Päätös. Nro 128/2010/1 Dnro LSSAVI/146/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Nro 128/2010/1 Dnro LSSAVI/146/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010"

Transkriptio

1 Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 128/2010/1 Dnro LSSAVI/146/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukainen hakemus Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Boliden Kokkola Oy:lle myöntämän, yhtiön sinkkitehtaan ja sen jätealueen toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 15/2008/1 (dnro LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen nro 36. muuttamiseksi, Kokkola. HAKIJA Boliden Kokkola Oy PL KOKKOLA LAITOS JA SEN SIJAINTI Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehdas oheistoimintoineen sijaitsee Kokkolan kaupungin Ykspihlajan kaupunginosassa, Boliden Kokkola Oy:n omistamalla tehdasalueella, jonka kiinteistörekisteritunnukset ovat , , ja ASIAN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristölupavirastoissa vireillä olleet asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Koska hakemusta ei ole annettu tiedoksi ennen , asian ratkaisee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 HAKEMUKSEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 58 Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ja sen jätealueen toiminnot ovat ympäristöluvanvaraisia ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 4) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 2 c) ja 13 d) perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 58 :n perusteella ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelee ympäristöluvan myöntänyt lupaviranomainen. Aluehallintovirasto ratkaisee kaatopaikan ympäristölupa-asian ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 d) perusteella. MUUTETTAVA PÄÄTÖS "36. Vakuus Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nro 15/2008/1 Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ja sen läjitysalueen toiminnalle. Ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeudelle, ja asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken. Valitukset eivät koske lupamääräystä 36. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 15/2008/1 lupamääräys 36. kuuluu seuraavasti: Luvan saajan on asetettava läjitysalueen asianmukaisen käytöstä poistamisen varmistamiseksi 12,2 miljoonan euron määräinen vakuus kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Vakuuden määrää voidaan pienentää ympäristölupaviraston päätöksellä sitä mukaa kuin avoimena olevan jätealueen pinta-ala pienenee. Vakuus on asetettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaaja on Länsi-Suomen ympäristökeskus, tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava ympäristökeskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksi." Ympäristölupavirasto on perustellut lupamääräystä seuraavasti:

3 "36. Vakuuden asettaminen perustuu ympäristönsuojelulain 12 :ään. Asetettava vakuus on sitä koskevan selvityksen perusteella määrältään riittävä kattamaan kustannukset toimenpiteistä, joilla pystytään varmistamaan kaatopaikan asianmukainen käytöstä poistaminen ja jälkihoito." Hakija on alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa katsonut olevansa vakavarainen, minkä vuoksi vakuutta ei hakemuksen mukaan olisi ollut tarpeen asettaa. Valituksenalaisessa ympäristöluvassa määrätyn vakuuden määrä on hakemuksessa esitettyjen laskelmien mukainen. Hakemuksessa ei kuitenkaan ole esitetty, missä muodossa mahdollinen vakuus olisi tullut määrätä asetettavaksi. 3 HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISEKSI Hakemus Hakemuksen perustelut Hakija esittää lupamääräystä 36. muutettavaksi siten, että määräykseen lisätään seuraava uusi neljäs kappale: "Vakuudeksi hyväksytään myös konsernivakuus. Mikäli luvan saaja käyttää vakuutena konsernivakuutta, on ympäristökeskukselle esitettävä vuosittain tiedot konsernin tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan lausunto sen vakavaraisuudesta." Hakija katsoo yhtiön olevan vakavarainen. Hakijan emoyhtiö Boliden Ab (publ) on Euroopan johtavia metalliyhtiöitä. Vuonna 2007 Boliden Ab:n liikevaihto oli miljoonaa ruotsin kruunua ja käyttökate miljoonaa kruunua. Vakavaraisuus voidaan osoittaa vuosittain valvontaviranomaiselle toimitettavan konsernin tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon perusteella. Hakija takaa, että konsernivakuus on täytäntöön pantavissa jatkuvasti ja ilmoittaa lupaviranomaiselle yhtiömuodossa tai yhtiön taloudellisessa tilassa tapahtuvista muutoksista. Mikäli vakavaraisuudessa katsotaan viranomaisen toimesta tapahtuneen sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät omavelkaisen pankkitakauksen tai pankkitalletuksen asettamista, asiasta voidaan neuvotella erikseen. Vakuuden tai muun vastaavan järjestelyn tarkoituksena on ehkäistä se mahdollisuus, että toiminnanharjoittajan likviditeettiongelmasta tai pysyvästä maksukyvyttömyydestä seuraisi ongelmia velvoitteen välittömässä täytäntöönpanossa. Oikeuslähteistä ei seuraa, että muun vastaavan järjestelyn käsitettä tulisi tulkita ahtaasti käsittämään vakuusjärjestelynä ainoastaan pankkitakaus tai pankkitalletus. Koska vakuusjärjestelyn hyväksyttävyys perustuu riskinarvioon, sellainen järjestely, joka poistaa riskin, on hyväksyttävä.

4 Hakija katsoo, että edellä esitetyllä lupamääräyksellä on luotu tässä tapauksessa ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä vakuusjärjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Siten on perusteltua, että konsernivakuuden käyttäminen voidaan sallia riittävänä vakuusjärjestelynä omavelkaisen pankkitakauksen tai pankkitalletuksen vaihtoehtona. Konsernivakuus toimitetaan Boliden-konsernin vakiomuotoisena vakuutena ympäristökeskuksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 4 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Lausunnot Hakijan kuuleminen ja vastine Hakemuksen vireilläolosta ei ole tiedotettu. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyytänyt hakemuksesta lausunnot Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa lausunnossaan, että ELY-keskus ei puolla vakuuden muodoksi konsernivakuutta. Jätteiden loppusijoitustoiminnassa on vakuusmuodon valinnassa kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan luonteen ajalliseen arviointiin. ELY-keskus viittaa tällä vakuuden käytännön realisoitavuuden ja vakuuden arvon säilymisen seurantaan pitkällä aikavälillä. Konsernivakuutta käytettäessä joudutaan lupaharkinnassa sekä toiminnan aikana todentamaan, seuraamaan ja valvomaan takaajan maksukykyä asetetun vakuuden turvaksi. Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että lupamääräyksen muuttaminen on mahdollista hakemuksen mukaisesti, asettamalla määräykseen erityiset ehdot, joilla voidaan täysin varmistua siitä, että riittävä vakuus on aina saatavissa, mikäli jätealueen osalta esiintyy tarvetta käyttää vakuutta esimerkiksi sulkemistoimenpiteiden yhteydessä. Hakija esittää vastineessaan seuraavaa. 1. Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Konsernitakauksen ollessa kyseessä vakuuden saatavuuden ja realisoinnin varmuus liittyy takauksen antajan hyvään taloudelliseen asemaan. Kuten hakemuksessa on esitetty, takaaja, Boliden AB (publ) on hyvin vakava-

5 rainen yhtiö. Yhtiön vakavaraisuus voidaan osoittaa vuosittain valvontaviranomaiselle toimitettavan konsernin tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon perusteella. Konsernivakuus on realisoitavissa jatkuvasti. Lupaviranomaisille voidaan ilmoittaa yhtiömuodossa tai yhtiön taloudellisessa tilassa tapahtuvista muutoksista. 2. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Ympäristöministeriö on antanut lupakäytännön yhtenäistämiseksi ohjeen vakuuksien asettamisesta (Vakuuden asettaminen jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnassa, , YM2/401/2003). Ohjeen mukaan ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentin mukaisena vakuutena tai muuna vastaavana järjestelynä voidaan pitää seuraavia vakuusarvoltaan toisiaan vastaavia järjestelyjä: 1) pankkitalletusta, johon on liitetty pankin antama kuittaamattomuussitoumus; 2) pankin antamaa omavelkaista takausta; 3) muuta omavelkaista takausta kuten konsernitakausta, jos takauksen antaja on maksukykyinen; 4) takausvakuutusta; tai 5) muita järjestelyjä, jotka vakuuden arvon säilyvyyden ja käytännön realisoitavuuden kannalta vastaavat edellä kohdissa 1 4 mainittuja vakuusjärjestelyjä. Ohjeen mukaan konsernitakausta on siis pidettävä pankkitakaukseen vakuusarvoltaan rinnastuvana vakuusjärjestelynä, kun takauksen antaja voidaan todeta maksukykyiseksi. Konsernitakauksen valvominen edellyttää viranomaiselta emoyhtiön maksukyvyn valvontaa, joka, kuten edellä Kokkolan kaupungin lausunnon johdosta on esitetty, on ympäristöhallinnon oman toimintaoppaan mukaisesti yksinkertainen. Lausunto voidaan pyytää tilintarkastajilta, mikäli ympäristöhallinto kokee taloudellisen tilan seurannan hankalaksi suorittaa. Konsernitakauksen käyttäminen vakavaraisen yhtiön ollessa kyseessä on hyväksytty vakuusmuoto edellä viitatuissa ympäristöhallinnon omissa ohjeissa. Koska konsernitakauksen käyttäminen helpottaa toiminnanharjoittajan vakuusjärjestelyjä ja tätä kautta koko toimintaa merkittävästi, sen käyttämistä ei tulisi näin ollen perusteettomasti kieltää. 5 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentin mukaan jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava riittävä vakuus tai esitettävä

6 muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Konsernivakuutta eli konsernin emoyhtiön sitoutumista vastuuseen ei tässä yhteydessä voida pitää riittävänä lain edellyttämänä vakuutena, koska yhtiön taloudellisessa tai omistusympäristössä tapahtuvat muutokset eivät välttämättä tule lupa- tai valvontaviranomaisen tietoon, eikä voida edellyttää, että ne pystyvät niitä seuraamaan. Konsernitakausta ei myöskään oikeuskäytännön mukaan ole hyväksytty vastaavissa tilanteissa (KHO , taltionumero 683). Lupamääräyksen 36. muuttamiseksi ei siten ole perusteita. 6 VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksestä ja sen perusteluista ilmenevällä tavalla. PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 42, 45 ja 58 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristölupa-asian käsittelystä perittävä maksu on 430 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu perustuu ympäristönsuojelulain 105 :ään ja määräytyy aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1387/2006) maksutaulukon mukaan ongelmajätteen kaatopaikan maksu on euroa. Yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta peritään maksu, joka on 10 % asetuksen maksutaulukon mukaisesta maksusta. Koska maksu olisi näin määrättynä tehtyyn työmäärään nähden kohtuuttoman suuri, peritään asian käsittelystä asetuksen liitteen maksutaulukon 5 kohdan mukaan maksu, jonka suuruus on 43 euroa/h. Asian käsittelyyn on käytetty 10 tuntia.

7 7 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Boliden Kokkola Oy PL KOKKOLA Jäljennös päätöksestä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kokkolan kaupunginhallitus Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja kuulutetaan Kokkolan kaupungin ilmoitustaululla.

8 8 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. LIITE Valitusosoitus Annu Palomäki Seppo Aspelund Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Annu Palomäki ja Seppo Aspelund. Asian on esitellyt Seppo Aspelund.

9 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.7.2011 ASIA Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa,

Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Dnro ISAVI/85/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2012 ASIA HAKIJA Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2010/4 Dnro ESAVI/246/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJAT MERKINTÄ Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kaukolämpöjohdon rakentaminen Rautolahden alitse, sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 144/2012/1 Dnro ESAVI/237/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.9.2012 ASIA Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas

Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Muurasjärven

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot