Kokousaika kello 14:10-14:45

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 26.01.2012 kello 14:10-14:45"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kokousaika kello 14:10-14:45 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 1 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN PIDETTÄVÄÄN KO- KOUKSEEN 2 ESITTELIJÄN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN 4 3 SIILISET -PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUS- PALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE LÄÄKÄRIRESURSSIN OSTAMINEN NILSIÄN TERVEYSASEMALLE HUHTI-ELOKUULLE HOITAJIEN RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISOIKEUTEEN LIITTY- VÄ KOULUTUS JA KOULUTUKSEN HUOMIOIMINEN HOITAJIEN PALK- KAUKSESSA 6 KODINHOITAJAN JA KOTIAVUSTAJAN TEHTÄVIEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TEHTÄVIKSI 7 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 11 8 TIEDONANTOJA 12 9 MUUT ASIAT

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Pekkanen Leila puheenjohtaja Pietikäinen Matti jäsen Voutilainen Raija jäsen Ruostila Reijo esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Kantanen Kati asiantuntija/tulosaluejohtaja Pärnänen Martti asiantuntija/tulosaluejohtaja Poissa Kukkonen Pentti varapuheenjohtaja Rissanen Riitta jäsen Lötjönen Vesa Siilinjärven kunnanjohtaja Airaksinen Janne Nilsiän kaupunginjohtaja Lahti Soile Maaningan kunnanjohtaja Vartiainen Merja pöytäkirjanpitäjä/toimistopääl LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti, että kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus tulosaluejohtajilla. 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Pietikäinen ja Raija Vou ti lai nen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Leila Pekkanen Reijo Ruostila puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Matti Pietikäinen pöytäkirjanpitäjä Raija Voutilainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN PIDETTÄVÄÄN KOKOUKSEEN Ppkjtk 1 on määrännyt :ssä 93 kokoustensa pöytäkirjanpitäjäksi toimistopäällikön. Hän on pois sa pi dettävästä kokouksesta. ehdotus Johtokunta määrää kokouksensa pöytäkirjanpitäjäksi esit te li jän. Valmistelija/lisätiedot: peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ ESITTELIJÄN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN Ppkjtk 2 johtosäännön 3 :n mukaan johtokunnan esittelijänä toimii peruspalvelukeskuksen johtaja tai hänen estynee nä ollessa muu johtokunnan määräämä viranhaltija. ehdotus Johtokunta määrää johtokunnan esittelijän si jai sek si toi mis to pääl li kön. Valmistelija/lisätiedot: peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta SIILISET -PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE /01.060/2012 Ptltk Liite 3 Perusturvatoimialan johtosäännön (kv ) mukaisesti Siiliset-perusturvalautakunta päättää palvelussopimuksesta. Vuosittain vahvistettava palvelusopimus pohjaantuu vahvistettuun järjestämissuunnitelmaan ja Siilinjärven kunnan talousarvioon. Perusturvatoimiala on esittänyt vuoden 2011 osalle muutostalousarviota kokouksissaan , ja Muutostalousarvio on yhteensä euroa, mistä kohdentuu Siilinjärven kunnalle euroa, Maaningan kunnalle euroa ja Nilsiän kaupungille euroa. Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutostalousarvion , Maaningan kunnanhallitus ja Nilsiän kaupunginvaltuustossa ja Maaningan kunnanvaltuusto päättää muutostalousarviosta kokouksessaan Palvelusopimus hyväksytään Maaningan kunnanvaltuuston päätös huo mioi den, jonka jälkeen perusturvalauta kunta päättää palvelusopimuksen 2012 hy väk symisestä. ehdotus ehdotus annetaan kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen vuodelle 2012 Siiliset- yhteistoiminta-alueelle. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, puh Ppkjtk 3 Liite 1 ehdotus Johtokunta päättää hyväksyä osaltaan Siiliset-perusturvatoi mialan ja Lii ke lai tos Siiliset-peruspalvelukeskuksen välisen palvelusopimuksen vuodelle 2012 liitteen mu kaisena. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, puh ja peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ LÄÄKÄRIRESURSSIN OSTAMINEN NILSIÄN TERVEYSASEMALLE HUHTI-ELOKUULLE /08.010/2011 Ppkjtk 4 Nilsiän terveysasemalla on täyttämättä yksi omalääkärin virka eikä siihen ole onnistuttu viimeksi vuodenvaihteen kahta puolta toteutetussa haussa rekrytoimaan viranhaltijaa. Ko. viran työpanosta on hoidettu lokakuun alusta 2011 ostopalveluna, jonka toteuttamisesta on johtokunnan päätös ( ) maaliskuun 2012 loppuun. Nilsiän terveysasemalla on lisäksi alkanut yhden lääkärin äitiysloma. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mahdollisuuksia rekrytoida lääkäriä virkasuhteeseen tai edes opiskelijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ei ole myöskään myöhemmin lähitulevaisuudessa. Alustavasti on kesän jälkeen tiedossa sijaistyövoimaa, joka voisi suostua osin myös Nilsiän toimipisteessä työskentelemään. Omalääkärijärjestelmän ylläpito Nilsiän toimipisteessä edellyttää, että kaikki neljä omalääkärin virkaa ovat kutakuinkin aukottomasti hoidossa. Kyseisestä syystä on välttämätöntä hankkia yhden lääkärin työpanos ostopalveluna ainakin ajalle ja lisäksi niin, että huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alkupuolella olisi noin kuukauden ajan kaksi ostopalvelulääkäriä yhtäaikaisesti. Kesän ajaksi on sijaisrekrytointi vielä realistista, tosin Nilsiään työskentelemään suostuvia sijaisia on vaikea rekrytoida. Ostopalvelutyövoiman kustannukset ovat noin euroa/henkilötyökuukausi. Hankinnasta aiheutuu noin euron ylitys Nilsiän vastaanottoyksikön budjettiin eikä sitä ole mahdollista palvelutasoa leikkaamatta kattaa hoitopalvelujen sisältä. ehdotus Johtokunta päättää hyväksyä yhden lääkärin työpanoksen vuokraamisen Nilsiän toimipisteeseen ajalle ja lisäksi huhti-toukokuulle toisen noin kuukauden ajaksi. Johtokunta valtuuttaa hoitopalvelujen tulosaluejohtajan toteuttamaan hankinnan. Lisäksi saattaa hankinnasta aiheutuvan Nilsiän vastaanottoyksikön budjettiylityksen perusturvalautakunnan tietoon. Valmistelija/lisätiedot: hoitopalveluiden tulosaluejohtaja Martti Pärnänen, puh

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ HOITAJIEN RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISOIKEUTEEN LIITTYVÄ KOULUTUS JA KOU- LUTUKSEN HUOMIOIMINEN HOITAJIEN PALKKAUKSESSA Ppkjtk 5 Uudet säännökset sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden oikeudesta rajattuun lääkkeenmääräämiseen tulivat voimaan : laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (ammatti henkilölaki, 433/2010, HE 283/2009 vp.) asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010) asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta (1089/2010). Uudistuksen tarkoituksena on vapauttaa lääkärien työpanosta lääketieteen vaativampaa osaamista edellyttäviin tehtäviin, parantaa työn hallintaa sekä kehittää osaamista ja sen hyödyntämistä. Näin pyritään edistämään terveyskeskustyön houkuttelevuutta ja edellytyksiä parantaa sen tuloksellisuutta. Tehtävien ja työnjaon uudistaminen edellyttää vastaanottopalveluissa uusien toimintamallien mm. hoitotyön vastaanottotoiminnan ja pitkäaikaissairauksien hoitomallin kehittämistä. Samalla lakiuudistuksen tavoitteena on poistaa epävirallisia käytäntöjä sekä selkeyttää ja vahvistaa lääkärien ja sairaanhoitajien yhteistyötä potilaan hyväksi. Laillistetulla sairaanhoitajalla sekä sairaanhoitajana laillistetulla tai toimimaan oikeutetulla terveydenhoitajalla ja kätilöllä on kirjallisesti annetulla sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaisella määräyksellä rajattu oikeus määrätä apteekista erikseen määriteltyjä hoidossa käytettäviä lääkkeitä terveyskeskuksessa hoitamalleen potilaalle tietyin edellytyksin. Lisäksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilöstö voi koulutuksensa, kokemuksensa ja tehtävänkuvansa mukaisesti aloittaa hoidon potilaan oireiden ja käytettävissä olevien tietojen sekä tekemänsä hoidon tarpeen arvioinnin perusteella. Ko. pätevyyden hankkimiseksi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan on suoritettava ammatillisina erikoistumisopintoina vähintään 45 opintopisteen laajuinen lisäkoulutus, joka kestää noin vuoden. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ilmoituksen mukaan koulutusta ei voida enää jatkossa toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vaan se toteutetaan maksullisena täydennyskoulutuksena, jolloin hinta tulee olemaan noin euroa/opiskelija. Koulutukseen liittyy lisäk si terveyskeskuksessa tapahtuvaa lääkärin ohjaamaa harjoittelua. Lääkkeen määräämisen edellytyksenä olevaan koulutukseen pääsyn yhtenä valintakriteeri nä on riittävä työkokemus tehtävässä, jossa hoitaja tulisi lääkkeitä määräämään. Lääkkeenmääräämistehtävät laajentavat merkittävästi hoitajan tehtäväkuvaa, koska ne eivät sisälly peruskoulutukseen. Lääkkeenmääräämisoikeudessa on kyse myös lääkärille aiemmin kuuluneen tehtävän siirrosta hoitajalle sekä itsenäisen vastuun lisääntymisestä. Lisäkoulutusvaatimus, tehtäväkuvan laajentuminen ja itsenäisen vastuun lisääntyminen lisäävät hoitajan työn kokonaisvaativuutta. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan hoitajan tehtäväkuvan kokonaisvaativuuden lisääntymisen myötä on Terveydenhuollon hoitohenkilöstön ja sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstön TVA-ryhmälle tuotu esiin vaateita sopia koulutuksen suorittamisen vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan jo ennen mahdolliseen koulutukseen hakeutumista. Ammattijärjestön suositus on euron korotus lääkkeitä määräävien hoitajien kuukausipalkkaan. Joissakin organisaatioissa on sovittu prosenttikohtaisista korotuksista tehtäväkohtaiseen palkkaan.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ ehdotus Johtokunta päättää, että: Vastaanottopalvelujen 1-2 hoitajan rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen liitty vät koulutuskustannukset katetaan vastaanottopalvelujen omista koulu tusmäärärahoista. Koulutettavilta hoitajilta edellytetään sitoutuminen toimimaan Siilin järven kunnan palveluksessa vähintään kahden vuoden ajan koulutuksen suorittamises ta ehdol la, että mikäli he eroavat palveluksesta aiemmin, he sitoutuvat maksa maan 50 % koulutuskustannuksista takaisin työnantajalle. Lääkkeenmääräämiskoulutuksen suorittaneelle hoitajalle makse taan siltä ajalta, kun työtehtäviin kuuluu rajatun lääkemääräämisoikeuteen liittyviä tehtäviä, erillis korvauksena 10 % tehtäväkohtaisesta palkasta, mikä tämän hetkisen palk kauk sen mukaan tarkoittaa noin 230 euron lisäystä. Asiaa ei käsitelty kokouksessa, koska esittelijä veti asian pois esityslistalta asian lisävalmisteluja varten. Valmistelija/lisätiedot: hoitotyön asiantuntija Sisko Hyvönen, puh ja vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen, puh

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ KODINHOITAJAN JA KOTIAVUSTAJAN TEHTÄVIEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TEHTÄ- VIKSI 334/06.020/2010 Ppkjtk 6 Vanhuspalveluissa tulosaluejohtaja esittää yhden kodinhoitajan tehtävän ja yhden ko tiavustajan tehtävän muuttamista lähihoitajan tehtäviksi. Johtokunta on aiemmin linjannut tavoitteeksi, että kodinhoitajien ja kotiavustajien tehtävät muutetaan lähihoitajien tehtäviksi. Tämä on myös toimintaa valvovan Itä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaista. Vanhuspalveluiden kotipalveluiden yksiköissä on työnantajan aloitteesta kodinhoitaja opiskellut oppisopimuksella lähihoitajaksi. Kotiavustajan tehtävä on vapautunut eläköitymisen vuoksi Kodinhoitajan tehtävänimikemuutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia vuodelle 2012, sillä työn vaativuuden arvioinnin seurauksena palkkaharmonisointi on tehty kodinhoitajille, mutta ei lähihoitajille. Harmonisoinnin seurauksena kodinhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 1.912,43 euroa ja harmonisoimattomien lähihoitajien tehtäväkohtainen palkka 1.906,76 euroa. Kotiavustajan ja lähihoitajan tehtäväkohtainen palkkaero on 177,58 euroa kuukaudessa. Tehtävänimikemuutoksesta aiheutuva lisäkustannus vuodelle 2012 on noin euroa, mikä on huomioitu vanhuspalveluiden talousarviossa. ehdotus Johtokunta päättää muuttaa vanhuspalveluiden kotipalveluiden yksikössä yhden kodinhoitajan ja yhden kotiavustajan tehtävät lähihoitajan tehtäviksi. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen, puh

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Ppkjtk 7 on päättänyt, että johtokunnalle saatetaan tiedoksi palkkauskysymysten linjauspäätökset, suunnitelmista poikkeavat hankintapäätökset sekä viranhaltijapäätökset vakituisen henkilöstön palkkaamisesta. Johtokunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: hyvinvointipäällikkö Tytti Lintusen henkilöstöpäätös kotipalveluiden päällikkö Marja Kavilon henkilöstöpäätös sairaalapalveluiden päällikkö Aino Hietakorven henkilöstöpäätös Edellä mainitut viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. ehdotus Johtokunta merkitsee edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta kyseisiin päätöksiin. Valmistelija/lisätiedot: peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ TIEDONANTOJA Ppkjtk 8 johtokunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat/asiakirjat: Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton verkkojulkaisu; Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16; Alisa Puustinen ja Vuokko Niiranen; Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja ter veyspalveluissa. SOTEPA - sosiaali- ja terveyspalvelut Paras-hankkeessa Yleiskirje ; nro 27/80/2011; Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin alkaen Yleiskirje ; nro 29/80/2011; Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2012 Yleiskirje ; nro 30/80/2011; Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen kuntalaskutus KT Kuntatyönantajat Yleiskirje ; nro 35/2011; Matkakustannusten korvauk set lu kien Yleiskirje ; nro 36/2011; Henkilöstöjohtamisen (HR) -verkosto Yleiskirje ; nro 37/2011; Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk sen (KVTES ) palkkausluvussa ta pahtunei ta muutoksia Siilinjärven kunta Perusturvalautakunnan päätös ; Järjestämis suunnitelman hy väksyminen vuodelle 2012 Perusturvalautakunnan päätös ; Siiliset-perustur vatoimialan ja välinen palveluso pimus vuodelle 2011/päivitys Kunnanvaltuuston päätös ; Siiliset-yhteistoimintasopimuksen irtisanominen lukien Kunnanhallituksen päätös ; Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen purkamistyötä koordinoivan ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenten nimeäminen Kunnanhallituksen päätös ; Siilinjärven kunnan palvelutuotannon uudelleen organisointi / valmistelutyön ohjausryhmän nimeäminen sekä valmistelun vastuuhenkilöiden määrääminen Nilsiän kaupunki Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen päätöksestä ; Maksuttoman esiopetuskuljetuksen kilometrimäärän hyväksyminen al kaen Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus Raportti; Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75-vuotiaille Selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle lastensuojelu lain mukaisten määräaikojen noudattamisesta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksessa. ehdotus Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiat/asiakirjat ja päät-

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ tää, etteivät ne anna johtokunnan osalta aihetta enempiin toimenpiteisiin. Valmistelija/lisätiedot: peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ MUUT ASIAT Ppkjtk 9 ehdotus Käsitellään muut mahdolliset asiat. Muita asioita ei ollut.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät 1, 2, 5, 7, 8, 9 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1. mom / muun lainsäädännön mukaan, pykälät ja peruste:-- MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Pykälät 3, 4, 6 Muutoksenhakuviranomainen PL 21, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Siilinjärven kunta, Faksi sähköposti Määräaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitetta va oikaisuvaatimusajan kuluessa viraston aukioloaikana, kello , yllä ole vaan osoittee seen tai sähköpostiosoitteeseen. Sisältö Oikaisuvaatimus, josta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus -- Valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus -- Valitusaika päivää Pykälät Muu valitusviranomainen (osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite) Valitusaika: päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjan sisältö Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, 2) päätös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekir joitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen ja muutoksenhakijalta perittävä oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähköpostilla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös (nimi, osoite ja postiosoite) Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava, mikäli se on muu kuin valitusviranomai nen - Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäynti maksu, joka on tällä hetkel lä 90 euroa. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 14 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kokousaika 28.04.2014 kello 14:00-17:17

Kokousaika 28.04.2014 kello 14:00-17:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.04.2014 kello 14:00-17:17 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 86 Asemanseutu ja Siilinpää / asemakaava

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Kokouspaikka Ravintola Vintti, Kuiluntie 5, Siilinjärvi Asiat Otsikko Sivu 48 PERUSKOULUN KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 61 Kunnan takauksen myöntäminen /

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 Perusturvalautakunta 20.05.2014 AIKA 18:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 79 49 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 Perusturvalautakunta 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 12:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 10.02.2015 AIKA 18:00-21:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 20 13 EHDOTUS ASKOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.03.2015 AIKA 11.03.2015 klo 11:00-14:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53 Sivistyslautakunta Aika 09.06.2015 klo 15:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot