Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/2014 392"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:15-18:04 Paikka Satmatic Oy Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 187 Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon 396 palvelutasopäätösluonnoksesta Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan 2025 uudelleen nähtäville asetettu 398 kolmas ehdotus 190 Omakotitontin myynti Juha Kuusijoensuulle ja Riina Peltoselle Mukulamäen asemakaavan muutos, kortteli 35, tontit Lausunto taksilupakiintiöstä vuodelle Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-8 kk Yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioesityksistä Viranhaltijapäätöksiä Lautakuntien pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 412

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kokousaika klo 16:15-18:04 Kokouspaikka Satmatic Oy Läsnä Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja 16:15-18:04 Ahonen Tiina varapuheenjohtaja 16:15-18:04 Eräpuro Janne jäsen 16:15-18:04 Juusela Minna jäsen 16:15-18:04 Kaunisto Leena jäsen 16:15-18:04 Koskela Matti jäsen 16:15-18:04 Mattila Johanna jäsen 16:15-18:04 Tuori Pekka jäsen 16:15-18:04 Tapiola Tero varajäsen 16:15-18:04 Tuovinen Juha varajäsen 16:15-18:04 Viljanen Jarkko jäsen 16:15-18:04 Muu Vepsä Kimmo valtuuston pj. 16:15-18:04 Virtanen Seppo valtuuston I vpj. 16:15-18:04 Saarinen Matti valtuuston II vpj. 16:15-18:04 Polvenlahti Mikko vs. kaupunginjohtaja 16:15-18:04 Airaksinen Mikko pöytäkirjanpitäjä 16:15-18:04 Poissa Järvelä Tero jäsen Kankaanpää Tapani jäsen Moilanen Jukka kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien va lin ta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös valtai sek si. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Lee na Kaunisto ja Matti Koskela. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla torstaina Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Leena Jokinen-Anttila Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Leena Kaunisto Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mikko Airaksinen Matti Koskela Allekirjoitus Todistaa Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 298/ /2014 Kaupunginhallitus 187 Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen pää tökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytän töön seuraavin toimenpitein: Asia Toimenpide 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ei toimenpiteitä 39 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Ei toimenpiteitä 40 Osallistuminen Porin seudun kuntien yhdistymisselvityksen jat ko työ hön yhdistymisesityksen ja yhdistymisesityksen valmis te le mi sek si Päätös Harjavallan, Kokemäen, Luvian, Merikarvian, Nak kilan, Pomarkun, Porin ja Siikaisten kunnanhallituksille 41 Talousarvion toteutumisvertailu Ei toimenpiteitä 42 Vuoden 2014 talousarviomuutokset Päätös kirjanpitoon ja lautakunnille 43 Määräalan myynti Karl Ramstedtille ja Mikko Ramstedtille Päätös ostajille ja maankäyttöosastolle 44 Eron myöntäminen Tommi Kuhalle vapaa-aikalautakunnan jä se nyy des tä ja uuden jäsenen valinta hänen tilalleen Päätös Tommi Kuhalle, vapaa-aikalautakunnalle ja Matti Ropel le 45 Eron myöntäminen Juha-Matti Laineelle Satakunnan Työ terveys pal ve lut liikelaitoksen johtokunnasta ja uuden jäsenen va lin ta hänen tilalleen. Päätös Juha-Matti Laineelle ja Porin kaupunginhallitukselle se kä Satakunnan Työterveyspalvelut liikelaitokselle 46 Varajäsenen valinta Porin kaupungin teknisen lautakunnan jä te huol to jaos toon Päätös Timo Mäkiselle ja Porin kaupungin tekniselle lau ta-

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus kun nal le 47 Valtuustoaloite lähiliikenteen pyhävuorojen lisäämiseksi Aloite lähetetään tekniselle lautakunnalle uudelleen val mistel ta vak si 48 Valtuustoaloitteet Valtuustossa tehtiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1.Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite kan san ää nestyk ses tä kuntaliitoksesta. (liite) Aloite annetaan kaupunginviraston valmisteltavaksi 2. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite lin ja-au to lii kenteen koululaisvuoron lisäämisestä. (liite) Aloite annetaan opetus- ja kasvatuslautakunnan val mis tel tavak si Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksesta /06.00/2014 Kaupunginhallitus 188 Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää lausuntoa sairaanhoitopiirin en sihoi to pal ve lun vuosien palvelutasopäätösluonnoksesta mennessä päivätty lausuntopyyntö sekä en sihoi don palvelutasopäätösluonnos ovat esityslistan liitteenä. Satakunnan sairaanhoitopiirillä on Terveydenhuoltolain 39 ja 40 :n perus teel la järjestämisvastuu sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluista. Ensi hoi to pal ve lul la tarkoitetaan toimintoja, joilla turvataan kiireellinen sairaa lan ulkopuolinen potilaan tilannearvio, ensihoito ja tarvittaessa kul jetus sairaalaan. Esihoitopalvelun tulee tehdä lain mukaan pal ve lu ta sopää tös, missä määritellään toiminnan palvelurakenne ja tavoitteet. Palvelutasopäätös perustuu riskikartoitukseen ja lähtökohtana on ta saver tai nen potilaiden tavoittaminen eri riskiluokissa. Riskikartoituksessa sai raan hoi to pii rin alue on jaettu neliökilometrin suuruisiin alueisiin, jotka on luokiteltu riskiluokkiin I-V. I-luokassa ensihoitotehtävien en nus tettu määrä on suurin ja ja V-luokassa vähäisin. Palvelutasopäätösluonnos on kattaa ajanjakson Esitys läh tee siitä, että SOTE-uudistuksen ei merkittävästi oleteta muuttavan en si hoi don rakenteita. Satakunnan sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelut omana tuo tan tonaan, yhteistoimintasopimuksella Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa sekä hankkimalla osan palveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelutasopäätösluonnoksen mukaan Ulvilassa olisi edelleen yksi hoito ta son yksikkö, joka olisi valmiudessa päivittäin klo Lisäksi ensi hoi to pal ve lui ta tuotetaan ensivasteyksiköiden toimesta, joista vastaa Sa ta kun nan pelastuslaitos itse tai sopimuspalokuntien kautta. Ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksessa on esitetty kaksi vaih to ehtois ta mallia, joista on laadittu kustannusvertailu vuoden 2013 kus tannus ten perusteella. Ensihoidon kustannukset peritään sai raan hoi to piirin jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti ( /asukas). Vaihtoehdon 1, jo ta sairaanhoitopiiri esittää hyväksyttäväksi, kustannukset olisivat 37,62 /asukas ja vaihtoehdon 2 kustannukset 35,22 /asukas. Edel lises sä vaihtoehdossa välittömässä lähtövalmiudessa olevien yksiköiden mää rää yöaikana (klo 22-08) on vähennetty. Esityksen mukaan ensihoidon kustannukset nousisivat vuodesta 2014 (34,89 ) 1. vaihtoehdossa 7,9 % ja 2. vaihtoehdossa 1,0 %.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Palvelutasopäätös voidaan tehdä esityksen mukaiselle ajanjaksolle kui ten kin huomioiden se, että tuleva SOTE-uudistus saattaa vaikuttaa myös ensihoidon järjestämiseen vuodesta 2017 alkaen. Keskusta-alueen ulkopuolipuolisilla alueilla ensihoidon toimivuuden turvaa mi sek si tulee varmistaa myös ensivastetoiminnan säilyminen tu levai suu des sa kin. Palvelutasopäätösluonnoksen esityksen mukainen kustannustason nou su (7,9 %) vuoden 2014 tasosta on huomattavan suuri. Kau pun ginhal li tus katsoo, sairaanhoitopiirin vuoden 2015 ta lous ar vio esi tyk ses tä an ta man sa lausunnon mukaisesti, että sairaanhoitopiirin jä sen kun tien mak su osuu det tulisi vuonna 2015 olla enintään vuoden 2014 ta sol la. En si hoi don kustannusten mahdollinen kasvu tulee siten voida kat taa sai raan hoi to pii rin sisäisin järjestelyin. Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Tuovinen teki muu tos esi tyksen siten, että lau sun toon tulisi sisällyttää vaatimus am bu lans si päi vystyk sen ym pä ri vuo ro kau ti ses ta valmiudesta Ulvilassa. Ehdotusta ei kanna tet tu, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen. Täytäntöönpano: Päätös Satakunnan sairaanhoitopiiri (toimialuejohtaja Eija Vaula Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan 2025 uudelleen nähtäville asetettu kolmas ehdotus 310/ /2013 Kaupunginhallitus 182 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Nakkilan taajamaosayleiskaava 2010 on vahvistettu Nyt yleis kaa vaa on uusittu ja sen tavoitevuosi on Yleiskaava on asetettu ehdotuksena nähtäville väliseksi ajaksi. Taa ja maosa yleis kaa va eh do tus 2025 on toimitettu myös Ulvilan kaupungille lausun non antamista varten. Ulvilan kaupungin kannalta merkitystä on sillä, millainen kaavaratkaisu on Nak kilan puo lel la kuntien välistä rajaa. Pääosin raja-alueen kaavamerkinnät ovat vallitsevan tilanteen mukaisia. Tällaisia merkintöjä ovat M (maa- ja metsätalousvaltainen alue), MT (maatalousalue), MU (maaja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). Molemmin puolin kuntien välistä rajaa ulottuva Uudenlevonsuo Ulvilan vanhan kaatopaikan länsipuolella on osoitettu merkinnällä SL (luon non suo je lu alue), samoin myös Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavassa. Nakkilan yleiskaavassa SL-alueen eteläpuoli ja lähiympäristö on ras te ri mer kin näl lä osoitettu paikallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Kokemäenjoen ranta-alue on Anolantien (Ulvilan puolella Ravanintie) ja Porintien (Ulvilan puolella Haistilantie) väliseltä osal ta osoitettu maakun nal li ses ti merkittäväksi kulttuurimaisemaksi (Koke mäenjoen kult tuuri mai se ma). Em. teiden varsilla on heti Nakkilan puo lella vähäisiä, jo ole mas sa olevia pientalovaltaisia asuntoalueita (AP-2). Kokemäenjoki on osoitettu vesialueeksi (W) ja siihen on merkitty melontareitti. Ruskilankosken alue on luonnonsuojelualuetta (SL). Ulvilan Kettumetsän teollisuusalue jatkuu Nakkilan puolella teollisuusalueen reservialueena (T/res 2 ja T/res 1). Tiealuevaraus yleiskaa vassa Kettumetsän teol lisuusalueen poikki (asemakaavassa Kettulan tie) jat kuu Nakkilan puolella ohjeellisena/vaihtoehtoisena tielinjauksena ja ke vyen liikenteen yhteystar pee na. Valtatien 2 ja Porintien (Ulvilan Haistilantien jatke Nakkilan puolella) mo lem min puolin on osoitettu meluntorjuntatarve merkinnäl lä "me". Yleiskaavassa on rajan tuntumassa myös seuraavia merkintöjä: maa-ai nes ten ottoalue (EO), erityisalue, entinen kaatopaikka (E), luonnon moniluotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1 ja luo-2), kiin teä muinaisjäännös (SM), Ruskilan virkistys- ja matkailukohde, tärkeä tai pohjaveden hankintaan soveltuva pohjavesialue (pv) Anolantien

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus var res sa. Liitteenä on ote yleiskaavaehdotuksesta siltä osin kuin kaa va rajoittuu Ul vi lan kau pun gin rajaan. Kokonaisuutena yleiskaavaehdotus löytyy kaa va mer kin töi neen, määräyksineen ja kaavaselostuksineen internetistä osoit tees ta -> pal ve lut -> kaavoitus ja tontit -> kaavoi tus -> yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Koska Nakkilan taajamayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ulvilan kau pun gin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muu toinkin yleis kaa van sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lau sun to naan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja ma osayleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki Koska Nakkilan taajamayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ulvilan kau pun gin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muu toinkin yleis kaa van sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lau sun to naan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja ma osayleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Täytäntöönpano: Päätös Nakkilan kunnanhallitukselle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, puh Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Kaupunginhallitus 43 Nakkilan taajamaosayleiskaavaehdotukseen on tehty sen edellisen näh tä vil lä olon jälkeen muutoksia. Liitteenä on luettelo muutoksista sekä ote yleiskaavaehdotuksesta siltä osin kuin se rajoittuu Ulvilan kaupun gin rajaan. Muutokset koskevat mm. asuntoalueiden aluevarausten pie nen nyk siä tai poistoja, eräiden yleiskaavamääräysten tarkennuksia ja lisäyksiä, yhteystarpeiden lisäyksiä, jne. eivätkä ne kohdistu Ulvilan kau pun gin rajan läheisyyteen. Yleiskaavaehdotus on tehtyjen muutosten vuoksi asetettu uudelleen näh tä vil le ja Nakkilan kunta on pyytänyt siitä lausunnon mm. Ulvilan kau pun gil ta mennessä.

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koko kaava-aineisto on nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivuilla osoittees sa: ja tontit/yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Koska Nakkilan taajamaosayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ul vilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muutoin kin yleiskaavan sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja maosa yleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Koska Nakkilan taajamaosayleiskaavan 2025 ehdotus sopeutuu Ul vilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan ja on raja-alueella muutoin kin yleiskaavan sisältövaatimusten mukainen, kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Nakkilan taa ja maosa yleis kaa van 2025 ehdotuksesta. Täytäntöönpano: Päätös Nakkilan kunnanhallitukselle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen p Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen p Kaupunginhallitus 189 Nakkilan kunnanhallitus on asettanut taa ja ma osa yleis kaa vaeh do tuk sen uudelleen nähtäville tehtyjen muutosten perusteella ja pyytää siitä Ulvilan kaupungin lausuntoa mennessä. Kolmannen kaavaehdotuksen merkittävimmät muutokset koskevat AP-aluei den vähentämistä ja vaiheittaista toteuttamista, ke vyt lii kenteen väylämerkintöjä sekä Säkkimäki Isomäki yhteyden linjausta. MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU Kaavaehdotuksessa on Ulvilan rajan läheisyydessä tehty muutoksia, jot ka sopeutuvat Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavaan: - Valtatie 2:n länsipuolella oleva teollisuuden reservialueen (t/res-2) mer kin tää on tarkennettu tarkoittamaan aluetta, jonka käyttöönotto on

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mah dol lis ta vasta Ruskilan eritasoliittymän toteuttamisen jälkeen tai kun alueen liikenne on järjestetty muulla valtatien lii ken ne tur val li suuden huomioivalla tavalla. - Valtatien 2:n itäpuolelle ohjeellisena esitetyn uuden rinnakkaistien yhtey teen on esitetty myös kevytliikenteen reitti. - Maakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman merkintää on laa jennet tu kattamaan myös ehdotuksena vireillä olevan valtakunnallisesti arvok kai den maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin esit tämä Kokemäenjoen kulttuurimaisema. Kaavaehdotuksessa on tehty muutos, joka on merkitykseltään vä häises sä määrin ristiriidassa Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavan kanssa. Vt2:n länsipuolisen teollisuuden reservialueen poikki ohjeellisena esitet ty jen ja Ulvilan rajalle jatkuvien rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän lin jaus ta on muutettu lähemmäksi valtatietä siten, että ne eivät enää koh taa oikeusvaikutteisessa Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavassa esi te tyn uuden tien linjausta. Kaava-aineisto on nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivuilla osoitteessa: ja tontit/yleiskaava. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Nakkilan taa ja ma osa yleiskaa van 2025 kolmas ehdotus on yleiskaavan sisältövaatimusten mukai nen ja sopeutuu yhtä merkitykseltään vähäistä poikkeusta lu kuun otta mat ta Ulvilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan. Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan, että vt2:n länsipuolisen teol lisuu den reservialueen poikki ohjeellisena esitetyt ja Ulvilan rajalle jat kuvat rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän linjaukset palautetaan ai emman ehdotuksen mukaisiksi ja sopeutumaan oikeusvaikutteiseen Ul vilan Keskustaajaman yleiskaavaan. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Nakkilan taa ja ma osa yleiskaa van 2025 kolmas ehdotus on yleiskaavan sisältövaatimusten mukai nen ja sopeutuu yhtä merkitykseltään vähäistä poikkeusta lu kuun otta mat ta Ulvilan kaupungin Keskustaajaman yleiskaavaan. Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan, että vt2:n länsipuolisen teol lisuu den reservialueen poikki ohjeellisena esitetyt ja Ulvilan rajalle jat ku-

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vat rinnakkaistien ja kevytliikenneväylän linjaukset palautetaan ai emman ehdotuksen mukaisiksi ja sopeutumaan oikeusvaikutteiseen Ul vilan Keskustaajaman yleiskaavaan. Täytäntöönpano: Nakkilan kunnanhallitus Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen p Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti p

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Omakotitontin myynti Juha Kuusijoensuulle ja Riina Peltoselle 297/ /2014 Kaupunginhallitus 190 Liitteenä on kauppakirjaluonnos, jolla Ulvilan kaupunki myy Juha Kuusi joen suul le ja Riina Peltoselle Tontti 701/9 -nimisen tilan RN:o 1:549 (kiin teis tö tun nus ). Tilan pinta-ala on 1372 m 2 ja se on Hor mis ton asemakaavan mukainen omakotitontti nro 9 korttelissa 701. Ton tin osoite on Vuohitie 15, Ulvila. Tilan kauppahinta 8232 euroa ja muut kauppaehdot ovat valtuuston vah vis ta mien myyntiehtojen mukaiset. Liite 1. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Maanmittausteknikko Arto Ahokas Kaupunginhallitus hyväksyy kauppakirjan. Täytäntöönpano: Päätös ostajille. Lisätietoja: Maanmittausteknikko Arto Ahokas, puh

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Mukulamäen asemakaavan muutos, kortteli 35, tontit / /2014 Kaupunginhallitus 191 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Suunnittelualue sijoittuu Mukulamäen asemakaava-alueen poh joisosaan, Kurjentien itäpuolelle korttelin 35 tonteille 6,7 ja 8. Ase ma kaavan muutos on toteutettu tontin 6 omistajien Ville ja Anna Koivulan ano muk ses ta Suunnittelualueen tonttien 7 ja 8 omistajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen kaavamuutokseen. Suunnittelun tarkoituksena on ollut laatia alueelle asemakaavan muutos, joka huomioi korttelialueen pitkään jatkuneen ja vakiintuneen maan omis tuk sen. Asemakaavaa on muutettu ohjeellisen tonttijaon osal ta. Samalla on tarkistettu rakennusalat ja muiden merkintöjen ajanta sai suus. Asemakaavan sisältö ja rakennusoikeuden määrä eivät ole muut tu neet. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel masta on ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla ja Ulvilan Seudus sa Asemakaavaluonnos oli nähtävänä MRL 62 :n säätämässä tar koi tukses sa , jonka aikana luonnoksesta ei esitetty mie li pi teitä. Ehdotuksena MRA 27 :n säätämässä tarkoituksessa kaava oli näh tävä nä , jonka aikana kaavaehdotuksesta ei esitetty muis tu tuk sia. Asemakaavamuutos on merkitykseltään vähäinen, jolloin kaavan hyväk syy kaupunginhallitus. Asemakaavan muutoksella ei ole yritysvaikutuksia. Asemakaavamuutoksen taustoja ja ratkaisuja on selostettu tarkemmin liit tei nä olevissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä ase makaa va se los tuk ses sa. Liite 2. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus hyväksyy Mukulamäen asemakaavan muutoksen, jol la muodostuu korttelin 35 tontit 6,7 ja 8.

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus hyväksyy Mukulamäen asemakaavan muutoksen, jol la muodostuu korttelin 35 tontit 6,7 ja 8. Täytäntöönpano: Maankäyttöosasto, Ville ja Anna Koivula Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, puh Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lausunto taksilupakiintiöstä vuodelle / /2014 Kaupunginhallitus 192 Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Satakunnan kunnilta lausuntoa vuo den 2015 taksilupien enimmäismäärästä. Taksiliikennelain 19 :n mu kaan toimivaltaisen ELY-keskuksen tulee vuosittain vahvistaa kunta koh tai set taksilupien enimmäismäärät. Lausuntoa pyydetään taksien määrän riittävyydestä, esteettömän kalus ton määrästä sekä taksipalveluiden laadusta alueellaan. Riit tä vyyden osalta pyydetään huomioimaan erityisesti sosiaali- ja ter veys toimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tiedot lau sun toa varten on pyydetty kaupungin opetustoimelta ja Porin pe rustur val ta. Vuonna 2014 Ulvilassa on yhteensä 24 taksilupaa, joista 6 esteetöntä autoa. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan pitävänsä nykyistä tak si lu pamää rää ja myös esteettömien autojen määrää riittävänä. Täytäntöönpano: Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-8 kk 145/ /2014 Kaupunginhallitus 193 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta on liitteenä, liite 3. Valmistelija: Kaupunginjohtaja Talouspäällikkö Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion to teu tu mis ver tai lunajal ta Lisätietoja: Talouspäällikkö Mikko Airaksinen, puh

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioesityksistä 211/ /2014 Kaupunginhallitus 194 Kaupunginhallitus on kesäkuussa hyväksytyn vuoden 2015 ta lous arvion laatimisohjeen mukaisesti pyytänyt lautakunnilta esitykset vuoden 2015 talousarviosta mennessä. Hyväksytyn talousarvion laati mis oh jeen mukaan käyttötalousmenot voivat olla vuonna 2015 enintään samalla tasolla kuin vuoden 2014 talousarviossa. Jo laa ti mis oh jetta annettaessa oli tiedossa, että asetettuun 0-kasvuun pääseminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä palvelujärjestelmän ja/tai pal ve lu tason muutoksia. Laadintaohjeen mukaan vuoden 2015 talousarvio olisi noin 1,8 milj. euroa alijäämäinen. Laadintaohjeen antamisen jälkeen on vuoden 2014 talousarvioon tehty muu tok sia, jotka lisäävät toimintajäämää noin 1,5 milj. eurolla ja alentaa vuo si ka tet ta noin 1 milj. eurolla. Muutosten jälkeen vuonna 2014 tili kau den tu los on noin 2 milj. euroa alijäämäinen, kun se al ku pe räi sessä ta lous ar vios sa oli noin 1 milj. euroa. Merkittävin lisäys käyt tö ta louden mää rä ra hoi hin on erikoissairaanhoitoon osoitettu 1,5 milj.. Jo talousarvion laadintaraamia annettaessa oli tiedossa, että Ulvilan val tion osuuk sien määrä tulee vuonna 2015 olemaan noin 1,2 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2014 talousarvion määrä. Suomen Kun ta liiton laskelmiin perustuvien tietojen mukaan Ulvilan valtionosuuksien mää rä vuonna 2015 olisi noin 18,7 milj euroa, mikä on noin 1 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014 toteutuvat valtionosuudet. Vuoden 2015 verotulojen määräksi arvioitiin kesäkuussa noin 48,4 milj. eu roa. Myös uusimpien laskelmien perusteella verotulo nykyisillä ve ropro sen teil la tullee olemaan vuonna 2015 kesäkuun arvion mukainen. Lautakuntien hyväksymien vuoden 2015 talousarvioesitysten pe rusteel la laaditun yhteenvedon mukaan vuonna 2015 Ulvilan kaupungin käyt tö ta lou den toimintamenojen kokonaismäärä olisi 80,9 milj. euroa, mi kä on 2,2 % enemmän kuin alkuperäinen vuoden 2014 talousarvio ja 0,7 % enemmän kuin vuoden 2014 muutettu talousarvio. Käyttötalouden toimintamenojen lisäys vuodesta 2014 aiheutuu käytän nös sä eri kois sai raan hoi dos ta ja työmarkkinatuen kunnan mak suosuu den kas vus ta. Erikoissairaanhoidon menoksi vuonna 2014 ar vioidaan 16,1 milj. eu roa, mikä on 1,9 milj. euroa ja 13,1 % enemmän kuin vuo den 2014 al ku pe räi nen talousarvio. Vuoden 204 muutettuun ta lousar vi oon ver rat tu na kasvu on 2,3 %. Kuntien maksuosuus työmarkkinatukikustannuksiin muuttuu siten, että kun ta maksaa yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työ mark ki na tu ki kus tan nuk sis ta 50 % ja yli 1000 päivää työ mark ki na tu-

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus kea saaneiden henkilöiden kustannuksista 70 %. Aikaisemmin kunnan mak su osuus oli 50 % yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden kus tannuk sis ta. Arvion mukaan Ulvilan kustannukset lisääntyvät muutoksen vuok si vähintään vuonna Valtio kompensoi kuntien kus tan nus ten kasvua korottamalla kuntien yhteisöverotulojen jako-osuut ta. Lautakuntien esitysten perusteella laaditun yhteenvedon mukaan kaupun gin vuosikate olisi vuonna 2015 noin 0,95 milj. euroa ne ga tii vi nen. Jot ta päästäisiin talousarvion laatimisohjeiden mukaiseen tasoon, tu lee ta lou den tasapainoa parantaa esitysten mukaisesta noin 2,4 milj. euroa. Tasapainon parantaminen edellyttää toimintamenojen vä hen tämis tä ja/tai toimintatulojen lisäämistä. Esityslistan liitteenä on lautakuntien ehdotusten perusteella laadittu yhdistelmä vuoden 2015 talousarvioluonnoksesta. Tässä vaiheessa on tar peen käydä keskustelu mahdollisista toimenpiteistä talouden ta sapai not ta mi sek si. Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun vuoden 2015 ta lous ar vio esityk sen jatkovalmistelun pohjaksi. Päätettiin järjestää kaupunginhallituksen iltakoulu talouden tasapainotuskeinojen löytämiseksi torstaina klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh Talouspäällikkö Mikko Airaksinen, puh

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä Kaupunginhallitus 195 Kaupunginhallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, jotka ovat nähtävänä kokouksessa: Kaavoituspäällikkö: Maankäyttöosaston suunnnitteluavustajan toimen täyttäminen ja haettavaksi julistaminen (6/2014) Tekninen johtaja: Siivooja- ja ateriapalvelutyöntekijöiden toimien täyttäminen (7/2014) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöönpantaviksi päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus.

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjoja Kaupunginhallitus 196 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyt tä mis tä varten seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, jot ka ovat nähtävillä internetissä Ulvilan kaupungin kotisi vuilla: Kulttuurilautakunta Ympäristölautakunta Vs. kaupunginjohtaja: Merkitään tiedoksi.

21 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 197 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1. Ulvilan vanhusneuvoston pöytäkirja Liite Vs. kaupunginjohtaja: Merkitään tiedoksi.

22 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 190 HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Pykälät 190 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 16/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäse nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät 191 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Kulttuurilautakunta Aika 01.03.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Kirjaston toiminta Harjunpäässä 28 20 Taidenäyttelyiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 22.03.2017 klo 15:00-19:28 Paikka Ulvilan kirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Vesihuoltolaitos 3 7 Kaupungin talouskatsaus 1.1.-31.12.2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 136 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 01.11.2016 klo 17:30-19:05 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 67 Ulvilan Esiopetuksen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Maaseutulautakunta 12.02.2010 AIKA 12.02.2010 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot