KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 19"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta AIKA klo 19:18-20:25 PAIKKA Tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 MC Club Härmä ry:n hakemus tilapäisen leirintäalueen pitämiseen Poikkeusluvan myöntäminen / TeliaSonera Finland OYj Ympäristölautakunnan lausunto poikkeuslupahakemuksen johdosta/ LSK Business Park Oy 13 Poikkeamislupa/Kukkola Juhani, Kukkola Leila, Kukkola Timo ja Åivo Gamilla Tiedoksiantoja Ympäristölautakunnan lausunto/susivuoren ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos Ympäristölautakunnan lausunto Purmojärven rantaosayleiskaavasta 31 33

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Holappa Heikki 19:00-20:25 jäsen Kivikangas Kaija 19:00-20:25 jäsen Lammi Jorma 19:00-20:25 puheenjohtaja Laukkonen Jari 19:00-20:25 varapuheenjohtaja est 13 ja 16 Peltola Asko 19:00-20:25 jäsen est 10 Pitkäjärvi Sirpa 19:00-20:25 jäsen Övermark Niina 19:00-20:25 Kh:n edustaja Tyni Paavo 19:00-20:25 jäsen Saapui 12 käsittelyn aikana Lassila Esko 19:00-20:25 vast.rak.tark,esittelijä, pk pitäjä Hakala Heikki 19:00-20:25 rak.tark., pöytäkirjanp. est 15 Hongisto Kari 19:00-20:25 ymp.sihteeri Luomaluhta Lauri 19:00-20:25 varajäsen POISSA Aro Paula jäsen Hautamäki Annukka jäsen Huhtala Sanna jäsen Peltoluhta Sami jäsen Syrjälä Pekka jäsen Hella Pauli ymp.sihteeri Nurmi Marjukka rak.tark. LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Kaija Kivikangas ja Sirpa pitkäjärvi ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Jorma Lammi Heikki Hakala Esko Lassila Kaija Kivikangas Sirpa Pitkäjärvi

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PÄÄTÖKSENANTO- PÄIVÄ LUPA-ASIOISSA Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen ja lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna Kauhavan kaupungin ilmoitustaululla PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta MC Club Härmä ry:n hakemus tilapäisen leirintäalueen pitämiseen 176/ /2015 Ympäristölautakunta 10 Valmistelija: Ympäristösihteeri Pauli Hella Mc Club Härmä ry on jättänyt ympäristölautakunnalle ulkoilu lain 20 :n mu kaisen hakemuksen koskien tilapäisen leirintäalueen pitämistä Alahärmän kou lukes kuk sen paikoitusalueilla ja keskusurheilu kentällä Power Par kis sa pidettävän Power Truck Show 2015 kuorma-autonäyttelyn aikana. Esi tys lis tan liite 1. Hakemuksen liitteenä on lisäksi turvallisuus- ja pe las tussuun ni tel ma ja campingalueen järjestyssäännöt. Ulkoilulain 20 :n mukaan ilmoi tuk sen tulee sisältää tarpeelliset tiedot ainakin leirintäalueen pitäjästä ja alueen si jain nis ta sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Hakemuksen mukaan alueelle saapuu vaunuja/asuntoautoja Matkailuvaunujen ja -autojen omien vessojen lisäksi on alueella käytössä koulu kes kuk sen/ur hei lu ken tän saniteettitilat ja suihkut. Jätehuollosta vastaa Härmän Jätepalvelu tuomalla alueelle roska-astioita ja tyhjäämällä ne. Alueella on lisäksi infopiste, joka on auki 24 h/vrk ja josta voi ostaa myös virvok kei ta ja pientä purtavaa. Alueen vartioinnin ja järjestyksen valvonnan hoitaa Mc Club Härmä yhdessä PPS-mes su jen kanssa. Mc Club Härmä ry:llä on 25 järjestyksenvalvojakortin suorittanutta jäsentä. Kaupungin kiinteistönhoitaja Pentti Loikkanen käy järjestäjien kanssa läpi alueet ennen tapahtumaa ja auttaa myös tapahtuman aikana, jos tarvitaan. Ulkoilulain 19 :n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä hoidet ta va niin, ettei sen käyttö: 1) aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle; 2) vahingoita luontoa; 3) aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista; 4) vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä; 5) vaaranna liikenneturvallisuutta; eikä 6) loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua.

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Leirintäalue on sijoitettava siten, ettei se vaikeuta rakennuslaissa tarkoi- tet tujen kaavojen toteuttamista.leirintäalueella on lisäksi noudatettava, mitä paloja henkilöturvallisuudesta sekä terveydellisten haittojen ehkäisemisestä erikseen säädetään ja määrätään. Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset leirintäalueen ja ti la päi sen leirintäalueen vähimmäisvaatimuksista. Ympäristöministeriö ei ole antanut em. määräyksiä. Sen sijaan v.1996 on ilmes ty nyt ympäristöministeriön opas, joka selvittää ulkoilulain lei rin tä alue säännös ten sisältöä ja tavoitteita. Kunnan leirintäalueviranomainen voi ulkoilulain 20 :n mukaan antaa il moi tuksen johdosta leirintäalueen pitäjää kuultuaan määräyksiä, jotka ovat tarpeen tä män lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten nou dat ta mi seksi. Mc Club Härmä ry:n jättämän ilmoituksen, järjestyssääntöjen ja havainne- piirrok sen perusteella ei ole todettavissa tilapäisen leirintäalueen sijoittamisesta ai heu tu van ulkoilulain 19 :n mukaisia kielteisiä seuraamuksia, mikäli il moi tuksen mukaiset toimet toteutetaan. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Mc Club Härmä ry:n ilmoitus tilapäisen leirintäalueen pitämisestä hyväksytään ja todetaan, että leirintäalueen pitämisestä ei aiheudu ulkoilulain 19 :n mukaisia seuraamuksia, mikäli tehtyjä suunnitelmia noudatetaan. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Asko Peltola poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Pauli Hella, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Poikkeusluvan myöntäminen / TeliaSonera Finland OYj 257/ /2015 Ympäristölautakunta 11 Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila TeliaSonera Finland Oyj sijoittaa telerakennuksen vuokra-alalle tilasta Kuntala RN:o 4:280,Kauhava, Kauhava. Tällä tilalla on Kauhavan käyttämätön kau pungin ta lo, jonka tulevan purkamisen takia telerakennuksen rakentaminen on tarpeen, koska nykyisin telelaitteet ovat siellä. Rakennus on voimassaolevan asemakaavan vastainen. Rakennusoikeudesta ei kuitenkaan poiketa. Täten poikkeamisluvan myöntäminen kuuluu kunnan poik keus lu pa vi ran omai sen toimivaltaan. Poikkeuslupahakemuksesta on tiedotettu naapureille kirjeellä. Huomautuksia ei ole jätetty. Paikalla on suunnitteilla asemakaavan muutos, jossa kyseinen vuokra-ala tullaan osoittamaan hakemuksen mukaiseen käyttöön. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan esityslistan liitteen 2 mukaisesti. Perustelu: Poikkeamisella ei ole MRL 173 tarkoittamia haitallisia vaikutuksia. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan lausunto poikkeuslupahakemuksen johdosta/ LSK Business Park Oy 181/ /2015 Ympäristölautakunta 12 Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila LSK Business Park Oy hakee poikkeamislupaa pakkolunastetulla alueella sijaitsevan entisen puolustusvoimien majoitus ja kou lu tus raken nuk sen, Linnarakennuksen, käyttötarkoituksen muuttamiseksi hotelliksi. Poik kea mis ta haetaan Kauhava osayleiskaavan määräyksistä. Poik keus lu pa viran omai nen asiassa on ELY-keskus. Rakennus on arvioitu Kauhavan osayleiskaavassa rakennustaiteelliseksi tai his to rial li ses ti arvokkaaksi rakennukseksi. Siksi MRL 41 nojalla määrätään, et tä rakennusta tai kohdetta ei saa purkaa ja siinä saa suorittaa vain sellaisia kor jaus, - laajennus- ja muutostöitä, jotka edesauttavat sen ra ken nus tai teel lises ti tai historiallisesti arvokkaan ulkoasun säilymistä. Museovirasto on tehnyt esityksen Kauhavan Lentosotakoulun raken ne tun kulttuuriympäristön suojelemiseksi. Esitykseen sisältyy myös Lin nara ken nus, jonka ulkoarkkitehtuuria ja myös osittain sisätiloja esitetään suo jelta vak si rakennussuojelulain nojalla. Rakennuksien suojelunalaisten osissa sallittaisiin vain säilyttäviä korjauksia tai riit tä viin selvityksiin perustuvia palauttavia muutoksia. Hakijan selvityksen mukaan rakennuksessa tehdään lähinnä maalaus- ja sisus tus töi tä vähäisessä määrin muutostöitä rakenteisiin, jotka eivät ole al ku peräi sen rakennuksen osia. Palomestari Ossi Laitala on antanut lausunnon niistä paloturvallisuuteen liit tyvis tä muutoksista, joita rakennuksen käyttö hotellina edellyttää. Rakennukseen on tarpeen tehdä mm pieniä julkisivun muutoksia paloturvallisuuden johdosta lä hin nä poistumisteitä. Linnarakennus on hakijan omistamien maa-alueiden keskellä siten, ettei sillä ole MRL tarkoittamia naapureita. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta puoltaa LSK Business Park Oy hakemusta. Aiottu käyttötarkoituksen muutos edellyttää niin vähäisiä muutoksia, että niiden ei voida katsoa vaarantavan rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Arvojen säi ly mi sen kannalta on kuitenkin oleellista, että sitä voidaan käyttää jol lain tapaa hyötyä tuottavalla tavalla. Tässä tapauksessa muutokset alkuperäiseen raken nuk seen on tehty jo aiemmin puolustuslaitoksen toimesta ja niiden ansiosta ho tel li- ja koulutustoiminnan aloittaminen on tarkoituksenmukaista ja kan na tetta vaa.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa/Kukkola Juhani, Kukkola Leila, Kukkola Timo ja Åivo Gamilla 207/ /2015 Ympäristölautakunta 13 Valmistelija: Rakennustarkastaja Heikki Hakala. Juhani Kukkola, Leila Kukkola, Timo Kukkola sekä Gamilla Åivo hakevat Kauha van kaupungilta MRL 171 :n 1mom:n tarkoittamaa poikkeamislupaa saadak seen rakentaa uuden loma-asunnon tilalle Latopelto RN:o 6 :105 Kau ha van kaupungin Purmojärvenkylään Purmojärven rannalle. Uuden loma-asunnon val mis tu mi sen jälkeen tilalla oleva vanha loma-asunto muutetaan sau na ra kennuk sek si. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan vesistön rantavyöhykkeelle ei saa ra ken taa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaa vaa, jossa erityisesti on määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä ra ken nus lu van myöntämisen perusteena. MRL 171 :n mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen uuden rakennuksen raken ta mi seen rantavyöhykkeelle ilman, että alueella on 72 :ssä edellytettyä kaa voi tus ta kun on kysymys olemassa olevan asuinrakennuksen kor vaa mi sesta. Kauhavan kaupungin johtosäännön 44 mukaan ympäristölautakunta rat kaisee asiat, jotka koskevat poikkeamisluvan myöntämistä. Asiakirjoista ja vrk:lta saatavan selvityksen perusteella Latopellon tilalla si jaitse vat v valmistunut vapaa-ajanasunto, jolle on myönnetty rakennuslupa Uusi vapaa-ajan asuinrakennus on tarpeellista rakentaa, koska nykyinen loma-asun to on pieni (k-ala 47 m2), eikä sen peruskorjaaminen ja laa jen ta minen ole taloudellisesti järkevää. Uudisrakentamisen yhteydessä rakennuspaikan jätevesijärjestelmä saatetaan ny ky mää räys ten mukaiseen kuntoon. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan MRL 171 :n 1 mom pe rus teel la esityslistan liitteen 3 mukaisesti, koska kyseessä on vanha rakennuspaikka, eikä ra ken ta mi ses ta aiheudu MRL:n 172 :ssä mainittuja vaikutuksia.

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Jari Laukkonen poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Heikki Hakala, puh. (06) , etu

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Tiedoksiantoja Ympäristölautakunta 14 Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila Lautakunnalle annetaan tiedoksi rakennustarkastajien luvat ja ilmoitukset sekä jat ko ai ka- ja muut päätökset ajalla Vastaavan rakennustarkastajan ja ympäristösihteerien vi ran hal ti ja pää tökset ajal la Ympäristösihteerien maa-aineslupapäätökset ajalla Ympäristösihteeri Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Mantelan Turve Ay:n Ra ja ne van pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta lu pamää räys ten tarkistamiseksi. Lausunto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ehdotuksesta Suomen me renhoi to suun ni tel man toimenpideohjelmaksi Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Hakomäki-Yhtymä Oy:n ym pä ris tö lu pa ha ke muk ses ta lupamääräysten tarkistamiseksi ja toiminnan laajen ta mi sek si. Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Heikas Oy ja Kauhapork Oy/Ym pä ris tö lu pa pää tök sen lupamääräysten tarkistaminen. Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Lahtisen Broiler Oy:n ym pä ris tö lu pa pää tök sen lupamääräysten tarkistaminen Vaasan hallinto-oikeus Hylkäävä päätös Esa Annalan, Ilpo Pernaan ja Kauhavan luontoyhdistys Valok ki ry:n valitukseen rakennustarkastajan myöntämästä toi men pi de lu papäätök sestä Kangas-Annala-tien Ämpin sillan rakentamiseen. Pohjanmaan poliisilaitos Syyttämättä jättäminen Annalantien puoleisen tien rakentamisesta Kauhavan kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös Täyttöluvasta päättäminen/vastaava rakennustarkastaja Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoonsaatetuksi.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan lausunto/susivuoren ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos Ympäristölautakunta Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila Valmistelija: Ympäristösihteeri Pauli Hella Susivuoren ranta-asemakavoitus on lähtenyt etenemään maankäytön suun nitel man valmistuttua yksityisten maanomistajien aloitteesta. Ympäristösihteeri: Susivuoren kaavoitusprosessi on tarpeellinen alueen eri maan käyt tö muo to jen yhteensovittamiksi. Alueella on mm. maa-ainesten ottoa ja loma-asutusta, joiden yhteensovittaminen helpottuu alueen kaavoituksen myö tä. Kaavoitukseen liittyen alueelta on tehty luontoselvitys, jonka täy den tämi nen vielä jatkuu. Siitä saatuja tietoja voidaan hyödyntää mm. maa-aineslupia myön net täes sä ja jälkihoitoitotoimenpiteiden toteuttamisessa. Maa-ainesten oton jälkeen alueelle muodostuvat vesilammikot lisäävät alueen mo ni muo toisuut ta (vesieliöstö, linnut ym.). Loma-asuntopaikkoja kaavaan merkittäessä tulee huomioida em. luontoarvot. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Lautakunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdos ta. Asemakaava laaditaan yleensä alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, ra ken ta mis ta ja kehittämistä varten (MRL 50 ). Lautakunta katsoo, että yleiskaa van käyttö sen tarkoitus huomioiden (35 ) olisi parempi ratkaisu Su si vuoren osalta. Yleiskaavaan voidaan ottaa määräys sen käyttämisestä rakennusluvan perusteena. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Asko Peltola poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , Ympäristölautakunta Lautakunnan aiemmin käsittelemä kaavaluonnos oli muodoltaan ran ta-ase makaa va. Nyt lausunnolla oleva kaavaehdotus on nimetty osayleiskaavaksi. Yleiskaava-alue on pääosin osoitettu maa- metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joille voi rakentaa maa- ja metsätalouden kannalta välttämättömiä rakennuksia, ra-

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ken tei ta ja laitteita. Kartalla osoitettuihin paikkoihin voidaan rakentaa loma-asuntoja maa-ainesten ot ta mi sen johdosta syntyneiden tai muiden pohjavesilammikoiden lä hei syyteen. Ehdotuksen kaavamääräyksiin sisältyy teksti: 'Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat kaavassa erikseen tilakohtaisesti osoitetuilla ra ken nus paikoil la RA-1,RA ja AP'. Täten rakentaminen voi tapahtua ilman poik keulu pa menet te lyä vaikka vesialue tulkittaisiin vesilain mukaiseksi vesistöksi. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta katsoo, että esityslistan liitteenä 4 oleva yleiskaava on laadittu riittävän sallivaksi ja rakentamisrajoitukset M ja M-1 -alueilla siten kohtuullisiksi, että kaavoitukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Maa-aineslain 3.2 mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella maa-aineslupia myönnettäessä on muun lisäksi katsottava, ettei vaikeuteta alueen käyttöä suunniteltuun tarkoitukseen. Tämä antaa oikeusturvaa loma-asuntojen omistajille, mutta asiasta voisi antaa ohjeita myös kaavamääräyksissä. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Heikki Hakala poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Esko Lassila toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän :n käsittelyn ajan. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) ,

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan lausunto Purmojärven rantaosayleiskaavasta Ympäristölautakunta Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila Purmojärven alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oi keusvai kut tei nen osayleiskaava, jonka tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kaava laaditaan niin, että sen pe rus teella voidaan myöntää rakennuslupia (MRL 72 ). Yksi kaavan keskeinen tavoite on maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Purmojärven rantaosayleiskaava-alueella on nykyisellään yhteensä 129 asunto-, maatalous- ja lomarakennuspaikkaa. Kaavaehdotus mahdollistaa 11 uutta lo ma ra ken nus paik kaa, jolloin vapaa rantaviiva vähenisi noin kahdeksaan ki lomet riin nykyisestä yhdeksästä kilometristä. Rakennuspaikkojen pinta-alaa ja ra ken ta mis ta koskevat määräykset on pääosin samansisältöiset kuin Kau havan kaupungin voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä. Poikkeavaa on loma ra ken nus paik ko jen rakennusoikeus, joka on 200 kerrosneliömetriä kun raken nus jär jes tyk ses sä se on 120 kerrosneliömetriä. Muualla rakennusoikeus on 15 % rakennuspaikan pinta-alasta (matkailupalvelujen alueella kuitenkin kiin teä 600 kerrm2). Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan: - suojeltavat kohteet (sr-3 )olisi syytä esittää luettelona kaavamerkintöjen yhteytey des sä tarvittavalla tarkkuudella, jotta vaatimukset tulee yksiselitteisesti asian osais ten tietoon. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yk simie li ses ti sekä Paavo Tynin esittämän ja Asko Peltolan kannattaman seu raavan tarkennuksen, joka hyväksyttiin: Kaavaehdotus mahdollistaa vähintään 11 uutta merkittyä lo ma ra ken nus paikkaa sekä 4 vielä kohdistamatonta paikkaa kaavoittajan kertomana ylei sö ti laisuu des sa Purmojärvellä, jotka kaikki tulee kohdistaa jatkovalmistelussa. AM ja A merkinnät tulee merkitä kaikkiin olemassa oleviin ra ken nus paik koi hin/ra kennuk siin tämänhetkisestä asumis/ym. tilanteesta riippumatta. SR-3 merkinnät ova t tarpeettomia vanhojen rakennusten osalta, koska näitä rakennuksia ei ole kuntotarkastettu. Muunnetun ranta-kilometrin muodostumisen osalta on syy tä tehdä tarkistusmittauksia. Jari Laukkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 16 Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila Purmojärven rantayleiskaavan kaavaehdotuksessa, esityslistan liite 5, on kaava-alue pienennetty si ten,että se käsittää järveä kiertävien teiden sisäpuolelle jää vän alu een. Kaavaselostuksen mukaan ehdotuksessa olevat paikallisesti merkittävät kulttuu ri his to rial li set kohteet (sr-3) arvotetaan. Kohteen merkitseminen kaavaan edel lyt tää omistajan suostumusta. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista Purmojärven yleis kaa va eh dotuk sen johdosta. Päätös: Paavo Tyni esitti asian jättämistä pöydälle. Esitystä ei kannatettu. Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Jari Laukkonen poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 10,12,14,15,16 Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköisesti vireillepannussa valitusasiakirjassa ei vaadita allekirjoitusta (Kts. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite Radanrakentajantie 5, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOSOITUS

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, Vaasa Faksi: Sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 11,13 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.03.2015 AIKA 11.03.2015 klo 11:00-14:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 Kaupunginhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 klo 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015. Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015. Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 34-44 Kokousasian

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 Ympäristölautakunta Aika 12.05.2015 klo 14:00-15:30 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140 Ympäristölautakunta 07.12.2010 AIKA 07.12.2010 klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206 Tekninen lautakunta Aika 16.09.2015 klo 16:00-18:25 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 8.12.2014 klo 22:20-22:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 16:30-18:02 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot