Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut K100 MEIJERIN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavan tunnus: Asemakaavan nimi: Asemakaavan laatija: K100 MEIJERIN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Lauri Pouru, kaavoitusjohtaja Kaavoituskonsultti Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT Kaavan sijainti ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Asemakaava Kaavaprosessin vaiheet LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistäminen ja kaavaprosessin vaiheet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kaavan vaikutukset... 9 Toteutus... 9 LIITTEET

3 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaavan sijainti ja tarkoitus Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 100 ja korttelia 102. Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Osuustien kulmauksessa. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa vanhalle meijerirakennukselle uusi käyttötarkoitus (asuntoja) sekä muodostaa alueen uudisrakentamisesta edustava kokonaisuus, joka sopeutuu vanhan meijerirakennuksen pihapiiriin. Korttelin rakentaminen edellyttää vanhan liikerakennuksen ja sikalan purkamista. Täydennysrakentamisen ja meijerin perusparannuksen yhteydessä voidaan toteuttaa myös mahdolliset korjaustoimenpiteet Meijerinraittiin rajautuvan asuinkerrostalon (vanhustentalon) osalta. Viistoilmakuva suunnittelualueelta, johon on sovitettu suunnitellut uudisrakennukset. 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Asemakaava Muutosalueen pinta-ala on m2 ja kaavamuutos mahdollistaa alueelle yhteensä 9150 k-m2 rakennusoikeutta, joka sisältää nykyiset rakennukset ja voimassa olevan asemakaavan korttelin 102 asuinkerrostalon. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus suunnittelualueella (sisältää 1700 k-m2 voimassa olevan asemakaavan korttelissa 102) on 8150 k-m2. Kaavamuutoksessa rakennusten suurin sallittu kerrosluku on Osuustien ja Meijerinraitin varsilla IV ja V koskien olevia rakennuksia. Lahdentien varressa kerrosluku on IV. Säilytettävän vanhan meijerin ja pienemmän uudisrakennuksen kerrosluku on II. Uudisrakennukset sijoittuvat korttelialueen reunoille ja uudisrakennusten vaatimat autopaikat sijoitetaan tontille. Kaavamuutoksessa meijeriä ja uudisrakennuksia varten on osoitettu oma ohjeellinen tontti. Ajoyhteys tonteille sijoittuville autopaikoille tapahtuu Osuuskadulta ja autopaikkojen korttelialueen (LPA-7) läpi. Muutokset voimassa olevan asemakaavan korttelissa 102 kohdistuvat autopaikoitukseen ja eteläisen korttelirajan tarkistukseen. Kaava-alueen rajaus Kaavamuutosalue on rajattu koskemaan osaa korttelista 100 ja koko korttelia 102, lähivirkistysaluetta ja Meijerinraitin katualuetta. Säilytettävät / purettavat rakennukset Suunnitteluratkaisu mahdollistaa ja edellyttää vanhan meijerin säilyttämisen ja muutoksen asuinkäyttöön. Meijerille on merkitty rakennusoikeutta 700 k-m2, mikä vastaa rakennuksen nykyistä kerrosalaa. Purettavaksi esitetään alueella sijaitsevat käytöstä poistunut asuin- ja liikerakennus sekä vanha sikala. Kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet Kortteliin 100 on osoitettu kaavaehdotuksessa AK-merkintä. Kaavamerkinnän mukaan alueelle voidaan rakentaa asuinkerrostaloja niihin liittyvine tiloineen. Korttelin uudisrakennusten massoittelu on esitetty asemakaavaselostuksen liitteenä olevassa havainnekuvassa. Uudisrakennusten julkisivujen pääasiallisena pintakäsittelynä tulee olla vaalea rappaus. Näkyviä elementtisaumoja ei sallita. Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti näkösuojattu asuntoon liittyvä ulko-oleskelutila. Uudisrakentamisen vaatimat autopaikat sijoittuvat tontille. 2.2 Kaavaprosessin vaiheet Hanke on tullut vireille ympäristölautakunnan aloitteesta. Kaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti. 4

5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alueella sijaitsee nykyisin vanha meijerirakennus, kolme asuinkerrostaloa, käytöstä poistunut asuin- ja liikerakennus sekä vanha sikala. Meijerirakennus on vuodelta 1907 ja sillä on rakennushistoriallista ja maisemallista merkitystä Mäntsälän keskustassa. Yhdyskuntarakenne Koska alue sijaitsee keskeisellä paikalla, aivan Mäntsälän ydinkeskustassa, korttelin suhteellisen tehokas ja yhdyskuntarakennetta tiivistävä uudisrakentaminen on perusteltua. Palvelut Mäntsälän keskustan kaupalliset palvelut sijoittuvat pääosin aivan suunnittelualueen lähiympäristöön. Tämän lisäksi mm. koulu, päiväkoti, vanhusten palvelutalo, terveyskeskus, kunnantalo ja kirkko sijoittuvat alle 1 km etäisyydelle kaavamuutosalueesta. Liikenne Aluetta rajaava Lahdentie on tärkeä kokoojakatu ja Mäntsälän läpi kulkeva väylä. Kaavamuutosalueen kohdalla Lahdentien liikennemäärät ovat n ajoneuvoa / vrk. Kaavamuutosalueen lounaispuolelta kulkevan Peltolantien liikennemäärä on n ajoneuvoa / vrk. Osuustiellä, jolta ajo suunnittelualueelle tapahtuu, liikennemäärät ovat tällä hetkellä huomattavasti pienempiä kuin aluetta rajaavilla pääkaduilla. 5

6 Joukkoliikenne Mäntsälän linja-autoasema sijaitsee n.100 metrin etäisyydellä kaavamuutosalueen eteläpuolella. Juna-asemalle on matkaa n. 1 km. Kunnallistekniikka Alue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Kunnallistekniset linjat sijoittuvat ympäröiville katualueille. Alue kuuluu myös kaukolämmön jakelualueeseen. Maanomistus Suunnittelualue on kokonaan kunnan omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaava Alue on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa sekä Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Yleiskaava Kunnanvaltuuston hyväksymässä, oikeusvaikutteisessa Kirkonkylän osayleiskaava 2020:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Asemakaava Aluetta koskevat asemakaavat ovat vuosilta 1972 (meijerin tontin osalta) ja 1990 (Lahdentien ja Osuustien liittymän osalta). Muut suunnitelmat ja päätökset Alueen kaavoituksen pohjaksi on laadittu alustava täydennysrakentamissuunnitelma, jossa on tutkittu korttelin 100 täydennysrakentamismahdollisuudet sekä pysäköinnin ja piha-alueiden järjestämistä. Pohjakartta Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Mäntsälän kunta. Selvitykset Korttelin täydennysrakentamisesta on NCC-Rakennus Oy:n toimesta laadittu meluselvitys. Meluselvitys on huomioitu kaavamääräyksiä laadittaessa. Kirkonkylän alueelta tehtiin osayleiskaavoituksen (Kirkonkylän osayleiskaava 2020) yhteydessä rakennuskulttuurin ja kulttuurimaisemien inventointi. Inventoinnin piiriin otettiin kaikki ennen 1960-lukua rakennettu rakennuskanta ja sen joukosta valittiin kyllin hyvin säilyneet aikansa rakennuskulttuuria edustavat rakennukset tarkemman tutkimuksen kohteeksi. Osana inventointia museovirasto selvitti myös meijerin historiaa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja kaavaprosessin vaiheet Hanke on tullut vireille ympäristölautakunnan aloitteesta. Kaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti. 6

7 Osallistuminen ja yhteistyö Osallisia ovat kaavamuutosalueen ja siihen rajautuvien alueiden asukkaat ja maanomistajat, sekä ne henkilöt joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa olennaisesti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on ollut mahdollisuus lausua suullisesti ja kirjallisesti mielipiteensä kaavasta kaavamuutostyön eri vaiheissa. Asemakaavasta ja sen etenemisestä on tiedotettu lehdistötiedottein sekä virallisin ilmoituksin. Osallisia ovat mm.: Kuntalaiset ja alueen yritykset ja maanomistajat Mäntsälän Vesi Mäntsälän Sähkö Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Kunnan asiantuntijaviranomaiset: Tekninen palvelukeskus Valtion viranomaiset: Tiehallinto / Uudenmaan tiepiiri Uudenmaan ympäristökeskus Päijät-Hämeen maakuntamuseo Asemakaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu kuulutuksella paikallislehdissä (Mäntsälä-lehti, Mäntsälän Uutiset) sekä kunnan ilmoitustaululla. Hankkeesta on lisäksi ilmoitettu kaavoituskatsauksessa Kaavoituksen eri vaiheita voi seurata myös Mäntsälän kunnan ympäristöpalvelujen verkkosivuilta: Kuntalaiset ja osalliset voivat esittää suullisen tai kirjallisen mielipiteen osallistumisja arviointisuunnitelmasta koko suunnitteluprosessin ajan. Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella paikallislehdissä (Mäntsälä-lehti, Mäntsälän Uutiset) sekä kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdissä (Mäntsälä-lehti, Mäntsälän Uutiset) sekä kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus nähtävilläoloajan loppuun mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 7

8 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Aluevaraukset Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 100, korttelia 102, katualuetta sekä lähivirkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelista 100 sekä lähivirkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella poistuu kortteli 102 sekä lähivirkistys- ja katualuetta. Kaava-alueen pinta-alatiedot ja rakennusoikeudet Aluevarausmerkintä pinta-ala rakennusoikeus AK m k-m2 LPA m2 VL 209 m2 yht m k-m2 AK: Asuinkerrostalojen korttelialueella rakennuksiin saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa porrashuoneita ja siihen liittyviä sivukäytäviä. Rakennuksiin saa lisäksi sijoittaa asukkaiden käyttöön tarkoitettuja palvelu-, virkistys- yms. tiloja, kuitenkin enintään 10 % rakennuspaikan kerrosalasta. Uudisrakennusten julkisivujen pääasiallisena pintakäsittelynä tulee olla vaalea rappaus. Näkyviä elementtisaumoja ei sallita. Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti näkösuojattu, asuntoon liittyvä ulkooleskelutila, jonka lyhimmän sivun on oltava vähintään 2,5 m. Pihojen oleskelualueet on sijoitettava alueelle, jossa päiväajan melutaso on alle 55 db. Muutoin ne on suojattava meluestein. Korttelialueen sisälle ei saa rakentaa aitoja. LPA-7: Autopaikkojen korttelialue. Pysäköintipaikkoja on varattava korttelin 100 tonttien 1, 2, 4 ja 5 käyttöön seuraavasti: K101 T1: 5 ap, K100 T2: 14 ap, K100 T4: 7 ap K100 T5: 5 ap. Yhteensä 31 autopaikkaa. LPA-8: Autopaikkojen korttelialue. Pysäköintipaikkoja voidaan rakentaa korttelin 100 tonttien käyttöön kahteen tasoon. VL: Lähivirkistysalue. Rakennusoikeus Rakennusoikeus on merkitty korttelin 100 tonteilla rakennusalakohtaisina rakennusoikeuslukuina, jotka ilmoittavat käytettävissä olevan kerrosalaneliömetrimäärän. Tonttikohtainen rakennusoikeus saadaan laskemalla nämä alat yhteen. Rakennusoikeus korttelissa 100 on yhteensä 9150 k-m2. Kerrosluku Korttelissa 100 kerrosluvuksi on merkitty II, IV ja V. 8

9 Pysäköinti Uudisrakennukset sijoittuvat korttelialueen reunoille ja rakennusoikeuden vaatimat autopaikat voidaan sijoittaa tontille. Ajoyhteys pysäköintiin tapahtuu Osuustieltä. Osa olevien asuinrakennusten autopaikoista on osoitettu autopaikkojen korttelialueelle LPA-7. Autopaikkoja on varattava alueelta seuraavasti: Asunnot:1 ap / asunto.tai 1 ap / 80 k-m2. Suositus: Vanhusten ja/tai erityisryhmille tarkoitetuissa palvelu- / osaketaloissa, voidaan autopaikat toteuttaa vaiheittain. Istutukset Istutuksin ohjataan tilamuodostusta eristäen korttelia kaduista ja tuomalla pensasrajauksia autopaikoituksen suuntaan. Puurivit jäsentävät julkista ja yksityistä tilaa. 5.2 Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaavamuutos täydentää yhdyskuntarakennetta lisäten asuinrakentamista keskusta-alueella. Vaikutukset liikenteeseen Aluetta rajaava Lahdentie on tärkeä kokoojakatu ja Mäntsälän läpi kulkeva väylä. Kaavamuutosalueen kohdalla Lahdentien liikennemäärät ovat n ajoneuvoa / vrk. Osuustiellä, jolta ajo suunnittelualueelle tapahtuu, liikennemäärät ovat tällä hetkellä huomattavasti pienempiä kuin aluetta rajaavilla pääkaduilla. Pysäköinti- ja huoltoliikenne kortteliin 100 tapahtuu alueen itäosasta sekä LPA-7-alueen kautta nykytilanteen mukaisesti. Ajoneuvoliikenne tulee muodostumaan pääasiassa kortteliin sijoittuvien kerrostalojen asukasliikenteestä, joka painottuu aamun ja illan huipputunneille, eikä sillä ole olennaista vaikutusta alueen liikenteen kokonaismäärään. Vaikutukset kaupunkikuvaan Kaavamuutos mahdollistaa uusien neljä- ja kaksikerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen sekä vanhan meijerin muuttamisen asuinkäyttöön Lahdentien ja Osuustien kulmassa. Alue, jota kaavamuutos koskee, on tällä hetkellä vajaakäytössä. Uudisrakennukset tulevat muuttamaan olennaisesti korttelin nykyistä ilmettä ja mittakaavaa. Vaikutukset väestöön ja alueen palveluihin Kortteliin 100 voidaan sijoittaa uutta asuinkerrosalaa 2400 k-m2 olevan 6750 k-m2 lisäksi. Kaava-alueen rakentamisen kokonaismitoitus on 9150 k-m2. Asukasmäärän lisäys on arviolta 50 uutta asukasta. Uusien asukkaiden myötä keskustaan sijoittuvien lähipalveluiden kysyntä tulee lisääntymään vähäisesti. Kaavamuutos lisää näin osaltaan keskustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Toteutus Kaavamuutosalue sijoittuu valmiin kunnallistekniikan piiriin. Alueen rakentaminen voidaan aloittaa heti kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Alueelle kaavaillut asunnot tullaan rakentamaan todennäköisesti vaiheittain vallitsevan kysynnän mukaan. LIITTEET 1 Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta 2 Voimassa oleva asemakaava 3 Asemakaavan muutos, pienennös kaavakartasta 4 Kaavamerkinnät ja määräykset 5 Havainnekuva 6 Viistoilmakuvaupotus 7 Katunäkymä 9

10 Liite 1 Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta 10

11

12

13

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.4.2014 tarkistettu 18.8.2014 Kunta: Kaavan nimi: Mäntsälä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10 Hankenumero: 239 Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 Käsittely:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S

A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1618 12.11.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S S E L O S T U S Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot