TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 119"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuusto AIKA :00-19:15 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO 57 KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 58 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN TULOVEROPROSENTTI KIINTEISTÖVEROPROSENTIT TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEKÄ KIIREELLISET ASIAT 132

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuusto AIKA :00-19:15 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Matinlauri Minna Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ikonen Leila Kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja Ylitalo Jussi Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Bräysy Tauno Huurre Elina Immonen Heidi Karppinen Hannele Kemppainen Ari Kokkonen Elina Kurunsaari Jarmo Liikanen Kaisa Mällinen Seija Nuolioja-Saksio Heleena Nuorala Tapio Partanen Marko Pelkonen Kalevi Rusila Tiia Saarela Esa Salmenhaara Anne Uitto Tauno Väisänen Seija Väyrynen Jukka Ylitalo Vesa Junttila Anita Varajäsen Lithovius Helena Varajäsen POISSA Kemppainen Antti Koskimaa Anu Ojala Timo Uusi-Illikainen Timo MUU Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Kurkela Jouni vs. Sivistysjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, ptk:n pitäjä Tornberg Eliisa Sosiaali- ja terveysjohtaja Mannonen Matti Tekninen johtaja Astikainen Eeva Pääkirjanpitäjä Leviäkangas Henri Järjestelmäasiantuntija ALLEKIRJOITUKSET Minna Matinlauri Puheenjohtaja Tuula Marttinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 55-62

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Jukka Väyrynen Pöytäkirjantarkastaja Kalevi Pelkonen Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 55 Kokouskutsun julkaisu ja lähettäminen asetettu kunnan ilmoitustaululle julkaistu paikallislehdessä Rantalakeus kunnanhallituksen pää töksen mukaisesti kutsut postitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille kutsumisajassa (4-7 päivää) noudatettu kuntalain määräystä ja valtuuston päätöstä. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutetuista on läsnä valtuuston kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle eo. tavalla. Kunnanvaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja jä sen mää rältään päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa pai kalla oli 25 valtuutettua. Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saa pu mas ta kokoukseen: Antti Kemppainen, Timo Uusi-Illikainen ja Anu Koskimaa. Timo Ojala oli poissa estettä ilmoittamatta. Hyväksyttiin äänivaltaisiksi jäseniksi poissa olleiden sijaan täs sä kokouksessa varavaltuutetut Anita Junttila (Kemp painen) ja Helena Lithovius (Koskimaa). Timo Uusi-Illikaiselle ja Timo Ojalalle ei ollut varajäseniä. Kokous hyväksyttiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO KVALT 56 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä sekä tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa aukioloaikana Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanvaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Väyrynen ja Kalevi Pelkonen.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KVALT 57 Kunnanvaltuusto: Valtuusto tarkastaa tämän asialistan ja päättää voidaanko kokoukselle hyväksyä sen mukainen työjärjestys. Hyväksyttiin työjärjestykseksi esityslistan mukainen työ järjes tys.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN 363/050/2014 KHALL 190 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on lähettänyt pe rus sopi mus luon nok sen kiireellisenä käsiteltäväksi jäsenkuntien val tuus tois sa. Kuntayhtymässä on tällä hetkellä voimassa jäsenkuntien val tuus tois sa vuonna 2013 hyväksytty perussopimus, joka on tullut voimaan Oleellisin muutos perussopimukseen koskee jäsenmäärää, jo ka esitetään nostettavaksi 9:stä 14:sta Kokoonpano ja toimikausi: Yhtymähallitukseen kuuluu 14 jäsentä ja 14 henkilökohtaista varajäsentä (Oulu 11 jä sen tä ja muut kunnat yhteensä 3 jäsentä). Toinen merkittävä muutos on ammattiopiston lautakunnan lak kaut ta mi nen ja sen tehtävien siirtäminen yh ty mä hal li tuksel le (13 ). Muita muutoksia on esim. lisäys 5 - Perussopimuksen muut ta mi nen: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vä hintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yh teen las ke tus ta asukasluvusta. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus on esitys lis tan liitteenä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Oulun seu dun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen al kaen esityslistan liitteen mukaisena. Hyväksyttiin. KVALT 58 Kunnanvaltuusto: Hyväksyttiin.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TULOVEROPROSENTTI /212/2014 KHALL 199 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kalenterivuoden verojen tilitykset kertyvät kunnille kuukausit tain. Ti li tet tä vät mää rät pe rustuvat veronsaajien verovuosi kohtai siin ja ko-osuuk siin. Verontilityslain mukaisia veronsaajaryh mien ja ko-osuuksia vahvistettaessa ja tarkistettaessa käyte tään pe rusteena vii meksi päättynyttä verotusta. Lisäksi ote taan huomioon an sio- ja pääomatulojen sekä vastaavien vä hen nysten kehitys, veroperusteissa tapahtuneet muu tok set ja muut asiaan vai kuttavat muutokset. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan arvioidun kunnallisveron osuute na kaikkien kuntien vastaavien vero jen summasta. Kunkin verovuoden kunnallisvero kertyy kun nalle lähes kokonaan kolmen vuoden sisällä. Kunnanvaltuusto on määri tel lyt kun ta stra te giassa ter veen kun ta ta lou den yh deksi kun nan me nes tysalueeksi. Ter veen kun ta ta lou den strategi sena tavoitteena on järjestää palvelut kus tan nus te hok kaas ti nostamatta ve ro rasitusta maakunnan kes ki ar voa korkeam maksi. Kuntien tuloveroprosentti koko maassa on vuonna 2014 kes ki mää rin 19,74, Pohjois-Pohjanmaan kunnissa kes kimää rin 20,36, kun ta ryh män/( asukkaan kunnat) kes ki mää rin 20,33 ja Tyr nä väl lä 20,5. Suunnitelmavuosien investoinneista aiheutuu kun nan vel kamää rän ja lai nan hoito ku lujen kas vu se kä suunni tel man mukaisten pois to jen tuntu va nou su. In ves toinnit hei jas tu vat väis tä mät tä myös käyttö talous meno jen kasvuun. Ra hoi tuspoh jan riit tä vyys haas taa kun nan toi minnan ja ta lou den vuosiksi eteen päin. Toisaalta Tyrnävän kunnan veroprosentti on jo ollut keskimääräistä veroprosenttia korkeampi. Verovuoden 2015 kunnallisverotuksen kohteena oleviin ansio tu loi hin ja verotettavan tulon laskentaan on tehty useita

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ve ro pe rus te muu tok sia. Muutoksia on tehty niin kun nal lis vero tuk sen veroperusteisiin kuin yhteisöverotukseenkin. Li säksi joitakin aiemmin päätettyjä veromuutoksia on peruttu. Kuntastrategiassa on määritelty, että palvelut järjestetään kus tan nus te hok kaas ti nostamatta verorasitusta maakunnan kes ki ar voa korkeammaksi. Tuloveroprosentin yhden prosentin ko rot tami sen vai ku tus tu lo ve roon on noin euroa. Talousjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuloveroprosentti pidetään vuonna 2015 nykyisellä tasollaan 20,50 prosenttia. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnallisvero pidetään ennallaan, jolloin se on 20,50 prosenttia vuonna Hyväksyttiin. KVALT 59 Kunnanvaltuusto: Hyväksyttiin.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖVEROPROSENTIT /212/2014 KHALL 200 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kiinteistöverolaissa säädetään kiinteistön sijaintikunnalle me ne väs tä kiinteistöverosta. Kiinteistövero suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön verotusarvon perusteella. Kaik ki kiinteistöt eivät ole veronalaisia. Laissa on lueteltu osit tain tai kokonaan kiinteistöverosta vapaat kiinteistöt, joita ovat mm. metsät ja maatalousmaat, torit, kadut ja ylei set tiet. Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiin teis tö ve ron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Ylei sen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosent ti yk sik köä. Alaraja tulee siis olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %. Vakituisten asuinrakennusten kiin teis tö ve ro pro sentin osalta korotus on 0,05 prosenttiyksikköä uuden alarajan ol les sa siten 0,37 % ja ylärajan 0,8 %. Samassa yhteydessä Kiin teis tö ve ro lain 13 :n muotoilua muutetaan niin, että muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä kunnas sa erikseen vastaamaan kunnan yleistä kiin teis tö ve ropro sent tia, vaikka se olisi enemmän kuin 0,60 pro sent ti yksik köä yli kunnan määräämän vakituisten asuinrakennusten ve ro pro sen tin. Kiinteis töverolain 11 :n mukaan kunnanval tuusto määrää kun nan kiinteistövero prosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaih teluvälien ra joissa vuosit tain etukä teen samalla, kun se vah vistaa va rainhoitovuoden tulovero prosentin. Kiinteistöverot määrä tään prosentin sa dasosan tarkkuudel la. Tyrnävän kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2014 ovat: 1. Yleinen kiinteistövero 0,98 2. Vakituiset asuinrakennukset 0,54 3. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98. Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määrätty erikseen kiinteistöveroa. Kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 2014: Yleinen Vakituisten asun tojen Muu asuinraken nus Koko maa 0,94 0,43 1,05

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto P-Pohjanmaa 0,96 0,45 1,01 Tyrnävä 0,98 0,54 0,98 Kiinteistöveron tilitetty määrä vuodelta 2012 Tyrnävällä oli eu roa, vuonna euroa ja ta lous arvios sa 2014 on arvioitu kiinteistöverotuloksi euroa. Kiin teis tö ve ro ker tyy suu rim maksi osak si ve ro tus vuonna. Kuntastrategiassa on määritelty, että palvelut järjestetään kus tan nus te hok kaas ti nostamatta verorasitusta maakunnan kes ki ar voa korkeammaksi. Talousjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverot pidetään vuonna 2015 nykyisellä tasollaan, ja ne ovat: Yleinen kiinteistövero 0,98 Vakituiset asuinrakennukset 0,54 Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverot pidetään vuonna 2015 nykyisellä tasollaan, ja ne ovat: Yleinen kiinteistövero 0,98 Vakituiset asuinrakennukset 0,54 Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin. KVALT 60 Kunnanvaltuusto: Hyväksyttiin.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN /200/2013 KHALL 198 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Talousarvion toteutuminen : 1000 euroa Talousarviaste Toteutuma Toteutu ma- Arvio ilman sis.eriä % tot.-% Toimintatuo tot ,9 82,2 Toimintakulut ,8 74,0 Toimintakate ,1 73,1 Verotulot ,7 74,4 Valtionosuu det ,5 74,5 Rah.tuotot ja ,6 72,9 ku lut yhteen sä Vuosikate 1157 Syyskuun lopun toteutuma on tasaisen kulutuk sen mu kaan 75 prosenttia talous arviomäärärahasta. Taulu kossa on talous ar vion toteutuma syyskuun lopussa ja vii mei sel lä sa rakkeel la on esitetty ar vio to teu tu masta, kun ote taan huo mi oon me no jen jak so tuk sia: esim. kor komenot, lo ma rahat, eri koissai raan hoi don las kutus ja tu lo puo lel la päi vä hoi don ja vanhus palvelujen las kutus. Maksuunpanotilityksen mukaan verotulot ovat supistuneet vii me vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,1 prosent tia. Kun nal lis ve ro tu lot ovat supistuneet 1,04 prosenttia. Val tion osuuk sien toteutuma on hieman jäljessä. Kir jan pi don mu kaan suu rim mat nettomenojen ylitykset ovat so si aa li pal ve lu jen tu los alu eella euroa, to teu tu ma 87,5 % ja vammaispalveluissa euroa, to teu tu ma 83,3 %. Lainoja on lyhennetty euroa. Rahoituslaskelma on esi tys lis tan liitteenä. Investointimenojen toteutuma on 62,8 %. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Merkitään syyskuun lopun toteutuma kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin. KVALT 61

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto: Hyväksyttiin.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEKÄ KIIREELLISET ASIAT KVALT 62 Kunnanvaltuusto: Valtuustolle saatetaan tiedoksi: Maanantaina järjestetään puurakentamista koskeva tiedotustilaisuus.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT; Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät - HvalL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. VALITUSOSOITUS; Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu Oulu tai Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU Kunnallisvalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hallintovalitus, Valitusaika päivää Pykälät - Muu valitusviranomainen, Valitusaika päivää Pykälät - Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Pykälät - Valitusasiakirjat oin toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät -