PENOSIL Premium AquaBrake Fiber.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PENOSIL Premium AquaBrake Fiber."

Transkriptio

1 Päiväys: Muutospäivä: Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi:. Akryylipolymeereihin perustuva vesieristemassa sisä- ja ulkotöihin. Valmistaja: Krimelte OÜ Osoite: Suur-Paala Tallinna Viro Puhelin: Faksi: Hätäpuhelin: Ensiapu Koostumus ja tiedot aineosista 2.1. Koostumus Akryylidispersio, vesitiiveyttä parantavat lisäaineet, täyteaineet, vesi, pigmentti ja sakeutusaineet Tiedot aineosista EINECS- CAS no. Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lauseke no. % ,2 etaanidioli < 0,3 c > 25 % Xn R polyetyleeniglykooli eetteri < 0,2 N R 51/53 3.Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 3.1.Vaarallisuus terveydelle Ominaisuuksien ja koostumuksen mukaan tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi Vaarallisuus ympäristölle Ominaisuuksien ja koostumuksen mukaan ei ole luokitettu vaaralliseksi tuotteeksi. Pakkauksen merkintä esitetään käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa / 7

2 4. Ensiapuohjeet 4.1. Yleisiä suosituksia 4.2. Hengitys Henkilö siirrettävä raittiiseen ilmaan. Tarpeen vaatiessa on käännyttävä lääkärin puoleen Nieleminen Juotava vettä tai maitoa. Pahoinvoinnin tai sivuoireiden ilmetessä on käännyttävä lääkärin puoleen Ihokosketus Iho on pestävä vedellä ja saippualla sekä rasvattava. Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia. Suositellaan puhdistusemulsioita Roiskeet silmiin Huuhdottava heti runsaalla vedellä. Oireiden jatkuessa käännyttävä lääkärin puoleen Suositukset myöhempien terveyshaittojen varalta 5. Ohjeet tulipalon varalta 5.1. Sopivat sammutusaineet Tuote ei ole palovaarallinen. Tulipalon syntyessä on käytettävä vettä, vaahtoa ja hiilidioksiidisammuttimia Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3. Erityiset alistumisvaarat tulipalossa Tuote erittää tulipalossa sakeaa musta savua (CO ja CO2). Vältettävä hengittämistä. 6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 6.1. Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Tarpeen vaatiessa käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estettävä tuotteen tihkuminen viemäriin ja kellareihin. Vältettävä tuotteen pääsy suurina määrinä viemäriin, maaperään tai pohjaveteen. Vaarattomat jäämät saattavat aiheuttaa tukoksia ja saastuttaa ympäristöä. Kuivunut tuote säilyy ympäristössä kauan. 2 / 7

3 6.3. Puhdistus Tahrat on pestävä välittömästi vedellä. Kuivunut aine on poistettava vain mekaanisesti. Maahan joutuneet suuret ainemäärät on imeytettävä kuivaan materiaaliin kuten hiekkaan, sahanpuruun tai perliittiin, kerättävä asianmukaiseen paikkaan ja hävitettävä paikallisten jätteenkäsittelysäännösten mukaisesti. Saastuneen alueen pesuun ei saa käyttää liuottimia, vaan emäksistä puhdistusainetta Muut tiedot 7. Käsittely ja varastointi 7.1. Käsittely Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Tarpeen vaatiessa käytettävä sopivia suojalaseja ja käsineitä. Iholle sattuessa on pestävä välittömästi vedellä ja saippualla, likaantuneet vaatteet on vaihdettava. Työpisteessä ei saa syödä eikä juoda Varastointi Säilytettävä suljetussa pakkauksessa kuivassa ja viileässä paikassa. Vältettävä tuotteen hajaantumista avoimesta pakkauksesta. Suojattava pakkaselta. Pakkauksen on vastattava kemikaalin pakkausvaatimuksiin. Pakkauksessa pitää olla etiketti ja sen on oltava tiiviisti suljettu. Säilytettävä erikseen elintarvikkeista. 8. Altistuksen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojaimet 8.1. Vaaratekijöiden raja-arvot Tuote ei sisällä oleellisesti vaarallisia kemikaaleja, joita pitäisi työpisteessä mitata tai tarkastaa. Hyvä yleisilmanvaihto riittää Altistuksen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus Tarpeen vaatiessa on käytettävä sopivaa hengityksensuojainta Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä, esimerkiksi nitriilikumisia. Kädet on pestävä vedellä ja saippualla sekä rasvattava Silmiensuojaus Tarpeen vaatiessa käytettävä sopivia suojalaseja Ihonsuojaus Voi käyttää tavallisia työvaatteita. Ruiskua käyttäessä on suositeltava käyttää suojavaatetusta Ympäristöaltistuksen estäminen Tuote ei ole ympäristövaarallinen. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 3 / 7

4 9.1. Yleistiedot Olomuoto Väri Haju viskoosinen tahna sininen mieto polymeerin haju 9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot - ph, 9,6 - kiehumispiste/ kiehumisalue, yli +100 C - leimahduspiste, - itsesyttyvyyspiste, tuote ei ole syttyvä - räjähdysrajat: ei ole määritelty - alempi, ei ole määritelty - ylempi, ei ole määritelty - hapettavat ominaisuudet, - höyrypaine, ei ole määritelty - suhteellinen tiheys, 1,29g/cm3 (+20 C) - liukoisuus: - vesiliukoisuus, liukenee -rasvaliukoisuus, -jakautumiskerroin Kow (Pow ) n-oktanoli/vesi, - viskoosisuus, - höyryn tiheys, - höyrystymisnopeus, 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet Tuotetta ei saa säilyttää liian matalassa (alle +5 C) eikä liian korkeassa (yli +30 C) lämpötilassa. Suojattava pakkaselta Vältettävät materiaalit Vältettävä vahvoja happoja ja emäksiä, ei saa laimentaa orgaanisella maalinliuottimella Vaaralliset hajoamistuotteet Käyttöohjeen mukaisesti käytettynä tuote ei hajoa. 11. Tiedot myrkyllisyydestä Akuutti myrkyllisyys Tuote on luokiteltu melko vaarattomaksi Ärsyttävyys ja syövyttävyys 4 / 7

5 Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa lievää silmän- ja ihonärsytystä. Roiskeet saattavat ärsyttää herkkiä silmiä Herkistävät ominaisuudet Subakuuttinen (subkrooninen ) myrkyllisyys Ei ole tietoa Krooninen myrkyllisyys Ei ole tietoa Kokemusperäinen tieto Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle Ympäristövaarallisuus Tuote ei ole käytännössä vaarallinen Liikkuvuus Pysyvyys ja hajoavuus Kuivuneet jätteet säilyvät ympäristössä kauan. Jätteet on hävitettävä paikallisen lainsäädännön mukaisesti Biokertyvyys Muut haittavaikutukset Vältettävä tuotteen joutumista viemäriin, vesistöön ja maanperään. Vaarattomat jätteet saattavat aiheuttaa tukoksia tai saastuttaa ympäristöä. 13. Jätteiden käsittely Tuotejätteet Kerättävä vaarattomina jätteinä ja hävitettävä paikallisten lakien mukaisesti Pakkausjätteet Tuotejätteet on poistettava ja käsiteltävä ohjeiden mukaisesti. Tyhjät pakkaukset on vietävä keräyspisteeseen. Ei saa käsitellä talousjätteiden kanssa. 14. Kuljetustiedot 5 / 7

6 14.1. YK-numero Pakkausryhmä Maakuljetukset Kuljetuksen vaaraluokka / ADR-luokka Vaaran tunnusnumero Kuorman tunnusnimi Vesieristysmastiksi Muut tiedot Merikuljetukset Kuljetuksen vaaraluokka / IMDG-luokka Kuorman tunnusnimi Vesieristysmastiksi Muut tiedot Ilmakuljetukset Kuljetuksen vaaraluokka / ICAO/ IATA-luokka Kuorman tunnusnimi Vesieristysmastiksi Muut tiedot 15. Pakollinen tieto etiketissä Varoitusetiketin tietoa Varoitusmerkki Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Polyetyleeniglykooli eetteri (< 0,2%) Riskilausekkeet Turvalausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä. 16. Muut tiedot 16.1.R-lausekkeiden teksti (esitetty kohdassa 2). R 22 Terveydelle haitallista nieltynä. R 51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Koulutussuositus 6 / 7

7 16.3. Käyttörajoitukset Muut tiedot Käyttöohjeet on esitetty tuotteen etiketissä ja tuotteen spesifikaatiossa. EAN -numero: , 1436, Käytetyt tietolähteet Käyttöturvallisuustiedote vastaa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston (EU) määräystä no.1907/2006, Viron tasavallan kemikaalinlakia ja Viron tasavallan sosiaaliministerin määräystä no Käyttöturvallisuustiedotteeseen lisätyt ja siitä poistetut tiedot Yrityksen yhteystietoja on muutettu. 7 / 7

PENOSIL Premium HydroStop

PENOSIL Premium HydroStop Päiväys: 03.02.2003 Muutospäivä: 23.09.2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi: Tuotekoodi: KK000 Kosteussuoja kaakeleiden tai seinäpäällysteiden

Lisätiedot

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.11.2005 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Golf Coat Cleaning Päiväys: 16.3.2005 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOPUR 1K CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOPUR 1K CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3228 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus Päiväys: 7.9.2005 Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 1/4 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot