Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/2014 392"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:15-18:04 Paikka Satmatic Oy Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 187 Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon 396 palvelutasopäätösluonnoksesta Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan 2025 uudelleen nähtäville asetettu 398 kolmas ehdotus 190 Omakotitontin myynti Juha Kuusijoensuulle ja Riina Peltoselle Mukulamäen asemakaavan muutos, kortteli 35, tontit Lausunto taksilupakiintiöstä vuodelle Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-8 kk Yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioesityksistä Viranhaltijapäätöksiä Lautakuntien pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 412

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kokousaika klo 16:15-18:04 Kokouspaikka Satmatic Oy Läsnä Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja 16:15-18:04 Ahonen Tiina varapuheenjohtaja 16:15-18:04 Eräpuro Janne jäsen 16:15-18:04 Juusela Minna jäsen 16:15-18:04 Kaunisto Leena jäsen 16:15-18:04 Koskela Matti jäsen 16:15-18:04 Mattila Johanna jäsen 16:15-18:04 Tuori Pekka jäsen 16:15-18:04 Tapiola Tero varajäsen 16:15-18:04 Tuovinen Juha varajäsen 16:15-18:04 Viljanen Jarkko jäsen 16:15-18:04 Muu Vepsä Kimmo valtuuston pj. 16:15-18:04 Virtanen Seppo valtuuston I vpj. 16:15-18:04 Saarinen Matti valtuuston II vpj. 16:15-18:04 Polvenlahti Mikko vs. kaupunginjohtaja 16:15-18:04 Airaksinen Mikko pöytäkirjanpitäjä 16:15-18:04 Poissa Järvelä Tero jäsen Kankaanpää Tapani jäsen Moilanen Jukka kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien va lin ta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös valtai sek si. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Lee na Kaunisto ja Matti Koskela. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla torstaina Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Leena Jokinen-Anttila Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Leena Kaunisto Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mikko Airaksinen Matti Koskela Allekirjoitus Todistaa Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 298/ /2014 Kaupunginhallitus 187 Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen pää tökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytän töön seuraavin toimenpitein: Asia Toimenpide 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ei toimenpiteitä 39 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Ei toimenpiteitä 40 Osallistuminen Porin seudun kuntien yhdistymisselvityksen jat ko työ hön yhdistymisesityksen ja yhdistymisesityksen valmis te le mi sek si Päätös Harjavallan, Kokemäen, Luvian, Merikarvian, Nak kilan, Pomarkun, Porin ja Siikaisten kunnanhallituksille 41 Talousarvion toteutumisvertailu Ei toimenpiteitä 42 Vuoden 2014 talousarviomuutokset Päätös kirjanpitoon ja lautakunnille 43 Määräalan myynti Karl Ramstedtille ja Mikko Ramstedtille Päätös ostajille ja maankäyttöosastolle 44 Eron myöntäminen Tommi Kuhalle vapaa-aikalautakunnan jä se nyy des tä ja uuden jäsenen valinta hänen tilalleen Päätös Tommi Kuhalle, vapaa-aikalautakunnalle ja Matti Ropel le 45 Eron myöntäminen Juha-Matti Laineelle Satakunnan Työ terveys pal ve lut liikelaitoksen johtokunnasta ja uuden jäsenen va lin ta hänen tilalleen. Päätös Juha-Matti Laineelle ja Porin kaupunginhallitukselle se kä Satakunnan Työterveyspalvelut liikelaitokselle 46 Varajäsenen valinta Porin kaupungin teknisen lautakunnan jä te huol to jaos toon Päätös Timo Mäkiselle ja Porin kaupungin tekniselle lau ta-

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus kun nal le 47 Valtuustoaloite lähiliikenteen pyhävuorojen lisäämiseksi Aloite lähetetään tekniselle lautakunnalle uudelleen val mistel ta vak si 48 Valtuustoaloitteet Valtuustossa tehtiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1.Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite kan san ää nestyk ses tä kuntaliitoksesta. (liite) Aloite annetaan kaupunginviraston valmisteltavaksi 2. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite lin ja-au to lii kenteen koululaisvuoron lisäämisestä. (liite) Aloite annetaan opetus- ja kasvatuslautakunnan val mis tel tavak si Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksesta /06.00/2014 Kaupunginhallitus 188 Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää lausuntoa sairaanhoitopiirin en sihoi to pal ve lun vuosien palvelutasopäätösluonnoksesta mennessä päivätty lausuntopyyntö sekä en sihoi don palvelutasopäätösluonnos ovat esityslistan liitteenä. Satakunnan sairaanhoitopiirillä on Terveydenhuoltolain 39 ja 40 :n perus teel la järjestämisvastuu sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluista. Ensi hoi to pal ve lul la tarkoitetaan toimintoja, joilla turvataan kiireellinen sairaa lan ulkopuolinen potilaan tilannearvio, ensihoito ja tarvittaessa kul jetus sairaalaan. Esihoitopalvelun tulee tehdä lain mukaan pal ve lu ta sopää tös, missä määritellään toiminnan palvelurakenne ja tavoitteet. Palvelutasopäätös perustuu riskikartoitukseen ja lähtökohtana on ta saver tai nen potilaiden tavoittaminen eri riskiluokissa. Riskikartoituksessa sai raan hoi to pii rin alue on jaettu neliökilometrin suuruisiin alueisiin, jotka on luokiteltu riskiluokkiin I-V. I-luokassa ensihoitotehtävien en nus tettu määrä on suurin ja ja V-luokassa vähäisin. Palvelutasopäätösluonnos on kattaa ajanjakson Esitys läh tee siitä, että SOTE-uudistuksen ei merkittävästi oleteta muuttavan en si hoi don rakenteita. Satakunnan sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelut omana tuo tan tonaan, yhteistoimintasopimuksella Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa sekä hankkimalla osan palveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelutasopäätösluonnoksen mukaan Ulvilassa olisi edelleen yksi hoito ta son yksikkö, joka olisi valmiudessa päivittäin klo Lisäksi ensi hoi to pal ve lui ta tuotetaan ensivasteyksiköiden toimesta, joista vastaa Sa ta kun nan pelastuslaitos itse tai sopimuspalokuntien kautta. Ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksessa on esitetty kaksi vaih to ehtois ta mallia, joista on laadittu kustannusvertailu vuoden 2013 kus tannus ten perusteella. Ensihoidon kustannukset peritään sai raan hoi to piirin jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti ( /asukas). Vaihtoehdon 1, jo ta sairaanhoitopiiri esittää hyväksyttäväksi, kustannukset olisivat 37,62 /asukas ja vaihtoehdon 2 kustannukset 35,22 /asukas. Edel lises sä vaihtoehdossa välittömässä lähtövalmiudessa olevien yksiköiden mää rää yöaikana (klo 22-08) on vähennetty. Esityksen mukaan ensihoidon kustannukset nousisivat vuodesta 2014 (34,89 ) 1. vaihtoehdossa 7,9 % ja 2. vaihtoehdossa 1,0 %.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Palvelutasopäätös voidaan tehdä esityksen mukaiselle ajanjaksolle kui ten kin huomioiden se, että tuleva SOTE-uudistus saattaa vaikuttaa myös ensihoidon järjestämiseen vuodesta 2017 alkaen. Keskusta-alueen ulkopuolipuolisilla alueilla ensihoidon toimivuuden turvaa mi sek si tulee varmistaa myös ensivastetoiminnan säilyminen tu levai suu des sa kin. Palvelutasopäätösluonnoksen esityksen mukainen kustannustason nou su (7,9 %) vuoden 2014 tasosta on huomattavan suuri. Kau pun ginhal li tus katsoo, sairaanhoitopiirin vuoden 2015 ta lous ar vio esi tyk ses tä an ta man sa lausunnon mukaisesti, että sairaanhoitopiirin jä sen kun tien mak su osuu det tulisi vuonna 2015 olla enintään vuoden 2014 ta sol la. En si hoi don kustannusten mahdollinen kasvu tulee siten voida kat taa sai raan hoi to pii rin sisäisin järjestelyin. Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Tuovinen teki muu tos esi tyksen siten, että lau sun toon tulisi sisällyttää vaatimus am bu lans si päi vystyk sen ym pä ri vuo ro kau ti ses ta valmiudesta Ulvilassa. Ehdotusta ei kanna tet tu, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen. Täytäntöönpano: Päätös Satakunnan sairaanhoitopiiri (toimialuejohtaja Eija Vaula Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan 2025 uudelleen nähtäville asetettu kolmas ehdotus 310/ /2013 Kaupunginhallitus 182 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Nakkilan taajamaosayleiskaava 2010 on vahvistettu Nyt yleis kaa vaa on uusittu ja sen tavoitevuosi on Yleiskaava on asetettu ehdotuksena nähtäville väliseksi ajaksi. Taa ja maosa yleis kaa va eh do tus 2025 on toimitettu myös Ulvilan kaupungille lausun non antamista varten. Ulvilan kaupungin kannalta merkitystä on sillä, millainen kaavaratkaisu on Nak kilan puo lel la kuntien välistä rajaa. Pääosin raja-alueen kaavamerkinnät ovat vallitsevan tilanteen mukaisia. Tällaisia merkintöjä ovat M (maa- ja metsätalousvaltainen alue), MT (maatalousalue), MU (maaja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). Molemmin puolin kuntien välistä rajaa ulottuva Uudenlevonsuo Ulvilan vanhan kaatopaikan länsipuolella on osoitettu merkinnällä SL (luon non suo je lu alue), samoin myös Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavassa. Nakkilan yleiskaavassa SL-alueen eteläpuoli ja lähiympäristö on ras te ri mer kin näl lä osoitettu paikallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Kokemäenjoen ranta-alue on Anolantien (Ulvilan puolella Ravanintie) ja Porintien (Ulvilan puolella Haistilantie) väliseltä osal ta osoitettu maakun nal li ses ti merkittäväksi kulttuurimaisemaksi (Koke mäenjoen kult tuuri mai se ma). Em. teiden varsilla on heti Nakkilan puo lella vähäisiä, jo ole mas sa olevia pientalovaltaisia asuntoalueita (AP-2). Kokemäenjoki on osoitettu vesialueeksi (W) ja siihen on merkitty melontareitti. Ruskilankosken alue on luonnonsuojelualuetta (SL). Ulvilan Kettumetsän teollisuusalue jatkuu Nakkilan puolella teollisuusalueen reservialueena (T/res 2 ja T/res 1). Tiealuevaraus yleiskaa vassa Kettumetsän teol lisuusalueen poikki (asemakaavassa Kettulan tie) jat kuu Nakkilan puolella ohjeellisena/vaihtoehtoisena tielinjauksena ja ke vyen liikenteen yhteystar pee na. Valtatien 2 ja Porintien (Ulvilan Haistilantien jatke Nakkilan puolella) mo lem min puolin on osoitettu meluntorjuntatarve merkinnäl lä "me". Yleiskaavassa on rajan tuntumassa myös seuraavia merkintöjä: maa-ai nes ten ottoalue (EO), erityisalue, entinen kaatopaikka (E), luonnon moniluotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1 ja luo-2), kiin teä muinaisjäännös (SM), Ruskilan virkistys- ja matkailukohde, tärkeä tai pohjaveden hankintaan soveltuva pohjavesialue (pv) Anolantien

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus var res sa. Liitteenä on ote yleiskaavaehdotuksesta siltä osin kuin kaa va rajoittuu Ul vi lan kau pun gin rajaan. Kokonaisuutena yleiskaavaehdotus löytyy kaa va mer kin töi neen, määräyksineen ja kaavaselostuksineen internetistä osoit tees ta -> pal ve lut -> kaavoitus ja tontit -> kaavoi tus -> yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Koska Nakkilan taajamayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ulvilan kau pun gin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muu toinkin yleis kaa van sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lau sun to naan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja ma osayleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki Koska Nakkilan taajamayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ulvilan kau pun gin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muu toinkin yleis kaa van sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lau sun to naan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja ma osayleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Täytäntöönpano: Päätös Nakkilan kunnanhallitukselle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, puh Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Kaupunginhallitus 43 Nakkilan taajamaosayleiskaavaehdotukseen on tehty sen edellisen näh tä vil lä olon jälkeen muutoksia. Liitteenä on luettelo muutoksista sekä ote yleiskaavaehdotuksesta siltä osin kuin se rajoittuu Ulvilan kaupun gin rajaan. Muutokset koskevat mm. asuntoalueiden aluevarausten pie nen nyk siä tai poistoja, eräiden yleiskaavamääräysten tarkennuksia ja lisäyksiä, yhteystarpeiden lisäyksiä, jne. eivätkä ne kohdistu Ulvilan kau pun gin rajan läheisyyteen. Yleiskaavaehdotus on tehtyjen muutosten vuoksi asetettu uudelleen näh tä vil le ja Nakkilan kunta on pyytänyt siitä lausunnon mm. Ulvilan kau pun gil ta mennessä.

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koko kaava-aineisto on nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivuilla osoittees sa: ja tontit/yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Koska Nakkilan taajamaosayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ul vilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muutoin kin yleiskaavan sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja maosa yleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Koska Nakkilan taajamaosayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ul vilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muutoin kin yleiskaavan sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja maosa yleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Täytäntöönpano: Päätös Nakkilan kunnanhallitukselle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen p Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen p Kaupunginhallitus 189 Nakkilan kunnanhallitus on asettanut taa ja ma osa yleis kaa vaeh do tuk sen uudelleen nähtäville tehtyjen muutosten perusteella ja pyytää siitä Ulvilan kaupungin lausuntoa mennessä. Kolmannen kaavaehdotuksen merkittävimmät muutokset koskevat AP-aluei den vähentämistä ja vaiheittaista toteuttamista, ke vyt lii kenteen väylämerkintöjä sekä Säkkimäki Isomäki yhteyden linjausta. MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU Kaavaehdotuksessa on Ulvilan rajan läheisyydessä tehty muutoksia, jot ka sopeutuvat Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavaan: - Valtatie 2:n länsipuolella oleva teollisuuden reservialueen (t/res-2) mer kin tää on tarkennettu tarkoittamaan aluetta, jonka käyttöönotto on

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mah dol lis ta vasta Ruskilan eritasoliittymän toteuttamisen jälkeen tai kun alueen liikenne on järjestetty muulla valtatien lii ken ne tur val li suuden huomioivalla tavalla. - Valtatien 2:n itäpuolelle ohjeellisena esitetyn uuden rinnakkaistien yhtey teen on esitetty myös kevytliikenteen reitti. - Maakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman merkintää on laa jennet tu kattamaan myös ehdotuksena vireillä olevan valtakunnallisesti arvok kai den maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin esit tämä Kokemäenjoen kulttuurimaisema. Kaavaehdotuksessa on tehty muutos, joka on merkitykseltään vä häises sä määrin ristiriidassa Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavan kanssa. Vt2:n länsipuolisen teollisuuden reservialueen poikki ohjeellisena esitet ty jen ja Ulvilan rajalle jatkuvien rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän lin jaus ta on muutettu lähemmäksi valtatietä siten, että ne eivät enää koh taa oikeusvaikutteisessa Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavassa esi te tyn uuden tien linjausta. Kaava-aineisto on nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivuilla osoitteessa: ja tontit/yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Nakkilan taa ja ma osa yleiskaa van 2025 kolmas ehdotus on yleiskaavan sisältövaatimusten mukai nen ja sopeutuu yhtä merkitykseltään vähäistä poikkeusta lu kuun otta mat ta Ulvilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan. Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan, että vt2:n länsipuolisen teol lisuu den reservialueen poikki ohjeellisena esitetyt ja Ulvilan rajalle jat kuvat rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän linjaukset palautetaan ai emman ehdotuksen mukaisiksi ja sopeutumaan oikeusvaikutteiseen Ul vilan Keskustaajaman yleiskaavaan. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Nakkilan taa ja ma osa yleiskaa van 2025 kolmas ehdotus on yleiskaavan sisältövaatimusten mukai nen ja sopeutuu yhtä merkitykseltään vähäistä poikkeusta lu kuun otta mat ta Ulvilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan. Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan, että vt2:n länsipuolisen teol lisuu den reservialueen poikki ohjeellisena esitetyt ja Ulvilan rajalle jat ku-

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vat rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän linjaukset palautetaan ai emman ehdotuksen mukaisiksi ja sopeutumaan oikeusvaikutteiseen Ul vilan Keskustaajaman yleiskaavaan. Täytäntöönpano: Nakkilan kunnanhallitus Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen p Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti p

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Omakotitontin myynti Juha Kuusijoensuulle ja Riina Peltoselle 297/ /2014 Kaupunginhallitus 190 Liitteenä on kauppakirjaluonnos, jolla Ulvilan kaupunki myy Juha Kuusi joen suul le ja Riina Peltoselle Tontti 701/9 -nimisen tilan RN:o 1:549 (kiin teis tö tun nus ). Tilan pinta-ala on 1372 m 2 ja se on Hor mis ton asemakaavan mukainen omakotitontti nro 9 korttelissa 701. Ton tin osoite on Vuohitie 15, Ulvila. Tilan kauppahinta 8232 euroa ja muut kauppaehdot ovat valtuuston vah vis ta mien myyntiehtojen mukaiset. Liite 1. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Maanmittausteknikko Arto Ahokas Kaupunginhallitus hyväksyy kauppakirjan. Täytäntöönpano: Päätös ostajille. Lisätietoja: Maanmittausteknikko Arto Ahokas, puh

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Mukulamäen asemakaavan muutos, kortteli 35, tontit / /2014 Kaupunginhallitus 191 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Suunnittelualue sijoittuu Mukulamäen asemakaava-alueen poh joisosaan, Kurjentien itäpuolelle korttelin 35 tonteille 6,7 ja 8. Ase ma kaavan muutos on toteutettu tontin 6 omistajien Ville ja Anna Koivulan ano muk ses ta Suunnittelualueen tonttien 7 ja 8 omistajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen kaavamuutokseen. Suunnittelun tarkoituksena on ollut laatia alueelle asemakaavan muutos, joka huomioi korttelialueen pitkään jatkuneen ja vakiintuneen maan omis tuk sen. Asemakaavaa on muutettu ohjeellisen tonttijaon osal ta. Samalla on tarkistettu rakennusalat ja muiden merkintöjen ajanta sai suus. Asemakaavan sisältö ja rakennusoikeuden määrä eivät ole muut tu neet. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel masta on ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla ja Ulvilan Seudus sa Asemakaavaluonnos oli nähtävänä MRL 62 :n säätämässä tar koi tukses sa , jonka aikana luonnoksesta ei esitetty mie li pi teitä. Ehdotuksena MRA 27 :n säätämässä tarkoituksessa kaava oli näh tävä nä , jonka aikana kaavaehdotuksesta ei esitetty muis tu tuk sia. Asemakaavamuutos on merkitykseltään vähäinen, jolloin kaavan hyväk syy kaupunginhallitus. Asemakaavan muutoksella ei ole yritysvaikutuksia. Asemakaavamuutoksen taustoja ja ratkaisuja on selostettu tarkemmin liit tei nä olevissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä ase makaa va se los tuk ses sa. Liite 2. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus hyväksyy Mukulamäen asemakaavan muutoksen, jol la muodostuu korttelin 35 tontit 6,7 ja 8.

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus hyväksyy Mukulamäen asemakaavan muutoksen, jol la muodostuu korttelin 35 tontit 6,7 ja 8. Täytäntöönpano: Maankäyttöosasto, Ville ja Anna Koivula Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, puh Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lausunto taksilupakiintiöstä vuodelle / /2014 Kaupunginhallitus 192 Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Satakunnan kunnilta lausuntoa vuo den 2015 taksilupien enimmäismäärästä. Taksiliikennelain 19 :n mu kaan toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee vuosittain vahvistaa kunta koh tai set taksilupien enimmäismäärät. Lausuntoa pyydetään taksien määrän riittävyydestä, esteettömän kalus ton määrästä sekä taksipalveluiden laadusta alueellaan. Riit tä vyyden osalta pyydetään huomioimaan erityisesti sosiaali- ja ter veys toimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tiedot lau sun toa varten on pyydetty kaupungin opetustoimelta ja Porin pe rustur val ta. Vuonna 2014 Ulvilassa on yhteensä 24 taksilupaa, joista 6 esteetöntä autoa. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan pitävänsä nykyistä tak si lu pamää rää ja myös esteettömien autojen määrää riittävänä. Täytäntöönpano: Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-8 kk 145/ /2014 Kaupunginhallitus 193 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta on liitteenä, liite 3. Valmistelija: Kaupunginjohtaja Talouspäällikkö Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion to teu tu mis ver tai lunajal ta Lisätietoja: Talouspäällikkö Mikko Airaksinen, puh

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioesityksistä 211/ /2014 Kaupunginhallitus 194 Kaupunginhallitus on kesäkuussa hyväksytyn vuoden 2015 ta lous arvion laatimisohjeen mukaisesti pyytänyt lautakunnilta esitykset vuoden 2015 talousarviosta mennessä. Hyväksytyn talousarvion laati mis oh jeen mukaan käyttötalousmenot voivat olla vuonna 2015 enintään samalla tasolla kuin vuoden 2014 talousarviossa. Jo laa ti mis oh jetta annettaessa oli tiedossa, että asetettuun 0-kasvuun pääseminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä palvelujärjestelmän ja/tai pal ve lu tason muutoksia. Laadintaohjeen mukaan vuoden 2015 talousarvio olisi noin 1,8 milj. euroa alijäämäinen. Laadintaohjeen antamisen jälkeen on vuoden 2014 talousarvioon tehty muu tok sia, jotka lisäävät toimintajäämää noin 1,5 milj. eurolla ja alentaa vuo si ka tet ta noin 1 milj. eurolla. Muutosten jälkeen vuonna 2014 tili kau den tu los on noin 2 milj. euroa alijäämäinen, kun se al ku pe räi sessä ta lous ar vios sa oli noin 1 milj. euroa. Merkittävin lisäys käyt tö ta louden mää rä ra hoi hin on erikoissairaanhoitoon osoitettu 1,5 milj.. Jo talousarvion laadintaraamia annettaessa oli tiedossa, että Ulvilan val tion osuuk sien määrä tulee vuonna 2015 olemaan noin 1,2 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2014 talousarvion määrä. Suomen Kun ta liiton laskelmiin perustuvien tietojen mukaan Ulvilan valtionosuuksien mää rä vuonna 2015 olisi noin 18,7 milj euroa, mikä on noin 1 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014 toteutuvat valtionosuudet. Vuoden 2015 verotulojen määräksi arvioitiin kesäkuussa noin 48,4 milj. eu roa. Myös uusimpien laskelmien perusteella verotulo nykyisillä ve ropro sen teil la tullee olemaan vuonna 2015 kesäkuun arvion mukainen. Lautakuntien hyväksymien vuoden 2015 talousarvioesitysten pe rusteel la laaditun yhteenvedon mukaan vuonna 2015 Ulvilan kaupungin käyt tö ta lou den toimintamenojen kokonaismäärä olisi 80,9 milj. euroa, mi kä on 2,2 % enemmän kuin alkuperäinen vuoden 2014 talousarvio ja 0,7 % enemmän kuin vuoden 2014 muutettu talousarvio. Käyttötalouden toimintamenojen lisäys vuodesta 2014 aiheutuu käytän nös sä eri kois sai raan hoi dos ta ja työmarkkinatuen kunnan mak suosuu den kas vus ta. Erikoissairaanhoidon menoksi vuonna 2014 ar vioidaan 16,1 milj. eu roa, mikä on 1,9 milj. euroa ja 13,1 % enemmän kuin vuo den 2014 al ku pe räi nen talousarvio. Vuoden 204 muutettuun ta lousar vi oon ver rat tu na kasvu on 2,3 %. Kuntien maksuosuus työmarkkinatukikustannuksiin muuttuu siten, että kun ta maksaa yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työ mark ki na tu ki kus tan nuk sis ta 50 % ja yli 1000 päivää työ mark ki na tu-

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus kea saaneiden henkilöiden kustannuksista 70 %. Aikaisemmin kunnan mak su osuus oli 50 % yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden kus tannuk sis ta. Arvion mukaan Ulvilan kustannukset lisääntyvät muutoksen vuok si vähintään vuonna Valtio kompensoi kuntien kus tan nus ten kasvua korottamalla kuntien yhteisöverotulojen jako-osuut ta. Lautakuntien esitysten perusteella laaditun yhteenvedon mukaan kaupun gin vuosikate olisi vuonna 2015 noin 0,95 milj. euroa ne ga tii vi nen. Jot ta päästäisiin talousarvion laatimisohjeiden mukaiseen tasoon, tu lee ta lou den tasapainoa parantaa esitysten mukaisesta noin 2,4 milj. euroa. Tasapainon parantaminen edellyttää toimintamenojen vä hen tämis tä ja/tai toimintatulojen lisäämistä. Esityslistan liitteenä on lautakuntien ehdotusten perusteella laadittu yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta. Tässä vaiheessa on tar peen käydä keskustelu mahdollisista toimenpiteistä talouden ta sapai not ta mi sek si. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun vuoden 2015 ta lous ar vio esityk sen jatkovalmistelun pohjaksi. Päätettiin järjestää kaupunginhallituksen iltakoulu talouden tasapainotuskeinojen löytämiseksi torstaina klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh Talouspäällikkö Mikko Airaksinen, puh

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä Kaupunginhallitus 195 Kaupunginhallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, jotka ovat nähtävänä kokouksessa: Kaavoituspäällikkö: Maankäyttöosaston suunnnitteluavustajan toimen täyttäminen ja haettavaksi julistaminen (6/2014) Tekninen johtaja: Siivooja- ja ateriapalvelutyöntekijöiden toimien täyttäminen (7/2014) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöönpantaviksi päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus.

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjoja Kaupunginhallitus 196 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyt tä mis tä varten seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, jot ka ovat nähtävillä internetissä Ulvilan kaupungin kotisi vuilla: Kulttuurilautakunta Ympäristölautakunta Vs. kaupunginjohtaja: Merkitään tiedoksi.

21 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 197 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1. Ulvilan vanhusneuvoston pöytäkirja Liite Vs. kaupunginjohtaja: Merkitään tiedoksi.

22 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 190 HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Pykälät 190 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäse nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät 191 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 22.03.2017 klo 15:00-19:28 Paikka Ulvilan kirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Vesihuoltolaitos 3 7 Kaupungin talouskatsaus 1.1.-31.12.2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Kulttuurilautakunta Aika 01.03.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Kirjaston toiminta Harjunpäässä 28 20 Taidenäyttelyiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Vapaa-aikalautakunta Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:25 Paikka Kaupungintalo K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 7 V. 2014 nuorten urheilijoiden palkitseminen 13 8

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Tekninen lautakunta Aika 02.09.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 57 Teknisen lautakunnan talousarvion

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96 Kulttuurilautakunta Aika 16.09.2015 klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 56 Lausunnon antaminen eräiden museotilojen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 06.10.2015 klo 17:30-18:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Ulvilan koulujen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot