KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 19"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta AIKA klo 19:18-20:25 PAIKKA Tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 MC Club Härmä ry:n hakemus tilapäisen leirintäalueen pitämiseen Poikkeusluvan myöntäminen / TeliaSonera Finland OYj Ympäristölautakunnan lausunto poikkeuslupahakemuksen johdosta/ LSK Business Park Oy 13 Poikkeamislupa/Kukkola Juhani, Kukkola Leila, Kukkola Timo ja Åivo Gamilla Tiedoksiantoja Ympäristölautakunnan lausunto/susivuoren ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos Ympäristölautakunnan lausunto Purmojärven rantaosayleiskaavasta 31 33

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Holappa Heikki 19:00-20:25 jäsen Kivikangas Kaija 19:00-20:25 jäsen Lammi Jorma 19:00-20:25 puheenjohtaja Laukkonen Jari 19:00-20:25 varapuheenjohtaja est 13 ja 16 Peltola Asko 19:00-20:25 jäsen est 10 Pitkäjärvi Sirpa 19:00-20:25 jäsen Övermark Niina 19:00-20:25 Kh:n edustaja Tyni Paavo 19:00-20:25 jäsen Saapui 12 käsittelyn aikana Lassila Esko 19:00-20:25 vast.rak.tark,esittelijä, pk pitäjä Hakala Heikki 19:00-20:25 rak.tark., pöytäkirjanp. est 15 Hongisto Kari 19:00-20:25 ymp.sihteeri Luomaluhta Lauri 19:00-20:25 varajäsen POISSA Aro Paula jäsen Hautamäki Annukka jäsen Huhtala Sanna jäsen Peltoluhta Sami jäsen Syrjälä Pekka jäsen Hella Pauli ymp.sihteeri Nurmi Marjukka rak.tark. LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Kaija Kivikangas ja Sirpa pitkäjärvi ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Jorma Lammi Heikki Hakala Esko Lassila Kaija Kivikangas Sirpa Pitkäjärvi

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PÄÄTÖKSENANTO- PÄIVÄ LUPA-ASIOISSA Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen ja lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna Kauhavan kaupungin ilmoitustaululla PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta MC Club Härmä ry:n hakemus tilapäisen leirintäalueen pitämiseen 176/ /2015 Ympäristölautakunta 10 Valmistelija: Ympäristösihteeri Pauli Hella Mc Club Härmä ry on jättänyt ympäristölautakunnalle ulkoilu lain 20 :n mu kaisen hakemuksen koskien tilapäisen leirintäalueen pitämistä Alahärmän kou lukes kuk sen paikoitusalueilla ja keskusurheilu kentällä Power Par kis sa pidettävän Power Truck Show 2015 kuorma-autonäyttelyn aikana. Esi tys lis tan liite 1. Hakemuksen liitteenä on lisäksi turvallisuus- ja pe las tussuun ni tel ma ja campingalueen järjestyssäännöt. Ulkoilulain 20 :n mukaan ilmoi tuk sen tulee sisältää tarpeelliset tiedot ainakin leirintäalueen pitäjästä ja alueen si jain nis ta sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Hakemuksen mukaan alueelle saapuu vaunuja/asuntoautoja Matkailuvaunujen ja -autojen omien vessojen lisäksi on alueella käytössä koulu kes kuk sen/ur hei lu ken tän saniteettitilat ja suihkut. Jätehuollosta vastaa Härmän Jätepalvelu tuomalla alueelle roska-astioita ja tyhjäämällä ne. Alueella on lisäksi infopiste, joka on auki 24 h/vrk ja josta voi ostaa myös virvok kei ta ja pientä purtavaa. Alueen vartioinnin ja järjestyksen valvonnan hoitaa Mc Club Härmä yhdessä PPS-mes su jen kanssa. Mc Club Härmä ry:llä on 25 järjestyksenvalvojakortin suorittanutta jäsentä. Kaupungin kiinteistönhoitaja Pentti Loikkanen käy järjestäjien kanssa läpi alueet ennen tapahtumaa ja auttaa myös tapahtuman aikana, jos tarvitaan. Ulkoilulain 19 :n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä hoidet ta va niin, ettei sen käyttö: 1) aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle; 2) vahingoita luontoa; 3) aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista; 4) vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä; 5) vaaranna liikenneturvallisuutta; eikä 6) loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua.

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Leirintäalue on sijoitettava siten, ettei se vaikeuta rakennuslaissa tarkoi- tet tujen kaavojen toteuttamista.leirintäalueella on lisäksi noudatettava, mitä paloja henkilöturvallisuudesta sekä terveydellisten haittojen ehkäisemisestä erikseen säädetään ja määrätään. Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset leirintäalueen ja ti la päi sen leirintäalueen vähimmäisvaatimuksista. Ympäristöministeriö ei ole antanut em. määräyksiä. Sen sijaan v.1996 on ilmes ty nyt ympäristöministeriön opas, joka selvittää ulkoilulain lei rin tä alue säännös ten sisältöä ja tavoitteita. Kunnan leirintäalueviranomainen voi ulkoilulain 20 :n mukaan antaa il moi tuksen johdosta leirintäalueen pitäjää kuultuaan määräyksiä, jotka ovat tarpeen tä män lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten nou dat ta mi seksi. Mc Club Härmä ry:n jättämän ilmoituksen, järjestyssääntöjen ja havainne- piirrok sen perusteella ei ole todettavissa tilapäisen leirintäalueen sijoittamisesta ai heu tu van ulkoilulain 19 :n mukaisia kielteisiä seuraamuksia, mikäli il moi tuksen mukaiset toimet toteutetaan. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Mc Club Härmä ry:n ilmoitus tilapäisen leirintäalueen pitämisestä hyväksytään ja todetaan, että leirintäalueen pitämisestä ei aiheudu ulkoilulain 19 :n mukaisia seuraamuksia, mikäli tehtyjä suunnitelmia noudatetaan. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Asko Peltola poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Pauli Hella, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Poikkeusluvan myöntäminen / TeliaSonera Finland OYj 257/ /2015 Ympäristölautakunta 11 Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila TeliaSonera Finland Oyj sijoittaa telerakennuksen vuokra-alalle tilasta Kuntala RN:o 4:280,Kauhava, Kauhava. Tällä tilalla on Kauhavan käyttämätön kau pungin ta lo, jonka tulevan purkamisen takia telerakennuksen rakentaminen on tarpeen, koska nykyisin telelaitteet ovat siellä. Rakennus on voimassaolevan asemakaavan vastainen. Rakennusoikeudesta ei kuitenkaan poiketa. Täten poikkeamisluvan myöntäminen kuuluu kunnan poik keus lu pa vi ran omai sen toimivaltaan. Poikkeuslupahakemuksesta on tiedotettu naapureille kirjeellä. Huomautuksia ei ole jätetty. Paikalla on suunnitteilla asemakaavan muutos, jossa kyseinen vuokra-ala tullaan osoittamaan hakemuksen mukaiseen käyttöön. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan esityslistan liitteen 2 mukaisesti. Perustelu: Poikkeamisella ei ole MRL 173 tarkoittamia haitallisia vaikutuksia. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan lausunto poikkeuslupahakemuksen johdosta/ LSK Business Park Oy 181/ /2015 Ympäristölautakunta 12 Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila LSK Business Park Oy hakee poikkeamislupaa pakkolunastetulla alueella sijaitsevan entisen puolustusvoimien majoitus ja kou lu tus raken nuk sen, Linnarakennuksen, käyttötarkoituksen muuttamiseksi hotelliksi. Poik kea mis ta haetaan Kauhava osayleiskaavan määräyksistä. Poik keus lu pa viran omai nen asiassa on ELY-keskus. Rakennus on arvioitu Kauhavan osayleiskaavassa rakennustaiteelliseksi tai his to rial li ses ti arvokkaaksi rakennukseksi. Siksi MRL 41 nojalla määrätään, et tä rakennusta tai kohdetta ei saa purkaa ja siinä saa suorittaa vain sellaisia kor jaus, - laajennus- ja muutostöitä, jotka edesauttavat sen ra ken nus tai teel lises ti tai historiallisesti arvokkaan ulkoasun säilymistä. Museovirasto on tehnyt esityksen Kauhavan Lentosotakoulun raken ne tun kulttuuriympäristön suojelemiseksi. Esitykseen sisältyy myös Lin nara ken nus, jonka ulkoarkkitehtuuria ja myös osittain sisätiloja esitetään suo jelta vak si rakennussuojelulain nojalla. Rakennuksien suojelunalaisten osissa sallittaisiin vain säilyttäviä korjauksia tai riit tä viin selvityksiin perustuvia palauttavia muutoksia. Hakijan selvityksen mukaan rakennuksessa tehdään lähinnä maalaus- ja sisus tus töi tä vähäisessä määrin muutostöitä rakenteisiin, jotka eivät ole al ku peräi sen rakennuksen osia. Palomestari Ossi Laitala on antanut lausunnon niistä paloturvallisuuteen liit tyvis tä muutoksista, joita rakennuksen käyttö hotellina edellyttää. Rakennukseen on tarpeen tehdä mm pieniä julkisivun muutoksia paloturvallisuuden johdosta lä hin nä poistumisteitä. Linnarakennus on hakijan omistamien maa-alueiden keskellä siten, ettei sillä ole MRL tarkoittamia naapureita. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta puoltaa LSK Business Park Oy hakemusta. Aiottu käyttötarkoituksen muutos edellyttää niin vähäisiä muutoksia, että niiden ei voida katsoa vaarantavan rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Arvojen säi ly mi sen kannalta on kuitenkin oleellista, että sitä voidaan käyttää jol lain tapaa hyötyä tuottavalla tavalla. Tässä tapauksessa muutokset alkuperäiseen raken nuk seen on tehty jo aiemmin puolustuslaitoksen toimesta ja niiden ansiosta ho tel li- ja koulutustoiminnan aloittaminen on tarkoituksenmukaista ja kan na tetta vaa.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa/Kukkola Juhani, Kukkola Leila, Kukkola Timo ja Åivo Gamilla 207/ /2015 Ympäristölautakunta 13 Valmistelija: Rakennustarkastaja Heikki Hakala. Juhani Kukkola, Leila Kukkola, Timo Kukkola sekä Gamilla Åivo hakevat Kauha van kaupungilta MRL 171 :n 1mom:n tarkoittamaa poikkeamislupaa saadak seen rakentaa uuden loma-asunnon tilalle Latopelto RN:o 6 :105 Kau ha van kaupungin Purmojärvenkylään Purmojärven rannalle. Uuden loma-asunnon val mis tu mi sen jälkeen tilalla oleva vanha loma-asunto muutetaan sau na ra kennuk sek si. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan vesistön rantavyöhykkeelle ei saa ra ken taa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaa vaa, jossa erityisesti on määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä ra ken nus lu van myöntämisen perusteena. MRL 171 :n mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen uuden rakennuksen raken ta mi seen rantavyöhykkeelle ilman, että alueella on 72 :ssä edellytettyä kaa voi tus ta kun on kysymys olemassa olevan asuinrakennuksen kor vaa mi sesta. Kauhavan kaupungin johtosäännön 44 mukaan ympäristölautakunta rat kaisee asiat, jotka koskevat poikkeamisluvan myöntämistä. Asiakirjoista ja vrk:lta saatavan selvityksen perusteella Latopellon tilalla si jaitse vat v valmistunut vapaa-ajanasunto, jolle on myönnetty rakennuslupa Uusi vapaa-ajan asuinrakennus on tarpeellista rakentaa, koska nykyinen loma-asun to on pieni (k-ala 47 m2), eikä sen peruskorjaaminen ja laa jen ta minen ole taloudellisesti järkevää. Uudisrakentamisen yhteydessä rakennuspaikan jätevesijärjestelmä saatetaan ny ky mää räys ten mukaiseen kuntoon. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan MRL 171 :n 1 mom pe rus teel la esityslistan liitteen 3 mukaisesti, koska kyseessä on vanha rakennuspaikka, eikä ra ken ta mi ses ta aiheudu MRL:n 172 :ssä mainittuja vaikutuksia.

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Jari Laukkonen poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Heikki Hakala, puh. (06) , etu

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Tiedoksiantoja Ympäristölautakunta 14 Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila Lautakunnalle annetaan tiedoksi rakennustarkastajien luvat ja ilmoitukset sekä jat ko ai ka- ja muut päätökset ajalla Vastaavan rakennustarkastajan ja ympäristösihteerien vi ran hal ti ja pää tökset ajal la Ympäristösihteerien maa-aineslupapäätökset ajalla Ympäristösihteeri Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Mantelan Turve Ay:n Ra ja ne van pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta lu pamää räys ten tarkistamiseksi. Lausunto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ehdotuksesta Suomen me renhoi to suun ni tel man toimenpideohjelmaksi Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Hakomäki-Yhtymä Oy:n ym pä ris tö lu pa ha ke muk ses ta lupamääräysten tarkistamiseksi ja toiminnan laajen ta mi sek si. Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Heikas Oy ja Kauhapork Oy/Ym pä ris tö lu pa pää tök sen lupamääräysten tarkistaminen. Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Lahtisen Broiler Oy:n ym pä ris tö lu pa pää tök sen lupamääräysten tarkistaminen Vaasan hallinto-oikeus Hylkäävä päätös Esa Annalan, Ilpo Pernaan ja Kauhavan luontoyhdistys Valok ki ry:n valitukseen rakennustarkastajan myöntämästä toi men pi de lu papäätök sestä Kangas-Annala-tien Ämpin sillan rakentamiseen. Pohjanmaan poliisilaitos Syyttämättä jättäminen Annalantien puoleisen tien rakentamisesta Kauhavan kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös Täyttöluvasta päättäminen/vastaava rakennustarkastaja Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoonsaatetuksi.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan lausunto/susivuoren ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos Ympäristölautakunta Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila Valmistelija: Ympäristösihteeri Pauli Hella Susivuoren ranta-asemakavoitus on lähtenyt etenemään maankäytön suun nitel man valmistuttua yksityisten maanomistajien aloitteesta. Ympäristösihteeri: Susivuoren kaavoitusprosessi on tarpeellinen alueen eri maan käyt tö muo to jen yhteensovittamiksi. Alueella on mm. maa-ainesten ottoa ja loma-asutusta, joiden yhteensovittaminen helpottuu alueen kaavoituksen myö tä. Kaavoitukseen liittyen alueelta on tehty luontoselvitys, jonka täy den tämi nen vielä jatkuu. Siitä saatuja tietoja voidaan hyödyntää mm. maa-aineslupia myön net täes sä ja jälkihoitoitotoimenpiteiden toteuttamisessa. Maa-ainesten oton jälkeen alueelle muodostuvat vesilammikot lisäävät alueen mo ni muo toisuut ta (vesieliöstö, linnut ym.). Loma-asuntopaikkoja kaavaan merkittäessä tulee huomioida em. luontoarvot. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Lautakunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdos ta. Asemakaava laaditaan yleensä alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, ra ken ta mis ta ja kehittämistä varten (MRL 50 ). Lautakunta katsoo, että yleiskaa van käyttö sen tarkoitus huomioiden (35 ) olisi parempi ratkaisu Su si vuoren osalta. Yleiskaavaan voidaan ottaa määräys sen käyttämisestä rakennusluvan perusteena. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Asko Peltola poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , Ympäristölautakunta Lautakunnan aiemmin käsittelemä kaavaluonnos oli muodoltaan ran ta-ase makaa va. Nyt lausunnolla oleva kaavaehdotus on nimetty osayleiskaavaksi. Yleiskaava-alue on pääosin osoitettu maa- metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joille voi rakentaa maa- ja metsätalouden kannalta välttämättömiä rakennuksia, ra-

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ken tei ta ja laitteita. Kartalla osoitettuihin paikkoihin voidaan rakentaa loma-asuntoja maa-ainesten ot ta mi sen johdosta syntyneiden tai muiden pohjavesilammikoiden lä hei syyteen. Ehdotuksen kaavamääräyksiin sisältyy teksti: 'Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat kaavassa erikseen tilakohtaisesti osoitetuilla ra ken nus paikoil la RA-1,RA ja AP'. Täten rakentaminen voi tapahtua ilman poik keulu pa menet te lyä vaikka vesialue tulkittaisiin vesilain mukaiseksi vesistöksi. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta katsoo, että esityslistan liitteenä 4 oleva yleiskaava on laadittu riittävän sallivaksi ja rakentamisrajoitukset M ja M-1 -alueilla siten kohtuullisiksi, että kaavoitukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Maa-aineslain 3.2 mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella maa-aineslupia myönnettäessä on muun lisäksi katsottava, ettei vaikeuteta alueen käyttöä suunniteltuun tarkoitukseen. Tämä antaa oikeusturvaa loma-asuntojen omistajille, mutta asiasta voisi antaa ohjeita myös kaavamääräyksissä. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Heikki Hakala poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Esko Lassila toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän :n käsittelyn ajan. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) ,

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan lausunto Purmojärven rantaosayleiskaavasta Ympäristölautakunta Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila Purmojärven alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oi keusvai kut tei nen osayleiskaava, jonka tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kaava laaditaan niin, että sen pe rus teella voidaan myöntää rakennuslupia (MRL 72 ). Yksi kaavan keskeinen tavoite on maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Purmojärven rantaosayleiskaava-alueella on nykyisellään yhteensä 129 asunto-, maatalous- ja lomarakennuspaikkaa. Kaavaehdotus mahdollistaa 11 uutta lo ma ra ken nus paik kaa, jolloin vapaa rantaviiva vähenisi noin kahdeksaan ki lomet riin nykyisestä yhdeksästä kilometristä. Rakennuspaikkojen pinta-alaa ja ra ken ta mis ta koskevat määräykset on pääosin samansisältöiset kuin Kau havan kaupungin voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä. Poikkeavaa on loma ra ken nus paik ko jen rakennusoikeus, joka on 200 kerrosneliömetriä kun raken nus jär jes tyk ses sä se on 120 kerrosneliömetriä. Muualla rakennusoikeus on 15 % rakennuspaikan pinta-alasta (matkailupalvelujen alueella kuitenkin kiin teä 600 kerrm2). Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan: - suojeltavat kohteet (sr-3 )olisi syytä esittää luettelona kaavamerkintöjen yhteytey des sä tarvittavalla tarkkuudella, jotta vaatimukset tulee yksiselitteisesti asian osais ten tietoon. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yk simie li ses ti sekä Paavo Tynin esittämän ja Asko Peltolan kannattaman seu raavan tarkennuksen, joka hyväksyttiin: Kaavaehdotus mahdollistaa vähintään 11 uutta merkittyä lo ma ra ken nus paikkaa sekä 4 vielä kohdistamatonta paikkaa kaavoittajan kertomana ylei sö ti laisuu des sa Purmojärvellä, jotka kaikki tulee kohdistaa jatkovalmistelussa. AM ja A merkinnät tulee merkitä kaikkiin olemassa oleviin ra ken nus paik koi hin/ra kennuk siin tämänhetkisestä asumis/ym. tilanteesta riippumatta. SR-3 merkinnät ova t tarpeettomia vanhojen rakennusten osalta, koska näitä rakennuksia ei ole kuntotarkastettu. Muunnetun ranta-kilometrin muodostumisen osalta on syy tä tehdä tarkistusmittauksia. Jari Laukkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 16 Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila Purmojärven rantayleiskaavan kaavaehdotuksessa, esityslistan liite 5, on kaava-alue pienennetty si ten,että se käsittää järveä kiertävien teiden sisäpuolelle jää vän alu een. Kaavaselostuksen mukaan ehdotuksessa olevat paikallisesti merkittävät kulttuu ri his to rial li set kohteet (sr-3) arvotetaan. Kohteen merkitseminen kaavaan edel lyt tää omistajan suostumusta. Vastaavan rakennustarkastajan esitys: Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista Purmojärven yleis kaa va eh dotuk sen johdosta. Päätös: Paavo Tyni esitti asian jättämistä pöydälle. Esitystä ei kannatettu. Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan esityksen yksimielisesti. Jari Laukkonen poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi, todettiin intressijääviys. Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Esko Lassila, puh. (06) , etu ni

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 10,12,14,15,16 Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköisesti vireillepannussa valitusasiakirjassa ei vaadita allekirjoitusta (Kts. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite Radanrakentajantie 5, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOSOITUS

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, Vaasa Faksi: Sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 11,13 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 92 Ympäristölautakunta 16.11.2016 AIKA 16.11.2016 klo 19:00-19:26 PAIKKA Tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Eristysojan perkaus 95 32 Tiedoksiantoja 96

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta 06.02.2017 AIKA 06.02.2017 klo 18:00-18:32 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Yhteistyösopimus Härmänmaan 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 98

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 98 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 98 Ympäristölautakunta 04.11.2015 AIKA 04.11.2015 klo 19:00-20:10 PAIKKA Tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Ympäristölautakunnan lausunto / Ylihärmän osayleiskaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 28 Ympäristölautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 19:00-19:16 PAIKKA Tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Lausunto Kauhavan keskustaajaman korttelien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot