Riitta-Marja Leinonen Taideaineiden ja antropologian laitos Oulun yliopisto. HEVOSTARINAT eläin toisena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riitta-Marja Leinonen Taideaineiden ja antropologian laitos Oulun yliopisto. HEVOSTARINAT eläin toisena"

Transkriptio

1 Riitta-Marja Leinonen Taideaineiden ja antropologian laitos Oulun yliopisto HEVOSTARINAT eläin toisena Tutkin väitöskirjassani suomalaista hevoskulttuuria ja hevostaitoja eli hevosen käyttöön, käsittelyyn ja hoitoon liittyvää tietoa ja taitoa. Käytän lähteenä muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aineistoja Hevostarina ja Hevoset sodassa , sekä Ulla-Maija Aaltosen keräämiä kertomuksia kirjaan Kiitos Suomen hevoselle. Kertomusten kautta tutkin sitä, mitä suomalainen ihminen kertoo ihmisen ja hevosen välisestä suhteesta ja vuorovaikutuksesta, mitä merkityksiä hevoselle annetaan ja miten hevosen käyttäytymistä tulkitaan. Tässä yhteydessä keskityn sotahevosesta kertoviin aineistoihin. Hevoset sodassa aineisto kerättiin vuonna 1975 ja siihen saatiin vastaukset 166 ihmiseltä (129 miestä ja 37 naista), kaikkiaan aineistoa kertyi yli 900 sivua. Ulla-Maija Aaltosen vuonna 1989 keräämä aineisto koostuu haastatteluista ja informanttien itse kirjoittamista kertomuksista. Kirjassa on 120 kertomusta, joista 69 on miesten ja 51 naisten kirjoittamia. Osa kertomuksista on hevoselämäkertoja, eli kertojan elämä niiltä osin, kuin siihen hevoset liittyvät. Joillakin kertomukset keskittyivät lapsuuteen, mutta suurin osa kertojista oli aikuisia sota-aikana, ja he keskittyivät sotamuistojen kertomiseen hevosen osalta. Toiseudesta Eläin edustaa mitä suurimmassa määrin toiseutta, vierasta olentoa. Elena Oksa on tutkinut tätä pro gradussaan, minne hän on koonnut muun muassa Elisa Aaltolan ja Steve Bakerin ajatuksia erialisista tavoista nähdä eläin, ja niitä ovat: 1) Nähty eläin, 2) tieteellistetty eläin, 3) häivytetty eläin, 4) inhimillistetty ja samankaltaistettu eläin ja 5) luokiteltu eläin. Nähty eläin on passiivinen objekti, alistettu kohde, jota mennään katsomaan esimerkiksi eläintarhaan. Oksa viittaa tässä feministiseen kritiikkiin, joka on perinteisesti nähnyt katseen vallan välineeksi. Tieteellistetty eläin nähdään lajinsa edustajana erityisesti luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Se kadottaa yksilöllisyytensä ja se hajotetaan joukoksi tutkittavia tosiasioita. Häivytettyä eläintä ei nähdä omana itsenään vaan symbolina jollekin muulle. Oksa ottaa esimerkiksi Mikki Hiiren, joka ei esiinny hiirenä vaan metaforana nokkelalle ihmiselle. Itse hiiri ja sen merkitys eläimenä on häivytetty. 1

2 Inhimillistettyä ja samankaltaistettua eläintä selitetään ihmismäisten ominaisuuksien kautta. Eläintä inhimillistetään perusteetta silloin, kun sen lajityypillistä käyttäytymistä selitetään samoin perustein kuin ihmisen käyttäytymistä. Eläimiä on kautta aikojen luokiteltu monin tavoin. Eri kansoilla on omat tapansa, samoin tieteellisiä luokituksia on monia. Esimerkiksi brittiläinen antropologi Edmund Leach on jakanut eläimet luokkiin sen mukaan, miten kauas ne asettuvat ihmisestä, minästä (self), ja tehnyt seuraavan luokituksen: a) minä, b) lemmikkieläin, c) tuotantoeläin, d) riistaeläin ja e) villieläin. Näistä näkemisen tavoista juuri inhimillistäminen tulee selvästi esille tutkimissani kertomuksissa. Tarkastelemme toiseutta omasta kokemusmaailmastamme käsin, ja eläimen käyttäytymistä tulkitessaan maallikko käyttää usein apunaan juuri inhimillistämistä. Eläimestä muodostettu kuva ei ole siis todellista eläintä kuvaava fakta, vaan representaatio. Minua kiinnostaakin erityisesti se, miten maallikko muodostaa eli konstruoi kuvansa hevosesta, ja miten hän tulkitsee sen käyttäytymistä. Filosofi Leena Vilkka puhuu intentionaalisesta ja behavioristisesta tavasta tulkita hevosta. Näistä voitaisiin myös käyttää nimitystä maallikko- ja tieteellinen teoria. Maallikot yleensä tarkastelevat hevosta intentionaalisena eli tahtovana ja tietoisena olentona, kun tieteen näkökulma on biologisfysiologinen, eikä se oleta eläimellä olevan minuutta. Kun behavioristi kysyy: Miten hevonen toimii? Intentionalisti kysyy: Miltä hevosesta tuntuu? Mitä se haluaa? Yleensä jako ei kuitenkaan ole näin jyrkkä sen enempää maallikkokuin tieteellisissäkään teorioissa, vaan sekoitus molempia. Millainen kuva sota-ajan hevosesta muodostetaan näissä kertomuksissa? Hevonen on niissä persoona, siitä kerrotaan yksilötasolla, toisin kuin tieteellistetyn eläimen kuvassa. Se rinnastetaan ihmiseen monin tavoin roolien, symbolien ja tunne-elämän kautta. Jotkut käyttivät siitä jopa kolmatta persoonapronominia, hän. Siitä puhutaan ystävänä ja perheenjäsenenä. Sodassa suomenhevonen nousi monelle sankarin rooliin ja sen koettiin myös symboloivan isänmaallisuutta. Sodassa olleita hevosia kunnioitettiin veteraaneina, kuten miehiäkin ja niiden kuolemaa saatettiin surra samalla lailla kuin miestenkin. Hevosella koettiin olevan myös rikas tunne-elämä, ja sitä pidettiin viisaana eläimenä. Jaan karkeasti nämä hevoskuvat kolmeen osaan: persoonalliseen hevoseen, symboliseen hevoseen ja tunteiden ja toiminnan kohteena olevaan hevoseen. Persoonallinen hevonen Inhimillistävä puhetapa personifioi hevosen. Sitä ei nähdä niinkään lajinsa edustajana, vaan yksilönä, jolla on omat luonteenpiirteensä ja 2

3 kokemuksensa. Eräs mies kuvailee hyvin elävästi kahden hoidokkinsa luonnetta. Pruuni oli mitätön kooltaan, pitkäkarvainen, vaatimaton työhevonen, mutta muistutti värikästä persoonaa: temperamenttinen, henkisesti vireä, sisukas, vähästä kiitollinen, ailahteleva ja herkästi vaistoava, nöyrä, mutta kuitenkin omaperäinen ja arvaamaton kuin kadehdittava elämäntaiteilija. (SKS KRA HS 1: Kaarto ) Könnistä ei tullut minulle sellaista ystävää kuin Pruunista (---) jotenkin jäimme vieraiksi toisillemme. Könni oli jalomuotoinen, rauhallinen, ainakin näyttävästi piittaamaton tapahtumista, ympäristöstään ja hoitajastaan ja otti kaikenlaiset palvelut vastaan etäisen viileästi kuin sisintään visusti salaava ylimys. (SKS KRA HS 1: Kaarto ) Suomen kielessä eläimistä ei yleensä käytetä kolmatta persoonapronominia, hän. Jotkut käyttävät sitä kuitenkin viitatessaan heille tärkeisiin ja tuttuihin eläimiin. Tutkimassani aineistossa vain muutama kertoja käytti tätä muotoa tietyistä, hänelle tärkeistä hevosista puhuessaan (muista hevosista sanottiin se). Sodan kestäessä hänet kotiutettiin ja muistan, kun hän tuli kotiin. Käytiin hakemassa kirkonkylältä ja hän vielä linkkasi jalkaansa niin kuin sotainvalidi. (Kiitos Suomen hevoselle, Puhakka, s. 286.) Hän oli niin iloinen päästessään kotiin, ja minun pojanmieltäni se kovasti liikutti. Että eläin osasi kertoa kaiken ikävän ja kotiinpaluun riemun samalla kertaa. Se jäi mieleeni vahvasti, miten hän hirnui sekä ikävää että iloa. (Kiitos Suomen hevoselle, Tapanila, s. 291.) Hevonen koetaan voimakkaasti tuntevana eläimenä. Hevosen sanotaan olevan surullinen, iloinen, nolostunut tai vihainen. Sen sanotaan itkevän, iloitsevan, vihaavan, pelkäävän, olevan onnellinen ja tuntevan häpeää. Myös tunnepuoli koettiin viisaudeksi. Kyllä hevonen tuntee niin paljon. Se oli onnellinen kotiinpaluustaan. Hevonenhan on loppujen lopuksi viisas eläin. (SKS KRA HS 2: Mattila ) Kertomuksissa on useita mainintoja itkevistä hevosista ja siitä, kuinka suuret kyyneleet valuvat niiden poskia pitkin. Kysyin asiaa tuntemaltani kokeneelta hevosmieheltä, ja hän sanoi nähneensä hevosen itkevän koti-ikävää, kun se oli tuotu uuteen paikkaan. 3

4 Eläin vaistosi, että taasen oli lähtö edessä. Setä kertoi: Mustan silmistä vuoti vesi virtanaan, se itki. Ja vedet ne tuli minunkin silmistäni, lisäsi setä lopuksi. (SKS KRA HS 1: Kankaanpää ) Moni mainitsee hevosen viisauden. Minkälaista viisautta he tällä tarkoittavat? Yhden kertojan mukaan viisaus ilmeni siinä, että hevonen ei työssään koskaan käyttänyt enempää voimaa kuin oli tarpeen. Hevosen viisauden katsottiin olevan myös hermojen säilyttämistä tiukoissa tilanteissa ja kykyä suojautua vihollisen tulitukselta. Kyllä vastaavia tapauksia sattui näillä yöllisillä retkillä mutta harvat miehet pystyivät tajuamaan sen hetkisiä tilanteita. Yleensä hevoset säilyttivät hermonsa mutta miehet eivät ja siksi ne puskivat pelkoaan ja jännitystään usein hevoseen, jossa ei varmasti ollut vikaa. Normaali hevonen pystyi äkkiä reagoimaan, oli sen oppinut, kun piti mennä nopeasti metsään suojaan avonaiselta maantieltä viholliskoneen äänen kuuluessa. Jokunen laiska tai hidas aiheutti kiroustulvan mutta enemmistö tajusi vaaran läheisyyden. Kyllä hevosella on järkeä, paljon. (SKS KRA HS 4: Salminen ) Hevosen viisaus näyttää näin kertojista liittyvän käytännön tilanteisiin ja se käsitetään ajan ja kokemuksen tuomaksi ominaisuudeksi. Harvemmin puhutaan hevosen älykkyydestä. Eräs kertoja mainitseekin, että hevosen älykkyydestä hän ei tiedä, mutta viisas se on. Selvästikin älykkyys ja nokkeluus katsotaan eri asiaksi kuin viisaus. Hevonen symbolina Sotaan liittyvässä symboliikassa ja mytologiassa hevosta, ja erityisesti suomenhevosta pidettiin isänmaallisuuden symbolina. Sen katsottiin olevan samanlainen kuin suomalaisen ihmisen, sisukas, uhrautuvainen ja vähään tyytyvä, ja kuolevan sankarina isänmaan puolesta. Ymmärsin, että hevonen ja ihminen yhdessä pelastivat Suomen. Ainakin kotirintama olisi lysähtänyt ilman hevosta, sillä mistä olisi ruoka tullut kaikille, ellei maatalous olisi toiminut. (Kiitos Suomen hevoselle, Andersin, s. 332.) Oman maan kohtaloissa sen piti olla mukana pahimmissa vaiheissa. Siitä meillä kotona muistettiin aina Pekalle kiitosta antaa. (Kiitos Suomen hevoselle, Järvelä, s. 347.) Sodassa olleita hevosveteraaneja kunnioitettiin. Niille annettiin paras mahdollinen hoito ja kevyimmät työt, mikäli talossa oli useita hevosia, ja niiden annettiin päättää päivänsä arvokkaasti. Se tarkoitti joidenkin kohdalla lopettamista kotona, jotkut vietiin teurastamolle. Talvisodasta palautettuja huonokuntoisia hevosia saatettiin pitää kotona ja laitumella kesän hyvässä 4

5 hoidossa, mutta syksyn tultua ne lopetettiin, jos ne eivät jaksaneet tehdä töitä tai kärsivät reumatismista ja kylmettyneistä jaloista. Talon sotahevosella oli aina erikoisasema, jonka (se) tuntui tietävän. Sotatarinoissa on kertomuksia sankarihevosista, jotka pelastivat ihmishenkiä. Hevosen palaamista leiriin haavoittunut mukanaan pidettiin erityisenä merkkinä eläimen viisaudesta ja älykkyydestä, vaikka hevonen luultavasti vain kulki opittua reittiä ja pyrki tuttuun ja turvalliseen paikkaan. Kertojien joukossa on enemmän ja vähemmän kokeneita hevosihmisiä, mutta yhteistä heille on, että hevonen halutaan nähdä uhrautuvana sankarina, joka kuoli isänmaansa puolesta ja ymmärsi, mistä sodassa on kysymys. Eräs kertoja sanoo jopa hevosen tehneen sodasta inhimillisemmän. Hevonen tunteiden ja toiminnan kohteena Joissakin tapauksissa omia tunteita projisoitiin hevosiin. Kun oltiin iloisia, hevosenkin katsottiin olevan iloinen, kun tunnettiin häpeää, hevosenkin katsottiin häpeävän. Eräs tottumaton hevosmies tunsi hevosensa häpeävän häntä, kun hän nukahti rekeen, ohjat tippuivat reen jalasten alle ja ohjasivat hevosen tien sivuun. Hevoseni ei tehnyt mitään elettä, mutta ymmärsin, että se häpesi ajajaansa. (SKS KRA HS 4: Salminen ) Hevosesta puhutaan ystävänä ja jotkut löytävät täyden luottamuksen ihmisen ja hevosen välillä. Tämä perustui tiiviiseen yhdessäoloon ja työskentelyyn hevosen kanssa. Suomalaisista sotilaista suurin osa piti hyvää huolta hevosista. Erityisesti talvisodassa joukkojen liikkuvuus ja huolto olivat suuresti hevosista riippuvaisia, koska tykistö liikkui hevosvoimin ja huolto pelasi melkein yksinomaan niiden varassa. Hevonen oli kiintymyksen ja ylpeyden kohde. Oli se merkillistä, miten lyhyessä ajassa nämä ei-hevosmiehet, parhaat yksilöt näistä, pääsivät jo hyviin suhteisiin hevostensa kanssa. Hevonen on tosiaan erittäin herkkä ja viisas. Ne miehet, jotka hevosia kohtelivat hyvin, puhuttelivat niitä, taputtelivat ja jopa halailivat ja paijailivat, pitivät niistä erinomaista huolta. (Kiitos Suomen hevoselle, Puhakka, s. 285.) Meistä tuli pian erottamattomat kaverit. Tulin huomaamaan kuten muutkin, kuinka paljon eläin luottaa ja uskoo ihmiseen. (SKS KRA HS 1: Kantanen ) Silloin hevosista tuli sellaisia ikuisia ystäviä ja kavereita, kun niitten kanssa niin paljon tehtiin töitä. (Kiitos Suomen hevoselle, Nurmi, s. 309.) 5

6 Siihen aikaan jokainen hevonen oli läheinen tuttu ja elinehto, jota hoidettiin niin hyvin kuin voitiin niin kauan kuin mahdollista, jotta se jaksaisi ponnistella päivästä päivään. (Kiitos Suomen hevoselle, Andersin, s. 332.) Vaikka hevoskertomukset ovat usein hyvin tunnepitoisia, kaikkien kertomuksissa se ei korostunut. Vaikka pienestä pitäen olisi hevosmiehenä ollutkin, ei se näkynyt tunteiluna paperilla eikä välttämättä hevosen käsittelyssäkään. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö hevosta olisi kunnioitettu ja sen luontaisia piirteitä otettu huomioon. Hevosia en ehtinyt sääliä siellä rintamalla kun näin, sillä silloin ei ollut aikaa tunteiluun. Mutta kotona tavattiin kyllä niitä, joilla oli numerot lautasilla ja osattiin kunnioittavasti niiden työhön sodassa suhtautua (---) Kyllä ne isännät sen ymmärsivät, ettei hevonen sodasta samana palaa. (Kiitos Suomen hevoselle, Martikainen, s. 257.) Hevosten antaminen sotaan oli kuitenkin vaikeaa. Eräs kertoja palveli hevosmiehenä ja hänet määrättiin ottamaan hevonen itselleen hevosottopaikalta, jonne oli kerätty luovutettavaksi 50 hevosta. Hän valitsi vireän hevosen ja istui jo sen rattailla, mutta alkoi ihmetellä, kun omistaja ei päästänytkään irti ohjista. Hän kysyi mieheltä, oliko hevosessa jotain vikaa, ja silloin tämä vanha isäntä puhkesi kyyneliin. Tuska ja ahdistus oli valtava eläinten puolesta. Tiedän, että moni vanha isäntä olisi ennen lähtenyt itse sille tielle, kun joutui varsasta kasvattamansa lujan ja uskollisen työtoverinsa luovuttamaan sodan kauhuihin. (SKS KRA HS 2: Laakso ) Hevosista suurin osa oli kotikasvatteja, ja ne olivat rakkaita koko perheelle. Niiden kohtalosta rintamalla saatettiin kantaa huolta samalla tavalla kuten miehistäkin. Useimmissa taloissa huoli hevosesta oli samaa syvää huolta kuin huoli ihmisystävästä. Tuohon aikaan ihmisen ja hevosen suhde oli sellainen. (Kiitos Suomen hevoselle, Erkkilä, s. 295.) Kuolleiden hevosten näkeminen oli hankalaa monille miehille, koska hevosen ajateltiin olevan viattoman luontokappaleen, joka kärsi ihmisen mielettömyyden vuoksi. Eräs hevosmies näki kaksi tallillista hevosia kuolevan kranaattitulessa ja sanoi: Ne olivat osa meistä, osa sitä elämää, jota armoton sota tuhosi. Hevosen menettäminen tuntui joistakin miehistä kuin he olisivat menettäneet parhaan ystävänsä. Pruuni-ruuna haavoittui kuolettavasti koneesta ammutuista luodeista. 6

7 tummanpunainen veri pursui paksuna sen sieraimista. Mustanruskeissa silmissä oli äärettömän surullinen, nöyrä katse. Silittelin ystäväni otsaa ja veristä kaulaa ja sopertelin jotakin rauhoittavasti. (---) Mieleeni tuli, että haluaisin itse lähettää Pruunin kuolemaan, mutta tiesin, etten siihen kuitenkaan kykenisi. Sisukkaasti pieni Pruuni seisoi huojuvilla jaloillaan ja painoi riipuksissa olevaa päätään rintaani vasten. Siinä se oli siihen hetkeen saakka, jolloin sen otsaan suunnattu ase laukesi ja Pruuni lyhistyi mustuneelle sannansekaiselle hangelle. (SKS KRA HS 1: Kaarto ) Hevosten kuolemista kertovat tarinat ovat karmeita ja jotkut niistä ovat täynnä kuvottavia yksityiskohtia. Niistä kuvastuu vielä vuosikymmenien jälkeenkin kerrottuna miesten ja naisten kokema kauhu, syyllisyys ja suru. Jotkut sanoivat itkevänsä niitä kirjoittaessaan. Lopuksi Hevosen toiseus näyttäytyy sota-ajan kokeneiden ihmisten kertomuksissa varmasti erilaisena kuin sodan jälkeen syntyneiden sukupolvien kertomuksissa. Kertomukset on kirjoitettu vuotta sodan loppumisen jälkeen ja se toki jättää jälkensä niihin. Niin traumatisoivia kuin sotamuistot saattavatkin olla, niihin liittyy myös nostalgiaa. Elämänkokemus myös muokkaa kertomuksia ja sitä, miten sota-ajan hevonen nähdään. Sodan mahdollisesti sekavat muistikuvat muovautuvat vuosien myötä ja muodostavat ehjemmän kuvan. Nämä kertomukset ovat siis aikakautensa eli ja 1980-lukujen kuvia menneisyydestä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki kertojat muistavat kymmeniä vuosia sitten tuntemiensa hevosten nimet, ulkonäön ja luonteen. Hevoset eivät ole näissä kertomuksissa, paria tapausta lukuun ottamatta, vain hevosia. Kirjoittajien suhtautuminen hevoseen on yleensä hyvin tunteellista. Sekä miehet että naiset säälivät sitä sodan mielettömyydessä, kunnioittivat sitä, pitivät siitä huolta, rakastivat sitä ja kaipasivat sitä. Sotaoloissa sen kanssa tunnettiin kohtalontoveruutta. Kertomuksissa se sekä rinnastettiin ihmiseen että nähtiin ihmisen nöyränä palvelijana. Hevonen oli tärkeä jo siitä yksinkertaisesta syystä, että se oli korvaamaton niin kotipelloilla kuin sotaajan huoltotehtävissäkin. Sen kanssa jouduttiin viettämään paljon aikaa ja hevonen tuli tutuksi kertojille yksilönä. Se nähtiin nimenomaan inhimillistettynä ja samankaltaistettuna eläimenä. Lähteet Arkistolähteet Hevoset sodassa aineisto, niteet 1-4, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto, Helsinki

8 Painetut lähteet Aaltola, Elisa 2004: Eläinten moraalinen arvo. Vastapaino.Tampere. Clifford Geertz 1993 (1983): Common Sense as a Cultural System. Local Knowledge. Fontana Press, GB. Kiitos Suomen hevoselle siitä, että se oli mukana sotatiellä ja kärsi ja kesti Suomen ankarina vuosina. Toim. Ulla-Maija Aaltonen. Art House, Helsinki (1991). Noske, Barbara 1997: Beyond Boundaries Humans and Animals. Black Rose Books. USA. Oksa, Elena: Eläin kulttuurin toisena Stewen, R. W. 1997: Hevonen puolustusvoimissamme. Suomenhevonen Suomen puolesta Toim. Ilmari Ojala. Karisto Oy, Hämeenlinna. Vilkka, Leena 2003: Hevosen hyvä elämä. Hevosen käsittely ja käyttäytyminen. Toim. Virpi Nieminen. Art House, Helsinki. 8

Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana

Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana Riitta-Marja Leinonen Oulun yliopisto riitta-marja.leinonen@oulu.fi Kuva: Museovirasto Hevonen oli arvokkain kotieläin suomalaisilla tiloilla aina 1950- ja 1960-luvuille

Lisätiedot

riiiift=/1 II! J; flrt- 1=-111. 4

riiiift=/1 II! J; flrt- 1=-111. 4 riiiift=/1. II! J; flrt- 1=-111. 4 Virtahepo olohuoneessa Tommy Hellsten Virtahepo olohuoneessa KIRJAPAJA OY HELSINKI Tommy Helistenin muuta tuotantoa Elämän lapsi, 10. painos Ihminen tavattavissa, 4.

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Toivoa ja toipumista kodeissa

Toivoa ja toipumista kodeissa Toivoa ja toipumista kodeissa Kansainvälisen adventtikirkon naistyön jaoston tuottama materiaali pienryhmäkokoontumisille. Kahdeksan aihetta rohkaisuksi ja rakennukseksi. 1 Sisältö Johdanto - Toivoa ja

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen.

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen. 1 Hei, haluaisin kiittää kirjasta. Se oli todella koskettava ja rehellinen. Olet varmaan saanut paljon samaa palautetta. Itkin hillittömästi kun luin sitä. Kiitos kun kirjoitit kirjan ja jaoit surusi meidän

Lisätiedot

Salli Suorsa Pertti Vilander. Pentuneuvola WSOY

Salli Suorsa Pertti Vilander. Pentuneuvola WSOY Salli Suorsa Pertti Vilander Pentuneuvola WSOY Pertti Vilander Salli Suorsa Pentuneuvola Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Pertti Vilander ja Salli Suorsa ja WSOY 2013 Piirrokset s. 58 ja 59 Kaisa

Lisätiedot

Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas

Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas Mailis Janatuisen teksteistä muokannut Outi Paukkunen Tämän oppaan kysymykset on suunnattu pääasiassa 10-12-vuotiaille, mutta hätätilassa niitä voi käyttää 7-14

Lisätiedot

Suomalaisen lapsuuden haavat

Suomalaisen lapsuuden haavat Suomalaisen lapsuuden haavat Pyrkiessämme ymmärtämään sitä henkistä väkivaltaa ja tuhansien ihmisten pahoinvointia, joka päivä päivältä enemmän astuu esiin maassamme, voimme tuskin lähestyä asiaa paremmin

Lisätiedot

VELI-MA TTI TOIVONE N RIITTA ASIKAI NE N USKOTAIALA NLP AJATTELUKIRJA 1

VELI-MA TTI TOIVONE N RIITTA ASIKAI NE N USKOTAIALA NLP AJATTELUKIRJA 1 USKOTAIÄLÄ VELI-MA TTI TOIVONE N RIITTA ASIKAI NE N USKOTAIALA NLP AJATTELUKIRJA 1 Veli-Matti Toivonen ja Riitta Asikainen Graafinen suunnittelu: Samppa RaotalFolio Taitto: Harri Taskinen 1 -lk Vaihallankatu

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

LAPSET UUSPERHE-EROSSA

LAPSET UUSPERHE-EROSSA LAPSET UUSPERHE-EROSSA REETTA LAHTI SISÄLTÖ JOHDANTO 1 AVIOERO 2 Mikä se on? Kuka ja ketkä eroavat? Mitkä asiat muuttuvat? Miten roolit muuttuvat? Tilastoja Suomesta UUSPERHE 4 Mikä se on? Ketkä kuuluvat

Lisätiedot

JOHDANTO 1 AVIOERO 2 UUSPERHE 4 UUSPERHE-ERO 6 LAPSEN SILMIN JA AIKUISEN SUUSTA 7 MITEN TOIMIN AIKUISENA UUSPERHE-EROSSA? 8 LOPUKSI 10 LÄHTEET 11

JOHDANTO 1 AVIOERO 2 UUSPERHE 4 UUSPERHE-ERO 6 LAPSEN SILMIN JA AIKUISEN SUUSTA 7 MITEN TOIMIN AIKUISENA UUSPERHE-EROSSA? 8 LOPUKSI 10 LÄHTEET 11 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 AVIOERO 2 Mikä se on? Kuka ja ketkä eroavat? Mitkä asiat muuttuvat? Miten roolit muuttuvat? Tilastoja Suomesta UUSPERHE 4 Mikä se on? Ketkä kuuluvat uusperheeseen? Erilaiset kokoonpanot

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

OLE OMA ITSESI Sri Ramana Maharshin Opetukset Editoinut: David Godman ARKANA PENGUIN BOOKS

OLE OMA ITSESI Sri Ramana Maharshin Opetukset Editoinut: David Godman ARKANA PENGUIN BOOKS 1 OLE OMA ITSESI Sri Ramana Maharshin Opetukset Editoinut: David Godman ARKANA PENGUIN BOOKS 2 Koska Arthur Osbornen kokoamaa kirjaa Ramana Maharshin opetuksia eikä Helmer Sanden kokoamaa kirjaa Intian

Lisätiedot

Luku II Tulikoe Dufalas; Dor Gornad Vuosi 1416 Sekasorron aikakausi

Luku II Tulikoe Dufalas; Dor Gornad Vuosi 1416 Sekasorron aikakausi Luku II Tulikoe Dufalas; Dor Gornad Vuosi 1416 Sekasorron aikakausi Useimmilla ihmisillä on voimakas harhaluulo ettei kohtalottomista ihmisistä voi ennustaa. Tämä on väärä olettamus, mutta myös osittain

Lisätiedot

Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta. Nijole Dembinskas & Nils Holmberg. Käännös: Maija Elomaa.

Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta. Nijole Dembinskas & Nils Holmberg. Käännös: Maija Elomaa. 1 Valkoinen ulkopuolelta, mutta musta sisältä kokemuksia dialektisesta käyttäytymisterapiasta Nijole Dembinskas & Nils Holmberg Käännös: Maija Elomaa. Aikuinen mutta herkkä kuin teini-ikäinen Jokainen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

MANSIKKI VAI NUMEROSARJA? Lehmien nimeämisen merkitykset ja muutokset

MANSIKKI VAI NUMEROSARJA? Lehmien nimeämisen merkitykset ja muutokset ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 20 1/2013. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_13/kaarlenkaski_saarinen.pdf] Katsaus MANSIKKI VAI NUMEROSARJA? Lehmien nimeämisen

Lisätiedot

Lähimmäinen. Armo arjessa. Evankeliointinumero. Jumalan armon todeksi kokeminen tuo elämään toivon

Lähimmäinen. Armo arjessa. Evankeliointinumero. Jumalan armon todeksi kokeminen tuo elämään toivon KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 2-2008 Lähimmäinen Evankeliointinumero Armo arjessa Jumalan armon todeksi kokeminen tuo elämään toivon YLISTYS JUMALAN IÄISELLE ARMOLLE, JOKA ON TARJOLLA TÄNÄÄN!

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä Pablo Andrés Parantumisihmeistä 1 2 Pablo Andrés Parantumisihmeistä Rukouksen parantava voima www.spontaani-parantuminen.info www.betterworld.eu 3 Original in German: Die heilende Kraft des Betens Über

Lisätiedot

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN TEKIJÄLTÄ! KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WSOY KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Jonnan uusi elämä. edessä, ja olisi kasvot kalpeina juossut ulos koko rakennuksesta. uskomattomalla tavalla kaikkien kokemiensa kärsimysten

Jonnan uusi elämä. edessä, ja olisi kasvot kalpeina juossut ulos koko rakennuksesta. uskomattomalla tavalla kaikkien kokemiensa kärsimysten Jonnan uusi elämä Älköön tämä kertomus masentako ketään, vaan saakoon meidät ajattelemaan esittämämme asian vakavuutta ja laajuutta. Ahdistavasta suhteesta irtautuminen on vasta uuden elämän alku, ja kaikenlaisessa

Lisätiedot

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA?

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? Saana Siltasalmi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Siltasalmi, Saana. Lapsuus päihdeperheessä

Lisätiedot

Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille Kimmo Hätinen

Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille Kimmo Hätinen Jäsenlehti 2/2014 Jäsenlehti 2/2014 Puheenjohtajan palsta: Avoimuus, luottamus ja ystävällisyys 3 Taru Kaivola Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot