TULEVAISUUDEN KESTÄVÄT BIOENERGIARATKAISUT (BEST)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN KESTÄVÄT BIOENERGIARATKAISUT (BEST)"

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN KESTÄVÄT BIOENERGIARATKAISUT (BEST) (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow) CLEEN Oy:n ja FIBIC Oy:n koordinoima julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tutkimusohjelma

2 Mitä on bioenergia? Bioenergia on vanhin tunnettu kuluttajaenergian lähde, ja sillä on jatkossakin rooli osana tulevaisuuden kestävää energiajärjestelmää! Bioenergia = Biologisten raaka-ainelähteiden (biomassan) energiakäyttö ja kaikki käyttöön liittyvät osa-alueet (tekniset, tieteelliset, taloudelliset ja sosiaaliset) Photo by Steve Jurvetson Biopolttoaine = biologisista lähteistä valmistettu polttoaine (käytetään usein suppeammin kuvaamaan nestemäisiä polttoaineita kuten biodieseliä tai -etanolia) 11/5/2014 2

3 BEST-ohjelma lyhyesti BEST on esikaupallinen bioenergiatutkimusohjelma, johon osallistuu sekä yrityksiä että yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Ohjelman koko on noin 4 milj. euroa vuosittain (n. 55% rahoituksesta tulee Tekesiltä ja loput ohjelman osallistujilta) Suunniteltu kestoaika on neljä vuotta kahdessa jaksossa ( ja ) Jälkimmäisen kahden vuoden tutkimus suunnitellaan ja fokusoidaan ensimmäisen kaksivuotisjakson tuottaman tiedon ja tulosten perusteella Photo: Stora Enso Photo: MTT Photo: Andritz 11/5/2014 3

4 BEST-ohjelman visio Suomalaisilla bioenergia-alan yrityksillä ja T&K-yhteisöllä on maailman paras alan tietotaito, ja ne pystyvät liiketoimintaympäristön kehitystä hyödyntäen ja siihen vaikuttaen luomaan uutta kestävää bioenergialiiketoimintaa niin Suomessa kuin globaalisti. Biomassan tuottajat Konsultit ja palveluntuottajat Suomalainen bioenergiaekosysteemi Metsäyhtiöt Energiayhtiöt Teknologiatoimittajat 11/5/2014 4

5 Miksi tarvitsemme bioenergiaa? Globaali talous ja sen myötä energiantarve kasvavat Bioenergia tukee paikallista työllisyyttä ja energiaomavaraisuutta Ilmastonmuutoksen hillitseminen Bioenergia on oleellinen osa biotalouskonseptia Suomessa loistava osaamisalusta - mahdollisuus kansainväliseen johtoasemaan 11/5/2014 5

6 BEST kehittää olemassaolevaa osaamista vastatakseen toimintaympäristön kriittisiin muutoksiin Suomessa on jo valmiiksi vahvaa osaamista esim. metsäbiomassan hankinnassa ja konversioteknologioissa, mutta lisäksi tarvitaan sektorin kokonaiskuva Bioenergian liiketoimintaympäristön monimutkaisuus ja epävarmuus ovat kasvaneet Uudet kehityskulut (kaupungistuminen, uusien biomassalähteiden kasvava käyttö, debatti kestävyysasioista ym.) vaativat uutta osaamista 11/5/2014 6

7 Ohjelman vaikutus: Vahva suomalainen bioenergiasektori pystyy luomaan uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja globaalisti Kansallinen ekosysteemi Paremmin yhdessä toimiva yritysekosysteemi onnistuu nopeasti kehittämään kilpailukykyisiä bioenergian kokonaisratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja markkinaympäristöihin Kestävä kasvu Kansainvälinen yhteistyö Bioenergialiiketoiminta ja siten uusiutuvan energian osuus kasvaa Suomessa Ratkaisut osataan sovittaa vientikohteiden vaatimuksiin, mikä luo uutta menestyvää vientiliiketoimintaa Suomella on entistä vahvempi asema houkuttelevana bioenergiasektorin partnerina Suomi voi vaikuttaa alan kansainväliseen kehitykseen ja siihen liittyvään poliittiseen päätöksentekoon 11/5/2014 7

8 Ohjelma ponnistaa suomalaisten metsä-, energiaja teknologiasektoreiden nykyisistä vahvuuksista kohti tulevaisuutta Nykyinen tilanne CHP (= yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto) on kilpailukykyinen konsepti Suomessa Metsäbiomassaa voidaan korjata, toimittaa sekä prosessoida kustannustehokkaasti vakiintuneilla menetelmillä; muita biomassoja käytetään vain vähäisiä määriä Liiketoimintaympäristö on aiemmin ollut melko vakaa, mutta epävarmuus lisääntyy, ja useat poliittiset linjaukset sekä kestävyyskysymykset saattavat muuttua lähitulevaisuudessa Tulevaisuuden tilanne Erilaisia bioenergiakonsepteja voidaan menestyksekkäästi viedä uusille markkinoille räätälöimällä ratkaisut vastaamaan kunkin markkinan tarpeisiin Uudet ratkaisut (ml. monipolttoaineterminaalit) mahdollistavat erilaisten korkealaatuisten polttoaineiden joustavan, kustannustehokkaan ja luotettavan toimituksen Suomalaisilla yrityksillä on yhteinen ymmärrys tulevasta bioenergian liiketoimintaympäristöstä ja kyky sekä sopeutua tuleviin muutoksiin että myös vaikuttaa niihin 11/5/2014 8

9 BEST-ohjelmaan kuuluu 34 partneria - 21 yritystä (metsä-, energia-, teknologia-, konsultointi-...) - 13 tutkimusorganisaatiota 11/5/2014 9

10 BEST tutkimusalueet Tulevaisuuden bioenergiaskenaariot ja strategiat Kestävyys (sis. terveys ja turvallisuus) Liiketoimintaympäristö, kestävyys Biomassan saatavuus, hinta ja laatu Joustavat ja kustannustehokkaat ratkaisut erilaisten biomassojen toimitusketjuille Biomassan hankintaketjut Uusien bioenergiamarkkinoiden ymmärtäminen Bioenergiajärjestelmien analyysi ja suunnittelu Teolliset bioenergiakonseptit 10 Bioenergiakonseptit ja -markkinat 11/5/2014

11 Ohjelman rakenne WP 0 Hallinto ja kansainvälinen yhteistyö WP 2 Bioenergian toimitusketjujen radikaali parantaminen WP 3 Modernit integroidut konseptit ja uudet markkinat WP 1 Bioenergian tulevaisuuden skenaariot ja strategiat globaalisti ja paikallisesti WP 4 Kestävyydestä liiketoimintahyötyä Politiikat, strategiat, liiketoimintaympäristö Bioenergiajärjestelmät sekä konseptit ja teknologiaratkaisut 11/5/

12 WP 1: Tulevaisuuden liiketoimintaympäristön ymmärtäminen Avainkysymykset: Tutkimusmenetelmät: Lopputulos: Poliittisten linjausten vaikutus Bioenergia vs. muut uusiutuvat... Kilpailu biomassasta Teknologiakehityksen vaikutus Kriittiinen ja systemaattinen yhteenveto olemassaolevasta tiedosta Tulevaisuudesuuden Tulevai- maailma 1 maailma 2... Tulevaisuuden maailma 3 Bioenergian tulevaisuuden skenaarioiden luonti ja analysointi X X X Tiekartta menestyvälle suomalaiselle bioenergialiiketoiminnalle VISIO 11/5/

13 WP 2: Bioenergian toimitusketjujen radikaali parantaminen Biomassan saatavuus ja hankinta Mittausteknologiat Pääajuri: Biomassan hinta määrittää bioenergian kannattavuuden Logistiikka Biomassan monipolttoaineterminaalit Tavoitteet: Kustannustehokkuus, joustavuus, parantunut laatu, tehokas tiedonhallinta Uuden sukupolven biomassaterminaalit ovat keskeinen elementti kustannustehokkaissa, joustavissa ja luotettavissa bioenergian toimitusketjuissa 11/5/

14 WP 3a: Uudet bioenergiamarkkinat Motivaatio: Uusien markkinoiden liiketoimintaympäristön syvällinen ymmärtäminen on ehdoton edellytys menestyvien vientikonseptien luomiselle Intian odotetaan nousevan 2020-luvulla Kiinan ohi suurimmaksi globaalin energian kysynnän kasvun lähteeksi. -IEA Biomassan kuljetusta Intiassa. Kuvat: VTT Case-alueet: Intia, Puola, Saksa, Itämeren alue... Ohjelman nykyisiä kvpartnereita: Intia: TERI, IFSON IEA Bioenergia 11/5/

15 WP 3b: Kaupunkibioenergiakonseptit Motivaatio: Todennäköisin bioenergian soveltamisympäristö on tulevaisuudessa suuri kaupunki. Mikä on bioenergian ja biomateriaalien rooli tulevaisuuden kaupungeissa? Mikä on jäteenergiasovellusten potentiaali tulevaisuuden kaupungeissa? Miten bioenergiajärjestelmät tulisi suunnitella ja integroida erilaisiin kaupunkiympäristöihin? Case-maat: Suomi, Saksa, Intia Mumbai 11/5/

16 WP 4 Kestävyydestä liiketoimintahyötyä Tavoite: Luoda systemaattinen kehikko, jolla voidaan analysoida ja ratkaista erilaisten bioenergiaketjujen kestävyyshaasteita, ottaen huomioon kaikki kestävyyden eri osa-alueet: o Taloudellinen kestävyys o Ympäristönäkökulmat o Sosiaalinen kestävyys Ulottuvuus (globaalil paikallinen) Paikka bioenergiaketjussa (biomassan / teknologian / bioenergian tuottaja) Liiketoimintahyöty: Joukko lähestymistapoja, joita yritykset voivat soveltaa sekä defensiivisten (reaktiivisten) että proaktiivisten kestävyysstrategioiden luonnissa Aika (nyt ftulevaisuudessa Peruskehikko bioenergian kestävyyden arvioimiseksi. (Lähde: LUT) 11/5/

17 Lisätietoja / yhteystiedot Ohjelmapäällikkö: Kaisu Leppänen, Spinverse Oy kaisu.leppanen[at]spinverse.com Ohjelman julkiset kotisivut: Twitter: https://twitter.com/bestbioenergy BEST factsheet (englanniksi) 11/5/

18 CLEEN ja FIBIC lyhyesti CLEEN Oy perustettiin vuonna Sen tehtävä on käynnistää ja koordinoida kansainvälistä huipputason tutkimusyhteistyötä energia- ja ympäristöalan yhtiöiden ja tutkimuslaitosten kesken. CLEEN Oy on laaja ja moninainen yhteenliittymä. Sen osakkaana on 45 tutkimuslaitosta ja yritystä, joilla on merkittäviä energiaan ja ympäristöön liittyviä T&Kaktiviteetteja Suomessa. Suomen Biotalousklusterin FIBICin omistavat suomalaiset metsäklusterin yritykset sekä tärkeimmät tutkimuslaitokset ja yliopistot. FIBICin tehtävä on kytkeä suomalaisen biotalouden eri sektorit entistä tiiviimmin yhteen ja synnyttää niiden välille yhteistyötä, joka tuottaa pitkäaikaista kilpailuetua vientikelpoisten tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioiden kautta. FIBICin toiminnan ydin ovat tutkimusohjelmat, joissa yritykset ja tutkimusorganisaatiot toimivat tiiviissä yhteistyössä. 11/5/

19 SHOK-konsepti lyhyesti CLEEN Oy ja FIBIC Oy ovat kaksi Suomen kuudesta strategisen huippuosaamisen keskittymistä (SHOK). Keskittymät ovat uudenlaisia julkis-yksityisiä verkostoja, joissa tehdään tiivistä ja pitkäjänteistä työtä yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Keskittymissä tehtävä tutkimus on strategista, esikilpailullista, eikä pääsääntöisesti liity lyhyen ajan markkinatavoitteisiin. Koska tutkimuksen aikajänne on yleensä vähintään 5-10 vuotta, kilpailijat voivat osallistua samoihin ohjelmiin. 11/5/

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030

METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 1 Esipuhe Metsäklusteri liiketoimintojen ja asiantun temuksen vahva verkosto Metsäteollisuuden ympärillä kasvaa monipuolinen

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA Työraportteja 67/2003 Working Papers Paula Hakola BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Työelämän tutkimuskeskus Työelämän

Lisätiedot

Quo Vadis Bioenergia?

Quo Vadis Bioenergia? Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033 Loppuraportti Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö (2014) ISBN 978-952-5947-63-2 Kirjoittajat, CLEEN ja FIBIC Skenaariotyökalujen Tarja Meristö Raportista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia Ydinenergia-alan tutkimusstrategia Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 16/2014 YDINENERGIA-ALAN TUTKIMUKSEN STRATEGIARYHMÄ (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II 7.10.2010 RAPORTTI Sari Pitkänen, Jouni Pykäläinen ja Saija Miina Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 Joensuu p. 013 251 4008 S-posti etunimi.sukunimi@uef.fi

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta osana Teollisuuden energiansäästösopimusten uudistamista

Innovaatiotoiminta osana Teollisuuden energiansäästösopimusten uudistamista Innovaatiot ja energiatehokkuus Innovaatiotoiminta osana Teollisuuden energiansäästösopimusten uudistamista 14.6.2007 Mikko Ylhäisi Tekes Innovaatiot ja energiatehokkuus Ajavia voimia Innovaatiot ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

RAPORTTEJA 129 2013. Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä

RAPORTTEJA 129 2013. Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä RAPORTTEJA 129 2013 Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä Ramboll Management Consulting

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

17.1.2014. Uusi energia. Tutkimusohjelma 2015-2018. Ohjelmamuistio

17.1.2014. Uusi energia. Tutkimusohjelma 2015-2018. Ohjelmamuistio 17.1.2014 Uusi energia Tutkimusohjelma 2015-2018 Ohjelmamuistio 1 (10) Tutkimusohjelman UUSI ENERGIA ohjelmamuistio Esipuhe Akatemian hallitus päätti kokouksessaan syksyllä 2011 Akatemian vuosien 2013

Lisätiedot

Yritykset. vihreän talouden. eturintamassa

Yritykset. vihreän talouden. eturintamassa Yritykset vihreän talouden eturintamassa Yritykset vihreän talouden eturintamassa Sisältö Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1. Vihreys on osa talouden kehitystä... 6 2. Yritykset vihertyvät ja viherryttävät...

Lisätiedot