Päätös Nro 14/2011/1 Dnro ESAVI/517/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 14/2011/1 Dnro ESAVI/517/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2011"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2011/1 Dnro ESAVI/517/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan Nro 3/2007/2, lupamääräyksessä 14. edellytetty selvitys, joka koskee voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvan melun vähentämistä. LUVAN HAKIJA Helsingin Energia/ Helen Voima PL HELSINKI TOIMINTA JA SIJAINTI Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitosalue sijaitsee Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa (Länsisatama). Voimalaitostoiminnot sijaitsevat Helsingin kaupungin omistamalla, Helsingin Energian hallitsemalla kiinteistöllä osoitteessa Porkkalankatu 9-11, Helsinki ja Tammasaaren satama osoitteessa Tammasaarenaukio 2, Helsinki. Voimalaitos johtaa jäähdytysvedet ja osan jätevesistä Helsingin kaupungin omistaman kiinteistön vesialueelle. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa SELVITYKSEN TEKEMISEN PERUSTE ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Helsingin Energialle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan Nro 3/2007/2, joka koskee Helsingin kaupungissa sijaitsevan Salmisaaren voimalaitoksen toimintaa. Ympäristölupapäätöksen lupamääräyksessä 14. luvan saaja velvoitettiin tekemään selvitys mennessä mahdollisuuksista vähentää voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvaa melua lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla. Vaasan hallinto- YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 oikeus muutti päätöksellään nro 09/0425/1 em. ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 14. määräajan päättymään LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojelulain 31 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 3 b) Ympäristönsuojelulain 55 :n 3 momentin mukaisesti lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa 43 :n 1 momentin 5) kohdan mukaisen selvityksen perusteella. ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen Nro 3/2007/2 Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksen toiminnalle. Voimalaitoksen toimintaan kuuluvat Salmisaaren A- ja B-voimalaitosyksiköt, jäähdytyskeskukset ja niiden hakemuksen mukainen laajennus, kivihiilen ja polttoöljyjen varastointi sekä Tammasaaren polttoainesataman toiminta. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen nro 09/0425/1 em. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksestä nro 3/2007/2 tehdyistä valituksista. Ympäristölupaviraston päätöksen lupamääräys 14. kuuluu seuraavasti: "14. Luvan saajan on esitettävä selvitys mahdollisuuksista vähentää voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvaa melua lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla tai virkistysalueilla. Selvityksessä on esitettävä mahdolliset tekniset toimenpiteet melupäästöjen rajoittamiseksi tai melun leviämisen ehkäisemiseksi ja näiden toimenpiteiden merkitys laitoksen ympäristön melutasoon sekä toimenpiteiden kustannukset. Selvitys on esitettävä mennessä Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle, joka voi selvityksen johdosta tarvittaessa täsmentää lupapäätöstä. (YSL 43, 55, YSA 37 )" Vaasan hallinto-oikeus pidensi päätöksellään nro 09/0425/1 lupamääräyksen 14. määräaikaa saakka.

3 3 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksella tuotetaan sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä. Voimalaitoskokonaisuuteen kuuluvat Salmisaaren A- ja Salmisaaren B-voimalaitosyksiköt kattiloineen ja oheistoimintoineen. Salmisaaren B-voimalaitos koostuu kivihiiltä pääpolttoaineenaan käyttävästä sähköä ja kaukolämpöä tuottavasta peruskuormakattilasta (K1) ja A-voimalaitos kivihiiltä pääpolttoaineenaan käyttävästä kaukolämpöä tuottavasta huippukattilasta (K7), raskasta polttoöljyä käyttävästä apukattilasta (K5) sekä pääpolttoaineenaan raskasta polttoöljyä käyttävästä kolmesta kattilasta koostuvasta lämpökeskuksesta (K6). Lisäksi voimalaitoksella on kaukojäähdytyksen tuottamiseen kaksi jäähdytyskeskusta, joissa tuotettu jäähdytetty vesi toimitetaan Helsingin kantakaupungin alueen rakennusten jäähdyttämiseen. Voimalaitosalueen toiminnot kuuluvat Helsingin Energian eri liiketoimintoyksiköihin. SELVITYKSEN SISÄLTÖ Tausta Voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvan melun leviämistä on tutkittu ensimmäisen kerran ympäristölupaprosessin yhteydessä vuonna 2005 (Insinööritoimisto Akukon Oy, selvitys , Helsinki 12/2005). Ympäristölupapäätöksen määräysten mukaisesti melun leviämismalliselvitys päivitettiin (Insinööritoimisto Akukon Oy, selvitys , Helsinki 2/2008) siten, että siinä huomioitiin entisen hiilikentän paikalle tulevat rakennukset. Merkittävimmille melulähteille tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet Insinööritoimisto Akukon Oy on selvityksissään paikallistanut turbiinihallin katolla olevan pienen putken suun merkittävimmäksi melulähteeksi juuri lähimpien asuintalojen kannalta (koska putken pää suuntautuu voimakkaasti kaakkoon juuri taloja kohti). Akukon Oy pitää pienen putken suuta helppona ja tehokkaana melunvähentämistoimenpiteiden kohteena ja ennustaa noin 6 7 db:n vähennystä tärkeimpien kohteiden (asuintalojen) melutasoon. Kyseessä oleva putken suu turbiinihallin katolla on Akukon Oy:n suositusten mukaan vaimennettu eli ulospuhallusputken hönkäputkeen on lisätty äänenvaimennin kesällä Akukon Oy on todennut selvityksessään, että putken suun jälkeen tärkein osa melusta asuintalojen suuntaan tulee kattilahallin säleiköstä. Pelkästään säleiköille ei voida tehdä mitään, koska niiden melu (ilman virtaaminen säleikköjen läpi) on kytköksissä ilmanvaihtoon. Salmisaaressa on kuitenkin alkamassa kolmivuotinen ilmanvaihdon modernisointi, jonka yhtenä lähtökohtana ja tavoitteena on juuri (säleikköjen) melun vähentäminen. Ilmanvaihdon modernisoinnin lisäksi säleiköille tehdään myös huoltosuunnitelmat. Ilmanvaihtojärjestelmän modernisointi maksaa noin miljoona euroa.

4 4 Vuonna 2009 tehdyn melumittauksen tulokset Tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten varmistamiseksi Helsingin Energian Sähkö- ja elektroniikkalaboratorio mittasi melua huhtikuussa 2009 samoissa pisteissä, jotka Akukon Oy on aikaisemmissa selvityksissä mitannut. Seuraavassa taulukossa on esitetty melumittausten ja leviämismallilaskelmien tulokset. Mittauspiste Sijainti Mittaus v Mittaus v Laskenta v Mittaus v K1 Hiilikatu K2 Raitiolinja 8:n pysäkki ,6 K3 Porkkalankatu, uuden ,7 toimistotalon luoteiskulma K4 Porkkalankadun Länsisatamankadun risteys K5 Pässinkadun-Pikku ,2 Pässin kujan risteys K6 Länsiväylän ramppi, turbiinin linjassa K7 Länsiväylän ramppi, ,6 piipun linjassa koilliseen K8 Länsiväylä, rikkisiilojen ,4 nurkka K9 Energiakatu, suunniteltu kääntöpaikka ,2 Johtopäätökset Vuonna 2009 tehdyn ympäristömelumittauksen tulokset kertovat, että merkittävimmän melulähteen vaimentamisessa on onnistuttu hyvin ja että Akukon Oy:n ennusteiden mukaisesti Salmisaaren voimalaitoksen aiheuttama melu on vähentynyt huomattavasti. Huhtikuussa 2009 mitattu melu on kaikissa yhdeksässä mittauspisteessä huomattavasti vähäisempää kuin joulukuun 2007 mittauksissa. Melu on vähentynyt keskimäärin 5 db. Päiväaikaisen melun raja-arvo (55 db) ei ylity enää missään mittauspisteessä. Yöaikaisen melun raja-arvo (50 db) ylittyy kuudessa mittauspisteessä 0,2 3,2 db, kun se vielä vuonna 2007 ylittyi kaikissa mittauspisteissä keskimäärin 6 db. Koska melun (yöaikaisen) raja-arvon pitää ympäristölupamääräyksen mukaan alittua vain asumiseen käytettävillä alueilla tai virkistysalueilla, merkityksellisiksi mittauspisteiksi nousevat K2 ja K3, joiden lähettyvillä lähimmät

5 asuintalot sijaitsevat. Näiden pisteiden mittaustulokset vuonna 2009 olivat 51,6 db ja 51,7 db (vuonna 2007 vastaavasti 55 db ja 63 db). On kuitenkin huomattava, että mittauspisteet sijaitsevat hieman lähempänä voimalaitosta kuin asuintalot. Mittauspistettä K3 lähinnä oleva asuintalo (Itämerenkatu 30) jää pisteessä K3 sijaitsevan korkean toimistorakennuksen taakse, joten asuintalon kohdalla melu jäänee selvästi alle 51,7 db:n. Näin ollen pisteen K2 läheisyydessä K.A. Fagerholmin aukion laidalla oleva asuinkerrostalo (Tallberginkatu 7) on Helsingin Energian käsityksen mukaan ainoa kohde, jossa ympäristöluvan mukaiset melurajat saattavat ylittyä hieman. Ilmanvaihdon modernisoinnin jälkeen nähdään, vaikuttaako merkittäväksi melulähteeksi paikallistettujen kattilahallin säleikköjen melun väheneminen niin, että 55 db:n rajan alittumisesta voidaan varmistua myös tässä kohteessa. 5 ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemuksen vireilläolosta ei ole tiedotettu. Ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt selvityksestä lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa antamassaan lausunnossa, että selvityksestä ei käy suoraan ilmi, koska laitoksen ilmanvaihdon modernisointihanke on tarkoitus aloittaa ja koska sen on tarkoitus päättyä. Samojen melumittauspisteiden käyttö eri mittauksissa ja laskelmissa on antanut varmemman kuvan voimalaitoksen melutason pienenemisestä. Seuraavissa melumittauksissa olisi kuitenkin syytä harkita melumittauspisteiden (lähinnä K2 ja K3) siirtämistä nykyistä lähemmäksi asuintaloja ja mahdollisesti asuintalojen ylempiin kerroksiin. Nykyisissä mittauspisteissä saatujen tulosten perusteella ei suoraan pysty arvioimaan melua lähimpien asuintalojen kohdalla. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta esittää lausunnossaan muun muassa seuraavaa: Ympäristölupapäätöksen mukaan Salmisaaren voimalaitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla ylittää päivällä kello 7 22 ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöllä 50 db. Aiemmissa meluselvityksissä todettiin lähimpien asuntojen kannalta merkittävimmäksi melulähteeksi turbiinihallin katolla oleva hönkäputki. Kun putki vaimennettiin, laski melutaso merkittävästi.

6 Voimalaitoksessa on alkamassa ilmanvaihdon uusiminen. Sen yhtenä tavoitteena on toisen merkittävän melulähteen, kattilahallin ilmanottosäleikön melun vähentäminen. Vuonna 2009 tehdyn ympäristömelumittauksen tulosten mukaan Salmisaaren voimalaitoksen melu on vähentynyt lupamääräysten voimassaoloaikana yli 5 db. Päiväaikainen melun raja-arvo ei enää ylity. Yöraja-arvo saattaa ylittyä K.A. Fagerholmin aukion laidassa olevan asuintalon kohdalla osoitteessa Tallberginkatu 7. Mahdollinen ylitys on luokkaa 1 db (L Aeq ). Toiminnanharjoittaja katsoo, että ilmanvaihdon uusimisen yhteydessä tapahtuva kattilahallin säleikön melun vaimentaminen auttaa laitosta saavuttamaan yöraja-arvon 50 db (L Aeq ). Ympäristölautakunta katsoo, että Helsingin Energian selvitys Salmisaaren melun vähentämisestä ei ole riittävä. Selvityksen puutteina on, että voimalaitoksen ilmanvaihdon uusimiselle ei ole esitetty selkeää aikataulua eikä myöskään ole esitetty, miten ja milloin melun yöaikaisen raja-arvon alittuminen todennetaan uusimistyön päätyttyä. Kolmantena puutteena on kustannusselvityksen ylimalkaisuus. Selvityksessä tuli lupapäätöksen mukaan kuvata meluntorjunnan kustannuksia, ei ilmanvaihdon uusimisen kokonaiskustannuksia. Näiltä osin toiminnanharjoittajan tulisi täydentää selvitystä. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi annetuista lausunnoista päivätyllä kirjeellä. Toiminnanharjoittaja esittää vastineessaan seuraavaa: Koska hankkeen investointipäätöstä ei ole vielä tehty, varmaa aikataulua ei ole voitu ilmoittaa. Tämän hetken tiedon mukaan ilmanvaihdon modernisointi on valmis vuonna Salmisaaren kattilahallin ja turbiinisalin ilmanvaihdon modernisoinnista on teetetty selvitys (Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy ), jonka mukaan modernisointi kestää kolmen kesän (vuosihuollon) ajan. Työt on tarkoitus aloittaa kesällä 2011, joten valmista pitäisi olla syksyllä Hankkeen investointipäätös tehdään marraskuussa Investointipäätöksen jälkeen lähetettävissä tarjouspyynnöissä yhdeksi työn reunaehdoksi tullaan asettamaan sallittuihin melurajoihin pääseminen. Melun vähentämisen aiheuttamia kustannuksia ei voida erotella koko ilmanvaihtohankkeen kustannuksista. Jos näin välttämättä haluttaisiin tehdä, kyse olisi kuitenkin jonkin mielivaltaisen kertoimen käyttämisestä. Ympäristölupapäätöksen mukaan Salmisaaren melumittaukset on tehtävä kolmen vuoden välein. Edellinen mittaus on tehty vuonna 2009, joten seuraava melumittausvuosi on Ilmanvaihdon modernisointi on tällöin vielä kesken. Jos vuoden 2012 melumittauksissa raja-arvot vielä ylittyvät, voidaan hankkeen valmistuttua tehdä ylimääräiset melumittaukset. 6

7 7 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksen melun vähentämistä koskevan selvityksen ja hyväksyy sen Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen Nro 3/2007/2 lupamääräyksessä 14. tarkoitetuksi selvitykseksi. Selvityksen perusteella aluehallintovirasto antaa seuraavan ympäristölupapäätöstä Nro 3/2007/3, täydentävän määräyksen: Jos vuonna 2012 toteutettavissa ympäristölupapäätöksen Nro 3/2007/3, lupamääräyksen 36. mukaisesti tehtävissä ympäristömelumittauksissa em. lupapäätöksen lupamääräyksen 13. melun raja-arvot ylittyvät mittauksen kokonaisepävarmuus huomioon ottaen, toiminnanharjoittajan tulee tehdä edellisiin mittauksiin vertailukelpoinen ympäristömelumittaus vuonna 2013 ilmanvaihdon modernisoinnin valmistuttua. Melumittausraportti on toimitettava tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa melumittauksen suorittamisesta. (YSL 5, 43, 46 ) RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristönsuojelulain 55 :n 3 momentin perusteella lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää ympäristölupaa luvassa velvoitetun lain 43 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisen selvityksen perusteella. Selvityksen käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin lupamenettelyä koskevia säännöksiä. Koska selvityksessä ei ole esitetty sellaista uutta tietoa Salmisaaren voimalaitoksen toiminnasta verrattuna ympäristöluvassa esitettyihin tietoihin, joiden olisi voinut katsoa vaikuttavan olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin, ei selvityksien vireilläolosta ole ilmoitettu, eikä asianosaisia ole kuultu. Ilmoituksesta on kuitenkin pyydetty ympäristönsuojelulainmukaisten valvontaviranomaisten lausunnot. Helsingin Energia on ympäristölupapäätöksen Nro 3/2007/3, antamisen jälkeen em. päätöksessä velvoitetun mukaisesti selvittänyt Salmisaaren voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvan melun vähentämistä ja tehnyt jo toimenpiteitä toiminnasta aiheutuvan melun vähentämiseksi. Lisäksi melunvähentämistoimenpiteitä esitetään edelleen tehtäväksi vuosihuoltojen yhteydessä vuosina Vuonna 2009 suoritetun ympäristömelumittauksen perusteella Salmisaaren voimalaitoksen toiminnan aiheuttama melu laitoksen ympäristössä on jo merkittävästi pienentynyt. Edellä annettu lupamääräys on tarpeen valvonnan suorittamiseksi ja jo tehtyjen ja esitettyjen melunvähentämistoimenpiteiden riittävyyden arvioimiseksi.

8 8 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5, 28, 31, 36, 43, 46, 52, 53, 54, 55, 96, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteen maksutaulukon mukaan muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 48 euroa/h. Tämän lupa-asian käsittelyyn on käytetty 22 tuntia. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Helsingin Energia/ Helen Voima PL HELSINKI Jäljennös päätöksestä Helsingin kaupungin ympäristölautakunta Helsingin kaupunginhallitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla. (YSL 54 )

9 9 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Liite Valitusosoitus. Mika Seppälä Pekka Häkkinen Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Mika Seppälä (puheenjohtaja) ja Pekka Häkkinen. Asian on esitellyt ympäristöneuvos Pekka Häkkinen. PH/sl

10 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.