KIEKKOKIERROS JA VÄHÄN JOTAIN MUUTA Joukkuepalloilulajien painotukset maakuntalehtien urheilusivuilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIEKKOKIERROS JA VÄHÄN JOTAIN MUUTA Joukkuepalloilulajien painotukset maakuntalehtien urheilusivuilla"

Transkriptio

1 KIEKKOKIERROS JA VÄHÄN JOTAIN MUUTA Joukkuepalloilulajien painotukset maakuntalehtien urheilusivuilla Antti Rämänen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Antti Rämänen. Kiekkokierros ja vähän jotain muuta Joukkuepalloilulajien painotukset maakuntalehtien urheilusivuilla. Turku, kevät 2008, 77 s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka, viestintäalan koulutusohjelma, medianomi (AMK). Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla eri joukkuepalloilulajien asemaa viidessä maakuntalehdessä ja pohtia syitä eroavaisuuksiin. Palloilulajien määrä on kasvanut ajan myötä, mutta urheilusivujen tilat eivät voi venyä loputtomiin. Toimitukset joutuvat jatkuvasti tekemään valintoja eri urheilu-uutisten välillä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää urheilutoimitusten tapoja hoitaa palloilu-uutisointi ja verrata esimiesten näkemyksiä tutkimuksessa saatuihin tietoihin sekä levikkialueiden palloilujoukkueiden yleisökeskiarvoihin. Aineisto on kerätty kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti. Viiden maakuntalehden urheilutoimitusten esimiehiä on haastateltu teemahaastattelua käyttäen. Haastatteluista neljä tehtiin puhelimitse ja yksi paikan päällä toimituksessa. Haastatteluiden kestot vaihtelivat 30 minuutista 55 minuuttiin. Kvantitatiivisessa osuudessa on tehty seurantatutkimus lehtien urheilusivuista aikavälillä Päiviä otantajaksolle tuli yhdeksän ja lehtien numeroita tutkimukseen otettiin yhteensä 45. Lopussa esitetyt luvut levikkialueiden palloilujoukkueiden yleisökeskiarvoista perustuvat urheiluliitoilta ja -seuroilta saatuihin tietoihin. Haastatteluissa kriteereiksi eri palloilulajien seurantaan nousivat yleisömäärät, paikalliset perinteet, joukkueiden menestys, harrastajamäärät, lajin kansainvälinen suosio, levikkialueen etäisyydet ja sarjaohjelmien aikataulut. Seurantatutkimuksen tuloksissa jääkiekko oli odotetusti suurin palloilulaji. Kaikkiaan 350 palloilujutusta 51,7 prosenttia käsitteli jääkiekkoa. Seuraavina tulivat lentopallo (14, 9 prosenttia) ja koripallo (12,0 prosenttia). Asiasanat: urheilu, journalismi, urheilujournalismi, palloilulajit, maakuntalehti, kvalitatiivinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, teemahaastattelu

3 ABSTRACT Antti Rämänen. Hockey Matches and More Regional newspapers emphasis on team sports. Turku, spring pages, 2 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Turku unit, Degree Programme in Communication and media. The aim of my thesis is to compare how various team sports are represented in five Finnish regional newspapers. The amount of team sports has increased but the space given to the sport section can t be stretched endlessly. Sports departments have to make choices between different sports. Second aim is to classify the different ways of covering team sports news and to compare the editors views to the results from the empiric part of my thesis, as well as the attendance averages of the sports events occurring in the newspapers circulation areas. The material was collected using both quantitative and qualitative methods. The editors of the five regional newspapers have been interviewed using theme-interviewing. Four were interviewed by phone and one face-to-face. The interviews were from 30 to 55 minutes. I researched the particular regional newspapers between January 27 th and February 4 th 2008, a period lasting nine days and including 45 issues. The numbers of the attendance averages, which are presented in the end of the thesis, are based on the information I collected from the sports associations and clubs. The results of my thesis tell that criteria for monitoring team sports are general attendance, amateur participants, local traditions, international and national popularity of the particular sports, game schedules and distances in the newspaper circulation area. This thesis shows that ice hockey is predictably the most popular team sports in these five regional newspapers; 51.7 percent of the 350 researched articles dealt with it. The next two most comprehensively covered team sports are volleyball (14.9 percent) and basketball (12.0 percent). Keywords: sports, journalism, team sports, regional newspapers, quantitative research, qualitative research, theme-interview

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 HAASTATELTAVIEN ESITTELY 8 3 PALLOILUSARJOJEN SEURANTA LAJEITTAIN Jääkiekko Jalkapallo Koripallo Lentopallo Salibandy Pesäpallo Muut palloilulajit 25 4 UUTISOINTITAVAT Omat toimittajat ja avustajat Linjanveto juttutyyppien käytössä Kuvapolitiikka palloilujutuissa 37 5 SEURANTATUTKIMUKSEN TULOKSET Palloilulajien jakauma maakuntalehtien urheilusivuilla Kolmen eniten tilaa saaneen lajin asema eri lehdissä Jakauma juttutyypeittäin Otteluselostus Uutinen Taustajuttu Ennakkojuttu Henkilöjuttu Jakauma juttukokojen mukaan Isot jutut Keskikokoiset jutut Lyhyet jutut Kuvien käyttö palloilujutuissa 64

5 6 TULOKSET SUHTEUTETTUNA YLEISÖMÄÄRIIN 66 7 YHTEENVETO 73 LÄHTEET 75 LIITTEET 78 Liite 1: Otoskortti 78 Liite 2: Haastatteluiden teemat 79

6 1 JOHDANTO Idea joukkuepalloilulajien painotuksia käsittelevään opinnäytetyöhöni sai alkunsa työskennellessäni Turun Sanomien urheilutoimituksessa harjoittelijana ja avustajana syksyllä Paikallisen palloilujoukkueen valmentaja lähetti toimitukseen sähköpostin, jossa hän ilmaisi tyytymättömyytensä lehdessä vallitsevaan linjaan. Sarjakausi oli jo puolessa välissään, eikä kyseisestä joukkueesta ollut kirjoitettu ainuttakaan uutisjuttua tai otteluraporttia. Siitä heräsi kysymys, miksi tietyt lajit ja joukkueet pääsevät lehdissä näkyville ja toiset eivät. Tutkielmassa on käytetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tiedonkeruumenetelmiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, ). Tein seurantatutkimuksen lehtien urheiluosastoista ja listasin ylös kaikki kotimaan joukkuepalloiluun liittyvät jutut. Maakuntalehtiä on viisi ja jokaisesta lehdestä mukana on yhdeksän numeroa. Yhteensä tutkimuksessa on mukana siis 45 numeroa. Lisäksi haastattelin lehtien urheilutoimitusten esimiehiä helmi-maaliskuussa 2008 teemahaastattelua (emt., ) käyttäen. Tutkielman lopussa haastattelu- ja seurantatuloksia verrataan vielä kauden yleisömääriin. Valitsin tutkittaviksi maakuntalehdiksi Aamulehden, Turun Sanomat, Keskisuomalaisen, Satakunnan Kansan ja Karjalaisen. Halusin mukaan levikkimäärältään erikokoisia lehtiä, jotka ovat eri puolilta Suomea. Myös oletukset eri alueiden palloilutarjonnan eroista vaikuttivat lehtien valintaan. Olen vastannut sarjakauden aikana pääasiassa lentopallon miesten SMliigassa pelaavan Raision Loimun otteluselostuksista ja uutisista Turun Sanomissa. Omalla työlläni en ole otantajakson aikana kuitenkaan vaikuttanut lentopallon näkyvyyteen lehdessä, vaan olen vain ne jutut, joita minulta on toimituksesta tilattu. Valtavaksi paisunut urheilulajien määrä vaikuttaa sekä lajeihin että sanomalehtiin. Ensinnäkin uuden urheilulajin on urheilulajien välisessä tiukassa kilpailutilanteessa entistä vaikeampi päästä julkisuuteen. Julkisuus on muuttunut lähes elinehdoksi urheilulajeille. (Suuronen 1995, 5.)

7 7 Palloilulajeja harrastetaan ja seurataan Suomessa todella paljon, eikä kaikkia alan toimijoita voi mitenkään miellyttää yhtäaikaisesti. Lehtien urheilusivujen tilat ja resurssit ovat rajalliset. Päivittäinen sivujen rakentaminen vaatii jatkuvaa lajien keskinäistä painottamista ja uutiskriteerien mittaamista. Halusin kuulla eri lehtien urheilupäälliköiden omat näkemykset aiheestani, koska he ovat jatkuvasti näiden valintojen edessä. Maakunnan joukkueen pelaaminen SM-sarjassa tai urheilijan kilpaileminen kansallisella huipputasolla lisää koko lajin seurantaa. Seuraamisaktiivisuus on kiinni myös menestymisestä. Pelkkä paikallisen joukkueen kamppaileminen SM-sarjan häntäpäässä ei vielä riitä toimituksen seurannan oleelliseen lisääntymiseen. Ratkaisevinta on, mikä katsotaan lukijoiden mielestä olevan kiinnostavaa. (Nieminen 2004, 64.) Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla eri joukkuepalloilulajien asemaa viidessä maakuntalehdessä ja pohtia syitä eroavaisuuksiin. Uskon, että tutkimustulokset auttavat myös urheiluseurojen henkilöstöä ymmärtämään lehtien valintoja paremmin. Toisaalta aihe saattaa herättää vielä lisää kysymyksiä siitä, toimivatko urheilutoimitukset oikeudenmukaisesti alueensa urheiluseuroja kohtaan. Toimituksille opinnäytetyöni tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa muiden lehtien valintoihin ja näkemyksiin aiheesta. Myös työn loppupäässä esitetyt listat kunkin lehden levikkialueiden palloilujoukkueiden yleisömääristä saattavat kiinnostaa toimituksia paljonkin.

8 8 2 HAASTATELTAVIEN ESITTELY Tässä luvussa esitellään tutkielmaa varten haastatellut esimiehet. Kolmannessa luvussa esimiehet kertovat, mitä palloilusarjoja ja -joukkueita heidän lehdissään seurataan, ja neljännessä luvussa, miten niitä seurataan. Näitä tietoja verrataan viidennessä luvussa seurantatutkimuksella saamiini tuloksiin. Halusin mukaan maakuntalehtiä, jotka ovat levikiltään erikokoisia (TAULUKKO 1) ja omaavat keskenään vaihtelevia palloiluperinteitä. Esimerkiksi Karjalaisen alueella koripallo on vahva laji, kun taas Satakunnan Kansan levikkialueella sitä ei esiinny pääsarjatasolla ollenkaan. Toisaalta Keskisuomalaisen alueelta ei ole joukkuetta jalkapallon pääsarjassa, mutta Turun Sanomilla ja Aamulehdellä on molemmilla kaksi seurattavaa joukkuetta. Haastattelin esimiehistä neljä puhelimitse ja vain Turun Sanomien Kalle Virtapohjan paikan päällä. Kaikkien haastateltavien kanssa käytiin läpi samat teemat, mutta kysymyksenasettelut vaihtelivat hieman. Urheilutoimitusten esimiesten tehtäviin kuuluu osaston töiden suunnittelu ja järjestäminen, juttuaiheiden ideointi sekä toimitusorganisaatiosta riippuen erilaisia hallinnollisia tehtäviä (Vuorinen 2007, 37). Kari Haavisto (s Tampere) on työskennellyt Karjalaisen urheilutoimituksen esimiehenä vuodesta 1999 lähtien. Sitä ennen hän toimi saman lehden urheilutoimittaja kolme vuotta. Vuosina Haavisto oli urheiluavustajana Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa. Urheilijataustaltaan Haavisto on jalkapalloilija. (Kanerva 2006, 69.) Haavisto arvioi, että Karjalaisessa palloilulajit saavat noin 60 prosenttia koko urheiluosaston palstatilasta. Vesa Laitinen (s Iisalmen mlk.) on ollut Aamulehden uutispäällikkö vuodesta 2003 alkaen. Hän toimi Aamulehden urheilutoimittajana ja oli sitä ennen Savon Sanomien urheiluavustajana vuosina Laitinen valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna (Kanerva 2006, 92.) Aamulehdessä palloilulla on hyvinkin merkittävä rooli.

9 9 Palloilulajien osuus meidän urheilusivuilla on aika dominoiva ja siihen on kaksi pääselitystä. Se, että jääkiekko on Tampereella perinteisesti vahva laji. Jalkapallossa on ollut Suomen ykkösjoukkue viime vuodet. Se korostaa jalkapallon seurantaa. Sarjat ovat selkeitä kokonaisuuksia. Pystymme etukäteen linjaamaan, miten seuraamme niitä alenevalle tasolle. Yksilölajien kanssa se on hankalaa, koska kilpailut ovat yksittäisiä. Tämän vuoksi on omiaan, että palloilulajit saattavat ylikorostua. (Laitinen, Aamulehti) Matti Majasaari (s Pori) on työskennellyt Satakunnan Kansan urheilutoimituksen esimiehenä vuodesta 2003 lähtien. Hän oli samassa lehdessä urheilutoimittajana vuosina (Kanerva 2006, ) Ari Mäntylä (s Ilmajoki) on ollut Keskisuomalaisen urheilutoimituksen esimies vuodesta 2003 alkaen. Sitä ennen Mäntylä oli Keskisuomalaisen urheilutoimittajana ja Hän työskenteli välissä vapaana toimittajana. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi Mäntylä valmistui vuonna (Kanerva 2006, 101.) Palloilu on saanut lehdissä kohtuuttomasti tilaa. On kuitenkin kyse sellaisista otteluista, joita pelataan säännöllisesti. Juuri mitään urheilumuotoa ei seurata joka viikko kaksi kertaa näin. Mulle se olennainen asia on, että ei niiden taidot viikossa kovin paljoa muutu. Kulttuuritoimittaja käy näytelmän ensi-illassa, mutta ei se siellä käy joka viikko arvioimassa, että miten näyteltiin. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Kalle Virtapohja (s Kouvola) on ollut Turun Sanomien urheilutoimituksen päällikkö vuodesta 2001 toimittuaan ensin vuoden lehdessä urheilutoimittajana. Sitä ennen Virtapohja työskenteli Savon Sanomien urheilutoimittajana vuosina ja Keskisuomalaisen urheilutoimittajana Hän valmistui filosofian tohtoriksi vuonna (Kanerva 2006, 129.) Virtapohja kertoo, että vaikka palloilulajit ovat iso kokonaisuus urheilusivuilla ja sitovat paljon työvoimaa, ne eivät saa kuitenkaan viedä päähuomiota. Pyritään siihen, että sarjaottelulla ei tarvitsisi aloittaa osastoa. Jos jääkiekkoottelu on lähtöjuttuna, niin emme ole kokonaisuudessa onnistuneet. Mieluummin jos löytyy joku oman toimittajan uutisjuttu tai reppari ykkösjutuksi. Tarjotaan lukijoille se, että tilaamalla Turun Sanomia saa oman toimittajan tekemän ykkösjutun. Tällaiset sarjarutiinit jäävät sen alle. (Virtapohja, Turun Sanomat)

10 10 Joukkuepalloilulajit vievät suuren osan sanomalehtien urheilusivuista, mutta ovat silti vain yksi osa kokonaisuutta. Talvikaudella hiihtolajit, kuten maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty, alppihiihto ja ampumahiihto saavat Suomessa paljon huomiota. Kesäaikaan yleisurheilulla on tärkeä roolinsa. Näiden lisäksi moottoriurheilu (varsinkin Formula 1 ja ralliautoilu) ovat erittäin seurattuja kotimaisessa mediassa. TAULUKKO 1. Tutkitut lehdet, paikkakunnat ja levikkimäärät vuonna 2007 Lehti Paikkakunta Levikki 2007 Aamulehti Tampere Turun Sanomat Turku Keskisuomalainen Jyväskylä Satakunnan Kansa Pori Karjalainen Joensuu (Lähde: pdf)

11 11 3 PALLOILUSARJOJEN SEURANTA LAJEITTAIN Haastattelussa urheilutoimitusten esimiesten kanssa käytiin läpi lajeittain, mitä sarjoja ja joukkueita lehdet seuraavat ja millä tavoin (LIITE 2). Tilanne oli esimiesten kannalta melko vaativa, sillä he joutuivat tilanteessa turvautumaan pelkästään muistiinsa. Haastattelijana olin varautunut tähän tekemällä kunkin lehden levikkialueiden palloilujoukkueista listan, josta kysyin tarkennuksia, mikäli jotakin jäi mainitsematta Jääkiekko Jääkiekolla on Suomessa kiistaton asema suosituimpana palloilulajina. Suosio on säilynyt, vaikka SM-liigan runkosarjaottelut ovat näkyneet maksullisella Canal+ - kanavalla kaudesta lähtien. Lajin MM-kilpailut ovat joka vuosi Yleisradion katsotuimpia urheiluohjelmia. Tutkimukseen valituista sanomalehdistä Karjalaista lukuun ottamatta jokaisen levikkialueella oli miesten SM-liigassa oma joukkueensa. Joensuussa on pääsarjakiekkoa nähty viimeksi kaudella Nykyisin paikallinen Jokipojat pelaa seuraavaksi ylimmällä sarjatasolla, Mestiksessä. Kaikissa lehdissä SM-liigan ottelukierros pyritään uutisoimaan kokonaisuudessaan. Toisinaan urheilusivujen tilat tulevat vastaan, jolloin edessä on raporttien tiivistäminen tai karsiminen. Lehdet hoitavat luonnollisesti itse oman joukkueensa kotiotteluiden jutut. Vierasotteluissa käytössä ovat yleensä paikkakunnilla asuvat avustajat, mutta muista otteluista jutut otetaan Suomen Tietotoimiston listalta. Tampere on perinteisesti vahva jääkiekkokaupunki kahden liigajoukkueensa ansiosta. Ilves on voittanut Suomen mestaruuden 16 ja Tappara 15 kertaa. Muihin tutkimukseen valittuihin lehtiin verrattuna Aamulehdessä jääkiekolla on suuri osuus. Valitsemme aina tilanteen mukaan, että kumpi on kiinnostavampi. Tällä hetkellä [helmikuussa 2008] Tappara ja Ilves kamppailevat pudotuspelipaikoista samalla tavalla ja ovat yhtä kiinnostavia. Jos toinen olisi pudonnut hännille, niin varmasti siitä kirjoitettaisiin vähän vähemmän. (Laitinen, Aamulehti)

12 12 Liigajoukkueiden lisäksi Aamulehden levikkialueelta löytyy Mestistä pelaava Lempäälän Kisa, jonka otteluista on myös jutut lehdessä. Seuraavalla sarjatasolla, Suomi-sarjassa ja sen karsintasarjassa pelasi keväällä 2008 useita joukkueita Aamulehden alueelta. Ottelut uutisoidaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin jokaiselle joukkueelle tulee palstatilaa muutaman tekstikappaleen verran jokaisesta ottelusta. Moro-kaupunkiliitteessä on urheiluaukeama joka torstai. He hoitavat muita alasarjoja ja me hoidamme kaiken siihen asti. Joskus oli tilanne se, että jäi yksi sarjataso väliin, jota ei hoitanut kukaan. Se on nyt delegoitu meidän yhdelle avustajallemme, joka sitten hoitaa sen lyhyinä pätkinä tällä hetkellä. (Laitinen, Aamulehti) Turussa TPS oli vuonna 2008 kaukana vuosituhannen vaihteen tasostaan, jolloin se voitti kolme peräkkäistä Suomen mestaruutta kausina TPS:n lisäksi erityisseurannassa on levikkialueen rajamailla oleva Rauman Lukko. Näiden ohella huomiota saa myös Mestiksessä pelaava Turun Toverit (TuTo). Jalkapallossa ja jääkiekossa seurataan maajoukkuetoimintaa tosi tarkkaan. Maajoukkuetoimintaa on muissakin lajeissa, mutta niiden seuraaminen ei herätä sellaista intohimoa ja se näkyy tässä. Kun pohditaan, että pääseekö joku pelaaja maajoukkueeseen, niin jalkapallon ja jääkiekon kohdalla sitä pohditaan aika paljon. (Virtapohja, Turun Sanomat) Rauman Lukko pääsee otsikoihin myös Satakunnan Kansassa, vaikka lehden ydinpaikka onkin Porissa. Lukko on kuitenkin ainoa raumalaisjoukkue, jota Satakunnan Kansassa seurataan säännöllisesti. Meidän lukijasta on kymmeniätuhansia Lukon kannattajia. Raumalla Länsi-Suomella on niin kova peitto, että meiltä ei mene kuin muutama lehti sinne. Lukon kannattajia on kuitenkin Luvialla ja Eurassa asti paljon. Jos meillä ei ole juttuja Lukosta, niin siitä nousee meteli ja lukijat ovat tyytymättömiä. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Keskisuomalaisen alueella jyväskyläläinen JYP satsasi voimakkaasti kauden pelaajamateriaaliinsa ja menestysodotukset joukkuetta kohtaan kasvoivat reilusti. JYP on alueensa palloilun ykkösjoukkue, mikä näkyy myös Keskisuomalaisen urheilusivuilla.

13 13 Käymme kotiotteluissa paikan päällä ja teemme hyvin paljon myös henkilöhaastatteluita ja ennakkotarjontaa ennen kotiotteluita. Tähän liittyy myös verkkopalvelumme Kiekko-Keskisuomalainen. Sitä meillä hoitaa avustaja, joka tekee meille myös otteluennakot lehteen kotiotteluista. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Myös kaikilla muillakin lehdillä jääkiekkotarjontaan on lisätty oma verkkopalvelu. Karjalaisen verkkosivut kattavat videoita myös muistakin lajeista. Seuraavaksi korkeimmalla tasolla Keski-Suomen jääkiekossa on D-Kiekko, joka pelasi kaudella noususta Mestikseen. Keskisuomalainen ei ole raportoinut läheskään kaikista joukkueen otteluista, mutta kauden huipentuessa seuranta lisääntyy hieman. A-nuorten SM-liigassa kaudella pelasivat täysin samat seurat kuin miestenkin SM-liigassa. Jokainen lehti kertoo noteeraavansa A-ikäisten ottelut jollain tavalla. Aamulehdessä yksi toimittaja hoitaa sekä Ilveksen että Tapparan nuorten ottelujutut puhelimitse. Myös Keskisuomalainen kertoo JYP:n A-nuorten otteluista puhelimitse tehdyllä, noin 1000-merkkisillä jutuilla. Kaikissa lehdissä otteluraportit menevät lehteen yleensä yhden palstan pätkinä. Turun Sanomilla ei ole TPS:n A- nuorten vierasotteluista selostuksia ollenkaan. Jokipojat Joensuusta pelaa A-nuorissa I divisioonaa, mutta Karjalaisen kiinnostus joukkuetta kohtaan on kuitenkin yhtä suuri kuin liigapaikkakuntien lehdillä on omiinsa. Karjalaisen urheilupäällikkö Kari Haavisto kertoi, että Karjalaisessa seurataan jääkiekkoa aina neljännelle sarjaportaalle asti. Kirjoitamme vähän muita sarjoja pienemmin myös II divisioonan Savo-Karjalan lohkosta, koska siinä on maakunnan omia joukkueita mukana. (Haavisto, Karjalainen) II divisioonan ottelut ovat Karjalaisessa uutisoitu samalla tavalla kuin Aamulehti uutisoi yhtä pykälää ylempänä sarja-asteikolla olevaa Suomi-sarjaa. Kaikki kierroksen ottelut on niputettu yhteen juttuun. II divisioonassa kaudella pelasivat Pohjois- Karjalasta Polvijärven Urheilijat, Lieksan Hurtat, Eno Jets ja Outokummun Kiekko.

14 14 Jääkiekon naisten SM-sarjasta Keskisuomalainen seuraa Jyväskylän Catsin otteita lyhyillä jutuilla. Cats pelaa naisten SM-sarjassa, mutta sarjan taso on urheilullisesti niin heikko, että emme ole tehneet kauden aikana kuin pari isompaa henkilöhaastattelua. Sarjassa pitää olla urheilullista panosta ja merkittävyyttä. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Aamulehdellä avustaja tekee pätkät sekä Ilveksen että Tapparan otteluista. Kaudella Ilves kamppaili sarjassa kirkkaimmista mitaleista, mutta Tappara oli sarjan hännillä häviten otteluita enimmillään jopa 25 maalilla. Seuranta joukkueiden välillä on silti Aamulehdessä samanlaista. Siihen on liittynyt tällä kaudella erityispiirre, jonka takia emme seuraa sarjaa pelkästään menestyksen mukaan. Tappara on onnettomien yhtyeensattumuksien vuoksi joutunut lähtemään sarjaan ilman mitään menestysmahdollisuuksia. Heidän poikkeuksellisen huono menestyksensä on nostanut uutisarvoa, sillä se erottuu normaalista. (Laitinen, Aamulehti) Satakunnan Kansassa naisten I divisioonaan kaudeksi noussut Porin Kärpät on ollut nousevassa seurannassa. Turun Sanomien alueelta naisten I divisioonassa ovat jo aiemmin pelanneet TPS, Salo HT ja Lohjan Kisa-Veikot, mutta niitä ei lehdessä ole noteerattu ollenkaan. 3.2 Jalkapallo Jalkapallon suosio on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Maajoukkueen pärjääminen EM-karsinnoissa, kotimaisten tähtipelaajien palaaminen Veikkausliigaan ja Tampere Unitedin menestys UEFA-cupissa nostivat lajin näkyvyyttä kesällä Vuosina jalkapalloa harrasti ihmistä, mikä on enemmän kuin jääkiekossa (Suomen Liikunta ja Urheilu, 25). Tutkimukseen valituista lehdistä Satakunnan Kansalla, Karjalaisella, ja Keskisuomalaisella ei ole levikkialueellaan Veikkausliigassa pelaavaa joukkuetta kesäksi Aamulehdellä ja Turun Sanomilla on sen sijaan molemmilla kaksi seurattavaa joukkuetta.

15 15 Turussa TPS ylsi pitkästä aikaa SM-mitaleille kesällä Kaupungin toinen seura, FC Inter, on sekin pelannut Veikkausliigassa jo varsin pitkään. Turun Sanomien Kalle Virtapohja pohtii, että jalkapallo saattaa olla ohittamassa jääkiekkoa lehden seuratuimpana palloilulajina. Naisissa SC Raision luovuttua SM-sarjasta TPS tulee kesällä 2008 tilalle. Jalkapallo työllistää meitä oikeastaan enemmän kuin jääkiekko, sillä siinä on omassa kaupungissa TPS ja Inter. Nyt naisten liiga nousee vielä. Ei ainoastaan sen takia, että se tuli turkulaiseksi, vaan myös sen takia, että tänne on tulossa naisten EM-kisat kesällä Naisten jalkapallo saa jo tänä vuonna enemmän huomiota. (Virtapohja, Turun Sanomat) Jalkapalloa seurattiin Turun Sanomissa talvella 2008 enemmän kuin normaalisti. Virtapohja kertoo, että talvella pelattavan Liigacupin mielenkiinto kasvoi, kun TPS palkkasi valmentajakseen kotimaisesti tunnetun Martti Kuuselan. Tilannetta seurataan yllättävän hyvin menneiden Liigacupin otteluiden kautta. Aikaisemmin se on ollut pelkkä harjoitusturnaus, mutta nyt se on mennyt lehteen vähän liiankin isosti. Tämä on tietysti sattumaa, että on ollut lumeton talvi, joten se ei tunnu niin oudolta. TPS MyPa-ottelussa oli ollut 700 katsojaa ja se on aika paljon. (Virtapohja, Turun Sanomat) Aamulehti pyrkii seuraamaan kaudella 2007 mestaruuden voittaneen Tampere Unitedin ja hopeaa saaneen Valkeakosken Hakan otteita tasavertaisesti. Haka on menestynyt Veikkausliigassa hyvin jo pitkään, mutta TamU:n nousu on lisännyt jalkapallon suosiota Tampereella. Satakunnan Kansaa lukuun ottamatta jalkapallon Veikkausliigan kierrokset pääsevät lehtiin, vaikka alueellista edustusta liigasta ei löytyisikään. Satakunnan Kansassa on toki juttuja Veikkausliigastakin, mutta ne valitaan tapauskohtaisesti otteluiden merkittävyyden mukaan. Jalkapallon miesten Ykkösessä Karjalaisen alueelta pelaa Joensuun JIPPO ja Keskisuomalaisen alueelta Jyväskylän Jalkapalloklubi (JJK). Keskisuomalaisessa JJK on kesäaikaan seuratuin joukkue, vaikka esimerkiksi viime kaudella Jyväskylän Kirillä oli joukkueet sekä miesten että naisten Superpesiksessä.

16 16 JJK nousi viime kaudeksi Ykköseen ja se aiheutti täällä jalkapallobuumin. Alkoi tulla runsaasti katsojia, keskiarvo taisi mennä reippaasti yli viidensadan. Olisiko parhaimmillaan ollut jopa 3000 katsojaa. He pärjäsivät hyvin Suomen cupissa ja halusimme olla mukana tietyntyyppisessä hypetyksessä. Huomattiin, että kun katsojia tulee enemmän, niin onhan meidän huomioitava se. JJK-buumi jatkuu ainakin alkukaudesta [2008]. Jos ollaan juhannuksen tienoilla sijoilla neljä tai viisi, niin voi olla, että se vähenee. Keski-Suomen yleisö on aika vaativaa. Jos ei tule menestystä, niin myös hylkäävät joukkueen aika nopeasti. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Jalkapallo näytti olevan tärkeä laji Keskisuomalaiselle jo ennen JJK:n nousua Ykköseen. Sami Nieminen tiivisti asian pro gradussaan seuraavasti: On mielenkiintoista havaita jalkapallon olevan kiinnostavamman kuin kori- ja lentopallo, vaikka Keski-Suomen jalkapallon lippulaiva Jyväskylän Jalkapalloklubi pelaa II divisioonassa. Tämä kertoisi jalkapallokiinnostuksen suuntautuvan nimenomaan huipputason otteluihin. (Nieminen 1994, 87.) Kari Haavisto toteaa, että myös Karjalaisessa jalkapallo saa kokonaisuudessaan kesällä enemmän huomiota kuin pesäpallo, jossa edustus alueella on korkeammalla tasolla. Seuraamme miesten Ykköstä, mutta tietysti myös Veikkausliigaa. Painotukset ovat samalla tavalla kuin jääkiekossa. (Haavisto, Karjalainen) Aamulehdellä on ollut myös jalkapallossa samanlainen työnjako Moro-kaupunkiliitteen kanssa. Tampereen Pallo-Veikot ja PP-75 pelasivat Ykkösessä vuonna Sarjat Kakkosesta alaspäin ovat olleet Moron heiniä. Ykkönen kiinnostaa myös Turun Sanomia, vaikka siellä ei varsinaissuomalaista edustusta olekaan. Jalkapallo hyötyy siitä, että sitä veikataan. Se lisää sen painoarvoa. (Virtapohja, Turun Sanomat) Satakunnan Kansan levikkialueella jalkapallo on hiipunut viime vuosina. Porin Jazz voitti Suomen mestaruuden 1993 ja 1996, mutta haettiin konkurssiin vuonna Alueen joukkueista korkeimmalla on tällä hetkellä Porin Palloilijat, joka palloilee miesten Kakkosessa.

17 17 Jalkapallon Kakkonen on ollut meillä vähän korostetusti sarjatasoon nähden hoidossa tämän pitkän pääsarjaperinteen vuoksi. Täällä on kuitenkin paljon jalkapalloihmisiä ja vireää toimintaa nuorissa. Toisaalta lajikin on kuningaslaji. Tässä on perusteet siihen. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Tampereen Ilves sai pronssia naisten SM-sarjassa kaudella Porilainen NiceFutis nousi kaudeksi 2008 pääsarjaan. Satakunnan Kansan Matti Majasaari on Turun Sanomien Kalle Virtapohjan kanssa samoilla linjoilla siitä, että kiinnostus naisten jalkapalloa kohtaan on nousussa. Naisten jalkapallo on muutenkin noussut maajoukkueen menestyksen myötä. NiceFutis otetaan aika tarkkaan seurantaan. Sen volyymia nostetaan ihan selkeästi. Lähdetään siitä, että meillä on kuvat ja jutut matseista. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Keskisuomalainen ulottaa mielenkiintonsa naisten jalkapallossa Ykköseen asti, jossa palloilee Jyväskylän Pallokerho. Jalkapallon A-nuorista on myös pieniä juttuja lehdissä, mutta aivan juniorijääkiekon tasolle ei sitä ole maakuntalehdissä nostettu. Turussa jalkapallon A-poikien SM-sarjassa pelaa kuitenkin jääkiekon yhden joukkueen sijasta kaksi joukkuetta, mikä lisää Turun Sanomien kiinnostusta sarjaa kohtaan. Aamulehden alueelta sarjassa pelaavat Valkeakosken Hakan ja Tampere Unitedin, Keskisuomalaisen alueelta JJK:n sekä Satakunnan Kansan alueelta FC Jazzin juniorit. Keskisuomalaisessa ja Satakunnan Kansassa jalkapallon A-junioreiden huomio ei yllä jääkiekon tasolle. Tietysti jos mitaleista pelataan, niin kyllä se rupeaa kiinnostamaan. Ei se sellaisiin mittoihin nouse kuin A-nuoret jääkiekossa. Jääkiekossa yleisömäärät nousevat niin huimasti, että siinä tulee se yleisen kiinnostavuuden näkökulma. (Majasaari, Satakunnan Kansa) 3.3 Koripallo Koripallo on tv-näkyvyydeltään melko tasoissa lentopallon ja salibandyn kanssa. Kaikilla kolmella lajilla oli kaudella oma viikoittainen esityspaikkansa Urheilukanavalla. Harrastajamäärissä koripallo on kuitenkin selvästi lentopalloa ja salibandya vähemmän harrastettu (Suomen Liikunta ja Urheilu, 25).

18 18 Koripallomaajoukkue ei myöskään ole viime vuosina pelannut Euroopan ylimmällä tasolla. Aamulehdellä on tutkimuksen viisikosta vahvin edustus koripallon pääsarjoissa. Tampereen Pyrintö pelaa miesten ja BC Nokia naisten pääsarjassa. Kuvallisia juttuja on yli puolessa otteluista. Divaritasolla on lisäksi BC Nokian miehet. Siinä ei kovin montaa joukkuetta ole, joita seuraamme. Miesten SM-sarjaa seurataan tuloksin, mutta siitä ei varsinaista linjaa ole. (Laitinen, Aamulehti) Joensuun Katajan miehet pelaavat Korisliigassa ja naiset I divisioonassa. Kumpikin joukkue saa Karjalaisessa lähes aina kuvalliset jutut lehteen. Turulla on perinteitä koripallossa, mutta taso on laskenut 1990-luvusta reilusti. Parhaimmillaan levikkialueelta miesten Korisliigassa oli samaan aikaan joukkueet Turusta, Uudestakaupungista, Salosta ja Forssasta. Kaudella pääsarjassa pelasi vain UU-Korihait Uudestakaupungista. Liigaa seurataan Uudenkaupungin näkökulmasta. I divisioona on meille tärkeä, koska siinä meidän levikkialueeltamme on neljä joukkuetta. Forssa tekee kovasti nousua, Turussa on perinteikäs seura, NMKY, ja sitten on sen paikalliskilpailija Kaarinan Ura Basket. Salon Vilpasta seurataan myös. I divisioona on siis meidän kannaltamme kiinnostavampi kuin Korisliiga. (Virtapohja, Turun Sanomat) Keskisuomalainen seuraa koripallon osalta eniten naisten SM-sarjaa ja miesten I divisioonaa. Naisten SM-sarjassa pelaavat jyväskyläläinen HoNsU sekä Äänekosken Huima, joista jälkimmäisellä on edustusjoukkue myös miesten I divisioonassa. Samassa sarjassa pelaa myös BC Jyväskylä. Jos on naisjoukkue, joka menestyy, niin ehkä se saa senkin takia enemmän painoarvoa. Koripallossa mennään vähän naisjoukkuevetoisesti. Naisten SM:ssä käydään enemmän paikalla. Miesten I divisioonan kaikissa kotiotteluissa ei käydä. (Mäntylä, Keskisuomalainen)

19 19 Turun Sanomat kirjoittaa lyhyitä otteluselostuksia Forssan Alun naisten SMsarjajoukkueen kotiotteluista. Alueen runsaan koripallotarjonnan vuoksi Turun Sanomat ei uutisoi mitenkään naisten I divisioonassa pelaavien Turun Riennon ja Forssan Koripoikien otteluista. Porin alueelta koripallo puuttuu huipputasolta kokonaan. Seudun ykkösseura on miesten II divisioonassa pelaava BC Sisu. Sen otteista Satakunnan Kansa ilmoittaa vain tuloksin ja taulukoin. 3.4 Lentopallo Lentopallon harrastajamäärät ovat olleet viime vuosina laskussa. Se on kotimaan joukkuepalloilulajeista ainoa, jonka harrastajamäärät ovat johdonmukaisesti laskeneet vuodesta 1994 lähtien. (Suomen Liikunta ja Urheilu, 27.) Maajoukkue ylsi kuitenkin vuoden 2007 EM-kisoissa neljännelle sijalle, mikä nosti lajin huomiota kotimaisessa mediassa. Lajin pääsarjajoukkueiden maantieteellinen jakautuminen poikkeaa varsin paljon muiden suurempien palloilulajien jakautumisesta. Pääkaupunkiseudulta ei ole kaudella yhtään joukkuetta miesten tai naisten SM-liigoissa, eivätkä joukkueet useimmiten pelaa kotiotteluitaan maakuntien suurimmissa kaupungeissa. Yhden poikkeuksen sääntöön tekee miesten SM-liigan Tampereen Isku-Volley. Sen lisäksi Aamulehti tarkkailee myös levikkialueillaan sijaitsevien Valkeakosken Isku- Veikkojen, Vammalan Lentopallon (miesten liiga) ja Oriveden Ponnistuksen (naisten liiga) otteita. Pirkanmaan joukkueet menestyivät sarjasta tippunutta Isku-Veikkoja lukuun ottamatta kauden runkosarjoissa harvinaisen hyvin, mutta pitkien etäisyyksien vuoksi otteluiden uutisoinnissa on eroja. VaLePa ja OrPo on delegoitu paikallisille kirjeenvaihtajille, kun taas Isku-Volleyn peleihin Aamulehti pystyy lähettämään oman toimittajansa paikalle. Turun Sanomien jo valmiiksi tiheään lentopallokarttaan lisättiin syksyllä 2007 myös Loimaan kaupunki. Paikallinen Hurrikaani nousi miesten SM-liigaan Raision Loimun ja

20 20 Salon Piivolleyn rinnalle. Näiden lisäksi Turun Sanomat raportoi myös ydinlevikkialueen ulkopuolella sijaitsevan Vammalan Lentopallon kotiottelut. Hurrikaanin tulo on vähentänyt meidän mielenkiintoamme Vammalaa kohtaan. Loimaa on täältä katsoen vähän samalla suunnalla, mutta lähempänä meidän ydinlevikkialuettamme. Raisio, Loimaa ja Salo ovat se ydinkolmio. (Virtapohja, Turun Sanomat) Naisten SM-liigan otteluista uutisointi on samanlaista kuin miesten liigassa VaLePan osalla. Salon Viestin, Someron Pallon sekä LiigaEuran kotiotteluista lehdessä julkaistaan lyhyet otteluselostukset, mutta vieraspelit jäävät tyystin vaille huomiota. Naisten SM-liiga on meille tavallaan levikkikysymys. Siellä on Eura, Somero ja Salo, jotka ovat vähän kaukana meidän levikkialueelta. Eura ja Somero ovat pieniä paikkoja, mutta ei niiltä kulmilta kovin paljon uutisia muuten ole. Lentopallo on suhteellisesti paljon isompi asia Somerolla kuin tässä Turun liepeillä. (Virtapohja, Turun Sanomat) Karjalaisella on seurannassa kaksi liigajoukkuetta. Mutalan Riento Joensuusta pelaa miesten SM-liigassa ja Joensuun Prihat naisten liigassa. Prihat oli kaudella selvästi huonoin joukkue omassa sarjassaan, eikä Karjalaisessa ollut kuvia jokaisesta kotiottelusta. Riento sen sijaan pääsi mukaan. Aamulehdellä riittää uutisoitavaa myös 1-sarjoissa. Naisten ylemmässä jatkosarjassa otantahetkellä pelasivat tamperelainen Messukylän Toverit, LP Kangasala ja Vilppulan Tähti. Miesten 1-sarjassa levikkialueelta pelasi Mäntän Valo. Joukkueiden otteita seurattiin lyhyillä otteluselostuksilla. 1-sarjat hoitaa kolmas lentopalloavustajamme, joka seuraa miehiä ja naisia. Siellä tulee Tampereen ulkopuolisia paikkakuntia Koillis-Hämeestä, Vilppula ja tämmöisiä. Siellä on kanssa aika tärkeä alue, jossa ei kauheasti muuta tapahdu. (Laitinen, Aamulehti) Turun Sanomat ei puolestaan kirjoittanut kaudella lentopallon 1-sarjoista kuin kaksi juttua. Miesten sarjassa pelaa VG-62 Naantalista ja naisten sarjassa Raision Urheilijat ja Raision Loimu. Vammalan Lentopallo pääsi otsikoihin kaikkiaan kolmessa maakuntalehdessä, kun myös Satakunnan Kansa laski sen alueensa joukkueisiin. Lehdellä on lisäksi jutut

21 21 naisten SM-liigan Euran otteluista. Kolmas alueen lentopallojoukkue on naisten 2- sarjassa kaudella pelannut porilainen Koiviston Isku. He nousivat nyt ykköseen, niin sitä on nyt seurattu vähän isommalla volyymilla viime viikkoina. Porissa ei ole miesten sarjoissa kuin puulaakiporukoita. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Keski-Suomesta lentopallon pääsarjoissa pelaavat Muuramen Lentopallo (miesten liiga) ja Pihtiputaan Pislaploki (naisten liiga). Joukkueet ovat maantieteellisistä syistä eriarvoisessa asemassa Keskisuomalaisen sivuilla, sillä Jyväskylästä Pihtiputaalle on matkaa yli sata kilometriä, eikä aluetoimituksesta löydy urheiluun suuntautunutta toimittajaa. Muurame sen sijaan sijaitsee aivan Jyväskylän kupeessa. MuurLea seurataan ehkä enemmän kuin katsojamäärät antaisivat valtuutusta. Siihen on sellainen syy, että matsit ovat aika hyvään aikaan (lauantaisin klo 15 16). Siellä ehtii käydä iltavuoron ohessa. Naisten sarjan taso antaisi oikeutuksen Plokille, että siitä voisi olla enemmän meillä juttua. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Miesten 1-sarjassa pelaa Keskisuomalaisen reviiriltä Äänekosken Urheilijat, mutta se jää seurannan ulkopuolelle kaiken muun tarjonnan runsauden takia. 3.5 Salibandy 1990-luvulla suosioon noussut salibandy on muuttanut palloilulajien keskinäisiä suhteita. Monissa lehdissä se mielletään jo perinteikkäiden koripallon ja lentopallon kanssa samalle viivalle. Kauden miesten Salibandyliigan runkosarjassa päästiin katsojamäärissä ensimmäistä kertaa yli sadantuhannen (Mika Hilska, henkilökohtainen tiedonanto ). Salibandy on kasvattanut aikuisharrastajien määräänsä rajusti. Vuoden 1994 salibandya harrasti ihmistä, kun taas vuosina lajin parissa oli aikuisharrastajaa. Määrä tekee salibandysta Suomen ylivoimaisesti harrastetuimman joukkuepalloilulajin (Suomen Liikunta ja Urheilu 2006, 25).

22 22 Miesten ja naisten liigoissa pelasi kaudella yhteensä 24 joukkuetta, joista yhdeksän oli pääkaupunkiseudulta. Lisäksi Uudeltamaalta mukana oli kaksi joukkuetta. Kehä III:n ulkopuolelta tulevien joukkueiden osuus on kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Aamulehdellä on tutkimukseen valituista sanomalehdistä vahvin edustus pääsarjoissa. Tampereen Classicilla on joukkueet sekä miesten että naisten liigoissa. Lisäksi Tampereen Gunners pelaa miesten salibandyliigassa. Ensi kaudeksi myös KOO-VEE Tampereelta nousee I divisioonasta naisten liigaan ja Nokian Kristilliset Palloilijat miesten liigaan. Alueen joukkuesuman täydentävät vielä miesten I divisioonan KOO- VEE ja Pirkkalan Pirkat sekä naisten I divisioonan Classic II ja Nokian KrP. Salibandya on aika paljon ihan kuvallisina juttuina. Kiinnostuksen mukaan, mikä on milläkin kaudella, missäkin vaiheessa. Miesten I divisioonaa myös, siellä on kolme joukkuetta. Ne laitetaan samaan koosteeseen, muttei tule jokaisesta pelistä omaa juttuaan. (Laitinen, Aamulehti) Turussa mielenkiinto salibandya kohtaan kasvoi syksyllä 2007 huomattavasti. Turun Palloseura nousi niin miehissä kuin naisissakin I divisioonasta liigaan. Liigat hoidetaan hyvin ja koska TPS on tehnyt Turusta liigapaikkakunnan, niin I divisioona on menettänyt mielenkiintonsa. Viime vuonna I divisioona oli se, mitä me hoidimme ja liiga jäi enemmän toisarvoiseksi kuin koripallossa. (Virtapohja, Turun Sanomat) Joensuussa paikallinen Josba sijoittui miesten Salibandyliigan runkosarjassa neljänneksi kaudella Toinen seurattava joukkue on ollut naisten I divisioonasta liigaan seuraavaksi kaudeksi noussut Tuupovaaran Urheilijat. Josban A-junnuista kirjoitetaan myös. Tuupovaara nousi naisten liigaan, se tulee sitten varmaan vähän isommin ensi kaudella. (Haavisto, Karjalainen) Jyväskylän Happee pelaa molemmissa sukupuolissa pääsarjassa. Happeen naiset jäävät huomiossa miesjoukkueen varjoon. I divisioonassa pelaavat Jyväskylän Salibandy Club Bluesista (miehet) ja Saarijärven NiceBandy (naiset) eivät ylitä Keskisuomalaisessa uutiskynnystä. Ari Mäntylä kertoo, että lehti voisi tehdä salibandysta juttuja hiukan isomminkin:

23 23 Ensinnäkin siellä käy paljon nuorta yleisöä ja olemme sen takia pyrkineet pitämään sitä hyvin esillä. Toinen puoli on se, että matsit ovat huonoon aikaan. Ne alkavat lauantaisinkin vasta kello Sinne on aika hankalaa saada avustajaakaan paikalle. Yleisömäärien suhteen voisi mennä lentopallon edelle, mutta aikatauluhomma on ikävä. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Myös Aamulehden Vesa Laitinen toteaa, että salibandyväen ikäjakauma vaikuttaa lehden suhtautumiseen lajia kohtaan: Salibandy on erityistapaus. Se on nouseva laji ja sillä on erityyppinen kannattajakunta. Se antaa meidän lehdessämme positiivisen sykäyksen. En sano, että se olisi isompi kuin koripallo tai lentopallo, mutta kun ottaa huomioon millaiset perinteet niillä on ja kuinka nuori salibandy on, niin se on saanut meidän silmissämme bonukset. Se kiinnostaa eri lukijaryhmää ja oletamme, että kirjoittamalla salibandysta voimme tyydyttää nuorempien ja erilaisten lukijoiden kiinnostusten tarpeita. (Laitinen, Aamulehti) Satakunnan Kansa on lehtiviisikosta ainoa, jonka alueelta ei ole joukkueita miesten tai naisten pääsarjoissa. Sen sijaa lehden huomio kiinnittyy miesten I divisioonaan, jossa kaudella pelasi kaksi porilaisjoukkuetta: FBT Pori ja SBS Pori. Näistä ensimmäinen nousi kauden päätteeksi Salibandyliigaan. FBT:n ja SBS:n koti- ja vierasotteluista on jutut. Nyt tietysti, kun FBT pelaa nousukarsinnassa, niin se on ollut aika näkyväkin. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Naisten I divisioonan FBT Karhujen pelit ovat tulospörssitavaraa, mutta saman seuran A-poikien peleistä on ollut pieniä pätkiä Satakunnan Kansassa. 3.6 Pesäpallo Suomen kansallispelin, pesäpallon, osuus maakuntalehtien palloilutarjonnasta on varsin vaihteleva. Eniten Superpesisjoukkueita tulee Pohjanmaalta ja Itä-Suomesta. Viidestä tutkitusta lehdestä Karjalainen ja Satakunnan Kansa nostavat pesäpallon toiseksi eniten kirjoitettujen lajien kategoriaan. Pohjois-Karjalan maakunnasta Joensuun Maila ja Kiteen Pallo ovat mukana miesten ja Viinijärven Urheilijat naisten Superpesiksessä.

24 24 Myös miesten Suomensarjasta [kolmanneksi ylin sarjataso] on tehty pikkujuttuja. Siellä on ollut monena vuonna yksi tai kaksi joukkuetta. Nuorten sarjoja on aikaisemmin seurattu [A-poikia], mutta muistaakseni viime vuonna ei taidettu seurata, koska eivät päässeet kovin pitkälle. Jos ovat olleet Superissa, niin on niistä silloin tehty. (Haavisto, Karjalainen) Satakunnan Kansassa pesäpalloa seurataan naisjoukkuevetoisesti. Porin Pesäkarhut pelaa naisten Superpesiksessä, mutta huomiota saavat myös miesten Ykköspesiksessä pelaavat Kankaanpään Maila ja Ulvilan Pesä-Veikot. Pesäpallo on perinteinen satakuntalainen laji. Se on kesän ykköslajeja. Menee jalkapallon ohi. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Pesäkarhujen naisten kakkosjoukkue pelaa Ykköspesiksessä. Sen aktiiviseen seurantaan ei Satakunnan Kansassa kuitenkaan panosteta. Kakkosjoukkue on painettu aika alas, kun pääsarjajoukkueita on niin monta. Seurataan lähinnä tuloksin, se on ihan harkittu linja. Jos ykkösjoukkue pelaa, niin ei me enää kakkosjoukkueita aleta hoitamaan. Yleisesti tiedotetaan, että miten niillä menee, mutta ei me niitä ruveta nostamaan. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Keskisuomalaisessa pesäpallo on saanut vähemmän tilaa kuin aiemmin. Naisissa Jyväskylän Kirittäret on voittanut kolme Suomen mestaruutta peräkkäin, mutta miehissä Kiri putosi heikon kauden päätteeksi Ykköspesikseen. Naisten pesäpallo on pärjännyt huimasti. Meillä naisten pesäpallo on saanut enemmän huomiota kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Totta kai myös menestys selittää sitä. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Jyväskylän pesäpallojoukkueiden kotiotteluista Keskisuomalaisessa on ollut isohkoja juttuja, mutta vieraspelit painetaan lehteen melko pienellä. Kesäaikana pesäpallo kilpailee jalkapallon kanssa palstatilasta. Aikaisempina vuosina on ollut vääntöä pesäpallon ja jalkapallon välillä. Ykkösen pesäpallo ja Kakkosen jalkapallo ovat olleet katsojamääriltään aika tasan. Viime kesänä [2007] jalkapallo otti niskalenkin, kun Kiri [miehet] pelasi Superin kautensa ja tippui. Se tuli alas sekä merkityksessä, arvostuksessa että katsojamäärissä. (Mäntylä, Keskisuomalainen)

25 25 Miesten edustusjoukkueen tippuminen Superpesiksestä ei välttämättä poista sarjan näkyvyyttä kokonaan Keskisuomalaisesta. Varmaan tulevana kesänä jossain muodossa seurataan Superpesistä, vaikka siellä ei ole levikkialueelta joukkuetta. Onhan se mielenkiintoinen siitäkin huolimatta. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Turku-Pesis nousi kymmenen vuoden tauon jälkeen naisten Superpesikseen. Turun Sanomat teki juttuja myös joukkueen pelatessa vielä Ykköspesiksessä. Tässäkin lehteen pääsevät lähinnä joukkueen kotiottelut. Miesten pääsarjaedustusta ei alueelta löydy. Tilanne on muuttunut. Pesäpallo on meille aiemmin ollut levikkityötä Loimaan suuntaan. Nyt Loimaan pesäpallo alhaalla ja Turku-Pesis nousi viime kesänä naisten mestaruussarjaan. Se aiheuttaa sen, että naisten Superpesistä tullaan ensi kesänä seuraamaan samalla tavalla kuin kaukalopalloliigaa miesten osalta. Seurataanko enemmän, en osaa sanoa. Riippuu vähän katsojamääristä ja menestyksestä. (Virtapohja, Turun Sanomat) Tampereelta ei osallistu yhtään joukkuetta miesten tai naisten Superpesikseen kaudella Sen sijaan Manse PP pelaa miesten Ykköspesiksessä. Aamulehti ei kuitenkaan ole sitä huomioinut. Tulevalla kaudella pesäpalloa näkyy jonkin verran Aamulehdessä STT:n koosteina. Itä Länsi-otteluun lehti yleensä lähettää oman toimittajansa. 3.7 Muut palloilulajit Suurimpien palloilulajien lisäksi kaikkiin lehtiin mahtui joitain harrastaja- ja katsojamääriltään pienempiä lajeja. Osa niistä on hiipuvia perinteisiä lajeja ja osa nousevia uusia lajeja. Jatkuvasti lisääntyvien uusien lajien on osoitettava paikkansa muiden lajien joukossa, ennen kuin ne noteerataan urheilutoimituksessa merkittäviksi lajeiksi. Toimitus ei katso itse määrittelevänsä lajin merkittävyyttä, eikä tämä toimittajien mukaan kuulu heidän tehtäviinsä. Lajin katsojamäärät kertovat paljon lajin yleisestä kiinnostavuudesta. Joukkuepalloilulajien painotus urheilusivuilla tulee toimittajien mukaan muuttumaan lähinnä sisällöltään määräsuhteiden pysyessä samana. (Nieminen 1994, 64)

26 26 Turun Sanomat oli viisikosta ainoa lehti, joka raportoi käsipallon SM-sarjan otteluista. Miesten pääsarjassa pelaavat HC Fenix ja Åbo IFK ilmoittivat helmikuussa 2008 yhdistävänsä edustusjoukkueensa seuraavaksi kaudeksi (HC Fenix/ÅIFK, henkilökohtainen tiedonanto ). Yhdistyvä joukkue pelaa Fenixin nimen alla, joten ÅIFK:n nimi pysyy käytössä enää naisten käsipallossa, jossa sillä on myös pääsarjatason joukkue. Käsipallo on menettänyt meillä merkitystään. Täällä oli 2001 Suomen mestaruus (HC Dennis), mutta sen jälkeen on mielenkiinto hiipunut. Karjaa (BK-46) on perinteinen käsipallopaikkakunta, jota me myös seurataan. Se kuuluu meidän levikkialueen reuna-alueisiin. Naisten SM-sarjasta seurataan satunnaisesti ÅIFK:ta. Meillä on ollut pari juttua tämän talven aikana. On tällaisia, joita halutaan seurata, mutta ei haluta sellaisia pieniä otteluselostuksia, niin silloin käydään tekemässä kerran tai kaksi vuodessa perusteellisempi juttu. (Virtapohja, Turun Sanomat) Divisioonatasolla levikkialueelta ei ole uutisointia Turun Sanomissa. Jos joku joukkue tekisi nousua I divisioonasta, niin se kiinnostaisi, mutta divisioona itsessään ei. Futsal (aikaisemmin tunnettu nimellä salifutis) on salibandyn tavoin voimakkaassa kasvussa. Lajin ensimmäinen Suomen mestaruus ratkaistiin Futsalilla ei ole omaa lajiliittoaan, vaan se kuuluu jalkapalloilusta vastaavan Suomen Palloliiton alaisuuteen. Usein myös futsal-seurat on perustettu perinteisten jalkapalloseurojen alajaostoiksi. Satakunnan Kansassa futsalin näkyvyys keväällä 2008 oli poikkeuksellisen suuri. Porin Palloilijat saavutti kautta aikain toisen SM-mitalinsa Futsal-liigassa ja jäi mestaruudesta vain kahden pisteen päähän. Kotimatseista kunnon jutut, vierasmatseista pienet pätkät. Kuuluu tähän palloilumaakunnan repertuaariin. Yleisöähän niissä matseissa ei käy. Siellä on pääasiassa ihmistä. Nyt kun pelasivat mitaleista, niin teimme vähän henkilöjuttujakin ja yritettiin kaivaa sieltä jotain uutisia. Hiukan se on aloitteleva laji kuitenkin, joten paukut sinne suuntaan ei kovin isoja ole. Varmaan me hoidetaan futsal isoimmasta päästä kuitenkin futsal-paikkakunnista. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Tampere on ollut futsalin historian menestynein kaupunki. Ilves FS on voittanut viimeisen neljän vuoden aikana kolme mestaruutta. Välissä Ilvekseltä ohi mennyt

27 27 mestaruus päätyi sekin Aamulehden levikkialueelle, kun Valkeakosken Mad Max otti kultaa vuonna Futsalista tehdään vastaavanlaiset jutut kuin alasarjan jääkiekosta. Tarkkailemme sitä tällä tavalla. Se on itse asiassa tällainen vähän nouseva, suosiotaan kasvattava laji. (Laitinen, Aamulehti) Futsal pääsee otsikoihin myös Turun Sanomissa. Turkulainen TPK ylsi kaudella SM-pronssille. Mitali oli seuran historian kolmas SM-tasolla. Vierasotteluista ei ole peliselostuksia, mutta kotiottelut menevät aina juttuna lehteen. Vaikka Turku on siinä ihan huippu, niin se on verrattavissa kaukalopalloon. Kaukalopallo on vähän tällainen jääkiekon varjoon jäävä, jääkiekon kaltainen laji. Samoin futsal on jalkapallon varjoon jäävä, jalkapallon kaltainen laji. Tekisi mieli sanoa, että näiden lajien kakkoslajeja molemmat. On vaikea karistaa sitä vaikutelmaa. (Virtapohja, Turun Sanomat) Kaukalopallon asema Turun Sanomissa on siis suunnilleen samanlainen kuin futsalilla. Turun Pyrkivä pelaa miesten Kaukalopalloliigassa, mutta sen huomioarvoa on Virtapohjan mukaan kevennetty, kun menestystä ei ole tullut. Myöskään kaukalopallosta ei ole vierasotteluraportteja lehdessä. Myös Satakunnan Kansassa kaukalopallon huomioarvo on ollut laskusuunnassa. Porin Kärpät on lajissa Suomen kärkijoukkueita, mutta Matti Majasaari näkee kaukalopallossa samoja vikoja kuin Virtapohja. Se on vähän sellainen jääkiekkoilijoiden jäähdyttelylaji. Niillä ei ole omaa junioritoimintaa juurikaan. Sitä ei ole ihan nostettu näiden ykköslajien joukkoon, vaikka Kärpät on menestynytkin. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Karjalaisen mielenkiinto Kaukalopalloliigassa kiinnittyy levikkialueella pelaavaan Lieksan Intoon. Aamulehti ja Keskisuomalainen eivät ole kaukalopallosta kirjoittaneet. Kaukalopallossa ei ole menestyvää joukkuetta. Jämsästä on joukkue tyrkyllä kaukalopalloliigan karsintoihin, mutta vaikka pääseekin liigaan, niin siinä on se juttu, että kaukalopalloa on kiva harrastaa, mutta ei siellä juuri katsojia ole. Kriteerit sille, että seurataan jotain lajia, ovat aika vahvasti kiinni siinä, kuinka paljon käy katsojia. (Mäntylä, Keskisuomalainen)

28 28 Amerikkalaisen jalkapallon osalta pääsarjassa Vaahteraliigassa pelaavat tutkimukseen osallistuneiden lehtien levikkialueilta Turun Trojans ja Jyväskylän Jaguaarit. Turun Sanomissa seurannassa on tässäkin lajissa pelkät kotiottelut. Täällä on Trojans, joka on saanut SM-mitaleita melkein joka vuosi. Vaikka lajin noste on kadonnut, niin Turussa on kuitenkin yksi Suomen parhaista joukkueista. Sitä seurataan, kun kerran menestystä tulee. (Virtapohja, Turun Sanomat) Keskisuomalaisessa seuranta on vielä satunnaisempaa. Samaan luokkaan lehdessä menee myös rugby, jota Jyväskylässä pelataan niin ikään SM-sarjatasolla. Samassa sarjassa pelaavat lisäksi joukkueet Tampereelta ja Turusta, mutta ne pääsivät omien alueidensa lehdissä näkyviin todella harvoin. Ne on vähän sellaisia, että tehdään kauden alussa juttuja. Sitten ehkä käydään pari kertaa kaudessa paikalla. Syksyllä katsotaan sitten, mistä taistellaan. (Mäntylä, Keskisuomalainen) Tampere Saints nousi amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigaan kaudeksi Aamulehdessä ei vielä saman vuoden helmikuussa ollut mietitty linjaa sarjan seurannalle. Porissa Bears pelaa miesten I divisioonassa ja pääsee Satakunnan Kansaan pienillä pätkillä. Silloin tällöin jotain isompaa yritetään keksiä, mutta se on aika pientä. Se on aika marginaalilaji kuitenkin harrastajamäärältään. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Jääpallon MM-kisoista oli tutkimusajankohtana juttuja kaikissa lehdissä, mutta kotimaista Bandyliigaa on harvemmissa lehdissä. Satakunnan Kansa panostaa paljon Porin Narunkerän otteluihin. Väitän, että tätä ei hoideta kovinkaan monella liigapaikkakunnalla niin hyvin, kuin me se hoidetaan. On paljon henkilöjuttuja ja pyritty pitämään se sellaisena profiililajina, vaikka se on Suomen mittakaavassa pieni laji. Eihän Hesarikaan seuraa sitä kunnolla. (Majasaari, Satakunnan Kansa) Keskisuomalaisen joukkueista jääpallon Bandyliigaa pelaa Jyväskylän Seudun Palloseura (JPS). Kaudella Keskisuomalainen ei käynyt paikalla edes kaikissa joukkueen kotiotteluissa. Ari Mäntylä kuitenkin toteaa, että jääpallon ottelut

Katsomot täyteen ohjelman raportti

Katsomot täyteen ohjelman raportti Katsomot täyteen ohjelman raportti 1. HANKKEEN NIMI Katsomot täyteen keskisuomalaisten urheilutapahtumien kehittämishanke 2. HANKKEEN TOTEUTTAJA Keski-Suomen Liikunta ry yhteistyössä keskisuomalaisten

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

VEIKKAUSLIIGA URHOTV NÄYTTÄÄ KAUDEN 2012 AIKANA JOPA 50 SUORAA VEIKKAUSLIIGAN OTTELUA. Veikkausliiga ottelut:

VEIKKAUSLIIGA URHOTV NÄYTTÄÄ KAUDEN 2012 AIKANA JOPA 50 SUORAA VEIKKAUSLIIGAN OTTELUA. Veikkausliiga ottelut: VEIKKAUSLIIGA Jalkapallon Veikkausliigassa on kuuma kausi menossa ja Suomen mestaruuden voi syksyllä pokata mikä joukkue tahansa. Alkukauden aikana on nähty huikeita suorituksia tulevaisuuden supertähdiltä,

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Kauden avaustilaisuus 06.05.2014

Kauden avaustilaisuus 06.05.2014 Kauden avaustilaisuus 06.05.2014 PÄIVÄN OHJELMA 12:05 OP-Pohjola - Isännän tervehdys (O. Latola) 12:10 Tilaisuuden avaus ja Superpesiksen kuulumiset (J. Pyysalo) 12:20 Superpesis Nelonen Median kanavilla

Lisätiedot

Pieksämäen palloilukausi 2009-2010

Pieksämäen palloilukausi 2009-2010 Pieksämäen palloilukausi 2009-2010 Syyskuu la 26.09. 17:00 PiPS Kajastus OP-areena II div. JÄÄKIEKKO Lokakuu la 03.10. 17:00 IPK PiPS Iisalmi II div. JÄÄKIEKKO la 03.10. 17:00 Saimaa Volley Liiga Riento

Lisätiedot

26 16.06.2014. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2014 2015

26 16.06.2014. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2014 2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26 16.06. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2015 591/02.05.01.05/ KONSJA 26 Valmistelija/lisätiedot: Apulaiskaupunginjohtaja Kari

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

MIESTEN FINAALIT 2009

MIESTEN FINAALIT 2009 MIESTEN FINAALIT 2009 Kolmella voitolla mestariksi Finaalien historiaa Finaaleja on pelattu vuosina 1922-1930, 1932-1939, ja 1986-2008. Sen lisäksi sarjamuotoisessa järjestelmässä mestaruudesta on tasapisteissä

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Naisten kilpailujärjestelmä 2014-2016. Ehdotetaan naisten amerikkalaisen jalkapallon sarjat pelattavaksi vuosina 2014-2016 seuraavasti:

Naisten kilpailujärjestelmä 2014-2016. Ehdotetaan naisten amerikkalaisen jalkapallon sarjat pelattavaksi vuosina 2014-2016 seuraavasti: Naisten kilpailujärjestelmä 2014-2016 1. Ehdotus Ehdotetaan naisten amerikkalaisen jalkapallon sarjat pelattavaksi vuosina 2014-2016 seuraavasti: Kolme sarjatasoa 1) SM-sarja 2) 1-Divisioona 3) 2-Divisioona

Lisätiedot

MIESTEN FINAALIT 2011

MIESTEN FINAALIT 2011 MIESTEN FINAALIT 2011 Otteluohjelma la 03.09. klo 16.00 Sotkamo - Vimpeli su 04.09. klo 16.00 Vimpeli - Sotkamo la 10.09. klo 16.00 Sotkamo - Vimpeli tarvittaessa su 11.09. klo 16.00 Vimpeli - Sotkamo

Lisätiedot

NAISTEN JA MIESTEN SUOMEN CUP 2012

NAISTEN JA MIESTEN SUOMEN CUP 2012 NAISTEN JA MIESTEN SUOMEN CUP 2012 Tässä kirjeessä on infoa Suomen Cupista 2012. Suomen Cupin finaalit pelataan 29.- 30.9. Cupiin voivat osallistua Palloliiton jäsenseurojen aikuisten joukkueet, jotka

Lisätiedot

Kauden avaustilaisuus 05.05.2015

Kauden avaustilaisuus 05.05.2015 Kauden avaustilaisuus 05.05.2015 2015 - Kaikkien aikojen kausi 1. Kentillä nähdään yhtä aikaa useita kaikkien aikojen tilastokärkiä (esim. Kohonen, Joukainen, Haapakoski & Komulainen). 2. Ykköspesikseen

Lisätiedot

NAISTEN SUPERPESIS 2011 Sarjaohjelma

NAISTEN SUPERPESIS 2011 Sarjaohjelma NAISTEN SUPERPESIS 2011 Sarjaohjelma Joukkueet: Jyväskylän Pesis, Lapuan Virkiä, Pesä Ysit, Lappeenranta, Pesäkarhut, Pori, Peto-Jussit, Seinäjoki, Rauman Lukko, Siilinjärven Pesis, Turku-Pesis, Viinijärven

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Poikien Superpesis 2012: pelinjohtajien arviot. Arvio oman lohkon neljästä puolivälieräjoukkueesta (ääntä) Lohko A

Poikien Superpesis 2012: pelinjohtajien arviot. Arvio oman lohkon neljästä puolivälieräjoukkueesta (ääntä) Lohko A Poikien Superpesis : pelinjohtajien arviot Arvio oman lohkon neljästä puolivälieräjoukkueesta (ääntä) Lohko A. Koskenkorvan Urheilijat. Oulujoen Kiekko Vimpelin Veto. Vaasan Maila. Seinäjoen Maila-Jussit

Lisätiedot

MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2012

MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2012 MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2012 Otteluohjelma la 01.09. klo 16.00 Joensuu - Raahe su 02.09. klo 16.00 Raahe - Joensuu tarvittaessa la 08.09. klo 16.00 Joensuu - Raahe Pronssipelien historiaa Pronssiotteluja

Lisätiedot

MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2011

MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2011 MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2011 Otteluohjelma to 01.09. klo 16.00 Raahe - Kouvola la 03.09. klo 16.00 Kouvola - Raahe tarvittaessa su 04.09. klo 17.00 Raahe - Kouvola Pronssipelien historiaa Pronssiotteluja

Lisätiedot

Lohko 2: 6 joukkuetta Lohko 6: 5. Lohko 4: 6 joukkuetta. joukkuetta

Lohko 2: 6 joukkuetta Lohko 6: 5. Lohko 4: 6 joukkuetta. joukkuetta Lähdetään liikkeelle kaikki samasta pisteestä: alkulohkosta. Lohkon koko pyritään pitämään 5-6 joukkueessa. Lohkoja tehdään tarpeen mukaan, mutta tavoitellaan parillista määrää. Joukkuemäärä on kuitenkin

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja HÄRKÄTIE CUP 2012-2013 Peruskouluikäisten salibandyaluesarja Sb*Somero haastaa seuranne ja joukkueenne mukaan yhteiseen, edulliseen lähiseutukuntien salibandyliigaan. Tarkoituksena on lisätä lähikuntien

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

Nuorten pelaajien läpimurtoja tulee tapahtumaan paljon. Sarjan tärkein ominaisuus on kasvattaa pelaajia kohti Superpesistä.

Nuorten pelaajien läpimurtoja tulee tapahtumaan paljon. Sarjan tärkein ominaisuus on kasvattaa pelaajia kohti Superpesistä. NAISTEN YKKÖSPESISKAUSI 2015 Arvioita naisten Ykköspesiksestä sarjana Nuorten pelaajien läpimurtoja tulee tapahtumaan paljon. Sarjan tärkein ominaisuus on kasvattaa pelaajia kohti Superpesistä. Todella

Lisätiedot

Harrastekiekon starttipalaveri HIK, HIKU ja HAP. 17.9.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1

Harrastekiekon starttipalaveri HIK, HIKU ja HAP. 17.9.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 Harrastekiekon starttipalaveri HIK, HIKU ja HAP 17.9.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 Harraste Aamu/päiväsarja (HAP) 6 joukkueen kolminkertainen runkosarja. Runkosarjan neljä parasta joukkuetta pelaa playoff

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Palloiluhallin valmistelu

Palloiluhallin valmistelu Palloiluhallin valmistelu Tausta, mitoitus, sijainti ja jatkovalmistelu Seuraparlamentti 10.4.2014, Lieto Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 14.4.2014 Esittäjän nimi 1 Kaksi pääperustetta hallille

Lisätiedot

Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila

Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila 2009-2016 Susirajan Mailan historian lyhyt oppimäärä. Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila Prologi Jo pidemmän aikaa B-tyttöikäisten pelaajien taustajoukoissa oli käyty keskusteluja mahdollisuudesta saada alueelle

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN Urheiluakatemiatapaaminen 20..204 Mäkelänrinteen uintikeskus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Timo Manninen SISÄLTÖ. Tarkoitus ja tavoitteet 2. Vastaajat akatemioittain

Lisätiedot

LIITON KANSALLINEN FUTSALKILPAILUTOIMINTA 2013 2014

LIITON KANSALLINEN FUTSALKILPAILUTOIMINTA 2013 2014 LIITON KANSALLINEN FUTSALKILPAILUTOIMINTA 2013 2014 FUTSAL-LIIGA Ekenäs Sport Club (ESC), Raasepori FC Rauma, Rauma Futsal Mad Max (Mad Max), Valkeakoski Golden Futsal Team (GFT), Espoo Jalkapalloseura

Lisätiedot

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Lahden Mailaveikot Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Jyväskylän Kiri Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Katajanokan Haukat,

Lisätiedot

VASTALAUSEPÄÄTÖS

VASTALAUSEPÄÄTÖS VASTALAUSEPÄÄTÖS 09.03.2016 VG-62 Edustusjääkiekko ry (VG-62) D-Kiekko ry (D-Kiekko) Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on käsitellyt Suomi-sarjan karsintasarjan ottelusta VG-62 D-Kiekko (06.03.2016)

Lisätiedot

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 uutiskuvat kotiotteluista paikallislehdessä näkyvyys kentällä myös pelien ulkopuolella näkyvyys peliasuissa näkyvyys netissä näkyvyys mainoksissa koko Lohjan alueella Kaikki

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

SARJAINFOT 2014 TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON AIKUISTEN PIIRINSARJAT SEKÄ ALUEELLISET SARJAT

SARJAINFOT 2014 TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON AIKUISTEN PIIRINSARJAT SEKÄ ALUEELLISET SARJAT SARJAINFOT 2014 TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON AIKUISTEN PIIRINSARJAT SEKÄ ALUEELLISET SARJAT MIEHET: Kolmonen (M3): Alueellinen sarja (Satakunta ja Tampere) Joukkueet (12): Härmä, KaVo, Loiske, NoPS, PJK,

Lisätiedot

KILPAILUSUUNNITELMA 2015 2016 1.9.2015

KILPAILUSUUNNITELMA 2015 2016 1.9.2015 KILPAILUSUUNNITELMA 2015 2016 1.9.2015 Miesten SM-liiga Runkosarja a) SM-lisenssien myöntämismäärän mukaan korkeintaan kymmenen (10) joukkueen kolminkertainen sarja, jonka perusteella määräytyvät pudotuspelien

Lisätiedot

Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016. 50 Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016. 50 Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016 50 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Suomen pitkäikäisin ja paras hallisarja Sapluuna

Lisätiedot

Lyhyt ABC Haka-junioreiden sivuille

Lyhyt ABC Haka-junioreiden sivuille Lyhyt ABC Haka-junioreiden sivuille Sisällysluettelo Kuinka lisään uutisen joukkueelleni?...1 Kuinka lisään joukkueelleni ottelun ottelukalenteriin?...2 Kuinka lisään kuvan tietokantaan?...2 Kuinka muokkaan/lisään

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Tule mukaan tukemaan pesäpalloilua Eurajoella!

Tule mukaan tukemaan pesäpalloilua Eurajoella! Tule mukaan tukemaan pesäpalloilua Eurajoella! EuVe pesis 2017 EuVe pesis sponsorointi d Tervetuloa mukaan EuVe pesiksen tukijoukkoihin Eurajokilaisen pesäpallon hyvä trendi jatkuu! Edustusjoukkue säilytti

Lisätiedot

YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA

YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA LEMPÄÄLÄN KUNNAN PARHAINA PALKITTAVAT Vuoden miesurheilija TEEMU ROININEN 600 painonnosto

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

Miesten Superpesis 2012

Miesten Superpesis 2012 Miesten Superpesis 2012 Joukkueet: Alajärven Ankkurit; Hyvinkään Tahko; Joensuun Maila; Jyväskylän Kiri; Kankaanpään Maila; Kiteen Pallo-90; Koskenkorvan Urheilijat; Kouvolan Pallonlyöjät; Nurmon Jymy;

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012. Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011. 26. kausi. www.netikka.net/ruha.wolley. Ruha. Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 -

KAUSIJULKAISU 2011-2012. Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011. 26. kausi. www.netikka.net/ruha.wolley. Ruha. Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 - KAUSIJULKAISU 2011-2012 26. kausi www.netikka.net/ruha.wolley Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011 Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 - - 2 - Ruha Wolley ry Viime kausi päättyi hienosti kolmanteen

Lisätiedot

MAALIVAHDIN URAKEHITYS

MAALIVAHDIN URAKEHITYS MAALIVAHDIN URAKEHITYS Käytännössä kaikkien nuorten maalivahdinalkujen vakiovastaus tavoitteita kysyttäessä on SM-liigaan tai NHL:ään pääseminen. Olen työni puolesta joutunut työstämään ajatusta siitä,

Lisätiedot

Ensimmäinen tehtävä su 10.5.1992 Vaasan Maila - Riihimäen Pallonlyöjät pt tulos: 6-8 yleisöä: 1702 st: Juhani Hirvelä

Ensimmäinen tehtävä su 10.5.1992 Vaasan Maila - Riihimäen Pallonlyöjät pt tulos: 6-8 yleisöä: 1702 st: Juhani Hirvelä Jouni Ojala kausi kotipaikka kauden tuomaristatus yhteensä runkosarja up/ps/kp ms/js/pve ve pr um/fi arvo-ott. & palkinnot tuomaripari peleissä *1968 1992 Seinäjoki A-tasolle valittu 11 9 1 1 0 0 0 Juhani

Lisätiedot

KÄSIPALLO. Olympialaji vuodesta 1972

KÄSIPALLO. Olympialaji vuodesta 1972 KÄSIPALLO Olympialaji vuodesta 1972 Tiesitkö, että Käsipallo on maailman 3. suurin sisäpallopeli (koris, lentis, käsis) Maailmassa on 20 miljoonaa käsipalloilijaa lähes 200 maassa Käsipalloa luonnehditaan

Lisätiedot

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA Tulokset Pirkka 2012 M40 1 Toijalan Valpas TOIJALA 2 Uuraisten Raiku UURAINEN 3 Varkauden Tarmo VARKAUS 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA 5 Pihlajamäen Isku HELSINKI 6 Seku SEINÄJÄRVI M45 1 Lights Volley

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2.

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2. Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2014 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2014 644/12.04.03/2014 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Power Cupin 2008 loppujärjestykset

Power Cupin 2008 loppujärjestykset Power Cupin 2008 loppujärjestykset Savonlinna 5.-8.6.2008 N22P: 1)HERKÄT KESÄMIEHET, 2)KARHULAN VEIKOT, 3)VIHDIN LENTOPALLO, 4)SEINÄJOKI-LENTIS, 5)LOIMAAN JANKKO. N22T: 1)PEIPITTELIJÖLÖITÄ, 2)TEAM KK,

Lisätiedot

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen Seuran mediaviestintä Suunnitelmallisuutta tekemiseen Sisältö Millaista tietoa media haluaa ja missä muodossa Viestintäsuunnitelman laatiminen seuralle Millaista viestinnän tukea SJAL tarjoaa seuroille

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi Pelipaita 1950-luvulta Kankaantaan Kisa, Nokia Pelipaita maakuntasarjasta1950-luvulta Jyväskylän

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Osoitteena Futis seurakehityshanke 2015

Osoitteena Futis seurakehityshanke 2015 Osoitteena Futis seurakehityshanke 2015 Osoitteena Futis -seurakehityshanke Hankemuodot 2015: 1. Tyttöjalkapallon kehityshanke 2. Poikajalkapallon kehityshanke 3. Harrasteryhmätoiminnan kehityshanke Osoitteena

Lisätiedot

Liite 3.4 Liittohallituksen esittämä äänimäärämalli alueittain tarkasteltuna

Liite 3.4 Liittohallituksen esittämä äänimäärämalli alueittain tarkasteltuna Liite 3.4 Liittohallituksen esittämä äänimäärämalli alueittain tarkasteltuna Ehdotus Yhteistoiminta- ja vaalialueista Ahvenanmaa Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Pirkanmaa Varsinais-

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

IV ja V Divisioonien sekä Harrastesarjojen playoff- ottelut

IV ja V Divisioonien sekä Harrastesarjojen playoff- ottelut IV ja V Divisioonien sekä Harrastesarjojen playoff- ottelut Huom. Mikäli tilanne on tasan varsinaisenpeliajan jälkeen (kaikki playoff ottelut) suoritetaan voittomaalikilpailu pareittain. Voittomaali kilpailun

Lisätiedot

Hakan C15 pojille Futsalin piirinmestaruus 2016

Hakan C15 pojille Futsalin piirinmestaruus 2016 Hakan C15 pojille Futsalin piirinmestaruus 2016 FC Haka junioreiden C15 pojat voitti Futsalin piirinmestaruuden 20.3.2016 Pirkkahallissa pelatussa lopputurnauksessa, johon osallistui alkusarjan neljä parasta

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS Liigaan voivat osallistua Ratagolfliiton jäsenseurat rajoittamattomalla joukkuemäärällä. Kahdella ylimmällä sarjatasolla kuitenkin voi pelata

Lisätiedot

Mielenkiintoiset kilpailut tuovat yleisöä ja tukevat pelaajien kehittymistä.

Mielenkiintoiset kilpailut tuovat yleisöä ja tukevat pelaajien kehittymistä. 1 Jalkapallon ja futsalin strateginen viestintä Ydinviestit: Mielenkiintoiset kilpailut Suomessa pelataan vuodessa 59 241 virallista jalkapallo-ottelua. Erinomaisesti järjestetyt ja kiinnostavat kilpailut

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Sarjatiedote 2012 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu.

Sarjatiedote 2012 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. 1 Sarjatiedote 2012 Pelimuotona on trippeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippelijoukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Naisten Superpesiksen otteluohjelma 2013

Naisten Superpesiksen otteluohjelma 2013 Naisten Superpesiksen otteluohjelma 2013 Joukkueet: Kempeleen Kiri; Kirittäret, Jyväskylä; Lapuan Virkiä; Mansen Räpsä, Hämeenkyrö/Tampere; Pesäkarhut, Pori; Pesä Ysit, Lappeenranta; Rauman Lukko; Roihu,

Lisätiedot

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille.

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille. Kilpailutoiminta kirje 2/2012 Hyvä A ja B -nuorten SM-karsintasarjan seurajohtaja, Olemme ja A ja B-nuorten SM- karsintasarjojen korvalla ja kilpailu saadaan pian polkaistua käyntiin. Pyydämme teitä huomioimaan

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

SARJAINFOT 2017 SPL TAMPEREEN JALKAPALLON NUORTEN PIIRINSARJAT

SARJAINFOT 2017 SPL TAMPEREEN JALKAPALLON NUORTEN PIIRINSARJAT SARJAINFOT 2017 SPL TAMPEREEN JALKAPALLON NUORTEN PIIRINSARJAT Palloliiton kilpailumääräysten (6 ) mukaisesti kilpailun järjestäjällä (Tampereen piirillä) on oikeus päättää sarjapaikoista kilpailuissa,

Lisätiedot

Päivitetty 22.1. klo 10. Miesten Ykköspesiksen otteluohjelma 2013

Päivitetty 22.1. klo 10. Miesten Ykköspesiksen otteluohjelma 2013 Miesten Ykköspesiksen otteluohjelma 2013 Joukkueet: Haapajärven Pesä-Kiilat; Haminan Palloilijat; Imatran Pallo-Veikot; Jymy-Jussit, Seinäjoki; Kempeleen Kiri; Kuopion Seudun Pesäpalloilijat; Loimaan Palloilijat

Lisätiedot

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI PALLO VERKKOON JA VERKON YLI Seurayhteistyötä yli lajirajojen! Joen Jujun ja FC Hertan JuHe yhteistyöprojekti Seurayhteistyökoordinaattori Anssi Liimatta Isännän Ääni - Mikkeli 7.-8.2.2014 Yhteistyön alkutaival

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Luonnos. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry

Luonnos. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry Luonnos Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry 2015-2016 2 OSAPUOLET KaU Koris ry, y-tunnus 2364245-2 Karkkilan kaupunki, y-tunnus 0127046-7 SOPIMUSKAUSI 1.1.2015 31.12.2016

Lisätiedot

Joukkuelajit suurin liikuttaja?

Joukkuelajit suurin liikuttaja? Joukkuelajit suurin liikuttaja? Jari Lämsä Jukka Rautakorpi KIHU / OK HUY Tavoite Esittää perustietoja joukkuelajien kansallisesta tilanteesta: Lajien kans. + kv. Laajuus Lisenssiurheilijat Talous Menestys

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 Huom! Kohdat A ja B koskevat piirin sarjoissa vain miesten Kolmosta ja Nelosta! A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä

Lisätiedot

LENTOPALLON SM-LIIGA NAISET PUDOTUSPELIT 2009-2010 PUOLIVÄLIERÄT. OrPo - Somero

LENTOPALLON SM-LIIGA NAISET PUDOTUSPELIT 2009-2010 PUOLIVÄLIERÄT. OrPo - Somero LENTOPALLON SM-LIIGA NAISET PUDOTUSPELIT 2009-2010 PUOLIVÄLIERÄT - -, puolivälierien ottelut 1. ottelu: 13.3. klo 17:00, Orivesi 2. ottelu: 17.3. klo 18:30, 3. ottelu, tarvittaessa: 20.3. klo 17:00, Orivesi

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

SAJL MIESTEN KILPAILUJÄRJESTELMÄ

SAJL MIESTEN KILPAILUJÄRJESTELMÄ SAJL MIESTEN KILPAILUJÄRJESTELMÄ 2010-2013 MIESTEN KILPAILUJÄRJESTELMÄ 2010-2013 1. EHDOTUS...3 2. TAUSTAA...3 3. SARJAPORTAISET JÄRJESTELYT...5 3.1. VAAHTERALIIGA...5 3.2. I-DIVISIOONA...7 3.3. II-DIVISIOONA...10

Lisätiedot

Superpesis Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Miesten Superpesiksen otteluohjelma 2013

Superpesis Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Miesten Superpesiksen otteluohjelma 2013 Miesten Superpesiksen otteluohjelma 2013 Joukkueet: Alajärven Ankkurit; Hyvinkään Tahko; Joensuun Maila; Jyväskylän Kiri; Kankaanpään Maila; Kiteen Pallo -90; Koskenkorvan Urheilijat; Kouvolan Pallonlyöjät;

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

XXVI MESTO TURNAUS Tampereella 24. 25.4.2010

XXVI MESTO TURNAUS Tampereella 24. 25.4.2010 XXVI MESTO TURNAUS Tampereella 24. 25.4.2010 Sarjat. Miehet (sarjataso 4-5) Naiset A (sarjataso 2-3) Naiset B (sarjataso 4 harraste) Yleisohjeet: Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

FC INTER YRITYSPAKETIT

FC INTER YRITYSPAKETIT FC INTER YRITYSPAKETIT HYVÄ YRITYS, NOUSE UUDESTA KULMASTA! Kausi 2013 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme laajaa näkyvyyttä niin stadionilla

Lisätiedot

30. PEHMOLENTIS - juhlaturnaus 8.- 20.4.2013. Pelipaikka on Laajasalon Palloiluhalli, Sarvastonkaari 23, 00840 Helsinki, puh. 6987654.

30. PEHMOLENTIS - juhlaturnaus 8.- 20.4.2013. Pelipaikka on Laajasalon Palloiluhalli, Sarvastonkaari 23, 00840 Helsinki, puh. 6987654. TERVETULOA! Tämä on lopullinen otteluohjelma. 30. - juhlaturnaus 8.- 20.4.2013 Pelipaikka on Laajasalon Palloiluhalli, Sarvastonkaari 23, 00840 Helsinki, puh. 6987654. Turnauksessa on mukana yhteensä 42

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 1.4 3.4.2016 C2 AA Lohko 1 C2 AA Lohko 1 Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4 3.4.2016. Turnaukseen C2 AA Lohko 1 neljä parasta joukkuetta Välierät

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Valmentajarekisteri 2015

Valmentajarekisteri 2015 Valmentajarekisteri 2015 Tilastossa ovat kaikki valmentajat, jotka toimivat päävalmentajina kaudella 2015-16 miesten tai naisten Mestaruusliigassa sekä Suomen A-maajoukkueissa. Jos seuran nimen perässä

Lisätiedot

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla:

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla: XXVIII MESTO TURNAUS Tampereella 21. 22.4.2012 Sarjat. Miehet (sarjataso 3-AM) Naiset A (sarjataso 2-3) Naiset B (sarjataso AM harraste) Yleisohjeet: Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti

Lisätiedot

Laskennallinen älykkyys. Computational Intelligence

Laskennallinen älykkyys. Computational Intelligence Laskennallinen älykkyys Computational Intelligence LASKENNALLISEN ÄLYKKYYDEN TUTKIMUS TUTKIMUSKOHTEITAMME Työvoiman hallinnan optimointi Reitti- ja logistiikkaoptimointi Ammattilaisliigojen sarjaohjelmien

Lisätiedot

Sastamalan alueen jääkiekko 60 vuotta. 18.2.1951 klo 12.00 Kikkerlänojan kentällä

Sastamalan alueen jääkiekko 60 vuotta. 18.2.1951 klo 12.00 Kikkerlänojan kentällä Sastamalan alueen jääkiekko 60 vuotta Kiikan Pallo-Kerho - Rauman Lukko 18.2.1951 klo 12.00 Kikkerlänojan kentällä Saku Metsälä 1 Alueella pelanneita raumalaisseuroja Lukko (1951...) Säppi (1960...) Iirot

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot