KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1(14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1(14)"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1(14) Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-17:41 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 81 Pöytäkirjan tarkistus 5 82 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 83 Laskujen hyväksyjät vuonna Melonsaaren katusuunnitelmien jatko 8 85 Kiinteistöjen vuokrat v Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen 11 enimmäiskuljetusmaksut 87 Kaupungin perimät maksut jäteyrittäjiltä kiinteistönhaltijan 12 järjestämästä jätteenkuljetuksesta 88 Tiedoksi 13

2 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 2(14) Tekninen lautakunta OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kankimäki Heikki puheenjohtaja Kakkuri Ari varapuheenjohtaja Sipponen Hellevi jäsen Uusoksa Aila jäsen Rapo Markku jäsen MUU Montonen Tapio tekninen johtaja Holttinen Tero sihteeri Savela Raimo kunnallistek.päällikkö Kanko Matti rakennuttajapäällikkö POISSA Kässi-Jokinen Saara jäsen Mäkiaho Tarmo jäsen Rautanen Milla kaup.hall edustaja Laurila Leena kaup.hall.pj Louna Timo kaupunginjohtaja Pohjonen Hannu kiinteistöpäällikkö Luoma Ulla palvelupäällikkö Syrjälä Lauri nuorisovalt.edustaja ALLEKIRJOITUKSET Heikki Kankimäki puheenjohtaja Tero Holttinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Keuruulla, joulukuun 27. päivänä 2013 TARKASTUS Markku Rapo Aila Uusoksa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä teknisten palvelujen toimistossa joulukuun 27. päivänä v klo Toimistonhoitaja Tero Holttinen

3 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 3(14) Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEK 80 Teknisen lautakunnan kokous on kutsuttu koolle :n 4 mukaisesti lähettämällä kokouskutsu ja esityslista. Kunnallislain mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Ehdotus: päätösvaltaiseksi. Päätös: päätösvaltaiseksi. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja

4 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 4(14) Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkistus TEK 81 Keuruun kaupungin toimintasäännön mukaan toimieli men pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina merkintä pöytäkir jan tarkastuksesta sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöy täkirja on ollut ylei sesti nähtävänä. Pöytäkirja on pidetty ylei sesti nähtävänä kokousta seuraavana keskiviikkona klo 10:00-15:00 teknisten palvelujen toimistossa. Päätösehdotus: Teknisen lautakunnan pöytäkirja hyväksy tään kahden kokouk sessa valittavan pöytäkirjan tarkastajan toi mesta. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Saara Kässi-Jokinen ja Markku Rapo. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Markku Rapo ja Aila Uusoksa.

5 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 5(14) Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen TEK 82 Ehdotus: Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 6(14) Tekninen lautakunta Laskujen hyväksyjät vuonna 2014 TEK 83 Keuruun kaupungin jokainen toimielin nimeää vuosittain tulosaluekohtaiset vastuuhenkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät ostolastut ja tositteet. Tekniset palvelut esittää, että menotositteet hyväksyvät asianomaisten tulosalueiden esimiehet, tai heidän sijaisensa. Tällä hetkellä esimiehet ovat; hallinto, tekninen johtaja Tapio Montonen, rakennuttajapäällikkö Matti Kanko. Kunnallistekniikka, kunnallistekniikan päällikkö Raimo Savela, sijaisena Petri Pummila. Tilapalvelu, kiinteistöpäällikkö Hannu Pohjonen, sijaisena Ismo Puttonen. Tukipalvelut, palvelupäällikkö Ulla Luoma, sijaisena Eija Karjalainen. Edelleen teknisellä johtajalla on hyväksymisoikeus kaikkien tekniset lautakunnan alaisten tulosalueiden osalta. Lisäksi kukin tulosalueen esimies voi viranhaltijapäätöksellä antaa menotositteiden hyväksymisvaltuuden tulosyksikön esimiehelle. Päätösehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää, että laskujen hyväksyjät vuonna 2014 ovat, a) Hallinto, tekninen johtaja Tapio Montonen b) Rakennuttaminen, rakennuttajapäällikkö Matti Kanko c) Kunnallistekniikka, Kunnallistekniikan päällikkö Raimo Savela ja sijaisena Petri Pummila d) Tilapalvelu, kiinteistöpäällikkö Hannu Pohjonen ja sijaisena Ismo Puttonen e) Tukipalvelu, palvelupäällikkö Ulla Luoma ja sijaisen Eija Karjalainen f) Teknisellä johtajalla on hyväksymusoikeus kaikkien teknisen lautakunnan alaisten tuloasalueiden osalta g) Tulosalueen esimies voi viranhaltijapäätöksellä antaa menotositteiden hyväksymisvaltuuden tulosyksikön esimiehelle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 7(14) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Melonsaaren katusuunnitelmien jatko 47/ /2012 TEK Tekninen toimi on käynnistänyt tammikuussa 2012 Melonsaares sa sijaitsevien Melonsaarentien osan ja Kortesalmentien osan sekä Puistopolun kaavakatujen perusparannussuunnittelun. Melonsaarentie on rakentunut suurelta osin alkujaan vanhalle Haapamäki- Keu ruu väliselle ratapenkalle. Melonsaarentien liittymä VT 23 :lle on ra ken nettu ny kyiselle paikalleen vuonna Kortesalmentietä ja Puis to pol kua ei ole varsinaisesti rakennettu kaavakaduiksi vaikka ovatkin voimas sa olevan asemakaavan mukaisia katuja. Kortesalmentie si jaitsee jolta kin osin kaavatontin puolella. Alueen vesihuolto on sa neerattu Keu ruun Veden toimesta vuoden 2011 aikana. Samalla on tonttijoh dot uusittu kiinteistöille. Perusparannussuunnitelman on laa tinut ve si huoltoinsinööri Heikki Luoma-aho. Vuoden 2012 aikana Melonsaarentietä on runkovaiheen osalta rakennettu seuraavasti: Melonsaarentie 380 metriä (leveys 5,5-6.5 m), Kortesalmentie noin 310 m ( leveys 4,5 m) sekä puistopolku n. 60 metriä (leveys 4,0 m). Salaojitus ja sadevesiviemäröinti on rakennettu tarvittavilta osin. Kadut on toteutettu matalilla avo-ojilla. Perusparenettavalle osalle on uusittu katuvalaistus. Vuoden 2013 aikana vanha katuvalaistus puretaan pois ja alueen luiskat ja ojat viimeistellään sekä tiet musketetaan 0-16 mm murskeella. Tekninen toimi on tilannut Keuruun Veden vesihuoltoinsinööri Heikki Luoma-aholta alueen tiestön loppuosan suunnittelun. Melonsaarentietä perusparannetaan n. 100 metrin matkalta pinnaltaan 5 metriä leveänä sekä n. 50 metrin osalta, Ämmänkallion tienhaarasta eteenpäin pinnaltaan 3,5 metriä leveänä. Kortesalmentie toteutetaan loppuosaltaan n. 50 metrin matkalta, pinnaltaan 3,5 metrin levyisenä. Tiestön loppuosan katuvalaistus uusitaan. Tiet toteutetaan pääosin 0,70 metrin kerroksilla sekä eristetään suulakepuristetulla eristeellä. Salaojat rakennetaan tarvittavilta osin. Pintakuivatus toteutetaan matalilla avo-ojilla. Myös kalliota joudutaan louhimaan tiealueelta. Suunnitelma, liite no 1. Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö, Raimo Savela. Päätösehdotus: Tekninen johtaja

8 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 8(14) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta merkitsee Melonsaarentien katusuunnitelmien jatkon tietoonsa saatetuksi ja asettaa suunnitelmat yleisesti nähtäville maankäyttö ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kirjeitse suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Päätös: TEK 84 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Melonsaarentien katusuunnitelmien jatkon suunnitelmat on asetettu yleisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti, väliseksi ajaksi. Muistutusten tekomahdollisuudesta on ilmoitettu siten, kun asianomaisista kunnallisista ilmoituksista on säädetty. Määräaikaan mennessä suunnitelmasta ei jätetty yhtään muistutusta. Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö. Päätösehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta vahvistaa nähtävillä olleen Melonsaarentien katusuunnitelmien jatkon katusuunnitelman. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 9(14) Tekninen lautakunta Kiinteistöjen vuokrat v TEK 85 Tilapalvelun hallinnassa olevien asuinhuoneistojen vuokria korotetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaan noin 5 %. Uudet vuokrat astuvat voimaan alkaen. Liitteessä no 1 on esitetty rakennuskohtaiset asuntojen vuokrat. Valmistelija, kiinteistöpäällikkö Hannu Pohjonen. Päätösehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy liitteessä esitetyt vuokrantarkistukset asuinhuoneistoihin alkaen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (14) Tekninen lautakunta Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen enimmäiskuljetusmaksut TEK 86 Nykyisin käytössä olevat enimmäiskuljetusmaksut ovat tulleet voimaan alkaen. Liite 2 a Jäteyrittäjien kanssa käydyissä neuvotteluissa todettiin tarve tarkistaa enimmäiskuljetusmaksuja. Korotus maksuihin perustuu jätteenkäsittelymaksujen (kaatopaikka 30 % ja bio 4,3 %) ja kuljetusindeksin (1,7 %) nousuun. Jäteyrittäjät esittävät kaatopaikkajätteen enimmäiskuljetusmaksujen bruttohinhoihin eri astiakokojen ja jätelajien kohdalle korotusta nykyisiin maksuihin keskimäärin 7,7 % alkaen. Hinnat sisältävät alv 24 %. Liite no 2. Valmistelija, kunnallistekniikan päällikkö. Päätösehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy liitteessä no 2. olevat uudet kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen enimmäiskuljetusmaksut alkaen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (14) Tekninen lautakunta Kaupungin perimät maksut jäteyrittäjiltä kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta TEK 87 Keuruun kaupungin kunnallistekniikka sekä jäteyrittäjät ovat sopineet, että kaupunki veloittaa kaupungille jätehuollon lainmukaisesti jäävistä velvoitteista aiheutuvat kustannukset suoraan jäteyrittäjiltä astioiden tyhjennyskertojen ja eri astiakokojen perusteella. Nykyisin voimassa olevat tyhjennyskertamaksut ovat olleet voimassa lähtien. Kustannustason nousun perusteella maksuja tarkistetaan alla olevasti noin 4 %. hinnat alv 0 % nykyinen uusi hinta jätesäkki 0,80 0,83 / tyhjennyskerta jäteastia 240 l 0,80 0,83 / tyhjennyskerta jäteastia 360 /390 l 0,95 0,99 / tyhjennyskerta jäteastia 600 /660 l 1,18 1,23 / tyhjennyskerta jätekontti 4 m3 4,90 5,00 / tyhjennyskerta jätekontti 6 m3 7,30 7,59 / tyhjennyskerta jätekontti 7 m3 9,70 10,00 / tyhjennyskerta puristinkontti 13,30 13,83 / tyhjennyskerta Päätösehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy jäteyrittäjiltä perittävät astiakohtaiset tyhjennyskertamaksut, jotka astuvat voimaan Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (14) Tekninen lautakunta Tiedoksi TEK 88 Häkkisen laituriosakaskunnan avustusanomus, yhteislaiturin rakentamisen kustannuksiin. Avustusanomus liitteenä no 3. Saapunut posti, tiedoksitulleet Päätösehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi. Päätös

13 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (14) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perus teet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. Pykälät 80-83, 88 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oi kaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HvalL 3 :n mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusvi ranomainen -ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään postiosoite sähköpostiosoite faksi Keuruun tekninen lautakunta Multiantie KEURUU Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaa timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitetta va.

14 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (14) VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja vali tus ai ka Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Valitusaika Kunnallisvalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika Hallintovalitus, pykälät päivää Valitusaika Muu valitusviranomai nen, osoite ja posti osoite pykälä 30 päivää Valitus kir ja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus kir jassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitetta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Vali tusasiak ir jo jen toi mitta minen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää pos titse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätieto ja 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

KEURUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2015 1 (13)

KEURUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2015 1 (13) KEURUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2015 1 (13) Tekninen lautakunta AIKA 04.02.2015 klo 17:30 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot