Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/2014 392"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:15-18:04 Paikka Satmatic Oy Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 187 Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon 396 palvelutasopäätösluonnoksesta Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan 2025 uudelleen nähtäville asetettu 398 kolmas ehdotus 190 Omakotitontin myynti Juha Kuusijoensuulle ja Riina Peltoselle Mukulamäen asemakaavan muutos, kortteli 35, tontit Lausunto taksilupakiintiöstä vuodelle Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-8 kk Yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioesityksistä Viranhaltijapäätöksiä Lautakuntien pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 412

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kokousaika klo 16:15-18:04 Kokouspaikka Satmatic Oy Läsnä Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja 16:15-18:04 Ahonen Tiina varapuheenjohtaja 16:15-18:04 Eräpuro Janne jäsen 16:15-18:04 Juusela Minna jäsen 16:15-18:04 Kaunisto Leena jäsen 16:15-18:04 Koskela Matti jäsen 16:15-18:04 Mattila Johanna jäsen 16:15-18:04 Tuori Pekka jäsen 16:15-18:04 Tapiola Tero varajäsen 16:15-18:04 Tuovinen Juha varajäsen 16:15-18:04 Viljanen Jarkko jäsen 16:15-18:04 Muu Vepsä Kimmo valtuuston pj. 16:15-18:04 Virtanen Seppo valtuuston I vpj. 16:15-18:04 Saarinen Matti valtuuston II vpj. 16:15-18:04 Polvenlahti Mikko vs. kaupunginjohtaja 16:15-18:04 Airaksinen Mikko pöytäkirjanpitäjä 16:15-18:04 Poissa Järvelä Tero jäsen Kankaanpää Tapani jäsen Moilanen Jukka kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien va lin ta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös valtai sek si. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Lee na Kaunisto ja Matti Koskela. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla torstaina Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Leena Jokinen-Anttila Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Leena Kaunisto Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mikko Airaksinen Matti Koskela Allekirjoitus Todistaa Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 298/ /2014 Kaupunginhallitus 187 Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen pää tökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytän töön seuraavin toimenpitein: Asia Toimenpide 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ei toimenpiteitä 39 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Ei toimenpiteitä 40 Osallistuminen Porin seudun kuntien yhdistymisselvityksen jat ko työ hön yhdistymisesityksen ja yhdistymisesityksen valmis te le mi sek si Päätös Harjavallan, Kokemäen, Luvian, Merikarvian, Nak kilan, Pomarkun, Porin ja Siikaisten kunnanhallituksille 41 Talousarvion toteutumisvertailu Ei toimenpiteitä 42 Vuoden 2014 talousarviomuutokset Päätös kirjanpitoon ja lautakunnille 43 Määräalan myynti Karl Ramstedtille ja Mikko Ramstedtille Päätös ostajille ja maankäyttöosastolle 44 Eron myöntäminen Tommi Kuhalle vapaa-aikalautakunnan jä se nyy des tä ja uuden jäsenen valinta hänen tilalleen Päätös Tommi Kuhalle, vapaa-aikalautakunnalle ja Matti Ropel le 45 Eron myöntäminen Juha-Matti Laineelle Satakunnan Työ terveys pal ve lut liikelaitoksen johtokunnasta ja uuden jäsenen va lin ta hänen tilalleen. Päätös Juha-Matti Laineelle ja Porin kaupunginhallitukselle se kä Satakunnan Työterveyspalvelut liikelaitokselle 46 Varajäsenen valinta Porin kaupungin teknisen lautakunnan jä te huol to jaos toon Päätös Timo Mäkiselle ja Porin kaupungin tekniselle lau ta-

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus kun nal le 47 Valtuustoaloite lähiliikenteen pyhävuorojen lisäämiseksi Aloite lähetetään tekniselle lautakunnalle uudelleen val mistel ta vak si 48 Valtuustoaloitteet Valtuustossa tehtiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1.Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite kan san ää nestyk ses tä kuntaliitoksesta. (liite) Aloite annetaan kaupunginviraston valmisteltavaksi 2. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite lin ja-au to lii kenteen koululaisvuoron lisäämisestä. (liite) Aloite annetaan opetus- ja kasvatuslautakunnan val mis tel tavak si Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksesta /06.00/2014 Kaupunginhallitus 188 Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää lausuntoa sairaanhoitopiirin en sihoi to pal ve lun vuosien palvelutasopäätösluonnoksesta mennessä päivätty lausuntopyyntö sekä en sihoi don palvelutasopäätösluonnos ovat esityslistan liitteenä. Satakunnan sairaanhoitopiirillä on Terveydenhuoltolain 39 ja 40 :n perus teel la järjestämisvastuu sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluista. Ensi hoi to pal ve lul la tarkoitetaan toimintoja, joilla turvataan kiireellinen sairaa lan ulkopuolinen potilaan tilannearvio, ensihoito ja tarvittaessa kul jetus sairaalaan. Esihoitopalvelun tulee tehdä lain mukaan pal ve lu ta sopää tös, missä määritellään toiminnan palvelurakenne ja tavoitteet. Palvelutasopäätös perustuu riskikartoitukseen ja lähtökohtana on ta saver tai nen potilaiden tavoittaminen eri riskiluokissa. Riskikartoituksessa sai raan hoi to pii rin alue on jaettu neliökilometrin suuruisiin alueisiin, jotka on luokiteltu riskiluokkiin I-V. I-luokassa ensihoitotehtävien en nus tettu määrä on suurin ja ja V-luokassa vähäisin. Palvelutasopäätösluonnos on kattaa ajanjakson Esitys läh tee siitä, että SOTE-uudistuksen ei merkittävästi oleteta muuttavan en si hoi don rakenteita. Satakunnan sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelut omana tuo tan tonaan, yhteistoimintasopimuksella Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa sekä hankkimalla osan palveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelutasopäätösluonnoksen mukaan Ulvilassa olisi edelleen yksi hoito ta son yksikkö, joka olisi valmiudessa päivittäin klo Lisäksi ensi hoi to pal ve lui ta tuotetaan ensivasteyksiköiden toimesta, joista vastaa Sa ta kun nan pelastuslaitos itse tai sopimuspalokuntien kautta. Ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksessa on esitetty kaksi vaih to ehtois ta mallia, joista on laadittu kustannusvertailu vuoden 2013 kus tannus ten perusteella. Ensihoidon kustannukset peritään sai raan hoi to piirin jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti ( /asukas). Vaihtoehdon 1, jo ta sairaanhoitopiiri esittää hyväksyttäväksi, kustannukset olisivat 37,62 /asukas ja vaihtoehdon 2 kustannukset 35,22 /asukas. Edel lises sä vaihtoehdossa välittömässä lähtövalmiudessa olevien yksiköiden mää rää yöaikana (klo 22-08) on vähennetty. Esityksen mukaan ensihoidon kustannukset nousisivat vuodesta 2014 (34,89 ) 1. vaihtoehdossa 7,9 % ja 2. vaihtoehdossa 1,0 %.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Palvelutasopäätös voidaan tehdä esityksen mukaiselle ajanjaksolle kui ten kin huomioiden se, että tuleva SOTE-uudistus saattaa vaikuttaa myös ensihoidon järjestämiseen vuodesta 2017 alkaen. Keskusta-alueen ulkopuolipuolisilla alueilla ensihoidon toimivuuden turvaa mi sek si tulee varmistaa myös ensivastetoiminnan säilyminen tu levai suu des sa kin. Palvelutasopäätösluonnoksen esityksen mukainen kustannustason nou su (7,9 %) vuoden 2014 tasosta on huomattavan suuri. Kau pun ginhal li tus katsoo, sairaanhoitopiirin vuoden 2015 ta lous ar vio esi tyk ses tä an ta man sa lausunnon mukaisesti, että sairaanhoitopiirin jä sen kun tien mak su osuu det tulisi vuonna 2015 olla enintään vuoden 2014 ta sol la. En si hoi don kustannusten mahdollinen kasvu tulee siten voida kat taa sai raan hoi to pii rin sisäisin järjestelyin. Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Tuovinen teki muu tos esi tyksen siten, että lau sun toon tulisi sisällyttää vaatimus am bu lans si päi vystyk sen ym pä ri vuo ro kau ti ses ta valmiudesta Ulvilassa. Ehdotusta ei kanna tet tu, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen. Täytäntöönpano: Päätös Satakunnan sairaanhoitopiiri (toimialuejohtaja Eija Vaula Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan 2025 uudelleen nähtäville asetettu kolmas ehdotus 310/ /2013 Kaupunginhallitus 182 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Nakkilan taajamaosayleiskaava 2010 on vahvistettu Nyt yleis kaa vaa on uusittu ja sen tavoitevuosi on Yleiskaava on asetettu ehdotuksena nähtäville väliseksi ajaksi. Taa ja maosa yleis kaa va eh do tus 2025 on toimitettu myös Ulvilan kaupungille lausun non antamista varten. Ulvilan kaupungin kannalta merkitystä on sillä, millainen kaavaratkaisu on Nak kilan puo lel la kuntien välistä rajaa. Pääosin raja-alueen kaavamerkinnät ovat vallitsevan tilanteen mukaisia. Tällaisia merkintöjä ovat M (maa- ja metsätalousvaltainen alue), MT (maatalousalue), MU (maaja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). Molemmin puolin kuntien välistä rajaa ulottuva Uudenlevonsuo Ulvilan vanhan kaatopaikan länsipuolella on osoitettu merkinnällä SL (luon non suo je lu alue), samoin myös Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavassa. Nakkilan yleiskaavassa SL-alueen eteläpuoli ja lähiympäristö on ras te ri mer kin näl lä osoitettu paikallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Kokemäenjoen ranta-alue on Anolantien (Ulvilan puolella Ravanintie) ja Porintien (Ulvilan puolella Haistilantie) väliseltä osal ta osoitettu maakun nal li ses ti merkittäväksi kulttuurimaisemaksi (Koke mäenjoen kult tuuri mai se ma). Em. teiden varsilla on heti Nakkilan puo lella vähäisiä, jo ole mas sa olevia pientalovaltaisia asuntoalueita (AP-2). Kokemäenjoki on osoitettu vesialueeksi (W) ja siihen on merkitty melontareitti. Ruskilankosken alue on luonnonsuojelualuetta (SL). Ulvilan Kettumetsän teollisuusalue jatkuu Nakkilan puolella teollisuusalueen reservialueena (T/res 2 ja T/res 1). Tiealuevaraus yleiskaa vassa Kettumetsän teol lisuusalueen poikki (asemakaavassa Kettulan tie) jat kuu Nakkilan puolella ohjeellisena/vaihtoehtoisena tielinjauksena ja ke vyen liikenteen yhteystar pee na. Valtatien 2 ja Porintien (Ulvilan Haistilantien jatke Nakkilan puolella) mo lem min puolin on osoitettu meluntorjuntatarve merkinnäl lä "me". Yleiskaavassa on rajan tuntumassa myös seuraavia merkintöjä: maa-ai nes ten ottoalue (EO), erityisalue, entinen kaatopaikka (E), luonnon moniluotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1 ja luo-2), kiin teä muinaisjäännös (SM), Ruskilan virkistys- ja matkailukohde, tärkeä tai pohjaveden hankintaan soveltuva pohjavesialue (pv) Anolantien

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus var res sa. Liitteenä on ote yleiskaavaehdotuksesta siltä osin kuin kaa va rajoittuu Ul vi lan kau pun gin rajaan. Kokonaisuutena yleiskaavaehdotus löytyy kaa va mer kin töi neen, määräyksineen ja kaavaselostuksineen internetistä osoit tees ta -> pal ve lut -> kaavoitus ja tontit -> kaavoi tus -> yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Koska Nakkilan taajamayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ulvilan kau pun gin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muu toinkin yleis kaa van sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lau sun to naan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja ma osayleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki Koska Nakkilan taajamayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ulvilan kau pun gin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muu toinkin yleis kaa van sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lau sun to naan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja ma osayleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Täytäntöönpano: Päätös Nakkilan kunnanhallitukselle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, puh Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Kaupunginhallitus 43 Nakkilan taajamaosayleiskaavaehdotukseen on tehty sen edellisen näh tä vil lä olon jälkeen muutoksia. Liitteenä on luettelo muutoksista sekä ote yleiskaavaehdotuksesta siltä osin kuin se rajoittuu Ulvilan kaupun gin rajaan. Muutokset koskevat mm. asuntoalueiden aluevarausten pie nen nyk siä tai poistoja, eräiden yleiskaavamääräysten tarkennuksia ja lisäyksiä, yhteystarpeiden lisäyksiä, jne. eivätkä ne kohdistu Ulvilan kau pun gin rajan läheisyyteen. Yleiskaavaehdotus on tehtyjen muutosten vuoksi asetettu uudelleen näh tä vil le ja Nakkilan kunta on pyytänyt siitä lausunnon mm. Ulvilan kau pun gil ta mennessä.

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koko kaava-aineisto on nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivuilla osoittees sa: ja tontit/yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Koska Nakkilan taajamaosayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ul vilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muutoin kin yleiskaavan sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja maosa yleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Koska Nakkilan taajamaosayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ul vilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muutoin kin yleiskaavan sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja maosa yleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Täytäntöönpano: Päätös Nakkilan kunnanhallitukselle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen p Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen p Kaupunginhallitus 189 Nakkilan kunnanhallitus on asettanut taa ja ma osa yleis kaa vaeh do tuk sen uudelleen nähtäville tehtyjen muutosten perusteella ja pyytää siitä Ulvilan kaupungin lausuntoa mennessä. Kolmannen kaavaehdotuksen merkittävimmät muutokset koskevat AP-aluei den vähentämistä ja vaiheittaista toteuttamista, ke vyt lii kenteen väylämerkintöjä sekä Säkkimäki Isomäki yhteyden linjausta. MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU Kaavaehdotuksessa on Ulvilan rajan läheisyydessä tehty muutoksia, jot ka sopeutuvat Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavaan: - Valtatie 2:n länsipuolella oleva teollisuuden reservialueen (t/res-2) mer kin tää on tarkennettu tarkoittamaan aluetta, jonka käyttöönotto on

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mah dol lis ta vasta Ruskilan eritasoliittymän toteuttamisen jälkeen tai kun alueen liikenne on järjestetty muulla valtatien lii ken ne tur val li suuden huomioivalla tavalla. - Valtatien 2:n itäpuolelle ohjeellisena esitetyn uuden rinnakkaistien yhtey teen on esitetty myös kevytliikenteen reitti. - Maakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman merkintää on laa jennet tu kattamaan myös ehdotuksena vireillä olevan valtakunnallisesti arvok kai den maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin esit tämä Kokemäenjoen kulttuurimaisema. Kaavaehdotuksessa on tehty muutos, joka on merkitykseltään vä häises sä määrin ristiriidassa Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavan kanssa. Vt2:n länsipuolisen teollisuuden reservialueen poikki ohjeellisena esitet ty jen ja Ulvilan rajalle jatkuvien rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän lin jaus ta on muutettu lähemmäksi valtatietä siten, että ne eivät enää koh taa oikeusvaikutteisessa Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavassa esi te tyn uuden tien linjausta. Kaava-aineisto on nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivuilla osoitteessa: ja tontit/yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Nakkilan taa ja ma osa yleiskaa van 2025 kolmas ehdotus on yleiskaavan sisältövaatimusten mukai nen ja sopeutuu yhtä merkitykseltään vähäistä poikkeusta lu kuun otta mat ta Ulvilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan. Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan, että vt2:n länsipuolisen teol lisuu den reservialueen poikki ohjeellisena esitetyt ja Ulvilan rajalle jat kuvat rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän linjaukset palautetaan ai emman ehdotuksen mukaisiksi ja sopeutumaan oikeusvaikutteiseen Ul vilan Keskustaajaman yleiskaavaan. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Nakkilan taa ja ma osa yleiskaa van 2025 kolmas ehdotus on yleiskaavan sisältövaatimusten mukai nen ja sopeutuu yhtä merkitykseltään vähäistä poikkeusta lu kuun otta mat ta Ulvilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan. Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan, että vt2:n länsipuolisen teol lisuu den reservialueen poikki ohjeellisena esitetyt ja Ulvilan rajalle jat ku-

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vat rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän linjaukset palautetaan ai emman ehdotuksen mukaisiksi ja sopeutumaan oikeusvaikutteiseen Ul vilan Keskustaajaman yleiskaavaan. Täytäntöönpano: Nakkilan kunnanhallitus Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen p Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti p

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Omakotitontin myynti Juha Kuusijoensuulle ja Riina Peltoselle 297/ /2014 Kaupunginhallitus 190 Liitteenä on kauppakirjaluonnos, jolla Ulvilan kaupunki myy Juha Kuusi joen suul le ja Riina Peltoselle Tontti 701/9 -nimisen tilan RN:o 1:549 (kiin teis tö tun nus ). Tilan pinta-ala on 1372 m 2 ja se on Hor mis ton asemakaavan mukainen omakotitontti nro 9 korttelissa 701. Ton tin osoite on Vuohitie 15, Ulvila. Tilan kauppahinta 8232 euroa ja muut kauppaehdot ovat valtuuston vah vis ta mien myyntiehtojen mukaiset. Liite 1. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Maanmittausteknikko Arto Ahokas Kaupunginhallitus hyväksyy kauppakirjan. Täytäntöönpano: Päätös ostajille. Lisätietoja: Maanmittausteknikko Arto Ahokas, puh

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Mukulamäen asemakaavan muutos, kortteli 35, tontit / /2014 Kaupunginhallitus 191 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Suunnittelualue sijoittuu Mukulamäen asemakaava-alueen poh joisosaan, Kurjentien itäpuolelle korttelin 35 tonteille 6,7 ja 8. Ase ma kaavan muutos on toteutettu tontin 6 omistajien Ville ja Anna Koivulan ano muk ses ta Suunnittelualueen tonttien 7 ja 8 omistajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen kaavamuutokseen. Suunnittelun tarkoituksena on ollut laatia alueelle asemakaavan muutos, joka huomioi korttelialueen pitkään jatkuneen ja vakiintuneen maan omis tuk sen. Asemakaavaa on muutettu ohjeellisen tonttijaon osal ta. Samalla on tarkistettu rakennusalat ja muiden merkintöjen ajanta sai suus. Asemakaavan sisältö ja rakennusoikeuden määrä eivät ole muut tu neet. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel masta on ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla ja Ulvilan Seudus sa Asemakaavaluonnos oli nähtävänä MRL 62 :n säätämässä tar koi tukses sa , jonka aikana luonnoksesta ei esitetty mie li pi teitä. Ehdotuksena MRA 27 :n säätämässä tarkoituksessa kaava oli näh tävä nä , jonka aikana kaavaehdotuksesta ei esitetty muis tu tuk sia. Asemakaavamuutos on merkitykseltään vähäinen, jolloin kaavan hyväk syy kaupunginhallitus. Asemakaavan muutoksella ei ole yritysvaikutuksia. Asemakaavamuutoksen taustoja ja ratkaisuja on selostettu tarkemmin liit tei nä olevissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä ase makaa va se los tuk ses sa. Liite 2. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus hyväksyy Mukulamäen asemakaavan muutoksen, jol la muodostuu korttelin 35 tontit 6,7 ja 8.

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus hyväksyy Mukulamäen asemakaavan muutoksen, jol la muodostuu korttelin 35 tontit 6,7 ja 8. Täytäntöönpano: Maankäyttöosasto, Ville ja Anna Koivula Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, puh Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lausunto taksilupakiintiöstä vuodelle / /2014 Kaupunginhallitus 192 Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Satakunnan kunnilta lausuntoa vuo den 2015 taksilupien enimmäismäärästä. Taksiliikennelain 19 :n mu kaan toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee vuosittain vahvistaa kunta koh tai set taksilupien enimmäismäärät. Lausuntoa pyydetään taksien määrän riittävyydestä, esteettömän kalus ton määrästä sekä taksipalveluiden laadusta alueellaan. Riit tä vyyden osalta pyydetään huomioimaan erityisesti sosiaali- ja ter veys toimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tiedot lau sun toa varten on pyydetty kaupungin opetustoimelta ja Porin pe rustur val ta. Vuonna 2014 Ulvilassa on yhteensä 24 taksilupaa, joista 6 esteetöntä autoa. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan pitävänsä nykyistä tak si lu pamää rää ja myös esteettömien autojen määrää riittävänä. Täytäntöönpano: Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-8 kk 145/ /2014 Kaupunginhallitus 193 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta on liitteenä, liite 3. Valmistelija: Kaupunginjohtaja Talouspäällikkö Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion to teu tu mis ver tai lunajal ta Lisätietoja: Talouspäällikkö Mikko Airaksinen, puh

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioesityksistä 211/ /2014 Kaupunginhallitus 194 Kaupunginhallitus on kesäkuussa hyväksytyn vuoden 2015 ta lous arvion laatimisohjeen mukaisesti pyytänyt lautakunnilta esitykset vuoden 2015 talousarviosta mennessä. Hyväksytyn talousarvion laati mis oh jeen mukaan käyttötalousmenot voivat olla vuonna 2015 enintään samalla tasolla kuin vuoden 2014 talousarviossa. Jo laa ti mis oh jetta annettaessa oli tiedossa, että asetettuun 0-kasvuun pääseminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä palvelujärjestelmän ja/tai pal ve lu tason muutoksia. Laadintaohjeen mukaan vuoden 2015 talousarvio olisi noin 1,8 milj. euroa alijäämäinen. Laadintaohjeen antamisen jälkeen on vuoden 2014 talousarvioon tehty muu tok sia, jotka lisäävät toimintajäämää noin 1,5 milj. eurolla ja alentaa vuo si ka tet ta noin 1 milj. eurolla. Muutosten jälkeen vuonna 2014 tili kau den tu los on noin 2 milj. euroa alijäämäinen, kun se al ku pe räi sessä ta lous ar vios sa oli noin 1 milj. euroa. Merkittävin lisäys käyt tö ta louden mää rä ra hoi hin on erikoissairaanhoitoon osoitettu 1,5 milj.. Jo talousarvion laadintaraamia annettaessa oli tiedossa, että Ulvilan val tion osuuk sien määrä tulee vuonna 2015 olemaan noin 1,2 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2014 talousarvion määrä. Suomen Kun ta liiton laskelmiin perustuvien tietojen mukaan Ulvilan valtionosuuksien mää rä vuonna 2015 olisi noin 18,7 milj euroa, mikä on noin 1 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014 toteutuvat valtionosuudet. Vuoden 2015 verotulojen määräksi arvioitiin kesäkuussa noin 48,4 milj. eu roa. Myös uusimpien laskelmien perusteella verotulo nykyisillä ve ropro sen teil la tullee olemaan vuonna 2015 kesäkuun arvion mukainen. Lautakuntien hyväksymien vuoden 2015 talousarvioesitysten pe rusteel la laaditun yhteenvedon mukaan vuonna 2015 Ulvilan kaupungin käyt tö ta lou den toimintamenojen kokonaismäärä olisi 80,9 milj. euroa, mi kä on 2,2 % enemmän kuin alkuperäinen vuoden 2014 talousarvio ja 0,7 % enemmän kuin vuoden 2014 muutettu talousarvio. Käyttötalouden toimintamenojen lisäys vuodesta 2014 aiheutuu käytän nös sä eri kois sai raan hoi dos ta ja työmarkkinatuen kunnan mak suosuu den kas vus ta. Erikoissairaanhoidon menoksi vuonna 2014 ar vioidaan 16,1 milj. eu roa, mikä on 1,9 milj. euroa ja 13,1 % enemmän kuin vuo den 2014 al ku pe räi nen talousarvio. Vuoden 204 muutettuun ta lousar vi oon ver rat tu na kasvu on 2,3 %. Kuntien maksuosuus työmarkkinatukikustannuksiin muuttuu siten, että kun ta maksaa yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työ mark ki na tu ki kus tan nuk sis ta 50 % ja yli 1000 päivää työ mark ki na tu-

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus kea saaneiden henkilöiden kustannuksista 70 %. Aikaisemmin kunnan mak su osuus oli 50 % yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden kus tannuk sis ta. Arvion mukaan Ulvilan kustannukset lisääntyvät muutoksen vuok si vähintään vuonna Valtio kompensoi kuntien kus tan nus ten kasvua korottamalla kuntien yhteisöverotulojen jako-osuut ta. Lautakuntien esitysten perusteella laaditun yhteenvedon mukaan kaupun gin vuosikate olisi vuonna 2015 noin 0,95 milj. euroa ne ga tii vi nen. Jot ta päästäisiin talousarvion laatimisohjeiden mukaiseen tasoon, tu lee ta lou den tasapainoa parantaa esitysten mukaisesta noin 2,4 milj. euroa. Tasapainon parantaminen edellyttää toimintamenojen vä hen tämis tä ja/tai toimintatulojen lisäämistä. Esityslistan liitteenä on lautakuntien ehdotusten perusteella laadittu yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta. Tässä vaiheessa on tar peen käydä keskustelu mahdollisista toimenpiteistä talouden ta sapai not ta mi sek si. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun vuoden 2015 ta lous ar vio esityk sen jatkovalmistelun pohjaksi. Päätettiin järjestää kaupunginhallituksen iltakoulu talouden tasapainotuskeinojen löytämiseksi torstaina klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh Talouspäällikkö Mikko Airaksinen, puh

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä Kaupunginhallitus 195 Kaupunginhallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, jotka ovat nähtävänä kokouksessa: Kaavoituspäällikkö: Maankäyttöosaston suunnnitteluavustajan toimen täyttäminen ja haettavaksi julistaminen (6/2014) Tekninen johtaja: Siivooja- ja ateriapalvelutyöntekijöiden toimien täyttäminen (7/2014) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöönpantaviksi päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus.

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjoja Kaupunginhallitus 196 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyt tä mis tä varten seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, jot ka ovat nähtävillä internetissä Ulvilan kaupungin kotisi vuilla: Kulttuurilautakunta Ympäristölautakunta Vs. kaupunginjohtaja: Merkitään tiedoksi.

21 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 197 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1. Ulvilan vanhusneuvoston pöytäkirja Liite Vs. kaupunginjohtaja: Merkitään tiedoksi.

22 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 190 HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Pykälät 190 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäse nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät 191 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Klubi Lautturi Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 94 Aloite linja-autopysäkkien katosten rakentamiseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 55

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 55 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 55 Tekninen lautakunta Aika 22.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 28 Palokujan kevyen liikenteen väylän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 23.09.2014 klo 17:02-18:42 Paikka Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Nakkila Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 45 Johtavan sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245 Kaupunginhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 16:00-20:05 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot