat säännönvastaisuudet Muita säännönvastaisuuksia TIR-carnet'iden valvontajärjestelmä Välipurkaus Palautettujen TIR-kuljetusten käsittely

4 6. TIEDUSTELUMENETTELY Esitiedustelutoimi Tiedustelumenettely Vaihtoehtoinen todiste päätökseen saattamisesta Tullivelka ja sen kantaminen Suoranaisesti vastuussa olevan/olevien henkilö(ide)n tunnistaminen Velan ja/tai muiden kulujen kantaminen Vaateen esittäminen takaajayhdistykselle SovA:n 457 artiklan soveltaminen SovA:n 457 artiklan 3 kohdan soveltaminen käytännössä Vastuun siirtäminen tullivelan kantamisessa VALTUUTETTU VASTAANOTTAJA Johdanto Valtuudet tullisinettien murtamiseen ja poistamiseen Tavaran saapuminen TIR-carnet'n esittäminen TIR-carnet'n hyväksyminen ja palauttaminen TIR-carnet'n haltijalle IX OSAN LIITTEET Yhteisön koordinointikeskukset Vastaavuustaulukko TIR-carnet'n täyttäminen Varamenettely EU:n vakiosopimus / sitoumus Varamenettelyn mallileima Esimerkkejä TIR-carnet'n sähköisten tietojen syöttämisestä

5 IX OSA TIR-MENETTELY IX osassa käsitellään TIR carnet'n turvin toteutettavia tavaroiden kuljetuksia. Kohdassa 2 käsitellään luvan myöntämistä takaajayhdistykselle ja siihen liittyviä sitoumuksia. Kohdassa 3 esitetään, miten TIR-vakuusjärjestelmää sovelletaan yhteisössä. Kohdassa 4 esitetään lähtötoimipaikassa tai saapumistoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) toteutettavat toimet. Kohdassa 5 esitetään määrätoimipaikassa toteutettavat toimet ja menettelyn päättäminen. Kohdassa 6 esitetään tiedustelumenettely ja jälkitarkastukset. Kohta tulee voimaan 1. heinäkuuta Kohdassa 7 esitetään valtuutettua vastaanottajaa koskevat järjestelyt. Kohta 8 sisältää IX osan liitteet 5

6 1. TIR (TRANSPORT INTERNATIONAUX ROUTIERS) Tässä kohdassa annetaan tietoja: taustasta ja lainsäädännöstä (kohta 1.1.) TIR-järjestelmän periaatteista (kohta 1.2.) 1.1. Tausta ja lainsäädäntö Koodeksi 91 ja 163 artikla TIR-menettelyn keskeinen oikeusperusta on vuoden 1975, joka laadittiin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) alaisuudessa. SoVa:n b artiklassa esitetään yhteisön sisäiset säännöt tavaroiden kuljetuksesta yhteisössä TIR-menettelyn mukaisesti. TIR-yleissopimuksessa on 68 sopimuspuolta (tilanne 1. tammikuuta 2008), mm. Euroopan yhteisö ja sen 27 jäsenvaltiota. TIR-toimenpide on kuitenkin mahdollista ainoastaan maissa, joissa on hyväksytty takaajayhdistys (57 maata 1. tammikuuta 2009). Yhteisön lainsäädännön mukaan TIR-menettelyä voidaan käyttää ainoastaan passituksissa, jotka alkavat tai päättyvät yhteisön tullialueen ulkopuolella tai jotka suoritetaan kahden yhteisön tullialueella sijaitsevan paikan välillä yhteisön ulkopuolisen maan alueen kautta. 6

7 1.2. TIR-järjestelmän periaatteet TIR-järjestelmä perustuu viiteen perusperiaatteeseen: Tavarat kuljetetaan hyväksytyissä ajoneuvoissa tai konteissa tullisinetöityinä. Tullit ja verot ovat koko TIR-kuljetuksen ajaksi suspendoitu ja katettu kansainvälisesti voimassa olevien vakuuksien ketjulla. Kunkin maan kansallinen takaajayhdistys takaa niiden tullien ja muiden maksujen maksamisen, jotka mahdollisesti tulevat maksettaviksi, jos kyseisessä maassa esiintyy säännönvastaisuuksia TIR-toimenpiteen aikana. Kukin sopimuspuoli asettaa oman ylärajansa vakuudelle, mutta suositeltava enimmäismäärä kultakin kansalliselta takaajayhdistykseltä säännönvastaisuuksien yhteydessä kannettavalle määrälle on Yhdysvaltain dollaria (yhteisössä: euroa tai vastaava summa kansallisessa valuutassa). TIR-carnet on tavaroiden kuljetusta koskeva tulliilmoitus. Sillä todistetaan vakuuden olemassaolo. TIRcarnet'ita antaa kansallisille takaajayhdistyksille kansainvälinen järjestö (joka nykyään on Kansainvälinen maantiekuljetusliitto (IRU)). Yhtä TIRcarnet'ta voidaan käyttää vain yhteen TIR-kuljetukseen. Se otetaan käyttöön lähtömaassa ja sen avulla voidaan suorittaa tullivalvonta sopimuspuolena olevissa lähtö-, kauttakulku- ja määrämaissa. Lähtömaassa toteutetut tullivalvontatoimenpiteet hyväksytään kauttakulku- ja määrämaassa. Näin ollen TIR-menettelyssä sinetöidyissä ajoneuvoissa tai konteissa kuljetettavaa tavaraa ei yleensä tarkasteta tullitoimipaikoissa matkan aikana. 7

8 TIR-menettelyn käytön valvomiseksi kansallisten yhdistysten, jotka haluavat antaa TIR-carnet'ita, ja henkilöiden, jotka haluavat käyttää TIR-carnetpassitusilmoitusta, on täytettävä tietyt vähimmäisedellytykset ja -vaatimukset, ja niiden on saatava sen maan toimivaltaisten viranomaisten (yleensä tulliviranomaisten) lupa, johon ne ovat sijoittautuneet. 2. LUVAT Tässä kohdassa annetaan tietoja: luvan myöntämisestä takaajayhdistyksille (kohdassa 2.1.); luvan myöntämisestä luvanhaltijoille (kohdassa 2.2.) 2.1. Luvan myöntäminen takaajayhdistyksille SovA 451 artikla 6 artikla 1 kappale ja TIR-yleissopimuksessa Euroopan yhteisö katsotaan yhdeksi alueeksi. TIR-järjestelmän edellytyksenä on, että kansainvälinen takausjärjestelmä kattaa kunkin järjestelmää käyttävän maan tai alueen ja tämän vuoksi kansalliset takaajayhdistykset on hyväksyttävä TIRyleissopimuksen mukaisesti. TIR-yleissopimuksessa otetaan käyttöön vähimmäisedellytykset ja -vaatimukset, jotka on täytettävä, ennen kuin takaajayhdistykset voidaan oikeuttaa antamaan TIR-carnet'ita. 9 liite I osa Lupaprosessi 9 liite I osa Lupamenettelyyn kuuluu kaksi erillistä osaa: luvan myöntämisen peruskriteerit ja kirjallisen sopimuksen tai 8

9 muun laillisen asiakirjan laatiminen takaajayhdistyksen ja tulliviranomaisten välillä Luvan myöntämisen perusteet 9 liite I osa 1 (a d) kappale Luvan myöntämisen perusteisiin kuuluu useita teknisiä seikkoja ja tosiseikkoja, mm. todisteet kokemuksesta ja taidoista, vakavaraisuudesta ja kyvystä täyttää velvoitteet. Nämä perusteet ovat yleensä hyvin samankaltaiset kuin mitä on sovellettu yhteisön/yhteisissä passitusmenettelyissä myönnettäessä lupaa käyttää yleisvakuutta. Ks. [III osa, Vakuudet kohta ] Kirjallinen sopimus 9 liite I osa, 1(e) kappale Kirjallisessa sopimuksessa tai muussa laillisessa asiakirjassa takaajayhdistys sitoutuu täyttämään useita velvoitteita. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi yhteisön tulliviranomaisten ja kansallisten takaajayhdistysten välisen kirjallisen sopimuksen malli sisältäen vähimmäisedellytykset ja -vaatimukset annetaan liitteessä Luvan myöntämisen seuranta Hyvän hallinnon varmistamiseksi luvan myöntämistä on valvottava jatkuvasti ja tarkkailtava, että takaajayhdistykset ovat edelleen kelvollisia antamaan lupia ja varmistavat, että luvan myöntämisen edellytykset ja vaatimukset ovat edelleen asianmukaiset ja välttämättömät ja että niissä otetaan tarvittaessa huomioon takaajayhdistyksen ilmoittamissa oloissa tapahtuneet muutokset Luvan myöntäminen luvanhaltijoille TIR-järjestelmän piiriin hyväksymistä koskeva 9

10 menettely kuuluu TIR-järjestelmän viiteen perusperiaatteeseen. 1 artikla o kappale SovA 454 artikla 3 kohta "Luvanhaltijalla" tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu lupa toimia TIR-järjestelmässä ja jonka nimissä TIRcarnet esitetään. Luvanhaltija vastaa ajoneuvon ja tavaroiden esittämisestä yhdessä TIR-carnet'n kanssa lähtö-, väli- ja määrätullitoimipaikassa. Yhteisön tullialueella luvanhaltija vastaa myös TIR-carnet'n sähköisten tietojen syöttämisestä lähtö- ja saapumistullitoimipaikoissa (välitullitoimipaikassa) ja passitusasiakirjan esittämisestä TIR-carnet'n kanssa määrä- tai lähtötullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa). 6 artikla 4 kappale ja 9 liite II osa "Luvanhaltijan" oikeudelliselle käsitteelle asetetaan TIR-yleissopimuksessa vähimmäisedellytykset ja - vaatimukset, jotka on täytettävä ennen kuin luvanhaltijalle voidaan antaa lupa käyttää TIRjärjestelmää Luvan myöntämisprosessi 9 liite II osa 3 kappale Käytännössä valtuutetun takaajayhdistyksen ja hakijan rekisteröintimaan toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava yhdessä, täyttyvätkö TIR-yleissopimuksessa asetetut perusteet. Muuten TIR-yleissopimuksessa ei aseteta erityisiä tehtäviä takaajayhdistykselle tai toimivaltaisille viranomaisille ja menettelyssä noudatetaan kansallisia säännöksiä, määräyksiä ja käytäntöjä Luvan myöntämisprosessin jakaminen Tullikoodeksissa ja sen soveltamisasetuksessa ei säädetä tästä asiasta yhteisön tasolla, joten luvan myöntämismenettelyt kuuluvat jäsenvaltioiden 10

11 toimivaltaan. Ensisijaisesti takaajayhdistys tutkii kaikki lupahakemukset. Takaajayhdistyksen tekemän tarkastuksen jälkeen hakemus toimitetaan, jos takaajayhdistys tukee luvan myöntämistä, toimivaltaisille viranomaisille. Jos tulliviranomaisten omat tarkastukset ja takaajayhdistyksen tarkastukset tuottavat hyväksyttävän tuloksen, tulliviranomaiset voivat antaa hakijalle luvan Tulliviranomaisten suorittamat tarkastukset Rajoittamatta takaajayhdistyksen mahdollisesti suorittamia tarkastuksia, muut perusteet "vakavan tai toistuvan tulli- tai verolainsäädännön rikkomisen puuttuminen" kuuluvat toimivaltaisen viranomaisen tehtäviin. 9 liite, II osa 1 (d) kappale Vaikka käsitettä "vakava" sovelletaan todennäköisesti rikoslainsäädännön rikkomisiin, se ei estä sitä, että hallinnolliset tai siviililainsäädännön rikkomiset voidaan myös katsoa "vakaviksi" kansallisen käytännön mukaisesti. Vastaavasti käsitteen "toistuva" ei voida katsoa koskevan vain tehtyjä rikkomisia, vaan sitä olisi tulkittava suhteessa aikaan. On ehdotettu, että kolmeen tai useampaan rikkomiseen syyllistyminen viiden vuoden aikana katsottaisiin "toistuvaksi" Luvan myöntämisen seuranta Koska luvanhaltijan asema TIR-järjestelmässä on ratkaiseva erityisesti tavaranilmoittajana, on tärkeää, että kansainvälisessä TIR-tietokannassa (ITDB) ylläpidettyä valtuutettujen luvanhaltijoiden luetteloa 11

12 päivitetään. Toimivaltaisten viranomaisten odotetaan toimittavan ajoissa päivitetyt tiedot valtuuttamistaan luvanhaltijoista TIR-yleissopimuksen toimeenpanevalle neuvostolle (TIRExB). 9 liite II osa 4 ja 5 kappale Myönnettyjä lupia on jatkuvasti seurattava, tarkastellen, täyttääkö luvanhaltija edelleen luvan saannin edellytykset ja ovatko luvan myöntämistä koskevat edellytykset ja vaatimukset edelleen asianmukaisesti täytetyt. Käyttämättömät luvat suositellaan kumottaviksi aina, kun käy ilmi, ettei luvanhaltijalle ole myönnetty TIRcarnet'ita tiettynä aikana (esimerkiksi yhden vuoden kuluessa). Lupien seuranta olisi toteutettava yhdessä takaajayhdistyksen kanssa. Jos seurannassa ilmenee puutteita lupaehtojen täyttämisessä, olisi toimivaltaisten viranomaisten harkittava luvan peruuttamista Luvan peruuttaminen 9 liite II osa 6 kappale Takaajayhdistyksellä on mahdollisuus evätä luvanhaltijalta TIR-vakuuden käyttö, minkä lisäksi on kaksi muuta tapaa, joilla valtuutetulta luvanhaltijalta voidaan evätä TIR-järjestelmään pääsy: hänet voidaan sulkea pois TIR-järjestelmästä TIR-yleissopimuksen 38 artiklan mukaisesti tai hänen TIR-carnet'n käyttöä koskeva lupansa voidaan peruuttaa TIR-yleissopimuksen 6 artiklan 4 kappaleen mukaisesti. SovA 457 a artikla Jäsenvaltion päätöstä sovelletaan kaikkiin tullitoimipaikalle hyväksymistä varten esitettäviin TIRtoimenpiteisiin. 12

13 artiklan käyttö 6 artiklan 4 kappaleen sijaan 38 artiklan ja 9 liitteen II osan kommentit 38 artikla TIR-yleissopimuksen 6 artiklan 4 kappaleessa määrätään vaihtoehtoisesta seuraamuksesta, jota olisi monin tavoin suositeltavampaa käyttää 38 artiklan määräysten sijaan. Näin ollen tilanne, joka seuraa 38 artiklan nojalla tehdystä poissulkemisesta, johtaa myös luvan peruuttamiseen 6 artiklan 4 kappaleen ja 9 liitteen II osan mukaisesti. Yhteisöön sijoittautuneisiin luvanhaltijoihin sovelletaan luvan peruuttamista 6 artiklan 4 kappaleen ja 9 liitteen II osan mukaisesti. Yhteisön ulkopuolisten sopimuspuolten valtuuttamiin luvanhaltijoihin voidaan soveltaa ainoastaan 38 artiklaa TIR-yleissopimuksen 38 artiklan soveltaminen TIR-yleissopimuksen 38 artiklassa määrätään poissulkemisesta pysyvästi tai määräajaksi. TIRyleissopimuksessa ei määritellä näitä termejä. Määräaikainen poissulkeminen vastaa tilannetta, jossa lupa on peruutettu määrätyksi ajaksi. Tästä voi aiheutua sopimuspuolille organisatorisia vaikeuksia, kun niiden on seurattava hyvin tiiviisti peruuttamisaikaa. Päätös toimijan sulkemisesta pois TIR-järjestelmästä on hyvin vakava ja se on aina perusteltava asianmukaisesti. Jos rikkominen tai sääntöjenvastaisuus katsotaan riittävän vakavaksi aiheuttamaan poissulkemisen, olisi suositeltavaa tehdä se pysyvästi. Samoin on suositeltavaa, että toimijalle, joka on pysyvästi suljettu pois, voidaan vastaisuudessa palauttaa lupa, jos olosuhteet muuttuvat. Erityiset olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 13

14 määräaikaiseen poissulkemiseen, jos esimerkiksi päätöksen perustana oleva sääntöjenvastaisuus voidaan mahdollisesti korjata lyhyessä ajassa (esim. hyväksymisen vahvistamisen myöhästyminen ja tekniset ongelmat tavaratiloissa) TIR-yleissopimuksen 6 artiklan 4 kappaleen soveltaminen Luvanhaltijalta, jonka lupaa ei enää voida jatkaa (esimerkiksi, koska hän ei enää täytä luvansaantiperusteita) tai jonka ei enää katsota soveltuvan luvanhaltijaksi (esimerkiksi koska hän on syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen), olisi peruutettava lupa. Luvan peruuttavan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta TIRExB:lle ja sen lisäksi viipymättä myös Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille Ilmoittaminen Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille SovA 457 a artikla TIR-yleissopimuksen 38 artiklan mukaisista poissulkemisista ja 6 artiklan 4 kappaleen mukaisista luvan peruuttamisista on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioille tehtävät ilmoitukset olisi osoitettava TIRkoordinointikeskuksille (yhteisön osoitteet annetaan liitteessä 8.1). Näissä ilmoituksissa olisi annettava samat tiedot, jotka on lähetetty TIRExB:lle, ja on erityisen tärkeää ilmoittaa TIR-carnet'n haltijan tunnistenumero. Euroopan komissio välittää nämä tiedot luetteloon toimijoista, joilta on evätty pääsy TIR-järjestelmään, Internetin Europa-sivuilla (CIRCA). Luettelo sisältää sekä 38 artiklan mukaiset poissulkemiset että 6 artiklan 4 kappaleen mukaiset luvan peruuttamiset ja siinä erotellaan yhteisön luvanhaltijat ja yhteisön ulkopuoliset 14

15 luvanhaltijat. Euroopan komissio ei voi valvoa luettelon täsmällisyyttä ja jäsenvaltioiden olisi oltava huolellisia evätessään toimijalta pääsyn TIR-järjestelmään. Epäselvissä tilanteissa olisi tiedon vahvistamiseksi otettava yhteyttä sen jäsenvaltion TIRkoordinointikeskukseen, joka on ilmoittanut poissulkemisesta tai luvan peruuttamisesta Ilmoittaminen TIR-järjestelmään pääsyn palauttamista koskevista päätöksistä Jäsenvaltio voi joskus joutua kumoamaan päätöksensä toimijan poissulkemisesta tai palauttamaan luvan. Näin ollen on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot saavat tiedon tällaisista päätöksistä. Näin ollen näihin päätöksiin on sovellettava edellä kohdassa tarkoitettuja ilmoitusmenettelyjä. 3. VAKUUDET Tässä kohdassa annetaan tietoja seuraavista seikoista: johdanto (kohta 3.1.) vakuuden määrä (kohta 3.2.) vakuuden kattavuus (kohta 3.3.) yhteisön takaajayhdistysten vastuu (kohta 3.4.) 3.1. Johdanto 3 artikla b kohta, 6 artikla 1 kappale, 8 artikla 3 kappale, 8 artikla 4 kappale ja 11 artikla Kansainvälinen vakuusjärjestelmä kuuluu TIRpassitusjärjestelmän perusperiaatteisiin. Vakuudella halutaan varmistaa, että tullit ja verot, jotka ovat vaarassa TIR-kuljetuksen aikana, varmistetaan joka 15

16 hetki Vakuuden määrä Vakuuden enimmäismäärä 8 artikla 3 kappale ja selittävä huomautus SovA 457 artikla 1 kohta Kukin sopimuspuoli määrittää TIR-carnet'n vakuuden ylärajan. Yhteisössä on sovittu enimmäismäärän ilmoittamisesta euroina ja hyväksytty enimmäismääräksi euroa Vaihtokurssia koskevat säännöt Niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole liittyneet yhteisvaluutta euroon, sovelletaan seuraavia sääntöjä: Koodeksi 18 artikla 2 kohta (a) Sopimuksessa/sitoumuksessa tarkoitettu TIRcarnet'ta kohti maksettava enimmäismäärä vastaa kansallisen valuutan vaihtokurssia eurolle. Käytettävät muuntokurssit vahvistetaan vuosittain ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä ja ne tulevat voimaan 1. tammikuuta seuraavana vuonna. Koodeksi 18 artikla 1 kohta (b) Jos vakuudesta valitetaan, käytettävä vaihtokurssi on se, joka oli voimassa sinä päivänä, jona TIR-carnet myönnettiin lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa. Nämä kurssit vahvistetaan kerran kuukaudessa ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä kuukauden toiseksi viimeisenä arkipäivänä Vakuuden kattavuus 2 artikla TIR-yleissopimuksessa ei eroteta tavaroita, jotka voidaan kuljettaa TIR-carnet'n turvin. Kansainvälinen 16

17 vakuusjärjestelmä ei kuitenkaan anna vakuutta jäljempänä luetteloiduille alkoholi- ja tupakkatuotteille. Tätä rajoitusta sovelletaan kyseisen tavaran määrästä riippumatta. Näin ollen edellä kohdassa mainittuja vakuusmääriä sovelletaan kaikkien tavaroiden kuljetuksiin, seuraavia alkoholi- ja tupakkatuotteita lukuun ottamatta: HS koodi Tuotteen kuvaus Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia 2208 Sama kuin yllä, mutta alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia Tupakasta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet Tupakkaa sisältävät savukkeet Piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta 3.4. Yhteisön takaajayhdistysten vastuu SovA 451 artikla TIR-menettelyssä yhteisö katsotaan yhdeksi alueeksi. Kullakin jäsenvaltiolla on kuitenkin vähintään yksi valtuutettu kansallinen takaajayhdistys. SovA 457 artikla 3 kohta Asiaa käsitelevän tulliviranomaisen takaajayhdistykselle TIR-yleissopimuksen mukaisesti tekemällä pätevällä ilmoituksella päättämättä jättämisestä on sama oikeusvaikutus kuin toiselle takaajayhdistykselle sen oman tulliviranomaisen tekemällä ilmoituksella. 17

18 1 artikla 1 kappale 4. MUODOLLISUUDET LÄHTÖTULLITOIMIPAIKASSA TAI SAAPUMISTULLITOIMIPAIKASSA (VÄLITULLITOIMIPAIKASSA) Tässä kohdassa annetaan tietoja seuraavista seikoista: johdanto (kohta 4.1.) TIR-carnet'n tietojen hyväksyminen (kohta 4.2.) ajoneuvon tai kontin turvallisuus (kohta 4.3.) toimet lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) (kohta 4.4.) välilastaus (kohta 4.5.) poikkeamat (kohta 4.6.). Varamenettelyn käyttö silloin, kun sähköistä järjestelmää ei voida käyttää, kuten liitteessä 8.4 on kuvattu Johdanto 1 artikla k kohta TIR-käsikirja osa 1.2 Lähtötullitoimipaikalla on kaksi erillistä ja tärkeää tehtävää. Nämä tehtävät kuuluvat kolmeen TIRjärjestelmän viidestä perusperiaatteesta. Ensimmäinen tehtävä koskee TIR-carnet'n hyväksymistä, millä varmistetaan maantieajoneuvon tai kontin fyysinen turvallisuus ja tullivalvonnan soveltaminen. SovA 451 artikla Toinen yhtä tärkeä tehtävä koskee TIR-toimenpiteen päättämistä (ks. kohta 5.2.) ja tarvittaessa tulli- ja verovelkojen kantamista (ks. kohta 6.4.). Koska yhteisö 18

19 katsotaan TIR-carnet'n käyttöä koskevissa säännöissä yhdeksi alueeksi, yhteisön lähtötullitoimipaikan merkitys ja vastuu ovat erityisen tärkeitä. SovA 454 artikla SovA 455 artikla Yhteisön tullialueella TIR-toimenpiteen päätökseen saattamista ja päättämistä lähtötullitoimipaikan tai saapumistullitoimipaikan ja määrätullitoimipaikan tai poistumistullitoimipaikan välillä nopeutetaan korvaamalla irrotelehden nro 2 asianmukaisen osan palauttaminen sanomilla "SaapumisIlmoitusSanoma" (IE006) ja "TarkastusTulosSanoma" (IE018) 1. tammikuuta 2009 alkaen. Huomautus: Sähköistä passitusjärjestelmää käytetään vain yhteisössä toteutettaviin TIR-toimenpiteisiin (ei esim. yhteisissä passitusmaissa). Yhteisöön kolmannesta maasta saapuvassa TIR-kuljetuksessa, jonka matkasta osa on kulkenut yhteisön ulkopuolisen maan kautta ennen yhteisöön palaamista, luvanhaltija (tai hänen edustajansa) vastaa jälleen kerran TIR-carnet'n tietojen esittämisestä TIR-toimenpiteen alkaessa yhteisön kussakin saapumistullitoimipaikassa. Esimerkki annetaan liitteen 8.7 a alakohdassa TIR-carnet'n tietojen hyväksyminen TIR-sanomien vaihdossa käytettävä Euroopan yhteisön sähköinen järjestelmä on uusi tietokoneistettu passitusjärjestelmä (New Computerised Transit System - NCTS), joka on jo käytössä yhteisön passituksissa. Sähköinen sanomien vaihto tapahtuu kolmella tasolla: luvanhaltijan ja tullin välillä (ulkoinen alue) yhden maan tullitoimipaikkojen välillä (kansallinen alue) ja 19

20 kansallisten tulliviranomaisten välillä ja niiden ja Euroopan komission välillä (yhteinen alue). TIR-carnet'n haltijalla on käytössään jäsenvaltiosta riippuen seuraavat mahdollisuudet TIR-carnet'n tietojen esittämiseen: toimija syöttää tiedot suoraan (myös tullin Internetsivuja käyttäen). sähköinen tiedonvälitys (EDI); tietojen syöttäminen tullitoimipaikassa (toimijoiden käyttöön asetetulla tietokoneella). kansainvälisen järjestön kehittämän käyttöliittymän välityksellä. SovA 454 artikla Vaikka TIR-carnet'n haltija on velvoitettu esittämään TIR-carnet'n sähköiset tiedot lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa käyttämällä tietojenkäsittelytekniikkaa 1. tammikuuta 2009 alkaen, yhteisön tulliviranomaisten on jatkettava TIR-carnet'n täyttämistä TIR-yleissopimuksen mukaisesti, jotta vältettäisiin mahdolliset oikeudelliset seuraamukset, joita voi aiheutua sähköisen viestin ja TIR-carnet'n tietojen poikkeamista. Jos sähköisesti esitetyt TIR-carnet'n tiedot poikkeavat TIR-carnet'sta, ratkaisevia ovat TIR-carnet'n tiedot ja carnet'n haltijan on korjattava sähköiset tiedot niin, että ne vastaavat TIR-carnet'n tietoja. 1 liite Jokaisella TIR-carnet'lla on ainutkertainen viitenumero. TIR-carnet'ssa voi olla 4, 6, 14 jopa 20 irrotelehteä. Yhtä sopimuspuolta varten käytetään yhtä irrotelehtiparia; irrotelehtien määrä osoittaa niiden sopimuspuolten määrän, joiden kautta kuljetus voi tapahtua, mukaan lukien lähtöpaikkana olevat sopimuspuolet ja määräpaikkana olevat sopimuspuolet. On varmistettava, että vain voimassa olevat TIR- 20

21 10 liite 4 kappale carnet'ita hyväksytään. Luettelon kansainvälisen järjestön vanhentuneiksi katsomista TIR-carnet'ista voi ladata sähköisestä sovellutuksesta. TIR-carnet'iden painattamisesta ja jakelusta vastaava kansainvälinen järjestö on ottanut käyttöön turvatoimenpiteitä varmistaakseen väärien tai väärennettyjen TIR-carnet'iden tunnistamisen. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat seuraavat: korkopainannalla kansilehteen tehty tavaravaunun "logo" lämpökromatun painomusteen käyttö viivakoodi, joka vastaa TIR-carnet'n aakkosnumeerista numeroa. Aitokin TIR-carnet voi olla kelpaamaton, jos esimerkiksi sen antanut yhdistys ei ole allekirjoittanut ja leimannut sitä tai jos TIR-carnet'n sarakkeessa 1 ilmoitettu voimassaoloaika on päättynyt. 12 artikla Samoin kuin kaikissa tullin valvontatoimenpiteissä, ennen TIR-carnet'n hyväksymistä tehtävien tarkastusten aste ja tehokkuus määritetään riskianalyysin perusteella. Näissä tarkastuksissa varmistetaan myös, että vakuus kattaa kuljetetun tavaran (ks. kohta 3.3 "Vakuuden kattavuus") Ajoneuvon tai kontin turvallisuus 2 liite Koska tullin valvontatoimenpiteet tunnustetaan keskinäisesti, lähtötullitoimipaikan on ehdottomasti varmistettava, että ajoneuvo tai kontti on hyväksytty tavaroiden kuljetukseen TIR-carnet'n turvin. Useimmiten ja riskianalyysin mukaisesti tämä rajoittuu ajoneuvon hyväksymistodistuksen tarkastamiseen. On kuitenkin muistettava, että näitä todistuksia voidaan 21

22 taitavasti väärentää. Jos hyväksymistodistusta ei ole tai se ei kelpaa, TIR-toimenpidettä ei voida aloittaa Toimet lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) SovA 454 artikla TIR-carnet'n lisäksi on esitettävä kaikki tarpeelliset asiakirjat, ajoneuvo ja tavara, TIR-carnet'n haltija tai hänen edustajansa vastaa TIR-carnet'n tietojen syöttämisestä tietokonejärjestelmään (NCTS) sanomalla "PassitusIlmoitusSanoma" (IE015) (FITDEC) käyttäen sähköisiä passitusilmoituksia koskevia sääntöjä ja koodeja. SovA liitteet 37a ja 37c TIR-carnet'n tiedot, jotka vastaavat NCTS-tietoja esitetään liitteessä 8.2. Yhteisön määrä- tai poistumistullitoimipaikat (välitullitoimipaikat) (sarake 53), joissa tavara esitetään TIR-toimenpiteen päätökseen saattamiseksi, esitetään luettelossa "Luettelo passitustoimenpiteiden käsittelyssä toimivaltaisista tullitoimipaikoista". Internet-osoite: Tietokonejärjestelmä vahvistaa ilmoituksen automaattisesti. Virheellinen, puutteellinen tai mitätön ilmoitus hylätään sanomalla "HylkäysSanoma" (IE016) (FITREF). Kun tulliviranomaiset hyväksyvät ilmoituksen, järjestelmä antaa kuljetuksen viitenumeron (Movement Reference Number MRN), joka myönnetään TIRtoimenpiteelle ja josta ilmoitetaan TIR-carnet'n haltijalle tai hänen edustajalleen sanomalla "HyväksymisSanoma" (IE028) (FITACC). Ilmoitus saa silloin tilan "Hyväksytty" ja lähtötullitoimipaikka päättää, tarkastaako se tavaran tai 22

23 ajoneuvon, ja sinetöikö se ajoneuvon, ennen kuin sallii TIR-toimenpiteen ja tulostaa passituksen saateasiakirjan, joka kulkee tavaroiden mukana. Sähköisen ilmoituksen täydentämisestä, peruuttamisesta ja todentamisesta löytyy tietoja Passituskäsikirjan IV osan (NCTS), 1 luvun kohdasta TIR-carnet'n asianmukainen käyttö SovA 454 artikla 3 kohta SovA liitteet 37a ja 37c TIR-carnet'n käyttöä täydentää esimerkki asianmukaisesti täytetystä TIR-carnet'sta. Jäljempänä liitteessä 8.3 annetaan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten TIR-carnet täytetään ja miten irrotelehtiä käytetään eri tullitoimipaikoissa (lähtöpaikalla, kuljetuksen aikana ja määränpäässä). Lähtötullitoimipaikan on kiinnitettävä tarkoin huomiota myös TIR-carnet'n kansilehtien asianmukaiseen täyttämiseen Suositus HS-koodin käyttöä varten AC.2 Suositus Vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen hallinnollinen komitea päätti 31. tammikuuta 2008 suositella, että TIRcarnet'n haltijat ilmoittaisivat HS-koodin (6 merkkiä) tavaran kuvauksen lisäksi tavarailmoituksen 10 sarakkeessa TIR-carnet'n keltaisella irrotelehdellä (ei tullin käyttöön). Yhteisön lähtötullitoimipaikoissa hyväksytään HSkoodin liittäminen myös TIR-carnet'n irrotelehdille tullin käyttöä varten ja osana TIR-carnet'n sähköisiä tietoja (sarake 33). Todettakoon, ettei haltijaa velvoiteta ilmoittamaan HSkoodia. Silloin kun HS-koodi annetaan, lähtötullitoimipaikan tai 23

24 saapumistullitoimipakan (välitullitoimipaikan) tulliviranomaisten olisi tarkastettava, vastaako annettu HS-koodi muissa tulli-, kaupallisissa ja kuljetusasiakirjoissa esitettyä koodia Tavaroiden yhteisöaseman todistaminen SovA 453 artikla 1 kohta TIR-passitusilmoitusta käyttäen yhteisöön tuotu tavara katsotaan muuksi kuin yhteisötavaraksi, jollei sen yhteisöasemaa ole asianmukaisesti osoitettu. SovA 314 ja 319 artikla sekä 453 artikla 2 kohta Jos TIR-carnet jäsenvaltion antamana yhtenä kuljetusasiakirjana kattaa toisesta jäsenvaltiosta yhteisön ulkopuolisen maan kautta kuljetetun tavaran, TIR-carnet'n haltija voi syöttää tunnuksen "T2L" (tai "T2LF" sille tavaralle, joka on kuljetettu sellaisille alueille tai sellaisilta alueilta tai sellaisten alueiden välillä, joihin ei sovelleta arvonlisäverodirektiiviä 2006/112/EY), ja allekirjoittaa (sarake 10) kaikki TIRcarnet'n tavarailmoituksen aiheelliset irrotelehdet osoittaakseen tavaran yhteisöaseman. Tietokonejärjestelmässä haltija voi esittää tämän tunnuksen sarakkeessa 31 yhdessä tavaran kuvauksen kanssa. Jos TIR-carnet kattaa myös muita kuin yhteisötavaroita, syötetään selvästi tunnus "T2L" tai "T2LF" ja esitetään allekirjoitus ainoastaan yhteisötavaralle. Lähtötullitoimipaikan on todistettava oikeaksi tunnus "T2L" tai "T2LF" kaikilla aiheellisilla irrotelehdillä toimivaltaisen viranomaisen leimalla ja allekirjoituksella Vakuuden esittäminen TIR-käsikirja 7 luku Tavaroiden luovuttamiseksi TIR-toimenpiteeseen tarvitaan vakuus. TIR-toimenpiteissä vakuus esitetään 24

25 voimassa olevalla TIR-carnet'lla. B-tyypin vakuutta käytetään tietokonejärjestelmässä ja TIR-carnet'n numero syötetään kenttään "Muut vakuusviitteet" (sarake 52). Lisäksi TIR-carnet'n numero on syötettävä tietokonejärjestelmässä sarakkeeseen 44 "Asiakirjat" koodilla "952" tiedon välittämiseksi määrätullitoimipaikkaan tai poistumistullitoimipaikkaan (välitullitoimipaikkaan). Lisätietoja vakuuksista annetaan osassa Ajoneuvojen / konttien sinetöinti SovA 457 artikla b alakohta 2 liite Huomiota on kiinnitettävä myös ajoneuvojen/konttien sinetöintiin. Kiinnitettävien tullisinettien määrä ja niiden tarkka sijainti sekä mukaan liitetyt valokuvat (tai piirrokset) on tarkastettava hyväksymistodistuksesta (5 kohta). Lähtötullitoimipaikka voi halutessaan asettaa useampia sinettejä estääkseen tavaratilan luvattoman avaamisen. Lähtötullitoimipaikan kiinnittämät tullisinetit on kiinnitettävä oikein ja kiinnitetyt sinetit on tarkastettava huolellisesti saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) laittomuuksien havaitsemiseksi. Viejän tai kuljetusliikkeen sinettien käyttöä tullisinettien sijaan ei TIR-järjestelmässä hyväksytä Tavara, johon liittyy lisääntynyt riski SovA 340 a artikla SovA liite 44 c SovA:n liitteessä 44 c lueteltujen tavaroiden, joihin liittyy lisääntynyt riski, kuljetuksissa lähtötullitoimipaikka tai saapumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) määrää joka tapauksessa reitin, jota kuljetuksessa on noudatettava, ja asettaa määräajan, jonka kuluessa tavara on esitettävä määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa). 25

26 Tarkan reitin määrääminen on vaikea toteuttaa, mutta vähintään passitusjäsenvaltiot olisi määrättävä TIRcarnet'n sarakkeessa 22 ja sähköisen ilmoituksen sarakkeessa 44. Yleisesti katsotaan, että passitusmenettelyyn saatettu tavara, erityisesti, kun kyseiset tavarat ovat eläviä eläimiä tai pilaantuvia tavaroita, kuljetetaan määräpaikkaansa taloudellisesti kannattavinta reittiä TIR-toimenpiteen aloittaminen TIR-toimenpide aloitetaan sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja välttämätön valvonta on suoritettu. Järjestelmä antaa automaattisesti passituksen saateasiakirjan (Transit Accompanying Document TAD), joka kulkee tavaran mukana yhdessä TIRcarnet'n kanssa. TIR-carnet'n irrotelehti nro 1 irrotetaan ja säilytetään lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) ja merkitään kuljetuksen viitenumerolla (MRN). Passituksen saateasiakirja kiinnitetään TIR-carnet'n irrotelehdelle nro 2 niin, että viivakoodi ja MNR ovat helposti havaittavissa. SovA 454 artikla TIR-carnet'n kantaosa nro 1, sarake 2 (numerolla) toimitetaan kuljetuksen viitenumeron kanssa. TIRcarnet palautetaan yhdessä mukana kulkevan passituksen saateasiakirjan kanssa TIR-carnet'n haltijalle. Tavaroita menettelyyn luovutettaessa järjestelmä välittää automaattisesti sanoman "EnnakkoIlmoitusSanoma" (sanoma IE001) määrätullitoimipaikalle tai poistumistullitoimipaikalle (välitullitoimipaikalle). Haltijalle tai hänen edustajalleen 26

27 voidaan välittää myös ulkoinen sanoma " PassitusMenettelyynLuovutusSanoma" (IE029) (FITREL) Välilastaus 18 artikla TIR-kuljetuksen voi liittyä enimmillään neljä lähtö- ja määrätullitoimipaikkaa. Jos kuljetuksen aikana lastataan lisää tavaraa välitullitoimipaikassa, tämä tullitoimipaikka toimii TIRcarnet'n käytössä ja TIR-carnet'n sähköisissä tiedoissa sekä määrätullitoimipaikkana tai poistumistullitoimipaikkana että lähtötullitoimipaikkana tai saapumistullitoimipaikkana. Edellä kohdassa 4.4 kuvattuja menettelyjä on noudatettava ja varhaisempi toimenpide on lopetettava tietokonejärjestelmässä ja on välitettävä sanomat IE06 ja IE018 (ks. kohta 5.3). Lastattuaan lisää tavaraa haltija vastaa uuden ilmoituksen syöttämisestä tietokonejärjestelmään ja antaa kaikki aiempien lähetysten tavaratiedot (kuten aiemman passituksen viitenumero (MRN) sarakkeessa 40). Ks. liite 8.7. b) TIR-kuljetuksen määräaikainen keskeyttäminen 26 artikla 2 ja 26 artiklan kommentit 26 artikla 2 kappale TIR-kuljetuksen keskeyttäminen määräaikaisestikin merkitsee sitä, ettei keskeytystä koskevalle osuudelle ole voimassaolevaa TIR-vakuutta. TIR-kuljetus on keskeytettävä, jos se tapahtuu muun kuin TIRyleissopimuksen sopimuspuolen alueella. Jos TIRkuljetukseen kuuluu muutoin kuin maanteitse tapahtuva osuus (esim. merimatka, johon liittyy yksinkertaistettu tai muu kuin passitusmenettely), haltija voi pyytää tulliviranomaisia keskeyttämään TIR-kuljetuksen tältä 27

28 26 artikla 3 kappale 2 ja 26 artiklan kommentit osuudelta ja jatkaa sitä muutoin kuin maanteitse tapahtuvan osuuden jälkeen. Näissä tapauksissa poistumistullitoimipaikan ja saapumistullitoimipakan (välitullitoimipaikan) valvonta ja muodollisuudet toteutetaan vastaavasti. Ks. kohdat 4.4. ja 5.3. Saman sopimuspuolen alueella TIR-menettelyä voidaan kuitenkin soveltaa matkan osuuteen, jota ei ole tehty maanteitse (esim. rautateitse), jos tulliviranomaiset voivat varmistaa valvonnan ja muodollisuudet menettelyn alkamisen ja päättymisen yhteydessä saapumis- ja poistumistullitoimipaikassa (ja tarvittaessa määrätullitoimipaikassa) Poikkeamat Poikkeamien käsittely Tavaroissa on kolmenlaisia poikkeamia tai säännönvastaisuuksia, jotka on otettava huomioon: puuttuva tavara ylilukuinen tavara virheellisesti kuvattu tavara Nämä poikkeamat käsitellään sen mukaan, onko säännönvastaisuuden havainnut lähtötullitoimipaikka vai saapumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) ja liittyykö siihen vienti-ilmoitus Lähtötullitoimipaikassa havaitut poikkeamat 40 artikla On muistettava, että säännönvastaisuus, jonka lähtötullitoimipaikka on havainnut ennen TIR-carnet'n ja lähetettyjen TIR-carnet'n tietojen hyväksymistä, on katsottava edellisessä tullimenettelyssä toteutetuksi säännönvastaisuudeksi, esimerkiksi tullivarastossa, 28

29 väliaikaisessa varastossa tai vientimenettelyyn luovutetussa tavarassa. Tämä pätee tapaukseen, jossa poikkeama koskee tavaran kuvausta ja määrää ja jossa edellistä tullimenettelyä koskevat tiedot on yksinkertaisesti vain siirretty TIR-carnet'hen ja sen sähköisiin tietoihin. Voi kuitenkin esiintyä myös tapauksia, joissa säännönvastaisuus liittyy petokseen ja sen tarkoituksena on väärinkäyttää TIR- ja passitusjärjestelmiä, esimerkiksi niin, että tavara, johon liittyy lisääntynyt riski, kuvataan muuksi tavaraksi. Tällaisissa tapauksissa olisi syytä ryhtyä kansallisten sääntöjen mukaisiin rangaistustoimiin vastuussa olevia osapuolia kohtaan Saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) havaitut poikkeamat 23 artikla 24 artikla Tulliviranomaiset tarkastavat sinetöidyn TIRkuljetuksen tavaran kuljetuksen aikana vain erityisissä tapauksissa. Jos tarkastus tehdään, uudet sinetit ja tarvittaessa valvontatulokset olisi kirjattava jäljellä oleviin TIR-carnet'n irrotelehtiin ja vastaaviin kantaosiin sekä tietokonejärjestelmään. 8 artikla 5 kappale 8 artikla 7 kappale Saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) havaittua säännönvastaisuutta on käsiteltävä kunkin tapauksen edellyttämällä tavalla. Jos kyseinen ilmoittamatta jätetty tavara havaitaan kuljetusajoneuvon sinetöidyssä tavaratilassa, haltija on ensisijainen vastuussa oleva henkilö, tullivelan velallinen. Verotussyistä TIR-carnet'n vakuus kattaa vakuuden summaan saakka ja takaajayhdistys on vastuussa. Koodeksi 202 ja 203 artikla Jos TIR-kuljetuksen jatkamiselle ei jostain syystä voida antaa lupaa, esim. jos kyseisen tavaran tuonti on joko kielletty tai sitä on rajoitettu, se on pysäytettävä rajalle. 29

30 Jos TIR-kuljetus voi jatkua, olisi havaitun tavaran yksityiskohtaiset tiedot vahvistettava TIR-carnet'n jäljellä oleviin irrotelehtiin (sarakkeet "Virallista käyttöä varten"). Haltijan on vastaavasti korjattava tiedot tietokonejärjestelmässä, ennen kuin ne hyväksytään saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa). 85 artikla Sarakkeeseen "Virallista käyttöä varten" olisi merkittävä "Ylilukuinen tavara: TIR-yleissopimuksen 8 artiklan 5 kappale" ja esitettävä havaitun tavaran kuvaus ja määrä. Muualla kuin sinetöidyssä tavaratilassa havaittua ylilukuista tavaraa on käsiteltävä salakuljetettuna tavarana, joka on tuotu laittomasti yhteisöön, ja sen osalta on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin. Tällaisessa tilanteessa takaajayhdistys ei ole vastuussa maksuista ja veloista, joita voi syntyä, vaikka kuljettaja tai haltija voidaan katsoa tullivelallisiksi. 5. MUODOLLISUUDET MÄÄRÄTULLITOIMIPAIKASSA TAI POISTUMISTULLITOIMIPAIKASSA (VÄLITULLITOIMIPAIKASSA) Tässä kohdassa annetaan tietoja seuraavista seikoista: johdanto (kohta 5.1.) TIR-toimenpiteen päättäminen lähtöpaikassa (kohta 5.2.) toimet määrätullitoimipaikassa ja poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) (kohta 5.3.) määrätullitoimipaikan tai poistumistullitoimipaikan (välitullitoimipaikan) muuttaminen (kohta 5.4.) odottamattomat tapahtumat kuljetuksen aikana ja 30

31 vahvistetun raportin käyttö (kohta 5.5.) säännönvastaisuudet (kohta 5.6.) TIR-carnet'iden valvontajärjestelmä (kohta 5.7.) välipurkaus (kohta 5.8.) TIR-carnet'n käyttö palautetun tavaran yhteydessä (kohta 5.9.) 5.1. Johdanto Määrätullitoimipaikka ja poistumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) vastaavat pääasiallisesti TIRtoimenpiteen asianmukaisesta päätökseen saattamisesta TIR-toimenpiteen päättäminen lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) TIR-toimenpiteen päättäminen, jonka toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat lähtöpaikassa tai saapumispaikassa (välitullitoimipaikassa), on erittäin tärkeä toimi sillä siihen tosiasiallisesti päättyy takaajayhdistyksen vastuu. 10 artikla 2 kappale 1artikla e ala kohta TIR-toimenpide voi päättyä (discharge) ainoastaan, jos se on asianmukaisesti päätetty (terminated). TIR-toimenpiteen päättyminen on implisiittinen toimi siinä mielessä, ettei siihen liity lähtötullitoimipaikassa tai saapumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) tehtyä muodollista päätöstä tai toimea. Päättymistä ei myöskään vahvisteta takaajayhdistykselle lähetettävällä muodollisella ilmoituksella. TIR-carnet'n haltija ja takaajayhdistys voivat katsoa TIR-toimenpiteen päättyneeksi, jollei päinvastaista ilmoitusta ole tehty. 31

32 5.3. Toimet määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) SovA 455 artikla Kun tavara, ajoneuvo, TIR-carnet ja passituksen saateasiakirja esitetään lähtötullitoimipaikan tai saapumistullitoimipaikan (välitullitoimipaikan) asettamassa määräajassa, määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) tarkastetaan kiinnitetyt sinetit ja MRN:ää käytetään tietojen noutamiseksi järjestelmästä ja niiden kirjaamiseksi. Sanoma "SaapumIsilmoitusSanoma" (IE006) lähetyksen saapumisesta lähetetään lähtötullitoimipaikkaan tai saapumistullitoimipaikkaan (välitullitoimipaikkaan). SovA 457 b artikla Toteuttaessaan tarpeen mukaisia kontrollitoimenpiteitä, jotka perustuvat "EnnakkoIlmoitusSanoma" (IE001) esitettyihin tietoihin, määrätullitoimipaikka tai poistumistullitoimipaikka lähettää lähtötullitoimipaikkaan tai saapumistullitoimipaikkaan (välitullitoimipaikkaan) sanoman "TarkastusTulosSanoma" (IE018) käyttäen asianmukaisia koodeja. Tässä sanomassa esitetään myös kaikki passituksen saateasiakirjaan, vahvistettuun raporttiin ja TIR-carnet'n kantaosaan nro 1 kuljetuksen aikana syötetyt tiedot. Näitä voivat olla esimerkiksi tavaran siirtäminen toiseen ajoneuvoon, uudet sinetit tai odottamattomat tapahtumat. 454 artikla 6 kohta Määrätullitoimipaikassa irrotetaan ja säilytetään TIRcarnet'n irrotelehden nro 2 molemmat osat, tehdään merkinnät TIR-carnet'n kantaosaan ja palautetaan TIRcarnet sen haltijalle. Jos tavarat on luovutettu TIR-toimenpiteeseen tietokonejärjestelmässä lähtötullitoimipaikassa tai 32

33 saapumistullipaikassa eikä määräpaikan tai poistumispaikan järjestelmä ole käytettävissä tavaran saapuessa, määrätullitoimipaikassa tehdään kaikki tarvittava valvonta ja saatetaan menettely päätökseen passituksen saateasiakirjan ja TIR-carnet'n irrotelehden nro 2 perusteella. Varamenettely Tiedot syötetään järjestelmään myöhemmin, kun se on taas käytettävissä, jotta toimenpide voidaan päättää lähtötullitoimipaikan tietokonejärjestelmässä. Jos tavara on luovutettu TIR-toimenpiteeseen lähtö- tai saapumispaikassa varamenettelyä käyttäen ainoastaan TIR-carnet'n perusteella, menettely saatetaan päätökseen määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) TIR-carnet'n irrotelehden nro 2 perusteella ja palautetaan sen asianmukainen osa lähtötullitoimipaikkaan tai saapumistullitoimipaikkaan (välitullitoimipaikkaan) Määrätullitoimipaikan tai poistumistullitoimipaikan (välitullitoimipaikan) muuttaminen 1 artikla 1 kappale TIR-yleissopimuksessa annetaan haltijalle mahdollisuus esittää tavara ja TIR-carnet muualla kuin ilmoitetussa määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa). Tästä tullitoimipaikasta tulee silloin määrätullitoimipaikka tai poistumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka). Koska tietokonejärjestelmästä selviää, ettei käytetty määrätullitoimipaikka tai poistumistullitoimipaikka ole saanut sanomaa "EnnakkoIlmoitusSanoma" (IE001) esitetystä MRN:stä, se lähettää sanoman "EnnakkoIlmoitusKysely" (IE002). Lähtötullitoimipaikka tai saapumistullitoimipaikka 33

34 (välitullitoimipaikka) vastaa sanomalla "VastausEnnakkoIlmoitusKyselyyn" (IE003), jossa välitetään sanomalla "EnnakkoIlmoitusSanoma" (IE001) tiedot. Tämän jälkeen määrätullitoimipaikka tai poistumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) voi lähettää sanoman "SaapumisIlmoitusSanoma" (IE006). Jos lähtötullitoimipaikka tai saapumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) ei löydä toimenpidettä MRN:n kautta, se liittää sanomaan "VastausEnnakkoIlmoitusKyselyyn" (IE003) syyt (koodit 1 4), miksi viestiä "EnnakkoIlmoitusSanoma" (IE001) ei voida lähettää. Hylkäämissyyt voivat olla seuraavat: Koodi 1. Kuljetus on jo esitetty toisessa määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa. Koodi 2. Lähtötullitoimipaikka tai saapumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) on peruuttanut kuljetuksen. Koodi 3. MRN:ää ei tunnisteta joko teknisistä syistä tai säännönvastaisuuden vuoksi. Koodi 4. Muut syyt. (Koodien selitykset löytyvät Osan VII kappaleesta ) Määrätullitoimipaikka tai poistumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) tutkii hylkäämisen syyt ja, jos hylkäämisen syiden perusteella on mahdollista, saattaa TIR-toimenpiteen päätökseen, irrottaa ja säilyttää TIRcarnet'n irrotelehden nro 2 molemmat osat, tekee merkinnät TIR-carnet'n kantaosaan nro 2, palauttaa irrotelehden nro 2 asianmukaisen osan lähtötullitoimipaikkaan tai saapumistullitoimipaikkaan 34

35 (välitullitoimipaikkaan) ja palauttaa TIR-carnet'n sen haltijalle Odottamattomat tapahtumat kuljetuksen aikana ja vahvistetun raportin käyttö 25 artikla Jos tullisinetit ovat murtuneet tai tavaroita on tuhoutunut tai vahingoittunut kuljetuksen aikana sattuneen odottamattoman tapahtuman vuoksi, kuljetusliikkeen on otettava välittömästi yhteyttä tulliviranomaisiin, tai jollei se ole mahdollista, muihin toimivaltaisiin viranomaisiin siinä maassa, jossa lähetys parhaillaan on. Kyseisten viranomaisten on laadittava mahdollisimman pikaisesti vahvistettu raportti, joka liitetään TIR-carnet'hen. 29 artiklan selittävä huomautus Jos kyseessä on onnettomuus, jonka vuoksi lasti on siirrettävä toiseen ajoneuvoon, siirto voidaan tehdä ainoastaan kyseisen viranomaisen läsnä ollessa. Tämä viranomainen laatii vahvistetun raportin. Jollei TIR-carnet'ssa ole merkintää "Raskaat tai tilaa vievät tavarat", korvaavan ajoneuvon tai kontin on myös oltava hyväksytty sinetöityyn tavarankuljetukseen. Lisäksi se on sinetöitävä ja kiinnitettyjen sinettien yksityiskohdat on ilmoitettava vahvistetussa raportissa. Jollei hyväksyttyä ajoneuvoa tai konttia ole käytettävissä, tavara voidaan siirtää ajoneuvoon tai konttiin, jota ei ole hyväksytty, edellyttäen, että se on riittävän turvallinen. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulliviranomaisten on arvioitava, voidaanko kuljetusta jatkaa TIR-carnet'n turvin kyseisessä ajoneuvossa tai kontissa. Jos vaaran uhatessa koko lasti tai osa siitä on 35

36 välittömästi purettava, kuljetusliike voi ryhtyä toimiin omasta aloitteestaan odottamatta viranomaisten toimia. Kuljetusliikkeen on sen jälkeen osoitettava tulliviranomaisille, että toimet oli tehtävä ajoneuvon, kontin tai lastin vuoksi. Kun ennalta ehkäisevät toimenpiteet on tehty ja vaara väistetty, kuljetusliikkeen on ilmoitettava viipymättä tulliviranomaisille, jotta tosiseikat voidaan todentaa, lasti tarkastaa, ajoneuvo tai kontti sinetöidä ja vahvistettu raportti laatia. Määrätullitoimipaikka tai poistumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) lähettää lähtötullitoimipaikalle tai saapumistullitoimipaikalle (välitullitoimipaikalle) sanoman "TarkastusTulosSanoma" (IE018), jossa esitetään kaikki tiedot odottamattomasta tapahtumasta passituksen saateasiakirjassa, vahvistetussa raportissa ja TIR-carnet'ssa kuljetuksen aikana. Vahvistettu raportti kiinnitetään pysyvästi TIRcarnet'henin Määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) todetut säännönvastaisuudet Tavaraan liittyvät säännönvastaisuudet 8 artikla 5 kappale Määrätullitoimipaikassa tai poistumistullitoimipaikassa (välitullitoimipaikassa) todettu säännönvastaisuus on käsiteltävä asian vaatimalla tavalla. Jos maantieajoneuvon sinetöidyssä tavaratilassa havaitaan ilmoittamatta jätettyjä tavaroita, TIR-carnet'n vakuus kattaa ne verotuksellisista syistä ja niistä vastaa takaajayhdistys. TIR-carnet'sta on tehtävä merkintä irrotelehden nro 2 sarakkeeseen 27 ja kantaosan nro 2 sarakkeeseen 5. On tehtävä merkintä "Ylilukuinen tavara: TIRyleissopimuksen 8 artiklan 5 kappale" ja annettava 36

37 lisäksi tavaran kuvaus ja määrä. Tietokonejärjestelmässä määrätullitoimipaikka tai poistumistullitoimipaikka (välitullitoimipaikka) lähettää sanoman "TarkastusTulosSanoma" (IE018) koodilla "B" ja huomautuksen "Odottaa päätöstä poikkeamasta" ja pyytää lähtötullitoimipaikkaa tutkimaan asian. Toimenpide on sen jälkeen lähtötullitoimipaikassa tilassa "Odottaa päätöstä". Asian ratkettua lähtötullitoimipaikka käyttää sanomaa "EroavuuksienSelvitysSanoma" (IE020) ilmoittaakseen asiasta määrätullitoimipaikalle tai poistumistullitoimipaikalle (välitullitoimipaikalle). Tämän jälkeen tavara luovutetaan ja lähtötullitoimipaikka päättää toimenpiteen. Jos säännönvastaisuuteen liittyy puuttuvia tai virheellisesti kuvattuja tavaroita, on tehtävä samat toimet TIR- carnet'n hyväksymiseksi ja sanomien lähettämiseksi tietokonejärjestelmän kautta Sinettejä koskevat säännönvastaisuudet Tulliviranomaiset tarkastavat kiinnitettyjen sinettien koskemattomuuden määrätullitoimipaikassa. Jos sinetit on murrettu tai ne ovat virheelliset, määrätullitoimipaikka ilmoittaa tästä sanomassa "TarkastusTulosSanoma" (IE018), jonka se lähettää lähtötullitoimipaikkaan tai saapumistullitoimipaikkaan (välitullitoimipaikkaan). Näissä tapauksissa kyseinen tullitoimipaikka arvioi esiin tulleet tosiseikat ja päättää asianmukaisista toimenpiteistä (esimerkiksi tavaran tarkastamisesta), ennen kuin ilmoittaa asiasta lähtötullitoimipaikalle tai saapumistullitoimipaikalla (välitullitoimipaikalle). 37

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

TIR-carnet n täyttöohjeet

TIR-carnet n täyttöohjeet TIR-carnet n täyttöohjeet Tullihallitus Dnro Antopäivä 81/010/11 18.5.2011 Säädösperusta: Vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen liite 1 Tullilaki 1466/94, 4 2 kohta Voimassaoloaika: 1.7.2011 lukien toistaiseksi.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25

Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25 23.3.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 284/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan, r. WordPerfect filename for translation 394R3295.SF OJ L 341/8 'RECEIVED 2 1 JUN 1996 1"R\PS 30.12.94 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3295/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, väärennettyjen ja laittomasti

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) FI L 197/24 Euroopan unionin virallinen lehti 29.7.2009 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 684/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 2008/118/EY täytäntöön panemisesta valmisteveron alaisten

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Passituksen sanomaliikenneopas

Passituksen sanomaliikenneopas Passituksen sanomaliikenneopas sivu Sisällys 1 Yleistä... 4 2 Passitusmenettelyn aloittaminen... 4 2.1 Valtuutetun lähettäjän menettely / tavanomainen menettely... 4 2.2 Menettelyn kulku... 5 2.2.1 Valtuutetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS 1 (7) 1. HAKEMUS 2. HAKIJAN TIEDOT Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru Venäjän federaation hallituksen asetus nro 927, päivätty 14. syyskuuta 2012. Todistusten myöntämisestä Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden käytöstä rajat ylittävän yhteistyön (yhdessä asiakirjan

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja

YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja ECE/TRANS/TIR/6/Rev.1 YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) TIR-käsikirja TIR-käsikirja ECE/TRANS/TIR/6/Rev.1 TIR-CARNETIN TIR-CARNET N TURVIN TURVIN TAPAHTUVAA

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA Heikki Karri ja Melissa Säilä Ulkoasiainministeriö, vientivalvontayksikkö (TUO-30) globaaleilla markkinoilla, 5.3.2013 KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä).

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä). 6 SARAKKEET, JOTKA -ILMOITTAJA TÄYTTÄÄ Päälomakkeella käytössä olevat sarakkeet ovat: 1-3, 5-8, 14-15, 18-22, 24-26, 29-42, 44-49 ja 54. Saraketta A käytetään erikseen mainituissa tapauksissa. Lisälehdillä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2015 C(2015) 9248 final ANNEXES 1 to 13 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET asiakirjaan Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)

Lisätiedot

Selittävät huomautukset 1 (10)

Selittävät huomautukset 1 (10) Selittävät huomautukset 1 (10) I osasto Hakemuslomakkeen eri kohtiin merkittävät tiedot Yleinen huomautus: Viittauksissa tarkoitetaan koodeksin soveltamissäännöksiä, ellei toisin ilmoiteta. 1. Hakija,

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6)

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) VENÄJÄN TULLIN TIR-KULJETUSTEN LISÄVAKUUSVAATIMUS 14.9.2013 ALKAEN 1 Reaktiot päätökseen Venäjän federaation tullilaitos teki 4.7.2013 päätöksen, jonka mukaan TIR tulliyleissopimuksen

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0428 FI 31.12.2014 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009,

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot