PENOSIL Premium BetAc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PENOSIL Premium BetAc"

Transkriptio

1 Päiväys: Muutospäivä: Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi: Tuotekoodi: BAC Betonin kivettymisen säätöaine. Monitoiminen betonin kiihdytin. Käytetään säätämään betonin sitoutumista. Valmistaja: OÜ Elastra Chemicals Myyjä: OÜ Krimelte Aadress: Suur-Paala 10 Suur-Paala Tallinna Tallinna Viro Viro Puhelin: Faksi: Hätäpuhelin: ensiapu Koostumus ja tiedot aineosista 2.1. Koostumus 2.2. Tiedot aineosista Aine CAS-no. EC myrkyllisyyden R lausekkeet Pitoisuus merkki Pentakalsiumi < 50 % ammoniumnitraatti dehydraatti Alkanoliamiinit >50 % 3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 3.1. Vaarallisuus terveydelle Ei ole luokiteltu vaaralliseksi tuotteeksi Vaarallisuus ympäristölle Ei ole luokiteltu ympäristövaaralliseksi tuotteeksi. 1 / 6

2 Pakkauksen merkintä esitetään käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa Ensiapuohjeet 4.1. Yleistiedot Saastuneet vaatteet on välittömästi riisuttava. Mikäli epäillään myrkytyksen oireita, on käännyttävä lääkärin puoleen Hengitys Henkilö siirrettävä raittiiseen ilmaan. Noin 100 C lämpötilassa voi muodostua typpidioksideja Nieleminen Annettava 1-2 lasillista vettä ja tarpeen vaatiessa käännyttävä lääkärin puoleen Ihokosketus Pestävä välittömästi vedellä ja saippualla sekä huuhdeltava Roiskeet silmiin Avattuja silmiä huuhdeltava vähintään 15 min. juoksevalla vedellä ja käännyttävä lääkärin puoleen Suositukset myöhempien terveyshaittojen ilmetessä Typpidioksidien hengittäminen saattaa poikkeuksellisissa tapauksissa aiheuttaa keuhkooireita. Typpidioksidi liukenee veteen hitaasti ja saattaa sen takia tunkeutua keuhkorakkuloihin. Symptomaattinen hoito. 5. Ohjeet tulipalon varalta 5.1. Sopivat sammutusaineet Tuote ei ole palovaarallinen. Voidaan käyttää kaikkia ympäristöön sopivia sammutusaineita, esimerkiksi vettä Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3. Erityiset alistumisvaarat tulipalossa Lämpötilassa noin 100 C saattaa muodostua typpidioksideja. Käytettävä hengityssuojaimia tai puhallinsuojaimia. 6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 6.1. Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä 2 / 6

3 Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Käytettävä suojavaatetusta. Henkilöt, joilla ei ole suojavaatetusta, on pidettävä loitolla. Saastuneet vaatteet on riisuttava Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estettävä tuotteen tihkuminen viemäriin ja kellareihin. Vältettävä tuotteen pääsy viemäriin, maaperään tai pohjaveteen Puhdistus Imeytettävä huokoiseen aineeseen. Taattava asianmukainen ilmanvaihto. 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Käsittely Työpisteessä on taattava asianmukainen ilmanvaihto. Vältettävä aineen joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin Varastointi Säilytettävä tiiviisti suljetussa pakkauksessa, viileissä ja tuuletettavissa tiloissa, lämpötilassa yli 0 C. Ei saa käyttää eristeettömiä rauta- tai alumiiniastioita. Sopivia ovat ruostumattomasta teräksestä ja muovista valmistetut tai eristetyt metalliastiat. Säilytettävä erikseen elintarvikkeista. 8. Altistuksen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojaimet 8.1. Vaaratekijöiden raja-arvot Tuote ei sisällä oleellisesti vaarallisia kemikaaleja, joita pitäisi työpisteessä mitata tai tarkastaa Altistuksen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus. Ei tarvita Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä. Työn jälkeen kädet pestävä saippualla ja vedellä Silmiensuojaus Käytettävä suojalaseja Ihonsuojaus Tavallinen työvaatetus Ympäristöaltistuksen estäminen Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristövaaralliseksi. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 3 / 6

4 9.1. Yleistiedot Olomuoto: Väri: Haju Neste Kirkas Hajuton 9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot Sulamislämpötila: Kiehumislämpötila : 100 C, ph: 7,0 Itsesyttymispiste: Itsesyttymislämpötila: Tuote ei syty itsestään Räjähdysvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen Räjähdysrajat: Alempi: Ylempi: Höyrypaine: Tiheys: 20ºC 1,35 kg/l Liukoisuus: Vesiliukoisuus liukenee 9.3. Muut tiedot Kemiallinen stabiilisuus stabiili 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet Vältettävät materiaalit Hapot. Ei suositella sekoittaa nitrideihin. Amiinit saattavat muodostaa nitroamiineja Vaaralliset hajoamistuotteet Tuote ei hajoa tavallisessa lämpötilassa. 11. Tiedot myrkyllisyydestä Akuutti myrkyllisyys Tavallisissa olosuhteissa on terveysriski pieni, suositellaan välttää suoraa altistumista Ärsyttävyys ja syövyttävyys Saattaa ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Silmiin joutuessa saattaa aiheuttaa lievää ärsytystä Herkistävät ominaisuudet Ei suositella jatkuvaa altistumista tuotteelle. 4 / 6

5 11.4. Subakuuttinen (subkrooninen ) myrkyllisyys Krooninen myrkyllisyys 12. Ympäristöön liittyvät tiedot Ympäristövaarallisuus Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristövaaralliseksi, paikallisten ympäristösäännösten noudattaminen on suositeltava. Tuote ei keräydy luonnossa Liikkuvuus Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys 13. Jätteiden käsittely Tuotejätteet Mikäli mahdollista, tuote on säilytettävä tai käytettävä. Muussa tapauksessa vietävä keräyspisteeseen. Ei saa käsitellä talousjätteiden kanssa. Vältettävä tuotteen joutumista viemäriin Pakkausjätteet Tuotejätteet on poistettava ja käsiteltävä ohjeiden mukaisesti. Tyhjät pakkaukset on vietävä keräyspisteeseen. 14. Kuljetustiedot YK-numero Pakkausryhmä Maakuljetukset Kuljetuksen vaaraluokka / ADR-luokka. Vaaraton materiaali Vaaran tunnusnumero Kuorman tunnusnimi Muut tiedot Merikuljetukset Kuljetuksen vaaraluokka / IMDG-luokka Vaaraton materiaali Kuorman tunnusnimi Muut tiedot 5 / 6

6 14.5. Ilmakuljetukset Kuljetuksen vaaraluokka / ICAO/ IATA-luokka Vaaraton materiaali Kuorman tunnusnimi Muut tiedot 15. Pakollinen tieto etiketissä Varoitusetiketin tietoa Varoitusmerkki Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sisällyttää amiineja ja ammoniumnitraatteja R-lausekkeet S-lausekkeet S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. 16. Muut tiedot R-lausekkeiden teksti (esitetty kohdassa 2) Koulutussuositus Käyttörajoitukset Muut tiedot Käyttöohje on tuoteselosteessa ja pakkauksessa Käytetyt tietolähteet Käyttöturvallisuustiedote vastaa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston (EU) määräystä no.1907/2006, Viron tasavallan kemikaalilakia ja Viron tasavallan sosiaaliministerin määräystä no Käyttöturvallisuustiedotteeseen lisätyt ja siitä poistetut tiedot Poistettu S61 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote (kohta S-lausekkeet). Yrityksen yhteystietoja on muutettu. 6 / 6