LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus AIKA klo 19:00-22:02 PAIKKA Tampere-talo, Rondo -sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 123 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT HENKILÖSTÖKERTOMUS KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN MATALAN KYNNYKSEN OSALLISTUMISTAVAT 127 RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/ MAAPOLIITTINEN OHJELMA 18

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Petäkoski-Hult Tuula 19:00-22:02 puheenjohtaja Hakala Heikki 19:00-22:02 1. varapj. Kärki Mikko 19:00-22:02 2. varapj. Hämäläinen-Ylikahri Maikki 19:00-22:02 jäsen Jokila Killi 19:00-22:02 jäsen Kanarva Kari 19:00-22:02 jäsen Niemi Veijo 19:00-22:02 jäsen Oikarinen Sanna 19:00-22:02 jäsen Seppä Sirpa 19:00-22:02 jäsen Söderström Päivi 19:00-22:02 jäsen Virtanen Kari 19:00-22:02 jäsen MUU Kuisma Juha 19:00-22:02 kvalt pj. Aspila Riina 19:00-22:02 kvalt 1. vpj. Teeri Liisa 19:00-22:02 kvalt 2. vpj. Rämö Heidi 19:00-22:02 kunnanjohtaja Tolvanen Topi 19:00-22:02 sihteeri/hallintopäällikkö Nevantie Auli 19:00-19:50 henkilöstöpäällikkö Lehtinen Nina 19:00-20:05 sivistysjohtaja Rasimus Ilari 19:54-20:58 kaavoituspäällikkö Villanen Maija 19:54-20:35 kaavoitusarkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Tuula Petäkoski-Hult Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kari Kanarva Sirpa Seppä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Topi Tolvanen, hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. PUHEENJOHTAJA totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä henkilöstöjohtaja Auli Nevantie ja sivistysjohtaja Nina Lehtinen. HALL / TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KHAL KUNNANHALLITUS valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Sirpa Sepän. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Veijo Niemi ja Päivi Söderström. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti, ja valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kanarvan ja Sirpa Sepän. HALL /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 KHAL Henkilöstöhallinto on laatinut esityksen Lempäälän kunnan henkilöstökertomukseksi vuodelta Kertomus perustuu KT:n (Kuntatyönantajat) antamaan suositukseen henkilöstöraportoinnista ja edelliseen vuoteen verrattuna kertomuksen tietosisältöä on lisätty. Kertomus sisältää tietoja mm. henkilöstömääristä ja sen jakaantumisesta eri tehtäväalueille, henkilöstön ikärakenteesta ja eläkepoistumasta sekä työhyvinvoinnin eri osa-aluetekijöistä. Kertomuksessa on panostettu erityisesti johtopäätösten ja toimenpiteiden suunnittelemiseen. Määrätyiltä osin kertomuksen tietoja on sisällytetty myös tilinpäätösasiakirjaan. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on käsitellyt henkilöstökertomusta KUNNANHALLITUS hyväksyy henkilöstökertomuksen vuodelta 2015 esitetyn mukaisena ja saattaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle. HALL /AN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Auli Nevantie selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt Liitteet HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015, TAULUKKOKIRJA

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN MATALAN KYNNYKSEN OSALLISTUMISTAVAT KAOPLTK Kasvatus- ja opetuspalvelujen matalan kynnyksen osallistumistavat -sel vitys työ ryh mä on selvittänyt ja valmistellut toimeksiannon mukaisesti vaih toeh toi sia matalankynnyksen osallistumismalleja nykyisten joh to kun tien sijaan. Lähtökohtana on ollut SWOT-analyysin kautta ana ly soi da erilaisia malleja: 1) Nykyinen johtokuntamalli 2) Koulukokousmalli ja johtokuntien laajennettu aluemalli (alue joh tokun nat) 3) Siirretään tehtävät kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja van hempain yh dis tyk set toimivat joka koululla Lähtökohtaisesti selvitystyöryhmä on pohtinut perusteellisemmin vaih to ehtoa 2. eli koulukokousmalli ja johtokuntien laajennettu aluemalli Komo-työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät asiaa si vis tys joh ta jalle. Valmistelutilanne tuodaan väliraporttina tiedoksi kasvatus- ja ope tus lauta kun nal le, jolloin lautakunta voi antaa jatkovalmisteluohjeita ot taen huomioon myös nykyisten johtokuntien päättyvät toi min takauden ja toisaalta mahdollisen uuden osallisuutta edistävän toi min ta mallin ottamisen käyttöön. Selvitystyöryhmä on esittänyt jat ko ajan myön tä mistä työskentelylle. Tavoitteena on ottaa uusi toimintamalli käyt töön lähtien siten, että vanhat johtokunnat jatkavat toi min taan sa lukuvuoden ajan. Työryhmän jäsenet selostavat asiaa kokouksessa. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA päättää 1. merkitä kasvatus- ja opetuspalvelujen matalan kynnyksen osal listu mis ta vat - selvitystyöryhmän väliraportin tiedoksi; 2. myöntää työryhmälle valmisteluaikaa asti, ja 3. edellä selostettuun perustuen, että nykyiset koulujen johtokunnat jat ka vat toimintaansa lukuvuoden SIV Esittelijä, sivistysjohtaja Nina Lehtinen selosti asiaa. Komo-työryhmän puheenjohtaja Hannu Tiensuu ja sihteeri Markku Si ni sa lo esittelivät asiaa. Keskustelun kuluessa esittelijä, sivistysjohtaja Nina Lehtinen teki seu raavan muutetun ehdotuksen kohtaan 3: että nykyiset koulujen joh to kun nat jatkavat toimintaansa lukuvuoden loppuun saak ka.

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksi mie li ses ti kohdat 1. ja 2 sekä kohdan 3. muutetun ehdotuksen. KAOPLTK Merkittiin, että Markku Sinisalo ja Hannu Tiensuu poistuivat ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn jälkeen klo SIV /RA/ra KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA merkitsee asian tiedoksi ja pyytää lausunnot koulujen johtokunnilta ja vanhempainyhdistyksiltä. SIV Komo-työryhmän laatimat vaihtoehdot perusteluineen koulujen matalan kynnyksen vaikuttamistavoiksi on esityslistan liitteenä. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen. SIV /RA/ra KAOPLTK Koulujen johtokunnilta ja vanhempainyhdistyksiltä pyydettiin lausunnot mennessä. Määräaikaan mennessä lausuntoja saatiin nel jäl tä johtokunnalta ja yhdeltä vanhempainyhdistykseltä. Esityslistan liit tee nä koulujen johtokunnilta ja van hem pain yh dis tyk sil tä saadut lau sun not. Saatujen lausuntojen ja asian osalta käytyjen keskustelun pohjalta nähdään koulujen matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksien osalta tär keänä kaikkien kiinnostuneiden vanhempien osal lis tu mis mah dol li suuk sia. Lausuntojen perusteella koulukokous toimintamallina tukee tätä myös sii tä syystä, että asiat etenevät suoraan päätöksentekoon kasvatus- ja ope tuslau ta kun nal le. Koulukokouksen toimivuus varmistettaisiin par hai ten sillä, että kultakin luokalta nimetään yhdyshenkilö muihin luokan huol ta jiin tiedon siirtämisen varmistamiseksi. Koulukokousten lisäksi sivistystoimen hallinto vastaa tarpeen mukaan alueel li sis ta tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista osana matalan kyn nyk sen osallisuuden edistämistä valmisteilla olevista asioista. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päättäessä uudesta matalankynnyksen osal lis tu mis ta vas ta esitetään tarvittavat johtosääntömuutokset kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA päättää,

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus että koulujen johtokuntien tilalle tulee koulukokous alkaen mää rä ajak si Uutta toimintamallia ja sen toimi vuut ta arvioidaan toimintakauden aikana. SIV Esittelijä, sivistysjohtaja Nina Lehtinen selosti asiaa ja teki keskustelun jälkeen seuraavan muutetun ehdotuksen: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA päättää, 1. että koulujen johtokuntien tilalle tulee koulukokous alkaen mää rä ajak si Uutta toimintamallia ja sen toimi vuut ta arvioidaan toimintakauden aikana. 2. komo-työryhmä valmistelee tehtävänjaon kasvatus- ja ope tus lau takun nan ja koulukokouksen kesken Keskustelun aikana jäsen Marja Sundström esitti, että asia pa lau te taan uudelleen valmisteluun. Jäsenet Paul Antila ja Jukka Suojanen kannattivat Sundströmin te ke mää ehdotusta. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, et tä koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hy väk syt tiin yksimielisesti: Ne, jota ovat esittelijän tekemän esityksen hyväksymisen kannalla ää nestä vät "jaa" ja ne, jotka ovat Marja Sundströmin tekemän esityksen hy väksy mi sen kannalla äänestävät "ei" Äänestys toimitetaan ni men huuh to äänes tyk se nä. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 5 "jaa" ääntä (Jaakko Hautamäki, Ma ri Larikka, Markus Rautaneva, Stiina Varhi ja Irja Viljamaa) ja 6 "ei" ään tä (Paul Antila, Tanja Huovinen, Mikko Koivuluoma, Maria Päivänen, Mar ja Sundström ja Jukka Suojanen). Sundströmin esitys on tullut lautakunnan päätökseksi. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA palautti äänestyksen tu lok se na asian uudelleen valmisteluun. SIV /RA/ra KAOPLTK Kunnanjohtaja asetti sivistystoimen esityksestä Kasvatus- ja ope tus pal ve lu jen matalan kynnyksen osallistumistavat sel vi tys työ ryh män

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus (KOMO ryhmän). Selvitysryhmältä odotettiin analyyttistä poh din taa nykyisin käytössä olevista toimintamalleista (mukaan lukien Lem pää län toimintamalli) ja 2-3 esitystä niistä vaihtoehtoisista toi min ta mal leis ta, joista kasvatus- ja opetuslautakunta voi päättää. Lautakunta kävi kes kus te lun vaihtoehdoista, jonka pohjalta sivistysjohtaja on laatinut esi tyk sen matalan kynnyksen toiminnan järjestämisestä. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman tavoitteissa edellytetään, et tä huoltajat osallistetaan koulun toiminnan suunnitteluun ja pää tök sen te koon. OPS:n perusteissa todetaan: "On tärkeää, että myös huol ta jat voivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön, lu ku vuo si suun ni tel man valmisteluun sekä koulun toiminnan suunnitteluun, eri tyi ses ti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja kou lun yhteistyön osalta. Erityistä huomiota kiinnitetään op pi lai den ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin sekä op pi lai den kehitysvaiheen huomioon ottaviin osallistumistapoihin." Ope tus suunni tel man perusteet siis edellyttävät, että huoltajien esiin nos ta mat asiat on otettava käsittelyyn ja heillä on siis oltava virallinen roo li ja kanava vaikuttaa asiaan. Huoltajien ehdotuksia ei tietenkään tar vit se sellaisenaan hyväksyä, mutta ne tulee ottaa koulussa asialliseen tar kas te luun ja niihin pitäisi antaa perusteltu vastaus. Lempäälän kunta ja sivistystoimi on panostanut kuntalaisosallisuuden edis tä mi seen. Matalan kynnyksen osallistumistapojen kehittäminen kou luilla tukee myös kuntalaisten vaikuttamisen ja osallisuuden edis tä mis ta voi tetta. Koulun johtokunnat esitetään korvattavaksi uudella ma ta lan kynnyksen osallistumismallilla, jota kutsutaan nimellä Koulukokous. KOMO-työryhmä katsoi koulukokousmallin parhaiten mahdollistavan lä hide mo kra tian toteutumisen sekä matalan kynnyksen osallistamisen. Ny kyisten johtkuntien tehtävät vahvistetaan sivistystoimen joh to sään nös sä pääosin kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä koulujen reh to rei den ratkaisuvaltaan. Koulukokouksen tehtävät vahvistaa kasvatus- ja ope tuslau ta kun ta seuraavaa lukuvuotta varten ottaen huomioon toi min nan ja talouden suunnittelun koko kuntakonsernin osalta sekä toi min ta ym pä ris tön muutokset. Esimerkkejä koulukokouksen toimintatavoista - Koulukokoukset ovat avoimia kaikille koulun oppilaiden huoltajille. Niis sä voivat olla läsnä koulun rehtori, opettajat ja henkilökunnan edus ta jat sekä oppilaiden edustus - Koulukokous kokoontuu jokaisella koululla 2-4 kertaa vuodessa. Huol ta jat voivat myös pyytää rehtorilta koollekutsumista, jos jotain tär keää ja ajankohtaista ilmenee. Koulut saavat oman toi min ta kulttuu rin sa myötä päättää koulukokouksen toimintatavoista ja toi minta suun ni tel mas ta siten, että ne tulee kirjata koulun ope tus suun nitel maan perustuvaan suunnitelmaan - Koulukokousten tavoitteena on toimia keskustelufoorumeina. Ne voi vat olla myös toiminnallisia ja niissä voi myös vierailla eri asiantun ti joi ta.

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Rehtori laatii koulukokouksen asialistan, mutta myös huoltajat voivat ehdottaa asioita, joista halutaan keskustella. Ehdotuksia voi kou lu pyytää myös Wilman kautta. - Myös sivistystoimi voi lähettää koulukokouksille asi oi ta/ky sy myksiä, joista halutaan kuulla vanhempien näkemyksiä valmistelussa ole vis ta asioista - Lukuvuoden alussa rehtori esittelee koulukokoukselle lu ku vuo sittai sen opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman. Tämä olisi luet ta vis sa etukäteen Wilmassa. Huoltajat ym. voivat tutustua siihen ennen tilaisuutta ja esittää koulukokouksessa siitä ajatuksia ja ky sy myk siä rehtorille. - Koulukokouksen sihteeri kirjaa tilaisuudessa esiin tulleet kan nanotot ja ehdotukset ja laatii kokousmuistion, joka liitetään osaksi ope tus suun ni tel maan perustuvaa suunnitelmaa. Esille nousseisiin ky sy myk siin vastataan Wilman välityksellä kaikille huoltajille ja seu raa vas sa koulukokouksessa - Koulukokous voisi esittää kannanottoja tai ehdotuksia myös suoraan sivistystoimelle tai lautakunnalle, jos asia ei ole koulun päätet tä vis sä. Sivistystoimi vastaa kysymyksiin. - Koulukokous voi liittyä osana vanhempainiltoihin. Kokouksen jälkeen tilaisuus voi jatkua esim. huoltajien ja opettajien tapaamisina - Huoltajille tulee korostaa, että koulukokousten on tarkoitus olla raken ta via, eikä niissä käsitellä yksittäisiä kiistatapauksia. - Muita mahdollisia tehtäviä olisivat kodin ja koulun yh teis työ suun nitel man laatiminen ja järjestyssääntöjen käsittely Koulun johtokunnat korvataan uudella matalan kynnyksen osal lis tumis mal lil la, jota kutsutaan nimellä koulukokous. Johtokuntien teh tävät siirretään kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja rehtoreille (eh do tus johtosääntömuutoksesta kokouksessa). KOULUKOKOUKSEN TEHTÄVÄT LUKUVUONNA Rehtori: 1. Toimii koulukokouksen koollekutsujana / vetäjänä / esittelijänä 2. Vastaa koulukokouksen informoinnista Wilman kautta 3. Vastaa koulukokoukseen valmisteltavista asioista Koulukokous: 1. Vastaa osaltaan koulun opetus- ja kasvatustehtävästä yh teis työssä koulun henkilöstön ja kotien kanssa 2. Neuvottelee/keskustelee/ohjaa kodin ja koulun välisen yhteistyön muo dois ta yhdessä rehtorin ja opettajien kanssa 3. Antaa lausuntoja koulua koskevissa asioissa (esim. kunnan kie litar jon ta) 4. Opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma valmistellaan yh dessä koulukokouksen osallistujien kanssa rehtorin esivalmistelun poh jal ta

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Laatii koulukokouksen vuosikellon ja toimintasuunnitelman 6. Tiedottaa tulevista kokouksista Wilman kautta (Wilman kautta lähe te tään myös aloitteita sekä julkaistaan kokousmuistiot) ja muita tie do tus ka na va tia hyödyntäen 7. Koulukokouksessa on mukana edustus koulun henkilökunnasta (Huol ta jil la mahdollisuus suoraan keskusteluun / palautteeseen hen ki lö kun nan kanssa) 8. Keskustelee koko kouluun liittyvistä kehittämisasioita (van hempain il lois sa käsitellään luokkakohtaisia asioita) 9. Lautakunnan edustaja on mukana koulukokouksessa kuulemassa (Link ki lautakunnan ja koulun välillä) 10. Koulukokous laatii esityksiä sivistystoimelle ja kasvatus- ja ope tuslau ta kun nal le Toimivalta: Ei varsinaista toimivaltaa, keskustelee, tekee aloitteita, osallistuu asioi den valmisteluun ja antaa lausuntoja. Rehtorin toimivalta: 1- Päättää opetus- ym. harjoittelijan ottamisesta 2. Päättää poikkeuksellisesta oppilaan siirtämisestä vuosiluokalta toisel le 3. Päättää oppilaan opiskelun järjestämisestä poikkeuksellisesti 4. Päättää erityisen tuen antamisesta, jos koulu ja huoltaja ovat asias ta yksimielisiä 5. Päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 6. Huolehtii muussa kuin kunnan opetuksessa olevan oppivelvollisen edis ty mi sen valvonnasta 7. Päättää valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi 8. Myöntää oppilaalle 5 päivää tai yli kestävän tilapäisen va pau tuksen koulunkäynnistä huoltajan anomuksesta; (1-4 päivän va pautuk sen koulunkäynnistä myöntää opettaja) 9. Päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta; (opetus ta häiritsevän oppilaan poistamisesta luokasta, jälki-istunnon mää rää mi ses tä ja kotitehtävien suorittamisen valvonnasta päättää opet ta ja) 10. Antaa päättötodistuksen, erotodistuksen, lisäopetuksen to dis tuksen sekä yhden tai useamman oppiaineen suorittamisesta an netta van todistuksen 11. Antaa todistuksen oppilaalle perusopetuksen/lukion oppimäärän suo rit ta mi ses ta erityisessä tutkinnossa kokonaan tai osittain 12. Myöntää luvan koulunkäynnin jatkamiseen oppivelvollisuusiän saa vut ta mi sen jälkeen 13. Päättää oppilaan poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä 14. Päättää koulutilojen käytöstä lukuun ottamatta liikuntatilojen ilta- ja vii kon lop pu käyt töä 15. Hyväksyy koulun ulkopuolella annettavan opetuksen (leirikoulut ym.) yksityiskohtaisen suunnitelman viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Päättää alueen koulujen osallistumisesta kehittämistoimintaan talous ar vion puitteissa (esim. Comenius-hanke / koulukokous ohjaa) Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivalta: 1. Päättää toimialaa koskevista yhteisistä asioista 2. Päättää toimialan määrärahojen jaosta 3. Päättää koulujen oppilaaksiotto- ja palvelualueista 4. Hyväksyy koulujen opetussuunnitelmaan perustuvat suunnitelmat 5. Päättää koulujen työajoista ja vapaapäivistä 6. Päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta koulusta 7. Päättää koulujen opetus- ja kerhotoiminnan raamista 8. Päättää kokeiluihin osallistumisesta ja kokeiluluvan hakemisesta 9. Päättää koulutuksen arvioinnista 10. Päättää vapaaehtoisen perusopetuksen lisäluokan ja joustavan pe rus ope tuk sen luokan perustamisesta tai lakkauttamisesta 11. Päättää rehtorin ja opettajan yleiset tehtävät 12. Päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta koulusta 13. Päättää toimialaansa kuuluvista maksuista, vuokrista ja käyt tö korvauk sis ta 14. Päättää Lempäälän kunnan osalta Pirkan opiston ope tus tun ti tilauk sen 15. Päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta koulusta 16. Päättää erityisen tuen antamisesta, jos toimenpiteestä ei ole löy tynyt yhteistä näkemystä koulun oppilashuoltoväen ja huoltajan kans sa 17. Käsittelee koulujen tekemät selvitykset oppilaaseen kohdistuvasta voi man käy tös tä 18. Päättää lukion opiskelijan pidättämisestä opiskelusta ri kos tut kinnan ajaksi Koulukokouksen ensimmäinen toimikausi on Uut ta toimintamallia arvioidaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päät tä mäl lä tavalla maaliskuussa KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 1. päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kas va tus- ja opetuspalvelujen matalan kynnyksen osal lis tu mis tavat selvitystyöryhmän (KOMO ryhmän) esityksen pohjalta joh tokun tien lakkauttamista ja korvaamista jatkossa koulukokouksella edel lä selostetun mukaisesti lähtien; 2. antaa jatkovalmisteluohjeeksi sivistystoimen johtosäännön päi vittä mi sen uuden toimintamallin aiheuttamien muutosten osalta; sekä 3. nimeää kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunnan edustajat koulujen kou lu ko kouk siin. Täytäntöönpano: ote kunnanhallitus ja ed. -valtuusto

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus SIV KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA hyväksyi päätösehdotuksen keskustelun jälkeen yksimielisesti. SIV /AA/tt KHAL KUNNANHALLITUS hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotuksen ja esittää edelleen valtuustolle kasvatus- ja opetuspalvelujen matalan kynnyksen osallistamistavat -selvitystyöryhmän (KOMO -ryhmän) esityksen pohjalta johtokuntien lakkauttamista ja korvaamista jatkossa koulukokouksella edellä selostetun mukaisesti lähtien. Täytäntöönpano: ed. Kval SIV /NL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Sanna Oikarinen ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: osallisuusjäävi, Hakkarin koulun rehtori). Merkittiin, että sivistysjohtaja Nina Lehtinen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo Merkittiin myös, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus ja kaavoitusarkkitehti Maija Villanen saapuivat kokoukseen otsikkoasian käsittelyn aikana klo HALL /TT/tt Liitteet KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN MATALAN KYNNYKSEN OSALLISTUMISTAVAT- SELVITYSTYÖRYHMÄN ESITYS KOULUJEN MATALAN KYNNYKSEN VAIKUTTAMINEN /KOMO-TYÖRYHMÄN VAIHTOEHDOT KOULUJEN JOHTOKUNNILTA JA VANHEMPAINYHDISTYKSILTÄ SAADUT LAUSUNNOT

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/ / /2015 KAAVRAKJ Asemakaavan muutos laaditaan Lempäälän kunnan aloitteesta. Hanke poh jau tuu Lempäälän keskustan osayleiskaavaan ja Lempäälän kes kustan kehittämisvisioon (Silta tulevaisuuteen). Keskustan kaa va hank keet ovat sisältyneet kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttyyn kaa voi tusoh jel man A- sekä B-ryhmiin vuodesta 2012 alkaen. Lempäälän kun nan valtuus to on hyväksynyt taloussuunnitelman Taloussuunnitelman mukaan Lempäälän ydinkeskustan muut asemakaavakohteet ovat kaavoitusohjelman ryhmässä A. Kaavamuutosalueen radan itäpuolella sijaitseva Lemponkadun, Puis to kadun ja Valkeakoskentien rajaama alue on kuulutettu vireille kaa voi tus katsauk ses sa Koska kaavamuutosalue sijoittuu myös radan län si puolel le, on kaavamuutos tarpeen kuuluttaa vireille. Ryynikän ja Lempoisten asemakaavan muutoksesta on laadittu osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma, joka jaetaan jaoston jäsenille listan mu ka na. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää kuuluttaa vireille Ryy ni kän ja Lem pois ten asemakaavan muutoksen suunnittelun ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Täytäntöönpano: TEKN / Rasimus ja Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Ryynikän ja Lempoisten ydinkeskustakortteleiden alueelle on laadittu asema kaa va luon nos vaih to eh dot, jotka perustuvat keskustan osa yleis kaa vaan sekä Aihio Arkkitehdit Oy:n laatimaan keskustan yleis suun ni tel maan. Alueelle sijoittuu kirjasto-virasto-toimitilahanke, jonka vii te suun nit te lus ta on vastannut BST-Arkkitehdit Oy. Asemakaavan luonnosvaihtoehdossa 1 alueelle on osoitettu asuin-, lii keja toimistorakennusten korttelialuetta (AL), keskustatoimintojen kort te lialuet ta (C), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), liike- ja toi misto ra ken nus ten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa julkisia palveluita (K-13), puistoa (VP), rautatiealuetta (LR), kaavakatualuetta sekä to ri aluet ta ja uusi kevyen liikenteen silta.

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kokonaisuudessa on rakennusoikeutta noin kerrosneliömetriä. Kerros lu vut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 3 5 kerrokseen. Py sä köin ti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, lähes 400 py sä köin ti paik kaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Luonnosvaihtoehdossa 2 alueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toi mis to raken nus ten korttelialuetta (AL), keskustatoimintojen korttelialuetta (C), lii keja toimistorakennusten korttelialuetta (K), liike- ja toi mis to ra ken nus ten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa julkisia palveluita (K-13), puistoa (VP), rautatiealuetta (LR), suojaviheraluetta (EV), kaavakatualuetta se kä torialuetta ja uusi kevyen liikenteen silta. Tässä kokonaisuudessa on rakennusoikeutta noin ker ros ne liö metriä. Kerrosluvut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 3 5 kerrokseen. Py säköin ti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, noin 340 py sä köin tipaik kaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Kaavaluonnoksen valmistelutyön yhteydessä tuli tarpeelliseksi muuttaa kaa va muu tos alu een rajausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päi vi tetään rajauksen mukaiseksi. Asemakaavan luonnosvaihtoehtojen kartat, havainnekuvat ja kaa va se lostus liitteineen, mutta ilman suurikokoisia selvityksiä jaetaan jaoston jä se nille listan mukana. Lisätietoja: Maija Villanen KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO asettaa kaa va luon nos vaih to eh dot nähtäville ja pyytää niistä alustavat lausunnot. Täytäntöönpano: TEKN / Rasimus ja Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Ryynikän ja Lempoisten ydinkeskustakortteleiden alueelle on laadittu asema kaa va eh do tus, joka perustuu keskustan osayleiskaavaan sekä huo mioi Aihio Arkkitehdit Oy:n laatiman keskustan yleissuunnitelman. Alu eel le sijoittuu kirjasto-virasto-toimitilahanke, jonka viitesuunnittelusta on vastannut BST-Arkkitehdit Oy. Asemakaavaluonnosvaihtoehdoista kaavavalmistelua on jatkettu. Itä puolen keskustatoimintojen korttelissa (C) on päädytty vaihtoehdon 1 mu kaiseen ratkaisutapaan, jossa rakentaminen rajaa uutta Erik Ednerin puis toa.

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Asuin- ja liikerakentamisen kortteleissa (AL) rakentaminen on pää piir teissään luonnosvaihtoehtojen mukaisia, mutta kortteliin on muo dos tet tu tontit 1 ja 2. Radan länsipuolella pääosin Tampereentie 8 ja 10 koh dal la sijainnut liikekortteli on jätetty vielä tarkemmin tutkittavaksi ja pois tästä asemakaavamuutoksesta. Osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel ma on päivitetty rajauksen mukaiseksi. Asemakaavaehdotuksessa Mai nie men eteläisen kunnanvirastorakennuksen, Tampereentie 6:n koh dal le on osoitettu torialuetta eikä rakennukselle ole osoitettu säilyttävää ra ken nusalaa. Ehdotuksessa osoitettu torialue avaa näkymää vanhan ase man ja kirkon välille sekä johdattaa uudelle kevyen liikenteen sillalle ja yhteydelle. Ehdotuksessa kahdelle kahdelle rakennukselle: Vanhalle ase mal le sekä Tenkasen myllylle on osoitettu suojelumerkintä. Luonnosvaihetta pienemmäksi rajatussa kokonaisuudessa on osoitettu raken nus oi keut ta kerrosneliömetriä, josta asumiselle noin kerrosneliömetriä. Tämä tarkoittaisi hieman yli 200 asuntoa ja noin 350 asukasta. Kerrosluvut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 2 6 ker rok seen. Pysäköinti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, noin 250 pysäköintipaikkaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Asemakaavaehdotuksen kartta, kaavaselostus sekä liitteet 1 5 jaetaan jaos ton jäsenille listan mukana. Liitteet 6 9 löytyvät kunnan verk ko si vuil ta. Liitteet saa pyytämällä. Lisätietoja: Maija Villanen , KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle kaa vaeh do tuk sen nähtäville asettamista ja tarvittavien lausuntojen pyy tä mis tä. Täytäntöönpano: tmp Rasimus, Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Maija Villanen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo TEKN /TT/tt KHAL Asemakaavakartta ja kaavaselostus liitteineen on toimitettu kun nan hal lituk sen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. KUNNANHALLITUS hyväksyy kaavoitus- ja rakennusjaoston esityksen. Täytäntöönpano: TEKN jatkotmp TEKN /MV

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Maija Villanen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus MAAPOLIITTINEN OHJELMA 266/ /2013 KHAL Kunnanvaltuuston hyväksymä Lempäälän kuntastrategia sisältää useita kunnan harjoittamaan maapolitiikkaan kytkeytyviä tavoitteita ja niitä tukevia toimenpiteitä. Strategiassa määriteltyjen maapoliittisten linjausten jalkauttamisesta maapoliittisen ohjelman muotoon on käyty keskustelua järjestetyssä valtuuston maapolitiikkaseminaarissa. KUNNANHALLITUS päättää käynnistää maapoliittisen ohjelman laatimisen. Kunnanhallitus antaa kaavoituspäällikölle tehtäväksi maapoliittisen ohjelman valmistelun kunnanhallituksen toimiessa työn ohjausryhmänä. Tavoiteaikatauluksi maapoliittisen ohjelman valmistumiselle asetetaan kevät TEKN /IR Keskustelun jälkeen esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, teki muutetun päätösehdotuksen: KUNNANHALLITUS päättää 1) käynnistää maapoliittisen ohjelman laatimisen, 2) antaa kaavoituspäällikölle tehtäväksi maapoliittisen ohjelman valmistelun, 3), että ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus täydennettynä niillä valtuustoryhmien puheenjohtajilla, jotka eivät ole kunnanhallituksen jäseniä, ja 4), että maapoliittisen ohjelman valmistumisen tavoiteaikatauluksi asetetaan toukokuun loppu Täytäntöönpano: ote asianosaiset KUNNANHALLITUS hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KHAL Maapoliittisen ohjelman valmistelu on edennyt ohjausryhmän ohjeistamana. Maapolitiikan hoitaminen on maankäyttö- ja rakennuslain 5a :n mukaisesti säädetty kunnan tehtäväksi. Kunnan maapolitiikalla

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tarkoitetaan kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. Maapolitiikan pitkäjänteisyyden ja linjakkuuden varmistamiseksi kunta laatii maapoliittisen ohjelman, jonka valtuusto hyväksyy. Tämä maapoliittinen ohjelma on Lempäälässä laatuaan ensimmäinen, ja sen laatiminen käynnistettiin vuonna 2014 osana uuden kuntastrategian jalkauttamista. Työtä on ohjannut kunnanhallitus täydennettynä niillä valtuustoryhmien puheenjohtajilla, jotka eivät ole kunnanhallituksen jäseniä. Käytännön kirjoittamistyöstä ovat vastanneet kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus ja kiinteistöinsinööri Harri Järvenpää. Työn kuluessa on kunnan luottamushenkilöille (valtuusto, kunnanhallitus, tekninen lautakunta, kaavoitus- ja rakennusjaosto ja maanostotoimikunta) järjestetty kaksi seminaaria (8/2014 ja 9/2015), joiden tulosten perusteella maapolitiikan tavoitteita ja toteutustapoja on työssä linjattu. Lempäälän kunnan maapoliittisessa ohjelmassa esitetään kunnan maapolitiikan tavoitteet, joiden mukaan kunnan maapolitiikka 1) on aktiivista ja määrätietoista, 2) edistää kuntastrategian päämäärien toteutumista, 3) tukee kunnansuunnitelmanmukaista kehittymistä edistämällä maankäytön suunnitelmien (maakuntakaava, yleiskaavat, asemakaavat sekä seudun rakennesuunnitelma) toteutumista, 4) tukee kunnan hallittua kasvua, 5) tukee kunnan elinkeinopolitiikkaa, 6) tukee korkealuokkaisen elinympäristön muodostumista, 7) edistää maan ja asumisen hintatason vakautta, 8) huomioi kuntatalouden näkökulman ja 9) on avointa ja yhdenvertaista. Maapolitiikan keinot voidaan yleisesti jakaa kahteen pääryhmään, maanhankintaan liittyviin ja kaavojen toteuttamiseen liittyviin keinoihin. Maanhankintaan liittyvät keinot käsittävät vapaaehtoisen kaupan, etuoston ja lunastukset. Kaavojen toteuttamiseen liittyvät keinot voidaan edelleen jakaa yksityisen maan kaavoittamista koskeviin, kaavojen toteutumisen edistämiseen liittyviin ja tontinluovutusta käsitteleviin keinoihin. Lempäälän kunnan maapoliittisessa ohjelmassa linjataan kunnan maapoliittiset toimintatavat. Kunta käyttää maapolitiikassaan lievimmän keinon ensisijaisuuden periaatetta, mutta on valmis käyttämään kaikkia lain suomia maapolitiikan keinoja maapoliittisessa ohjelmassa esitetyillä

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tavoilla. Kunnan kaavoitus perustuu aktiiviselle maanhankinnalle, kunnan omien maiden kaavoittamiselle ja kaavojen oikea-aikaisen toteutumisen varmistamiselle. Kunta kaavoittaa uusia asuinalueita pääsääntöisesti vain omille mailleen, joten maankäyttösopimukset eivät ole vaihtoehto raakamaan hankinnalle. Maanhankinnassa kunta noudattaa seuraavia periaatteita: 1) Kunta hankkii raakamaata aktiivisesti ja määrätietoisesti, 2) Erityisen tärkeiden maa-alueiden hankkimiseksi omistukseensa kunta voi käyttää kaikkia maapoliittisia keinoja, mukaan lukien lunastus, 3) Raakamaavarannon kartuttamisessa kunta pyrkii tilanteeseen, jossa sillä on vaihtoehtoja maanhankinnan kohteille. Kaikkien neuvotteluiden ei siis tarvitse johtaa toteutuneeseen kauppaan, 4) Kunta hankkii raakamaan lisäksi myös muuta, esim. metsätalousmaata, mikäli hinta ja ehdot ovat edulliset. Maata voidaan tällä tavoin hankkia vaihtomaaksi tai virkistys- ja suojelutarkoituksiin ja 5) Kunta hankkii omistukseensa asemakaavassa kunnan tarpeisiin varatut yleiset alueet ja yleisten rakennusten tontit. Maapoliittisen ohjelman luonnos on jaettu kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle Lempäälän kunnan maapoliittisen ohjelman hyväksymistä liitteen mukaisena. TEKN /IR Merkittiin, että kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmän kokousta varten. Kokouksen jälleen jatkuttua kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Hakala esitti jäsen Veijo Niemen ja 2. varapuheenjohtaja Mikko Kärjen kannattamana, että kunnanhallitus lähettää Maapoliittisen ohjelman tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja kaavoitus- ja rakennusjaostolle ennen kuin se esittää kunnanvaltuustolle Maapoliittisen ohjelman hyväksymistä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi kunnanhallituksen olevan yksimielinen otsikkoasian pöydälle jättämisestä, ja että Maapoliittisen ohjelman luonnos lähetetään yksimielisesti tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja kaavoitus- ja rakennusjaostolle. Kunnanhallitus käsittelee Maapoliittista ohjelmaa uudelleen tammikuussa 2016.

21 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS päätti jättää otsikkoasian pöydälle. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt KHAL Tekninen lautakunta ( ) ja kaavoitus- ja rakennusjaosto ( ) ovat saaneet Maapoliittisen ohjelman luonnoksen tiedoksi. KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle Lempäälän kunnan Maapoliittisen ohjelman hyväksymistä liitteen mukaisena. Täytäntöönpano: ed. kvalt TEKN /IR Maapoliittisen ohjelman luonnos on jaettu kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KVAL Maapoliittisen ohjelman luonnos on lähetetty valtuutetuille esityslistan mukana. Keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomo Mäkelä esitti valtuutettu Hannu Kopolan kannattamana, että otsikkoasia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi. Kun keskustelu palauttamisesta oli päättynyt, puheenjohtaja Juha Kuisma totesi, ettei siitä olla yksimielisiä, ja että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat otsikkoasian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat palauttamisen kannalla äänestävät ei. Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 jaa- ääntä ja 27 ei- ääntä. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että otsikkoasia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi. Nimenhuutoluettelo liitteenä. KUNNANVALTUUSTO päätti äänestyksen jälkeen palauttaa otsikkoasian uudelleenvalmisteltavaksi.

22 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHAL Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt KUNNANHALLITUS päättää siirtää asian Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmän valmisteltavaksi. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KHAL Kunnanhallitus käsittelee maapoliittisen ohjelman ja lähettää sen sitä ennen käsiteltäväksi kaavoitus- ja rakennusjaostolle sekä tekniselle lautakunnalle. KUNNANHALLITUS päättää lähettää maapoliittisen ohjelman luonnoksen kaavoitus- ja rakennusjaostolle sekä tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa. HALL /TT/tt KHAL Kaavoitus- ja rakennusjaosto on käsitellyt maapoliittisen ohjelman luonnoksen ja tekninen lautakunta (pöytäkirjojen otteet liitteenä). KUNNANHALLITUS päättää esittää kunnanvaltuustolle Maapoliittisen ohjelman hyväksymistä Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmässä valmistellun luonnoksen mukaisesti.

23 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TEKN /IR Merkittiin, että kunnanhallitus piti otsikkoasian käsittelyn aikana neuvottelutauon klo välisenä aikana. Käsittelyn jälleen jatkuttua puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi, että kunnanhallitus oli yksimielinen seuraavista muutoksista Maapoliittiseen ohjelmaan: - Maapoliittisen ohjelman sivulla 10 sijaitsevan sinisen huomiolaatikon toinen momentti kirjoitetaan seuraavasti: "Tärkeiden maa-alueiden hankkimiseksi omistukseensa kunta voi käyttää kaikkia lain sallimia maapoliittisia keinoja." - Maapoliittisen ohjelman sivulla 3 sijaitsevan jälkimmäisen sinisen huomiolaatikon kohta "Maan odotusarvo" kirjoitetaan seuraavasti: "Raakamaalla katsotaan lähes poikkeuksetta olevan yleis- tai asemakaavoituksella aikaansaataviin tuleviin rakentamismahdollisuuksiin perustuvaa arvonnousua, joka selvästi ylittää maa- ja metsätalousmaan odotusarvon, mutta jää merkittävästi alle asemakaavoitetun maan arvon." - Maapoliittisen ohjelman sivulta 4 väliotsikosta "Raakamaan lunastus (lunastuslupaan perustuva) (MRL 99 ja 100 )" poistetaan teknisenä korjauksena viittaus MRL:n :ään 100. Esittelijä kunnanjohtaja Heidi Rämö, teki muutetun päätösehdotuksen: KUNNANHALLITUS päättää esittää kunnanvaltuustolle Maapoliittisen ohjelman hyväksymistä selostusosassa esitetyin muutoksin. Keskustelun edelleen jatkuttua kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Mikko Kärki esitti, että Maapoliittisen ohjelman sivulla 8 luvun 5. toinen kappale kirjoitetaan seuraavasti: "Kunta hankkii uusia asuinalueita varten tarkoitetut maa-alueet omistukseensa ennen asemakaavoittamista. Sellaisissa tilanteissa, jossa maanhankinta asuntotuotantoa varten ei vapaaehtoisin kaupoin etene, kunta voi joissain tilanteissa käyttää yhtenä vaihtoehtona raakamaan hankinnalle maankäyttösopimusta. Kunta voi myös vähäisissä määrin asemakaavoittaa asuntotuotantoa yksityiselle maalle ilman maankäyttösopimustakin, mikäli kaavaratkaisusta ei aiheudu maanomistajalle MRL 91 a.n tarkoittamaa merkittävää hyötyä." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi, että kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätöehdotuksen, ja että Kärjen esitys oli rauennut kannattamattomana.

24 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS hyväksyi muutetun päätösehdotuksen ja päätti esittää kunnanvaltuustolle Maapoliittisen ohjelman hyväksymistä selostusosassa esitetyin muutoksin. Merkittiin, että kaaoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt Liitteet KUNNANVALTUUSTO , ÄÄNESTYSLUETTELO/LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA MAAPOLIITTISEN OHJELMAN KÄSITTELY, KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

25 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS PL LEMPÄÄLÄ Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaava-asiassa Kaavan hyväksymistä koskevan päätök sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon sil loin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

26 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puh (vaihde) telekopio virastoposti: aukioloaika ma-pe kello Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Katso tiedoksisaanti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

27 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ MUUTOKSENHAKU kaava-asiassa, Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja Pöytäkirjan :n kohdalla tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea Hämeenlinnan hallinto-oi keu del ta siihen muutosta kirjallisin kunnallisvalituksin. Vailtuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syn ty nyt valitusperusteet virheellisessä järjestyksessä, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai pää tös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valtiusaika Valitusviranomainen ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puh fax sähköposti aukioloaika ma-pe kello Valitusaika 30 pv Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitus on tehtävä kolmekymmenen (30) päivän kuluessa nähtäville asettamisesta. Valitusaika päät tyy Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Valituskirjel mä Pvm Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviran omai selle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos kevat il moi tukset valit ta jalle voidaan toimittaa. - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myön laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittami nen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan päät ty mistä. Jos va li tus ajan viimei nen päi vä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan nus aatto tai arki lau antai, saa vali tus asia kirjat toi mittaa ensim mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat on toimitettava niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille va litusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä kel lo Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 2). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Liitetään pöytäkirjaan ja otteeseen

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/4041

RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/4041 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 61 07.05.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 113 01.10.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 31 07.04.2016 Kunnanhallitus 127 18.04.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 54 02.06.2016

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN MATALAN KYNNYKSEN OSALLISTUMISTAVAT

KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN MATALAN KYNNYKSEN OSALLISTUMISTAVAT Kasvatus- ja opetuslautakunta 65 11.08.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 96 10.11.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 19.01.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 42 12.04.2016 Kunnanhallitus 126 18.04.2016

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Lähidemokratiatoimikunta 27.08.2015 AIKA 27.08.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Ehtookoto (Ehtooklubi) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Henkilöstöjaosto 06.06.2016 AIKA 06.06.2016 klo 14:30-16:30 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone, Tampereentie 10, 3.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 16:00-17:10 PAIKKA Ehtookodon juhlasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 79

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6 Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 8 Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 16:00-16:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.02.2017 AIKA 10.02.2017 klo 16:15-17:20 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot