Käyttöturvallisuustiedote BAYMAT ULTRA KÄYTTÖVALMIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote BAYMAT ULTRA KÄYTTÖVALMIS"

Transkriptio

1 Muutettu viimeksi Versio 1.0 Sivu 1/ 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: Valmisteen tunnuskoodi: UVP Rekisterinumero: 2797 Käyttötarkoitus: Toimialakoodi: Käyttötarkoituskoodi: Valmistaja: Kasvitautien torjunta koristekasveista AO11 Kasvinviljely; puutarhatalous 38 Kasvinsuojeluaineet Bayer A/S Bayer Environmental Science Edustaja Suomessa: Bayer Oy Bayer CropScience Keilaranta 12 Postilokero PL Espoo Finland Puhelin : Telefax: (+358) (+358) Y-tunnus: Hätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus Puhelin: (+358) Vastuullinen osasto: Sähköposti: 2. Vaaran yksilöinti Erittäin helposti syttyvää. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Henkilö- ja ympäristöriskien torjunta Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonvalossa eikä yli 50 C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. 3. Koostumus ja tiedot ainesosista Tehoaineet ja formulaatio Aerosoli (AE) Vaaraa aiheuttavat ainesosat Kemiallinen nimi Cas.no/ EINECS-No. Varoitusmerkki R-lausekkeet Pitoisuus % Tebukonatsoli Xn, N R22, R51/53, R63 0,015 Etanoli F R11 31,3 Butaani F+ R12 45 Propaani F+ R12 15 Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti; Xn R65, R66, R53 6,7 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa Esiaputoimenpiteet Erityiset ohjeet: Siirretään potilas pois vaara-alueelta. Pidä ja kuljeta potilasta vakaassa asennossa (kylkiasento). Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja laita turvalliseen paikkaan.

2 Muutettu viimeksi Versio 1.0 Sivu 2/ 5 Hengitys: Ihokosketus: Roiskeet silmiin: Nieleminen: Siirry raittiiseen ilmaan. Pysy levossa ja lämpimässä. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Iho huuhdellaan saippualla ja runsaalla vedellä. Jos iho-oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu. Ota yhteys lääkäriin välittömästi. Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille: 5. Palontorjuntatoimenpiteet Hoitotoimenpiteet oireiden mukaisesti. Sopivat sammutusaineet: Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä: Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Erityiset palomiesten suojavarusteet: Muut tiedot: Vesisumu, hiilidioksidi, vaahto tai hiekka. Ei ole Tulipalossa voi syntyä hiilimonoksidia CO Älä hengitä höyryjä, käytä paineilmahengityslaitetta. Estä sammutusveden pääsy viemäriin tai vesistöön. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä: Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Puhdistusohjeet: Välttäkää koskettamasta tuotetta tai likaantuneita pintoja. Poistakaa sytytyslähteet. Käyttäkää henkilökohtaista suojavarustusta. Aineen pääsy viemäriin, vesistöön tai pohjaveteen on estettävä. Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Jätteet kerätään suljettaviin astioihin, jotka merkitään, käsitellään sekä hävitetään kuten ongelmajäte. Likaantunut lattia ja pinnat puhdistetaan huolellisesti noudattaen ympäristömääräyksiä. Erityiset ohjeet: Henkilönsuojaimet, katso kohta 8 Jätteiden käsittely, katso kohta Käsittely ja varastointi Käsittely: Käsittele ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. Käsittele ja pidä erillään kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Pyri estämään staattisen sähkön muodostuminen. Varastointi: VAROITUS: Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonvalossa eikä yli 50 C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Varastoidaan tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa alkuperäisissä pakkauksissa. Varastoidaan lasten ulottumattomissa, erillään elintarvikkeista ja rehuista. Varastointilämpötila 0 C - 50 C. 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Altistuksen raja-arvot Aineosat CAS-No. HTP 8H HTP15 MIN Etanoli mg/m³ / ppm mg/m³ / ppm Butaani mg/m³ / 800 ppm mg/m³ / ppm Propaani mg/m³ / 800 ppm mg/m³ / ppm

3 Muutettu viimeksi Versio 1.0 Sivu 3/ 5 Muissa maissa annettuja raja-arvoja Altistumisen ehkäiseminen Käsiensuojaus: Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita: Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Internal Bayer CropScience "Occupational Exposure Standard": Tebukonatsoli 0,2 mg/m3. Käytä kumisuojakäsineitä Kädet on pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Ainetta käsiteltäessä syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty. Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää 25 metriä lähempänä vesistöjä. Kasvinsuojeluaine on haitallista hyötyniveljalkaiselle. Tyhjät myyntipakkaukset hävitetään kotitalousjätteen mukana. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Olomuoto Muoto: Väri: Käyttöturvallisuustiedot Tiheys Aerosoli Väritön n. 0,64 g/cm³ (20 C) 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus Vaaralliset reaktiot: Ei vaarallisia reaktioita kun varastoidaan ja käsitellään ohjeiden mukaan. 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Välitön myrkyllisyys hengityksen kautta: Ihon ärsytys: Silmien ärsytys: Herkistyminen: LC50/4t/rotta > 44,674 mg/l (Tebukonatsoli) Ei ihoa ärsyttävä (kani) (aerosoli). Ei silmiä ärsyttävä (kani) (aerosoli). Herkistävää (marsu, Guideline 406, Magnusson & Kligman test) Ei herkistävä (OECD Test Guideline 429, local lymph node assay (LLNA)). 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys eliöille Myrkyllisyys kalalle: Myrkyllisyys vesikirppu Myrkyllisyys leville: LC50/96t/kirjolohi (Oncorhynchus mykiss) = 4,4 mg/l (Tebukonatsoli) EC50/48t/vesikirppu (Daphnia magna)= 2,79 mg/l (Tebukonatsoli) EC50/72t/levä (Pseudokirchneriella subcapitata) = 3,8 mg/l (Tebukonatsoli) 13. Jätteiden käsittely Tuote: Likaantunut pakkaus: Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjät myyntipakkaukset hävitetään kotitalousjätteen mukana. 14. Kuljetuksia koskevat tiedot

4 Muutettu viimeksi Versio 1.0 Sivu 4/ 5 YK-numero 1950 Maakuljetukset VAK/ADR Kuljetusluokka 2 Luokituskoodi 5F Rahtikirjan mukainen Aerosolit, palavat nimitys Tunnelirajoituskoodi D Merikuljetukset IMDG-luokka 2 Oikea tekninen nimi Aerosols Merta saastuttava aine Ei Ems: Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka 2 F-D, S-U Oikea tekninen nimi Aerosols, flammable 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti. Varoitusetiketin tietoja: Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi: R-lausekkeet: S-lausekkeet: Kansalliset säädökset Määrättyjen valmisteiden erikoismerkintä: Merkinnät EC direktiivien mukaiset F+ Erittäin helposti syttyvä Xi Ärsyttävä R12 R43 S2 S13 S24 S27 Erittäin helposti syttyvää Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä Säilytettävä lasten ulottumattomissa Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa Varottava kemikaalin joutumista iholle Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus Valmiste kuuluu torjunta-ainelainsäädännön piiriin Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonvalossa eikä yli 50 C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. 16. Muut tiedot Luettelo kemikaaleja koskevista R-lausekkeista: R11 R12 R22 R51/53 R53 R63 R65 R66 Helposti syttyvää Erittäin helposti syttyvää Terveydelle haitallista nieltynä Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Voi olla vaarallista sikiölle Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua Käyttöturvallisuustiedotteen päivitystiedot (muutokset, poistot, lisäykset): Käytetyt tietolähteet: Säädökset, tietokannat, kirjallisuus, omat tutkimukset, valmistajan tekemä käyttöturvallisuustiedote , HTP-arvot 2009

5 Muutettu viimeksi Versio 1.0 Sivu 5/ 5 Tiedot, jotka tässä käyttöturvallisuustiedotteessa on annettu, ovat asetuksen EC 1907/2006 mukaiset. Tämä tiedote täydentää käyttöohjeita, mutta ei korvaa niitä. Tiedotteen sisältö perustuu tietoon, joka on ollut saatavilla tiedotteen käännöshetkellä. Käyttäjiä muistutetaan mahdollisista vaaroista jos tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu. Annetut tiedot noudattavat nykyistä EEC-lainsäädäntöä.

Käyttöturvallisuustiedote Stratego EC 250

Käyttöturvallisuustiedote Stratego EC 250 Muutettu viimeksi 3.11.2008 Versio 1.0 Sivu 1/ 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: STRATEGO EC 250 Valmisteen tunnuskoodi Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

ELADO FS 480 Versio 2,0 Muutettu viimeksi : 07.06.2011 Sivu 1/ 6

ELADO FS 480 Versio 2,0 Muutettu viimeksi : 07.06.2011 Sivu 1/ 6 Muutettu viimeksi : 07.06.2011 Sivu 1/ 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: Tunnuskoodi (UVP): 05892414 Käyttötarkoitus: Insektisidi,

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti PUMA EXTRA 1/10 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Valmisteen tunnuskoodi (UVP) PUMA EXTRA 06471331 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 28.01.2004 Edellinen päiväys 11.9.2000 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.07.2005 Edellinen päiväys: 25.05.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti BETANAL PROGRESS SE 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Valmisteen tunnuskoodi (UVP) BETANAL PROGRESS SE 05941822 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

04131 Sipoo Puhelin 09-2745 500 Telefax 09-2393 600 Sähköpostiosoite. attuote@attuote.fi Y-tunnus 0654144-9 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot

04131 Sipoo Puhelin 09-2745 500 Telefax 09-2393 600 Sähköpostiosoite. attuote@attuote.fi Y-tunnus 0654144-9 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.12.2010 Edellinen päiväys: 20040720 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ATAvohammasrasva

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 17.02.2012 Edellinen päiväys: 13.12.2010

Päiväys: 17.02.2012 Edellinen päiväys: 13.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Raskassarja suojaja voiteluaine Tunnuskoodi RS80361

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00-22.00 suora (09) 414 392 Yleinen hätänumero 112.

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00-22.00 suora (09) 414 392 Yleinen hätänumero 112. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Golf Coat Cleaning Päiväys: 16.3.2005 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 RUOSTEENIRROTTAJA, PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 RUOSTEENIRROTTAJA, PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 229520, 5010 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : VITRE VIT Tunnistusnumero : 62306 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 13.12.2010. Edellinen päiväys:

Päiväys: 13.12.2010. Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Raskassarja Vetokita Tunnuskoodi RS80371 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 05.02.2004 Edellinen päiväys: 10.07.2002

Päiväys: 05.02.2004 Edellinen päiväys: 10.07.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sikabond-500

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 31.5.2007 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Saaga talomaali Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot