00711 HELSINKI Postilokero PL 23 Postinumero ja -toimipaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "00711 HELSINKI Postilokero PL 23 Postinumero ja -toimipaikka"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 31/05/ KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi G75 Endurance High Gloss Tire Protectant Tunnuskoodi D 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Suoja-aine Toimialakoodi G Käyttötarkoituskoodi Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja HL GROUP OY / HL-AUTOMAALIT Yhteystiedot Katuosoite HIEKKAKIVENTIE 5 Postinumero ja -toimipaikka HELSINKI Postilokero PL 23 Postinumero ja -toimipaikka HELSINKI Puhelin Telefax Y-tunnus FI Ulkomaisen valmistajan tiedot Meguiar s Inc. 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite (suora); (vaihde) Myrkytystietokeskus, PL 340, Haartmaninkatu 4, HUS (HELSINKI) 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai Aineosan nimi Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muu koodi Pitoisuus muut tiedot aineosasta CAS isoparaffiininen hiilivety % X n ; R65, R66 CAS alifaattinen propyleeniglykoli 0,5 1 % X i ; R36/37/ Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EC mukaan. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys Raitiiseen ilmaan. Jos esiintyy hengitysvaikeuksia, annettava happea. Tarvittaessa annettava tekohengitystä. Ota yhteys lääkäriin. 4.3 Iho Sivu 1

2 Huuhtele heti runsaalla vedellä. Poista saastunut vaatetus. Pese vaatteet huolellisesti ennen käyttöä. Ota yhteys lääkäriin. 4.4 Roiskeet silmiin Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvittaessa ota yhteys lääkäriin. 4.5 Nieleminen Ei saa oksennuttaa ilman lääkintähenkilökunnan lupaa. Ota yhteys lääkäriin. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Hiilidioksidi, kuivakemikaalit, sammutusvaahto ja vesisumu. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Hiilidioksidi ja häkä. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Suoja-asu ja hengityslaitteisto. 5.5 Muita ohjeita 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Tee heti hätäilmoitus. Pidä yleisö poissa. Käytä tarvittavia suojavarusteita. Noudata sammutusohjeita. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estä pääsy ympäristön. 6.3 Puhdistusohjeet Imeytä pienet vuodot sopivalla aineella. Suurien vuotojen sattuessa estä pääsy vesistöihin. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen. 7.2 Varastointi Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa. 7.3 Erityiset käyttötavat Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja ACGIH (TLV), USA: Isoparafiininen hiilivety: 5 mg/m 3 (8 h) (öljysumu), 200 mg/m 3 (8 h) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Silmähuuhtelupisteen ja hätäsuihkun sijaittava lähellä työskentelypistettä Hengityksensuojaus Normaalikäytössä ei tarvita Käsiensuojaus Lateksikäsineet Silmiensuojaus Suojalasit Ihonsuojaus Sopiva suojavaatetus Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Sivu 2

3 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Violetti neste, haju makeahko. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Kiehumispiste/kiehumisalue 232 o C Leimahduspiste Suljettu astia: > 93,3 o C Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine 0,57 kpa (20 o C), korkein tunnettu arvo: < 0,7 kpa (20 o C) Suhteellinen tiheys 0,92 g/cm Liukoisuus Vesiliukoisuus Liukenematon Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Viskositeetti Höyryntiheys > 1 (ilma = 1) Haihtumisnopeus 9.3 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet 10.2 Vältettävät materiaalit Reaktiivine hapettavien aineiden kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilidioksidi ja häkä. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys 11.3 Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Sivu 3

4 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Liikkuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali 12.5 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Hävitä tuote ja pakkaus säännösten mukaisesti. Ei saa päästää ympäristöön. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Ei luokiteltu Pakkausryhmä I 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EC mukaan Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet R-lausekkeet Sivu 4

5 S-lausekkeet Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot 16.5 Käytetyt tietolähteet Lainsäädäntö, tekninen kirjallisuus ja raaka-ainetoimittajien tiedot Lisäykset, poistot ja muutokset Sivu 5

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示 中 国 生 态 文 明 奖 先 进 个 人 公 示 序 作 为 殡 葬 行 业 持 久 性 有 机 污 染 物 研 究 学 科 带 头 人, 率 先 在 殡 葬 行 业 开 展 了 二 恶 英 减 排 和 重 金 属 汞 减 排 技 术 研 究 通 过 自 主 创 1 王 玮 民 政 部 一 零 一 研 究 所 科 室 主 任 新 和 技 术 优 化, 研 发 了 遗 体 火 化 遗 物 祭 品 焚

Lisätiedot

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力,

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力, 五 附 件 目 录 附 件 1: 成 果 总 结 以 提 升 工 程 能 力 为 核 心 的 全 日 制 工 程 硕 士 培 养 模 式 创 新 与 实 践 为 贯 彻 落 实 国 家 关 于 建 设 人 才 强 国 和 人 力 资 源 强 国 的 战 略 部 署, 2009 年 教 育 部 进 行 研 究 生 教 育 改 革, 开 始 实 施 以 应 届 本 科 毕 业 生 为 主 体 的 全 日

Lisätiedot

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Lisätiedot

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Lisätiedot

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Lisätiedot

Microsoft Word - report 4.doc

Microsoft Word - report 4.doc , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA 1.1.1 1.1.2 1.1.3 , USA , USA , USA 1.1.4 , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA

Lisätiedot

2005-11

2005-11 2005-11 看 不 见 的 星 球 告 诉 我 一 些 迷 人 的 星 球 吧, 我 不 喜 欢 残 酷 和 恶 心 的 场 面 你 说 好 吧, 我 笑 着 点 点 头, 当 然, 没 问 题 希 希 拉 加 希 希 拉 加 是 一 个 迷 人 的 星 球, 鲜 花 和 湖 泊 让 所 有 旅 人 过 目 不 忘 在 希 希 拉 加, 你 见 不 到 一 寸 裸 露 的 土 壤, 每 一 块

Lisätiedot

除外責任修正條文對照.doc

除外責任修正條文對照.doc 宏 泰 人 壽 住 院 醫 療 保 險 附 約 除 外 責 任 本 次 送 審 條 文 前 次 送 審 條 文 說 明 第 十 一 條 : 被 保 險 人 因 下 列 原 因 所 致 之 疾 病 或 傷 害 而 住 院 診 療 者, 本 公 司 不 負 給 付 該 被 保 險 人 各 項 保 險 金 的 責 任 一 被 保 險 人 之 故 意 行 為 ( 包 括 自 殺 及 自 殺 未 遂 ) 二

Lisätiedot

卫生监督信息2(12).FIT)

卫生监督信息2(12).FIT) 目 录 惠 州 监 督 信 息 匀 哉 陨 在 匀 韵 哉 陨 晕 云 韵 砸 酝 粤 栽 陨 韵 晕 韵 云 匀 耘 粤 蕴 栽 匀 陨 晕 杂 孕 耘 悦 栽 陨 晕 本 刊 专 稿 我 所 召 开 野 三 打 冶 工 作 推 进 会 专 题 专 栏 渊 1 冤 圆 园 员 2 年 第 2 期 渊 总 第 猿 7 期 冤 三 打 两 建 惠 州 卫 监 人 在 行 动 渊 2 冤 野 三 德 冶

Lisätiedot

untitled

untitled 11 12 12 14 14 16 16 18 18 19 19 20 21 22 22 23 24 26 26 33 38 39 42 44 49 52 54 55 55 87 99 132 141 141 143 144 146 147 148 152 158 159 159 160 161 161 162 162 165 172 173 173 174 183 184 184 185 199

Lisätiedot

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1.?,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, 1 , ( ),, :,,,,,,,,,,, 2.?, 2 ,,,,,, (),, ;,,,,,,,, (1) : ; ; ; ;, (2) ( ),,, ( ),,, 3 , : 3.? (1),,,,,,, (2),, ;, ;,, (3),,, (4),, (5),,,,, 4 4.?,, (1),,,,,,, (2),,,,,,,,,,,,,,,

Lisätiedot

1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523 8 1968 4 20 1983 513 6 56 96 36

1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523 8 1968 4 20 1983 513 6 56 96 36 16 11 6 9 1920 900 31 350 60 3 5 36 150 50 60 2000 1000 1974 8200 1978 25000 1983 2097 7 35 1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523

Lisätiedot

第 二 章 古 代 慢 慢 睁 开 眼 睛, 我 的 面 前 出 现 一 个 女 孩 子, 大 约 十 六 七 岁, 身 穿 淡 绿 色 布 裙, 头 上 两 个 小 圆 髻 特 别 娇 俏 可 爱 医 院 什 么 时 候 出 现 这 么 一 个 可 爱 的 古 装 护 士 啊! 这 医 院 真 有

第 二 章 古 代 慢 慢 睁 开 眼 睛, 我 的 面 前 出 现 一 个 女 孩 子, 大 约 十 六 七 岁, 身 穿 淡 绿 色 布 裙, 头 上 两 个 小 圆 髻 特 别 娇 俏 可 爱 医 院 什 么 时 候 出 现 这 么 一 个 可 爱 的 古 装 护 士 啊! 这 医 院 真 有 迷 糊 妻 主 : 夫 君 太 妖 孽 / 作 者 : 小 骨 头 第 一 章 穿 越 今 天 又 是 解 剖 课, 作 为 一 名 医 学 生, 对 此 我 表 示 万 分 头 痛! 怪 只 怪 当 初 高 考 差 了 几 分, 远 离 最 爱 的 文 学 专 业 而 去 学 医! 想 当 初 鲁 迅 先 生 弃 医 从 文, 我 这 是 与 伟 大 的 学 者 思 想 家 背 道 而 驰 啊!

Lisätiedot

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Lisätiedot

学 卫 与 健 单 元 1 人 体 概 述 一 人 体 的 基 本 形 态 人 的 长 发 育 从 受 精 卵 开 始, 受 精 卵 通 过 细 胞 分 裂 和 分 化, 最 终 一 步 步 地 形 成 组 织 器 官 及 系 统, 而 各 系 统 组 合 成 为 一 个 统 一 协 调 的 整 体

学 卫 与 健 单 元 1 人 体 概 述 一 人 体 的 基 本 形 态 人 的 长 发 育 从 受 精 卵 开 始, 受 精 卵 通 过 细 胞 分 裂 和 分 化, 最 终 一 步 步 地 形 成 组 织 器 官 及 系 统, 而 各 系 统 组 合 成 为 一 个 统 一 协 调 的 整 体 第 2章 学 理 解 剖 及 育 因 学 习 目 标 1. 了 解 人 体 2. 熟 悉 运 动 系 统 呼 吸 系 统 循 环 系 统 消 化 系 统 泌 尿 系 统 神 经 系 统 感 觉 系 统 内 分 泌 系 统 皮 肤 免 疫 系 统 等 相 关 知 识 3. 掌 握 学 各 系 统 的 健 方 法 因 关 键 词 运 动 系 统 呼 吸 系 统 循 环 系 统 消 化 系 统 泌 尿 系

Lisätiedot

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Lisätiedot

GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.37 No.5 Sep doi: /j.cnki.dzkq ,,. [J].,2018,37(5):49-53.,,, ( ), 30045

GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.37 No.5 Sep doi: /j.cnki.dzkq ,,. [J].,2018,37(5):49-53.,,, ( ), 30045 37 5 2018 9 GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.37 No.5 Sep. 2018 doi:10.19509/j.cnki.dzkq.2018.0506. [J].,2018,37(5):49-53. ( ) 300459) : PL 10 30% : ; ; ; :P618.13 :A :1000-7849(2018)05-0049-05

Lisätiedot

SDS 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 液 氯 第 一 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 中 文 名 : 氯 气 ; 氯 英 文 名 :Chlorine 别 名 : 液 氯 ; 氯 ( 气 ); 氯 气 ( 液 ); 高 纯 氯 气 ; 氯 水 推 荐 用 途 : 液 氯 一 般 气

SDS 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 液 氯 第 一 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 中 文 名 : 氯 气 ; 氯 英 文 名 :Chlorine 别 名 : 液 氯 ; 氯 ( 气 ); 氯 气 ( 液 ); 高 纯 氯 气 ; 氯 水 推 荐 用 途 : 液 氯 一 般 气 理 文 化 工 有 限 公 司 Lee & Man Chemical Company Limited 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 (Safety data sheet for chemical products) 液 氯 Cl2 SDS 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 液 氯 第 一 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 中 文 名 : 氯 气 ; 氯 英 文 名 :Chlorine

Lisätiedot

内B231~1

内B231~1 内 蒙 古 警 察 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 为 了 进 一 步 完 善 学 院 人 才 培 养 质 量 保 障 体 系, 推 进 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 评 估 工 作, 建 立 和 完 善 校 局 合 作 机 制, 健 全 公 安 专 业 研 究 机 构, 不 断 完 善 人 才 培 养 质 量 检 测 体 系, 基 于 2015

Lisätiedot

untitled

untitled 2 ... 5... 8... 8... 8... 17... 17... 19... 21... 21... 21... 22... 23... 23... 23... 24... 25... 26... 49... 58... 62... 62... 85... 95... 100... 104... 104... 107... 108... 108... 115... 116 3 ... 116...

Lisätiedot

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2005 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------ -------------------------- --------------------------------------------------

Lisätiedot

第一部分 化学品及企业标识

第一部分 化学品及企业标识 XXXXXX 公 司 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 修 订 日 期 :2013 年 6 月 28 日 产 品 名 称 : 丙 烯 酸 涂 料 SDS 编 号 :XXXX/SDS-001 版 本 :KHHG1.0 第 一 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 化 学 品 中 文 名 : 丙 烯 酸 涂 料 化 学 品 英 文 名 :acrylic acid 企 业 名 称 :XXXXX 公

Lisätiedot

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52 Ξ,,, :, (1928 1931) (1931 1937) (1937 1945),,,,,,,,,,,,,,,, Ξ:(1931 1945) (01JA770055) 51 2003 3,,, 1927 4 (1932 ;1937 11 1946 5 ) 20 30,,,,,,,,, (1931 1945),,,,,,,,,,,,,, 52 , ( : ),,, 1927 4,,, (1928

Lisätiedot

FL0215 2

FL0215 2 FL0215- FL0215 1 FL0215 2 0 0.1 2005 4 20 85 0.2 FL0215 X=3286400Y=3644205 98.20m 251 254.50254.80m 261.57 272.68m 6.00 m17.85m 47 72 1622.4 m 2 274.6 m 2 1 FL215 0.3 1 3 2 3 4 5 6 7 8 0.4 0.4.1 2005.3

Lisätiedot

EC(2015-16)19 第 2 頁 理 由 3. 致 力 推 動 香 港 與 內 地 澳 門 以 及 台 灣 建 立 更 緊 密 的 合 作, 並 一 直 在 這 方 面 擔 當 統 籌 協 調 和 推 動 的 角 色 就 內 地 事 務 而 言, 是 香 港 特 別 行 政 區 ( 下 稱 香

EC(2015-16)19 第 2 頁 理 由 3. 致 力 推 動 香 港 與 內 地 澳 門 以 及 台 灣 建 立 更 緊 密 的 合 作, 並 一 直 在 這 方 面 擔 當 統 籌 協 調 和 推 動 的 角 色 就 內 地 事 務 而 言, 是 香 港 特 別 行 政 區 ( 下 稱 香 EC(2015-16)19 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2016 年 2 月 29 日 及 3 月 2 日 總 目 144- 政 府 總 部 : 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 建 議, 由 2016 年 7 月 1 日 起 或 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起 ( 以 較 後 的 日 期 為 準 ), 在 開

Lisätiedot

Microsoft Word - MSDS-SCF 900L PLUS_C_.doc

Microsoft Word - MSDS-SCF 900L PLUS_C_.doc 共 7 頁 本 頁 第 1 頁 1. 產 品 和 公 司 資 料 產 品 名 稱 SCF 900L PLUS 應 用 適 用 於 鑽 孔 加 工 廠 商 英 國 牛 敦 化 工 有 限 公 司 電 話 00 44 (0) 161 766 2664 2. 主 要 成 份 成 份 組 成 硼 酸 酰 胺 三 乙 醇 胺 聚 醚 脂 肪 酸 型 防 鏽 劑 水 含 量 5-15% 1-10% 10-30%

Lisätiedot

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 民 生 加 银 红 利 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的

Lisätiedot

HTSC XIVA 13.09(2) 13.10B

HTSC XIVA 13.09(2) 13.10B HTSC 6886 2019 2019 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 2019 1 2007 12 7 HTSC 16 Huatai Securities Co., Ltd. H 2015 6 1 6886 A 2010 2 26 601688 2019 1 1 2019 3 31 2 % 2019 4 29 3 601688 2019 4 ... 5... 6...

Lisätiedot

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Lisätiedot

Microsoft Word - 平版油墨物質安全資料表.doc

Microsoft Word - 平版油墨物質安全資料表.doc 一 物 品 與 廠 商 資 料 物 品 名 稱 : 印 刷 油 墨 其 他 名 稱 :SMD 各 系 列 油 墨 建 議 用 途 及 限 制 使 用 : 印 刷 用 油 墨 電 子 產 品 用 油 墨 製 造 商 或 供 應 商 名 稱 : 地 址 : 台 北 縣 板 橋 市 大 觀 路 1 段 38 巷 156 弄 137 之 2 號 電 話 :(02)8965-9413 緊 急 聯 絡 電 話

Lisätiedot

EC-2800取説_中国.indd

EC-2800取説_中国.indd 家 庭 用 按 摩 椅 EC-2800 安 全 注 意 事 项 2 各 部 位 名 称 及 功 能 6 使 用 前 的 准 备 8 每 次 开 始 按 摩 前 14 起 放 椅 背 的 调 节 与 收 纳 方 法 15 按 摩 功 能 的 使 用 方 法 17 推 荐 程 序 的 使 用 方 法 18 按 摩 动 作 功 能 中 的 调 节 方 法 20 自 动 程 序 的 使 用 方 法 24 手

Lisätiedot

BETA-GALACTOSIDASE, DIGESTED 页 数 2/7 第 四 部 分 急 救 措 施 注 明 必 要 的 措 施 将 患 者 转 移 到 空 气 新 鲜 处, 休 息, 保 持 利 于 呼 吸 的 体 位 如 果 仍 怀 疑 有 烟 存 在, 救 助 者 应 当 戴 适 当 的

BETA-GALACTOSIDASE, DIGESTED 页 数 2/7 第 四 部 分 急 救 措 施 注 明 必 要 的 措 施 将 患 者 转 移 到 空 气 新 鲜 处, 休 息, 保 持 利 于 呼 吸 的 体 位 如 果 仍 怀 疑 有 烟 存 在, 救 助 者 应 当 戴 适 当 的 安 全 技 术 说 明 书 BETA-GALACTOSIDASE, DIGESTED 1 产 品 和 公 司 标 识 产 品 名 称 BETA-GALACTOSIDASE, DIGESTED 产 品 编 号 4333606 试 剂 盒 名 称 Beta-Galactosidase, digested 试 剂 盒 零 件 编 号 4465938 物 质 用 途 仅 用 于 科 研 不 能 使 用 在

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1CCBDCCB7A2A1B232303136A1B33436BAC5B9D8D3DAD7F6BAC332303136C4EAD6D0D0A1D1A7BDCCCAA6D7CAB8F1C8CFB6A8B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1CCBDCCB7A2A1B232303136A1B33436BAC5B9D8D3DAD7F6BAC332303136C4EAD6D0D0A1D1A7BDCCCAA6D7CAB8F1C8CFB6A8B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 烟 台 市 教 育 局 文 件 烟 教 发 2016 46 号 烟 台 市 教 育 局 关 于 做 好 2016 年 中 小 学 教 师 资 格 认 定 工 作 的 通 知 各 有 关 县 市 区 教 育 体 育 局 : 为 做 好 2016 年 全 市 中 小 学 教 师 资 格 认 定 工 作, 根 据 有 关 规 定, 现 将 有 关 事 宜 通 知 如 下 : 一 申 请 范 围 未 达 到

Lisätiedot

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日) 2 (1 ( : 95( 11331 96( 12331 % % 1 41,402 37,182 2 240 3 24,946 25,469 4 73,642 69,665 5 9 9 6 165,134 149,071 7 41,217 38,292 8 35,245 31,321 9 8,322 7,199 10 868 2,320 11 42 39 12 6,461 4,150 13 2,231

Lisätiedot

進 口 商 : 北 美 與 南 美 洲 : Vale Inco of America Inc. Park 80 West, Plaza Two Saddle Brook, NJ 07663 USA 歐 洲 中 東 非 洲 印 度 及 巴 基 斯 坦 : Vale Inco Europe Limite

進 口 商 : 北 美 與 南 美 洲 : Vale Inco of America Inc. Park 80 West, Plaza Two Saddle Brook, NJ 07663 USA 歐 洲 中 東 非 洲 印 度 及 巴 基 斯 坦 : Vale Inco Europe Limite 物 品 與 廠 商 資 料 同 義 名 稱 ( # - 製 造 地 點 ): Vale Inco FSC 1 ValeInco Strip 1 Vale Inco Pellets 2,3 Vale Inco Flats 2,3 Vale Inco 1X1 1 Vale Inco 4X4 1 Vale Inco S-Pellets 3 Vale Inco Chips 2,3 Vale Inco OSC

Lisätiedot

第 2 頁 / 8 頁 戴 上 合 適 的 手 套 使 用 前 取 得 說 明 置 放 於 上 鎖 處 在 瞭 解 所 有 安 全 防 範 措 施 之 前 切 勿 處 置 只 能 使 用 於 通 風 良 好 的 地 方 勿 吸 入 氣 體 / 煙 氣 / 蒸 氣 / 霧 氣 使 用 時 勿 吃 喝

第 2 頁 / 8 頁 戴 上 合 適 的 手 套 使 用 前 取 得 說 明 置 放 於 上 鎖 處 在 瞭 解 所 有 安 全 防 範 措 施 之 前 切 勿 處 置 只 能 使 用 於 通 風 良 好 的 地 方 勿 吸 入 氣 體 / 煙 氣 / 蒸 氣 / 霧 氣 使 用 時 勿 吃 喝 第 1 頁 / 8 頁 一 物 品 與 廠 商 資 料 物 品 名 稱 :CCX-77 其 他 名 稱 :- 建 議 用 途 及 限 制 使 用 : 潤 滑 劑 製 造 商 或 供 應 商 名 稱 地 址 及 電 話 : 製 造 商 -CERTIFIED LABS, DIV. OF NCH CORP. BOX 152170. Irving, Texas 75015 U.S. 供 應 商 - 康 潔

Lisätiedot

第 2 部 分 危 险 性 概 述 事 故 响 应 P314 - 如 感 觉 不 适, 须 求 医 / 就 诊 P308 + P313 - 如 接 触 到 或 有 疑 虑 求 医 / 就 诊 P332 + P313 - 如 发 生 皮 肤 刺 激 求 医 / 就 诊 P305 + P351 + P3

第 2 部 分 危 险 性 概 述 事 故 响 应 P314 - 如 感 觉 不 适, 须 求 医 / 就 诊 P308 + P313 - 如 接 触 到 或 有 疑 虑 求 医 / 就 诊 P332 + P313 - 如 发 生 皮 肤 刺 激 求 医 / 就 诊 P305 + P351 + P3 GHS 化 学 品 标 识 应 急 咨 询 电 话 ( 带 值 班 时 间 ) 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 第 一 部 分 物 质 或 化 合 物 和 供 应 商 的 标 识 供 应 商 / 制 造 商 Dispersive SPE 15ml - Pigment Sample EN Dispersive SPE 15ml - Pigment Sample EN 产 品 号 5982-5256,

Lisätiedot

危險物與有害物標示及通識規則

危險物與有害物標示及通識規則 危 害 化 學 品 標 示 及 通 識 規 則 修 正 條 文 第 一 章 總 則 第 一 條 本 規 則 依 職 業 安 全 衛 生 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 十 條 第 三 項 規 定 訂 定 之 第 二 條 本 法 第 十 條 所 稱 具 有 危 害 之 化 學 品 ( 以 下 簡 稱 危 害 化 學 品 ), 指 下 列 或 有 害 : 一 : 符 合 國 家 標 準 CNS15030

Lisätiedot

廁所維護保養手冊

廁所維護保養手冊 公 廁 管 理 與 清 潔 維 護 講 義 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 台 北 市 大 安 區 基 隆 路 四 段 43 號 建 築 系 電 話 :2737-6244 傳 真 :2737-6721 吳 明 修 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 創 會 理 事 長 鄭 政 利 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 名 譽 理 事 長 沈 英 標 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 現 任 理 事 長 何 昆

Lisätiedot

专 业 基 础 课 ( 必 修 ) MA118 数 学 分 析 (C 类 )( 1) 6 96 1 EC109 经 济 学 原 理 4 64 1 AC311 会 计 学 2 32 1 MA077 线 性 代 数 (B 类 ) 3 48 1 EC104 经 济 与 管 理 精 要 1 16 1 CS1

专 业 基 础 课 ( 必 修 ) MA118 数 学 分 析 (C 类 )( 1) 6 96 1 EC109 经 济 学 原 理 4 64 1 AC311 会 计 学 2 32 1 MA077 线 性 代 数 (B 类 ) 3 48 1 EC104 经 济 与 管 理 精 要 1 16 1 CS1 2016 级 经 济 类 试 点 班 ( 经 济 学 金 融 学 ) 课 程 设 置 一 览 表 课 程 代 码 课 程 名 称 学 分 学 时 推 荐 学 期 备 注 通 识 教 育 课 程 (39 学 分 ) 公 共 课 程 类 ( 必 修 ) TH000 思 想 道 德 修 养 与 法 律 基 础 3 32 1 EN025 大 学 基 础 英 语 (1) 3 64 1 PE001 体 育 (1)

Lisätiedot

全国主要流域重点断面水质自动监测周报

全国主要流域重点断面水质自动监测周报 全 国 主 要 流 域 重 点 断 面 水 质 自 动 监 测 周 报 2016 年 第 16 期 中 国 环 境 监 测 总 站 2016 年 04 月 20 日 2016 年 第 16 周 (04 月 11 日 ~04 月 17 日 ), 全 国 主 要 水 系 148 个 水 质 自 动 监 测 断 面 中, 共 监 测 了 143 个, 其 中 Ⅰ 类 水 质 断 面 为 17 个, 占 12%;Ⅱ

Lisätiedot

000661 1 59 ------------------------------------------------3 ------------------------------------------4 ----------------------------------------------5 ------------------------------7 ----------------------------------------------------9

Lisätiedot

ENSACO- 150 210 240 250 260 350 G, ENSACO 150 250 P, SUPER P, SUPER P-Li, C-NERGY SUPER C 45 65-E27363-CN_CN-1.0.pdf

ENSACO- 150 210 240  250 260 350 G, ENSACO 150 250 P, SUPER P, SUPER P-Li, C-NERGY  SUPER C 45 65-E27363-CN_CN-1.0.pdf 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 GB/T 16483-2008 GB/T 17519-2013 版 本 1 签 发 日 期 04-May-2015 产 品 名 称 炭 黑 第 1 部 分 : 化 学 品 及 企 业 标 识 产 品 名 称 化 学 品 中 文 名 称 炭 黑 化 学 品 英 文 名 称 CARBON BLACK 贸 易 名 称 ENSACO 150/ 210/ 240 / 250/

Lisätiedot

(Draft )

(Draft ) 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 修 订 日 期 : 2 0 1 4 年 1 月 14 日 版 本 :2.0 第 一 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 化 学 品 中 文 名 : 六 亚 甲 基 二 异 氰 酸 酯 基 聚 异 氰 酸 酯,HDI 三 聚 体 化 学 品 英 文 名 :1,6-Hexamethylene Diisocyanate Based Polyisocyanate,Polymeric

Lisätiedot

前 言

前    言 前 言 为 贯 彻 落 实 依 法 治 国 人 才 强 国 战 略, 进 一 步 适 应 和 深 化 高 等 教 育 的 改 革 与 发 展, 满 足 我 国 全 面 建 设 小 康 社 会 和 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 对 高 层 次 人 才 的 需 要, 教 育 部 周 济 部 长 签 署 了 21 号 部 长 令, 发 布 了 新 的 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 普

Lisätiedot

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借 浙 江 省 高 等 学 校 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 项 目 浙 江 科 技 学 院 土 木 工 程 实 验 教 学 中 心 建 设 规 划 方 案 2015 年 8 月 浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理

Lisätiedot

Microsoft Word - GHS_SDS_2575.doc

Microsoft Word - GHS_SDS_2575.doc 一 物 品 與 廠 商 資 料 第 1 頁 /6 頁 物 品 名 稱 : 苯 胂 酸 (Phenylarsonic acid) 其 他 名 稱 :- 建 議 用 途 及 限 制 使 用 : 用 作 分 析 試 劑 製 造 商 或 供 應 商 名 稱 地 址 及 電 話 :- 緊 急 聯 絡 電 話 / 傳 真 電 話 :- 二 危 害 辨 識 資 料 物 品 危 害 分 類 : 急 毒 性 物 質

Lisätiedot

http://www.bjjlb.org.cn 1 2 3 4 5 1 2 3 6 1600 7 1800 8 2 ( 15 ) 9 110 ( ) / ( ) SCI EI 10 210 ( ) / / / / 11 12 ( 100 ) 13 200 14 1 ( ) 2 15 400 16 1. 10 2. 10 3. 4. 5. 17 18 19 20 1. 10 / ( ) SCI EI

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 User Guide - ZHCN

HP LaserJet 1020 User Guide - ZHCN HP LaserJet 1020 打 印 机 用 户 指 南 版 权 信 息 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 未 经 事 先 书 面 许 可, 严 禁 进 行 任 何 形 式 的 复 制 改 编 或 翻 译, 除 非 版 权 法 另 有 规 定 产 品 号 :Q5911-90977 Edition 2, 06/2010

Lisätiedot

立创快讯 第124期 .doc

立创快讯 第124期  .doc 新 版 标 准 GB17625.1-2012 谐 波 电 波 及 有 关 要 求 2012 年 12 月 31 日, 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 颁 布 了 GB17625.1-2012 电 磁 兼 容 限 值 谐 波 电 流 发 射 限 值 ( 设 备 每 相 输 入 电 流 16A) 国 家 标 准, 并 将 于 2013 年 7 月 1 日 起 实 施, 替 代 GB17625.1-2003

Lisätiedot

Planicrete SP 马 贝 乳 液 SP 700 水 泥 砂 浆 与 马 贝 乳 液 SP700 混 合 后 用 于 粘 砖 贴 砖 : 齿 型 抹 刀 将 胶 粘 剂 涂 于 基 面, 每 次 不 超 过 1m 2 墙 体 底 灰 添 加 马 贝 乳 液 SP700 施 工 步 骤 1.

Planicrete SP 马 贝 乳 液 SP 700 水 泥 砂 浆 与 马 贝 乳 液 SP700 混 合 后 用 于 粘 砖 贴 砖 : 齿 型 抹 刀 将 胶 粘 剂 涂 于 基 面, 每 次 不 超 过 1m 2 墙 体 底 灰 添 加 马 贝 乳 液 SP700 施 工 步 骤 1. Planicrete SP 马 贝 乳 液 SP 700 用 于 砂 浆 和 水 泥 基 胶 粘 剂 的 多 功 能 乳 液 添 加 剂 适 用 范 围 制 备 高 性 能 砂 浆, 墙 面 地 坪 抹 灰 典 型 用 途 室 内 外 高 强 度 地 坪 和 找 平 砂 浆 室 内 外 水 泥 基 水 泥 抹 灰 在 既 有 地 坪 抹 灰 和 混 凝 土 上, 直 接 施 工 的 高 粘 结 力

Lisätiedot

物質安全資料表

物質安全資料表 安 全 資 料 表 Rev.5 第 1 頁, 共 7 頁 一 化 學 品 與 廠 商 資 料 化 學 品 名 稱 : 氫 氧 化 鉀 (Potassium hydroxide) 其 他 名 稱 :KOH caustic potash liquid liquid potash 建 議 用 途 及 限 制 使 用 : 用 作 乾 燥 劑 吸 收 劑, 用 於 製 鉀 肥 皂 草 酸 及 各 種 鉀 鹽,

Lisätiedot

諮 詢 / 吳 明 賢 ( 台 大 醫 院 健 康 管 理 中 心 主 任 台 大 醫 學 院 內 科 教 授 ) 撰 稿 / 伍 蓉 症 狀 多 樣 且 擾 人 胃 及 食 道 位 置 圓 胃 食 道 逆 流 分 典 型 症 狀 及 非 典 型 症 狀 典 型 症 狀 為 胃 酸 逆 流 胸 骨

諮 詢 / 吳 明 賢 ( 台 大 醫 院 健 康 管 理 中 心 主 任 台 大 醫 學 院 內 科 教 授 ) 撰 稿 / 伍 蓉 症 狀 多 樣 且 擾 人 胃 及 食 道 位 置 圓 胃 食 道 逆 流 分 典 型 症 狀 及 非 典 型 症 狀 典 型 症 狀 為 胃 酸 逆 流 胸 骨 E 主 監 火 燒 心 胃 食 道 逆 流 要 緊 嗎? 胃 食 道 逆 流 症 是 常 見 的 消 化 道 疾 病, 但 發 病 初 期 常 被 忽 略, 沒 有 適 當 治 療 而 慢 慢 衍 生 出 嚴 重 的 併 發 症, 專 家 告 訴 您 有 胃 食 道 逆 流 到 底 該 怎 麼 辦? 才 能 避 兔 繼 續 惡 化 I 玉 是 科 技 業 的 新 貴, 雖 然 口 袋 麥 克 /1\

Lisätiedot

Microsoft Word - R0306749.rtf

Microsoft Word - R0306749.rtf 1. 化 学 品 及 企 业 标 识 化 学 产 品 中 文 名 称 : 推 荐 用 途 / 使 用 限 制 : 冷 冻 机 油 产 品 代 码 : 001D8400 供 应 商 : 壳 牌 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 32 层 100004 邮 编 电 话 : +86(0)10 65058880 传 真 : +86(0)10 65055452

Lisätiedot

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CBBFAB5E7B9A4B3CCD1A7D4BA32303135C4EAB9A4D7F7D7DCBDE1BCB032303136C4EAB9A4D7F7D2AAB5E32E646F6378>

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CBBFAB5E7B9A4B3CCD1A7D4BA32303135C4EAB9A4D7F7D7DCBDE1BCB032303136C4EAB9A4D7F7D2AAB5E32E646F6378> 2015 年 工 作 总 结 及 2016 年 工 作 要 点 第 一 部 分 :2015 年 工 作 总 结 2015 年, 是 全 面 总 结 学 院 十 二 五 发 展 规 划, 科 学 制 定 十 三 五 发 展 规 划 的 一 年 我 院 按 照 年 度 计 划 要 求, 扎 实 开 展 工 作, 较 为 圆 满 地 完 成 了 年 初 制 定 的 32 项 主 要 工 作 任 务, 具

Lisätiedot

营养与健康

营养与健康 营 养 与 健 康 各 位 至 乐 的 领 导 父 老 乡 亲 们 朋 友 们 : 大 家 早 上 好! 非 常 荣 幸 能 到 这 里 来 分 享 有 关 一 些 健 康 的 课 题 今 天 我 想 用 最 浅 显 的 语 言 来 探 讨 一 下 如 何 让 我 们 健 康 希 望 各 位 能 从 中 得 到 一 些 益 处 健 康 这 个 问 题 比 较 复 杂, 有 许 多 不 同 的 理 念,

Lisätiedot

第 四 章 矿 山 地 质 环 境 问 题... 42 一 石 油 开 采 造 成 地 质 环 境 问 题 概 述... 42 二 矿 山 地 质 灾 害... 43 三 矿 山 含 水 层 破 坏... 44 四 地 形 地 貌 景 观 的 影 响 和 破 坏... 45 五 土 地 资 源 的

第 四 章 矿 山 地 质 环 境 问 题... 42 一 石 油 开 采 造 成 地 质 环 境 问 题 概 述... 42 二 矿 山 地 质 灾 害... 43 三 矿 山 含 水 层 破 坏... 44 四 地 形 地 貌 景 观 的 影 响 和 破 坏... 45 五 土 地 资 源 的 目 录 前 言... 1 一 任 务 的 由 来... 1 二 方 案 编 制 的 依 据... 1 三 前 人 研 究 程 度 及 参 考 文 献... 3 四 技 术 路 线 与 工 作 方 法... 4 五 完 成 的 工 作 量... 6 六 方 案 的 适 用 年 限... 7 第 一 章 自 然 地 理 与 社 会 经 济 概 况... 8 一 矿 山 地 理 位 置 及 分 布 范 围...

Lisätiedot

(Microsoft Word - DSL \322\354\316\354\315\351MSDS)

(Microsoft Word - DSL \322\354\316\354\315\351MSDS) 德 士 蓝 科 技 NANJING DESHILAN TECHNOLOGY CO.,LTD 烃 类 制 冷 剂 安 全 说 明 书 Material Safety Data Sheet of Hydrocarbon Refrigerant MSDS 化 学 品 全 技 术 说 明 书 MSDS 乙 烷 Ethane, 制 冷 剂 代 码 R-170 乙 烷 全 技 术 说 明 书 Material

Lisätiedot

Microsoft Word - 澎湖田調報告_璉謙組.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告_璉謙組.doc 越 籍 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 : 訪 談 李 亞 梅 女 士 組 長 : 郭 璉 謙 成 大 中 文 所 博 二 組 員 : 阮 壽 德 成 大 中 文 所 博 一 黃 榆 惠 成 大 中 文 所 碩 一 許 愷 容 成 大 中 文 所 碩 一 何 珍 儀 成 大 中 文 所 碩 一 指 導 老 師 : 陳 益 源 教 授 前 言 2009 年 03 月 21 日, 下 午 2 時 30

Lisätiedot

NINGBO YUNSHENG(GROUP) CO.,LTD. OO 00 2003-1 - 2003 3 3 5 7 9 11 11 19 20 22 60-2 - 2003 NINGBO YUNSHENG GROUP CO.,LTD. 348 0574 87776804 0574 87776466 zqb@yunsheng.com 348 0574 87776939 0574 87776466

Lisätiedot

MEMORANDUM

MEMORANDUM 第 1 部 分 化 学 品 / 混 合 物 和 公 司 / 企 事 业 单 位 的 确 认 1.1 产 品 识 别 产 品 名 称 : 尼 龙 6 CAS 号 : 25038-54-4 1.2 物 质 / 混 合 物 的 确 定 用 途 和 不 适 宜 用 途 确 定 的 用 途 : 纺 丝, 工 程 塑 料 不 适 宜 的 用 途 : 1.3 SDS 的 供 应 商 信 息 制 造 商 : 江 苏

Lisätiedot

\\fscl03\authoring\msdgen_docs\archives\sdschina\chinese\93138801.pdf

\\fscl03\authoring\msdgen_docs\archives\sdschina\chinese\93138801.pdf 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 按 照 GB/T 16483 GB/T 17519 编 制 发 布 日 期 : 2016/05/03 版 本 号 : 01 1. 化 学 品 及 企 业 标 识 商 品 名 称 供 应 商 C34 Cement Powder Shanghai GrafTech Trading Co., Ltd. Suite 2104, International Capital

Lisätiedot

Good morning

Good morning 2003 000661 2003 2003 000661 2004-2003 -------------------------------------------------------1 -------------------------------------------------1 -----------------------------------------------------3

Lisätiedot

重 石 蠟 烴 基 礎 油 (Heavy Paraffinic Distillate) 64742-54-7 柴 油 引 擎 機 油 添 加 劑 (Diesel Engine Oil Additive) ( 成 分 百 分 比 ) 85~ 95 無 (NFPA FIRE = 1) 5~ 15 無 (

重 石 蠟 烴 基 礎 油 (Heavy Paraffinic Distillate) 64742-54-7 柴 油 引 擎 機 油 添 加 劑 (Diesel Engine Oil Additive) ( 成 分 百 分 比 ) 85~ 95 無 (NFPA FIRE = 1) 5~ 15 無 ( 安 全 資 料 表 編 號 : 潤 滑 油 事 業 部 L354 9250 機 油 版 次 :3.4 一 化 學 品 與 廠 商 資 料 化 學 品 名 稱 : 國 光 牌 9250 機 油 其 他 名 稱 :CPC 9250 OIL 化 學 品 編 號 :LB54173 製 造 者 輸 入 者 或 供 應 者 名 稱 地 址 及 電 話 : 台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司 潤 滑 油 事

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303134C4EACEE4BABAD2F4C0D6D1A7D4BABECDD2B5D6CAC1BFB1A8B8E6A3A8D4BAB3A4B0ECB9ABBBE1CDA8B9FDA3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303134C4EACEE4BABAD2F4C0D6D1A7D4BABECDD2B5D6CAC1BFB1A8B8E6A3A8D4BAB3A4B0ECB9ABBBE1CDA8B9FDA3A9> 2014 年毕业生就业质量年度报告 武汉音乐学院 二〇一四年十二月 目 录 第 一 篇 学 校 概 况 3 第 二 篇 毕 业 生 基 本 情 况 4 第 三 篇 毕 业 生 就 业 情 况 及 分 析 7 第 四 篇 人 才 培 养 工 作 主 要 特 点 18 第 五 篇 学 校 就 业 工 作 主 要 特 色 22 第 六 篇 学 校 人 才 培 养 工 作 的 反 馈 与 建 议 24 第

Lisätiedot

EG-SDB

EG-SDB 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 页 1 共 7 第 1 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 产 品 鉴 别 人 有 关 的 确 定 了 的 物 质 或 混 合 物 的 用 途 和 建 议 不 适 合 的 用 途 物 质 / 制 剂 的 使 用 玻 璃 清 洁 剂 安 全 技 术 说 明 书 提 供 者 的 详 情 企 业 名 称 : 街 道 : 地 方 : Iglinger Strasse

Lisätiedot

China SDS V5

China SDS V5 第 1 部 分 : 化 学 品 及 企 业 标 识 安 全 数 据 表 (SDS) 中 国 (GHS) 修 订 日 期 : 2015-12-10 产 品 标 识 : 产 品 名 称 : 公 司 产 品 号 : 其 他 标 识 : 化 学 品 推 荐 用 途 以 及 使 用 限 制 : 用 途 : 使 用 限 制 : 供 应 商 详 细 信 息 : 生 产 商 / 供 应 商 : 索 取 有 关 此

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0D7E9D7DCD7D65B323031365D3738BAC5B9D8D3DABFAAD5B9CDC6BCF6D1A1B0CE32303136C4EAC7E0B5BAB0CEBCE2C8CBB2C5B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0D7E9D7DCD7D65B323031365D3738BAC5B9D8D3DABFAAD5B9CDC6BCF6D1A1B0CE32303136C4EAC7E0B5BAB0CEBCE2C8CBB2C5B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 中 共 青 岛 市 委 组 织 部 青 岛 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 青 岛 市 财 政 局 青 组 总 字 2016 78 号 中 共 青 岛 市 委 组 织 部 青 岛 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 青 岛 市 财 政 局 关 于 开 展 推 荐 选 拔 2016 年 青 岛 拔 尖 人 才 工 作 的 通 知 各 区 市 党 委 组 织 部, 市 委 各 部 委

Lisätiedot

000.PDF

000.PDF 1 1.1 1987 1987 1987 1994 [1994]47 1996 [1996]37 1984 [1984]4 1991 12 1994 [1994]148 1 [1994]149 1993 [93]041 2000 [2000 ]201 1993 [1993]059 1994 [94] 089 1985 205 3000 [1986] 27 [80] 482 2 1.2 1949 80

Lisätiedot

Lyophilized Control Cells Component 1 Lyophilized Cells 第 2 部 分 危 险 性 概 述 事 故 响 应 不 适 用 安 全 储 存 不 适 用 废 弃 处 置 不 适 用 物 理 和 化 学 危 险 如 果 散 开, 可 能 形 成 易 爆

Lyophilized Control Cells Component 1 Lyophilized Cells 第 2 部 分 危 险 性 概 述 事 故 响 应 不 适 用 安 全 储 存 不 适 用 废 弃 处 置 不 适 用 物 理 和 化 学 危 险 如 果 散 开, 可 能 形 成 易 爆 第 1 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 Lyophilized Control Cells Component 1 Lyophilized Cells 安 全 技 术 说 明 书 根 据 GB/ T 164832008 和 GB/ T 175192013 化 学 品 中 文 名 称 Product name 其 他 标 识 手 段 产 品 类 型 Lyophilized

Lisätiedot

标 签 要 素 象 形 图 警 示 词 : 危 险! 危 险 吞 咽 可 能 有 害 皮 肤 接 触 会 中 毒 引 起 严 重 的 皮 肤 灼 伤 和 眼 睛 损 伤 可 能 引 起 皮 肤 过 敏 性 反 应 可 能 损 害 生 育 力 或 胎 儿 对 水 生 生 物 有 害 并 且 有 长 期

标 签 要 素 象 形 图 警 示 词 : 危 险! 危 险 吞 咽 可 能 有 害 皮 肤 接 触 会 中 毒 引 起 严 重 的 皮 肤 灼 伤 和 眼 睛 损 伤 可 能 引 起 皮 肤 过 敏 性 反 应 可 能 损 害 生 育 力 或 胎 儿 对 水 生 生 物 有 害 并 且 有 长 期 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 陶 氏 化 学 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 产 品 名 称 : 氨 基 乙 基 哌 嗪 HP / Aminoethylpiperazine HP 发 行 日 期 : 21.08.2014 打 印 日 期 : 23.09.2015 陶 氏 化 学 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 鼓 励 并 希 望 您 能 阅 读 和 理 解 整 份 (M)SDS, 该 文

Lisätiedot

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI 安 全 技 术 说 明 书 MEGlobal International FZE 产 品 名 称 : 二 甘 醇 高 纯 度 级 打 印 日 期 : 13 Dec 2013 MEGlobal International FZE 鼓 励 并 期 望 用 户 认 真 阅 读 并 领 会 本 物 料 安 全 技 术 说 明 书 的 全 部 内 涵, 物 料 安 全 技 术 说 明 书 的 每 一 章 节

Lisätiedot

三 药 品 的 仓 (1) 影 响 药 品 储 存 质 量 的 因 素 ( 环 境 人 为 熟 练 储 与 保 及 药 物 本 身 因 素 ) 管 4. 药 品 的 储 存 与 养 护 (2) 药 品 的 储 存 : 分 区 分 类 规 划 货 位 货 熟 练 位 编 号 堆 垛 (3) 药 品 的

三 药 品 的 仓 (1) 影 响 药 品 储 存 质 量 的 因 素 ( 环 境 人 为 熟 练 储 与 保 及 药 物 本 身 因 素 ) 管 4. 药 品 的 储 存 与 养 护 (2) 药 品 的 储 存 : 分 区 分 类 规 划 货 位 货 熟 练 位 编 号 堆 垛 (3) 药 品 的 201 药 学 初 级 ( 师 ) 考 试 大 纲 专 业 实 践 能 力 岗 位 技 能 单 元 细 目 要 点 要 点 二 临 床 用 药 的 配 制 三 药 品 的 仓 1. 处 方 的 意 义 和 结 构 2. 处 方 规 则 和 处 方 缩 写 词 3. 处 方 调 配 4. 处 方 差 错 的 防 范 一 药 与 处 理 品 调 剂 5. 调 剂 室 工 作 制 度 6. 调 剂 室 的

Lisätiedot

化学实验基本操作-加热、干燥和冷却.doc

化学实验基本操作-加热、干燥和冷却.doc 1 [ ] [ ] 1 2 1 2 3 4 5 6 [ ] 7 2 [ ] [ ] 8 9 10 [ ] 3 [ ] [ ] 1 2-2 11 12 13 14 15 16 17 [ ] g) = 100% 5.0g 18 19 4 [ ] [ ] 20 21 [ ] 22 23 24 25 5 [ ] [ ] 26 27 [ ] - 28 6 [ ] [ ] 29 30 31 32 33 34 2-31

Lisätiedot

~50 50~25 ~ ~ 25~15 ~ ~ 15 ~ ~ ~

~50 50~25 ~ ~ 25~15 ~ ~ 15 ~ ~ ~ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1-107- 100 100~50 50~25 ~ ~ 25~15 ~ ~ 15 ~ ~ 1. 1 2 3 4 2. 1 2 3 4 18~40 1. 50 25 2. -108- 1 25 25 2 25 25 3 1 2 1 5 10 2 200 200 3 3 4 1 30 2 3 3 4 200 / 4 1 1 2 40 2 3. 1 2 3 4-109-

Lisätiedot

1 9 15 25 34 42 49 58 64 70 76 84 92 101 110 118 127 136 3 143 149 155 160 165 2005 12 12 200 2000 2000 12 1 1 250 250 2 300 3 15 15 2003 15 4 10 2003, 15,, ( ) 30~60, ( ),, 1, 5 5 2004 3 15 4 250 6 2005

Lisätiedot

防 范 性 声 明 预 防 : 穿 戴 防 护 手 套 防 护 服 防 护 眼 镜 防 护 面 罩 (P280) 操 作 后 彻 底 清 洗 (P264) 反 应 : 眼 睛 接 触 : 用 渴 帏 心 清 洗 数 分 钟 如 带 隐 形 眼 镜 且 可 方 便 取 出, 取 出 隐 形 眼 镜,

防 范 性 声 明 预 防 : 穿 戴 防 护 手 套 防 护 服 防 护 眼 镜 防 护 面 罩 (P280) 操 作 后 彻 底 清 洗 (P264) 反 应 : 眼 睛 接 触 : 用 渴 帏 心 清 洗 数 分 钟 如 带 隐 形 眼 镜 且 可 方 便 取 出, 取 出 隐 形 眼 镜, 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 1 化 学 品 及 企 业 标 识 Brake and Clutch Fluid DOT 3, 4 产 品 用 途 : 刹 车 溹 产 品 编 号 : 510662, 510663 公 司 标 识 Chevron (China) Investment Company Ltd Unit 2308, China World Tower Office 2 No. 1

Lisätiedot

47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3)

47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3) 47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3) 1. ( ) 2.. ( ) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 6 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. (1) 1. 2. 3. 4. tai 5. (2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (3) 1. 2. 3. 4. (4) 1. 2. 3. 4. (5)

Lisätiedot

Microsoft Word - GHS_SDS_3505.doc

Microsoft Word - GHS_SDS_3505.doc 一 物 品 與 廠 商 資 料 第 1 頁 /5 頁 物 品 名 稱 : 氫 二 氟 化 鉀 (Potassium hydrogendifluoride) 其 他 名 稱 :- 建 議 用 途 及 限 制 使 用 : 作 木 材 防 腐 劑, 蝕 刻 玻 璃, 銀 製 品 焊 接 助 熔 劑 及 製 造 其 它 氟 鹽 的 材 料 製 造 商 或 供 應 商 名 稱 地 址 及 電 話 :- 緊 急

Lisätiedot

《上海市锅炉大气污染物排放标准》征求意见稿编制说明

《上海市锅炉大气污染物排放标准》征求意见稿编制说明 6 4 2010 4 1 GB13271 GB13223 1973 GBJ4-73 13 1983 GB3841-83 1991 1999 1 1999 1 25 1991 1996 3 3 12 30 GB13223-3 DB31/76-1992 DB31/176-1996 1 1 2010 2 2 25 3 1 2 2.1 7 8 1 1 3 25 9 2010 1 1 2.2 B A C A

Lisätiedot

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作...

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作... 德 行 言 语 敦 睦 天 下 ---- 北 京 语 言 大 学 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 四 年 十 一 月 目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三

Lisätiedot

Microsoft Word - 農業發展局

Microsoft Word - 農業發展局 桃 園 縣 議 會 第 17 屆 第 7 次 定 期 會 桃 園 縣 政 府 農 業 發 展 局 工 作 報 告 報 告 人 : 曾 榮 鑑 局 長 中 華 民 國 102 年 4 月 目 錄 前 言 P3 壹 現 階 段 重 要 工 作 執 行 情 形 P4 一 農 務 工 作 二 植 物 保 護 工 作 三 漁 牧 工 作 四 輔 導 工 作 五 農 地 管 理 工 作 六 動 物 防 疫 工

Lisätiedot

X

X 长 春 理 工 大 学 文 件 长 理 工 人 字 2015 17 号 关 于 印 发 长 春 理 工 大 学 2015 年 专 业 技 术 职 务 评 聘 工 作 实 施 方 案 的 通 知 校 属 各 单 位 : 按 照 吉 林 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 以 及 吉 林 省 教 育 厅 的 相 关 要 求, 学 校 经 研 究, 制 定 了 长 春 理 工 大 学 2015 年

Lisätiedot

中立實業有限公司

中立實業有限公司 中 立 實 業 有 限 公 司 毒 性 化 學 物 質 危 害 預 防 及 應 變 計 畫 - 炔 丙 醇 - 三 氧 化 鉻 - - 重 鉻 酸 鉀 撰 寫 人 員 : 吳 O 圭 聯 絡 電 話 :04-7633000 傳 真 號 碼 :04-7626547 E-mail: 提 報 日 期 :104 年 月 日 毒 性 化 學 物 質 危 害 預 防 及 應 變 計 畫 目 錄 第 一 章 計

Lisätiedot

Microsoft Word - C-THE DAY AND THE TIME.doc

Microsoft Word - C-THE DAY AND THE TIME.doc 目 錄 第 一 篇 審 判 要 從 神 的 家 起 首 第 二 篇 凡 向 祂 有 這 指 望 的 人 就 潔 淨 自 己 第 三 篇 誰 有 權 利 赴 羔 羊 的 婚 筵 第 一 篇 審 判 要 從 神 的 家 起 首 讀 經 : 耶 穌 在 橄 欖 山 上 坐 著, 門 徒 暗 暗 地 來 說 : 請 告 訴 我 們, 甚 麼 時 候 有 這 些 事? 你 降 臨 和 世 界 的 末 了 有

Lisätiedot

第 三 部 分 成 分 构 成 / 成 分 信 息 物 质 / 制 剂 混 合 物 其 他 标 识 手 段 美 国 化 学 文 摘 社 (CAS) 编 号 / 其 它 标 识 号 CAS 号 码 不 适 用 EC 号 混 合 物 产 品 代 码 17-6000-30 组 分 名 称 % CAS 号

第 三 部 分 成 分 构 成 / 成 分 信 息 物 质 / 制 剂 混 合 物 其 他 标 识 手 段 美 国 化 学 文 摘 社 (CAS) 编 号 / 其 它 标 识 号 CAS 号 码 不 适 用 EC 号 混 合 物 产 品 代 码 17-6000-30 组 分 名 称 % CAS 号 GE Healthcare 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 中 国 第 一 部 分 物 质 或 化 合 物 和 供 应 商 的 标 识 GHS 产 品 标 识 符 目 录 号 其 他 标 识 手 段 产 品 类 型 液 体 物 质 或 混 合 物 相 关 的 确 定 的 用 途 和 使 用 防 止 建 议 已 辨 识 的 用 途 Use in laboratories Staining Solution;

Lisätiedot

講義1206.indd

講義1206.indd 食養 講義 歐陽英樂活生機網 www.oyoung.com.tw 讓人體內臟不要產生 病變 不要老化太快 的飲食調養細節 找出隱藏家中的致癌 因子 讓家庭成員遠 離致癌風險 樂活不病又不老 樂活不病又不老 歐陽英樂活生機網 www.oyoung.com.tw 歐陽爸爸 歐陽光先生 今年100歲 可以爬山 看報紙不必戴眼鏡 歐陽媽媽 張淑珠女士 今年88歲 天天學唱歌 跳土風舞 兩位老人家身體都非常健康

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D4D0B2FAB8BEB1A3BDA1CAB3C1C6CAB3C6D72020C9CF>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D4D0B2FAB8BEB1A3BDA1CAB3C1C6CAB3C6D72020C9CF> 孕 产 妇 保 健 食 疗 食 谱 第 一 章 孕 产 妇 疾 病 与 防 治 第 一 节 孕 妇 常 见 的 口 腔 疾 病 怀 孕 会 引 起 生 理 上 的 一 连 串 的 变 化, 口 腔 部 分 也 会 因 为 内 分 泌 及 生 活 饮 食 习 惯 的 改 变 而 使 孕 妇 容 易 患 许 多 口 腔 及 牙 龈 的 病 变 在 怀 孕 第 一 个 三 月 期 因 胎 儿 发 育 易

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2C1CABFC9FACEEFB1A8B8E6B1ED2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2C1CABFC9FACEEFB1A8B8E6B1ED2E646F63> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 扩 建 年 产 2.2 亿 人 份 体 外 诊 断 试 纸 2 万 套 血 糖 仪 生 产 项 目 ( 扩 建 ) 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 南 通 市 伊 士 生 物 技 术 有 限 责 任 公 司 编 制 日 期 :2015 年 5 月 25 日 江 苏 省 环 境 保 护 厅 制 一 建 设 项 目 基 本 情 况 项 目

Lisätiedot

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 第 1 部 分 标 识 产 品 名 称 : PITTCOTE 300 面 漆 ( 喷 涂 或 者 抹 子 等 级 ) 制 造 商 / 供 应 商 : 匹 兹 堡 康 宁 公 司 宾 夕 法 尼 亚 匹 兹 堡 普 雷 斯 克 艾 尔 大 街 第 800 号,15293-2724 信 息 号 : 724-327-6100 化 学 品 运 输 紧 急 应 变 中 心 :800/424-9300 通 用

Lisätiedot

Microsoft Word - R rtf

Microsoft Word - R rtf Æ þ ud ñ d d Ú Ã : ü : e } Ê»j üe / õe à ˆÓ à õ jk j à 33 þñ 201206 ñ (86) 21-6146-8282 ¼ (86) 21-6146-8585 e-mail: productsafety@bayerbms.com ˆÓ} ñ pýì ƒ ñˆ (86)-21-67120219 } ñ ¾ (86)119 Æ þ ü Šì»Ô õû

Lisätiedot

化学品安全技术说明书

化学品安全技术说明书 苏 州 兴 瑞 贵 金 属 材 料 有 限 公 司 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 修 订 日 期 :2014-06-18 产 品 名 称 : 氰 化 金 钾 版 本 :XRGJS 1.0 第 一 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 化 学 品 中 文 名 : 氰 化 亚 金 钾 ; 氰 化 金 钾 化 学 品 英 文 名 :Gold Potassium Cyanide 企 业 名 称

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313430363237BDADCBD5BAEBC4C1C9FACEEFBFC6BCBCD3D0CFDEB9ABCBBE2DBFAAB7A2C7F8CEB3CEE5C2B7A3A8D0DEB8C4A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313430363237BDADCBD5BAEBC4C1C9FACEEFBFC6BCBCD3D0CFDEB9ABCBBE2DBFAAB7A2C7F8CEB3CEE5C2B7A3A8D0DEB8C4A3A92E646F63> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 精 加 工 教 槽 料 项 目 建 设 单 位 : 江 苏 弘 牧 生 物 科 技 有 限 公 司 编 制 单 位 : 东 台 市 环 境 科 学 研 究 所 编 制 日 期 : 二 一 四 年 七 月 江 苏 省 环 境 保 护 厅 制 47 建 设 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 建 设 单 位 精 加 工 教 槽 料 项

Lisätiedot

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Lisätiedot