Otsikko Sivu 26 KULTTUURITOIMEN AVUSTUSPERIAATEET KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUONNA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET VUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 26 KULTTUURITOIMEN AVUSTUSPERIAATEET 49 27 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 50 28 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET VUONNA"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KULTTUURITOIMEN AVUSTUSPERIAATEET KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUONNA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET VUONNA TALOUSARVION TOTEUMA OSASTOTASOLLA / KUSTANNUSPAIKOITTAIN 30 LATU- JA KELKKAREITTIEN 55 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 31 VALTIONAVUSTUS ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN ERITYISAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN AIKUISTEN 57 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEELLE 33 VALTION ERITYISAVUSTUS RYHMÄKOKOJEN 58 PIENENTÄMISEEN 34 OTTO KOTILAISEN KOULUN KOULUNJOHTAJAN 59 TEHTÄVÄT 35 SOISALO-OPISTON TUNTIMÄÄRÄ LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMAN 61 HYVÄKSYMINEN/TÄYDENNYS 37 KESKI-SAVON SEUDULLINEN OPETUSSUUNNITELMA 62 OPS HELI HAIKARAISEN VALINNAN VAHVISTAMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 66

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 18:00-19:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Juvonen Sari 18:00-19:00 puheenjohtaja Keinonen Mikko 18:00-19:00 varapuheenjohtaja Kervinen Mervi 18:00-19:00 jäsen Nykänen Jaana 18:00-19:00 jäsen Kasonen Maarika 18:00-19:00 toimialapäällikkö/s ihteeri POISSA Granö Harri jäsen Tuovinen Aki jäsen Kurikka Teemu jäsen Tilus Riitta A. kunnanjohtaja Gustafsson Auvo kh:n puheenjohtaja Suhonen Maija kh:n edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Teemu Kurikka ja Harri Granö Valittiin Jaana Nykänen ja Mikko Keinonen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sari Juvonen Maarika Kasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Jaana Nykänen Aika ja paikka: Koulutoimisto Mikko Keinonen

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta KULTTUURITOIMEN AVUSTUSPERIAATEET SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Valtuusto hy väk syi kokouksessa että kun nan hal li tuk sen alai sel ta yleis hal lin non kustannuspaikalta Muu yleishallinto Avus tuk set, siir re tään euroa kulttuuritoimen avustusten ja ka mi seen si vis tys toi men kus tan nus pai kal le Sen myötä avus tus pe ri aat teita on syytä tarkentaa, niin yhdistykset, joiden kotipaikka on muu kuin Heinä ve si, mutta joiden kulttuuritoiminta kohdistuu Heinävedelle, voi si vis tyslau ta kun ta harkintansa mukaan myöntää avustusta. Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuritoimen avus tus pe ri aattei den täydennyksen liitteen nro 1 mukaisesti. Kulttuuritoimen avustusten jakoperiaatteet on pöytäkirjan liitteenä 26 / 1.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 SIVLTK Valmistelija: Yläkoulun ja lukion rehtori Seppo Kotilainen, sep Kulttuuritoimen avustukset ovat kohdeavustuksia yh dis tyk sil le, yhteisöille, ryh mil le ja yksityisille taiteen harjoittajille ja har ras ta jil le. Kulttuuritoimen koh de avus tuk set ovat aina kohdennettuja ja har kin nan va rai sia. Kult tuu ritoi min taa harjoittavia yhteisöjä avustettaessa huo mioi daan etenkin omalla paik ka kun nal la järjestettävä kaikille avoimet kult tuu ri ta pahtumat ja esi tykset. Huomioon otetaan hakijan kulttuuritoiminnan ak tii vi suus kuluneena vuon na sekä uudet ideat. Yksilöavustuksia jaettaessa pai no te taan ta voitteel lis ta ja ak tii vis ta harrastustoimintaa. Avustusta ei jae ta samalle hen kilöl le peräkkäisinä vuosina. Vuodelle 2015 avustusmäärärahaa on varattu euroa aiemman eu ron sijaan. Valtuusto hy väk syi kokouksessa että kunnan hal li tuk sen alaiselta yleis hal lin non kustannuspaikalta Muu yleishallinto Avustukset, siir re tään euroa kulttuuritoimen avustusten ja ka mi seen sivistystoimen kus tan nus pai kal le Avus tus ha ke muk sia tuli kulttuuritoimeen määräaikaan men nessä 13 kpl ja haettujen avus tus ten yhteissumma on euroa euroa. Avustushakemukset liitteessä nro 2. Toimialapäällikkö on esteellinen osallisuusjäävi (sukulaisuus) yksilöavustusten osalta ja yhteisöjäävi (hallituksen jäsen) yhteisöavustusten osalta ja lau ta kun nan päätösesityksen on tehnyt toimialapäällikön varahenkilö ylä kou lun ja lukion rehtori Seppo Kotilainen. Pykälän esittelijänä ja sihteerinä toimii lautakunnan puheenjohtaja. Toimialapäällikön varahenkilö: Sivistyslautakunta myöntää vuodelle 2015 avustuksia seu raa vas ti: Yksilöavustukset: Yhteisöavustukset: 1) Lars Johansson, Hiidenselkä elokuvaprojekti 250 2) Milen Merso-Keinonen, Jälkiä valokuvanäyttely 250 3) Mikko Keinonen, Isän syli -dokumenttielokuva 250 4) Mari Kervinen, näyttely Väinölässä 250 Yhteensä: ) Heinäveden teatteriyhdistys ry, Valamo-trilogia 600 2) Heinäveden vauhtiajot ry, Vauhtiajojen tapahtumakulut 600 3) Heinäveden musiikkipäivät ry, Musiikkipäivät ) Varisataipaleen kyläyhdistys ry, Puistokonsertti 600 5) Heinäveden yrittäjät ry, Joulunavauskonsertti 600 6) Itä-Suomen luovat toimijat ry, Aikalisä dokumenttityöpaja 250 7) Heinäveden Suomi-Unkari Seura ry, Pianokonsertti 250

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta ) Veteraanimatrikkelin toimituskunta, matrikkelityö 100 9) Kansan raamattuseura, Kirkastusjuhlat Yhteensä: Sivistyslautakunta jätti asian pöydälle. Mikko Keinonen (osallisuusjäävi) poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Näin ollen kokous ei ollut enää päätösvaltainen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 SIVLTK Valmistelija: vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 6, Heinä ve si, gsm NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET 2015 Nuorisotoimen avustuksia haki määräaikaan klo mennessä neljä (4) nuorisotyötä tekevää yhdistystä. Nuorisotoimen avustusmäärä vuonna 2015 on Nuorisotoimelta haettu avustusmäärä on Nuorisotoimen avustukset Haettu 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry Vihtarin VPK ry Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry. 800 Yhteensä: 4100 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET 2015 Vuonna 2015 liikuntatoimen talousarviossa on varattu euroa urheiluseurojen ja lii kun ta jär jes tö jen avustamiseen. Määräaikaan klo15. mennessä saapui kahdeksan (8) hakemusta. Haet tu avustusmäärä on Kaikki hakijat ovat Heinävedellä rekisteröityjä yhdistyksiä. Liikuntatoimi: Haettu 1. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Yleisurheilijat ry Judoseura Yanagi ry Varistaipaleen Kyläyhdistys ry.(k) Heinäveden Han Moo Do ry Pohjois-Heinäveden Kylät ry. (K) Heinäveden Karate-Do ry Yhteensä: (K)= kohdeavustus Kunnanhallitus on linjannut vuoden 2013 yhteisöavustuksien myöntämisen yhteydessä (Kh ) että avustusta myönnetään samaan tarkoitukseen vain yhdestä määrärahasta kunnan sisällä. Sivistyslautakunta jakaa nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset vuodelle 2015 seuraavasti:

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Nuorisotoimi: myönnetty 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry Vihtarin VPK ry Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry. 600 Yhteensä 2300 Liikuntatoimi: myönnetty 1. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Yleisurheilijat ry Judoseura Yanagi ry Varistaipaleen Kyläyhdistys ry.(k) Heinäveden Han Moo Do ry Pohjois-Heinäveden Kylät ry.(k) Heinäveden Karate-Do ry. 500 Yhteensä: Jakelu hakijat

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta TALOUSARVION TOTEUMA OSASTOTASOLLA 04 / KUSTANNUSPAIKOITTAIN SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Valmistelija: toimistosihteeri Tiina Hä mä läi nen, gsm Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumat osastotasolla 04 / kustannuspaikoittain tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Toimialapäällikkö vastaa siitä, että toimielin saa em. tiedot ja samalla esitykset korjaavista toimenpiteistä, mikäli toteutuminen poikkeaa käyttösuunnitelmasta. Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan alaisten osastotaso 04 / kustannuspaikkojen toteutuman tammi-helmikuulta 2015 liitteen nro 3 mukaisesti.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta LATU- JA KELKKAREITTIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SIVLTK Valmistelija: vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 2, Heinävesi, gsm Latu- ja kelkkareittien asiakaspalaute kerättiin kunnan internetsivuilla julkaistulla webropol kyselyllä aikavälillä Linkkiä kyselyyn jaettiin myös sosiaalisessa median avulla sekä Heinäveden lehdessä oli tieto palautteen keräämisestä. Kysely on toteutettu samansisältöisin kysymyksin aikaisempinakin vuosina. Vuonna 2014 kyselyä ei toteutettu kun latu- ja kelkkareittejä ei pystytty juurikaan ylläpitämään talvesta johtuen. Vertailut tehty vuoden 2013 kyselyyn. Käyttäjiä pyydettiin arvioimaan asteikolla 5-1 ( 5=erinomainen, 4=hyvä, 3=kohtalainen, 2=tyydyttävä ja 1=huono ) kelkka- ja latureittien kuntoa, turvallisuutta, mielekkyyttä, opasteita, sijaintia ja taukopaikkoja. Kyselyyn vastasi yhteensä 57 (ed. vuosi 37) vastaajaa, joista kelkkailijoita 17, hiihtäjiä ja kelkkailijoita 20 ja hiihtäjiä 20 kpl. Kelkkailijoiden vastaajat olivat tyytyväisimpiä taukopaikkoihin 4,1 (ed. vuosi 3,76). Kokonaisuudessaan kelkkailijoiden antama keskiarvo kaikkiin kysyttyihin kohtiin oli 3,63 (ed. vuosi 3,4). Kyselyn perusteella kehittämiskohteeksi nousi kelkkareittien kunto 2,9 (ed.vuosi 2,64). Latuverkostossa mielekkäimmiksi koettiin latujen sijainti 3,7, ja latujen kunto 3,5. Kehityskohteiksi koettiin opasteet 2,9, sekä turvallisuus 3,1. Kokonaisarvosanaksi muodostui latureitistön osalta 3,3. Sanallisessa palautteessa tuli paljon latu- ja kelkkareitistön kuntoon liittyviä palautteita laidasta laitaan. Useimmat kysymykset koskivat verkostojen huoltoa ja kunnossapitoa, etenkin viikonloppuisin. Latujen kohdalla eniten palautetta tuli opasteiden kunnosta. Liikuntatoimi tarkastelee esiin nousseita kehityskohteita, ja tekee tarvittavat toimenpiteet kelkka- ja latuverkostojen kehittämiseksi. Tehtävien korjaustoimenpiteiden vaikutusta voidaan arvioida uudelleen seuraavan ylläpitokauden jälkeen. Yhteenveto kyselystä esityslistan liitteenä nro 4. Sivistyslautakunta merkitsee liikuntatoimen latu- ja kelkkareittien asiakastyytyväisyyskyselyn tietoonsa saatetuksi.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta VALTIONAVUSTUS ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Heinäveden kunta on saanut Aluehallintoviraston päätöksellä ISAVI/3876/ /2014 valtionavustusta Avustus tulee käyttää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen (1htv) Avustuksen käyttöaika on Raportointi avustuksen käytöstä on annettava Sivistyslautakunta 1) merkitsee Heinäveden kunnan saaman euron avustuksen tietoonsa saatetuksi 2) nimeää hankkeen/projektin vastuuhenkilöksi Markus Lindroosin ja laskujen hyväksyjäksi sivistysjohtajan 3) saattaa päätöksen tiedoksi kirjanpitoon Jakelu kirjanpito

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta ERITYISAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEELLE SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Heinäveden kunta on saanut Aluehallintoviraston päätöksellä ISA VI/3447/2014 valtionavustusta aikuisten terveyttä edistävän liikun nan kehittämishankkeeseen. Avustus pohjautuu hakemuksessa esi tettyyn kustannusarivoon. Heinäveden kunnan omarahoitusosuus on , joka katetaan sivistystoimen talousarviosta. Avustuksen käyt tö aika on Tarkennettu toimintasuunnitelma ja selvitys oma rahoi tus osuu des ta tulee toimittaa ennen avustuksen maksatusta. Sivistyslautakunta 1) merkitsee Heinäveden kunnan saaman euron erityis avus tuk sen tietoonsa saatetuksi 2) varaa hankkeelle omarahoitusosuuden 3) nimeää hankkeen/projektin vastuuhenkilöksi Markus Lindroo sin ja laskujen hyväksyjäksi sivistysjohtajan 4) saattaa päätöksen tiedoksi kirjanpitoon Jakelu kirjanpito

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta VALTION ERITYISAVUSTUS RYHMÄKOKOJEN PIENENTÄMISEEN SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Heinäveden kunta on saanut Opetus- ja kultturiministeriön päätöksellä Dnro 733/520/2015 valtion erityisavustusta opetusryhmäkokojen pienentämiseen. Avustusta on käytetty resurssiopettajan palkkaamiseen ja opetusryhmien jakamiseen. Avustuksen käyttöaika on Sivistyslautakunta 1) merkitsee Heinäveden kunnan saaman euron erityisavustuksen tietoonsa saatetuksi 2) nimeää projektin vastuuhenkilöksi ja laskujen hyväksyjäksi sivistysjohtajan 3) saattaa päätöksen tiedoksi kirjanpitoon Jakelu kirjanpito

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta OTTO KOTILAISEN KOULUN KOULUNJOHTAJAN TEHTÄVÄT SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Sivistysjohtaja on myöntänyt Otto Kotilaisen koulun rehtori Aki Töllille vuorot te lu va paan ajalle Virkavapaan ajaksi tulee koululle ni me tä rehtorina toimiva johtajaopettaja. Matti Saastamoinen on toiminut kou lun varajohtajana sekä aikaisemmin koulun rehtorina. Hallintosäännön 32 mukaisesti sivistyslautakunta valitsee pe rus ope tuksen 1-6 luokkien rehtorina toimivan johtajan ja tarvittaessa luot ta mus toi misen varajohtajan. Johtava opettaja toimii myös tulosyksikön esimiehenä. Sivistyslautakunta 1) nimeää Otto Kotilaisen koulun rehtoriksi Aki Töllin virkavapaan ajaksi Matti Saas ta moi sen 2) Matti Saastamoisen tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan ko. määräajaksi Otto Kotilaisen koulun johtajan TVA:n mukaisesti Jakelu Aki Tölli Matti Saastamoinen palkat

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta SOISALO-OPISTON TUNTIMÄÄRÄ SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Soisalon seutuopistosopimuksen mukaisesti Heinä veden kunta ilmoit taa kansalaisopis to koulutuksen vuoden 2016 tuntimäärän huhti kuun loppuun mennes sä Varkauden kaupungille. Vuonna 2015 on ostettu tuntia. Hallintosäännö 32 kohta 9 mukaisesti sivistyslautakunta hyväksyy Soisalo-opistolta ostettavan kansalaisopistokoulutuksen sisällön ja määrän sekä taiteen perusopetustunteja tarvittavan määrän talousarvioon vahvistetulla määrällä. Sivistyslautakunta hyväksyy, että Heinäveden kunta ostaa seutuopistolta vuonna 2016 nykyisen tunti määrän mukaisesti 3500 tuntia kansalaisopis tokoulutusta. Jakelu Soisalo-opiston rehtori

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN/TÄYDENNYS SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Perusopetusasetuksen 9 :n ja lukioasetuksen 3 :n mukaan opetuksen jär jes tä jän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suun ni tel ma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetus tun neis ta ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta se kä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tar peel li sis ta opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi suun ni telmas sa on lukioasetuksen mukaan määrättävä yhteistyöstä muiden kou lutuk sen järjestäjien kanssa, koulutuksen hankkimisesta muilta sekä it se näises tä opiskelusta. Hallintosäännön kohdan mukaan sivistyslautakunta hyväksyy koulu jen lukuvuosittaiset ope tus suun ni tel maan perustuvat suunnitelmat. Heinäveden lukion lukuvuosisuunnitelmaa on täydennetty koulun ul ko puolel la annettavan opetuksen osalta. Opintosuunnitelma lis tan liitteenä nro 5. Sivistyslautakunta hyväksyy lukion vuoden lu kuvuo si suun ni tel man täydennyksen liitteen nro 5 mukaisesti.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta KESKI-SAVON SEUDULLINEN OPETUSSUUNNITELMA OPS2016 SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Heinäveden sivistyslautakunta on kokouksessaan vah vista nut Heinäveden osallistumisen seudulliseen esi- ja perusopetuksen opetus suun ni tel ma pro ses siin, jossa Keski-Savon seudun viisi kuntaa (Hei näve si, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus) yhdessä laativat yh teisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman. Esiopetuksen, pe rus opetuk sen ja lisäopetuksen opetussuunnitelmin perusteet valmistuivat vuoden 2014 lopussa. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laa dittu jen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että nii den mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä alkavan lu ku vuoden alusta lukien. Uudessa opetussuunnitelmassa toimintakulttuurin ytimenä on oppiva yh teisö ja tavoitteena on edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kes tävää elämäntapaa. Toimintakulttuurissa korostuu oppimisen ilo ja se, että op pi las on aktiivinen toimija. Perusopetuksen tavoitteeksi on asetettu laaja-alai nen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muo dos ta ma kokonaisuus. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tieto ja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Kaikissa oppiaineissa ja kaikil la vuosiluokilla toteutetaan perusopetuksen seitsemää laaja-alaista osaa mis ta voi tet ta. (Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Kulttuurinen osaa minen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Mo ni luku tai to, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Työelämätaidot ja yrittä jyys, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden ra ken tami nen) Opetussuunnitelmassa monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat ope tus ta eheyt tä viä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opis ke lu jak so ja, joissa hyö dyn ne tään koulun kaikkea toimintaa ja yhteistyötä muiden toi mi joi den kans sa. Jokaisella oppilaalla on oltava lukuvuodessa vähintään yk si mo nialai nen oppimiskokonaisuus. Kokonaisuuksien on koskettava vuo rol laan jo kais ta oppiainetta. Arvioinnin kohteena on sekä oppimisen, työs ken te lyn et tä käyttäytymisen arviointi. Oppilaiden tulee voida osoittaa osaa mis taan heil le soveltuvin tavoin, monipuolisesti, vertaisarviontia ja it sear vi oin tia hyö dyn täen. Keski-Savon opetussuunnitelmaa on viety eteenpäin seudullisen OPS ryhmän toimesta. Jokaisesta kunnasta on ryhmään kuulunut 3-4 jäsentä. Sen li säk si kussakin kunnassa kokoontuu kuntakohtainen OPS työryhmä, johon kuuluu jäseniä jokaiselta koululta sekä esiopetuksen yksiköstä. Jo kainen kunnan esiopetus- ja perusopetusyksikkö on mukana työssä. Seu dullis ta OPS työryhmätyöskentelyä on johtanut Heinäveden sivistysjohtaja Maa ri ka Kasonen. Kuntien sivistysjohtajista ja koulutoimenjohtajasta kootun ohjausryhmän tehtävänä on ollut linjata opetussuunnitelmatyötä oh jaavat periaatteet sekä tukea työryhmätyöskentelyä. Seudullisesti työskentelyssä on edetty Opetushallituksen tiekartan sekä alue hal lin to vi ras ton OPStuki2016 koulutuksen mukaisesti. Pääpaino on ollut toimintakulttuurikeskusteluissa. Opettajat, huoltajat, oppilaat ja si dosryh mät ovat miettineet seudulla tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista, opet ta juut ta, oppimisympäristöjä ja sitä minkä pitää muuttua. Ai ne ryh mä-

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta työs ken te ly aloitettiin maaliskuussa seudun yhteisellä opettajien veso-koulutuksella. Aineryhmä työskentely jatkuu kuntatasolla sekä yhdessä syyskuussa opettajien vesopäivässä. Seu dul li sen työskentelyn lisäksi on kuntakohtaisesti ratkaistavia asioita mm. tuntijako ja oppiaineiden valinnaisuus, jotka tuodaan lautakunnan rat kais ta vak si. Sivistyslautakunta: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ope tus suun ni tel ma uudis tuk sen tilannekatsauksen.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta HELI HAIKARAISEN VALINNAN VAHVISTAMINEN SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Sivistyslautakunta valitsi ryhmäperhepäivähoitajan teh tävään Heli Haikaraisen alkaen toistaiseksi. Valinta suori tet tiin ehdol li sena si ten, että vali tun on ennen valintapäätöksen vahvista mista esitettä vä hy väk syttävä to distus terveydentilastaan ja rikosrekisteri lain 6 2 mo men tis sa tarkoitet tu rikosrekisteriote. Heli Haikarainen on toimit tanut lää käri to distuksen sekä esit tä nyt rikosrekisteriotteen var hais kas va tus joh tajal le Sivistyslautakunta vahvistaa Heli Haikaraisen valin nan ryhmä per he päi vä hoi ta jan tehtävään. Jakelu Heli Haikarainen palkat

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SIVLTK Valmistelija: Toimistosihteeri Tiina Hämäläinen, , Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkir jat, joiden asialistat/pää tösluettelot ovat pykälän liitteenä nro 6. Pöy täkir jat ovat nähtävissä sivistyslautakunnan asiakirjoissa. Sivistyslautakunta ei ota viran haltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT SIVLTK Valmistelija: Toimistosihteeri Tiina Hämäläinen, puh , - Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/3447/2014: Erityisavustuksen myöntäminen aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeelle. - Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohje Dnro 2064/ /2015: Kunnan on huolehdittava opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. - Keski-Savon ympäristötoimen tarkastuskertomus : Ryhmäperhepäiväkodin terveydellisten olojen tarkastus. - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös /520/2015: Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen. - Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/3876/ /2014: Valtionavustuksen myöntäminen etsivään nuorisotyöhön. - Otto Kotilaisen koulun kehtittämisryhmän muistio. - Keski-Savon ympäristötoimen tarkastuskertomus : Karvion koulun terveydellisten olojen tarkastus. - Henkilöstön palkkaamista koskeva täyttölupa-anomus : Liikuntatoimi, Kestävän terveyden edistämisen ohjauspolku - hanketyöntekijä, liikunnanohjaaja ajalle Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 27, 29, 30, 37, 38, 40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 26, 28, 31-36, 39 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 26, 28, 31-36, 39 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS POSTIOSOITE PL 1744, KUOPIO Puhelin (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 87

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 87 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 87 Sivistyslautakunta 27.08.2015 AIKA 27.08.2015 klo 18:00-19:25 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 YHTEISTYÖSOPIMUS YRITYSKYLÄ

Lisätiedot

Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO-

Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 103 Perusturvalautakunta 28.09.2011 AIKA 28.09.2011 klo 18:00-21:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 51 Perusturvalautakunta 11.05.2011 AIKA 11.05.2011 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI-

Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 149 Perusturvalautakunta 13.10.2010 AIKA 13.10.2010 klo 18:00-20:35 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 292 Kunnanhallitus 27.06.2012 AIKA 27.06.2012 klo 17:00-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.03.2013 kello 15:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot